На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Комплексный анализ финансового состояния предприятия

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 29.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 12. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


                МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
             ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ     
                        УНІВЕРСИТЕТ
    
        Кафедра менеджменту  
     
     
     
     
     
     
     
     
     

                                  КОНТРОЛЬНА РОБОТА
                                        З ДИСЦИПЛІНИ  
   
«КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»
на тему:
Комплексний аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «Фенікс» 
 
 
 
 
 
 

                Виконала :
           ст..гр.ЗОВ-072
           Максимішина І.С.
                Перевірила:
               Артамонова   Н.С.
         
      

       
          Одеса-2011
          ПЛАН 

ВСТУП……………………………………………………………………………. 3
1. ХАРАКТЕРИСТИКА  КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО  - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В  СУЧАСНИХ УМОВАХ……………….. 5
  1.1.Предварітельная  оцінка фінансового стану підприємства……….....5
  1.2.Методіка  аналізу фінансово - господарського стану………………..8
     1.3.Показателі  фінансового стану ……………………………………….10
2. КОМПЛЕКСНА  ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ  ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ  ВАТ "ЧМК" "…………....17
     2.1. Оцінка структури балансу………………………………………….. 17
     2.2.Оценка  платоспроможності та ліквідності………………………… 18
     2.3. Аналіз фінансових результатів  підприємства……………………... 23
     2.4. Аналіз ділової активності………………………..…………………. 24
     2.5. Оцінка ймовірності банкрутства  ……………………………….…..26
     2.6. Оцінений беззбитковості…………………..……………………….. 28
3. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ  ПО СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………..... 30
ВИСНОВОК…………………………………………………………………….. 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………...32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ВСТУП 

     Фінансовий  стан - це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства у зовнішньому середовищі. Воно визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює, якою мірою гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів по фінансовим і іншим відносинам. Тому можна вважати, що основне завдання аналізу фінансового стану - показати стан підприємства для внутрішніх та зовнішніх споживачів, кількість яких при розвитку ринкових відносин значно зростає.
     Метою аналізу фінансового стану підприємства є оцінка його поточного стану, а також визначення того, по яких напрямках потрібно вести роботу з поліпшення цього стану. При цьому бажаним є такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації продукції, а також витрати по його розширенню і відновленню.
     Основна мета даної  роботи - обгрунтувати принципи і методи аналізу фінансово-господарського стану вітчизняних підприємств. Відповідно поставленої мети в курсовій роботі вирішуються наступні завдання:
     • дослідження економічної суті такого поняття як "фінансовий стан підприємства";
     • визначення ролі фінансового стану  у ефективності господарської діяльності підприємства;
     • комплексна оцінка фінансового стану  діючого вітчизняного підприємства;
     Об'єктом  дослідження є діагностика фінансово-господарського стану ВАТ «Фенікс». Контрольна работа складається з трьо глав, в яких послідовно досліджується поставлена проблема. 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗУ ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 
     1.1.Предварітельная  оцінка фінансового  стану підприємства 

     Фінансовий  аналіз використовується як самою компанією, так і зовнішніми суб'єктами ринку  при здійсненні різних операцій або для надання інформації про фінансовий стан компанії третім особам. Як правило, фінансовий аналіз проводиться при:
  • реструктуризації. У процесі виділення структурних  підрозділів в окремі бізнес-одиниці  необхідно оцінювати такі показники їх поточної діяльності, як розміри дебіторської та кредиторської заборгованостей, рентабельність, оборотність матеріальних запасів, продуктивність праці і т. д. Сприятливий фінансовий стан структурної одиниці може послужити додатковим фактором на користь залишення її у складі компанії;
  • оцінці вартості бізнесу, в тому числі для  його продажу / покупки. Обгрунтована оцінка фінансового стану дозволяє призначити справедливу ціну угоди і може служити інструментом зміни суми угоди;
  • отриманні  кредиту / залученні інвестора. Результати фінансового аналізу діяльності компанії є основним індикатором для банку або інвестора при ухваленні рішення про видачу кредиту;
  • вихід  на фондову біржу (з облігаціями  або акціями). За вимогами російських і західних бірж компанія зобов'язана розраховувати певний набір коефіцієнтів, що відображають її фінансовий стан, і публікувати ці коефіцієнти у звітах про свою діяльність. Наприклад, за російським законодавством в проспекті емісії цінних паперів компанії необхідно вказувати ступінь покриття платежів з обслуговування боргів, рівень простроченої заборгованості, оборотність чистих активів, частку податку на прибуток у прибутку до оподаткування і т. д.
      Фінансовий аналіз може проводитися для порівняння власної компанії з іншого (бенчмаркінг). Для проведення разових оцінок фінансового стану підприємства має сенс залучати професійних оцінювачів і аудиторів. Це дозволить підвищити надійність оцінки в очах третіх осіб. В оперативній діяльності фінансовий аналіз використовується для:
     • оцінки фінансового стану компанії;
  • встановлення обмежень при формуванні планів і  бюджетів. Наприклад, можна обмежити ліквідність компанії (вказати, що вона повинна бути не нижче певного  рівня), оборотність запасів, співвідношення власних і позикових коштів, вартість залучення капіталу і т. д. У багатьох компаніях існує практика встановлення лімітів для філій і дочірніх підприємств на основі таких показників, як рентабельність, собівартість продукції, віддача на інвестиції і т. д.;
     • оцінки прогнозованих і досягнутих результатів діяльності.
     Аналіз  починається з огляду основних показників діяльності підприємства. У ході цього  огляду необхідно розглянути наступні питання:
  • майнове  становище підприємства на початок  і кінець звітного періоду;
     • умови роботи підприємства в звітному періоді;
     результати, досягнуті підприємством у звітному періоді;
     • перспективи фінансово-господарської  діяльності підприємства.
     Майновий  стан підприємства на початок і кінець звітного періоду характеризуються даними балансу. Порівнюючи динаміку підсумків розділів активу балансу, можна з'ясувати тенденції зміни майнового становища. Інформація про зміну в організаційній структурі управління, відкритті нових видів діяльності підприємства, особливості роботи з контрагентами та ін зазвичай міститься у пояснювальній записці до річної бухгалтерської звітності. Результативність і перспективність діяльності підприємства можуть бути узагальнено оцінені за даними аналізу динаміки прибутку, а також порівняльного аналізу елементів росту засобів підприємства, обсягів його виробничої діяльності та прибутку. Інформація про недоліки в роботі підприємства може безпосередньо бути присутніми в балансі в явному або завуальованому вигляді. Даний випадок може мати місце, коли в звітності є статті, які свідчать про вкрай незадовільну роботу підприємства в звітному періоді і про сформований в результаті цього поганому фінансовому положенні (наприклад, стаття «Збитки»). У балансах цілком рентабельних підприємств можуть бути присутні також в прихованому, завуальованому вигляді статті, що свідчать про певні недоліки в роботі.
     Це  може бути викликано не тільки з  фальсифікаціями з боку підприємства, але і прийнятою методикою  складання звітності, згідно з якою багато балансові статті комплексні (наприклад, статті «Інші дебітори», «Інші кредитори»).  
 
 

     1.2.Методика аналізу фінансово - господарського стану 

     Методика  аналізу фінансово-господарської  діяльності - це сукупність аналітичних  процедур використовуваних для визначення фінансово - господарського стану підприємства.
     Фахівці в галузі аналізу наводять різні  методики визначення фінансово - господарської  стану предпріятія.2 Однак основні  принципи і послідовність процедурної  сторони аналізу є практично  однаковими з невеликим розбіжностями. Деталізація процедурної сторони методики аналізу фінансово-господарської діяльності залежить від поставлених цілей і різних чинників інформаційного, методичного, кадрового та технічного забезпечення. Таким чином, не існує загальноприйнятої методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, проте у всіх істотних аспектах процедурні боку схожі.
     Важливе значення для аналізу має його інформаційне забезпечення. Але звичайно для прийняття багатьох рішень потенційними партнерами фірми, достатнім є проведення експрес-аналізу фінансово-господарської діяльності. Навіть для проведення деталізованого аналізу фінансово-господарської діяльності найчастіше не потрібно інформації становить комерційну таємницю. Для проведення загальних деталізованого аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства потрібні відомості за встановленими формами бухгалтерської звітності, а саме:
     • форма № 1 Бухгалтерський баланс
     • форма № 2 Звіт про прибутки та збитки
     • форма № 3 Звіт про рух капіталу
     • форма № 4 Звіт про рух грошових коштів
     • форма № 5 Додаток до бухгалтерського балансу
Аналіз  фінансово-господарської діяльності підприємства проводиться в три  етапи.
     На  першому етапі приймається рішення про доцільність аналізу фінансової звітності і перевіряється її готовність до читання. Задачу про доцільність аналізу дозволяє вирішити ознайомлення з аудиторським висновком. Існує два основних типи аудиторських висновків: стандартне і нестандартне. Стандартне аудиторський висновок являє собою уніфікований коротко викладений документ, що містить позитивну оцінку аудиторської фірми про достовірність представленої в звіті інформації і її відповідність чинним нормативним документам. У цьому випадку проведення аналізу доцільно і можливо, так як звітність у всіх істотних аспектах об'єктивно відображає фінансово-господарську діяльність підприємства.
     Нестандартне  аудиторський висновок складається  в тих випадках, коли аудиторська  фірма не може скласти стандартне аудиторський висновок з низки причин, а саме: деякі помилки в бухгалтерській звітності фірми, різні невизначеності фінансового та організаційного характеру і т.п. У цьому випадку цінність аналітичних висновків складених з даної звітності знижується.
     Перевірка готовності звітності до читання  носить технічний характер і пов'язана  з візуальною перевіркою наявності необхідних звітних форм, реквізитів і підписів на них, а також найпростішої лічильної перевіркою проміжних підсумків і валюти балансу.
     Мета  другого етапу  - ознайомлення з пояснювальною запискою до балансу, це необхідно для того, щоб оцінити умови функціонування підприємства в даному звітному періоді і врахувати аналізі чинники вплив яких спричинило зміни в майновому і фінансовому становищі організації і які знайшли своє відображення в пояснювальній записці.
     Третій  етап є основним в аналізі господарської діяльності. Метою цього етапу є оцінка результатів господарської діяльності та фінансового стану господарюючого суб'єкта. Необхідно відзначити що ступінь деталізації аналізу фінансово-господарської діяльності може варіювати в залежності від поставлених цілей.
     На  початку аналізу доцільно охарактеризувати фінансово - господарську діяльність підприємства, вказати галузеву приналежність  та інші відмітні ознаки. Потім проводиться аналіз стану «хворих статей звітності», а саме статей збитків. У разі наявності сум за цими статтями необхідні вивчити причини їх появи. Іноді інформацію в даному випадку може дати лише подальший аналіз і остаточні висновки можна буде зробити пізніше. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.3.Показники фінансового стану 

     Аналіз  фінансово-господарського стану підприємства полягає в загальному з таких основних компонентів:
     • аналіз майнового стану;
     • аналіз ліквідності;
     • аналіз фінансової стійкості;
     • аналіз ділової активності;
     • аналіз рентабельності.
Ці складові частини тісно взаємопов'язані між собою і їх поділ необхідно лише для більш чіткого поділу і розуміння висновків з аналітичних процедур аналізу фінансово-господарської діяльності організації.
     Аналіз  майнового стану складається  з наступних компонентів:
     • Аналізу активів і пасивів  балансу
     • Аналізу показників майнового стану
При аналізі  активів і пасивів балансу  простежується динаміка їх стану  в аналізованому періоді. Слід мати на увазі, що в умовах інфляції цінність аналізу за абсолютними показниками  значно знижується і для нейтралізації  цього фактора слід проводити аналіз також і за відносними показниками структури балансу.
     При оцінці динаміки майна прослідковується стан усього майна у складі іммобілізованих  активів (I розділ балансу) і мобільних активів (II розділ балансу - запаси, дебіторська заборгованість, інші оборотні активи) на початок і кінець аналізованого періоду, а також структура їхнього приросту (зниження).
     Аналіз  показників майнового стану полягає  в розрахунку і аналізі наступних  основних показників:
  • сума господарських коштів що перебувають у розпорядженні підприємства;
  • даний  показник дає узагальнену вартісну оцінку активів значаться на балансі  підприємства;
     • частка активної частини основних засобів.
Під активною частиною основних засобів слід розуміти машини, верстати, обладнання, транспортні засоби тощо. Зростання даного показника розглядається як позитивна тенденція.
     Коефіцієнт  зносу - він характеризує ступінь зношеності основних засобів у відсотках до первісної вартості. Його високе значення є несприятливим фактором. Доповненням цього показника до 1 виступає коефіцієнт придатності.
     Коефіцієнт  оновлення - показує яку частину від наявних на кінець періоду основних засобів становлять нові основні засоби.
     Коефіцієнт  вибуття - показує яка частина основних засобів вибула з господарського обороту за звітний період з причин зношеності.
     Аналіз  ліквідності підприємства базується  на розрахунку наступних показників:
  • Маневреність функціонуючого капіталу. Характеризує ту частину    власних оборотних коштів, що знаходиться у формі грошових коштів, тобто засобів, що мають абсолютну ліквідність. Для нормально функціонуючого підприємства цей показник звичайно міняється в межах від нуля до одиниці. За інших рівних умовах зростання показника в динаміці розглядається як позитивна тенденція. Прийнятне орієнтовне значення показника встановлюється підприємством самостійно і залежить, наприклад, від того, наскільки висока щоденна потреба підприємства у вільних грошових ресурсах.
         Коефіцієнт поточної ліквідності. Дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Логіка обчислення даного показника полягає в тому, що підприємство погашає короткострокові зобов'язання в основному за рахунок поточних активів, отже, якщо поточні активи перевищують за величиною поточні зобов'язання, підприємство може розглядатися як успішно функціонуюче (принаймні теоретично). Розмір перевищення і задається коефіцієнтом поточної ліквідності. Значення показника може варіювати по галузях і видам діяльності, а його розумний ріст у динаміці звичайно розглядається як сприятлива тенденція.   Коефіцієнт швидкої ліквідності. За смисловим призначенням показник аналогічний коефіцієнту поточної ліквідності; однак обчислюється по більш вузькому колу поточних активів, коли з розрахунку виключена найменш ліквідна їх частина - виробничі запаси. Логіка такого виключення складається не тільки в значно меншій ліквідності запасів, але, що набагато важливіше, і в тому, що грошові кошти, які можна виручити у разі вимушеної реалізації виробничих запасів, можуть бути істотно нижче витрат на їх придбання. Зокрема, в умовах ринкової економіки типовою є ситуація, коли при ліквідації підприємства виручають 40% і менше від облікової вартості запасів.
     Коефіцієнт  абсолютної ліквідності (платоспроможності). Є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства; показує, яка частина короткострокових позикових зобов'язань може бути при необхідності погашена негайно.          Оскільки розробка галузевих нормативів цих коефіцієнтів - справа майбутнього, на практиці бажано проводити аналіз динаміки даних показників, доповнюючи його порівняльним аналізом доступних даних по підприємствам, що мають аналогічну орієнтацію своєї господарської діяльності.
     Частка  власних оборотних коштів у покритті запасів. Характеризує ту частину вартості запасів, яка покривається власними оборотними засобами. Традиційно має велике значення в аналізі фінансового стану підприємств торгівлі; рекомендована нижня межа показника в цьому випадку - 50%.
     Коефіцієнт  покриття запасів. Розраховується співвіднесенням величини "нормальних" джерел покриття запасів і суми запасів. Якщо значення цього показника менше одиниці, то поточний фінансовий стан підприємства розглядається як нестійке.
     Одна  з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства - стабільність його діяльності у світлі довгострокової перспективи. Вона пов'язана із загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів та інвесторів.
     Фінансова стійкість у довгостроковому плані характеризується, отже, співвідношенням власних і позикових коштів. Однак цей показник дає лише загальну оцінку фінансової стійкості. Тому у світовій і вітчизняній обліково-аналітичній практиці розроблена система показників.
Коефіцієнт концентрації власного капіталу. Характеризує частку власників підприємства в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш фінансово стійко, стабільно і незалежно від зовнішніх кредитів підприємство. Доповненням до цього показника є коефіцієнт концентрації залученого (позикового) капіталу - їх сума дорівнює 1 (або 100%).
     Коефіцієнт  фінансової залежності. Є зворотним до коефіцієнта концентрації власного капіталу. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства. Якщо його значення знижується до одиниці (або 100%), це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство.
     Коефіцієнт  маневреності власного капіталу. Показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована. Значення цього показника може відчутно варіювати в залежності від структури капіталу і галузевої приналежності підприємства.
     Коефіцієнт структури довгострокових вкладень. Логіка розрахунку цього показника заснована на припущенні, що довгострокові позики і позики використовуються для фінансування основних засобів і інших капітальних вкладень. Коефіцієнт показує, яка частина основних засобів та інших необоротних активів профінансована зовнішніми інвесторами, тобто (в певному сенсі) належить їм, а не власникам підприємства.
     Коефіцієнт  співвідношення власних  і залучених коштів. Як і деякі з вищенаведених показників, цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості підприємства. Він має досить просту інтерпретацію: його значення, рівне 0,25, означає, що на кожну гривню власних коштів, вкладених в активи підприємства, припадає 25 коп. позикових коштів. Зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто про деяке зниження фінансової стійкості, і навпаки.
     Показники групи ділової активності характеризують результати і ефективність поточної основної виробничої діяльності. До узагальнюючих показників оцінки ефективності використання ресурсів підприємства і динамічності його розвитку відносяться показник ресурсовіддачі і коефіцієнт стійкості економічного зростання.
     Коефіцієнт оборотності авансованого капіталу. Характеризує обсяг реалізованої продукції, що припадає на карбованець коштів, вкладених у діяльність підприємства. Зростання показника в динаміці розглядається як сприятлива тенденція.
     Коефіцієнт  стійкості економічного зростання. Показує, якими в середньому темпами може розвиватися підприємство надалі, не змінюючи вже сформоване співвідношення між різними джерелами фінансування, фондовіддачею, рентабельністю виробництва і т.п. При аналізі рентабельності використовуються такі основні показники, які використовуються в країнах з ринковою економікою для характеристики рентабельності вкладень в діяльність того чи іншого виду: рентабельність авансованого капіталу і рентабельність власного капіталу. Економічна інтерпретація цих показників очевидна - скільки рублів прибутку припадає на один рубль авансованого (власного) капіталу. При розрахунку можна використовувати або загальний прибуток звітного періоду, або чистий прибуток.  
 
 
 
 
 

2. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ       ВАТ "ФЕНІКС " 

     2.1. Оцінка структури  балансу 

     Основою для аналізу активів і пасивів ВАТ «ФЕНІКС» є аналітичний агрегований баланс. Проаналізувавши баланс підприємства нами були виявлені як позитивні так і негативні тенденції.
    
      Позитивні: 

• спостерігається  збільшення майна підприємства за період 2000-2001 рр.. - на 26808 тис. грн. або 30,87%;
• збільшення майна відбулося, в основному, за рахунок збільшення оборотних активів на 29630 тис. грн. або 219,08% і запасів на 23976 тис. грн. або 603,17% (період 2000-2001 рр..);
• за період 2001-2002 рр.. спостерігається зменшення  заборгованості по короткострокових кредитах на 5841 тис. грн. або 37,39%
     
     Негативні: 

• за період 2001-2002 рр.. відбулося зменшення майна підприємстві на 2878 тис. грн. або 2,53%;
• зменшення  відбулося, в основному, за рахунок  скорочення оборотних активів на 5466 тис. грн. або 12,67% і запасів на 16414 тис. грн. або 58,72%;
• за період 2000-2001 рр.. спостерігається скорочення власного капіталу підприємства на 3049 тис. грн. або 3,91%;
• грошові  кошти підприємства скоротилися на 124 тис. грн. або 16,71% (2000-2001 рр..) і 45 тис. грн. або 7,28% (2001-2002 рр..);
• необоротні активи зменшилися на 2822 тис. грн. або 3,85% (2000-2001) рр..;
• спостерігається  збільшення кредиторської заборгованості підприємства на 14842 тис. грн. або 179,75% (2000-2001 рр..) і 2736 тис. грн. або 11,84% в 2001-2002 рр. ..
• дебіторська  заборгованість підприємства також  має тенденцію до збільшення (період 2000-2001 рр.. - на 5487 тис. грн. або 88,26%; період 2001-2002 рр.. - на 11 827 тис. грн. або 101,05%). 
 
 
 
 
 
 

     2.2.Оцінка платоспроможності та ліквідності 

     Однією  з найважливіших характеристик  фінансового стану підприємства є фінансова стійкість. Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його використання.
     Відповідно  до забезпеченістю запасів можливими  варіантами фінансування можливі чотири типи фінансової стійкості.
     1. Абсолютна стійкість - для забезпечення  запасів (З) достатньо власних  обігових коштів; платоспроможність  підприємства гарантована: З <СОК.
     2. Нормальна стійкість - для забезпечення  запасів крім власних обігових  коштів залучаються довгострокові кредити та позики; платоспроможність гарантована: З <ВОК + КД.
     3. Нестійкий фінансовий стан - для  забезпечення запасів крім власних  обігових коштів і довгострокових  кредитів і позик залучаються  короткострокові кредити та позики; платоспроможність порушена, але є можливість її відновити: З <ВОК + КД + КК.
     4. Кризовий фінансовий стан - для  забезпечення запасів не вистачає "нормальних джерел" їх формування; підприємству загрожує банкрутство:  З> ВОК + КД + КК.
     У таблиці 2.1 проведено розрахунок фінансової стійкості для ВАТ «ФЕНІКС».
           Таблиця 2.1 

    Аналіз  фінансової стійкості для ВАТ  «ФЕНІКС» 

№ п/п Показники 2000 2001 2002
а 1 2 3
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.