Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Профлактична робота НВК №1 м.Каменя-Каширського щодо учнв, як схильн до правопорушень

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 29.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 8. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     Міністерство  освіти і науки України
     Волинський  національний університет імені  Лесі Українки
     Кафедра соціальної педагогіки 
 
 
 
 

     Індивідуальне навчально-дослідне завдання
     на тему:
     «Профілактична робота НВК №1 м.Каменя-Каширського щодо учнів, які схильні до правопорушень» 
 
 
 
 
 

            Підготувала:
     Студентка СП-44 
 
 
 
 

     Луцьк -2011р
     План 

     Вступ
     1. Педагогічні проблеми профілактики правопорушень неповнолітніх.
     2. Профілактична робота НВК№1 м.Каменя-Каширського.
     3. Діяльність шкільної ради профілактики правопорушень.
     Висновки
     Список  використаної літератури 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Вступ
     Сьогодні  надто актуальною виступає проблема зростання правопорушень серед  молоді. Профілактика правопорушень  неповнолітніх є передусім проблемою  педагогічною, бо вона пов’язана з  вирішенням певного кола виховних завдань. Тому в цій справі особливе місце  повинна зайняти рання профілактика, яка має розпочинатися вже  з дитячого садка й початкових класів школи, коли закладаються основи характеру, ставлення до оточуючих, поведінки в побуті. Що сьогодні робиться в цьому плані? Небагато. Не все можливе робить і школа, хоч саме вона повинна нести моральну відповідальність за вчинки своїх вихованців.
     Стан  розвитку суспільства, який існує на сьогодні, свідчить про наявність  значних диспропорцій між системою освіти і реальними умовами життя. На думку фахівців психолого-педагогічної науки, зокрема, С.Гончаренка, І.Зязюна, В.Кудіна, Н.Ничкало, В.Рибалка, С.Сисоєва  та інших, є дві головні причини  кризи сучасної освіти. Першою з  них є те, що з усе більшою  силою поглиблюється розрив між  якістю навчання і особистими та професійними запитами, а також потребами учнівської молоді, другою – загострення глобально-екологічних  і світоглядних проблем сучасності. Тобто самим життям ставиться  питання про необхідність і доцільність  зміни пріоритетів в методології  навчання і виховання.
     Причому, слід зазначити, що правопорушення серед  молоді не тільки зростають швидкими темпами, але й суттєво змінюється їх структура.
     У профілактиці правопорушень серед  неповнолітніх значна роль належить шкільній психологічній службі, яка  почала функціонувати в Україні  в кінці 80-х років.
     Психологічна  служба школи забезпечує психічне здоров’я учнів, гармонійний розвиток особистості, формування громадянина, здатного до свідомого  суспільного вибору, вільного саморозвитку особистості, сприяє гармонізації взаємин  особистості і суспільства, вирішенню  проблем психологічного забезпечення навчально-виховного процесу загальноосвітньої  школи, профілактиці конфліктів, правопорушень.
     Ідеї  демократизації і гуманізації навчально-виховного  процесу в освітніх закладах слід реалізовувати в тісній взаємодії  з релігійними закладами, медичними, юридичними та соціального захисту  населення. Тільки в співпраці та плідній взаємопов’язуючій роботі, включаючи і співпрацю шкільного  психолога та соціального педагога, можна прийти до бажаних змін, забезпечити  відповідну корекційну роботу з окремими учнями, які мають асоціальну спрямованість  поведінки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Педагогічні проблеми профілактики правопорушень неповнолітніх.
     Сьогодні, коли здійснюються багатопланові пошуки шляхів модернізації системи профілактичної роботи серед неповнолітніх, визначаються засоби покращення її функціонування, об’єктивною стає потреба в розробці нетрадиційних підходів до визначення змісту, форм і методів організації  правовиховної роботи в закладах освіти різного типу з урахуванням  специфіки діяльності кожного з  них. Ці проблеми викликають пильну увагу  з боку вихователів, у середовищі яких склалася виняткова ситуація. З одного боку, є розуміння важливості профілактичної роботи, розвитку особистості  правопорушника засобами навчально-виховного  процесу, а з іншого – їх турбує власна неготовність до її проведення.
     Пріоритетним  напрямком освітньої політики нашої  держави є особистісно орієнтована  освіта. У зв’язку з цим розробка моделі особистісно орієнтованої системи  профілактичної роботи серед учнівської молоді та підготовка до цієї роботи майбутніх  учителів належить до важливих теоретичних  і практичних проблем.
     Сучасна педагогічна наука веде інтенсивний  пошук нових моделей організації  навчально-виховного і профілактичного  процесів, які б утвердили якісно нові взаємини між суб’єктами, активізували навчально-пізнавальну діяльність учнів, забезпечили якісне оволодіння комплексом знань, умінь, навичок. Реформування системи освіти неможливе без  впровадження нових педагогічних технологій, до яких відносять особистісно орієнтоване  виховання.
     Криміногенна  ситуація, яка склалася в Україні, переросла в найбільш небезпечне соціальне лихо. Розпад системи державних  і громадських інститутів профілактики правопорушень призвів до занепаду моралі серед значної частини  населення, що створило сприятливі умови  для поглиблення антисоціальних явищ. Тому особливою сьогодні є  проблема педагогічного впливу на учнів  з різними відхиленнями в моральному розвитку. У роботі з такими підлітками дуже важливим є особистісно орієнтований підхід. Як свідчить практика, його ефективність залежить безпосередньо від врахування педагогом найважливіших типологічних особливостей, властивих цій категорії учнів.
     Виховна робота з метою запобігання правопорушень  серед неповнолітніх ускладнюється  тим, що в педагогічній літературі відсутня єдина загальноприйнята типологія  школярів-правопорушників. Це негативно  впливає на вибір форм і методів  виховної роботи з ними, призводить до поверхового уявлення про цей  контингент учнів.
     Виділяють чотири типи правопорушників, назва кожного з яких залежить від спрямованості особистості.
     До  першого типу правопорушників –  конфліктно-ситуативного з переважаючою позитивною спрямованістю – відносяться  неповнолітні, формування особистості  яких проходило в позитивному  середовищі. У таких підлітків  переважають позитивні потреби  в соціальному спілкуванні. У  них спостерігаються здебільшого  соціально корисні інтереси, хоча правомірні шляхи їх задоволення  обмежені. Звички до безцільного проведення часу майже не виражені. Для цього  типу правопорушників характерними є попередня морально-позитивна  поведінка, середня якість діяльності мислення й самоорганізації, сумлінне ставлення до навчання, відносно висока працездатність. Вони – члени колективу  класу, не ізольовані. Потрапляючи до групи правопорушників, тримаються незалежно, часто з ними не рахуються, проте такі особи відіграють роль виконавців.
     Такі  неповнолітні правопорушення вчинили  вперше, випадково, всупереч загальній  спрямованості особистості. Це стало  можливим головним чином унаслідок  ситуації. У виборі варіанта поведінки  велику роль відіграють легковажність, помилкова оцінка дій та їх наслідків, поєднана із самовпевненістю. Підлітки розкаюються у вчиненому.
     До  цієї групи слід віднести і неповнолітніх, які вчинили правопорушення внаслідок  сильного душевного хвилювання і  стресового стану. Проте навіть якщо правопорушення має поодинокий характер і є випадковим у процесі формування особистості, воно завжди виступає як ознака, що свідчить про недоліки морального й емоційно-вольового виховання індивіда.
     До  другого типу правопорушників –  неврівноважено-ситуативного з незначною  негативною спрямованістю – віднесено  учнів, особа яких формувалася у  середовищі з невеликими відхиленнями. У них найбільше розвинуті  матеріальні потреби. Вони віддають перевагу особистим інтересам перед  колективними, але правомірні можливості їх реалізації обмежені.
     У правопорушників цього типу, як правило, спостерігаються звички догідливості, безцільного проведення часу, бродяжництва. Моральні елементи їх свідомості є  досить невиразними. Це учні з відносно середньою якістю діяльності, мислення і самоорганізації, низьким інтересом  до навчання, середньою працездатністю. Вони безвольні, грубі, егоїстичні, підозрілі, переживають постійну образу, ізольовані в шкільному колективі. У класі  їх нерідко принижують. Нестійкість  поведінки і безволля приводять  таких неповнолітніх до групи  з негативною спрямованістю, де вони виступають у ролі виконавців. Для  учнів цього типу вчинення правопорушення можливо з урахуванням нестійкості  їх спрямованості, але воно є ситуативним  з точки зору приводу і обставин його вчинення. Вони вперше вчинили  правопорушення, хоча окремі з них  вже допускали протиправні проступки  під впливом конфліктної чи іншої  несприятливої життєвої ситуації, яка  раптово виникла, займалися бродяжництвом, вживали спиртні напої, доставлялися в органи внутрішніх справ.
     Поведінка таких учнів залежить від мікросередовища, яке відіграє не останню роль у  вчиненні ними правопорушень, або викликається престижними, пристосовницькими до мікрогрупи мотивами, прагненням ”гострих почуттів”. У боротьбі мотивів їх безпосередні потреби виявляються  сильнішими, ніж моральні почуття  й наміри, і моральні мотиви реалізуються вже тільки у вигляді жалю з  приводу вчиненого. У них виникає  почуття страху перед несприятливими наслідками непокори, намагання уникнути покарання. Після вчиненого правопорушення у підлітків з’являється часткове розкаяння, хоч не завжди глибоке, оскільки вони виправдовують мотиви своїх негативних дій і вчинків.
     Третій  тип правопорушників – нестійкий  з переважаючою негативною спрямованістю  – становлять неповнолітні, які  формувалися в несприятливому, суперечливому  середовищі. Вони схильні до вживання спиртних напоїв, паління. У таких  школярів спостерігається розрив між  особистими інтересами і громадським  обов’язком, правомірні можливості задоволення  інтересів обмежені.
     Учні  цього типу прагнуть до самостійності. Вони агресивні, часто влаштовують  бійки, наслідують негативні звички дорослих осіб. Моральні установки  деформовані, тверді переконання і  глибокі почуття відсутні.
     Їм  притаманні відносно низькі якість мислення і самоорганізації, формальне, недбале  ставлення до навчання, низька працездатність. Вони практично ізольовані від позитивного  впливу колективу, характеризуються конфліктністю  у відносинах з ним. Уміють легко  пристосовуватися до умов, не змінюючи при цьому своїх установок  та ціннісних орієнтацій. Рідко виступають як лідери, але часто є ініціаторами вчинення правопорушення. У групі  з протиправною спрямованістю вони додержуються принципу ”Постою сам  за себе”. Це – опора лідерів  групи. Вчинювані ними правопорушення є наслідком переважаючої негативної спрямованості, моральної деформації. Такі неповнолітні перебувають на обліку в міліції, виправдовують свою та чужу протиправну поведінку.
     Представники  цього типу не досягли рівня загальної  негативної спрямованості, але їх попередня  поведінка характеризується неодноразово вчинюваними проступками, аморальними  проявами. У таких учнів відзначається  слабовільність, внаслідок чого вони нерідко вчинюють правопорушення під  впливом більш ”досвідченого” й  активного учасника групи чи дорослого  організатора або підмовника. Іноді  вони самі виявляють дезорганізаторські тенденції, схильні до швидкої реалізації миттєвих потягів, відзначаються імпульсивністю дій. Ці особи вчинюють правопорушення ситуативно: місце, час, характер, наслідки вчинюваного ними правопорушення багато в чому залежать від нестійкості особистості і конкретної ситуації.
     Ці  підлітки емоційно байдужі, грубі у  ставленні до близьких їм людей, мають  нахил до ризику і створення конфліктної  ситуації, розгальмовані, егоїстичні й  марнославні, характеризуються надмірною  претензійністю. Найчастіше це єдина  дитина в сім’ї. В одних ситуаціях  у них спостерігається підвищене  прагнення до самостійності, нетерпимість до опіки, в інших же вони виявляють  вражаючу безпомічність, страх і  тривогу. Серед них є й такі, для яких характерна спрямованість  на спілкування. Ця потреба виявляється  у прагненні весь вільний час  проводити серед однолітків.
     Протиправна поведінка у представників даного типу може не відповідати їх планам, бути, з їх точки зору, ексцесом, ”прикрим непорозумінням”. У таких правопорушників  відхилення від норм поведінки зумовлюється нестійкістю останньої і, як правило, залежить від ситуації, від впливу колективу школи, педагогів, батьків, неформальної групи.
     У них іноді з’являється бажання  виправити свою поведінку. Вони недооцінюють невідворотність покарання, що полегшує прийняття рішення про вчинення правопорушення.
     До  четвертого типу правопорушників –  стійкого з негативною спрямованістю  – відносяться учні, особистість  яких формувалася у досить несприятливому середовищі. Їх життя проходило в  атмосфері сімейних конфліктів і  безладдя, в оточенні дорослих, які  систематично вживали спиртні напої, не мали необхідного мінімуму знань  і навичок виховання дітей, використовували  антипедагогічні методи і прийоми, не контролювали їх поведінку. Це неповнолітні із складною аморальною системою поглядів, інтересів і потреб, які не вперше вчинюють правопорушення за переконанням і вже притягалися до відповідальності, перебувають на обліку в міліції.
     У таких підлітків примітивні й  низькі потреби, відсутні колективні інтереси, а особисті не відповідають правомірним  можливостям їх задоволення. Простежуються  звички до безцільного проведення часу, споживчого способу життя, ”вуличного”  фольклору. Яскраво виражена деформація моральних устоїв, як правило, послаблено почуття сорому, спостерігаються  грубість, жадібність, невитриманість у поведінці, а іноді й жорстокість. Визначальними для них є байдужість до переживань інших осіб; неприязнь  до позитивного середовища; перекручені  уявлення про сміливість і товариськість; агресивність, егоїзм. Протиправні  вчинки позначені зневажанням їх наслідків.
     Це  учні з низькою якістю навчання і  самоорганізації, низькою працездатністю, які позбулися інтересу до навчання. Вони ізольовані від колективу школи, протиставляють себе йому, намагаються  вплинути на останній відповідно до своїх  ціннісних орієнтацій. Це найчастіше лідери протиправної групи, навколо  яких групуються інші її члени. Як правило, для вчинення правопорушення вони не просто використовують ситуацію, а  іноді й активно її створюють.
     Правопорушення  у неповнолітніх цього типу є  наслідком загальної негативної спрямованості, яка не досягла, проте, рівня злочинної установки особистості. Протиправні вчинки у них знаходять  підтримку в аморальних переконаннях. Вони бравують скоєними правопорушеннями.
     Практика  свідчить, що ”чисті” типи зустрічаються  дуже рідко, найчастіше особі різною мірою притаманні характеристики кількох  з них, їх зіставлення дозволяє зробити  висновок про те, до якого типу можна  віднести правопорушника. Безумовно, між  визначеними типами немає чітко  окреслених меж, поділ має умовний  характер. Склад кожного типу рухливий, він залежить від ефективності запобіжно-виховної роботи у школі й поза нею. Однак, такий поділ дає змогу скласти  уявлення про ступень розвитку негативних якостей, особливості соціального  середовища, прогнозувати умови, за яких можна чекати вчинення правопорушення тим чи іншим учнем. Це допоможе педагогу своєчасно організувати виховну роботу з метою запобігання протиправної поведінки з боку неповнолітнього.
     Особистісно орієнтований підхід до таких учнів  виступає у запропонованому варіанті не тільки і не стільки як система  методів роботи з підлітками-правопорушниками, а як головний засіб консолідації й втілення різних виховних принципів  у життя.
     Запропонований  варіант особистісно орієнтованого  підходу в навчально-виховній роботі (на відміну від оціночно-адміністративного) допомагає учням покращити самооцінку, підняти свій соціальний статус, знайти шляхи особистого зростання.
     Отже, реалізація нових підходів до здійснення профілактичної роботи та визначення в ній місця особистості має починатися зі зміни характеру управлінської діяльності закладу освіти та наповнення її інноваційним змістом. Однією з основних складових особистісно орієнтованого профілактичного середовища є управлінський аспект.
     Вважа., що профілактика правопорушень вимагає осмислення змісту виховної роботи в школі. Поки ж що вона слабо реагує на відносно нові форми правопорушень та їх фонові явища – токсикоманію і наркоманію, проституцію, азартні ігри, рекет тощо. Наша виховна система не завжди формує ставлення до цих явищ, а просто йде по шляху заборон.  
 
 
 
 
 
 
 

     Профілактична робота НВК№1 м.Каменя-Каширського
          Правова освіта і правове виховання  - це цілеспрямована систематична  діяльність з формування і  підвищення в учнів правосвідомості  та правової культури, тому педколектив  нашої школи значну увагу приділяє  даному питанню. Правове виховання  учнів має два взаємозв'язаних  аспекти. 
         З одного боку, воно спрямоване  на необхідність дотримуватись  правил поведінки у школі, громадських  місцях, за місцем проживання. З  іншого боку, дає учням перспективу  на майбутнє, навчає поважати  закони. У своїй роботі школа  звертає увагу на ті розділи  права, які захищають права  та законні інтереси: норми сімейного,  трудового, житлового, цивільного  права, тобто ті питання, з  якими учні зустрічатимуться  за стінами навчального закладу.  Правове виховання в нашій  школі здійснюється на основі  Конституції України, Програми  правової освіти населення України,  шкільної програми правового  виховання та річного плану  школи. На вивчення правознавства  відведено в 10-му класі - 1 год.       
         Організація навчального процесу  здіснюється за програмами, підручниками, затвердженими Міністерством Освіти  України. Вчитель в практиці  роботи використовують методичні  розробки, які надає науково-методичний  журнал «Історія та правознавство». Молодшим школярам надаються  початкові знання про норми  поведінки під час вивчення  курсу «Я і Україна», «За здоровий  спосіб життя», на годинах спілкування.  Під час викладання правознавства  на уроках, факультативах учителі  використовують інтерактивні методи  роботи, метод створення проектів, опорні конспекти, проводять тести,  застосовують практичні задачі, ситуації, роботу в парах, групах, мозковий штурм, дискусії, юридичні  практикуми, термінологічні розминки, «семафор», ігрові тренінги, цифрові  розминки та інші сучасні форми  роботи. Значна увага приділяється  роботі з учасниками районних  олімпіад з правознавства Метою  правового виховання в школі  є формування в кожного учня  системи знань з питань основ  держави та права, розвиток  інтересу до цієї галузі знань  і зв'язок права з навколишньою  дійсністю; інтересу до її законодавчих  та виконавчих органів; прищеплення  навичок правосвідомої поведінки; формування потреб та вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб.
               Цього року була посилена робота  з превентивного виховання. Пріоритетними  стали напрямки з охорони життя  та формування здорового способу  життя, правове виховання. 
               З метою правової освіти та  виховання учнів, профілактики  правопорушень у школі систематично  проводяться місячники, тижні  правових знань, під час яких  відбуваються зустрічі з працівниками  служби у справах дітей, кримінальної  міліції, юстиції, центра соціальних  служб. 
               З початку навчального року  було проведено місячник та  тиждень права, місячник 
     «За здоровий спосіб життя», заплановано  проведення тижнів правових знань (лютий, квітень).
              У ході місячника правових  знань відбулась зустріч учнів  7-8х класів з представниками  міліції.         У  минулому році в школі разпочата робота правого клубу для старшокласників, метою якого є підвищення загального рівня правової культури, набуття учнями необхідних правових знань. У рамках роботи клубу лекторськими групами були підготовлені та проведені години спілкування «Мої права – мої обов,язки» з учнями 7-8-х класів. . Для учнів 10-х класів проводилось інтелект-шоу «Твоя правова культура. Подорож до країни права», для учнів 9, 11-х класів – «Країни Європейського Союзу».
                 Учні початкової школи та 9-11 класів  брали участь у конкурсі малюнків, стіннівок «Мої права в моїй  школі».
                Класними керівниками проводилися  тренінгові заняття з учнями 10-х  класів «Молодь та протиправна  поведінка», «Гендерна рівність. Насильство  в сім,ї», з учнями 6-9 класів –
       «Знай свої права. Виконуй свої  обов,язки», з учнями 6, 7-х класів  проводились тренінги «Права  та обов,язки», з учнями 9, 10-х  класів – «Свідомий вибір», а також була проведена анкета на знання Конвенції про права дитини.
               У ході місячника правовових  знань також був проведений  тиждень толерантності, під час  якого пройшли тренінг «Хто  твої сусіди?», в 7-х класах  практикум «Правовий захист»,  в 8-х кл. – «Права людини  з ВІЛ», в 1-4-х кл. - конкурс малюнків  «Дружба починається з посмішки»,  в 5-х кл.- заняття «Дружба. Кордони  дружби». 
               Нововведенням став місячник  громадянського виховання, під  час якого відбувся конкурс  стіннівок за темою: «Я –  людина, член моєї родини, свого  роду, народу і нації, громадянин  України, європеєць, мешканець  планети», також вивчався рівень  громадянської зрілості.
                  У профілактиці правопорушень  допомогу надає міліція. Відбувалися  зустрічі працівників цієї галузі  з учнями школи. Майбутні позитивні  зміни залежать також від рівня  розвитку дитячого самоврядування, результативної роботи країни  «Старшокласник» З початку нового  навчального року значно покращилась  робота учнівського самоврядування. Старшокласники активно беруть  участь у громадському житті  міста, школи. Систематично проводять  рейди «Ні- палінню!», «Зовнішній  вигляд учня», «Запізненням- ні!»,  за результатами чергування класи  випускають стіннівку «Перерва»,  де відзеркалюють події шкільного  життя. Раз на два роки в  школі проходять демократичні  вибори президента Країни «Старшокласник».  За ініціативою учнівського самоврядування  другий рік в школі проходить  конкурс «Кращий клас року».  Він дає можливість учням проявити  своі кращі риси, а також знижуються  правопорушення, зменшується кількість  конфліктів, зростає рівень вихованості  учнів. 
                     Профілактичне значення виховного  впливу на поведінку учнів,  яке може бути сформоване тільки  знаннями про правові вимоги, про юридичні наслідки здійснених  правопорушень і злочинів, впливає  на вироблення позитивних настанов. Усе це попереджує правопорушення  та здійснення злочинів неповнолітніми.
                  Реалізуючи комплексну програму  профілактики злочинності і дитячої  бездоглядності, ко­лектив школи  працює над створенням таких  умов, де кожна дитина буде  почувати себе комфортно і  зможе реалізувати свої здібності.  Кожного року оновлюються банки  даних учнів, які потребують  підвищеної педагогічної уваги,  схильних до правопорушень, бродяжництва.  Соціально-педагогічна служба школи  систематично проводить профілактичні  рейди в кризові сім'ї, разом  з адміністрацією школи здійснює  профілактичні рейди з метою  виявлення неповнолітніх, що не  відвідують школу, прогулюють  уроки. До проведення таких  рейдів залучається шкільне самоврядування  та батьківська громадськість.  Регулярне проведення акції „Урок"  сприяє зменшенню кількості учнів,  які відвідують комп'ютерні зали  під час уроків. Попередженню  правопорушень, злочинів сприяє  залучення учнів школи до гуртків,  спортивних секцій, змістовне проведення  дозвілля. Проведений аналіз свідчить , що 78% учнів відвідують в позаурочний  час гуртки, спортивні секції, як  у школі так і поза її  межами, це стосується і учнів,  які знаходяться на внутрішкільному  обліку.
                    На педвсеобучі батьків, загальношкільних  конференціях розглядалися питання  з профілактики злочинності, правопорушень  серед учнівської молоді, правової  відповідальності за вчинки неповнолітніх  дітей. Індивідуальна робота з  батьками (індивідуальні бесіди  та консультації, зустрічі з батьками) сприяє становленню міцних та  дружніх стосунків з родинами  учнів 
                   Педколектив школи намагається  використати всі можливості, які  є в школі та за її межами, щоб виховувати громадянина нашої  держави, який буде знати свої  права та виконувати свої обов,язки  і жити в правовому просторі. 
 
 
 

     Діяльність  шкільної ради профілактики правопорушень 

     I. Мета й завдання.
     Створення умов зі сприяння соціальному зростанню  молоді, утвердженню свідомості і  високогуманних принципів, утілених у  праві, підвищення соціальної активності в діяльності, спрямованій на запобігання  правопорушенням:
     1. Подолання в свідомості окремих  учнів помилкових поглядів, які  сформувалися   внаслідок неправильного  виховання.
     2. Формування в учнів  правових  понять, які б регулювали їхню  поведінку.
     3. Вироблення в них навичок і  звичок правомірної поведінки.
     4. Формування в учнів активної  позиції в правовій сфері.
          5. Протистояння негативним явищам  та впливам. 

     II.            Основні напрями діяльності.
     1.Педагогічна  профілактика:
     - Діагностика інтересів.
     - Діагностика нахилів, здібностей.
     - Діагностика та корекція особистісного  самовизначення учнів.
     - Розробка і проведення заходів  щодо створення сприятливих умов  для саморозвитку особистості  в колективі.
     2. Консультаційна діяльність.
     - Практичні поради щодо виходу  з проблемної ситуації.
      - Допомога у встановленні причин  які призводять до виникнення  проблем, та вирішення їх.
     3. Просвітницька діяльність.
     - Поширення знань з права, психології, соціології, медицини, які сприяють  ефективному вирішенню завдань  профілактики правопорушень.
     - Ознайомлення вчителів, батьків  з основами вікової психології. 

     - Практичне використання набутих  знань у вирішенні конкретних  питань навчання й виховання.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.