На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


автореферат Аналз застосування методв логстики в органзацї забезпечення вйськовослужбовцв в Україн, обрунтування методичних пдходв. Розробка медичних пдходв до проектування розподльної пдсистеми системи медикаментозного забезпечення вйськових.

Информация:

Тип работы: автореферат. Предмет: Медицина. Добавлен: 04.04.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Міністерство охорони здоров'я України
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
УБОГОВ Сергій Геннадійович
УДК 615.1.003.1-082:355:614.2:338.45
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА
ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ
15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фармацевтичних наук
Київ - 2008
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним з найважливіших завдань "Програми розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України на 2006-2011 роки" є створення та впровадження раціональної системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців в умовах єдиного військово-медичного простору. Виконати це завдання неможливо без застосування сучасних організаційно-економічних методів, спрямованих на наукове обґрунтування оптимізуючих рішень.
В останні десять років в Україні, в тому числі у фармацевтичній галузі, набула розвитку наукова дисципліна "логістика", яка має в своєму арсеналі цілий комплекс методів та засобів вивчення господарсько-економічних систем на предмет їх оптимізації. Питанням науково-методичного обґрунтування застосування логістичних досліджень з метою підвищення ефективності управління фармацевтичними підприємствами присвячені наукові праці таких вітчизняних вчених, як Б.П. Громовик, В.В. Трохимчук, З.М. Мнушко, О.В. Посилкіна, С.А. Куценко, Р.В. Сагайдак, Г.Д. Гасюк, О.Р. Левицька, А.В. Бурсаков та ін.
Проте, у фаховій літературі відсутні повідомлення про проведення комплексних логістичних досліджень системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців. Є ряд робіт А.Г. Голуба, Н.І. Хомутецької (2004-2007 рр.), присвячених обґрунтуванню теоретичних основ функціонування військово-фармацевтичної логістичної системи, визначенню підходів до оптимізації роботи військово-медичних складів.
Відсутність системного науково-методичного обґрунтування застосування комплексних логістичних досліджень з метою оптимізації медикаментозного забезпечення військовослужбовців, а також завдання військово-медичної служби щодо створення високоефективної та економічно доцільної системи постачання Збройних Сил України лікарськими засобами (ЛЗ) в умовах єдиного військово-медичного простору, зумовили актуальність теми дисертаційної роботи, її завдання та зміст.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових досліджень Української військово-медичної академії та проблемної комісії "Фармація" АМН та МОЗ України (протокол № 49 від 19.12.2007 р.) і є складовою частиною науково-дослідної теми: "Оптимізація інформаційного забезпечення управління військовим медичним складом" (номер державної реєстрації 0104U003012).
Мета і завдання досліджень. Метою дослідження є наукове обґрунтування та розробка методичних підходів до організації та удосконалення медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління.
Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:
- провести аналіз застосування методів логістики в організації медикаментозного забезпечення військовослужбовців в Україні;
- обґрунтувати методичні підходи до проведення логістичного аналізу медикаментозного забезпечення військовослужбовців;
- обґрунтувати підходи до застосування потоково-процесного методу в дослідженні медикаментозного забезпечення військовослужбовців;
- розробити методичні підходи до проведення функціонально-структурного аналізу витрат на організацію медикаментозного забезпечення військовослужбовців;
- побудувати моделі та визначити напрямки удосконалення логістичних потоків в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців (на прикладі військово-медичного складу);
- розробити методичні підходи до проектування розподільної підсистеми системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців.
Об'єктом дослідження є система медикаментозного забезпечення військовослужбовців в умовах повсякденної діяльності Збройних Сил України.
Предметом дослідження є матеріальний та інформаційний потоки, витрати, розподільна підсистема в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців.
Методи дослідження. При проведенні досліджень використані такі методи: спостереження, порівняння - для постановки проблеми та визначення об'єкту дослідження; системно-оглядовий, бібліографічний, історичний - для аналізу застосування методів логістики в організації медикаментозного забезпечення військовослужбовців в Україні; системного аналізу - для розробки програми та вибору методів дослідження медикаментозного забезпечення військовослужбовців; потоково-процесний - для опису матеріального та інформаційного потоків в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців; моделювання (графічне, функціональне, операційне) - для структурного аналізу потокових процесів в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців; функціонально-вартісного аналізу, визначення трудових витрат - для аналізу витрат в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців; метод аналізу товарного асортименту за ознакою вкладу в загальний товарообіг (АВС-аналіз) - для обґрунтування асортименту лікарських засобів, які будуть постачатися через розподільну підсистему в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців; математичний, Парето - для проектування технологічних зон зберігання та розподілу лікарських засобів в умовах військово-медичної служби.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше науково обґрунтовано підходи до проведення логістичного аналізу медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі поетапного дослідження наскрізного потоку лікарських засобів та відповідного йому інформаційного потоку, що включає проведення їх параметричного, структурного, функціонального аналізів та оптимізації.
Обґрунтовано підходи до застосування потоково-процесного методу в дослідженні медикаментозного забезпечення військовослужбовців, що включає визначення набору потокових параметрів, які впливають на склад і трудомісткість логістичних функцій щодо управління наскрізним потоком лікарських засобів та відповідним йому інформаційним потоком, та подальший опис цих потоків за визначеними параметрами, що дає змогу провести їх адекватне моделювання.
Визначено методичні підходи до проведення функціонально-структурного аналізу витрат на організацію медикаментозного забезпечення військовослужбовців, що передбачає аналіз адміністративних та операційних витрат на основі побудованих функціональних та операційних моделей наскрізного потоку лікарських засобів та відповідного йому інформаційного потоку в станах "як є" та "як буде".
Розроблені методичні підходи до проектування розподільної підсистеми в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців, що включає сім послідовних етапів дослідження потоку лікарських засобів з метою визначення оптимальних економічних та техніко-технологічних параметрів функціонування системи його розподілу в умовах військово-медичної служби.
Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в розробці методичних і практичних рекомендацій з проведення логістичних досліджень та удосконалення медикаментозного забезпечення військовослужбовців.
Матеріали дисертаційної роботи були використані при підготовці 2 керівних документів медичної служби Міністерства оборони України ("Методичні вказівки з обліку медичного майна на медичних складах та депо", "Керівництво по роботі баз зберігання медичної техніки і майна, центрів формування непорушних запасів медичного майна та медичних складів").
За результатами досліджень розроблені та впроваджені у практичну діяльність органів управління і закладів військово-медичної служби та в навчальний процес такі матеріали:
- навчальний посібник "Історія військово-фармацевтичної логістики" (2007), розроблений у співавторстві з В.В. Трохимчуком, О.П. Шматенком і призначений для магістрантів, інтернів, слухачів факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Української військово-медичної академії, організаторів медичного постачання, наукових співробітників, студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів, рекомендований Вченою радою Української військово-медичної академії (протокол № 108 від "14" липня 2007 р). Матеріали посібника використовуються в навчальному процесі кафедри організації та економіки фармації Одеського державного медичного університету (акт впровадження від 15.09.07 р.), кафедри екстремальної та військової медицини Національного фармацевтичного університету (акт впровадження від 10.11.07 р.), кафедри управління та економіки фармації Запорізького державного медичного університету (акт впровадження від 10.12.07 р.), кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (акт впровадження від 05.10.07 р.), кафедри технології ліків, організації та економіки фармації Медичного інституту Української асоціації народної медицини (акт впровадження від 07.12.07р.), кафедри військової фармації Української військово-медичної академії (акт впровадження від 01.10.07 р.), кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (акт впровадження від 03.11.07р.);
- методика логістичного аналізу лікарських засобів для потреб військово-медичної служби (2007), розроблена у співавторстві з В.В. Трохимчуком, В.С. Гульпою, Т.М. Будніковою, О.П. Шматенком, використовується в роботі відділу постачання медичного майна Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України (акт впровадження від 01.10.07 р.), відділу медичного постачання Головного військового клінічного ордена Червоної зірки госпіталю Міністерства оборони України (акт впровадження від 14.12.07 р.), відділу медичного постачання Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (акт впровадження від 01.12.07 р.), навчальному процесі кафедри організації та економіки фармації Одеського державного медичного університету (акт впровадження від 15.09.07 р.), кафедри екстремальної та військової медицини Національного фармацевтичного університету (акт впровадження від 10.11.07 р.), кафедри управління та економіки фармації Запорізького державного медичного університету (акт впровадження від 10.12.07 р.), кафедри технології ліків, організації та економіки фармації Медичного інституту Української асоціації народної медицини (акт впровадження від 07.12.07 р.), кафедри військової фармації Української військово-медичної академії (акт впровадження від 01.10.07 р.), кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (акт впровадження від 03.11.07 р.);
- методичні рекомендації "Логістичне моделювання військово-фармацевтичних процесів" (2007), розроблені у співавторстві з В.В. Трохимчуком, О.П. Шматенком і призначені для магістрантів, інтернів, слухачів факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Української військово-медичної академії, організаторів медичного постачання, наукових співробітників, студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів (погоджені директором Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України 01.10.2007 р.), використовуються в роботі відділу постачання медичного майна Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України (акт впровадження від 01.10.07 р.), фармацевтичного центру Головного військового клінічного ордена Червоної зірки госпіталю Міністерства оборони України (акт впровадження від 14.12.07 р.), фармацевтичного центру Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (акт впровадження від 01.12.07 р.), 2 Центральних медичних складів Міністерства оборони України (акти впровадження від 04.10.07 р., 07.12.07р.), медичного складу Південного регіону (акт впровадження від 07.12.07 р.), медичного складу Західного регіону (акт впровадження від 30.11.07 р.), медичного складу Кримського регіону (акт впровадження від 08.11.07 р.), навчальному процесі кафедри організації та економіки фармації Одеського державного медичного університету (акт впровадження від 15.09.07 р.), кафедри екстремальної та військової медицини Національного фармацевтичного університету (акт впровадження від 10.11.07 р.), кафедри управління та економіки фармації Запорізького державного медичного університету (акт впровадження від 10.12.07 р.), кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (акт впровадження від 05.10.07 р.), кафедри технології ліків, організації та економіки фармації Медичного інституту Української асоціації народної медицини (акт впровадження від 07.12.07 р.), кафедри військової фармації Української військово-медичної академії (акт впровадження від 01.10.07 р.), кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (акт впровадження від 03.11.07 р.).
Особистий внесок здобувача. В наукових працях, опублікованих у співавторстві з В.В. Трохимчуком, О.П. Шматенком, Т.М. Будніковою, В.С. Гульпою та ін., дисертантом визначено особливості розвитку логістики у вітчизняній системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців, описані матеріальні та інформаційні потоки в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців, обґрунтовано методичні підходи до проведення логістичного аналізу медикаментозного забезпечення військовослужбовців, розроблено функціональну та операційну моделі потоків лікарських засобів на військово-медичному складі, обґрунтовано методичні підходи до проектування розподільної підсистеми в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців.
Автором особисто отримано такі результати:
- проведено аналіз застосування логістичних методів в організації медикаментозного забезпечення військовослужбовців в Україні;
- обґрунтовано методичні підходи до проведення функціонально-структурного аналізу витрат на організацію медикаментозного забезпечення військовослужбовців;
- розроблено проект організаційної структури бази зберігання та розподілу медичного майна як альтернативи медичному складу;
- розроблено проект оптимальної технологічної схеми виробничого приміщення для зберігання та сортування лікарських засобів (загальної групи) на базі зберігання та розподілу медичного майна.
З окремих питань дисертант співпрацював з науковцями Української військово-медичної академії, Одеського державного медичного університету, Національного авіаційного університету, Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України, Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Збройних Сил України (м. Ірпінь).
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися на Ювілейній конференції "Біофізичні стандарти та інформаційні технології в медицині" (Одеса, 2005), наукових конференціях молодих вчених Української військово-медичної академії (Київ, 2006, 2007), 1-ій Міжнародній науково-практичній конференції "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів" (Тернопіль, 2006), Х Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих учених (Тернопіль, 2006), науковій конференції студентів та молодих вчених Національного фармацевтичного університету (Харків, 2006), ІІІ Міжнародній медико-фармацевтичній конференції студентів і молодих вчених (Чернівці, 2006).
Публікації. По темі дисертаційної роботи опубліковано 22 роботи, у тому числі 13 статей, з яких 10 у наукових фахових виданнях, 1 навчальний посібник, 1 методичні рекомендації, 7 тез доповідей.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 210 сторінках друкованого тексту (обсяг основного тексту - 123 сторінки), складається з вступу, огляду літератури, чотирьох розділів власних досліджень, висновків, 8 додатків (41 с.), списку використаної літератури, який включає 217 джерел, з них 20 латиницею. Робота ілюстрована 46 рисунками і 12 таблицями.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Розділ 1. Аналіз застосування методів логістики в організації медикаментозного забезпечення військовослужбовців в Україні (огляд літератури). Аналіз фахових літературних джерел дозволив встановити, що система постачання армій країн НАТО лікарськими засобами завжди вважалась хоча й особливим, але все ж таки елементом логістики. В Радянській Армії та Збройних Силах України термін "логістика" стосовно медикаментозного забезпечення не застосовувався. Однак основні принципи організації забезпечення військ лікарськими засобами, такі як повнота, своєчасність та безперебійність постачання, централізоване управління запасами, економічність використання ресурсів, раціональність, живучість, плановість, науковість та ін., відповідають меті та принципам сучасної логістичної концепції. При цьому станом на 2007 рік в Збройних Силах України завершено створення єдиного медичного простору, в якому медикаментозне забезпечення здійснюється за територіальним принципом - одним з базових підходів логістики.
На основі вивчення джерел наукової літератури показано, що логістика при вирішенні наукових та практичних завдань застосовує методи таких наукознавчих дисциплін, як загальна теорія систем, кібернетика, теорія дослідження операцій та прогностика. На підставі аналізу навчально-методичних видань та керівних документів військово-медичної служби нами встановлено, що в плануванні та організації медикаментозного забезпечення військовослужбовців знайшли своє застосування окремі підходи та методи кожної з методологічних дисциплін концепції логістичного управління (табл. 1). Проте, ці методи використовувалися тільки в окремі періоди для оптимізації або удосконалення окремих ланок системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців. Комплексні дослідження наскрізних потокових процесів на основі логічно спрямованого та послідовного застосування логістичних методів стосовно медикаментозного забезпечення військовослужбовців в Україні до цього часу не проводилися. Відповідно відсутнє сучасне та адаптоване до умов військово-медичної служби програмно-методичне забезпечення проведення логістичних досліджень системи постачання медичних закладів та підрозділів лікарськими засобами.
Логістика як практика управління передбачає пошук зручних та простих методів дослідження складних логістичних систем. Проведений же нами аналіз вказаних у табл. 1 методів показав, що близько 65% з них є математичними методами, більшість з яких характеризуються високою складністю та трудомісткістю проведення.
Таблиця 1. Підходи та методи логістики, що використовувалися у вітчизняній системі забезпечення військовослужбовців лікарськими засобами
Назва методологічної дисципліни логістики
Назва логістичних підходів
та методів, що використовувалися у військово-медичній службі
Назва ланок системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців, які оптимізувалися за допомогою логістичних підходів та методів
Загальна теорія систем
Системний підхід
Планування та організація медикаментозного забезпечення. Організація підвезення ЛЗ. Організація руху та переробки ЛЗ на медичних складах, медичних депо та в аптеках.
Кібернетика
Кібернетичне (економіко-математичне) моделювання
Розрахунок потреби у ЛЗ. Знаходження оптимального варіанту розподілу ЛЗ.
Дослідження операцій
Методи вивчення трудових витрат.
Методи теорії імовірності.
Методи математичної статистики.
Теорія масового обслуговування.
Методи лінійного програмування.
Скорочення витрат на технологічні процеси в закладах медичного постачання. Визначення імовірності бою ампул під час приймання ампульованих ЛЗ на медичних складах. Моделювання процесів приймання і відпуску ЛЗ. Закріплення споживачів за постачальниками ЛЗ.
Дослідження операцій
Задача призначення.
Транспортна задача.
Метод сіткового планування.
Фармакоекономічний аналіз
Розробка системи розподілу ЛЗ. Оптимізація організаційно-штатної структури закладів і підрозділів медичного постачання. Планування роботи органів управління. Організація розгортання і підготовки до роботи закладів і підрозділів медичного постачання. Прийняття рішень щодо вилучення або внесення ЛЗ до застосування у медичній практиці.
Прогностика
Методи кореляційного і регресійного аналізу.
Нормативний метод.
Індексний метод.
Метод експертних оцінок.
Математичне (трендове і багатофакторне) моделювання.
АВС/VEN-аналіз
Прогнозування потреби у ЛЗ.
Вивчення асортименту ЛЗ.
Розділ 2. Об'єкт, предмет та основні методи дослідження. Обґрунтовано вибір об'єкту дисертаційних досліджень, яким є підсистема медикаментозного забезпечення військовослужбовців системи медичного постачання Збройних Сил України. Аргументами вибору стало те, що лікарські засоби є основою лікування і профілактики захворювань військовослужбовців, мають обмежені терміни придатності (як правило 2-3 роки), в результаті чого характеризуються найбільшою інтенсивністю руху порівняно до інших видів медичного майна. На сьогоднішній день від зовнішніх постачальників до військово-медичної служби за повною номенклатурою надходить тільки медикаментозна група, в результаті чого повний цикл руху на шляху від постачальників до лікувальних закладів та військових частин здійснюється тільки для лікарських засобів.
Визначення предмету та вибір методів дисертаційних досліджень здійснювалося нами на основі положень та методологічних дисциплін універсальної концепції теорії логістики.
Розділ 3. Розробка програми дослідження та параметричний аналіз медикаментозного забезпечення військовослужбовців. На підставі методології синтезу, аналізу та оптимізації логістичних систем, зокрема методології системного аналізу, нами вперше в умовах військово-медичної служби обґрунтовано методичні підходи до проведення логістичного аналізу медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі поетапного дослідження наскрізного потоку лікарських засобів та відповідного йому інформаційного потоку, що складається з чотирьох етапів: параметричного, структурного, функціонального аналізів цих потоків та подальшого проектування оптимальної моделі управління ними. На підставі визначених підходів та з метою забезпечення виконання завдання "Програми розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України на 2006-2011 роки" щодо створення і впровадження раціональної системи забезпечення військовослужбовців лікарськими засобами розроблено проект комплексної логістичної програми з оптимізації медикаментозного забезпечення військовослужбовців (рис. 1).
Нами визначено підходи до застосування потоково-процесного методу в дослідженні медикаментозного забезпечення військовослужбовців, що включають два етапи: визначення набору потокових параметрів, які впливають на склад і трудомісткість логістичних функцій щодо управління наскрізним потоком лікарських засобів та відповідним йому інформаційним потоком, та подальший опис цих потоків за визначеними параметрами, що дає змогу провести їх адекватне моделювання. При цьому основою для вибору потокових параметрів стали існуючі в логістиці ознаки класифікації матеріальних та інформаційних потоків, узагальнені нами та адаптовані до сучасних умов діяльності військово-медичної служби. Опис характеристик медикаментозного потоку та відповідного йому потоку інформації в Збройних Силах України здійснювався нами на основі аналізу керівних, організаційних, плануючих, обліково-звітних документів військово-медичного постачання, діючих переліків лікарських засобів для забезпечення потреб військово-медичної служби, даних власних спостережень та опитувань експертів станом на 2006-2007 рр. Так, нами описано характеристики потоку лікарських засобів (за 13 параметрами) та відповідного йому інформаційного потоку (за 10 параметрами) в сучасних умовах військово-медичної служби (табл. 2, 3).
Таблиця 2. Характеристика потоку лікарських засобів в сучасних умовах військово-медичної служби
Параметри потоку ЛЗ
Характеристика потоку ЛЗ
відношення до системи забезпечення ЛЗ
зовнішній, внутрішній, вхідний, вихідний
номенклатура
багатовидовий (має 82 підгрупи)
натурально-речовинний склад
багатоасортиментний (має 589 найменувань)
кількісна ознака
середній, дрібний
вид транспорту для перевезень
автомобільний та в окремих випадках залізничний
спосіб затарювання
вантажі ЛЗ в коробках, мішках, флаконах, барабанах, бутлях, каністрах, бочках, контейнерах, піддонах
питома вага вантажів, що створюють потік
легковагові (1 тонна вантажу займає об'єм
більше 2 м3)
ступінь сумісності вантажів
сумісні і несумісні (при зберіганні систематизуються за 10 ознаками)
консистенція вантажів
тарно-штучні, наливні
ступінь регулярності
детермінований
ознака безперервності у часі
дискретний
інтенсивність
найбільша порівняно до інших видів медичного майна
спосіб фізичного розподілу між елементами системи забезпечення ЛЗ
змішаний, що поєднує розгалужений (через підсистему медичних складів) та прямий (від постачальника безпосередньо до кінцевого споживача) способи розподілу ЛЗ
Таблиця 3. Характеристика інформаційного потоку щодо лікарських засобів в сучасних умовах військово-медичної служби
Параметри інформаційного потоку
Характеристика інформаційних потоків
відношення до рівня ієрархії системи забезпечення ЛЗ
горизонтальні, вертикальні
місце походження
зовнішні, внутрішні
напрямок відносно системи забезпечення ЛЗ
вхідні, вихідні
відношення до логістичних функцій
елементарні (первинні та допоміжні облікові документи), комплексні (звітні документи), ключові (документи бухгалтерського обліку), базисні (нормативні, методичні документи)
вид носіїв інформації
на паперових, магнітних, електронних носіях
час виникнення і періодичність використання
регулярні, періодичні, оперативні
призначення інформації
управлінські, нормативно-довідкові, обліково-аналітичні, допоміжні
ступінь відкритості
відкриті, закриті, службові, секретні
спосіб передачі даних
нарочний, поштовий зв'язок, телефон, телеграф, факс, електронна пошта
характер руху
випереджаючі, слідкуючі одночасно з потоком ЛЗ або після нього, направлені в одну сторону або у протилежну сторону стосовно потоку ЛЗ
Розділ 4. Функціонально-структурний аналіз витрат на організацію медикаментозного забезпечення військовослужбовців. Логістичні витрати є якісним показником ефективності функціонування логістичної системи. Враховуючи це, нами обґрунтовано методичні підходи до проведення функціонально-структурного аналізу витрат на організацію медикаментозного забезпечення військовослужбовців, що передбачає аналіз адміністративних та операційних витрат на основі побудованих функціональних та операційних моделей наскрізного потоку лікарських засобів та відповідного йому інформаційного потоку в станах "як є" та "як буде".
Першим етапом функціонально-структурного аналізу згідно з розробленими методичними підходами стало проведення комплексу досліджень в такій послідовності:
- побудова функціональної (IDEF0) моделі логістичних потоків "як є";
- побудова операційної (IDEF3) моделі логістичних потоків "як є";
- оцінка витрат робочого часу та людино-годин на організацію технологічного процесу.
Проведення другого етапу функціонально-структурного аналізу передбачає:
- визначення шляхів виправлення виявлених недоліків моделі "як є";
- побудову та оцінку моделі и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.