На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Економчний аналз фнанасової звтност

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 26.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


    ВСТУП
    Актуальність  розглянутої теми зумовлюється розвитком  ринкових відносин, що потребують якісного інформаційного забезпечення стосовно результатів діяльності суб’єктів  ринку.
    Метою даної роботи є розгляд теоретичних  та практичних аспектів методики та організації  обліку, аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства.
    Виходячи  з поставленої мети у курсовій роботі будуть вирішуватись наступні завдання: 1) визначення сутності, завдання та методів аналізу фінансової звітності підприємства; 2) розгляд та аналіз теоретичних та практичних аспектів методики та організації обліку, аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства; 3)
    Предметом дослідження є аналіз та аудит фінансової звітності підприємства.
    Об’єкт  дослідження - ВАТ «Глобинський цукровий завод». Основним видом діяльності зазначеного підприємства є переробка цукрового буряка та задоволення потреб споживачів України.
    Методика  та організація обліку, аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства в даній роботі наведені в наступній  послідовності:
    В першому розділі розглянуто теоретичні аспекти фінансової звітності підприємства, а саме: економічну сутність фінансової звітності підприємства, склад, завдання та методи аналізу фінансової звітності підприємства.
    В другому розділі розглянуто методику та організацію формування фінансової звітності ВАТ «Глобинський цукровий завод».
    В третьому розділі  
 
 
 
 
 

    РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства
   Економічна сутність поняття фінансової звітності підприємства
    Бухгалтерська фінансова звітність підприємств  являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік). Вона складається підрахунком, групуванням і спеціальною обробкою даних поточного бухгалтерського  обліку і є завершальною його стадією.
    Метою складання фінансової звітності  є надання користувачам для прийняття  рішень повної, правдивої та неупередженої  інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
    Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством.
    Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:
    • придбання, продажу та володіння  цінними паперами;
    • участі в капіталі підприємства;
    • оцінки якості управління;
    • оцінки здатності підприємства своєчасно  виконувати свої зобов'язання;
    • забезпеченості зобов'язань підприємства;
    • визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
    • регулювання діяльності підприємства;
    • інших рішень.
    Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які  не можуть вимагати звітів, складених  з урахуванням їх конкретних інформаційних  потреб.
    Головні вимоги до звітності — це реальність, ясність, своєчасність, єдність методики звітних показників, порівнянність  звітних показників з минулими.
    Якісні  характеристики фінансової звітності  такі:
    - інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації;
    - фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому;
    - фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.
    Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:
    • фінансові звіти підприємства за різні періоди;
    • фінансові звіти різних підприємств.
    Відповідно  до загальних вимог розкриття  інформації здійснюється у фінансовій звітності так: для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити дані про:
    • підприємство;
    • дату звітності та звітний період;
    • валюту звітності та одиницю її виміру;
    • відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періоду;
    • облікову політику підприємства та її зміни;
    • консолідацію фінансових звітів;
    • припинення (ліквідацію) окремих видів  діяльності;
    • обмеження щодо володіння активами;
    • участь у спільних підприємствах;
    • виявлені помилки минулих років  та пов'язані з ними коригування;
    • переоцінку статей фінансових звітів;
    • іншу інформацію, розкриття якої передбачено  відповідними положеннями (стандартами).
    Інформація  про підприємство, яка підлягає розкриттю  у фінансовій звітності, включає:
    • назву, організаційно-правову форму  та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу);
    • короткий опис основної діяльності підприємства;
    • назву органу управління, у віданні  якого перебуває підприємство, або  назву його материнської (холдингової) компанії;
    • середню чисельність персоналу  підприємства протягом звітного періоду.
    Кожний  фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого цим Положенням (стандартом), то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.
    У фінансовій звітності повинна бути вказана валюта, в якій відображені  елементи звітності, та одиниця її виміру.
    Якщо  валюта звітності відрізняється  від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати причини цього та методи, що були використані для переведення  фінансових звітів з однієї валюти в іншу.
      Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.
    Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка  охоплює певний період, складається  наростаючим підсумком з початку  звітного року.
    Перший  звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним  періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту  ліквідації.
    Таким чином, за періодичністю складання  і подання звітність поділяється  на внутрішньорічну, місячну, квартальну, піврічну, дев'ятимісячну та річну.
    Внутрішньорічну звітність називають поточною звітністю, або періодичною.
    Фінансова звітність підприємства використовується самими власниками, підприємствами для  аналізу та контролю за виконанням договірних зобов'язань, аналізу господарської  діяльності, для складання планів на майбутнє.
    Бухгалтерська звітність має бути подана підприємством  не пізніше встановленого строку, наступного за звітним періодом, місяця, кварталу, а річна — не пізніше  встановленого строку, наступного за звітним, року.  

    2.2 Склад, завдання та методи аналізу  фінансової звітності 

    Склад (обсяг) та порядок складання бухгалтерських фінансових звітів затверджуються Міністерством  фінансів України. Фінансова звітність  складається з: балансу, звіту про  фінансові результати, звіту про  рух грошових коштів, звіту про  власний капітал і приміток до звітів.
    Фінансові звіти містять статті, склад і  зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами).
    Стаття  наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:
    • існує ймовірність надходження  або вибуття майбутніх економічних  вигод, пов'язаних з цією статтею;
    • оцінка статті може бути достовірно визначена.
    До  фінансової звітності включаються  показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.
    До  річного бухгалтерського звіту  обов'язково додається пояснювальна записка (примітки), в якій викладаються основні фактори, що вплинули в звітному році на підсумки діяльності підприємства, і висвітлюється фінансовий і  майновий стан та перспектива розвитку підприємства.
    Бухгалтерський  фінансовий звіт за формами № 1, № 2 та № З характеризує зміни фінансового  стану підприємства порівняно з  початком звітного періоду, а «Звіт  про фінансові результати» відбиває результати фінансово-господарської  діяльності за період з початку звітного року. Відмітною особливістю нової  звітності є відсутність у  ній будь-яких планових показників або нормативів.
    Бухгалтерська фінансова звітність є єдиною. Звіти підприємств і організацій  всіх галузей господарювання складаються  за єдиними формами, фінансові відносини  універсальні. Галузеві особливості  відображують у статистичній звітності. Встановлені форми звітності  складають всі підприємства і  організації, що містяться на території  України і є юридичними особами, а також спільні підприємства за участю іноземних юридичних осіб та громадян. За цими формами складають  бухгалтерську фінансову звітність  усі підприємства, кооперативи, інші підприємства на основі колективної  власності, державні підприємства і  організації, господарські одиниці  громадських організацій.
    Підприємства, об'єднання і організації, що перебувають  на господарському розрахунку, мають  самостійний баланс і є юридичними особами, включаючи створені на території  України спільні підприємства за участю українських та іноземних  юридичних осіб і громадян, а також  організації, що не перебувають на господарському розрахунку, але одержують доходи від господарської або іншої  комерційної діяльності (крім бюджетних  організацій), зобов'язані складати поточну і річну бухгалтерські  звітності.
    Головна мета аналізу фінансових звітів –  своєчасно виявляти й усувати  недоліки в фінансовій діяльності та знаходити резерви поліпшення фінансового  стану підприємства та його платоспроможності.
    При цьому необхідно вирішити наступні задачі:
    1) На підставі вивчення взаємозв’язку між різними показниками виробничої, комерційної і фінансової діяльності дати оцінку виконання плану по надходженню фінансових ресурсів і їх використанню з позиції поліпшення фінансового стану підприємства.
    2) Прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарчої діяльності й наявність власних і позикових ресурсів, розробка моделей фінансового стану за різноманітних варіантах використання ресурсів.
    3) Розробка конкретних заходів,  які направлені на більш ефективне  використання фінансових ресурсів  і зміцнення фінансового стану  підприємства.
    При аналізі фінансових звітів використовуються різні методи та прийоми.
    До  прийомів аналізу відносять:
    1) горизонтальний (часовий) аналіз;
    2) вертикальний (структурний) аналіз;
    3) трендовий аналіз;
    4) аналіз відносних показників (коефіцієнтів);
    5) порівняльний аналіз;
    6) факторний аналіз.
    Методи  можна узагальнити в дві основні  групи:
    1) неформалізовані:
    - експертних оцінок;
    - порівняльні;
    - побудови системи показників;
    - побудови системи аналітичних  таблиць та ін.
    2) формалізовані:
    - ланцюгових підстановок;
    - арифметичних різниць;
    - балансовий;
    - відсоткових чисел;
    - простих і складних процентів;
    - дисконтування та ін.
    Крім  того, широко застосовуються і традиційні методи економічної статистики:
    - середніх та відносних величин;
    - групування;
    - індексний та ін. 
 
 
 

    Розділ 2 Аналіз фінансової звітності ВАТ «Глобинський цукровий завод»
    2.1 Техніко-економічна характеристика  діяльності ВАТ «Глобинський цукровий завод»
    ВАТ “Глобинський цукровий завод” – це підприємство, що займається  переробкою цукрового буряка та прагне своєю діяльністю задовільнити потреби споживачів України. Підприємство діє та господарює в межах законодавства, що регулює усі напрямки його діяльності.
    ВАТ “Глобинський цукровий завод”, створене до відповідності до наказу регіонального відділення фонду державного майна України по Полтавській області №791 15.07.2000 шляхом перетворення з державного підприємства і є правонаступником останнього. Товариство знаходиться у Полтавській області на території міста Глобине по вулиці Заводька, 1. Воно є юридичною особою, має відокремлене майно та самостійний баланс, печатку із своїм найменуванням, поточний та інші рахунки в установах банків.
    ВАТ “Глобинський цукровий завод”  належить до галузей харчової промисловості. Предметом діяльності товариства є здійснення підприємництва у сфері:
  переробка цукрового буряку, виробництво та реалізація цукру
  виробництво товарів народного споживання (продовольчих) сільськогосподарської продукції, товарів промислового призначення
  оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання сільськогосподарської продукції, товарів промислового призначення
  переробки сільськогосподарської продукції, відходів виробництва
  здійснення зовнішньоекономічної діяльності
    Ознайомившись із загальною характеристикою підприємства потрібно детально вивчити його структуру. На цукровому заводі сформована цехова виробнича структура. За цієї структури  основним виробничим підрозділом є  цех, що в ній виконується певний комплекс робіт відповідно до внутрішньозаводської спеціалізації. За характером своєї діяльності цехи поділяються на основні та допоміжні.
    ВАТ “Глобинський цукровий завод” згідно з типологією організаційно- управлінських структур належить до лінійно-функціональної організаційної структури. Ця структура спирається на розподіл повноважень та відповідальності за функціями управління і прийняття рішень по вертикалі.
    Основу  всієї діяльності підприємства становить  виробничий процес. Сукупність основних процесів утворюють основне виробництво  на підприємстві. Воно складається  з таких стадій: заготівельної, обробної, складальної та пакувальної. До заготівельної відносяться процеси одержання сировини, у нашому випадку – цукровий буряк. Стадія обробна включає процеси перетворення сировини у готову продукцію – одержання різного виду цукру. Складальна чи пакувальна стадія це стадія на якій усю продукцію розфасовують, пакують і доставляють споживачу.
    На  ВАТ “Глобинський цукровий завод” протікають прості виробничі процеси, які складаються з послідовно здійснюваних дій над предметами праці – цукром.
    Отже, можна сказати, що ВАТ “Глобинський цукровий завод” володіє всіма необхідними складовими для ефективного функціонування, як підприємство.
    Виробничо – господарська діяльність будь – якого підприємства характеризується системою певних техніко – економічних показників, адже вони найбільш чітко і якісно відображають функціонування підприємства.
    ВАТ «Глобинський цукровий завод» є юридичною особою і здійснює свою діяльність на підставі ЗУ «Про підприємства в Україні», ЗУ «Про підприємництво», «Про господарські суспільства», «Про власність» та ін.            
    Аналіз  економіко-господарської діяльності підприємства ВАТ«Глобинський цукровий завод» виконаємо на основі техніко-економічних показників його діяльності за останні два роки. Результати збору інформації на підприємстві представлені в таблиці 2.1. 

    Таблиця 2.1
    Основні показники техніко-економічної характеристики підприємства
Показники Минулий  період 
Поточний період +/- %
Обсяг товарної продукції 20644,6 37290,15 16645,6 180,6
Обсяг реалізованої продукції 18480 37000 18520,0 200,2
Загальна  кількість працюючих, у т. ч. за категоріями 409 404 -5 98,8
а)робітники 350 343 -7 98
- основні 250 248 -2 99,2
- допоміжні 100 95 -5 95
б) спеціалісти  40 42 2 105
в) службовці 10 10 0,0 100,0
г) керівники 9 9 0,0 100,0
Фонд  заробітної плати персоналу робітників 3990 4914 924,0 123,2
Середня заробітна плата працюючого робітника  950 1170 220,0 123,2
Вартість  основних фондів 9028,2 19345,4 10317,2 214,3
Собівартість  продукції 23092.2 24340.2 1248,0 105,4
Продуктивність  праці працюючого 50,5 92,3 41,8 183
Продуктивність  праці робітників 58,98 108,72 49,74 184,3
Кредиторська  заборгованість     0,0  
Дебіторська заборгованість 166,2 234,7 68,5 141,2
Обсяг обігових коштів 57,2 4,3 -52,9 7,5
Прибуток(збиток) 1894,3 3120,3 1226,0 164,7
Рівень  рентабельності виробництва 21,0 16,1 -4,9 76,7
Рівень  рентабельності продукції 8,2 12,8 4,6 156,1
 
     Товарна продукція у минулому періоді  була на 16645.6 грн. менше, ніж у поточному. Це означає, що підприємство збільшило обсяги виробництва на 80.6%. Збільшення виробництва продукції дає змогу збільшення реалізації продукції та зменшення собівартості виробленої продукції. Воно прорахувало найкращі об’єми виробництва за оптимальними цінами, що будуть користуватися попитом на ринку.
     Реалізована продукція у минулому періоді  була на 18520,0 менше ніж у поточному. ВАТ «Глобинський цукровий завод » збільшило обсяги реалізованої продукції у поточному періоді на 100,2 %, тому що плани виробництва та реалізації продукції орієнтуються на ринкові потреби, конкретних споживачів, на своєчасне та якісне виконання договірних зобов’язань.
     На  підприємстві в минулому періоді  загальна кількість працюючих становила 409 людини, але в поточному періоді  підприємство провело контроль за діяльністю кожного працівника і зробило  відповідні висновки, в результаті чого, більш досвідченіші і перспективні робітники були переведені на вищу посаду, а ті, які не відповідали  встановленим нормам підприємства і  робили збитки, були звільнені з  роботи. Тому загальна кількість працюючих  у поточному періоді зменшилась на 1%, тобто на 5 працюючих.
     Забезпеченість  підприємства трудовими ресурсами - одна з найважливіших умов його успішної діяльності.
     Обліковий склад включає всіх працівників, прийнятих на роботу, пов'язаних як з основною, так і з не основною діяльністю. Саме трудові ресурси, реальні та потенційні, є одним з головних об’єктів управління на рівні як макросистем (держава, регіон, галузь), так і мікросистем (підприємство). Для характеристики усієї сукупності працівників підприємства застосовуються терміни – персонал, кадри, трудовий колектив. Персонал підприємства являє собою сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід практичної діяльності.
     Кількість робітників у поточному періоді  зменшилась на 98 % , що становить 7 працюючих. З них, з основних робітників, через  багато підстав двоє було переведено в спеціалісти і з допоміжних п’ятеро звільнені з роботи. Склад працівників і службовців залишився той самий, але збільшився фонд заробітної плати і збільшилась середня заробітна плата. В середньому за рік це збільшення склало 23,2 %.  Як покаже наступний аналіз, цей склад працівників буде оптимальним.
     Процес  суспільства та його конкретних суб’єктів (підприємств, організацій) реалізуються перш за все через зміцнення та розвиток особистих матеріальних стимулів, основною формою яких є оплата праці.
     Оплата  складається з основної заробітної плати і додаткової оплати праці. Розміри оплати найманого працівника залежить від результатів його праці  з урахуванням наслідків господарської  діяльності підприємства.
     В умовах розвитку підприємства та існування  різних форм власності заробіток  працівника вже не визначається розміром якогось гарантованого фонду  оплати праці, все більше залежить від  кінцевих результатів та доходів  від діяльності підприємства.
     Фонд  заробітної плати в минулому періоді  складав 3990 грн., а в поточному  періоді збільшився 23,2 % і складав 4914 грн. Цьому збільшенню сприяло  збільшення об’ємів випуску товарної продукції і зменшення кількості  працівників. Для цього керівництво  вирішило нагородити премією робітників, що в загальному складає 924,0 грн. Тому в поточному періоді середня  заробітна плата працюючого робітника  збільшилась на 23,2%, що заохочує працювати  ефективніше і продуктивніше.
     Проаналізуємо дані таблиці: середня заробітна плата працюючого на даному підприємстві у минулому періоді становила: 950 грн., а у поточному: 1170 грн. Абсолютне відхилення по зарплаті  за рік становить 220,0 грн. Відносне відхилення становить 23,2 %.
     Збільшення  заробітної плати відбулося внаслідок  видання Закону України про підвищення мінімальної заробітної плати. Завдяки  цьому збільшився і фонд заробітної плати.
     Вартість  основних фондів у 2009 році збільшилась  на 10317,2 тис. грн. або на 114,3%, за рахунок  інвестиційних вкладень у реконструкцію  заводу.  Вартість основних фондів зазначена  в Балансі ф.1, що в минулому періоді  складала 9028,2 грн., а в поточному  збільшилась на 114,3 % і складала 19345,4 грн. Для характеристики ефективності використання основних засобів служать показники фондовіддачі і фондомісткості. Показник фондовіддачі розраховується як відношення вартості проведеної продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів. Показник фондомісткості виступає зворотною величиною фондовіддачі. Показник фондомісткості повинен знижуватися в ідеальних умовах роботи підприємства, а фондовіддача рости, оскільки вона показує, скільки продукції одержано з 1 гривні основних фондів. Розрахуємо показники використання основних фондів, результати запишемо до таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Основні показники використання ОФ
Показник Формула Минулий рік Поточний рік
Фондовіддача Фв = ТП / ОВФср                                                   20644.6 / 8992.1 = 2.3 37290,15 / 15165.7 = 2.4
Фондомісткість Фм = ОВФср / ТП 8992.1 / 20644.6 = 0.43 15165.7 / 37290,15 = 0,40
Фондоозброєність Фо = ОВФср / Ч 8992.1 / 409 = 21.99 15165.7 / 404 = 37.54
 
     Проводячи аналіз даних видно, що показник фондовіддачі у поточному періоді зріс, що виявилося результатом нарощування об’ємів виробництва. Показник фондомісткості у поточному періоді знизився, що виявилося позитивною тенденцією у використанні основних фондів підприємства. Для підвищення ефективності використання основних фондів необхідно підвищувати ступінь їх завантаження, особливо їх активній частині, оновлення фондів, використання прогресивнішого устаткування, сучасної технології, кваліфікованих працівників.
    У минулому періоді, за допомогою ретельних  розрахунків підприємства, собівартість продукції складала 23092,2 грн., а у  поточному збільшилася на 5,4% і  складала 24340,2 грн.
     Такі  зміни відбулися внаслідок чинників,  які впливають на  підвищення собівартості – підвищення інфляції в країні, підвищення цін на енергоносії, вдосконалення процесу виробництва, впровадження нових технологій, підвищення транспортних витрат, підвищення оплати праці та ін.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.