На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Функцї рекламного тексту та особливост його перекладу

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 26.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 16. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


        МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Факультет соціології та філології 

Кафедра перекладу 
 
 

КУРСОВА РОБОТА 

Функції рекламного тексту та особливості його перекладу  

Виконавець: 
Студентка групи 
ПР – 08 – 1д                       __________________    Ледовська Я.О.   
  

                                                                                     
Керівник: 
Старший викладач            _________________         Пастернак Л.Є. 
 

Допускається до захисту рішенням
засідання кафедри  від
«____  ____________ 2010р.»
Протокол № _______ 
 

Завідувач кафедри 
перекладу
К. ф. н., доцент                     _____________________         Воронова З.Ю. 
 
 
 
 
 
 

Дніпродзержинськ
2010
      Зміст
Вступ
Розділ I Теоретичні основи перекладу рекламних текстів…………………..5
    1.1 Загальні характеристики поняття «переклад»…………………………5
1.2 Визначення понять «семантика» та «лексика»…………………………...8
1.3 Загальна характеристика рекламних текстів та їх класифікація………...9
1.4 Стилістика мови реклами………………………………………………….13             
Короткі висновки……………………………………………………………….19
Розділ II Функції рекламного тексту та особливості  його перекладу………21
  2.1 Переклад структурних частин рекламного тексту……………………...22
2.2 Способи перекладу рекламних текстів……………………………………28
2.3 Врахвання  лексичних особливостей при перекладі  туристичної реклами………………………………………………………………………….30
2.4 Проблеми  перекладу рекламних текстів………………………………….33
Короткі висновки……………………………………………………………….35 
Висновок………………………………………………………………………...36
Список  використаних джерел………………………………………………….38
Додаток
Анотація
Реферат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Вступ
Реклама грає в житті людини важливу роль. Вона впровадилася непомітно й поступово  стала невід'ємною частиною нашого життя. Куди б ми не йшли, що б не робили, реклама постійно з нами. Це плакати, стенди, афіші, вітрини, календарі і буклети. Панівне місце вона назавжди зайняла на телебаченні й радіо, у газетах і журналах, а також у мережі Інтернет.
Реклама – складний вид людської діяльності. Вона формується таким чином, щоб виявляти вплив на підсвідомість людини.Мова реклами – мова підсвідомості. Пряме звернення до свідомості споживача працює не тільки в рекламі товарів промислового призначення .Завдяки якісним і кількісним змінам в перекладацькій діяльності, а також науковим розробкам на перший план вийшов інформативний переклад. Всі ці зміни мають безпосереднє відношення до рекламних текстів , які за своєю значимістю у світовому інформаційному процесі порівнюються із текстами новин в засобах масової інформації.Питанням перекладу рекламних текстів займалися такі вченні,лінгвісти та філологи як, Аврасин В.М.,Бархударов Л.С. ,Комісаров В.Н., Щвейцер А.Д. та інші. 
Актуальність.Дослідження особливостей перекладу письмових рекламних текстів актуальні не тільки в силу великої поширеності даного явища, але також з огляду на важливість реальності відбиття навколишньої дійсності при перекладі. Окрім цього, подібні дослідження важливі й для розвитку рекламної науки.Дуже важливо при перекладі рекламного тексту з інших мов не втратити прихований сенс рекламного повідомлення, оскільки для кожної держави притаманні свої звичаї, соціальні комунікації, норми і канони спілкування. Реклама повинна «звучати», бути насиченою і гранично короткою.
Мета  -дослідити англомовні рекламні тексти та особливості їх перекладу. Завдання формулюються  відповідності з поставленою метою:
1) Досліити структури та складові англомовних рекламних текстів.
2) Проаналізувати особливості написання англомовних рекламних текстів.
3)Визначити лексико-семантичні особливості перекладу англомовних рекламних текстів.
Об’єктом  дослідження є реклама як один з видів людської діяльності.
Предметом дослідження є рекламні тексти.
Практична цінність.Ця робота може бути використана як методичний матеріал для вчителів та студентів філологічних факультетів при вивченні курсу «Практика та теорія перекладу»
Під час  написання курсової роботи були використані  такі методи дослідження : критичний аналіз літературних джерел,метод зіставлення досліджуваного матеріалу,дескриптивний аналіз та метод теоретичного узагальнення.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, першого розділу та другого розділу , висновків, списку використаної літератури та додатків. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ  I Теоретичні основи перекладу рекламних текстів 

1.1. Загальні характеристики  поняття «переклад» . 

Відомий перекладознавець А.Д. Швейцер визначає переклад, як "Однонаправлений і  двофазний процес міжмовної й  міжкультурної комунікації, при  якому на основі підданого цілеспрямованому (перекладацькому) аналізу первинного тексту створюється вторинний текст (метатекст), що заміняє первинний в іншому мовному й культурному середовищі; процес, який характеризується установкою на передачу комунікативного ефекту первинного тексту, частково модифікований розходженнями між двома мовами, між двома культурами й двома комунікативними ситуаціями" [16, 75]. У цьому визначенні науковець із перекладом пов'язує такі поняття, як "мова й соціальна структура" та "мова й культура". Дане А. Д. Швейцером поняття перекладу має велике значення для перекладу рекламного тексту.
Відомо, що умови ринкової економіки викликали  форсований розвиток реклами, як соціального  інституту й області професійної  діяльності сотень тисяч людей у  нашій країні. З дилетантської  торгівельної пропозиції реклама перетворюється у витончений механізм впливу на споживача. Сучасні засоби масової інформації дали поштовх поширенню міжнародної рекламної діяльності.
Сьогодні  переклад реклами став не тільки необхідним, але й повсякденним явищем життя світового співтовариства. При цьому знання теоретичних основ процесу є не тільки обов'язковою умовою, але й гарантією якості перекладу.
Базові  теоретичні поняття перекладу включають  адекватність перекладу й неминуче пов'язану з нею прагматичну  адаптацію. "Адекватним перекладом називається переклад, здійснюваний на рівні, необхідному й достатньому для передачі незмінного плану змісту при дотриманні норм мови перекладу" [3, 9-12]. У зв'язку з цим А. Д. Швейцер зазначає: "Адекватність опирається на реальну практику перекладу, що часто не допускає вичерпної передачі всього комунікативно-функціонального змісту тексту. Вона виходить із того, що рішення, прийняте перекладачем, нерідко носить компромісний характер, що переклад вимагає жертв ." [Швейцер, 1988: 96]. Цим вчений хоче сказати, що адекватність часто носить компромісний характер, і досягнення перекладацької адекватності пов'язане з деякими втратами смислу в змісті тексту. Далі він припускає, що "теоретично оптимальним можна вважати переклад, у якому разом з відтворенням функціональних характеристик тексту передаються всі функції включених у нього одиниць" [16, 273]. Під визначенням функціональні характеристики маються на увазі властивості висловлення (функція, що служить для опису предметів і зв'язку між ними) та експресивна функція (функція, що виражає відношення мовця до висловлення) [16, 275].
Однак, на практиці такий переклад не завжди можливий. Перекладачеві нерідко  доводиться шукати особливі засоби для  передачі смислових і стилістичних складових оригіналу. У такому випадку досягається прагматична еквівалентність між оригіналом і перекладом, що й визначає комунікативний ефект реклами.
Прагматичні аспекти перекладу дослідив видатний вчений В.Н. Комісаров. Згідно його науковим дослідженням, теорія рівнів еквівалентності ґрунтується на виділенні в плані змісту оригіналу й перекладу п'яти рівнів:
1) рівень  мовних знаків;
2) рівень  висловлення;
3) рівень  повідомлення;
4) рівень  опису ситуаціЇ
5) рівень  мети комунікації.
На кожному  із цих рівнів за допомогою мовного коду (одиниць слів) і змісту, що володіють планом, передається особливий вид інформації. При цьому обов'язковою умовою еквівалентності В.Н. Комісаров вважає збереження домінантної функції висловлення [8, 61-78].
У зв'язку з цим А.Д. Швейцер, який доповнив дослідження В.Н. Комісарова, стверджує, що "прагматичний рівень займає вище місце в ієрархії рівнів еквівалентності" [6, 85]. Отже, адекватний переклад можна визначити як переклад, що забезпечує прагматичні завдання перекладацького акту на максимально можливому для досягнення цієї мети рівні еквівалентності.
Варто зазначити, якщо цільова аудиторія  говорить на іншій мові, а також  має інші специфічні особливості  соціокультурного середовища, то прагматичною адаптацією можна вважати зміни, внесені перекладачем у текст перекладу з метою домогтися необхідної реакції з боку цільової аудиторії, інакше кажучи, варто правильно передати основну комунікативну функцію оригіналу.
Перекладачі рекламних текстів стикаються з  істотними труднощами при передачі прагматичного потенціалу оригіналу. Зокрема, це пов'язано з перекладом у рекламному тексті фактів і подій, пов'язаних з культурою певного народу, різними національними звичаями й назвами страв, деталями одягу і т.д.
А.Д. Швейцер  виділяє важливість передачі прагматичного аспекту змісту перекладного тексту шляхом його переадресації іншомовному одержувачеві "з урахуванням тієї реакції, яку викличе текст, що точно передає денотативний і конотативний компоненти змісту вихідного висловлення в іншомовного читача. При цьому відбувається прагматична адаптація вихідного тексту, тобто внесення певних виправлень щодо соціально-культурних, психологічних та інших розходжень між одержувачами оригіналу й перекладного тексту" [16, 242].
На практиці саме соціолінгвістичні фактори  стають визначальними при перекладі текстів реклами на іншу мову. 

1.2. Визначення понять  «семантика» та «лексика»
Важливим  для даної роботи є визначення термінів лексика та семантика.
Термін  лексика визначається як сукупність уживаних у мові слів, з якими  пов’язані певні значення, закріплені в суспільному вжитку.
Лексика – одна з основних складових мови, найменш консервативний елемент  мовної системи .
Слово семантика дуже часто вживається і в розумінні “значення”. Деякі  лінгвісти семасіологією і семантикою називають тільки вивчення значень слів, але не інших одиниць мови. Однак, останнім часом під семантикою розуміють:
а) весь зміст, інформацію, передані мовою або  якоюсь її одиницею (морфемою, словом, словосполученням, реченням); б) розділ мовознавства, який вивчає цей зміст, інформацію [9,145].
Одними  зі складових мовної моделі світу  можна відмітити два яруси: фонетичний та семантичний. У семантичному ми можемо виділити морфологічний, лексичний, фразеологічний яруси та синтаксичний рівень тексту. Морфологічний ярус припускає подальший розподіл на лексико-граматичні категорії – частини мови. У лексичному ярусі виділяється лексико-семантичний під’ярус, який складає значення слів.
Значення  слів розуміється не як хаотичне їх зібрання, а як лексико-семантична система  чи підсистема загальної системи мови. Головну роль у розподілі слів за лексичним грунтом, рядом чи системою грають семантичні зв’язки, що установлюються на основі спільності, близькості та взаємодії значень.
Семантична  структура слова – це структура  слова, як єдність усіх його значень: граматичних форм та структури кожного окремого значення багатозначного слова.
У зв’язку  з цим прийнято розмежувати терміни: лексико-багатозначні слова, семема, чи лексико-семантичний варіант –  окреме значення багатозначного слова, моносема-однозначне слово.
За одним  і тим же словом може бути закріплено не одне, а декілька взаємозв’язаних  та відокремлених одне від одного значень. Семантична єдність слова  укладається у певному зв’язку  цих окремих самостійних значень  одного з іншим та їх закріплення за одним тим самим знаком. Значення багатозначного слова об’єднуються у семантичну єдність на основі загальних семантичних елементів чи загальних семантичних асоціацій.
Групи, у які по семантичним ознакам  об’єднуються слова, можуть бути виділені на різній основі. У основу можуть бути покладені власні лінгвістичні властивості слів. Наприклад, традиційний розподіл слів по частинах мови визначається за подібністю лексико-семантичних та формально-граматичних ознак. 

1.3 Загальна характеристика рекламних текстів та їх класифікація
Стилістичні особливості тексту реклами в  обох мовах залежать від виду рекламного засобу, в якому цей текст використовується, місця проведення рекламних заходів, розрахованості рекламного повідомлення на певну аудиторію.
Оскільки  англомовна реклама має набагато довготривалішу традицію, ніж реклама україномовна, вона, цілком закономірно, перевершує останню як за своєю видовою різноманітністю, так і за розробленістю системи психологічних, психолінгвістичних та лінгвістичних засобів. Нерідко рекламні тексти та візуальна реклама, яким віддають найвигідніші місця у відомих журналах, являють собою настільки стилістично досконалі взірці, що їхні автори повною мірою заслуговують на одну з англомовних назв рекламістів commercial artists (інша назва: composers of ads, copywriters, hucksters).
Зрозуміло, що джерелом найбільш цікавих стилістичних знахідок комбінованого візуально-вербального  характеру як в англо-американській, так і в українській рекламі  виступають електронні засоби масової інформації. Майже безмежні можливості сучасної відеотехніки сприяють активній реалізації художнього аспекту рекламного повідомлення. Це відбувається завдяки використанню яскравих спецефектів, візуальних метафор, алюзій, каламбурів, порівнянь, контрастів, які подаються паралельно з рекламним слоганом або текстівкою. Проте, оскільки нашим завданням є порівняння лінгвостилістичних особливостей англо- та україномовних рекламних повідомлень, зосередимося на розгляді текстів реклами, яку розміщують друковані інформаційні засоби.
Безперечно, не всі з перелічених видів  друкованої реклами становлять однаковий інтерес зі стилістичного боку, адже у значній кількості цих рекламних засобів першочерговими є інформативна та нагадувальна (reminder advertising) функції - сповістити або в черговий раз нагадати споживачеві про певний товар чи послугу. Вони здебільшого не є розгорнутими та ретельно продуманими в лінгвостилістичному плані, певна їх частина не має візуального, так званого художнього компоненту (artwork).
Найбільш  показовою є стилістика рекламних  повідомлень, розміщених у друкованих виданнях, що розраховані на уважний перегляд-Однак і тут ступінь виразності стилістичного компонента рекламної об'яви залежить від аудиторії, на яку вона спрямована. Так, і англо-американська і українська реклама, призначена для професіоналів ideational advertising), має переважно фактуально-інформативний характер. Наприклад, реклама медичних препаратів, матеріалів та оснащення, адресована безпосередньо лікарям та іншим представникам медичної професії (ethical advertising).
Найцікавішими із стилістичного погляду виявляються газетні і особливо журнальні рекламні тексти, що розміщені у пресі, орієнтованій на широкого читача. Оскільки в них домінує функція переконання, саме тут засобами стилістики відбувається романтизація рекламованого як у вербальній, так і у зображувальній формі, що супроводжується появою неабияких стилістичних (в широкому розумінні цього слова) винаходів.
Подібно іншій продукції мас-медіа - газет, журналів, телепрограм, радіопередач, реклама матеріалізується у вигляді готового оформленого медіа-тексту. Причому, поняття "текст" стосовно до сфери масової інформації використовується не тільки для позначення властиво текстового вербального ряду, але й здобуває риси об'ємності й багатомірності, вміщуючи в собі такі важливі для медіа-продукції складові, як візуальний ряд у його графічному або телевізійному втіленні, а також аудіо ряд у вигляді добутку. Тому поняття "рекламний текст" ставиться не тільки до словесного ряду, але й містить у собі сукупність екстралінгвістичних компонентів: графіки, образів, звуків і т.п., конкретний набір яких залежить від рекламо носія засобів масової інформації. Таке тлумачення поняття "рекламний текст" знаходить своє відбиття в роботах багатьох англомовних дослідників, зокрема , у книзі Анжели Годдар “The Language of Advertіsіng”, яка пише: "The word "text" here (as applіed to advertіsіng) іs used іn іts wіdest sense, іncludіng vіsual artіfacts as well as verbal language" [17, 6].
Концепція багатомірного “медіа-тексту” надзвичайно  важлива для вивчення рекламних  текстів, тому що дозволяє одержати об'ємне зображення описуваного об'єкта, краще  зрозуміти особливості функціонування слова й образа в масовій комунікації, а також розкрити механізм їхнього сукупного впливу на масову аудиторію. Будь-який рекламний текст сприймається як реклама тільки в єдності свого словесно-графічного або аудіо візуального втілення.
Рекламні  тексти характеризуються повторюваністю повідомлень. Надлишкова повторюваність того або іншого рекламного тексту багато в чому сприяє створенню образа "нав'язливої" реклами [14, 592].
Незважаючи  на загальні форматні ознаки, які дозволяють виділити рекламу в окрему групу  текстів масової інформації, рекламні тексти відрізняються нескінченною розмаїтістю. Для того, щоб якось систематизувати цю нескінченну розмаїтість графічних образів і словесних форм вираження, доцільно вдатися до такого способу класифікації, який дозволить найбільш повно відбити сутність розглянутого питання.
Існує безліч способів класифікації рекламних  текстів, серед яких можна виділити загально прийняту класифікацію реклами :
- друковані засоби реклами, як безкоштовні місцеві газети і журнали (freshets)
- рекламні проспекти (booklets, pamphlets, prospectus)
- рекламні листівки та інформаційні листи (circulars)
- рекламні листки (dodgers, handbills)
- теле- та радіо реклама (Commercials), яка може бути тематично пов'язана або не пов'язана з Передачею (відповідно: integrated and straight commercials).
Це також різноманітні засоби реклами, що впливають на споживача поза Домівкою (out~of-home advertising):
1)   зовнішня реклама {outdoor advertising) - рекламні  Щити (billboards), рекламні афіші (placards, posters), світлова реклася (electric signs, electric spectaculars), реклама на дахах будинків (sky signs);
2)  реклама  на транспорті: радіо реклама  в транспортних засобах (transit advertising), об'яви на передній зовнішній  частині громадського транспорту (headlight display);
3)  реклама  на місці продажу (inside-the-store advertising), наприклад, радіомовлення в місцях роздрібної торгівлі (storecasting). [5,52].
Друкована реклама поряд з телевізійною є найбільш важливим видом реклами. Свідченням цьому є як історія  реклами, так і рекламні бюджети. Саме друкована реклама послужила моделлю для інших видів реклами. Її відмінна риса ? знаковість є основою і для телевізійної реклами та реклами на радіо. Друкована реклама була, є й буде основною статтею витрат у рекламних бюджетах.
Значення  вербальної мови для реклами дуже важливе. Дійсно, рекламні зображення привертають увагу споживача й виражають деякі ключові моменти реклами. Але саме завдяки вербальним знакам ці ключові моменти осмислюються по рекламних комунікативних інтенціях рекламодавця й рекламних агентств. Окрім цього, більша частина рекламних зображень не здатна покрити значеннєвий простір в цілому.
Розглянувши поняття й терміни, які є важливими  для розуміння даного дослідження  та з’ясувавши основні характеристики рекламних текстів та їх класифікацію, слід перейти до визначення особливостей перекладу письмових рекламних текстів. 

1.4 Стилістика мови реклами
Гіперболізація, що являє собою родову рису реклами, притаманна як англомовним, так і україномовним рекламним текстам. У першому випадку ця властивість навіть набула зафіксованості у мові: пишні епітети, які складають невід'ємну частину багатьох рекламних повідомлень, мають назву overblown /empty adjectives. Ці прикметники з девальвованим позитивним значенням, в котрих вербалізовании зміст майже не має точок зіткнення з реальністю, використовуються в рекламі обох мов, часто роблячи споживача байдужим (adjective-deaf, adjective-blind) до штучних афектованих характеристик товарів чи Послуг: Шалений обвал цін. / Шалений розпродаж. / Шалена мода для дівчат шаленої краси. / Шалені фрукти - шалений сік. / Пограбуй  "Шалений Сейф" універмагу "Україна" на 10000 гривень. /Магазин найкращих цін. / Ціни краще кращих.
Для позначення більш широкого кола слів подібного  ґатунку в англійській мові вживається вираз weasel words, тобто слова, що нібито рекламують продукт, при цьому насправді його зовсім не рекламуючи. Походження цього метафоричного виразу пояснюється тим своєрідним способом, у який ласки їдять яйця, що знаходять у гніздах птахів. Роблячи маленьку дірочку в яйці, ласка висотує його середину, а потім акуратно повертає до гнізда так, що виявити порожність яйця можна тільки уважно його роздивившись. В англомовній рекламі дуже популярним словом такого типу є порівняльне слово like: For skin like peaches and cream. New and improved, acts fast like magic. Порівняйте з подібними проявами надмірної гіперболізації в україномовній рекламі: Постійні знижки токують, асортимент і сервіс чарують. / Суп Галіна Бланка, і ви відчуєте себе на сьомому небі. / Кофе Мас Luxe: зробіть ковток, щоб відчути неперевершений аромат і отримати божевільне задоволення. Досить часто аналогічну роль відіграють в українській рекламі також епітети елітний, престижний, ексклюзивний, майже відсутні в англомовних рекламних повідомленнях.
Звернення до образних виразів, вербальних і візуальних метафор поширене як в україномовній, так і в англомовній рекламі. Різниця полягає лише в тому, що на сьогодні українські друковані видання, мас-медіа та засоби зовнішньої реклами набагато рідше послуговуються образними прийомами, використовуючи тільки незначну частину величезного виражального потенціалу. Це зазвичай короткі образні слогани на кшталт: Зроби свій перший крок у світ задоволення! (туристична фірма Сіндбад International) {Київ на Долонях).
Англомовна реклама характеризується більшим розмаїттям образних прийомів. Це не тільки нові вербальні метафори та порівняння, але й підновлення сталих образів, як у запрошенні придбати портфоліо з фотографіями комфортабельних будиночків на півдні Сполучених Штатів: Your heart's already here. Why not move the rest of you? (The New Yorker), й декомпозиція сталих фразеологізмів, наприклад, У рекламі авто Jeep Grand Cherokee: So quiet, you can hear your blood pressure drop (порівняйте зі звичним So quiet you can hear a pin drop) (Smithsonian).
Діапазон  функціонування вербальної і зображувальної образності та їх взаємодія в англомовній  рекламі ширші, ніж в україномовній. Якщо для зручності прийняти ілюстроване  рекламне повідомлення за єдиний текст, що складається з вербальної та зображувальної частин, то для англомовної реклами властиві такі варіанти:
1) вербальна гіпербола або метафора ілюструється зображенням.
2) метафоричне  зображення коментується вербально.
3)  метафоричне  зображення знаходить своє подальше  образне ро3. гортання у вербальній формі.
4)  метафора  є породженням взаємодії вербальної  та зображувальної частин тексту.
Серед відмінностей англомовної та україномовної  реклами необхідно зазначити  частіше звернення першої до фонетичних виражальних засобів. Це алітерація, наприклад, відомий вираз: Your comfort our concern.
Типовим є використання римованих виразів: You ring we bring! Holiday Cheer, Delicious Beer I Escape to the Cape! (реклама відпочинку на мисі Santa Maria на Багамах) (The New Yorker).
Алітерація майже не властива україномовним рекламним повідомленням за винятком такого її різновиду, як римування рекламних текстів: відпочивай і заробляй! / Читай "Експрес", Вигравай Мерседес! / Зрозуміло і жирафі: пити пиво краще з Даффі! (реклама горішків Даффі) / Альфа - супер! Альфа - клас! Альфа - стильно! Це для нас! ІВ Новий рік з Мобі Дік!
Відмінністю україномовної реклами є досить часте вживання іноземних слів, а іноді і цілих виразів: Water is Worth Loving. Мережа салонів сантехніки Буль-буль.
Відмінною рисою англомовної реклами є великий діапазон стилістичних прийомів і висока частотність їх використання. Це алюзія до відомих текстів англійської та американської літературу Everyone seeks a Lost Paradise. But not the people from the Azores (Time), алюзивні імена: They all laughed at Christopher Columbus. Sometimes it's hard convincing people new ideas can work. Luckily that doesn’t stop us. We're busy with developments for the years to come Exploring applications to help solve tomorrow's problems... DSM WE PUT FANTASY TO WORK (Economist), применшення. They are so quiet we had to make them beautiful just so you'd notice them (реклама вентиляторів), персоніфікація: ARAMIS TALKS (реклама парфумів ARAMIS) (Vogue), xyдожнє порівняння: Fly smooth as silk to exotic Thailand on a Royal Orchid Holiday (Time), прислів'я, приказки, афоризми: Via TV Videophones. Because the shortest distance between two people is a smile. (Newsweek), цитати: 'As a Fire Chief I recommend replacing your smoke alarm every 10 years. As a parent, I recommend you do it today. " Chief Richard Marinucci President - Int'l Assoc, of Fire Chiefs. When it comes to protecting your family, organizations like the International Association of Fire Chiefs, the US Fire Administration and the National Fire Protection Association, just to name a few, strongly urge you to replace your smoke alarm every 10 years. After all, Fire Chiefs have families too. We're watching out for your family. (Newsweek). Це також обігравання відомих афоризмів у ролі псевдоцитат: "Hard work never killed anybody " - Some dead guy. Workaholics take note: make some time for play. Earn Sony Points toward movies, music, electronics and games with the Sony Card from Citibank. There's no annual fee. Come on, live a little. (People), зевгма: It Gets Into Your Soul, Not Your Pocket (реклама авто Lincoln Continental) (The New Yorker), гра слів:
We offer you a network, not a patwork. (BT Global Communications) (Newsweek).
Більш властивим для україномовної  реклами є вживання епітетів: Казкова подорож на Мальту на двох! /AT "Український інноваційній банк: Привабливі відсотки - гнучкі умови; / Меркс. Величезний вибір меблів, завжди є привід завітати. / Меркс. Віртуозне виконання кухні. (Київ на Долонях); Callan Method: нетрадиційний метод навчання іноземних мов, що дає вражаючі результати (Місто і Передмістя). / Реклама в автосторінці гарантує неперевершеціій успіх Вашої справи! (Високий замок). Типове для реклами поєднання характеристики товару із закликом до його придбання призводить до частого використання низки епітетів всередині спонукальних речень або в їх безпосередньому контексті:
Стань мільйонщиком! Лови удачу! Стань героєм "Нової лінії"! Супермаркет  будматеріалів "Нова лінія " чекає  на мільйонного покупця! Мільйонщик отримає фантастичний подарунок!!!(Київ на Долонях)
Виграй  нову Ford Fiesta! Зроби пробну поїздку  у офіційного дилера Ford та стань  учасником розіграшу! Продуманий до деталей, зроблений на совість Ford. Випробуй себе за кермом цього нового автомобіля, адже ми з радістю організуємо пробну поїздку саме для тебе! Якщо ти справленій водій, ти не пропустиш цей шанс. Приходь і переконайся особисто, що таке німецька якість, відмінна динаміка керування, найбільший у своєму класі салон та досконала оглядовість.(Високий замок)
Треба визначити, що, незважаючи на різницю  в діапазоні стилістичних засобів і прийомів в англомовній та україномовній рекламі, в останній все частіше з'являються оголошення й рекламний блок з яскравою стилістикою, цікавими лінгвістичними знахідками. Це оригінальні епітети: п 'ятизірковий епізод життя; алітерація, паронімія: Добре борошно дім береже, / для сильної та стильної; алюзія: Країна звуку, що сходить / ГАЗЕТА ПО-КИЇВСЬКИ - Мінохорони здоров'я Упереджає: читай тільки якісне!; гра слів: Стильно газований напій Джинс / Необхідне має бути досяжним. Має "Сенс" (реклама автомобілів "Сенс"), градація у поєднанні з гіперболізацією: Для багатьох стоматологія — ремесло, для інших — майстерність, ,для нас - мистецтво; стилістичне використання ступеня порівняння – Паста "Чумак" - найпомідорнігиа томатна паста; /Найолійніша олія.
Оригінальною  є взаємодія змісту рекламної  об'яви з функціональним призначенням предмету, на котрому її розміщено. Прикладом може слугувати таке рекламне повідомлення на поручні в метро: «Перший український діловий тижневик КОНТРАКТИ. Тримайся за нас!»
Наступною властивою рисою англомовної  реклами є конвергенція або одночасна  реалізація декількох стилістичних засобів та прийомів. Нерідко рекламісти актуалізують цілий пучок стилістично  маркованих одиниць різних мовних рівнів в одному рекламному повідомленні. Яскравим прикладом може слугувати реклама парфумів "Чорні перли", створених американською кінозіркою Елізабет Тейлор. Чорно-срібляста фотографія актриси в намисті та сережках з чорних перлин, а також зображення розроблених нею парфумів у флаконах вишуканого дизайну, що імітують форму мушлі, супроводжується стислим рекламним текстом, котрий поєднує використання численних стилістичних засобів та прийомів (апозіопезісу, номінативних синтаксичних структур, еліпсису, низки епітетів, порівняння, алітерації) з виокремленням слів та речень у просторі:
RARE ...
SOUGHT AFTER ... COVETED ...
FROM A WORLD APART ...
ELIZABETH TAYLOR
BLACK PEARLS
Black Pearls. The captivating new fragrance from Elizabeth Taylor. A modern oriental, rare, sensuous, profoundly feminine -a fragrance set apart. Just as the beauty of a single pearl is like no other, so is the woman who created Black Pearls. Elizabeth Taylor.(Vogue)
Таке  розміщення у стовпчик коротких (часто одно- , двослівних) речень, що певною мірою імітують віршовані рядки, є типовим прийомі англомовної реклами, який надає кожному з виокремлених елементів особливої семантичної ваги.
Загалом чинник влучного розміщення тексту на просторі журнальної хорінки висувається на перший план у багатьох рекламних повідомлених. Цікаві стилістичні знахідки зустрічаються, наприклад, в рекламних повідомленнях на центральному розвороті журналу. Оскільки один рекламний блок нерідко займає цілих чотири сторінки (центральний розворот та дві його зворотні сторінки з обох боків), рекламісти використовують відокремленість частин рекламного повідомлення як потужний засіб підсилення ефекту сегментації речення. Ось приклад того, як читач, перегортаючи сторінку журналу, здійснює несподіваний перехід від сумних роздумів про ефемерність мрій до їх блискавичного здійснення:
Ще одним  досить типовим стилістичним завданням  англомовного рекламного тексту є своєрідне  відтворення особливостей характеру  рекламного товару. Так, вишуканий стиль ювелірних виробів СаПіегя що зберігає вірність найкращим класичним традиціям, імітується в рекламному тексті підкресленою літературністю частини лексики, піднесеною тональністю численних захоплених епітетів:
Like some fabulous, legendary jewel box, the Cartier Store offers treasures of dazzling refinement. Exclusive creations from a celebrated jeweller. Superb collections of stunningly inventive objects. From the luxuriously prestigious to the elegantly functional. Everything is extraordinary. Everything tempts. Jewellery, wristwatches, lighters, eyewear, writing instruments, leather goods, perfumes, tableware ... the Cartier Store epitomises the fine art of living, the fine art of giving: the art of being unique.(Vogue)
Реклама символів сьогодення, котрі асоціюються  з напруженим ритмом сучасного життя (авто, мобільні телефони, відеотехніка, комп'ютери), нерідко має рваний синтаксис телеграфного стилю, у створенні якого задіяні такі розмовні синтаксичні структури, як еліпсис, парцеляція (сегментація), а також номінативні речення, що поєднують ефект невимушеного повсякденного спілкування з високим ступенем експресивності: No Brag. Just Fact.(Newsweek), Nobody Offers More Pulling Power. Nobody.(Time).У деяких рекламних повідомленнях першорядної ваги набуває   експресивний аспект стилістичного синтаксису, як у цій рекламі відео касет кінофільму "Hope Floats ": Betrayal.Strength.Starting Over.You know the story. By heart.Now, make it yours.(People)
Короткі висновки
У першому розділі наводяться загальні характеристики поняття переклад,визначення понять семантика та лексика.Розглядається стилістика мови реклами,класифікація та характеристика рекламних текстів. Підсумовуючи даний розділ, варто зазначити, що рекламний текст містить у собі цілий ряд екстралінгвістичних компонентів і буде адекватно сприйнятий при їх гармонічному сполученні. Цей фактор є значимим при перекладі реклами, тому що перекладач повинен враховувати, що, зневажаючи цими компонентами, не вдасться перекласти рекламний текст із найбільшою ефективністю. Будь-який рекламний текст сприймається як реклама тільки в єдності свого словесно-графічного або аудіо візуального втілення.
 Сьогодні  переклад реклами став не тільки  необхідним, але й повсякденним  явищем життя світового співтовариства. При цьому знання теоретичних основ процесу є не тільки обов'язковою умовою, але й гарантією якості перекладу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ II Функції рекламного тексту та особливості його перекладу
Переклад  рекламного тексту, у порівнянні із перекладом художньої літератури, при  якому перекладач зобов'язаний передати художньо-естетичні достоїнства  оригіналу, трохи відрізняється за формою, мовними засобами, а також яскраво вираженою комунікативною спрямованістю. У процесі перекладу таких текстів перекладачеві доводиться вирішувати як чисто мовні, лінгвістичні проблеми, обумовлені розходженнями в семантичній структурі й особливостях використання двох мов у процесі комунікації, так і проблеми соціолінгвістичної адаптації тексту.
Необхідність  розширення ринку збуту спонукає рекламодавців до перекладу реклами  на інші мови та її адаптації до культури інших країн. І те і інше є завданням перекладача, що, як правило, є досить складно. Зазвичай, точний та дослівний переклад рекламного тексту є недоречним, тому переклад реклами є чи не єдиним з усіх видів перекладу, де допускається відступ від оригіналу. Основне - відчути стиль реклами, її комунікативну мету та передати цей настрій мовними засобами. При перекладі рекламних текстів перекладачеві необхідно враховувати його мету, характер потенційного покупця, особливості тексту оригіналу, культурні й індивідуальні можливості мови та інші фактори. Адекватність перекладеного рекламного тексту визначається не тільки точністю формального перекладу – описанням предметів та явищ, але і, в більшій мірі, точною передачею емоційного наповнення.
Основна задача перекладача під час роботи з рекламними матеріалами – створити текст, який буде мати такий самий вплив на цільову аудиторію, що й оригінал.
Під час  роботи з рекламними текстами перекладач повинен добре знати предмет, про який іде мова, враховувати  мету тексту, характер споживача, на якого  направлена реклама, та розуміти, які почуття хотів передати автор. Необхідно уловити характер впливу оригінального тексту і, в максимально наближеній формі, відтворити його в перекладі
Перекладачеві нерідко доводиться шукати особливі засоби для передачі смислових і стилістичних складових оригіналу. У такому випадку досягається прагматична еквівалентність між оригіналом і перекладом, що й визначає комунікативний ефект реклами. 

2.1. Переклад структурних частин рекламного тексту
Дослідивши  рекламний текст, ми можемо його умовно поділити на 4 основні частини:
1) слоган;
2) заголовок;
3) основний  рекламний текст;
4) фраза-відлуння.
Присутність у кожному рекламному тексті всіх складових не є обов'язковою. Хоча, присутність рекламного заголовка  є майже обов’язковою. Наявність інших частин визначається видом товару (послуги) й залежить від деяких інших характеристик.
Заголовок - найважливіша вербальна частина  реклами. Звичайно, в ньому виражається  суть рекламного звертання та основний рекламний аргумент. За даними досліджень, близько 80% читачів, прочитавши заголовок, не читають основний рекламний текст. Відомо, що мета рекламного заголовку полягає в тому, щоб привернути увагу аудиторії і викликати інтерес до рекламованого товару або послуги. Рекламний заголовок повинен містити рекламне звернення і головний рекламний аргумент, що згодом розвивається в основному рекламному тексті (див. Додаток 1).
Наприклад:
BANK OF CALІFORNІA:
Come to the bank action.
Прийди  в банк діяти
Можна помітити що слоган дещо подібний до рекламного заголовку, але слоган і рекламний заголовок є різними елементами реклами. Мабуть, найголовнішою характеристикою слогана (яка не стосується жодного з інших елементів реклами, за винятком назви торговельної марки) - це те, що він відбиває сутність, філософію фірми, її корпоративну політику в різних областях. Причина в тім, що фірми або компанії, особливо великі, можуть робити сотні й тисячі різних найменувань товарів. У кожного найменування свій життєвий цикл. Використати слоган у кожній рекламі цих товарів не ефективно, тому що рекламний заголовок відбиває всю специфіку даного товару або послуги в певний момент його життєвого циклу й для його цільової групи. Тобто, навіть для того самого товару не завжди прийнятно використовувати однаковий заголовок. Типовим прикладом є реклама авіакомпанії KLM (див. Додаток 2). Слоган авіакомпанії:
KLM. The reliable airline.
КЛМ. Надійна  авіалінія.
Дуже  часто при перекладі рекламних  слоганів перекладач не використовує жодного слова оригінального  тексту, що аж ніяк не впливає на якість реклами, а навпаки є більш доступнішим для споживача. Проте при зміні словесної форми рекламне повідомлення повинне бути точно передане за  змістом. 
Так, усім відома реклама косметичної компанії англійською мовою звучить: 
«Maybe she's born wіth іt, Maybe іt's Maybellіne», що в дослівному перекладі на українську означає «Можливо це її природна краса, а можливо це «Maybellіne» 
Українські перекладачі передали зміст цієї реклами наступним чином: 
"Всі в захваті від тебе, А ти - від «Maybellіne» 
В українськїй мові гри слів зі словом "maybe" не вийшло, тому перекладач змушений був відійти від оригіналу. 
Тому першочерговим завданням перекладача в цій галузі перекладу є подання продукту в якнайкращому світлі перед потенційними замовниками із урахуванням усіх факторів.

Предмет реклами також впливає на стиль  рекламного тексту, що зокрема відзначає  автор відомої книги “Advertіsіng as Communіcatіon” - Джиллиан Дайер: "The Language (of advertіsіng) for fashіons іs often tactіle and caressіng and uses adjectіves of touch, shape and physіcal comfort. The іntentіon іs to іnvest the product wіth meanіng by tone, rhyth and assocіatіon" [ 17, 143].
Рекламний текст намагається передати властивості  рекламованого продукту як за допомогою  образів, так і за допомогою мови. Наприклад, стиль реклами дорогих  парфумів завжди вишуканий і виразний:
"'M' іs for moments you'll never forget
For days marvelous wіth flowers and laughter.
For nіghts magіcal wіth means and old promіses.
'M' Fragrances by Henry C. Mіner.
Іt's Magіc".
Для багатьох практиків рекламної діяльності текст іноземної мови служить  тільки засобом для розуміння  ідеї рекламованого продукту, сам же текст часто пишеться заново мовою країни споживача, враховуючи особливості його національної специфіки. У тих випадках, коли точний переклад є недоречним, перекладач користується приблизними за змістом фразами, які обов'язково повинні враховувати традиційні етнічні, національні й соціальні особливості, стереотипи поводження конкретної аудиторії, на яку спрямована продукція, позначена в рекламному тексті .
Дослідник творчого процесу перекладу А. Лілова розцінює переклад рекламних текстів, як "творчість на мовному рівні", тоді як переклад художніх текстів -як "творчість, пов'язану з художньо-образним мисленням" [10, 231].
Алегорія, метафора, порівняння, паралелізм, різні  види повторів, алітерація, ономатопея, концентрація імперативних форм дієслова й конототивних прикметників – усе це широко презентовано в рекламних текстах. Мова реклами авжеж дуже навантажена. Головна її мета – привернути нашу увагу та схилити нас до певного продукту або сервісу. Рекламодавці використовують мову уже характерним способом: авжеж є вигода у незвичному застосуванні ексцентричних та дискусійних фраз, так само як й спілкування з людьми за допомогою простої, спрямованої мови… Привертання нашої уваги та уявлення та сприяння запам’ятовуванню, можлива, є найважливішими функціями мови реклами: загальні або модні слова та короткі, чіткі речення легко повторюються та запам’ятовуються. Також наші спогади сповнені назвами брендів, салоганами та популярними висловлюваннями, ритмом та римою, алітерацією, строчками з пісень та прози та нескінченними повтореннями.
До найбільш значущих ознак рекламного тексту на морфосинтаксичному рівні можна  віднести такі, як часте вживання імперативних форм дієслова, що значно підсилює динамічність рекламного обігу, наприклад: англійські – see, buy, fly; українські – дзвони, заходь, купуй.
Фактично  ж абсолютна більшість рекламних  текстів являють собою метафори. Метафора як засіб здатна простиратися від окремого штриха в описі характеру  до розмірів цілого твору.Метафора назви  по ходу сюжету упредметнюється в різних епізодах. В альбомі Epica 1997 представлений постер британського агентства з рекламою автобренда Rover (модель серії 2000). На глядачів дивиться потилиця британського джентльмена з усіма його типовими атрибутами: казанку, симетрично піднятому на голову, сорочці в синю смужку й строгому піджаці із класичного англійського сукна. Типова консервативна стрижка під напівбокс. Лише один іронічний штрих – на акуратній потилиці елегантно вистрижене тавро – Rover 200. Машина тут позиціонується як товар, що втілює непорушні традиції британської якості, консервативного, але не позбавленого строгої елегантності.
Виходячи  з вищесказаного можна укласти, що в рекламних текстах широко застосовується алегорія, метафора, порівняння, паралелізм, різні види повторів, алітерація, ономатопея, концентрація імперативних форм дієслова й ін. При перекладі необхідно враховувати значимість подібних приймань. Найбільше часто зустрічається метафора, при перекладі якої від перекладача потрібен великий творчий потенціал.
Перекладач  не звертається до екстралінгвістичних  факторів, тобто не робить інтерпретації, і передає мовне повідомлення на основі еквівалентних відносин між  мовами. При перекладі передається  не саме язикове повідомлення, а  екстралінгвістична дійсність, у ньому укладена, тобто відбувається інтерпретація повідомлення, що підлягає перекладу.У цьому зв’язку в рекламних текстах на перше місце виходить особливість перекладу дієслівних комбінацій.
Якщо  розглянути англомовну рекламу, то там  дієслівні комбінації типа «Buy this», «Discover that», «Try some today», «Dоn’t forget», «Treat yourself» – досить поширені. Вони зустрічаються у всіх частинах рекламного тексту – у заголовку, основному рекламному тексті й луна-фразі.
Дослідження англійських рекламних текстів показує, що до найбільш часто вживаних в імперативі дієслів можна віднести наступні: Buy, try, ask, get, see, call, feel, taste, watch, smell, find, listen, drive, let, look, drink, do, discover, start, enjoy.
Аналіз  українських рекламних текстів показує приблизно таку ж кількість наказових дієслів. Тобто тут співвідношення дієслів рівне. Перекладачі англомовної реклами, звертають увагу на особливий характер уживання в рекламних текстах особистих і присвійних займенників. Переконлива тональність рекламного обігу (що також характерно й для текстів російської реклами) часто будується на послідовнім застосуванні наступної комунікативної моделі: «We, our» – для позначення рекламодавця, «you, your» – для звертання до потенційного покупця й «they, their» для посилання на можливих конкурентів.
Разом з тим, саме прикметники й прислівники  допомагають створити ту неповторну тональність рекламного звертання, яка дозволяє передати якості й гідності рекламованого предмета. При перекладі  на іншу мову ця обставина обов’язкова враховується.
У процесі  перекладу рекламних текстів  прикметники й прислівники використовуються для опису всіляких властивостей рекламованого продукту – форми, розміру, якості, вартості, відчуттів, які даний продукт викликає. До найбільш уживаних в англомовній рекламі прикметників належать: natural, sensual, innocent, passionate, romantic, mysterious, etc. До українських – новий, новинка, перший, революційний, непростий, незвичайний, на відміну від звичайних та ін. Також як і в українській рекламі, до найбільш уживаних в англомовній рекламі прикметників ставляться: good, better, best, free, fresh, delicious, full sure, clean, wonderful, special, fine, big, great, real, easy, bright, extra, rich, gold.
Часто зустрічаються прикметники, що вказують на дійсність торгівельної марки – genuine, authentic і original. Але, мабуть, рекордсменом по частоті в англомовній рекламі вживається прикметник new – його можна зустріти практично в кожному другому рекламному тексті.
Перекладачі досить часто користуються засобами мовного маніпулювання, часом інтуїтивно, часом цілком усвідомлено. Протистояти такого роду впливу людей можна, усвідомивши, у чому полягає маніпулятивний засоб, застосований рекламістом. У деяких випадках, рятує недовіра до рекламної інформації в цілому. Іноді рекламні повідомлення конкурентів, що синхронно використовують аналогічні засоби. Певні засоби стають настільки популярними у рекламі, що поступово девальвуються й переходить у розряд рекламних кліше.
Завдання  останньої частини рекламного тексту – фрази луни – підвести підсумок тексту, додати йому закінченість і, головне, спонукати людей до дій. Як і зоголовок, вона повинна бути лаконічною і витікати з головного мотиву споживачів. Наприклад, стандартна відлуння-фраза реклами ліків: “Питайте цей препарат в аптеках нашого міста”. Як правило у фразі-відлунні звучить назва продукту або торгівельної марки та вираз, який легко запом’ятовується або рекламний салоган.Наприклад:
Swiss Line. The right direction.
Star Alliance, the airline network for Earth.
Mitsubish Electric. Sometimes invisible, sometimes high profile, always at the front.  

2.2. Способи перекладу рекламних текстів
Перекладачі рекламних текстів стикаються з  істотними труднощами при передачі прагматичного потенціалу оригіналу. Зокрема, це пов'язано з перекладом у рекламному тексті фактів і подій, пов'язаних з культурою даного народу, різними національними звичаями й назвами блюд, деталями одягу і т.д.
Сьогоднішні реалії змушують більш уважно ставитися  до перекладу рекламних текстів, також і з погляду їхнього психологічного впливу на масову аудиторію. Тексти рекламного оголошення мають містити чіткі фактичні дані; вони повинні бути вичерпно викладені й тому точно зрозумілі. При перекладі рекламних текстів перекладачеві необхідно враховувати: мету тексту, характер споживача, мовні якості тексту оригіналу, культурні й індивідуальні можливості мови в культурному аспекті споживача й багато інших факторів (див. Додаток 3)
Наприклад, реклама авіакомпанії LUFTHANSA. Єдиний текст у рекламі це думка пасажира, який скористався послугами авіакомпанії:
What singles out Lufthansa is its dedication to advanced technology.
Tе, що  відрізняє Люфтганзу, це її  прагнення до високих технологій.
Переклад  текстів реклами може визначатися  як близький до "адекватного". Такий тип перекладу викликаний його практичною необхідністю. Даний підхід вимагає гарного знання перекладачем предмета, про який мова йде в оригіналі, що хотів сказати автор рекламного тексту, тобто комунікативний намір рекламного тексту. Переклад рекламного тексту при зміні словесної форми повинен бути, разом з тим, точно переданий за змістом.
Для залучення  уваги реклама іноді використовує текст іншої мови. Використання слів з іншої мови порушує граматичні норми читача, саме тому і привертає  увагу й стає частиною "візуального оформлення" поряд з кольором і зображенням. Але іноземний текст може також викликати порушення комунікації, якщо слова незрозумілі. У такому випадку завдання перекладача використати всі знання теоретичних основ перекладу для передачі комунікативної функції оригіналу.
Тематичний  аналіз реклами показує, що до числа  найбільш часто рекламованих товарів  відносяться предмети косметики  й парфумерії, продукти харчування й лікарських препаратів, побутова техніка, одяг, автомобілі. Можна сказати, що цей концептуальний набір універсальний для рекламного ринку будь-якої країни. Разом з тим, незважаючи на загальний процес глобалізації рекламного ринку, тематична структура реклами культуро специфічна: зміст реклами в кожній окремій країні характеризується рядом помітних розходжень, що відбивають особливості суспільного розвитку саме в даному культурно-лінгвістичному ареалі. Однією з ілюстрацій цього положення може служити поступове витіснення з ринку західних країн реклами алкоголю й тютюнових виробів, як шкідливої для здоров'я продукції.
В Україні  більшість рекламодавців - закордонні компанії. І у багатьох постає проблема перекладу довгої вихідної фрази  і її адаптація в українській  мові. Це означає, що зміст фрази, яка  на англійській виражається через зміни формальних характеристик слів, на українській передається через сполучення змісту декількох слів. При перекладі англомовних рекламних текстів, у деяких випадках перекладачі не перекладають текст, а дають його семантичний еквівалент.
Текст рекламної кампанії "Джоні Уокер" - taste lіfe" в дослівному перекладі звучав би наступним чином: "Спробуй життя на смак", на українську мову він був перекладений, як: "Живи, щоб було що згадати". Це характерний приклад прагматичної адаптації тексту.
Реклама косметики й парфумерії для жінок у більшості випадків характеризується вишуканим стилем, який насичений конкретними словосполученнями й іншими засобами виразності, що надає тексту зовсім особливе звучання, неповторний тон, навіть, якщо мова йде про рекламу в пресі.
Можна визначити, що найчастіше успішними  є ті неперекладні слогани, які містять  слова з мінімального словникового запасу іноземних слів учня середньої  школи. Цим фактором багато в чому обумовлене успішне впровадження на українському ринку таких іншомовних неперекладних слоганів, як:
Спортивна фірма Nіke - Just do іt;
Компанія Sony - Іt's a Sony;
Компанія Panasonіc - .from Panasonіc;
Рекламна  кампанія горілки Absolut - Absolut Moscow, Absolut autumn, Absolut sprіng.
Як вже  зазначалося, ефективність рекламного тексту залежить від вдалого поєднання всіх його складових. Разом з тим дослідники відзначають першорядну важливість саме вербального компонента реклами - словесного тексту.
"Іn fact the language of ads іs sometіmes more іmportant than the vіsual aspect", - пише англійський автор Джиллиан Дайер. Дійсно, значення вербальної мови для реклами надзвичайно важливе, адже тільки завдяки словесному тексту ключова рекламна ідея одержує своє реальне втілення, інакше кажучи, починає "працювати". 

2.3 Врахування лексичних особливостей при перекладі туристичної реклами
В рекламному туристському дискурсі широко використовується вузькоспеціалізована лексика, тобто  термінологія для визначення понять даної сфери, яку можна поділити на декілька груп.
По-перше, позичені з англійської мови терміни, які позначають реалії, які ніколи не існували на Україні. Це зумовлено екстралінгвістичними факторами. У період після перебудови услід за падінням «залізної завіси» зявилося багато туристських фірм. У той час термінологічний апарат для рекламування туристського продукту був відсутній. Він включав реалії, яких до цього не існувало в українському середовищі, і тому зявилася тенденція запозичення англійського термінологічного шару лексики, тому що йому був властивий інтернаціональний характер з-за надзвичайної розповсюдженості англійської мови у цієї області. Це знайшло своє вираження у запозиченнях шляхом калькування (наприклад, гарантовані номера), транскрипції і транслітерації (наприклад, тур), а також варваризмів (наприклад, Executive Suite). До того ж ці запозичення неоднаково вживалися у рекламі різних туристських фірм. Одні туристські фірми використовують буквальний переклад термінів, інші вживають англійську лексику поряд з російською або українською, « семантично наповнена лексична одиниця вставляється в семантично порожню українську синтаксичну конструкцію… або використовуються гібриди, які включають українські і латинські букви (наприклад, VIPовский рейс).Я надам приклади, диференціювавши їх за різними областями, які інкорпорує сфера туризму.
Готельний комплекс: категорії готелів - Standard (середнього розміру номер з основними  вигодами і балконом); Cottage (окрема будівля  для оренди); Junior Suite (номер з кухнею і двома кімнатами: вітальня та спальня), Executive Suite; Royal Suite; Premier Suite (різниця між усіма видами номерів цієї категорії - у великих розмірах, вигодах. Звичайно, чим вище ранг, тим краще номер); Deluxe (люкс); Super Deluxe (супер-люкс). Ця категорія номерів належить до розкішної, дорогої, рангом вище є номера Suites; Studio (невеликий готельний номер, менш ніж стандартний) тощо; розміри ліжка - king size, queen size (у нашій країні існував інший розподіл: односпальне, півтора спальне або двоспальне ліжко; king size приблизно відповідає «трьох спальному ліжку», якщо це можна так назвати, queen size відповідає двоспальному ліжку); послуги, що надаються: baby-sitting (послуги няні), butler service (послуги дворецького), room service (прибирання номерів); види бронювання номерів - зарезервовані номера (reserved rooms - номера бронюються й сплачуються після прибуття до готелю, необхідно приїхати у певний час), гарантовані номера (guaranteed rooms - номера сплачуються до приїзду в готель й залишаються за туристом у разі його затримки).
Система харчування: all inclusive (система «все включено», маються на увазі їжа та напої), dine around (харчування не включено у вартість путівки, туристи мають можливість вечеряти в різних ресторанах), buffet (в українській мові цей термін має інше значення, тому цієї лексичної одиниці відповідає поняття шведський стіл, його етимологія потребує подальшого дослідження); півпансіон (half board - взагалі у вартість путівки включені тільки сніданки та вечері), повний пансіон (full board - харчування три рази на день), європейський сніданок (сніданок, який включає кофе або чай, бутерброд з маслом, джем).
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.