На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Визначення, цл та напрями пдприємства

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 27.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
 
Зміст
1. Визначення, цілі та напрями підприємства……………………………….…3
2. Правові  основи функціонування підприємства……………………………..4
3. Класифікація  і структура підприємств………………………………………5
4. Об’єднання  підприємств (організацій)………………………………………7
  5. Ринкове  середовище господарювання підприємств та організацій………..8
6. Підприємництво  як сучасна форма господарювання………………………10
7. Договірні  взаємовідносини і партнерські  зв’язки у підприємницької діяльності…………………………………………………………………………11
8. Міжнародна  підприємницька діяльність…………………………………….12
9. Перелік використаної літератури…………………………………………….13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1. Визначення, цілі та напрями підприємства.
    Суспільство влаштоване так, що його життєдіяльність  і рівень забезпеченості потреб визначає суспільнокорисна праця. Проблеми, що постають перед людьми, зумовлюють необхідність об'єднання їх у відповідні колективи, організації, щоб спільними зусиллями долати труднощі і створювати певні блага як для самої людини, так і суспільства в цілому. За метою і характером діяльності всі організації поділяються на дві групи: підприємницькі (комерційні), що функціонують і розвиваються за рахунок власних коштів, і непідприємницькі (некомерційні), існування яких забезпечується бюджетним фінансуванням держави.
    Організації, що займаються підприємницькою діяльністю, називають підприємствами.
"Підприємство": це самостійний господарюючий статутний субєкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу)”.
    Кожне підприємство або фірма є юридичною  особою, має усталену систему обліку та звітності, самостійний баланс, розрахунковий  рахунок в банку, печатку з власною назвою, товарний знак.
    Підприємство  як виробнича спеціалізована одиниця  має своє внутрішнє середовище - це люди, засоби виробництва, інформація, гроші.
        У процесі взаємодії компонентів внутрішнього середовища підприємство одержує готову продукцію (виконання робіт, надання послуг).
    Зовнішнє  середовище безпосередньо визначає ефективність роботи підприємств і охоплює такі складові, як споживачі продукції, постачальник виробничих компонентів, державні органи і населення.
    Основною  метою діяльності підприємства є  задоволення потреб населення в  продукції, яку виробляє це підприємство. Найважливіші цілі виробничого підприємства:
  одержання прибутку;
  забезпечення споживачів продукцією згідно з ринковим попитом;
  своєчасна виплата заробітної плати;
  створення робочих місць;
  охорона довкілля;
  створення для працівників належних і безпечних умов праці;
  створення можливостей для професійного зростання.
     Головні напрямки діяльності підприємства залежать від багатьох факторів життєдіяльності людини. Кожне підприємство — це складна виробничо-економічна система певної сфери господарювання. До основних напрямів діяльності підприємства відносяться такі напрями:
  маркетинговий (вивчення ринку товарів, послуг);
  виробничий (обгрунтування обсягу випуску продукції відповідно до потреб ринку, забезпечення матеріально-технічними ресурсами тощо);
  післяпродажний сервіс (організація гарантійного ремонту, сервісного обслуговування клієнтів);
  інноваційний (науково-технічні розробки, технологічна підготовка виробництва);
  економічний (планування, облік, звітність, ціноутворення, зовніш-ньоекономічна діяльність, фінансування);
  соціальний (управління персоналом професійна підготовка кадрів, створення належних умов праці та відпочинку працівників).
    2. Правові основи  функціонування підприємства.
    Основою функціонування будь-якого підприємства є пакет документів, передбачений законодавчими актами Верховної Ради України та уряду, що регламентують діяльність підприємств у межах держави, виходячи із необхідних потреб життя і розвитку суспільства.
    Кожне підприємство може розвиватися і  функціонувати тільки на правових : основах, гарантованні й забезпеченні державою ефективності його діяльності та сприянні нормальному розвитку суспільства. Діяльність підприємств, у свою чергу має сприяти підвищенню рівня життя людей, їхньому духовному розвитку.
       Серед пакета юридичних і законодавчих  актів визначальними є Закон України "Про підприємства" від 27 березня 1991 року та статут підприємства, а також узгоджений з чинним законодавством колективний договір, що регулює трудові відносини колективу з адміністрацією підприємства.
      Статут  підприємства це зібрання певних правил і обовязків, якими регулюються його відносини з іншими субєктами господарювання. Статут затверджує власник майна за участю трудового колективу. У статуті містяться такі основні відомості:
  найменування власника підприємства;
  місцезнаходження, предмет і цілі діяльності підприємства;
  органи управління, порядок їх формування;
  повноваження трудового колективу і його виборних органів;
  порядок утворення майна підприємства;
  умови реорганізації та припинення діяльності підприємства.
   Колективний договір це угода між трудовим колективом та ад-
міністрацією (власником) підприємства, яка регулює їх виробничі, економічні й трудові відносини. Колективний договір щороку пере-глядається і в разі потреби оновлюється.
    3. Класифікація і  структура підприємств.
Класифікаційні  ознаки підприємств наведено в табл. 1. 

Класифікаційна  ознака Види  підприємств
Мета  і характер діяльності Форма власності Належність капіталу Правовий статус Галузево-функціональний вид
діяльності
Потужність  виробничого потенціалу
(чисельність  працівників)
Територіальне підпорядкування
Структура виробництва
Комерційні  та некомерційні Державні, приватні, колективні, комунальні
Національні, іноземні, змішані
Одноосібні, кооперативе, орендні,
господарські  товариства
Промислові, сільськогосподарські, будівельні,
транспорти, торговельні, банківські, страхові
Великі, середні, малі
Головні, дочірні, асоційовані, філії Вузькопрофільні, багатопрофільні, комбіновані
 
 
    За  формою власності  майна підприємства поділяють на:
 –   приватні підприємства;
- колективні підприємства;
державні підприємства;
спільні підприємства.
    За  належністю капіталу серед підприємств виокремлюють:
національні;
закордонні;
—  змішані.
    Характеризуючи  види підприємств за правовим статусом і формою господарювання в ринкових умовах, слід зазначити, що всі вони мають важливе значення для економічного розвитку країни.
    Одноосібне  підприємство є власністю однієї особи або родини. Воно реєструється як самостійне або як філіал іншого підприємства.
    Колективне  підприємство — це добровільне об'єднання громадян з метою спільного ведення господарської або іншої діяльності.
    Орендні підприємства. Оренда означає засноване на договірних взаємовигідних умовах тимчасове (на визначений термін) володіння і користування майном, яке передається орендатору для здійснення підприємницької діяльності.
    Господарські  товариства — це певні об'єднання підприємців залежно від характеру виробничої діяльності та можливої їх інтеграції чи їхнього капіталу і ступеня відповідальності за зобов'язаннями.
    Товариство  з повною відповідальністю — товариство, всі учасники якого несуть спільну відповідальність за зобов'язаннями усім своїм майном.
    Товариства  з обмеженою відповідальністю — підприємницька структура, учасники якої несуть відповідальність в межах їх статутних вкладів у діяльність заснованого товариства.
    Командитні товариства — вид господарського товариства, до якого поряд з членами з повною відповідальністю включають одного і більше учасників, відповідальність яких обмежується особистим вкладом у майно такого підприємства.
    Акціонерні  товариства — найбільш поширена форма товариств. Головним атрибутом таких товариств є акції — цінні папери без встановленого терміну обігу, які свідчать про пайову участь в статутному фонді товариства. Акціонерні товариства є двох видів: відкриті й закриті.
    Відкриті  — коли акції розповсюджуються шляхом відкритої передплати та купівлі-продажу на фондових біржах.
    Закриті — коли акції розповсюджуються лише між засновниками товариства.
    Залежно від обсягу капіталу, правового статусу  та ступеня підпорядкованості підприємства, що перебувають під впливом головного, можна поділити на дочірні, асоційовані та філіали.
    За  розміром підприємства і чисельністю  працівників підприємства поділяються на малі, середні та великі.
    Малі  підприємства складають основу малого бізнесу. До них належать господарюючі суб'єкти з чисельністю працівників: у галузях промисловості та будівництва — до 200 осіб; у сільському господарстві — до 60 осіб; в інших галузях виробничої сфери — до 50 осіб; в галузі науки та наукового обслуговування — до 100 осіб; в галузях невиробничої сфери — до 25 осіб; в роздрібній торгівлі й побутовому обслуговуванні — до 15 осіб.
    До  середніх підприємств (фірм) належать виробничі колективи з чисельністю працівників до 500 осіб. Чисельність працівників на великих підприємствах становить більше 500 осіб.
    4. Об’єднання підприємств (організацій).
    З метою координації діяльності, захисту  спільних комерційних інтересів  ї підвищення ефективності капіталу підприємств на основі угоди (договору) можуть створюватись різні
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.