На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Особливост перекладу фразеологчних одиниць з англйської мови на українську

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 27.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 14. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


                              Міністерство освіти і науки України
     Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського 
 
 

                                                       Кафедра теорії та практики  перекладу 
 
 

                     Курсова робота на тему
Особливості перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську 
 
 

                                                                               Виконала:
                                                                               студентка факультету
                                                                               іноземної філології
                                                                               426 групи
                                                                               Горобець Алла
                                                                               Перевірила:
                                                                               к. філ. н., доцент
                                                                               Кузенко Г.М. 
 
 
 
 

                                       Миколаїв – 2009
Зміст
 
Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Фразеологічні одиниці як об’єкт наукових досліджень…......................5      
   . Структурно-семантична класифікація фразеологічних одиниць………5
  1.2. Роль  прагматичного аспекту у перекладі  фразеологічних одиниць………………………………………………………………………...10
Розділ 2. Труднощі перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську …….……………………………..……………………………………...14
        2.1. Емотивно-експресивна насиченість  фразеологічних одиниць та наявність  перекладних відповідників……………………………………………..14
        2.2. Переклад структурно-тематичних фразеологічних одиниць……...…..18
Висновки……………………………………………………………………………26
Список  використаної літератури…………………………………………………..28
Додатки……………………………………………………………………………...30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ 

     Вивчення особливостей формування, організації та функціонування фразеологічних одиниць та прагматичних ідіом уможливлює розуміння їх природи та сутності, поглиблює осмислення закономірностей організації прагматичних ідіом, їх специфічних властивостей, що зумовлюють спроможність мови бути засобом пізнання та комунікації.
     Розробкою питань теорії фразеології та ідіоматики займалися як вітчизняні так і зарубіжні мовознавці, зокрема Л.Г. Авксент'єв, М.Ф. Алефіренко,                     В.Л. Архангельський, Е.І. Астахова, В.М. Білоноженко, Л.А. Булаховський,               В.В. Виноградов, В.Г. Гак, М.Т. Демський, С.Н. Денисенко, В.П. Жуков,            І.П. Задорожна, Л.Г. Золотих, Г.П. Їжакевич, М.М. Копиленко, О.М. Мелерович, В.М. Мокієнко, О.Я. Остапович, Є.Д. Поливанов, З.Д. Попова, С.Б. Пташник, Л.Г. Скрипник, Ю.П. Солодуб, В.М. Угринюк, Ю.А. Фірсова, М.М. Шанський. Такі лінгвісти як А.І. Альохіна, Н.М. Амосова, О.В. Кунін, О.І. Смирницький досліджували фразеологію англійської мови. Серед західних мовознавців слід відзначити Ш. Баллі та А. Сеше, Л.П. Сміта, Е. Партрідж, Ф. де Соссюр.
     Поза увагою дослідників залишається становлення зв’язків між розвитком семантики фразеологізмів та зміною їх валентності в умовах мовленнєвого контексту, дослідження контекстуальної валентності фразеологізмів, не в достатній мірі вивчається вплив соціокультурних чинників на формування семантики фразеологічних одиниць.
   Переклад фразеологічних одиниць, ідіом ускладнюється комунікативною інтенцією автора оригіналу, передачею прагматичного характеру оригіналу з урахуванням чинника адресата.
     Актуальність визначається посиленою увагою дослідників до проблеми перекладу фразеологічних одиниць, ідіом, загальною спрямованістю лінгвістичних досліджень у галузі фразеології на поглиблене вивчення фразеологічних одиниць, ідіом. Вивчення механізмів формування фразеологічних одиниць, ідіом сприяє визначенню семантичних властивостей аналізованих фразеологічних одиниць.
     Об’єкт дослідження становлять фразеологічні відповідності перекладу фразеологічних одиниць, ідіом і закономірності їх функціонування на сучасному етапі розвитку мови.                                                                                                                                                                                                                 
     Предметом дослідження є переклад фразеологічних одиниць з метою перекладу і реалізації їх українською мовою.
     Мета дослідження: визначення основних закономірностей виникнення та використання фразеологічних одиниць, та виявлення ступеня їх прагматичної реалізації українською мовою, проаналізувати, наскільки природа фразеологізмів співвідноситься з їх компонентним складом, яка полягає у з'ясуванні та визначені засобів перекладу фразеологічних одиниць.
     Завдання дослідження:
  Дослідити існуючі класифікації фразеологічних одиниць і дати визначення поняттю фразеологічна одиниця;
  З'ясувати як прагматичний аспект впливає на переклад фразеологічних одиниць;
  Розглянути труднощі перекладу фразеологічних одиниць.
     Теоретичне значення роботи полягає у вивченні ідентифікації перекладу фразеологічних одиниць, ідіом, виявляє характерні риси вживання фразеологічних одиниць, вносить певний вклад у загальну теорію перекладу різних частин мови.
     Практичне значення роботи полягає в тому, що робота може бути використана в практичній діяльності перекладачів, студентів, які зіштовхуються з перекладом фразеологічних одиниць з української мови на англійську мову.
     Наукова новизна роботи полягає у багатосторонньому розкриті основних властивостей компонентного складу фразеологічних одиниць, що є важливим порівняльним аналізом перекладу фразеологічних одиниць, ідіом. 

Розділ  1. Фразеологічні одиниці як об’єкт наукових досліджень
1.1. Структурно-семантична класифікація фразеологічних одиниць 

     Фразеологічна одиниця як певна цілісність, має свої, притаманні тільки їй ознаки [14,c.132].
     Вперше термін "фразеологічна одиниця" запровадив В.В. Виноградов і запропонував ґрунтовну класифікацію фразеологізмів. Вживаються також терміни "фразеологізм", "ідіома" (що властива дослідженням у галузі англійського мовознавства – idiom), "стійке словосполучення", "стійкий зворот", "стійка фраза" [7, c.25].
     В основу концепції цілісності  і стійкостіості фразеологізму покладено поняття обсягу інваріантності (спільності) різних аспектів фразеологічного рівня. О.В. Кунін підкреслює такі аспекти структури фразеологізма [9, c.15]:
1) стійкість  вживання, яка полягає у тому, що фразеологізм – це загальновживане  сполучення для даного мовного  колективу;
2) структурно-семантичну  стійкість, що ґрунтується на немодельованості стійкого сполучення. Цю особливість добре видно при перекладі фразеологізму з однієї мови на іншу;
3) стійкість  значення і лексичного складу  фразеологізму, які спонукають  до того, що сполучення стали  застиглими традиційними моделями; вони важко змінюються. Лексичні компоненти фразеологізму зберігають загальне визначення сполучення і не дозволяють змін за винятком поодиноких випадків, коли значення стосуються споріднених явищ;
4) синтаксична  стійкість фразеологізмів полягає  у тому, що вони мають певний порядок слів, який лише зрідка може порушуватися шляхом додавання до нього поодиноких лексем.
     Мінімальна стійкість структури  властива усім фразеологічним  одиницям, хоча вона і неоднакова  для загального складу. О.В. Кунін розрізняє три рівні стійкості: нижній, середній і верхній в залежності від кількості змін, що допустимі у структурі фразеологізмів [11, с.74-75]. Ці властивості дають змогу відмежовувати фразеологізми від вільних сполучень.
     Розглядаючи фразеологізми, не  можна залишити поза увагою їхні основні риси – образність та експресивність, адже в більшості випадків ці характерні особливості і відрізняють сталі звороти від слів. Спробуємо з'ясувати, що ж є основою образності серед фразеологізмів. За висловом В.М. Мокієнка підґрунтям цього феномену є "здатність створювати наочно-чуттєві образи предметів і явищ. Сила образу полягає в його конкретності, тісному зв’язку з контекстом у широкому розумінні слова. Найбільшу схильність до фразеологізації виявляють ті вільні сполучення слів, які відображають конкретні явища матеріальної дійсності, пов’язані з життям людини" [13, c.62-63].
     У О.В. Куніна знаходимо розподіл  ідіом, фразем за наступними видами: ідіоми, ідіофразеоматизми та фразеологізми неідіоматичного характеру, але з ускладненим значенням. Цей розподіл ґрунтується на різних типах значення фразеологізмів: від більш ускладнених до менш ускладнених [9, c.26].
      Узагальненою класифікацією фразеологізмів  за джерелом походження є розподіл  В.М. Мокієнка фразем на дві  групи – природні та умовні [13, c.63]. Перша група – фразеологізми, що виникають самостійно в різних мовах і відображають явища природи, тваринний та рослинний світ, фізичний та психічний стан людини, до другої належать сполучення, що обумовлені специфікою національного розвитку і відображають факти матеріальної та духовної культури того чи іншого народу.
     У О.В. Куніна існує декілька  класифікацій за джерелами походжень фразем [9, c.38].Він виділяє такі типи:
1) прислів’я  і приказки; 2) професіоналізми; 3) усталені вислови з анекдотів, жартів тощо; 4) цитати з Біблії; 5) переклади іншомовних висловів; 6) крилаті вислови письменників; 7) влучні вирази видатних людей.
     О.В. Кунін також виділяє декілька груп фразеологічних одиниць на основі їх походження, однак ця класифікація у даного автора не є домінуючою [9, c.52]:
1) власне  англійські фразеологічні одиниці; 2) міжмовні запозичення, тобто фразеологічні одиниці, які запозичені з іноземних мов шляхом того чи іншого виду перекладу; 3) внутрішньомовні запозичення, тобто фразеологічні одиниці, які запозичені з американського варіанту англійської мови; 4) фразеологічні одиниці, що запозичені в іншомовній формі.
     У В.В. Виноградова є ґрунтовна  класифікація фразеологічних одиниць,  у якій розрізняються три типи фразеологізмів: фразеологічні єдності, сполучення і зрощення [7, c.45-46].
     Згідно його класифікації під фразеологічною єдністю розуміється сполучення, у якому зберігається ознака семантичної роздільності складових частин, а, звідси, і часткова умотивованість загального значення.
     Під фразеологічним сполученням розуміється зворот, який утворений внаслідок поєднання фразеологічно зв’язаних значень слів.
     Фразеологічне зрощення - це найскладніше стійке сполучення; його нероздільне значення не залежить від значення окремих компонентів.
     Ряд дослідників – О.В. Кунін,  Н.М. Амосова виділяють ще четвертий  тип фразеологічних одиниць –  фразеологічні вирази. Фразеологічні  вирази – це стійкі сполучення, які складаються із слів з  цілком вільними значеннями. Фразеологічні вирази межують з прислів’ями [9, c.16].
     У О.В. Куніна існує структурно-семантична  класифікація фразеологічних одиниць,  що поділяє фразеологізми на  класи, підкласи і розряди.  Він виділяє класи на грунті  функції фразеологічних одиниць у процесі спілкування, де класи визначаються за структурно-семантичними особливостями [9, c.47]:
1) номінативні  фразеологічні одиниці; 2) номінативно-комунікативні одиниці; 3) фразеологічні одиниці ні номінативного, ні комунікативного характеру; 4) комунікативні фразеологічні одиниці.
     Надто складними і поширеними  постають комунікативні фразеологічні  одиниці, до яких відносяться  ідіоми, прислів’я, приказки, приповідки. Комунікативні фразеологічні одиниці  за своєю граматичною структурою  є реченнями. Ці одиниці переважно складають закінчену граматичну структуру.
     Процес утворення фразеологізмів внутрішньо пов'язується з функціональною, комбінаторною, мовною діяльністю. Перетворення вільного словосполучення у фразеологізм відбиває незвичну сполучуваність слів, а інколи навіть алогічність, тобто поєднання слів, які логічно не сполучуються.
     Перша спроба класифікації фразеологічних  значень належить О.В. Куніну [9, c.30-34]. Його класифікація ґрунтується на виділені класів, підкласів та розрядів значень в залежності від структури одиниці. Кунін розрізняє чотири типи значень.
     Перший тип – це цілісне значення яке властиве фразеологізмам з постійними повністю переосмисленими компонентами. Цілісне значення властиве ідіоматичним сполученням.
     Другий тип – роздільно-цілісне значення – притаманний фразеологізмам, що не мають стійкої структури, а їх переміні компоненти можуть вживатися у прямому значені.
     Третій тип – частково-переосмислене значення сполучення. Фразеологізми з цим значенням мають однорідні компоненти з прямим значенням.
     Четвертий тип стосується роздільного, частково переосмисленого значення, яке властиве фразеологізмам, чий перший компонент вживається у прямому значені, а інші – у переосмисленому значені.
     Дещо іншу класифікацію значень фразеологізмів пропонує                                          В.Л. Архангельський. Він розрізняє шість ознак, що притаманні значеню фразеологічних одиниць і охоплюють усю сукупність фразеологічного складу. Фразеологічні значення розрізняються наступним чином [3, c.25].
        1. За ступенем єдності вони можуть бути: а) синтетичні, які, у свою чергу, поділяються на глобально-неумотивовані; б) аналітичні, тобто значення, що властиві фразеологічним сполученням.
        2.За способом відображення дійсності значення можуть бути прямими і переносними. Пряме (буквальне) значення властиве лише окремим компонентам фразеологічної одиниці, тоді як перенесене (образне) значення спостерігається як в окремих компонентах, так і в цілих одиницях.
      3.Стосовно ступеня фразеологічної абстракції значення можуть бути конкретними і абстрактними. В.Л. Архангельський вважає, що конкретне фразеологічне значення притаманне побутовим сполученням, а абстрактне - науково-технічним термінам.
    4.Значення фразеологізму може бути інтенсивне або не інтенсивне. Ступінь інтенсивності властивий значній більшості образних стійких сполучень.
  5.За ступенем членування фразеологізми поділяються на однозначні і багатозначні. Однозначних фразеологізмів у мові значно більше. Ніж багатозначних.
  6.Фразеологізми можуть мати також функціональні ознаки в залежності від характеру лексико-семантичного оточення. Значення стійкого сполучення бувають комунікативні, модальні, предикативні, вигукові, експресивно-стилістичні тощо.
     У Л.П. Сміта відсутній єдиний  підхід до класифікації фразеологічних  одиниць, однак йому вдалося  відобразити все розмаїття фразеологізмів  англійської мови та пояснити  характер цих мовних одиниць: "оскільки наші ідіоми…беруть  початок в народному мовленні, тому вони не містять абстрактних суджень, висновків наукового характеру, естетичних оцінок чи психологічних аналізів – все це майже ніколи не зустрічається в ідіомах. Їх внутрішній зміст відображає життя людей в його простих проявах… В англійських ідіомах багато гумору, але мало романтики і краси" [18, c.58].  

1.2. Роль прагматичного аспекту у перекладі фразеологічних одиниць 

     Кожна фразеологічна одиниця, містить в собі повідомлення, яке передається адресату, і повинна бути зрозумілою для нього. Сприймаючи отриману інформацію через фразеологічні одиниці адресат тим самим вступає в певні особисті стосунки  з адресатом. Такі відносини можуть мати різний характер. Наприклад, інтелектуальний характер, слугує для адресата лише джерелом інформації про деякі факти і події, що його особисто не стосуються і не є для нього великим інтересом. Здібність ідіом утворювати комунікативний ефект, викликати у адресата певне ставлення до повідомлення, здійснювати прагматичний вплив на одержувача інформації, називається прагматичним аспектом або прагматичним потенціалом [7, c.85-87].
     Втілення прагматичного впливу на отримувача інформації складає найважливішу частину будь-якої комунікації в тому числі і міжмовної. Встановлення необхідного прагматичного відношення адресата перекладу якому передається повідомлення, залежить від вибору перекладачем мовних засобів при створені тексту перекладу. Вплив на хід і результат процесу перекладу, необхідність відтворення прагматичного потенціалу оригіналу і прагнення забезпечити вплив на адресата перекладу називається прагматичним аспектом або прагматикою перекладу [7, c.90-92].
     Перекладач, виступаючи у ролі адресата оригіналу, намагається добути інформацію яка знаходиться в ньому, для цього він повинен володіти тими ж знаннями, якими володіють носії оригіналу. Успішне виконання функції перекладача передбачає всебічне знайомство з історією, культурою, літературою, звичаями, сучасним життям та іншими реаліями народу, який розмовляє мовою оригіналу.
     Прагматичні проблеми перекладу безпосередньо пов’язані з жанровими особливостями оригіналу і типом адресатів, для яких він призначається. З суттєвими труднощами при передачі прагматичного потенціалу оригіналу стикаються перекладачі художньої літератури. Твори художньої літератури на будь- якій мові звернені, в першу чергу, до людей, для яких ця мова є рідною, але вони мають загальнолюдську цінність і часто перекладаються різними мовами. Разом з тим, в них не рідко зустрічаються опис фактів і подій, пов’язаних з історією окремого народу, побутом, звичаями, назвами національних страв, предметів одягу тощо. Все це вимагає внесення поправок на прагматичні відмінності між мовою оригіналу і мовою на яку робиться переклад для забезпечення адекватного розуміння тексту адресатом перекладу.
     З усіх аспектів перекладу найважливішим є мовний аспект тому що саме завдяки мові, яка багата на ідіоми, передається вся інформація яка міститься в оригіналі. Без мови, бідної на фразеологічні одиниці, не було б і самого перекладу. Оскільки у перекладі перекладач має справу із двома мовами, важливим видається усвідомлене знання ним усіх особливостей цільової мови у порівнянні з вихідною мовою [16, c.58-60].
     Важливим методом дослідження  перекладу є порівняльний аналіз перекладу, тобто, аналіз форми і змісту фразеологічних одиниць перекладу у порівнянні з формою і змістом оригіналу. В процесі перекладу встановлюються певні відношення між двома текстами на різних мовах (текстом оригіналу і текстом перекладу). Порівнюючи такі тексти, можна розкрити внутрішній механізм перекладу, виявити еквівалентні одиниці, а також знайти зміни форм і змісту, які здійснюються при заміні одиниці оригіналу еквівалентної їй одиниці тексту перекладу [2, c.17].
     Значно рідше виникає необхідність прагматичної перебудови ідіом в перекладі науково-технічних матеріалів, розрахованих на фахівців, які мають однаковий рівень знань і володіючих в усіх країнах приблизно однаковою кількістю фонової інформації. Такі повідомлення добре розуміються вченими, які розмовляють на різних мовах, і пояснення доводиться давати лише по відношенню до назв фірм, національних одиниць виміру, специфічних номенклатурних найменувань [2, c.19].
     Для перекладу фразеологічних  одиниць необхідно знати значення фразеологічної одиниці і правильно передати її смисл. Оскільки фразеологічні одиниці в більшості випадків мають національне забарвлення, вони не мають абсолютного відповідника в іншій мові. Трудність перекладу фразеологічних одиниць заключається у тому, що перекладач повинен вміти їх розпізнавати і знайти відповідний український варіант. Фразеологічні одиниці не можна перекладати дослівно. Типовою помилкою є приклад буквального перекладу, коли перекладач не розпізнав фразеологічну одиницю в англійському спортивному терміні "to cats a crab" - "закопати весло", "впіймати ляща" – і переклав його дослівно - "впіймати краба" [11, c.102-103].
     Важливу роль в забезпеченні прагматичної адекватності перекладу відіграють і соціолінгвістичні фактори, що обумовлюють різницю в мовленні окремих груп носіїв мови. Додаткові труднощі для забезпечення всебічного розуміння адресатом перекладу повідомлення, можуть виникнути в зв’язку з наявністю в тексті оригіналу відхилень від загальнонародної норми мови оригіналу.
     Самі по собі елементи територіальних  діалектів мови оригіналу, розкриті в оригіналі, не передаються в перекладі. З однієї сторони весь текст оригіналу може бути написаний на будь-якому діалекті мови оригіналу, перекладач повинен володіти необхідним ступенем володіння даним діалектом. З іншої сторони, діалектичні форми можуть вживатися в тексті, головним образом в художній літературі, з метою мовної характеристики окремих персонажів, де розмовляють на даному діалекті мови оригіналу.     
       Висновки до розділу 1
     Останнім часом залучають прагматичну інформацію для аналізу структур мовних одиниць і їх функціонування в розмовній і літературній англійській мові [22, c.62]. Це означає, що мова стала вивчатися з функціональної точки зору, тобто з точки зору особливостей використання мови в актах мовного спілкування. Значний прагматичний потенціал фразеологізмів викликає зацікавленість багатьох вчених і опиняється в контексті сучасних наукових робіт в вивченні фразеологічного матеріалу. Функціонування фразеологічних одиниць в мовленні багато в чому залежить від прагматичних аспектів ситуації спілкування (час, місце, соціальне положення, взаєморозуміння, світобачення та ін.). Слід також зазначити, що серед розмаїття фразеологічних одиниць існують загальні фразеологізми та індивідуально–авторські [15, c.92]. Якщо перші включені в словники, то другі, як правило, до словників не потрапляють.
     Труднощі перекладу фразеологічних одиниць, ідіом пов’язані, по-перше із певною складністю їх ідентифікації (стале словосполучення може сприйматися як вільне, нестале сполучення слів), по-друге, з їх етноспецифікою, тому перекладач не повинен локалізувати текст при перекладі, тобто, надмірно вносити елементи культури мови перекладу, проте разом з тим повинен передати певним чином етноспецифічність сталих висловів, по-третє, труднощі перекладу фразеологізмів пов’язані з їх емоційною насиченістю, що може бути різною в різних мовах, по-четверте, труднощі перекладу пов’язані із наявністю кількох перекладених відповідників.
     
       
          
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 2. Труднощі перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську
2.1. Емотивно-експресивна насиченість фразеологічних одиниць та наявність перекладних відповідників 

     Фразеологічні одиниці у різних мовах можуть співпадати або не співпадати за змістом. Особливу складність у перекладі становлять фразеологічні одиниці які не співпадають за змістом, оскільки речення, що їх виражають, зовсім або суттєво не тотожні за лексичним складом та структурою, наприклад: Keep off the grass! - По газонах не ходити! Як можна бачити в англійському реченні відсутній прямий відповідник українського дієслова "ходити" та іменника "газон", хоча ці речення й вживаються в ідентичних ситуаціях спілкування [22,c.120].
     Як відомо, фразеологічні одиниці – повні або еліптичні сталі речення, що вживаються у певних ситуаціях спілкування, смисл яких іноді не виводиться прямо із змісту речення, наприклад [10, c.18]:
     I should worry! - А чого мені хвилюватися?
    Fresh paint! - Обережно, пофарбовано!
    Agree my Aunt Fanny! - Дідька лисого я погоджусь!
     Вживання у спілкуванні таких речень становить непрямі мовленнєві акти, пропозиційний та ілокутивний зміст яких не співпадає. Перекладачі повинні знати такі фразеологічні одиниці для їх точної ідентифікації, аби не сприйняти їх у буквальному значенні. Головна трудність перекладу фразеологічних одиниць полягає у правильній їх ідентифікації саме як фразеологічних одиниць – непрямих мовленнєвих актів.
     Нижче наводимо англійські відповідники деяких українських фразеологічних одиниць [5, c.15; 585; 909]:
     Будь ласка, сплачуйте проїзд! – All aboard!
     Обережно, під струмом! – Live with lightning!
     Про вовка промовка – Take a running jump!
     Автобус далі не йде! – Fares, please!
     Обережно, скло! – Fragile!
     Українські прагматичні ідіоми перекладаються на англійську мову або такими ж англійськими образними прагматичними ідіомами або ж необразними прагматичними ідіомами.
     Багато фразеологічних одиниць подається у загальних перекладних словниках. Проте є спеціальний словник, який може бути дуже корисним для перекладачів - "Англо-український фразеологічний словник", де зібрана велика кількість українських фразеологічних одиниць з їх англійськими перекладними відповідниками.
     Для правильного перекладу фразеологічних одиниць головним є знання якомога більшої кількості фразеологічних одиниць в українській та англійській мовах та їх співвідношення.
     Для забезпечення зрозумілості  перекладу (зокрема, назв виробів,  організацій, компаній тощо) іноді доводиться прагматично адаптувати його враховуючи рівень знань адресата, додавати пояснювальні слова або вилучати зайві слова, наприклад [22, c.130]:
     Нова "Таврія" значно краще  від "Запорожця" – A new Tawria car is better than a "Zaporizhets" car.
     "АвтоЗАЗ" переходить на  випуск нових автомобілів. –  The AvtoZAZ car factory switches to a new car make production.
     Компанія "Вестингауз" має намір інвестувати більше 1 млрд. доларів у розвиток української енергетики. – Westinghouse Electric intends to invest more than $1 billion in the development of Ukrainian power engineering.
     У перших двох прикладах у переклад включено слово car та словосполучення car factory, для того, щоб англомовний читач міг зрозуміти, що таке "Таврія", "Запорожець" та "АвтоЗАЗ". У третьому прикладі спостерігається зворотний випадок коли не перекладається слово "компанія", адже англомовному читачеві добро відома ця компанія. Разом з тим, у перекладі до назви компанії додається слово Electric, оскільки саме такою є повна назва компанії і саме під цією назвою вона найбільше відома. Отже, перекладач постійно повинен мати на увазі рівень знань адресата перекладу, адаптуючи переклад зазначеними вище способами.
     Додаткові пояснення застосовуються  також при перекладі речень з назвами відомих Україні людей та назвами місцевості, які недостатньо відомі в англомовних країнах [22, c.132]:
     The image chosen for Ukraine was Oleksandr Dovzhenko, a movie director, who absorbed the creative experience and tragedy of the Ukrainian intelligentsia. – Для України образний образ Олександра Довженка, який увібрав у себе творчий досвід і трагедію національної інтелігенції.
      The birth place of Stepan Bandera, the leader of Ukrainian nationalists in the 1940s, is Stariy Uhryniv. – Місцем народження Степана Бандери є Старий Угринів.
      Bakhchisarai is the former capital of the Crimean Khanate. – Бахчисарай є колишньою столицею Кримського ханства.
     З точки зору перекладу, можна  виділити такі види співвідношень  між видами мовленнєвих актів одного типу в різних мовах [7, c.89-91]:
1) Мовленнєвий  акт одного виду в українській  мові відповідає мовленнєвому  акту того ж виду в англійській  мові.
2) Мовленнєвий  акт певного виду в українській  мові відповідає мовленнєвому  акту іншого виду в англійській  мові.
3) Прямий  мовленнєвий акт відповідає непрямому мовленнєвому акту чи навпаки.
     У переважній більшості при  перекладі спостерігається перший  вид співвідношення, проте у деяких  випадках у перекладі спостерігається  й другий вид співвідношення, коли застосовуються різного  роду трансформації видів мовленнєвих актів.
     Всі мовленнєві акти можна поділяти на прямі і непрямі, розбіжності між якими полягають у характері співвідношень семантичних і синтаксичних характеристик пропозицій, з одного боку, та їхніх ілокутивних силах, з іншого боку: для прямих мовних актів властиве більш безпосереднє співвідношення, чим для непрямих [7, c.120].
     Внаслідок прагматичного транспонування, що призводить до утворення  непрямих мовних актів, ілокутивна  сила їхніх пропозицій може  змінюватися в двох основних напрямках: 1) послаблення ілокутивної сили (наприклад, у непрямих директивів у порівняні з прямими директивами); 2) посилення ілокутивної сили (наприклад, у непрямих заперечень у порівняні з прямими запереченнями). Це повинні пам’ятати перекладачі замінюючи прямі мовленнєві акти на непрямі та непрямі мовленнєві акти на прямі.
     Можна виділити такі типи прагматичних  трансформацій пов’язаних з непрямими  мовленнєвими актами [8, c.135]:
  Заміна одного непрямого мовного акта іншим непрямим актом з дещо іншою ілокутивною силою:
  Well – it is not as if we were going to stand up and pot each other with forty-fives. – Невже так неодмінно дірявити один одного сорок п’ятим калібром?
Тут англійське речення вжите у непрямому заперечені а українське речення – у непрямому мовленнєвому акті пропозиції.
  Заміна непрямого мовленнєвого акту прямим із тією ж ілокутивною силою:
  Let's go walk in the garden, - he suggested. – Хочете погуляти в садку? – запропонував він.
Тут англійський  мовленнєвий акт є прямою пропозицією, а український – непрямою пропозицією.
  Заміна прямого мовленнєвого акта непрямим з тією ж ілокувативною силою:
  I would like some water. – Дай мені краще води.
Тут англійське речення виражає непрямий мовленнєвий акт прохання. А українське речення – прямий акт прохання.
  Заміна непрямого мовленнєвого акту однієї ілокутивної сили прямим мовленнєвим актом з іншою ілокутивною силою:
  Don't bother her now. – Нащо їй зараз набридати.
Тут англійське речення виражає пряму заборону, а українське речення – непрямий мовленнєвий акт поради-заперечення.
  Заміна прямого мовленнєвого акту з однією ілокутивною силою непрямим мовленнєвим актом з іншою ілокутивною силою:
  You must come with us. – Їдьмо з нами.
  Заміна непрямого мовленнєвого акту прямим актом з тією самою ілокутивною силою:
  You've got to shut up and shut your wife up. – Я не хочу більше чути ані вас, ані вашої дружини.
       Існують мовно-специфічні особливості  транспозиції пропозицій різноманітних  прагматичних типів і видів у непрямі мовленнєві акти. У перекладознавстві та практиці перекладу цей факт слід враховувати для того, щоб можна було забезпечити комунікативно-прагматичну рівноцінність пропозицій і фраз при перекладі, із поправкою на необхідність досягнення комунікативно-прагматичної рівноцінності текстів оригіналу в цілому. 

  2.2. Переклад структурно-тематичних фразеологічних одиниць 

    Фразеологічні одиниці, які мають фразеологічні відповідники в інших мовах, можна розділити на наступні три групи: 1) повні фразеологічні компоненти; 2) часткові фразеологічні еквіваленти; 3) фразеологічні аналоги [8,c.89].
        Перша група представлена виразами, які за образом, лексичним складом  і смислом повністю співпадають  з оборотами іншої мови. В цю  групу входять вирази, які походять з одного джерела – наприклад, Біблії (in the sweat of one's brow – в поті чола свого, to bear one's gross – нести свій хрест, to build on (the) sand – будувати на піску; міфів Стародавньої Греції (thread of Ariadne – нитка Аріадни, Achilles' heel – Ахіллесова п’ята, a Sisyphean task – Сизифова праця). Є чимало оборотів які співпадають з людською практикою і спостереженням (the early bird –рання пташка (про людину), to show smb. the door – вказати будь – кому на двері, as cold as ice – холодний, як лід та ін.) [8, c.99–101].
        Часткові фразеологічні еквіваленти  мають єдиний або подібний  образ в якійсь мірі неоднаковий  лексичний склад і співпадаючий  або дуже близький сенс. Небезпечну людину, яка прикидається ягням, англійською мовою назвуть a wolf in a sheep's clothing, а в українській вовк в овечій шкурі; про хвилювання або гамір вчинені через дрібницю, скажуть a storm in a tea – cup – буря в стакані води; стан крайньої нетерплячості означає to be on pins and needles – сидіти, як на голках. Причини схожості образів, на яких побудовані вирази даної групи, такі ж самі, як і в групі повних еквівалентів: перший з приведених прикладів – біблеїзм, другий є запозичений з французької мови, а третій приклад відображає схожість людських переживань і спостережень [8, c.306–310].
        Група фразеологічних аналогів  найбільш багатозначна з усіх  перерахованих вище. Разом з фразеологічними  виразами, які не мають фразеологічних  відповідностей, вона найбільше  відображає колорит і самобутність мови. Однак вона відрізняється від виразів і допускає можливість яскраво передати початковий вираз.
        І все ж таки використовувати  аналоги перекладач повинен з  великою обережністю, ніж еквіваленти,  так як вони побудовані зовсім  іншим образом і нерідко містять в собі смислові нюанси, які не притаманні фразеологічному обороту іншої мови. Наприклад, англійська фразеологічна одиниця to be born with a silver spoon in one's mouth має в українській мові ідіоматичні відповідності народитися в сорочці, народитися під щасливою зіркою. Але цей англійський вираз на відміну від українських завжди означає щастя, зв’язане з тим, що людина народилась в багатій родині [22, c.45].
        Основні труднощі перекладу фразеологічних одиниць, ідіом пов’язані не з наявністю або відсутністю еквіваленту або аналогу. Однією з найважливіших умов правильної передачі фразеологічних одиниць є розпізнання їх в тексті. Найбільша кількість помилок перекладача пов’язана з тим, що фразеологічну одиницю приймають за вільне сполучення слів. Так воно дійсно і відбувається, якщо фразеологізм привертає до себе увагу своєю екзотичністю – граматичними аномаліями (to go the whole hog – доводити справу до кінця, погоджуватися на все, to rain cats and dogs – ллє, як з відра), незвичайне лексичне сполучення (fair-weather friend – ненадійний товариш; fall into possession of smth. – спадково стати власником чого – небудь) або ірреальність ситуації (to live high on the hog – жити розкішно, як сир в маслі кататися). Ці вирази змушують перекладача звертатися за допомогою до словника і з'ясовувати їх значення [5, c.36–45].
        Причиною помилок при перекладі фразеологічних одиниць, ідіом може слугувати той факт, що в мові оригіналу і в мові перекладу існує ряд стійких оборотів, які співпадають за компонентним складом, але повністю різних по змісту.
        Це такі вирази як [16, c.87]:
(to see eye to eye (with smb.) – повністю погоджуватись з ким – небудь (а не "віч на віч");
 to lead by the nose – повністю підчинятися кому – небудь, тримати під каблуком (а не "водити за ніс");
wind in the head – гординя (а не "вітер в голові");
 to throw dust in smb's eyes – збити з пантелику (а не "пускати пил в очі").
        Англійські фразеологічні одиниці, ідіоми трактуються в словниках, як однозначні, хоча об’єм їх ширший, ніж у співпадаючих з ними за формою українських відповідностей. Наприклад, загальновживана фраза hands up! співпадає з українською фразою руки вгору!, але український зворот ніколи не вживається, як прохання:
Hands up if you are willing to go in for the swimming competition.
Будь  ласка підніміть руки ті, хто хоче взяти участь в змаганнях з плавання.
        Цей переклад цілком справдився, так, як цей англійський вираз  крім наказу або команди, може  означати ввічливе прохання: please, raise, your hand to show your agreement [24, c.589–656].
        Поєднання на перший погляд однакових еквівалентів виявляється різним: to read between the lines читати між рядками. Англійський вираз можна застосувати по відношенню до книги, статті або будь–якого письмового документа. Наприклад:
To understand that columnist you have to read between the lines, otherwise his words mean nothing.
Щоб зрозуміти  цього фільєтоніста, треба вміти читати між рядками, інакше сенс його статей повністю зникає.
        Англійським фразеологічним одиницям властиві гумор і життєва мудрість; більшість з них передають впертість, дратливість, осудження, але на перший погляд це неправильне судження, але в цьому і є прояв національного характеру ідіом.
      Взаємозв’язок особливостей культури народу та ідіоматики – одна з найбільш актуальних проблем сучасного мовознавства, зокрема питання про мову, як суспільне явище, що за положенням теорії ізоморфізму мовних та соціальних структур, є дзеркальним відображенням культури тієї групи людей, яка є носієм даної мови [18, c.119].
    На думку англійського лінгвіста Л.П. Сміта основним джерелом виникнення фразеологічних одиниць є життя та діяльність людей: "В своїй більшості образні та фразеологічні вирази створені народом та тісно пов’язані з інтересами й повсякденними заняттями простого люду" [18, c.89]. Фразеологічні одиниці характеризуються відсутністю абстрактних суджень, висновків наукового характеру, естетичних оцінок чи тонкого психологічного аналізу.
     Ідіоми, як і інші одиниці мови, мають цілу низку структурних та тематичних особливостей. Аналіз великого англо–українського фразеологічного словника дозволив виділити 85 фразеологічних одиниць, що пов’язані з народними традиціями й святами англійців, і запропонувати дві класифікації фразеологічних одиниць зазначеного типу: структурну та тематичну.
     В основі структурної класифікації лежать концепції В.В. Виноградова, О.В. Кунінa [7, c.53]; [10, c.45], за якими ідіоми було розподілено за морфологічним критерієм:
1) конструкції  іменник + іменник (23,52%):
Aunt Sally [5, c.54], Jack Horner [5, c.413], Santa Claus [5, c.264] та ін.;
2) конструкції  прикметник + іменник (23,52%):
a bear garden [5, c.305], an April fool [5, c.289], a hen party [5, c.565], a cat's cradle [5, c.183] та ін;
3) конструкції  прийменник + іменник (1,17%):
 at home
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.