На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Фзична культура спорт у систем загальнолюдських цнностей, забезпечення здоровя фахової дєздатност

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 28.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Фізична культура і спорт  у системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров’я і фахової  дієздатності 

1. Значення фізичної  культури для людини
     Відповідно  до статті І Закону України "Про  фізичну культуру і спорт" фізична  культура — це «складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості».
     Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру".
     Сама  мета гармонійного (всебічного) розвитку особистості є продуктом історії розвитку людства. Але умови для її реалізації особистість одержує лише на певному етапі історичного розвитку. Всебічний розвиток людині необхідний для того, щоб мати можливість брати участь у всіх напрямках діяльності (професійній, громадській, спортивній, художній та ін.). Але для цього потрібно розвинути структуру особистості, зробити її комунікативною, здатною до перетворюючої художньої діяльності, сформувати ціннісні орієнтації. Це можливо за умови різноманітності змісту, форм і способів діяльності людини та їх оптимального поєднання у процесі її кульїурного розвитку.
     У процесі культурного  розвитку людина послідовно діє у трьох  напрямках. Перш за все, вона засвоює культуру, виступаючи об'єктом її впливу. Іншими словами, під впливом культури формується людська особистість, розвиваються її здібності.
     По-друге, у процесі творчої діяльності особа створює нові культурні цінності, виступаючи в даному випадку як суб'єкт культурної творчості (пошук нових шляхів, засобів, раціональних методів фізичного виховання тощо).
     Нарешті, третій аспект культурного розвитку полягає в тому, що культура інтегрується в суті самої особи, яка функціонує в культурному середочищі як конкретний носій культурних цінностей, поєднуючи в собі загальне, властиве культурі в цілому, і особисте, привнесене в культуру на основі індивідуального життєвого досвіду, рівня знань, світогляду тощо.
     Специфічною основою змісту фізичної культури як особливої і самостійної галузі культури є раціональна рухова активність людини як фактор її підготовки до життєдіяльності через оптимізацію фізичного стану. Вона виникла і розвинулась одночасно з загальною культурою людства. Майже одночасно (ще в первісному суспільстві) виник І один з її основних компонентів — фізичне виховання; пізніше виникають спорт І фізична рекреація.
     В особистішому аспекті фізична культура є тією частиною загальної культури людини, яка виражається ступенем розвитку її фізичних сил і рухових  навичок та здоров'я. Вона дозволяє з допомогою своїх специфічних  засобів і методів розкривати потенційні фізичні можливості людини.
     Діяльність  у галузі фізичної культури має і  матеріальні, і духовні форми  вираження. Впливаючи на біологічну сферу людини комплексом засобів  і методів, фізична культура неминуче впливає на інтелектуальну, емоційну, духовну сфери особистості в силу єдності та взаємообумовленості функціонування матеріального і духовного в людині.
     З матеріальною культурою фізична  культура пов'язана процесом рухової  діяльності, яка є її головним змістом, що матеріалізується у фізичних якостях людини. Крім того, вона спирається на матеріальну базу (спортивні снаряди, інвентар, майданчики, зали, палаци та ін.).
     З духовною культурою фізична культура пов'язана наукою, спортивною етикою, естетикою, тощо.
     Таким чином, характеризуючи фізичну культуру, необхідно розглядати щонайменше три аспекти:
     1. Діяльнісний аспект, який включає доцільну рухову активність у вигляді різних форм фізичних вправ, спрямованих на формування необхідних в житті рухових умінь і навичок; розвиток життєво важливих фізичних здібностей; онтимізацію здоров'я і працездатності.
     2. Предметно-ціннісний  аспект представлений матеріальними (матеріально-технічні засоби) і духовними (наукові знання, методи) цінностями, створеними суспільством для забезпечення ефективності фізкультурної діяльності.
     3. Результативний аспект характеризується сукупністю корисних результатів використання фізичної культури, які виражаються у володінні людиною її цінностями, надбанні нею високого рівня фізичної дієздатності. Найсуттєвішим результатом повноцінного використання фізичної культури є виховання готовності людини взяти на себе відповідальність за свій фізичний стан і здоров'я після закінчення шкільного курсу "фізична культура".
     Таким чином, фізичну культуру можна визначити  як сукупність досягнень суспільства у створенні і раціональному використанні спеціальних засобів, методів і умов цілеспрямованого фізичного та духовного Удосконалення людини.
     Термін "фізична культура" використовується і в інших, вужчих значеннях. Ізк, наприклад, кажуть про "фізичну культуру особистості", розуміючи під цим втілені в самій людині результати використання матеріальних і духовних Цінностей фізичної культури в широкому розумінні цього поняття.
     Отже, фізичну культуру особистості можна  визначити як сукупність властивостей людини, які набуваються у процесі фізичного виховання І виражаються в й активній діяльності, спрямованій на всебічне удосконалення своєї фізичної природи та ведення здорового способу життя
     "Фізичною  культурою" називають навчальну  дисципліну в школі, профілактичні І лікувальні заняття в лікарнях та Інших аналогічних закладах, вона широко використовується у виробничій сфері та ш У цих випадках, щоб уникати плутанини, необхідно користуватись терміном, додаючи відповідні прикметники, "особиста фізична культура", "шкільна фізична культура", "лікувальна фізична культура", "виробнича фізична культура" тощо
     У змісті фізичної культури І пов'язаних з  нею явищах умовно можна виділити дві  основні частини (сторони):
  функціонально-забезпечуючу, представлену всім тим цінним, що створюється І використовується суспільством як спеціальні засоби, методи й умови їх застосування, що дозволяють оптимізувати фізичний розвиток та забезпечити певний рівень фізичної підготовленості людей,
 
  результативну, представлену позитивними результатами у фізичному розвитку І підготовленості, що стали наслідком використання цих засобів, методів І умов
      Названі сторони фізичної культури єдині  Перша сторона ніби переходить у  другу завдяки практичній діяльності у процесі фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчій діяльності та масовому фізкультурно-спортивному русі Проте між сторонами фізичної культури на певних етапах й розвитку можуть виникати несуттєві І навіть суттєві невідповідності їх причиною є неузгодженість окремих елементів змісту Наприклад, при високому рівні матеріального забезпечення І низькому рівні кваліфікації фахівців неможливо досягти належного рівня фізичної підготовленості
      Фізична культура є результатом багатогранної  творчої діяльності суспільства  Вона успадковує культурні цінності, створені суспільством на попередніх етапах, І розвиває їх залежно від політичних, економічних, матеріальних можливостей певної Історичної епохи
      Основні сфери та напрямки впровадження фізичної культури передбачені  Главою II Закону України "Про фізичну культуру І спорт" Показниками стану розвитку фізичної культури є:
  рівень здоров'я, фізичного розвитку та підготовленості різних верств населення;
  ступінь використання фізичної культури в різних сферах діяльності;
  рівень розвитку системи фізичного виховання;
  рівень розвитку самодіяльного масового спорту;
  рівень забезпеченості кваліфікованими фахівцями;
  рівень впровадження у фізичну культуру досягнень науково-технічного прогрессу;
  відображення явищ фізичної культури у творах мистецтва І літератури;
  матеріальна база;
  рівень спортивних досягнень.
 
2. Роль і значення  спорту в забезпеченні  здоров’я та дієздатності
     "Спорт  є органічною частиною фізичної  культури, особливою сферою виявлення  та уніфікованого порівняння  досягнень людей у певних видах фізичних вправ, технічної, Інтелектуальної та Іншої підготовки шляхом змагальної діяльності" (стаття І Закону України "Про фізичну культуру І спорт").
     Спорт є ефективним засобом фізичного  виховання.Його цінність визначається стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед різних верств населення, І в цьому плані спорт має міжнародне значення.
Але він  не зводиться лише до фізичного виховання  Спорт має самостійне загальнокультурне, педагогічне, естетичне та Інші значення. Це особливо стосується "великого спорту" Крім того, ряд видів спорту взагалі не є дійовим засобом фізичного виховання або має до нього лише опосередковане відношення (наприклад, шахи) 3 Іншого боку, фізичне виховання не може обмежуватись лише спортом, І він не може розглядатись як універсальний засіб фізичного виховання, тому що ставить підвищені, часто граничні вимоги до функціональних можливостей організму людей, їх віку, стану здоров'я І рівня підготовленості
     Сучасний  спорт займає важливе місце як у фізичній, так І духовній культурі суспільства Як суспільному явищу йому притаманні різноманітні соціальні функції
     Визначальною  функцією спорту є змагальна функція. Змагальній діяльності у спорті властиве гостре (але не антагоністичне) суперництво, чітка регламентація взаємодії учасників змагань, уніфікація змагальних дій, умов їх виконання І способів оцінки досягнень Все це обумовлено відповідними (локальними, національними, міжнародними) спортивними класифікаціями та правилами змагань
     Безпосередня  мета змагальної діяльності в спорті —досягнення найвищого результату, вираженого в умовних показниках перемоги над суперником або в Інших показниках, прийнятих умовно за критерій досягнень Змагальна діяльність допомагає виявляти резервні можливості людини.
     Виховна функція передбачає, з одного боку, підвищення ефективності змагальної діяльності, з другого — сприяє всебічному вихованню соціальне активної особистості Однак, спортивна діяльність сама по собі бажаного виховного ефекту не забезпечує Вплив спорту може мати як позитивний, так І негативний ефект
     Функція підвищення фізичної активності передбачає підготовку до різних видів суспільної діяльності І покликана сприяти всебічному розвитку людини, удосконалювати й фізичні І духовні здібності, розширювати арсенал життєво важливих рухових умінь, підвищувати їх надійність у складних умовах
     Оздоровча і рекреаційно-культурна  функції спрямовані на зміцнення здоров'я людей, забезпечення активного відпочинку, формування естетичних смаків
     Виробнича функція дозволяє сприяти підвищенню продуктивності праці через згуртування виробничих колективів, встановлення сприятливого психологічного мікроклімату, впровадження норм І правил здорового способу життя
     Пізнавальна функція передбачає використання спортивної діяльності як моделі для вивчення фізичних І психічних можливостей людського організму в екстремальних умовах
     Видовищна функція, з одного боку, задовольняє прагнення великої кількості людей одержати емоційний заряд як учасників змагань у ролі вболівальників, з Іншого — створює прекрасні умови для просвітницької роботи з метою залучення широкої аудиторії глядачів до регулярних занять фізичними вправами
     Економічна  функція полягає у самозабезпеченні фінансовими засобами розвитку спорту Джерелом фінансування можуть бути спортивні лотереї, виробнича І видавнича діяльність, реклама І атрибутика, комерційні спортивні заходи тощо
     Функція поліпшення взаєморозуміння  між народами і  державами.
     Престижна функція полягає в тому, що успіхи в розвитку спорту та перемоги спортсменів піднімають престиж окремих людей І колективів, регіонів Держави в цілому
     Залежно від рівня розвитку спорту (масовий, великий спорт, олімпійський і професійний) певні функції можуть проявлятись  більшою або меншою мірою.
     У спортивній діяльності розрізняють: базову частину, що репрезентована діяльністю атлетів, та управлінсько-організаційні, науково-методичні, медичні, матеріально-технічні і кадрові служби, що забезпечують їх ефективне функціонування.
     Сьогодні  у світі функціонує багато видів  спорту, які не піддаються точному  обліку. Головними з них є олімпійські, об'єднані в Міжнародні спортивні федерації, яких налічується близько сімдесяти. Національна спортивна класифікація України об'єднує біля п'ятдесяти олімпійських видів спорту і більше ста Інших видів спорту.
     Сучасний  етап розвитку характеризується тенденцією до появи нових видів спорту. Вони є наслідком технічного прогресу (наприклад, водно-лижний спорт, фристайл тощо).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Олімпійський  рух в Україні. Участь спортсменів  України в
«Олімпійських іграх». 

     Олімпійський  рух – важливий для всебічного розвитку особистості
Великий спорт, який знаходить своє відображення на Олімпійських іграх, підштовхує сотні, тисячі спортсменів до активного  вдосконалення своєї особистості  з метою досягнути успіхів  на цих престижних міжнародних змаганнях.
     Неймовірний ентузіазм французького барона П`єра  де Кубертена відродив стародавні змагання, які беруть свій початок ще з 776-го року до нашої ери. Нині олімпійський рух є потужним чинником розвитку сучасного спорту.
     На  самому початку Олімпіада ще не мала такої популярності. На першій афінській Олімпіаді виступали лише 245 спортсменів із 14 країн світу. Атлети змагалися у 9 видах спорту: греко-римській боротьбі, велосипедному спорті, гімнастиці, легкій і важкій атлетиці, плаванні, стрільбі, тенісі та фехтуванні.
     Серед учасників першої олімпіади не було представників України. Кілька атлетів  із Одеси намагалися потрапити на ці змагання, однак грошей у них  вистачило доїхати лише до Стамбулу, тодішнього Константинополя.
     Минуло 109 років: зараз олімпійці є гордістю нації, і спортивні держави вкладають небачені суми у розвиток олімпійського руху.
     Олімпіада пройшла два етапи розвитку. Більшу частину 20 сторіччя Олімпійські ігри прогресували завдяки політизації. Лідери могутніх держав-агресорів розглядала ці змагання як стратегічний плацдарм.
     Започаткувала цей етап гітлерівська Німеччина, а  потім гідними послідовниками стали  Сполучені Штати та Радянській Союз. І саме за радянських часів українські атлети продемонстрували найкращі результати, здивувавши увесь спортивний люд. Вітчизняний спринтер Валерій Борзов у Мюнхені 1972-го року зламав усі існуючи стереотипи, вперше в історії Олімпійських ігор здолавши темношкірих атлетів на 100-метрівці.
     У Мюнхені Борзов став дворазовим олімпійським чемпіоном, здобувши перемогу на двохсотметрівці.
     Україна ще мала чималі здобутки на олімпіадах у складі Радянського Союзу та і у роки незалежності, коли розпочався вже другий етап розвитку олімпійського руху - комерціалізація.
     Першу золоту нагороду для незалежної держави виборола Оксана Баюл на Зимових Олімпійських іграх у Ліллехаммері 1994 року. А вже на першій літній для самостійної України Олімпіаді в Атланті вітчизняні спортсмени здобули аж 23 медалі, 9 з яких найвищого ґатунку.
     Через 108 років Олімпійські ігри повернулися на історичну батьківщину - до Афін, де українці знову не пасли задніх. У нашій скарбничці опинилося знову ж таки 23 медалі, і знову 9 з них були золотими.
     Валерій Гончаров, олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики: «Олимпиада – это вещь настолько непредсказуемая, и как показывает практика, иногда такие моменты – умопомрачительные. Бывают люди, которые железно, допустим, должны были иметь медаль – они вообще ничего не завоевывают. Исход может быть любой и конечно выигрыш медали, особенно золотой».
     З кожним роком Олімпійські ігри набувають розмаху. Навіть не всі заможні країни мають змогу провести у себе цей спортивний форум через величезну кількість учасників. Та одного разу олімпійський вогонь побував в Україні, а колись, у майбутньому головні спортивні змагання планети, можливо, пройдуть і у нашій державі.
     Історія олімпійського руху в Україні розпочалася в 1952 році, коли спортсмени України у складі збірної команди Радянського Союзу вперше прийняли участь в Іграх XV Олімпіади в Хельсінкі.
     З 1952 по 1990 роки олімпійський рух в  Україні розвивався та зміцнював свою позицію в житті країни. Українські атлети складали щонайменше 25% кожної олімпійської команди СРСР. Під час Ігор ХХІІ Олімпіади 1980 року деякі матчі футбольного турніру з великим успіхом проводилися в Києві.
     22 грудня 1990 року І Генеральна асамблея засновників прийняла рішення створити Національний олімпійський комітет України і ця дата є офіційною датою його створення. У вересні 1993 року НОК України був остаточно визнаний Міжнародним олімпійським комітетом.
     НОК України діє у відповідності до положень Олімпійської хартії, Конституції України та чинного законодавства України і свого Статуту.
     Основні завдання НОК України - організація  підготовки та участі спортсменів в  Олімпійських іграх, розширення міжнародного співробітництва, популяризація масового спорту і здорового образу життя, фізичне і духовне збагачення людей. З цією метою НОК України співпрацює з державними, громадськими та іншими організаціями. На засадах незалежності та доброї волі Національний олімпійський комітет України об'єднує більше 50 федерації з видів спорту. Він також має 24 відділення у всіх областях та по одному відділенню в Автономній республіці Крим, містах Києві і Севастополі. Колективними членами НОК України є більше 80 організацій.
     Першим  президентом НОК України був обраний олімпійський чемпіон Валерій Пилипович Борзов (Ігри ХХ Олімпіади в Мюнхені, легка атлетика 100 м та 200 м). У 1994 році В.П.Борзов був обраний членом Міжнародного олімпійського комітету в Україні та перевибраний президентом НОК в грудні цього ж року.
     10 грудня 1998 року ІХ Генеральна  асамблея НОК України обрала  президентом Івана Никифоровича  Федоренка.
     Вперше  НОК України представляв самостійну національну команду на Іграх XVII Олімпіади в Лілехамері, де українські атлети завоювали 1 золоту і 1 бронзову медалі і посіли 13 місце в неофіційному командному заліку. На іграх ХХVI Олімпіади в Атланті національна команда України завоювала 9 золотих, 2 срібні і 12 бронзових медалей, посівши 9 загальнокомандне місце. На XVIIІ Олімпійських зимових іграх в Нагано завойовано 1 срібну медаль.
     Всього 959 атлетів України приймали участь в Олімпійських іграх. Ними завойовано 207 золотих, 134 срібних і 139 бронзових  медалей.
     НОК України брав участь в 4 зимових (1993 - 1999 роки) та 3 літніх (1993 - 1997 роки) Європейських юнацьких олімпійських днях. Учасники завоювали всього 60 медалей (зимові дні: 4 срібних та 1 бронзова медаль, літні дні: 19 золотих, 15 срібних та 21 бронзова медаль).
     В 1995 році НОК україни почав випускати  свій офіційний (квартальний) журнал, який виходить кожних три місяці, під назвою "Олімпійська арена", а з 1997 року видає щомісячний бюлетень "Олімпійські новини від НОК України".
     НОК України має широкі зв'язки з НОКами сусідніх країн та олімпійськими  організаціями. 16 представників НОК України є членами різних міжнародних організацій і об'єднань.
     Тісні зв'язки НОК України має з українськими спортивними осередками за кордоном. Комітети друзів НОК України були створені і працюють зараз у США, Канаді, Австралії.
     20 грудня 2002 року відбулась XIV звітно-виборна Генеральна асамблея НОК Україна, яка обрала новий склад керівництва на 2002-2006 роки. Президентом НОК абсолютною більшістю голосів був обраний Віктор Янукович - Прем'єр-міністр України, Голова Організаційного Комітету по підготовці та участі спортсменів України в Олімпійських і Паралімпійських іграх, Всесвітніх іграх глухих та Всесвітніх Універсіадах. Першим віце-президентом обрано Івана Федоренка, віце-президентами - Анатолія Писаренка та Миколу Костенка. На посаду генерального секретаря був переобраний Володимир Геращенко.
     Генеральна  асамблея затвердила склад членів НОК  нового скликання (139 членів), обрала склад  Виконавчого комітету (23 члени) та склад  ревізійної комісії (3 члени). 

Золотий успіх українських  гімнастів
     В Осієке (Хорватія) завершився п’ятий етап Кубка світу категорії «Б» зі спортивної гімнастики .
Знову почав радувати своїх уболівальників бронзовий призер пекінської Олімпіади  Олександр Воробйов. В улюбленій  вправі на кільцях українець посів 1 місце (15,300). На другу сходинку п’єдесталу піднявся китайський гімнаст Ляо Цзюнлін (15,300), третім став Сухаіл Алкурді з Сирії (15,250).
У цій  же вправі 5-й результат показав  ще один наш спортсмен Ігор Радівілов (14,825), якому в опорному стрибку  не було рівних. Українець завершив змагання із сумою 15,913 балів. Друге місце у Маттіаса Фаріга з Німеччини (15,713), третє – у Марека Лищаржа з Польщі (15,500).
Найбільше перемог у китайських гімнастів. На їх рахунку п’ять золотих медалей  в 10-и дисциплінах.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Олександра та Ігоря із золотими нагородами й побажав подальших спортивних успіхів.  

«Золото»  та «срібло» з I етапу  Кубка світу
     6 листопада, в Астані (Казахстан)  завершився I етап Кубка світу  з велоспорту на треку. Українська збірна повертається додому з 2-ма нагородами.
Чемпіонський  титул та майку лідера заліку Кубка  світу UCI здобула Любов Шуліка. Наша співвітчизниця у фіналі виборола перемогу в легендарної спринтерки діючої Олімпійської чемпіонки Анни Меарс з Австралії.
«Я мріяла про такий фінал на Кубку світу. Я мріяла його виграти. Звісно, я  зараз дуже задоволена», - зазначила  українка.
     «Бронзу»  у цій дисципліні здобула Ольга  Панаріна з Білорусії.
Не залишилась без нагород наша команда і у жіночому командному спринті. Любов Шуліка та Олена Цьось із результатом 33,313 стали срібними призерками Кубка світу. «Золото» у австралійок (32,938), «бронза» - у німецької команди (33,388).
     Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав збірну України з велоспорту на треку із здобутими нагородами та вдалим початком сезону.
     Всього  за 58-річний період участі в Олімпійських іграх українські спортсмени завоювали 603 медалі (станом на 2010 рік), з них: 231 золота (особистих - 102), 167 срібних (особистих - 75), 205 бронзових (особистих - 85) нагороди. 

Участь  у І зимових  юнацьких олімпійських іграх в Інсбруку (Австрія), які відбудуться 13-22 січня 2012 року, зможуть  прийняти 17 українських  спортсменів. Про  це УНН повідомили у прес-службі Дердавної служби
  молоді та спорту.
     Україна змагатиметься у таких видах  спорту: біатлон, лижні гонки, фігурне  катання, санний спорт, стрибки з  трампліна, лижне двоборство, гірськолижний  спорт. Загалом на підготовку до змагань  виділено 5 млн 464 тис. грн.
     Про підготовку до участі в іграх йшлося на спільному засіданні Робочої  групи з питань підготовки до ХХХ  літніх Олімпійських ігор 2012 року в  Лондоні та Робочої групи з  підготовки та участі спортсменів України  в І зимових юнацьких олімпійських іграх 2012 року в Інсбруку, яке відбулося 12 вересня 2011року.
     Під час засідання йшлося про хід  підготовки спортсменів України  до ХХХ літніх Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні та збірної України  до І зимових юнацьких олімпійських ігор в Інсбруку, забезпечення спортивним інвентарем та формою, підсумки участі нашої делегації в семінарі шефів місій НОК, про культурно-освітні заходи до Олімпіади в Інсбруку, підготовку до друку довідника юнацької збірної команди України, висвітлення Ігор в ЗМІ. Зокрема, вже ухвалено рішення про демонстрацію телевізійного щоденника Ігор на загальнонаціональному каналі кожного дня тривалістю 30 хв.. 

Вже 17 спортсменів Дніпропетровщини отримали ліцензії на участь у ХХХ Олімпійських іграх 2012 року
     Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Вілкул під час урочистого прийому з нагоди Дня фізичної культури та спорту. Наразі вже 17 спортсменів Дніпропетровщини мають право брати участь у найпрестижніших спортивних змаганнях. Зокрема, ліцензії на участь у Олімпійських іграх 2012 у Лондоні спортсмени регіону отримали у таких видах спорту: 5 – з легкої атлетики, 9 – з академічної греблі, 2 – зі стрільби польової, 1 – з плавання.
     Достатній рейтинг для отримання ліцензій мають також 3 спортсмени з дзюдо, 1 – з сучасного п’ятиборства, 1 – з важкої атлетики, 1 – з фехтування, 1 – з вільної боротьби.
     До  початку Олімпіади-2012 залишилося 323 дні. За попередніми прогнозами, участь у Олімпійських іграх 2012 року візьмуть близько 25 спортсменів Дніпропетровщини. На літній Олімпіаді-2008 Дніпропетровську область представляли 22 спортсмени, серед яких 1 спортсмен отримав бронзову олімпійську медаль.
 За  кількістю спортсменів, які взяли  участь у Олімпіаді 2008 року, Дніпропетровська  область знаходиться серед лідерів.  Зокрема, у цих змаганнях від м. Києва виступали 46 спортсменів, від Донецької області – 30, від Харківської області – 28, від Миколаївської та Дніпропетровської – по 22, від Київської – 21, Запорізької -13.
     «Участь у Олімпіаді – це підвищення престижу Дніпропетровської області на світовій спортивній арені. І обласна влада створює необхідні умови для тренувань майбутніх чемпіонів», – сказав Олександр Вілкул.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.