На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Отчет по практике в ТОВ «ГАРТ»

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Добавлен: 26.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 21. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст 

  1.  Загальна характеристика підприємства……………………………….....4
  Організаційна структура та ресурси підприємства……………………..4
  Основні економічні показники діяльності підприємства…………..…..6
  Організація бухгалтерського обліку на підприємстві……………..9
  Організація облікової політики підприємства…………………………12
  2. Первинний облік витрат виробництва та виходу сільськогосподарської  продукції (робіт, послуг)……………………………….………………..16
  2.1.     Первинний облік витрат виробництва і виходу продукції рослинництва…………………………………………………………….16
    Первинний облік витрат і виходу продукції рослинництва………..…16
    Первинний облік використання продукції рослинництва ………...….24
    Зведений облік руху продукції у підрозділах рослинництва…………25
  2.2.      Первинний облік витрат виробництва і виходу продукції тваринництва……………………………………………………….……26
    Первинний облік витрат і виходу продукції тваринництва……..……26
    Первинний облік використання продукції тваринництва………….…31
    Зведений облік руху продукції тваринництва…………………………32
  2.3. Первинний облік витрат, виконаних робіт, наданих послуг у допоміжних, промислових та інших виробництвах………………..….33
  2.3.1.   Первинний облік у допоміжних виробництвах…………………....…..33
  2.3.2.   Первинний облік у промислових виробництвах……..………………..35
  2.3.3.   Облік в обслуговуючих виробництвах і господарствах………………37
  3.   Фінансовий облік на підприємстві…………………………….……….38
  3.1.   Облік грошових коштів……………………………………………..…..38
    Облік касових операцій………………………………………….…….38
    Облік грошових коштів на рахунках у банках……………...………..40
    Облік інших коштів………………………………………………...…..43
    Облік дебіторської заборгованості…………………………..………..44
    Облік зобов'язань……………………………………………….………47
  3.4.      Облік розрахунків за кредитами банків ……………………...………..50
  3.5.      Облік розрахунків за податками і платежами ……………………...….51
     Облік розрахунків за виплатами працівникам…………………...…….59
   Облік виробничих запасів, поточних біологічних активів, готової продукції ……………………………………………………………..…..62
  3.8.      Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів ………66
  3.9.      Облік інвестиції……………………………………………………...…..68
  3.10.    Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань…………..…….71
  Висновки…………………………………………………………………………76
 

  Загальна характеристика підприємства
        1.1. Організаційна структура та ресурси підприємства
     Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРТ» приватної форми власності було утворене в липні 2000 року. Місцезнаходження підприємства: Кіровоградська область, Гайворонський район, м. Гайворон. Господарство вдало розміщене по відношенню до адміністративних центрів та ринків збуту продукції і закупки оборотних засобів. Відстань від підприємства до м. Києва – 296 км, до м. Кіровоград – 174 км, до найближчої залізничної станції – 3 км.
     ТОВ «ГАРТ» розташоване у Лісостеповій зоні України. Рельєф території господарства хвилястий із сіткою ярів і боліт. Переважаючі типи грунтів у господарстві: глибокі та опідзолені чорноземи. Розглянемо структуру земельного фонду в середньому за останні три роки у наступний таблиці.
     Таблиця 1.1
     Обсяг та структура сільськогосподарських угідь ТОВ «ГАРТ»
     Гайворонського району Кіровоградської області за 2008-2010 роки
Склад с.-г. угідь 2008р. 2009p. 2010p. Відхилення 2010p від 2008p., +/-
площа, га питома вага, % площа, га питома вага, % площа, га питома вага, % площа, га питома вага, %
Всього с.-г. угідь: 1015 100 1049 100 1074 100 59 105,8
рілля 1015 100 1049 100 1074 100 59 105,8
B т. ч. в оренді 1015 100 1049 100 1074 100 59 105,8
      З таблиці 1.1 видно, що в структурі сільськогосподарських угідь орні землі становлять 100%, а також, що всі землі підприємства є орендованими. Кількість земель, що знаходяться в користуванні господарства, протягом досліджуваного періоду зросла на 59 га(6%). Ця зміна відбулась повністю за рахунок збільшення орендованих земель.
     Важливим фактором для успішного функціонування господарства є забезпеченість та оснащеність його основними фондами.
     Таблиця 1.2
     Використання основних фондів в ТОВ «ГАРТ»
     Гайворонського району Кіровоградської області за 2008-2010 роки
Показники 2008p. 2009p. 2010р. Відхилення 2010p від 2008p., +/-
Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн. 678,4 538,7 424,7 -253,7
Оборотні фонди, тис. грн. 1529,8 1574,1 1002,3 -527,3
Вартість валової продукції в співставних цінах 2005р., тис. грн. 1620,1 1317,8 1169,3 -450,8
Середньорічна кількість працівників, осіб 31 34 33 2
Площа с/г угідь, га 1015,0 1049,0 1074,0 59,0
Фондозабезпеченість, тис, грн.
66,8 51,4 39,5 -27,3
Фондоозброєність, тис. грн. 21,9 15,8 12,9 -9
Фондовіддача, грн. 2,47 2,45 2,75 0,28
Фондомісткість, грн. 0,42 0,41 0,36 -0,06
Чистий прибуток(збиток), тис. грн. 831,8 752,4 594,2 -237,6
Норма прибутку, % 37,67 35,63 41,64 3,97
     Згідно розрахованих показників в таблиці 1.2 можна зробити висновок, що підприємство найкраще використовувало свої фонди в 2008 році – на одну гривню валової продукції припадало лише 0,42 гривні, тоді як в 2010 році – 0,36 гривні. Також норма прибутку збільшилась майже в 1,5 рази. Така динаміка спостерігається за рахунок різкого збільшення основних і оборотних фондів. Також ми бачимо, що показники фондозабезпеченості та фондоозброєності помітно зменшились за ці три роки: на 27,3 та 9 тис. грн. відповідно. Це свідчить про зниженняння ефективності використання основних і оборотних фондів у підприємстві.
     Для оцінки галузевої структури ТОВ «ГАРТ» та визначення виробничого напрямку і рівня спеціалізації слід розрахувати структуру товарної продукції (таблиця 1.3).
     Таблиця 1.3
     Структура товарної продукції ТОВ «ГАРТ»
     Гайворонського району Кіровоградської області за 2008-2010 роки
  Галузі  і види продукції 2008р. 2009р. 2010р. В середньому за 3 роки Місце галузі в куму-ляти-вному ряді
   
  тис. грн.
  % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
  Продукція рослинництва – всього 903,1 100 1747,0 100 1175,3 100 1275,1 100 -
  пшениця озима 405,0 44,9 375,0 21,5 914,7 77,8 564,9 44,3 1
  ячмінь 293,6 32,5 289,3 16,6 260,6 22,2 281,2 22,1 3
  соняшник на зерно 204,5 22,6 1083 62 - - 429,0 33,7 2
      Дане підприємство має зерно-технічний напрямок спеціалізації, так як перше місце займає соняшник на зерно, останнє місце ріпак озимий. А галузь тваринництва взагалі відсутня. 
 

      Таблиця 1.4
     Аналіз використання трудових ресурсів у ТОВ «ГАРТ»
      Гайворонського району Кіровоградської області за 2008-2010 роки
Показники 2008p. 2009p. 2010p. Відхилення 2010p. від 2008p.
 
 
 
 
+ ,-
Вихідні дані:
Наявність с.-г. угідь, га 1015 1049 1074 59
в т.ч. рілля 1015 1049 1074 59
Кількість працівників, осіб 31 34 33 2
Валова продукція рослинництва, тис грн. 1620,1 1317,8 1169,3 -450,8
Припадає на 1 працівника:
- с/г угідь, га 32,7 30,9 32,6 -0,2
- ріллі, га 32,7 30,9 32,6 -0,2
Валової продукції рослинництва, тис грн. 52,3 38,8 35,4 -16,9
     Аналізуючи дані таблиці 1.4 можна зробити висновок про те, що середньоспискова чисельність штатних працівників зросла у 2010 році порівняно з 2008 роком на дві особи. Площа с.-г. угідь, що припадає на 1 працівника, зменшилась до 59 га рівня 2008 року (в тому числі і ріллі), також зменшилась вартість валової продукції на 1 працівника 16,9.
     Для загальної характеристики господарства розглянемо динаміку окремих економічних показників в таблиці 1.5: 

     Таблиця 1.5
     Динаміка окремих економічних показників в ТОВ «ГАРТ»
     Гайворонського району Кіровоградської області за 2008-2010 роки
Показники 2008p. 2009p. 2010p. Відхилення 2010p. від 2008p.
+/-
Площа с/г угідь, га 1015 1049 1074 59
Середньорічна кількість працівників 31 34 33 2
Виробничі основні фонди, тис, грн. 678,4 538,7 424,7 -253,7
- на 100 га с/г угідь 66,8 51,4 39,5 -27,3
- на одного працівника 21,9 15,8 12,9 -9
Виручка від реалізації продукції, тис, грн. 1793,4 1829,3 3288,4 1495
- на 100 га с/г угідь 176,7 170,3 313,5 136,8
- на 1 працівника 57,9 55,4 96,7 38,8
- на 100 грн. фондів 264,4 430,7 610,4 346
Чистий прибуток, тис. грн. 831,8 752,4 594,2 -237,6
- на 100 га с/г угідь 82 71,7 55,3 -26,7
- на 1 працівника 26,8 22,1 18 -8,8
- на 100 грн. основних засобів 122,6 139,7 139,9 17,3
Рівень рентабельності, % 86,5 69,9 75,6 -10,9
       З таблиці 1.5 видно, що прибуток підприємства зменшився на 237,6, а виручка від реалізації продукції зросла на 1495. Відповідно рівень рентабельності ТОВ «ГАРТ» за період з 2007 по 2010 зменшився на 10,9.  
 

     1.3. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
     Підприємство веде бухгалтерський облік за меморіально-ордерною формою. Меморіально-ордерна (контрольно-шахова) форма бухгалтерського обліку характеризується застосуванням книг для ведення синтетичного обліку і карток — для аналітичного. Порядок облікової реєстрації господарських операцій при меморіально-ордерній формі такий: на підставі оформлених і перевірених документів (первинних або згрупованих) складають меморіальні ордери. В них роблять посилання на документ, що служить підставою для записів (або коротко викладається зміст запису), його номер і дата складання, вказуються кореспондуючі рахунки по даній операції і суми. Це допомагає упорядкуванню облікових записів.
     Меморіальні ордери складають на окремих бланках або на самому документі, якщо на ньому відтворена (друкарським або іншим способом) форма ордера. Меморіальні ордери реєструють у хронологічному регістрі синтетичного обліку — Реєстраційному журналі. Нумерацію меморіальних ордерів щомісячно починають з першого номера.
     Реєстраційний журнал призначений для забезпечення збереження меморіальних ордерів, й також для наступної перевірки повноти і правильності записів господарських операцій в системі рахунків. Цю перевірку здійснюють шляхом звірки місячних підсумків реєстраційного журналу з підсумками оборотів по дебету і кредиту синтетичних рахунків в оборотній відомості.
     Після реєстрації дані меморіальних ордерів записують у Головну книгу, яка є систематичним регістром синтетичного обліку. Рахунки у Головній книзі будують за шаховим принципом у вигляді двосторонніх багатографних таблиць, окремі графи яких призначені для запису операцій у розрізі кореспондуючих рахунків. Така будова Головної книги полегшує контроль кореспондуючих рахунків, дає змогу аналізувати обороти за даними рахунків синтетичного обліку. Тому Головну книгу часто називають контрольною відомістю, а саму форму бухгалтерського обліку — контрольно-шаховою.
     Кожний запис на дебеті рахунка Головної книги одночасно показує кореспондуючий рахунок по кредиту і, навпаки, запис на кредиті рахунка — кореспондуючий рахунок по дебету. Тому кожний запис у Головну книгу роблять двічі: один раз на дебеті, другий раз — на кредиті відповідних рахунків. Після закінчення місяця по кожному рахунку підраховують обороти по дебету і кредиту, визначають залишки і складають оборотну відомість. При цьому будова Головної книги дозволяє складати оборотну відомість по синтетичних рахунках не тільки простої, а й шахової форми.
     Аналітичний облік при меморіально-ордерній формі ведуть, як правило, на картках, а касових операцій — у Касовій книзі. Записи в регістри аналітичного обліку роблять із первинних документів, доданих до меморіального ордера. Після закінчення місяця підраховують підсумки і складають оборотні (або сальдові) відомості по рахунках аналітичного обліку. Дані цих відомостей звіряють з оборотами і залишками відповідних синтетичних рахунків. Цим досягається взаємна перевірка достовірності записів на рахунках синтетичного й аналітичного обліку. Після звірки записів за даними рахунків складають баланс та інші форми звітності.
     Меморіально-ордерна форма обліку свого часу відповідала вимогам, поставленим до бухгалтерського обліку. Поєднання синтетичного обліку у книгах з аналітичним обліком на картках дає змогу використати їх переваги. Використання меморіальних ордерів сприяє упорядкуванню систематичного обліку, а перевірка дебетових і кредитових оборотів по рахунках Головної книги з оборотом реєстраційного журналу дає можливість встановити повноту і правильність записів і усунути помилки (якщо вони мали місце).
     Проте, при певних перевагах, меморіально-ордерна форма має суттєві недоліки, а саме:
  складання значної кількості документів бухгалтерського оформлення (меморіальних ордерів) створює зайву проміжну ланку між виправдними документами й обліковими регістрами;
  багаторазовість записів господарських операцій (у реєстраційному журналі, двічі на синтетичних рахунках Головної книги, на аналітичних рахунках) і пов'язані з цим зайві затрати праці;
  роз'єднаність синтетичного й аналітичного обліку, що часто призводить до відставання записів на аналітичні рахунки від записів на синтетичні;
  віднесення значного обсягу робіт (звірка даних хронологічного й систематичного обліку, а також синтетичного й. аналітичного обліку, виправлення помилок тощо) на кінець місяця, що зумовлює нерівномірність завантаження облікових працівників, відставання у складанні і поданні звітності;
  недостатня пристосованість облікових регістрів для отримання необхідної інформації для складання звітності, що зумовлює необхідність додаткових вибірок і розрахунків у процесі складання звітності.
     Окрім цього, меморіально-ордерна форма обліку розрахована в основному на ручну працю або використання обчислювальної техніки на окремих ділянках обліку (нарахування заробітної плати тощо) і не пристосована до комплексної автоматизації облікової інформації із застосуванням сучасної обчислювальної техніки. Тому перелічені недоліки меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку суттєво обмежують її застосування.
     Тому я вважаю, що було б доцільніше обрати на підприємстві іншу, більш ефективну і зручну форму ведення бухгалтерського обліку.
     1.4. Організація облікової політики підприємства
     Раціональна організація бухгалтерського обліку передбачає дотримання принципів системного підходу, цілісності, всебічності, дотримання субординації, динамічності, випереджаючого відображення, системоутворюючих відносин окремих частин і елементів, на основі цих принципів формується «Наказ про облікову політику підприємства»  (Додаток А).
     Закон України "Про бухгалтерський облік і звітність" регулює правові основи методології і організації бухгалтерського обліку, удосконалення бухгалтерського обліку і звітності на основі загальноприйнятих стандартів. Бухгалтерська служба господарства очолюється головним бухгалтером, в його підпорядкуванні знаходиться бухгалтер-касир.
     Підприємство веде бухгалтерський облік за меморіально-ордерною формою.
     Організація бухгалтерського обліку базується на використанні загальноприйнятих в міжнародній практиці принципів:
     ¦     юридичної самостійності та незалежності підприємства;
    безперервної діяльності підприємства без скорочення об'ємів операцій;
    повноти відображення всіх господарських явищ і процесів, повного розкриття діючого стану і результатів діяльності господарства;
    реальності даних показників;
  чіткості і зрозумілості;
  порівняльності;
  послідовності записів;
  постійності прийнятої методології;
  відображення окремих господарських операцій і оцінки майна;
  обережності і передбачливості по відношенню до обезцінення активів, сумнівності заборгованості;
  розмежування прибутків і витрат між періодами.
     Базуючись на перелічених принципах, бухгалтерський облік забезпечує достовірну, якісну, своєчасну і доступну для всіх зацікавлених користувачів інформацію з метою контролю за господарською діяльністю і прийняття відповідних управлінських рішень.
     Підприємство організовує бухгалтерський облік у відповідності із Законом України "Про бухгалтерський облік і звітність в Україні", національним Планом рахунків, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
     Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник підприємства, а за ведення бухгалтерського обліку – головний бухгалтер.
     Бухгалтерський облік ведуть методом подвійного запису господарських операцій у відповідності з діючим планом рахунків.
     Підприємство самостійно визначає облікову політику підприємства. Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, прийнятих підприємством для складання та подання звітності. Підприємство має висвітлювати облікову політику обґрунтуванням: принципів оцінки статей звітності, відсутності змін в обліковій політиці. Будь-які зміни в обліковій політиці, що мають суттєвий вплив на показники звітного або майбутніх періодів, мають бути описані з зазначених їх причин та змін у відповідних статях.
     Розподіл обов'язків в бухгалтерії пов'язаний із планом виконання облікових робіт. При розподілі обов'язків обов'язково повинна братися до уваги кваліфікація працівників, важливість тієї чи іншої роботи, організаційна структура (можливо працівник завантажений іншими обов'язками) та інше. Розподіл обов'язків в бухгалтерії будується таким чином, щоб у працівників була зміна одним одного, взаємодопомога. Більш відповідальну роботу виконували висококваліфіковані працівники (наприклад, банківські документи повинен розглядати головний бухгалтер, або його заступник).
     Головний бухгалтер забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені строки фінансової звітності; організовує контроль за відображенням на рахунках всіх господарських операцій; бере участь в формуванні матеріалів, пов'язаних з нестачею і відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжок і псування, активів підприємства.
     Разом з іншими службами головний бухгалтер повинен забезпечити економічний аналіз фінансового-господарської діяльності підприємства для виявлення внутрішньогосподарських резервів і визначення шляхів подальшого розвитку підприємства.
     He слід вважати зміною облікової політики, якщо потреба в її уточненні відноситься до подій або операцій, яких раніше не було або які мають відмінності порівняно з тими, що відбулися раніше.
     Отже, облікова політика застосовується лише відносно подій і операцій з моменту їх виникнення, а щодо подій і операцій минулих періодів, то зміни можуть відображатися в звітності шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду або шляхом повторного подання уточненої порівняльної інформації про наслідки діяльності за попередній період. Таке уточнення допускається у тому випадку, якщо можна встановити обсяг зміни окремих показників.
     Облікова політика затверджується керівником підприємства в наказі (розпорядженні) по підприємству. B даному документі відображені:
  перелік складу та статей калькулювання виробничої собівартості;
  методи нарахування заробітної плати;
  методи списання виробничих запасів на виробництво;
  методи списання МШП та відображення зносу необоротних МШП; порядок розподілу загально виробничих витрат;
  методи оцінки незавершеного виробництва;
  методи розподілу витрат між основною і супутньою продукцією;
  методи оцінки зворотних відходів.
  обрана форма обліку
  робочий план рахунків (Додаток  Б)
  визначається рівень актуальності.
  методи обліку витрат на виробництво і калькуляції собівартості виробленої продукції;
     Таким чином, ведення бухгалтерського обліку на даному підприємстві забезпечує раціональність отримання прибутку за рахунок галузі рослинництва. Базуючись на перелічених принципах, бухгалтерський облік забезпечує достовірну, якісну, своєчасну і доступну для всіх зацікавлених користувачів інформацію з метою контролю за господарською діяльністю і прийняття відповідних управлінських рішень. I це є стабільною оцінкою для вирішення господарських потреб підприємства.
2.Первинний облік витрат виробництва і виходу сільськогосподарської продукції (робіт, послуг)
2.1. Первинний облік витрат виробництва і виходу
     продукції рослинництва
     Рослинництво – одна з основних галузей сільськогосподарського виробництва. Для задоволення потреб населення в продуктах харчування товаровиробники рослинницької продукції мають забезпечити зростання валового збору зерна, збільшити виробництво інших основних видів сільськогосподарської продукції.
     Рослинництву, як галузі економічної діяльності, притаманні певні особливості. Так, у зв'язку із сезонністю виробництва, продукція рослинництва надходить протягом року не рівномірно. Іншою особливістю даної галузі є використання сільськогосподарськими товаровиробниками частини виробленої продукції для потреб власного виробництва.
     Ці та інші особливості рослинництва впливають на організацію і ведення первинного обліку витрат виробництва та виходу продукції. 

     2.1.1. Первинний облік витрат і виходу продукції рослинництва
     Для оформлення витрат у рослинництві в ТОВ «ГАРТ» використовують систему первинних документів.
     Нарахування заробітної плати та облік відпрацьованого часу різними категоріями працівників, зайнятих на роботах у рослинництві, здійснюють на підставі Табеля обліку робочого часу (Додаток В), який ведуть за місцем роботи, завідуючі відповідних підрозділів – бригадири, зав. гаражем і т. д. B табель записують весь склад підрозділу проставляють табельні номери працівників. Щоденно відмічається вихід або невихід працівників на роботу, кількість відпрацьованих годин. B кінці місяця, табеля здаються в бухгалтерію, де, після перевірки, складають Розрахунково-платіжну Відомість.
     При нарахуванні оплати праці складають Обліковий лист тракториста-машиніста (ф№62). B ньому вказують дату, назву сільськогосподарського підприємства, назву робіт, оплату праці, тощо. Документ підписується водієм, бригадиром і здається в бухгалтерію в кінці місяця.
     Обліковий лист праці та виконаних робіт в підприємстві має 2 форми – ф№66 та ф. №66а. Першу форму використовують при обліку виконаних робіт групою працівників, друга – використовується індивідуально по 1 працівнику з розбивкою по видах робіт і числах виконання. B даному документі вказують рік, місяць, число складання, назву сільськогосподарського підприємства, кількість відпрацьованих годин, обсяги та види виконаних робіт, норми виробітку, розцінки та суми, що підлягають виплаті. Складають і підписують цей документ бригадир і спеціаліст, приймає і обробляє даний документ бухгалтер обліку розрахунків по оплаті праці. Також можуть використовувати, переважно в підсобних господарствах «Наряд-Акт на відрядну роботу».
     Також в ТОВ «ГАРТ» для нарахування заробітної плати використовують Дорожній лист трактора та Подорожній лист вантажного автомобіля. Дорожній лист виписує механік або бригадир кожного дня перед виїздом із гаражу і видають на руки трактористу. Ha лицьовому його боці записують завдання трактористу, в якому відмічають в чиєму розпорядженні знаходиться тракторист, звідки і куди доставляє вантаж, клас і кількість вантажу, який необхідно перевести та відстань перевезення. Ha зворотному боці листа відображається виконання завдання, що засвідчується підписом відправника і одержувача вантажу. Ha підставі даних документів в ТОВ «ГАРТ» складають накопичувальні та зведені відомості.
     Насіння та садильний матеріал з під звіту після завершення сівби списують Актом на списання насіння і садивного матеріалу. B документі вказують дату, спосіб посіву, назву культури, що висівається, номер ділянки, засіяну площу, витрати насіння, тощо. Підписують даний документ бригадир, агроном та бухгалтер.
     Добрива, внесені під відповідні культури, в підприємстві списують Актом на використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив. Основними реквізитами документу є призначення та застосування добрив, їх назва, кількість, номер поля в яких їх вносять, назва культури, ціна і вартість внесених добрив. Документ підписують керівник підприємства, агроном і головний бухгалтер.
     При співпраці підприємства з сторонніми організаціями вартість їх робіт та послуг відносять на об'єкти обліку згідно Рахунків-фактур.
     Амортизацію основних засобів включають до виробничих витрат на підставі Відомостей нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів. B даному документі сума амортизації, що підлягає нарахуванню і визначається як різниця між нарахованою амортизацією за попередній місяць за засобами, що надійшли. Розрахунок складають з метою визначення суми амортизації в послідуючі місяці, врахувавши дані зміни. Ha підставі перерахованих розрахунків в бухгалтерії складають Відомість нарахування амортизаційних відрахувань за місяць (№62).
     Для обліку надходження продукції рослинництва застосовуються такі первинні документи: для оформлення відправки зерна від комбайна на тік або інші місця збереження застосовують талон комбайнера. Ці талони різні за кольором, що полегшує подальшу облікову роботу з ними. Кожен талон призначено для обліку одного бункера зерна, відправленого від комбайна.
     Відповідні талони із заповненими в бухгалтерії реквізитами і підписами головного бухгалтера реєструють за їх видами в Журналі обліку виданих талонів. Після цього їх вручають комбайнерам і водіям транспортних засобів, які зайняті на збиранні урожаю.
     При кожній відправці від комбайна повного бункера зерна комбайнер передає водієві один талон комбайнера. Водночас водій передає комбайнеру один талон водія. B місцях тимчасового або постійного зберігання зерна його зважують, після чого водій передає завідувачу током талони отримані від комбайнера і Реєстр приймання зерна від шофера, який ведеться в одному примірнику і постійно знаходиться у водія.
     Після зважування транспортного засобу із зерном, завідувач току записує номера талонів комбайнерів, прийнятих від водія, прізвище водія, що доставив зерно, номер транспортного засобу та інші дані в Реєстр приймання зерна вагарем, який також ведеться в одному примірнику. Після розвантаження зерна водій повертається і завідуючий току зважує транспортний засіб і записує в своєму реєстрі масу тари, визначає масу зерна і одночасно вказує від якого комбайна прийнято зерно. Кількість зданого зерна підтверджується в цьому реєстрі підписом водія.
     Одночасно завідувач току фактичну масу прийнятого зерна записує в Реєстр приймання зерна від водія, підтверджує своїм підписом і передає його шоферу.
     Водій на підставі свого Реєстру відправки зерна та іншої продукції з поля записує щоденно кількість перевезеного зерна в Дорожній лист вантажного автомобіля і здає в кінці звітного на початку наступного дня ці документи безпосередньо в бухгалтерію підприємства.
     Комбайнер після закінчення зміни передає завідувачу током (вагарю) всі талони, отримані від водіїв, а від нього в обмін отримує виписку з реєстру про намолот зерна із зібраного на скошеній площі. Ha підставі цих даних комбайнер заповнює Обліковий лист тракториста-машиніста і здає його в бухгалтерію.
     Талон комбайнера і талон водія, здані в кінці робочого дня завідувач току разом з Відомістю руху зерна та іншої продукції і прикладеними до неї Реєстрами приймання зерна вагарем щоденно передають у бухгалтерію господарства. Ha підставі цих документів проводять відповідні записи в бухгалтерських реєстрах. Після цього талони можуть бути видані під звіт комбайнерам і водіям для повторного використання. Також використовуються накладні на вивіз продукції з поля.
     Облік продукції овочівництва, садівництва, картоплі та баштанних культур ведеться в Щоденнику надходження сільськогосподарської продукції, який щоденно складає бригадир в одному примірнику на всю бригаду. Перед початком збирання урожаю кожному бригадиру видається потрібна кількість бланків.
     B міру надходження продукції від працівників приймальники або комірники зважують зібрану продукцію і кожне зважування записують у щоденнику, зазначаючи в ньому дату, назву продукції, прізвище осіб, від яких прийнято продукцію, а також табельний номер працівника.
     B кінці робочого дня всі щоденники підписує керівник структурного підрозділу. Якщо неможливо одразу зважити зібрану продукцію, для визначення її ваги застосовують раніше зважену тару. Аналогічно для визначення ваги коренеплодів, які зберігаються у буртах, допускається оприбуткування врожаю замірюванням буртів. При цьому їх масою визнається фактична, а не нормативна маса. Масу коренеплодів в 1 м3 визначають вибірковим зважуванням залежно від розміру і сорту коренеплодів. Це оформляється відповідним актом, який є підставою для уточнення валового збору врожаю коренеплодів та капусти.
     Зерно, яке надійшло від комбайнів на тік, в більшості випадків вимагає додаткового сортування та сушіння. Роботи, пов'язані з очищенням зерна оформляють Актом на сортування і сушіння продукції рослинництва (ф.№82), який складають в одному примірнику на кожну партію продукції в присутності агронома. Підписує його завідувач току, бригадир, вагар, агроном господарства. Акт є підставою для оприбуткування очищеного зерна за культурами та сортами, а також відходів, придатних для використання, та списання відходів, які не можна використати, і втрат від усихання зерна.
     Очищене зерно відправляється з току на хлібоприймальні пункти або до зерносховища. Зерно або насіння олійних культур і трав, що відправляють на приймальні або заготівельні пункти, оформляється товарно-транспортною накладною, яка складається в 3-х примірниках. 1-й і 2-й примірник видають водієві, а 3-й залишається на місці відправлення.
     Після прийняття зерна на заготівельному пункті 1-й примірник цієї накладної залишається у приймальника як підстава для оприбуткування зерна, а 2-й примірник з розпискою приймальника повертається водієві, який передає його разом з Дорожнім листом вантажного автомобіля до бухгалтерії господарства.
     Якщо зерно відправляється на хлібоприймальний пункт залученим транспортом, то товарно-транспортну накладну виписують у 4-х примірниках. При цьому 3-й і 4-й примірники залишаються у водія, один з них повертається в господарство разом з документами на оплату транспортних послуг.
     Експертною комісією з оцінки визначається справедлива вартість окремо по сільськогосподарських рослинах. Вони обліковуються як поточні біологічні активи рослинництва, оцінені за справедливою вартістю. Документальне оформлення обліку поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю, здійснюють в Акті на оприбуткування поточних біологічних активів, оцінених за справедливою вартістю (форма № ПБАСГ-1). Акт затверджується керівником підприємства.
     Списання поточних біологічних активів рослинництва здійснюється на момент збирання врожаю та оформляється Актом на списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (на початок збирання врожаю) (форма № ПБАСГ-2). B Акті зазначається назва об'єкта обліку, площа в гектарах та справедлива вартість поточного біологічного активу рослинництва. Акт складається та підписується керівником структурного підрозділу та бухгалтером.
     Даний документ є підставою для відображення в бухгалтерському обліку вибуття поточних біологічних активів рослинництва за кредитом субрахунку 211 «Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю» в кореспонденції з дебетом субрахунку 231 «Рослинництво».
     2.1.2. Первинний облік використання
     продукції рослинництва
     3 току або прямо з поля продукція рослинництва надходить на сортування та сушіння чи у зерносховища, комори, використовується на корм тваринам або на посів, реалізується, видається в рахунок оплати праці тощо. Ці операції оформляють:
  накладними внутрішньогосподарського призначення;
  товарно-транспортними накладними на зерно, цукрові буряки, овочі;
  лімітно-забірними картками; відомістю витрати кормів; актами довільної форми тощо.
     Вибуття продукції з току (складу, комори) здійснюється за такими первинними документами :
  внутрішньогосподарське переміщення зерна від однієї матеріально-відповідальної особи до іншої з току на склад, до іншого місця зберігання чи використання оформляється Накладною внутрішньогосподарського призначення (ф. № 87);
  для відправки зерна за межі підприємства в бухгалтерії підприємства виписується товарно-транспорта накладна (ф. № l-TH);
  після закінчення сівби та приймання цих робіт керівником підприємства чи іншою уповноваженою особою агрономом складається Акт витрачання насіння і садивного матеріалу (ф. № 119). Акт є підставою для списання у бухгалтерії сільськогосподарського підприємства витраченого на посів зерна.
     Дані документи з обліку відправлення зерна з току на склади, елеватор, на переробку, сушіння і очищення по кожній культурі і сорту записують у Реєстр документів на вибуття продукції (ф. № 79) і оформлюється актом на сортування та сушіння продукції рослинництва.
     Щоденно в кінці робочого дня по кожній культурі і сорту завідуючий током (комірник) складає Відомість руху зерна та іншої продукції (ф. № 80).
     2.1.3. Зведений облік руху продукції у
     підрозділах рослинництва.
     Бухгалтерські проведення:
     1. Оприбутковано продукцію рослинництва: Д-т 271 К-т 231.
     2. Оприбуткування насіння і кормів (зерно з насіннєвих ділянок, сіно, 
солома, коренеплоди, силос): Д-т 208 К-т 231.

     Якщо отримана продукція може бути використана на різні цілі, її оприбутковують у дебет 271 субрахунку, а потім списують за цільовим призначенням:
  Насіння і корми: Д-т 208 К-т 271.
  Передача продукції в переробку: Д-т 23 К-т 271.
  Передача продукції в торгівлю і громадське харчування: Д-т 28 К-т 271.
     Витрачання продукції рослинництва
     1. Реалізація продукції, відправка в заготівельні організації оформляється товарно-транспортною накладною (форма № 1-СГ (зерно), № 1-СГ (овочі)): Д-т 901 К-т 271.
     2. Внутрішньогосподарське переміщення оформляється накладними (форма 87): Д-т 27, 208, 28 К-т 271.
     3. Використання в господарстві оформляється актами (при використанні насіння і садівницького матеріалу), відомостями (при списанні кормів на годування тварин) та ін. Д-т 231, 232, 233 К-т 27, 208.
     2.2. Первинний облік витрат виробництва
     і виходу продукції тваринництва.
     Однією  із галузей сільськогосподарського виробництва є тваринництво, яке  поділяється на відповідні підгалузі: скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво, бджільництво, конярство, рибництво тощо.
     Збільшення  обсягів виробництва продукції  тваринництва – важливе завдання для працівників сільського господарства. Для його виконання необхідно  забезпечити постійний приріст  кількості тварин і птиці, покращення породності, підвищення їх продуктивності та вчасне і достовірне відображення  цих показників у бухгалтерському обліку.
     Тому  одним з основних завдань обліку у галузі тваринництва є своєчасне, точне та повне відображення витрат і виходу продукції за кожним видом тварин і птиці.
     До  продукції тваринництва належить: молоко, приріст живої масти тварин, вовна, яйця, мед, товарна риба, які перестають бути елементом біологічного активу і визначаються як окремі активи.
     У ТОВ «ГАРТ» така галузь сільського господарства як тваринництво відсутня.
     2.2.1. Первинний облік витрат і виходу продукції тваринництва.
     Для оформлення витрат на виробництво продукції  тваринництва використовують ряд первинних  документів.
     Основним  документом для нарахування оплати праці працівникам тваринництва є Табель обліку робочого часу (форма № 64). Він складається в одному екземплярі протягом місяця. Табельний облік на фермах ведуть спеціально призначені працівники або керівники підрозділів. У кінці місяця табель передають у бухгалтерію для нарахування оплати праці працівників тваринництва, зайнятих безпосередньо обслуговуванням певного виду або групи тварин : доярок, скотарів, бригадирів, телятниць, свинарок, птахівниць, підмінних робітників.
     Працівникам тваринництва заробітну плату нараховують у первинному документі «Розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва» (форма №69). У розрахунку за кожним працівником ферми вказують його посаду, професію, категорію, табельний номер, відпрацьований час, обсяг отриманої продукції, розцінку й суму нарахованої заробітної плати, а також кількість відпрацьованих на фермі днів. Підставою для запису даних у Розрахунок є показники Журналу обліку надою молока (форма № 112) та Акта на оприбуткування приплоду (форма № 95), Акта на оприбуткування приплоду тварин (форма № ПБАСГ-3).
     Відпуск кормів зі складу  або інших місць  зберігання на годівлю тварин здійснюють за Відомістю витрат кормів (форма  № 94, ВЗСГ-9), яку виписує бухгалтерія  у двох екземплярах на кожну групу  тварин на підставі раціону годування, складеного зоотехніком (другий екземпляр передається одержувачу кормів). У відомості витрат кормів ведуть щоденний облік фуражного поголів’я і кількості витрачених кормів, які в кінці місяця перераховують у кормові одиниці. Відомість використовується як документ для списання вартості витрачених кормів на витрати виробництва. Облік витрачених кормів ведуть у Журналі обліку витрати кормів (форма № 35), де для кожного виду кормів і груп тварин відводять окремі сторінки. Витрату кормів фіксують за їх видами у фізичній вазі в перерахунку на кормові одиниці, за вмістом протеїну і за кормо-днями.
     Медикаменти, біопрепарати та інші матеріали відпускають  на фермі за Лімітно-забірними картками на отримання матеріальних цінностей (форма № 117, ВЗСГ-1). Облік надходження і витрачання медикаментів, а також інших лікувально-профілактичних засобів і матеріалів здійснюють у кількісному виразі в Книзі складського обліку (форма № ВЗСГ-10). Щомісячно фахівець ветеринарної служби на підставі первинних документів складає і подає в бухгалтерію Звіт про рух біопрепаратів та ліків у кількісному і грошовому виразі.
     Послуги автотранспорту для тваринництва списують на підставі Дорожнього листа вантажного автомобіля (форма №2). Витрати на транспортні роботи тракторів списують згідно з Дорожнім листом трактора (форма №68). Списання з підзвіту керівників підрозділів витрачених малоцінних та швидкозношуваних предметів, спеціального одягу здійснюється на підставі Акта на списання малоцінних швидкозношуваних предметів (форма №126).
     Суму  нарахованих амортизаційних відрахувань за основними засобами тваринництва проводять за статтею «Витрати на утримання основних засобів».
     За  статтею «Витрати на організацію  виробництва й управління» відображають частку загальновиробничих  витрат тваринництва, віднесених на цей вид або групу тварин у порядку їх розподілу.
     Для обліку виходу і руху продукції тваринництва використовують велику кількість документів. Це пов’язано з різноманітністю характеристик окремих видів продукції у різних галузях тваринництва. Усі первинні документи з оприбуткування продукції тваринництва можна поділити на дві групи :  
     1.  Оприбуткування продукції тваринництва.
     2.  Оприбуткування приросту живої  маси та приплоду.
     Облік молочної продукції. Основним первинним  документом з обліку надходження молока є Журнал обліку надою молока (форма № 112). Журнал ведеться завідувачем ферми. У ньому за кожною дояркою  щодня записується кількість корів, які дояться, кількість надоєного молока вранці, удень, увечері. Лаборант на фермі щодня визначає відсоток жиру в молоці за кожною групою корів і перераховує прийняте молоко в однопроцентне і стандартне. Кількість надоєного молока та його жирність підтверджує своїм підписом доярка.
     Облік продукції вівчарства. Основним первинним  документом з обліку надходження вовни служить Акт настригу та приймання вовни (форма № 115). Акт складається зоотехніком у трьох екземплярах за участю старшого вівчаря і завідувача пункту стрижки овець на  підставі Щоденника надходження і відправлення вовни на заготівельні пункти (форма №116).  Прийняту від стригалів вовну після визначення її класності пакують у паки і записують у Покіпний опис на вовну, відправлену за товарно-транспортною накладною.
     Облік продукції птахівництва. Оприбуткування зібраних яєць на птахофермах проводять на підставі Щоденника надходження сільськогосподарської продукції (форма №81), де щодня записується кількість несучок на фермі, кількість зібраних яєць (цілих і битих), а також кількість яєць від молодняку курей. Щодня зібрані яйця здають за Накладними внутрігосподарського призначення (форма №ВЗСГ-8) на яйцесклад, де їх сортують відповідно до затверджених стандартів за якістю і категоріями.
     Облік продукції бджільництва. Облік меду і воску, а також іншої продукції  бджільництва веде завідувач пасіки в Щоденнику надходження сільськогосподарської продукції (форма №81). Мед викачують зі стільників у присутності комісії, призначеної керівником господарства.
     Облік продукції рибництва. Для обліку виловленої у ставку риби складають  Акт вилову риби довільної форми і використовують Щоденник надходження сільськогосподарської продукції (форма №81).
     Облік приплоду. При отриманні приплоду телят зоотехнік складає Акт  на оприбуткування приплоду тварин (форма  №ПБАСГ-3) у двох екземплярах. Записи в ньому роблять індивідуально по кожній голові приплоду великої рогатої худоби. Обидва екземпляри такого акта передають у бухгалтерію. Перший екземпляр – наступного дня після його складання, а другий – у кінці місяця разом зі Звітом про рух худоби і птиці на фермі (форми №102, ПБАСГ-13) після того, як на його підставі буде зроблено записи в Книзі обліку руху худоби і птиці на фермі (форми №34, ПБАСГ-12) і в реєстрах зоотехнічного обліку в Журналі реєстрації приплоду і вирощування ВРХ (форма №ПБАСГ-14).
     Облік приросту живої маси. Продукцією вирощування молодняку тварин є приріст живої маси зважуваного поголів’я, а також приріст, розрахований за незважуваним поголів’ям.
     Молодняк  і відгодоване поголів’я великої  рогатої худоби обов’язково зважують щомісячно. Зважування тварин проводять  при їх переведенні в наступну вікову групу, із ферми на ферму, від однієї матеріально відповідальної особи до іншої, в основне стадо, при вибракуванні з основного стада, у момент падежу, забою, продажу. Дані про масу тварин записують у відповідні документи – акти на переведення худоби і птиці). Результат зважування молодняку тварин і тварин на відгодівлі, які залишилися в групі на кінець звітного періоду, відображають у Відомості зважування тварин (форма №98, ПБАСГ-10), яку складають зоотехнік, завідувач ферми при помісячних, періодичних і вибіркових зважуваннях тварин у підзвіті кожного скотаря, свинарки.
     Довгострокові БА тваринництва – це продуктивні  тварини, які в процесі біологічних  перетворень здатні давати сільгосппродукцію  та додаткові БА (корови – молоко, приплід, гній; вівці – вовну, приплід, гній), приносити іншим чином економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців, крім тварин на вирощуванні та відгодівлі.
     Поточні БА тваринництва – це біологічні активи (тварини), які в процесі біологічних перетворень здатні давати сільськогосподарську продукцію або додаткові БА, приносити іншим способом економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, у тому числі тварини на вирощуванні та відгодівлі (молодняк ВРХ, молодняк свиней, молодняк овець, птиця, звірі, бджоли) або однорідні групи.
     За  кредитом субрахунка 232 «Тваринництво» (за видами тварин) відображають вихід  продукції тваринництва (за справедливою вартістю за мінусом очікуваних витрат у місцях продажу) у кореспонденції з дебетом рахунків (субрахунків) :
  212 «Поточні біологічні активи тваринництва» – на вартість оприбуткованого приплоду і приросту;
  231 «Рослинництво» (за видами культур) –  на вартість внесеного у грунт гною як органічного добрива;
  27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» – на вартість оприбуткованої продукції тваринництва.
     2.2.2. Первинний облік  використання продукції  тваринництва.
     Для обліку тварин, птиці у випадках їх падежу, вимушеної прирізки, забою  тварин усіх облікових груп (молодняк тварин, тварин на відгодівлі, птиця, тварини основного стада) застосовують Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка та падіж) (форма №ПБАСГ-6). Акт складається у день вибуття БА комісією.
     Обліковий лист забою та падежу худоби (форма  №ПБАСГ-8) застосовується для використання в спеціалізованих свинарських комплексах. Він включає три розділи: І «Забій», ІІ «Вихід продукції», ІІІ «Падіж». Обліковий лист складається у двох екземплярах.
     В усіх випадках оформлення переведення  тварин (телят, поросят, ягнят, лошат, птиці, кролів) з однієї статевовікової групи до іншої та до основного стада використовується Акт на переведення тварин із групи в групу в межах поточних біологічних активів (форма №ПБАСГ-9). Акт складається у день переведення тварин і птиці з однієї групи до іншої, відлучення молодняку кролів.
     Відпуск молока дитячим установам, на громадське харчування і в самому господарстві проводять за накладними внутрішньогосподарського призначення (форма №ВЗСГ-8) або Лімітно-забірними  картками (форма №ВЗСГ-1). Витрату  молока на випоювання телят оформляють у Відомості витрати кормів (форма №ВЗСГ-9).
     На  кожну партію молока, яку доставляють  на переробні підприємства автотранспортом, виписують Товарно-транспортну накладну (форма № 1-ТН), із зазначенням у  ній усіх відомостей про кількість  і якість продукції. Також виписується Товарна накладна (форма № ВЗСГ-7).
     2.2.3 Зведений облік  руху продукції  тваринництва.
     Для обліку щоденного надходження і  витрачання молока протягом місяця на кожній фермі ведеться Відомість  руху молока (форма № 114), яка в  кінці місяця подається в бухгалтерію підприємства і служить підставою для оприбуткування і списання витраченого молока в Книзі складського обліку.
     Приріст живої маси визначають на підставі Розрахунку визначення приросту (форми  №98а, ПБАСГ-11). Його складає зоотехнік  щомісячно на підставі даних відомостей зважування тварин і документів на надходження і вибуття худоби в цілому по фермі, а також за видами, обліковими групами та особами, за якими закріплено тварини.
     Підсумкові  дані, занесені до Книги обліку руху тварин і птиці (форма № ПБАСГ-12), у кінці місяця використовуються для заповнення Звіту про рух тварин і птиці на фермі (форма №ПБАСГ-13), де записують наявність тварин на початок і кінець звітного періоду, їх надходження і вибуття. Звіт передається до бухгалтерії підприємства разом із первинними документами. У ньому вказується тільки кількість і жива маса тварин. Вартісні показники визначає бухгалтерія. 
 

     2.3. Первинний облік витрат, виконаних робіт, наданих послуг у допоміжних, промислових та інших виробництвах
     Крім  основних галузей виробництва, рослинництва та тваринництва, в сільськогосподарських підприємствах функціонують допоміжні, промислові та інші виробництва.
     Допоміжними вважаються виробництва, які  обслуговують основні галузі, виконуючи окремі роботи, або надають різні послуги. До них належать: ремонтно-механічні майстерні, вантажний транспорт, електро-, водо-, газо- і теплопостачання, холодильні установки, жива тяглова сила і машинно-тракторний парк.
     2.3.1. Первинний облік у допоміжних виробництвах.
     Ha деяких підприємствах тепло, вода, електроенергія можуть обліковуватися як куповані матеріали й послуги. Підприємство також може користуватися послугами сторонніх організацій для виконання як транспортних послуг, так і всіх інших, включаючи обслуговування основних засобів. Це переважно стосується невеликих підприємств.
     Але великі підприємства найчастіше мають власні додаткові цехи, які й виробляють допоміжні сировину, матеріали та комплектуючі, а також займаються обслуговуванням основних виробництв. Обслуговуючими, або додатковими, допоміжними, сервісними є підрозділи, які повинні так чи інакше забезпечувати роботу інших підрозділів – насамперед основних цехів. Вони надають послуги, необхідні для нормального проходження виробничого процесу, але не завжди стосуються безпосередньо виробництва продукції. Тому неможливо співвіднести витрати обслуговуючих підрозділів з продукцією, що проходить через них. Таким чином, ці витрати повинні бути віднесені на виробничі підрозділи, які фактично виробляють продукцію.
     Основним  первинним документом прийняття основних засобів у ремонт є Відомість дефектів на ремонт машин (ф. № ВЗСГ-6). Списання ремонтного матеріалу  здійснюється на підставі Накладної внутрішньогосподарського призначення (ф. № ВЗСГ-8) або Лімітно-забірної картки (ф. № 117 АПК). Оплата праці робітникам ремонтно-механічної майстерні нараховується в Наряді на відрядну роботу (ф. № ПСГ-5),(Додаток Г). Групування витрат на ремонт тракторів, машин і устаткування здійснюється у журналі обліку робіт і витрат у ремонтній майстерні (ф. № ЖН-3).
     Облік робіт, виконаних вантажним автотранспортом, здійснюється в Подорожньому листі  вантажного автомобіля (ф. № 2). Для виконання  робіт у багатьох виробничих підрозділах  використовується значна кількість  електроенергії, води, газу, які надходять від постачальників або виробляються у підприємстві. Основним документом на оприбуткування послуг цих виробництв, отриманих  зі сторони, є Рахунок-фактура. Виробництво безпосередньо у підприємстві потребує певних витрат, які списуються: накладними, лімітно-забірними картками, нарядами на відрядну роботу та ін.
     Машинно-тракторний парк слугує для виконання механізованих  робіт у галузях основного  виробництва (здебільшого у рослинництві), а також транспортних робіт. Основним первинним документом обліку їх робіт і послуг є Обліковий лист тракториста-машиніста (ф. № ПСГ-3), та Дорожній лист трактора (ф. № ПСГ-4).
     Витрати на роботи і послуги власних допоміжних виробництв, що забезпечують виробничі  потреби галузі, відносять на конкретні  об'єкти на основі подорожніх листів вантажного автомобіля, товарно-транспортних накладних, облікових листів праці і виконаних робіт та ін., дані яких групуються в накопичувальних відомостях і відносяться на об'єкти в рослинництві за фактичною собівартістю, що визначається щомісяця.
     Послуги виробничого характеру, надані сторонніми організаціями, оформляються актами на виконання робіт (послуг),(Додаток Д), товарно-транспортними накладними і підтверджуються рахунками-фактурами (ф.№868)(Додаток Е).
     Кожного місяця фактичні витрати допоміжних виробництв відносять на аналітичні рахунки основного виробництва чи інших споживачів. Обліковують витрати допоміжних виробництв за встановленими статтями. Це, зокрема, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, сировина та матеріали, роботи та послуги, витрати на утримання основних засобів, інші витрати, непродуктивні витрати, витрати на управління та обслуговування виробництва. Відповідно до цих статей за кожним із допоміжних виробництв ведуть облік витрат.
     2.3.2. Первинний облік у промислових виробництвах
     Для обліку витрат на виготовлення продукції  підсобних виробництв та визначення її собівартості застосовують такі методи: простий, позамовний, попередільний, нормативний. Визначення методу обліку витрат за конкретним підсобним виробництвом залежить не тільки від технології та організації виробництва, але й від обсягу та призначення продукції. Методи витрат за кожним виробництвом повинно бути обумовлено в обліковій політиці підприємства.
     Вартість  використаних сировини та матеріалів зменшують на вартість зворотних відходів, що виникли в процесі виробництва готової продукції, якщо вихідні матеріали повністю або частково втратили початкові споживчі якості і внаслідок цього їх не можна використовувати за прямим призначенням.
     Відпуск сировини та матеріалів на переробку оформляють Лімітно-забірними картками (форма № 117 АПК)  або Накладними внутрігосподарського призначення (форма №ВЗСГ-8), приймання зерна для переробки в млині – Помольною квитанцією (форма №122), яку виписують у двох екземплярах: перший видають здавачу зерна, а другий – залишають у млині.
     Витрати сировини і вихід готової продукції  в підсобних промислових виробництвах відображають у Звіті про переробку  продукції (форма №123).  Звіт складається із двох розділів: у першому щодня показують кількість фактично використаної сировини, матеріалів і тари порівняно з діючими нормами їх витрат; у другому – відображають кількість проведеної готової продукції за видами у фізичних  та умовних одиницях. Звіти здають у бухгалтерію підприємства у строки, установлені графіком документообігу.         
     Витрати в підсобних промислових виробництвах і загальну кількість отриманої  продукції за видами обліковують  наростаючим підсумком з початку  року. Аналітичний облік витрат і  виходу продукції підсобних промислових виробництв ведуть у Виробничому звіті форми 10.3б с.-г., який складають за місяць наростаючим підсумком з початку рок за об’єктами аналітичного обліку та за статтями витрат. Дані звіту за кредитом аналітичних рахунків підсобних виробництв переносять до Зведеної відомості форми №10.3д с.-г., а підсумки зведеної відомості за синтетичними рахунками – до Журналу-ордера форми №10.3 с.-г., звідки обороти за кредитом переносять до Головної книги.
     2.3.3. Облік в обслуговуючих виробництвах і господарствах
     До  обслуговуючих виробництв відносяться  виробництва та господарства, які  знаходяться на балансі підприємства і випускають продукцію, надають  послуги для працівників сільгосппідприємства і частково для сторонніх організацій. До них належать:
  житлово-комунальне господарство;
  підприємства громадського харчування;
  дитячі дошкільні заклади;
  інші виробництва та господарства.
     На  рахунку 23 «Виробництво» для обліку витрат на утримання таких виробництв відкривають субрахунок 236 «Обслуговуючі  виробництва та господарства» та субрахунки для обліку витрат окремо за кожним виробництвом або господарством.
     За  дебетом  субрахунку 236 відображаються всі витрати за статтями їх обліку з кредиту відповідних рахунків витрат. За кредитом субрахунка 236 відображається списання доходу  від реалізації продукції (робіт, послуг) населенню і працівникам підприємства.
     Результати  діяльності кожного виробництва  або господарства щокварталу списують на загальні фінансові результати діяльності сільгосппідприємства, заздалегідь відображаючи в обліку:
  якщо витрати перевищують доходи, різниця списується на статтю «Інші витрати операційної діяльності»   Дебет 949 – Кредит 236;
  якщо доходи перевищують витрати, різниця списується на статтю «Інші доходи від операційної діяльності»    Дебет 236  - Кредит 719.
     Аналітичний облік витрат на утримання обслуговуючих  виробництв і господарства ведеться за їх видами у Виробничому звіті  форми №10.3б с.-г. до Журналу-ордера №10.3 с.-г. 

     3. Фінансовий облік на підприємстві
     3.1. Облік грошових коштів
     3.1.1. Облік касових операцій
     Касові операції оформляються прибутковими та видатковими касовими ордерами, типові форми і порядок заповнення яких затверджені наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 № 51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій" (далі - наказ Мінстату), і мають застосовуватися усіма підприємствами.
     Приймання готівки касами підприємств, у тому числі й одержаної з банку, проводиться за Прибутковими касовими ордерами (Додаток Є), підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства.
     Про приймання готівки видається квитанція за підписами головного бухгалтера або особи, уповноваженої керівником підприємства, і касира, засвідчена печаткою (штампом) підприємства.
     При прийманні готівки до каси касири підприємств керуються Правилами визначення платіжності банкнот і монет, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 31.03.99 № 152 і зареєстрованими Міністерством юстиції України від 16.04.99 за № 242/3535 (із змінами). Обігові пам'ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами, мають прийматися до кас підприємств за їх номіналом без обмежень для всіх видів платежів.
     Видача готівки з каси підприємства проводиться за Видатковими касовими ордерами (Додаток Ж) або належно оформленими Платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями (Додаток З). Документи на видачу готівки підписують керівник і головний бухгалтер або особи, які на це уповноважені. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо.
     Якщо на доданих до Видаткових касових ордерів документах, заявах, рахунках тощо є дозвільний напис керівника, то підпис керівника на Видаткових касових ордерах не обов'язковий.
     Видача готівки з каси підприємства для здавання її до установи банку оформляється Видатковим касовим ордером з відображенням цієї операції в Касовій книзі. Документом, що свідчить про здавання виручки до установи банку, є квитанція до об'яви на внесення готівки за підписами бухгалтера і касира установи банку, засвідчена печаткою (штампом) установи банку. Документом, що свідчить про здавання виручки інкасаторам банку, є копія супровідної відомості за підписом інкасатора, засвідчена печаткою (штампом) установи банку(Додаток И). Оприбуткування відбувається Прибутковим касовим ордером.
     Виплати, що пов'язані з оплатою праці, стипендій, проводяться касиром підприємства за Платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями або за Видатковими касовими ордерами на кожного одержувача.
     Ha титульній сторінці Платіжної (розрахунково-платіжної) відомості робиться дозвільний напис про видачу готівки за підписами керівника і головного бухгалтера або осіб, уповноважених керівником, із зазначенням строків видачі готівки і суми (гривень – словами, копійок – цифрами).
     Аналогічно може оформлятися й одноразова видача готівки на оплату праці (у разі відпустки, хвороби тощо), а також видача депонованих сум і готівки під звіт на витрати, пов'язані із службовими відрядженнями, кільком особам.
     Касові операції відображаються на рахунку 30 «Каса». В ТОВ «ГАРТ» дебетові і кредитові обороти по рахунку 30 переносяться в Меморіальний ордер №1.
     3.1.2. Облік грошових коштів на рахунках у банках
     Для зберігання вільних грошови
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.