На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Система забезпечення фнансової безпеки банку

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 25.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
     Харківський національний економічний університет 
 
 

     Кафедра фінансів 
 

     Есе
     з навчальної дисципліни: «Фінансова безпека  економічних систем»
     на  тему: «Система забезпечення фінансової безпеки банку» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Харків  – 2011
     ВСТУП 

      Як  показують наслідки світової фінансової кризи, незважаючи на те, що вона розпочалася в банківському секторі, через невеликий проміжок часу її вплив відчули всі інші галузі економіки. Поясняється це тим, що на сьогоднішній день існує тісний зв'язок між всіма секторами економіки. Отже, особливої уваги потребують методи забезпечення фінансової безпеки, а також науково-методичні підходи до формування комплексної системи фінансової безпеки на рівні окремого банку.
      Теоретичним і практичним питанням системи безпеки банківської діяльності присвячено праці багатьох вітчизняних і зарубіжних учених таких як: О. Л. Пластун, Т. Н. Болгар, Г. О. Крамаренко, Рудольф Бернд, Є. М. Андрущак.
      Метою реферату є дослідження комплексного підходу щодо формування системи фінансової безпеки банку
      Завдання дослідження полягають у визначенні сутності та основних складових системи фінансової системи банків, дослідженні принципів забезпечення фінансової системи банків та у розгляді механізму дії та основних етапів забезпечення фінансової безпеки банків. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Значна  кількість проблем у сфері забезпечення фінансової безпеки банків призводить до зниження ефективності їх діяльності. Основними проблемами є такі: банки недостатню увагу приділяють контролю над ризиками; уповільнена реакція на кризові ситуації; нездатність здійснювати ефективне фінансове управління.
      Система фінансової безпеки банку - це сукупність фінансових важелів і методів  діагностики, а також нейтралізації  кризових явиш для забезпечення стабільної і ефективної діяльності банківської установи. Вона повинна вирішувати такі завдання:
      1) здійснення моніторингу фінансового стану банку для раннього виявлення ознак його кризового стану;
      2) визначення масштабів кризового стану;
      3) дослідження основних факторів, що обумовлюють кризовий стан банку;
      4) розробка і реалізація заходів щодо запобігання криз;
      5) контроль за виконанням заходів щодо забезпечення фінансової безпеки банку й оцінка отриманих результатів;
      6) забезпечення стабільної та ефективної  діяльності банку як в короткостроковому, так і довгостроковому періодах [5, с. 68].
      Втрата  контролю над станом зовнішнього і внутрішнього середовищ обумовлює розвиток кризових ситуацій у банку. Головною проблемою є те, що про необхідність забезпечення фінансової безпеки згадують тільки тоді, коли вже неможливо уникнути кризи. Тому необхідно інтегрувати систему фінансової безпеки безпосередньо в систему управління банком, що дасть можливість не тільки вживати заходи щодо нейтралізації кризових явиш у діяльності банку, але здійснювати поточний моніторинг кризового середовища з метою більш швидкого реагування на загрози, що виникають. Це також дозволить впливати на ефективність діяльності банку шляхом оптимізації фінансового управління [6, с. 149].
      Можна виділити такі компоненти системи фінансової безпеки банку:
      1.Мета - забезпечення стабільної, безкризової та ефективної діяльності банку.
      2. Функції:
      1.) визначення потенційних проблем, до складу яких входять такі параметри, як ідентифікація проблеми, оцінка її масштабів, визначення факторів, що призвели до виникнення проблеми і можуть погіршити ситуацію;
      2.) усунення проблем - вибір необхідних важелів впливу на проблему, а також визначення методів її усунення;
      3.)контроль результативності - аналіз ефективності здійснених заходів і повторна перевірка наявності даної проблеми;
      4.)забезпечення ефективного фінансового управління шляхом використання відповідного фінансового інструментарію та специфічних методів фінансового управління.
      Ключові підсистеми системи забезпечення фінансової безпеки банку відображені в  загальній структурі системи  фінансової безпеки банку, яка зображена на рис.1 [7, с. 103]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система фінансової безпеки банку
 Підсистема фінансових методів і  важелів забезпечення фінансової безпеки
Підсистема контролю
Підсистема фінансової діагностики
Фундаментальний аналіз
Комплексний аналіз
Експрес аналіз

Важелі
МетодиКількісні методи
Якісні методи
 
 

Рис.1. Система фінансової безпеки банку 

      Система забезпечення фінансової безпеки банку базується на таких принципах:
      1) мінливості. Будь-який банк у результаті допущених помилок у фінансовій і управлінській сферах може стати жертвою кризи. Цей принцип пояснює необхідність здійснення діагностичних, а також превентивних заходів шодо забезпечення стабільної й ефективної діяльності банку;
      2) об'єктивності. Аналітик, який оцінює вірогідність зниження рівня фінансової безпеки, а також виникнення кризової ситуації, повинен робити це на основі певної методики аналізу, а не своїх суб'єктивних міркувань;
      3) обачності. Принцип передбачає, що формування думок відбувається в умовах невизначеності, тому слід уникати збільшення або зменшення вірогідності настання кризи або порушення фінансової рівноваги;
      4) безперервності и оперативності. Процес забезпечення фінансової безпеки банку повинен здійснюватися на постійній основі, що дозволяє своєчасно відреагувати на появу негативних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища;
      5) конфіденційності. Результати діагностики вірогідності настання криз і зниження фінансової стійкості повинні бути комерційною таємницею банку, оскільки розголошення даних може викликати негативну реакцію клієнтів, партнерів, контрагентів та інвесторів;
      6) комплексності та системності. Оскільки фактори, які спричиняють зниження рівня фінансової безпеки банку, обумовлені різними причинами, необхідно оцінювати фінансову ситуацію як взаємодію комплексу змінних усередині організації, відстежуючи при цьому вплив зовнішнього середовища і зміни його стану;
      7) явності в інтерпретації результатів. Результати аналізу та рекомендації щодо забезпечення фінансової безпеки банку повинні бути чіткими та зрозумілими, щоб уникнути неправильного їх розуміння, і. як наслідок, помилкових дій з боку керівництва;
      8) альтернативності варіантів розвитку. В умовах нестабільності зовнішнього середовища розвиток подій практично завжди має альтернативний імовірнісний характер. Існує безліч можливих результатів ухваленого рішення з різною вірогідністю їх настання. Тому, ухвалюючи рішення про вибір можливого варіанта усунення кризової ситуації, слід враховувати можливість багатоваріантного розвитку подій. Який з варіантів отримає розвиток заздалегідь невідомо. Отже, необхідно розробити декілька варіантів антикризових заходів і мати в запасі відповідні ринкові стратеги, як мінімум оптимістичну, найбільш вірогідну та песимістичну;
       9) дотримання компромісу між ступенем ризику і очікуваними результатами, або принцип виправданого ризику. Багатоваріантність розвитку подій пов'язана з ризиком, який зумовлений тим, що неможливо передбачити як всі варіанти розвитку подій, так і вірогідність їх виникнення (фактор невизначеності). Отже, існує вірогідність ухвалення неправильного рішення. При цьому орієнтація на інноваційний розвиток, на агресивну ринкову стратегію пов’язана з підвищеним ризиком. Однак виграш у разі успіху може бути значним, що компенсує високу ризикованість. У ринковій економіці спостерігається прямо пропорційна залежність між результатом і рівнем ризику. Іншими словами, з ряду можливих альтернативних варіантів результат з великим очікуваним доходом є найбільш ризикованим. Водночас необхідно зазначити, що ця залежність у загальному випадку має нелінійний характер і не завжди однозначна [3, с. 269 - 271].
      Схема дії системи фінансової безпеки банку наведена на рис. 2 її основою є діагностика фінансового стану банку та його ризиків, застосування необхідних превентивних і антикризових заходів, а також здійснення контролю на всіх етапах роботи системи й оцінка її ефективності.
      Першим  етапом функціонування системи фінансової безпеки є фінансова діагностика  банку в частині оцінки рівня  його фінансової безпеки. На практиці оцінка здійснюється шляхом розрахунку ряду фінансових показників, виявлення та аналізу внутрішніх і зовнішніх ризиків банку, а також проблемних аспектів у його діяльності. Крім того, необхідно проводити й експертні (якісні) оцінки діяльності банку, оскільки розрахунок лише кількісних показників не дозволяє зробити обґрунтований висновок про рівень фінансової безпеки.
      У результаті діагностики банківський  аналітик може отримати обгрунтовані висновки про поточний рівень фінансової безпеки та основні загрози діяльності банку, розробити оптимальну модель поведінки банку в даній ситуації. У разі позитивної оцінки заходи щодо забезпечення фінансової безпеки банку можуть бути обмежені посиленням контролю над проблемними аспектами в роботі банку. Якщо був отриманий висновок
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.