На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Фнансовий облк готової продукцї та її реалзаця на виробничих пдприємствах

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 06.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 15. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     План 
 

Вступ………………………………………………………………………... 3
1. Поняття, оцінка та класифікація готової продукції, значення і завдання її обліку…………………………………………………………..  
5
2. Характеристика і оцінка господарської діяльності підприємства, та його облікової політики……………………………………………………  
10
3. Документальне  оформлення руху готової продукції…………………. 19
4. Звітність матеріально – відповідальних осіб про рух готової               продукції і її облік в місцях зберігання…………………………………  
25
5. Синтетичний і аналітичний облік руху готової продукції та її реалізації……………………………………………………………………  
30
6. Удосконалення  обліку готової продукції…………………………… 33

Висновки  та пропозиції……………………………………………………

37
Список  використаної літератури…………………………………………. 43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Вступ 
 

       Діяльність  кожного господарюючого суб’єкта у  сучасних умовах є предметом уваги  широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавлені у позитивних результатах його функціонування. Успішна діяльність кожного з них полягає у підвищенні рівня економічної ефективності виробництва продукції.
       Облік готової продукції є важливою темою для розгляду і її актуальність полягає в тому, що більшість підприємств  виготовляють якусь продукцію, яка  є об’єктом ведення  бухгалтерського  обліку.
       У економічно складний для України час держава повинна підтримувати виробників продукції, особливо, якщо підприємство виготовляє якусь нову продукцію, стимулювати підприємства до більшого розширення, надавати пільги і зменшувати податковий тиск.
       Об’єктом  дослідження в даній курсовій роботі є фінансовий облік готової продукції та її реалізація на виробничих підприємствах.
       В даній курсовій роботі будуть висвітлені такі питання:
        - поняття, оцінка  та класифікація готової продукції,  значення та завдання її обліку;
     -  характеристика і оцінка господарської діяльності підприємства. та його облікової політики;
     - документальне оформлення руху  готової продукції;
     - звітність матеріально – відповідальних  осіб про рух готової продукції і її облік в місцях зберігання;
     - синтетичний і аналітичний облік руху готової продукції та її реалізації;
     - удосконалення обліку готової  продукції,
       Суб’єктом дослідження в даній курсовій роботі виступає Товариство з обмеженою відповідальністю "ТД ЕМ-Холдинг", що розташоване у                       м. Цюрупинськ Херсонської області та займається виробництвом тракторного обладання, на прикладі якого проведено дослідження обліку і звітності готової продукції.
     При написанні курсової роботи використано: нормативно – законодавчі документи, навчальну, наукову та методичну літературу, публікації вітчизняних та зарубіжних вчених, дані фінансової та статистичної звітності досліджуваного підприємства.
     Курсова робота викладена на 45 сторінках, містить 5 таблиць,                        7 рисунків, 25  використаних літературних джерел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
    Поняття, оцінка та класифікація готової продукції, значення і завдання її обліку
 
 
     До  готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка  пройшла випробування, приймання, укомплектування  згідно з умовами договорів, відповідає затвердженим стандартам, пройшла технічний контроль підприємства і здана на склад або замовнику (покупцю) згідно з діючим порядком прийняття продукції. Продукція є результатом виробництва. Всі елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, які перебувають на різних його стадіях – утворюють незавершене виробництво.
       При організації обміну продукції основним методом є визначення її характеру. Згідно з цією ознакою продукцію  групують за формою, ступенем готовності і технологічною складністю (рис. 1.1).
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Рис. 1.1  Класифікація готової продукції
     За  технологічною складністю продукцію  поділяють на просту і складну. При  цьому вона може бути основною, побічною або супутньою. За своїми технічними та іншими характеристиками побічна та супутня продукція майже не відрізняється від основної, тому їх кількісні та якісні параметри визначають аналогічно основній продукції.
     Супутня продукція – це продукція, отримана в одному технологічному циклі (процесі) одночасно з основною. За якістю вона відповідає стандартам та призначена для подальшої обробки або відпуску споживачам. Супутня продукція як вихідний елемент виробничого процесу має якісні та кількісні параметри, які повинні одержати вартісну характеристику.
     Побічна продукція – це продукція, що утворюється в комплексних виробництвах паралельно з основною і, на відміну від супутньої (допоміжної), не потребує додаткових витрат.
     В поточному обліку продукція (робити, послуги) групується за укрупненими  позиціями: вироби основного виробництва; товари широкого вжитку, вироблені з відходів; запасні частини; виконані роботи та надані послуги.
     Для обліку виготовленої продукції Планом рахунків передбачено два рахунки  – 26 та 27. Ці рахунки активні, балансові, призначені для обліку господарських засобів.
     Рахунок 26 "Готова продукція" використовується для узагальнення інформації про  наявність та рух продукції, виготовленої підприємством.
     По  дебету рахунку 26 відображається надходження  готової продукції власного виробництва  за первісною вартістю, по кредиту – списання готової продукції за сумою відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, яка визначається у відсотках та обчислюється як відношення відхилень по залишку готової продукції на початок місяця та відхилень по продукції, яка здана на склад протягом місяця, до вартості продукції за обліковими цінами.
     Операції  з обліку готової продукції відображаються в журналі-ордері № 10.
     Одним із основних завдань цінового обліку готової продукції є приведення різної продукції промисловості до єдиного вираження: ціновий показник дає можливість зробити підсумок різної продукції як одиничних виробничих одиниць, так і промисловості в цілому. В отриманні єдиного підсумку по різних видах продукції і полягає основне завдання оцінки продукції.
     В бухгалтерському обліку готова продукція  повинна оцінюватись відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" за первісною  вартістю. Але оскільки вартість продукції  може бути визначена лише після збирання всіх витрат та калькулювання її фактичної собівартості, постає потреба в щоденному обліку наявності та руху готової продукції для визначення її вартісних характеристик. При визначенні первісної вартості продукції (робіт, послуг) також керуються П(С)БО 16 "Витрати".
     Згідно  з П(С)БО 9 «Запаси» оцінку запасів (матеріалів, МПШ, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, готової продукції, товарів тощо) за їх окремими видами слід розглянути на наступних етапах їх руху:
     - при надходженні запасів;
     - при вибутті запасів;
     - на дату складання звітності.
     Первісна  вартість запасів визначається в  залежності від способу їх надходження  на підприємство. Запаси можуть надходити  на підприємство в результаті:
     - платежі по договорам комісії,  агентським узгодженням і іншим аналогічним договором на користь комітента і принципалу;
     - витрати, які відображаються зменшенням  власного у відповідності з  Положенням (стандартами) бухгалтерського  обліку;
     - інші зменшення активів або  збільшення зобов’язань, якщо  порушені обов’язкові умови достовірності оцінки витрат.
     Порядок формування первісної вартості готової  продукції подано на рис. 1.2.
         
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

       Р
       Рис. 1.2. Порядок формування первісної вартості готової продукції
     Оцінка  готової продукції при її реалізації залежить від сформованої облікової політики підприємства в частині оцінки запасів при їх вибутті.
     При відображенні продажу готової продукції  в бухгалтерському обліку зазначаються дві її оцінки: оцінка що прийнята підприємством  згідно з обліковою політикою, –  первісна вартість (за дебетом рахунку 901 «Собівартість реалізації»), та оцінка, що визначається за домовленістю сторін (за кредитом рахунку 71 «Дохід» від реалізації готової продукції). 
 
 
 
 
 

       Таблиця 1.1
Інформаційна  база для аналізу виробництва  та реалізації готової продукції
№ з/п Група Джерела інформації
1 Первинні документи Акт приймання, акт про брак, відомість випуску готової продукції, накладна на здачу готової продукції на склад, прибутково-видаткова накладна, приймально-здавальні документи, рахунок-фактура, свідоцтво про якість товару, сертифікат відповідності державній системі сертифікації, товарно-транспортна накладна
2 Дані рахунків бухгалтерського обліку 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 90 «Собівартість реалізації» та інші
3 Облікові регістри Журнал 5,5А
4 Фінансова звітність Ф.№1 «Баланс», ф.№2 «Звіт про фінансові результати», ф.№5 «Примітки до річної фінансової звітності»
5 Статистична звітність Ф.№1 – підприємництво «Звіт про основні показники діяльності підприємства», ф.№1-Б «Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість», ф.№ 1-П (термінова) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)», ф.№ 1- послуги «Звіт про обсяги реалізованих послуг»
6 Інші джерела Рапорти про випуск продукції, здачу готової продукції, дані про простої обладнання,журнал техніко-економічних показників роботи цеху, робочі наряди, дані про якість продукції, планові матеріали відповідного відділу, результати попередніх аналітичних досліджень
 
     Перераховані  джерела інформації використовуються для проведення ретроспективного аналізу. Оперативний аналіз проводиться за даними первинного обліку (за інформацією на рахунках 23, 26, 36, 90). Прогнозний аналіз виробництва та реалізації продукції застосовується при оцінці відповідних альтернативних управлінських рішень. 

     2. Характеристика і оцінка господарської  діяльності підприємства, та його  облікова політика 
 

      ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг" веде фінансово-господарську діяльність у відповідності зі Статутом підприємства і діючим законодавством України, є самостійним господарюючим суб’єктом. Воно створене з метою одержання прибутку від здійснення промислового виробництва, забезпечення господарських відносин з іншими підприємствами, районами, країнами, задоволення матеріальних потреб громадян та членів трудового колективу.
     Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в установах банку, штамп, печатку, фірмовий знак.
     Товариство в установленому порядку може відкривати філіали, дочірні підприємства, спільні підприємства та представництва, вступати в договірні відносини з іншими юридичними та фізичними особами як на території України так і за її межами по створенню об'єднання з правом юридичної особи (трестів, консорціумів, тощо) як безпосередньо, так і через представників, проводити переговори з іноземними партнерами.
      Фінансова діяльність підприємства здійснюється на основі фінансових планів, які є  частиною планів його господарської  діяльності. Наслідки фінансової діяльності визначаються підсумками річного бухгалтерського звіту.
     Товариство  веде облік результатів діяльності, оперативний, бухгалтерський облік  та статистичну звітність. Відповідальність за організацію бухгалтерського  обліку несе керівник Товариства. Керівник створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах. Товариство веде бухгалтерський облік майна та результатів своєї роботи методом подвійного запису господарських операцій згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку.
     Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників. Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів. Збитки товариства відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а якщо резервного фонду не вистачає - за рахунок інших джерел визначених чинним законодавством та зборами учасників.
     Найменування товариства:

     Повне - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім ЕМ-Холдинг"

     Скорочене - ТОВ “ТД ЕМ-Холдинг”
     Ідентифікаційний  код: 31489222
     Організаційно-правова  форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
     Форма власності: Приватна власність
     Свідоцтво про державну реєстрацію: № 211550, видане 19.06.2001 р. Виконавчим комітетом Херсонської  міської ради
     Директор  Товариства: Бабіч Ольга Петрівна.
     Предмет і мета діяльності товариства.
     Товариство створено з метою отримання прибутку, шляхом здійснення підприємницької діяльності.
     Профіль підприємства: виробництво тракторного обладання (стартер, привід стартера, хрестовина, фільтри).
     Підприємство  розташоване в південно-східній  частині м. Цюрупинська Херсонської  області, на виробничій частині міста  по вул. Промислова, 1.
     Підприємство  оснащене і забезпечене мережами водопостачання, лініями електропередач, каналізаціями.
     На  території виробничої зони підведена  залізнодоріжна гілка станції ”Цюрупинськ” та розвинені автотранспортні під’їзди з виходом на автомагістраль “Херсон-Сімферополь”, ”Херсон-Скадовськ”.
     Види економічної діяльності за КВЕД: виробництво електроустаткування для двигунів та транспортних засобів, виробництво деталей електронного устаткування, оптова торгівля іншим промисловим обладнанням.
     Комерційною таємницею ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг" є відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управління фінансами та іншою діяльністю підприємства.
    На ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг застосовується журнально-ордерна форма обліку. Облікова політика визначається наказом по підприємству. Бухгалтер та головний бухгалтер мають посадові інструкції. Бухгалтерські документи зберігаються в бухгалтерії у книжкових шафах у хронологічному порядку. Свідоцтво про державну реєстрацію, платника ПДВ, печатка - зберігаються у сейфі.
     Організація бухгалтерського обліку на ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг" здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 99б-ХІV і обраної підприємством облікової політики, яка затверджена відповідним наказом "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику". В цьому наказі розкрито методичні принципи побудови бухгалтерського обліку, техніка його ведення та складання фінансової та статистичної звітності, а також організація роботи бухгалтерської служби. При формуванні даного наказу були враховані принципи бухгалтерсього обліку та фінансової звітності, а саме: безперервності, нарахування і відповідності доходів і витрат, повного висвітлення. ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг" здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичний облік. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається чинним законодавством. 
       Основні економічні показники діяльності ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг" за 2007 р., 2008 р., 2009 р. наведені в табл. 2.1. 
 
 

Таблиця 2.1.
Основні показники господарських засобів ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг"
Статті активів Показники Відхилення, тис. грн
Відхилення, %
2007 2008 2009 2007/2009 2008/2009 2007/2009 2008/2009
Необоротні  активи, всього, у т.ч.: 1370,0 1312,7 8106,6 6736,6 6793,9 491,72 517,55
-нематеріальні  активи - - - - - - -
-основні  засоби 1370,0 1312,7 8106,6 6736,6 6793,9 491,72 517,55
Оборотні  активи, всього, у т.ч.: 722,5 794,3 1155,5 433,0 361,2 59,93 45,47
-готова  продукція 3,7 0,8 0,8 -2,9 - 78,4 -
-запаси 245,6 374,4 452,1 206,5 77,7 84,08 20,75
-дебіторська  заборгованість за товари, роботи, послуги 297,9 247,8 516,5 218,6 268,7 73,38 108,43
-дебіторська  заборгованість зарозрахунками  з бюджетом 6,5 7,0 2,4 -4,1 -4,6 63,08 65,71
-інша  поточна дебіторська заборгованість 128,5 118,1 137,4 8,9 19,3 6,93 16,34
-грошові  кошти та їх еквіваленти 0,8 4,2 5,5 4,7 1,3 587,5 30,95
Інші  оборотні активи 39,5 42,0 40,8 1,3 -1,2 3,29 2,86
Витрати майбутніх періодів 0,3 0,3 - -0,3 -0,3 100 100
Всього  активів 2092,8 2107,3 9262,1 7169,3 7154,8 342,57 339,52
 
     На  підставі табл. 2.1. можна зробити висновок, що загальна сума активів збільшилася в 2009 р. порівняно з 2007 р. на 7169,3 тис. грн., а в 2008 р. на 7154,8 тис. грн., за рахунок зменшення оборотних активів в 2007 р. на 433,0 тис. грн., в 2008 р. на 361,2 тис. грн., і в той же час зменшенням основних засобів в 2007 р. на 6736,6 тис. грн., в 2008 р. на 6793,9 тис. грн. Збільшення оборотних активів в 2009 р. сталося за рахунок збільшення запасів. Велику частку, майже 50% в оборотних активах займає дебіторська заборгованість, в 2009 р. збільшилася порівняно з 2007 р. на 218,6 тис. грн., в 2008 р. на 268,7 тис. грн. Це негативно впливає на фінансовий стан, тому ще це вилучило з обороту значну суму фінансових ресурсів. Грошові кошти в касі на рахунках в банках в 2009 р. збільшилися порівняно з 2007 р. на 4,7 тис. грн., в 2008 р. на 1,3 тис. грн. З одного боку це добре, тому що грошові кошти є найліквіднішою часткою оборотних активів. Грошові кошти в оборотних активах збільшилися, це підтверджує тенденцію прискорення обороту коштів активів підприємства.
     На  табл. 2.2. наведемо джерела формування господарських засобів   ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг"
     Таблиця 2.2.
     Джерела формування господарських  засобів ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг"
Статті  пасивів Показники Відхилення, тис. грн
Відхилення, %
2007 2008 2009 2007/2009 2008/2009 2007/2009 2008/2009
Власний капітал, всього, у т.ч.: -157,7 -522,3 5916,8 6074,5 6439,1 - -
-статутний  капітал 678,8 678,8 678,8 - - 100 100
-інший  додатковий капітал 7,0 7,0 7214,6 7207,6 7207,6 100 100
нерозподілений  прибуток -843,5 -1208,1 -1976,1 -1133,1 -768,5 134,33 63,61
Забезпечення  наступних витрат і платежів - - - - - - -
Довгострокові зобов’язання 58,0 - - -58,0 - 100 -
Поточні зобов’язання, всього, у т.ч.: 2192,5 2629,6 3345,3 1152,8 715,7 52,58  
27,22
Короткострокові кредити банків 1204,4 1242,8 1393,2 188,8 150,4 15,68 12,1
Поточна заборгованість за довгостроковими  зобов’язаннями - 109,0 396,0 396,0 287,0 100 263,3
Кредиторська  заборгованість за товари, роботи, послуги 953,5 1200,9 1282,9 329,4 82,0 34,55 6,83
Поточна заборгованість за розрахунками 34,6 76,9 273,2 238,6 196,3 689,6 255,7
Доходи  майбутніх періодів - - - - - - -
Всього  пасивів 2092,8 2107,3 9262,1 7169,3 7154,8 342,57 339,52
 
     На  підставі табл. 2.2. можна зробити висновок, що власний капітал на підприємстві за 2009 р. склав 5916,8 тис. грн., що складає значну частку іншого додаткового капіталу 7214,6 тис. грн., статутний капітал 678,8 тис. грн., нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – 1976,6 тис. грн.
       За 2009 р. власний капітал є позитивним в порівнянні з 2007 р., 2008 р., тому що переважна частка джерел – це власні кошти. Також джерелом коштів є кредит, який видається у формі грошових коштів, у формі товарів, призначених для реалізації, обладнання.
     По  табл. 2.2. короткострокові кредити банків за 2009 р. збільшилися в порівнянні з 2007 р. на 188,8 тис. грн., за 2008 р. на 150,4 тис. грн. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, частина якої обумовлена порядком розрахунків та кругооборотом оборотних фондів. Інша частина може бути наслідком порушення розрахунково-платіжної дисципліни, недостатності власних оборотних коштів та засобів платежу. За 2009 р. кредиторська заборгованість збільшилася в порівнянні з 2007 р. на 329,4 тис. грн., з 2008 р. на 82,0 тис. грн. Наявність в обороті значної суми кредиторскьої заборгованості, її збільшеня, прострочена заборгованість є наслідком фінансових труднощів.
     Розрахунок  ліквідності та платоспроможності  підприємства за 2009 рік.
     Коефіцієнт  платоспроможності = Власний капітал : Валюту балансу = 5916,8 : 9262,1 = 0,64.
     Коефіціент  абсолютної ліквідності (норма 0,2-0,3) = (грошові  кошти + короткострокові вкладення) : поточні зобов'язання = 5,5: 3345,3=0,00164
     Коефіціент  термінової ліквідності (норма 2-2,5) = вся  сума оборотних активів : поточні  зобов'язання = 9262,1:3345,3= 2,77.
     За  даними розрахунками коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт термінової ліквідності відповідно до норм низькі, лише коефіцієнт загальної  ліквідності відповідає нормі. Причиною неплатоспроможності та неліквідності може бути невиконання планів виробництва і реалізації, і як наслідок, брак власних обігових коштів, відволікання в дебіторську заборгованість, понаднормативні запаси сировини.
     На  табл. 2.3. наведемо структуру та динаміку фінансових результатів ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг"
     Таблиця 2.3.
Структура та динаміка фінансових результатів ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг"
Статті  пасивів Показники Відхилення, тис. грн
Відхилення, %
2007 2008 2009 2007/2009 2008/2009 2007/2009 2008/2009
А 1 2 3 4 5 6 7
Чистий  дохід (виручка) від реалізації продукції 4420,8 5573,5 7185,0 2764,2 1611,5 62,53 28,91
Інші  операційні доходи 455,2 31,0 - -455,2 -31,0 100 100
Інші  звичайні доходи 33,4 64,7 44,8 11,4 -19,9 34,13 30,76
Надзвичайні доходи - - - - - - -
Разом чисті доходи 4909,4 5669,2 7229,8 2320,4 1560,6 47,26 27,53
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного  виробництва та готової продукції 3,6 - - -3,6 -3,6 100 100
Матеріальні затрати 4453,8 5243,0 6905,8 2452,0 1662,8 55.05 31,71
Витрати на оплату праці 151,9 189,5 222,3 70,4 32,8 46,35 17,31
Відрахування  на соціальні заходи 59,2 69,5 80,7 21,5 11,2 36,32 16,12
Амортизація 110,1 138,8 298,1 188,0 159,3 170,75 144,77
Інші  операційні витрати 255,9 199,5 170,9 -85 -28,6 33,22 14,34
Собівартість  товарів - - - - - - -
Інші  звичайні витрати 237,0 193,5 320,5 83,5 127,0 35,23 65,63
Надзвичайні витрати -- - - -- -- - -
Податок на прибуток - - - - - - -
Разом витрат 5271,5 6033,8 7998,3 2726,8 1964,5 51,73 32,56
Чистий  прибуток -362,1 -364,6 -768,5 -406,4 -406,9 112,23 110,78
 
     Дані  табл. 2.3. свідчать про те, що матеріаломісткість продукції зростає. Зростання матеріальних витрат відбувається при зниженні інших операційних витрат та зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції. Відбувається також зростання в структурі витрат амортизації основних фондів. Таким чином, даному підприємству треба виявити резерви для зниження матеріальних витрат. Це може статися за рахунок того, що необхідно знаходити постачальників сировини за нижчими цінами на сировину, впроваджувати менш затратні прогресивні технології виробництва, зниження браку та відходів виробництва. Чистий дохід (виручка, інший дохід) з кожним роком збільшувався, але це не дає змогу зменшити витрати на виготовлення продукції.
     У зв’язку зі збільшенням витрат на заробітну платню, відрахування на соціальні заходи, амортизації, матеріальних витрат та зменшенням доходу від реалізації продукції, інших доходів, призводить до зменшення прибутку.
     Необхідно змінити рівень витрат на виробництво  продукції, змінити ціни використання ресурсів, змінити ціни на продукцію.
     Ведення бухгалтерського обліку на ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг" доручене бухгалтерській службі на чолі з головним бухгалтером. Бухгалтерський облік відображає господарські операції систематично і забезпечує суцільне і безперервне спостереження.
     Основними джерелами інформації для аналізу  матеріалів ТОВ                 "ТД ЕМ-Холдинг" є бухгалтерські документи про надходження, вибуття, списання (журнали, виписки з банку, рахунки-фактруи, платіжні доручення та вимоги, видаткові та прибуткові касові ордери, об’яви, касові книга та ін.), а також показники фінансової звітності: ”Баланс підприємства” (форма № 1), ”Звіт про фінансові результати” (форма № 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      3. Документальне оформлення руху готової продукції 
 

       На ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг" випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформляється накладними, відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання, в яких вказується: дата, шифр цеху і складу, найменування продукції, номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю. Вони виписуються в двох примірниках, один з яких призначений для здавальника, а інший – залишається на складі. Кількість  вимірювальних приладів, що оприбутковуються на склад, їх обсяг підраховується і, при необхідності, зважуються.
       Для обліку випуску готових виробів  з виробництва бухгалтерія складає  накладну на здачу готової продукції  на склад  підприємства, в натуральному і грошовому вираженні. Дані цієї відомості використовуються для контролю за виконанням завдання по обсягу виробництва і для бухгалтерських записів на рахунках синтетичного обліку.
       Накопичувальні  відомості випуску готової продукції (в натуральному та грошовому вираженні) і накопичувальні відомості відвантаженої продукції заповнюються на підставі первинних документів протягом місяця.
       На  підприємстві ціна проставляється на підставі номенклатури – цінника, наявність  якого є однією з важливих умов організації обліку готової продукції.
       Бухгалтерський  облік на підприємстві частково комп’ютеризований, тобто деякі операції виконуються на спеціально розроблених програмах.  Тому крім номенклатури-цінника розроблено ще комплекс довідників продукції, яка оподатковується та не оподатковується різними видами податків, довідники середньоквартальної та середньорічної собівартості, платників та вантажоодержувачів по всіх Україні.  На ТОВ                                   "ТД ЕМ-Холдинг" у вигляді довідників формалізуються і способи визначення суми рахунку за продукцію, відвантажену на внутрішній ринок та на експорт. В довідниках зазначається найменування виробу, коди виробів товарної продукції,  вироби та змінні параметри (ціна, собівартість, ставки податків тощо). Всі ці дані записують на машинний носій інформації та використовують для оперативного управління записами продукції і для складання відповідної внутрішньої звітності та подачі її засновникам підприємства.
       Залежно від виду випуску готової продукції  з виробництва готова продукція  оформлюється та відображається в обліку по-різному. Якщо підприємство виробило продукцію що має робочий характер (виріб), то це означає, що її  передають на склад. В такому разі оформляються первинні документи і використовуються бухгалтерські рахунки, показані на рис. 3.1
         
 
 
 
 

       Рис.3.1 Облік випуску готової продукції, що здається на склад і має кількісні та якісні характеристики
        Якщо продукція, яку виробило підприємство не має  натуральних параметрів – робота (ремонт) або послуга (транспортні  послуги), - то в бухгалтерському  обліку випуск рівнозначний передачі продукції замовнику і тому факт випуску відображається в бухгалтерському обліку наступним чином (рис. 3.2.). 
 
 
 
 

Рис. 3.2. Облік випуску готової продукції, яка не здається на склад і не має кількісних та якісних характеристик
       Залишки готової продукції кожний місяць інвентаризують.
       Об’єкти і періодичність проведення інвентаризації встановлює директор підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим – відповідно до законодавства (таблиця  3.3.)
       Таблиця 3.1
Періодичність проведення інвентаризації на ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг"
п/п
Випадки проведення інвентаризації Періодичність  проведення інвентаризації
1 2 3
1 Перед складанням річної фінансової звітності  Один раз  на рік у період з 1 жовтня по 31 грудня
2 Зміна матеріально  відповідальних осіб На день приймання-передачі справ
3 Встановлення  фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей На день виявлення  таких фактів
4 За приписом судово-слідчих органів На день отримання  припису
5 Пожежа, стихійне лихо або техногенна аварія Відразу після такої події
6 Передача підприємств  або їх структурних підрозділів На дату передачі
7 Ліквідація  підприємства На день ліквідації
8 При бригадній  матеріальній відповідальності: у разі зміни  бригадира;
вибуття з бригади  більше половини його членів;
за вимогою  хоча б одного члена бригади
На день отримання  вимоги
9 Підприємство  одержало відмову постачальника  задовольнити претензію щодо недовантаження товарів або одержало від покупця  подібну претензію. В цьому випадку  проводять вибіркову інвентаризацію цих товарів, на які заявлено претензії. На день отримання  відмови
10 Дорогоцінних  металів, дорогоцінного каміння  і виробів з них, а також  дорогоцінних металів і дорогоцінного  каміння, що містяться у відходах у брухті На 1 липня і  на 1 січня
11 У гальванічному цеху Один раз  на півріччя
        
       Для проведення інвентаризаційної роботи на ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг" за наказом  керівника створено постійно діючу інвентаризаційну комісію. До складу комісії ввійшли керівники цехів, головний бухгалтер, а очолює  її головний інженер.
       За  результатами проведеної інвентаризації складається протокол, у якому  зазначаються стан складського господарства, результати проведеної інвентаризації, пропозиції про залік нестач і  лишків при пересортиці, списуванні нестач у межах норм природного убитку, а також понад нормативні нестачі і втрати від порчі цінностей, запропоновані заходи щодо попередження нестач і втрат у подальшому.
       Наведемо  етапи та порядок ведення обліку готової продукції на ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг" і рух первинних документів на рис.3.3 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.3. Рух первинних документів з обліку готової продукції на підприємстві
       У картках складського обліку на ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг" здійснюються записи про надходження і відпуск готової продукції та щоденно виводяться її залишки.
       На  підприємстві відсутні  повністю автоматизовані склади обліку готової продукції  і тому ще ведуться традиційні картки, а необхідні для управління дані отримують як інформацію по запиту.
       В кінці місяця за даними аналітичного обліку витрат на виробництво визначається фактична собівартість готової продукції.
       Облік готової продукції на ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг" забезпечує контроль за виконанням завдань по випуску продукції згідно договірного асортименту на всіх стадіях її руху: зберіганням готової продукції за обсягом, асортиментом та якістю; своєчасною випискою документів на відвантаження; поданням розрахункових документів покупцям та контроль своєчасного здійснення платежів; використанням матеріальних і фінансових ресурсів за допомогою складання планових і фактичних калькуляцій собівартості продукції.
     Після поступлення документів у відділ АСУП вони вводяться в базу даних  „Збут і реалізація готової продукції". Після машинної обробки отримуються  рахунки-фактури та податкові накладні по кожному платнику, в адресу якого  була відвантажена продукція, під які  підкладаються відповідні документи про відвантаження та сертифікати якості в 2-х примірниках. Далі ці документи передаються кур’єрським способом в бухгалтерію, де податкові накладні підписуються та реєструються в „Книзі продаж... ”. Потім вони поступають у фінансовий відділ, де на податкові накладні завіряються печаткою, відкріпляється по 1 примірнику рахунку-фактури, податкової накладної та сертифікату якості, які передаються в канцелярію для відправлення платнику продукції. Після цього документи знову поступають в бухгалтерію, де під них підкріпляється 4-й примірник наказ-накладної з відмітками служби охорони.
     Що  стосується оплати за відвантажену продукцію, то на підприємстві вона проводиться:
     надходженням  коштів на розрахунковий та валютний рахунки підприємства;
     внесенням грошових коштів в касу підприємства;
     заліком взаємних вимог за виконані роботи та надані послуги підприємству.
     Ці  дані вводяться в базу даних „Збут  і реалізація готової продукції". Після цього отримуються необхідні  форми по обліку реалізації готової продукції: 16 відомість, залишки неоплаченої продукції, 11-журнал тощо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     4. Звітність матеріально – відповідальних  осіб про рух готової продукції і її облік в місцях зберігання 
 

     Вихід кожного виду готової продукції або напівфабрикатів з ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг" оформляється відповідною первинною документацією — частіше приймально-здавальними накладними. У них зазначають номер, дату, цех (відправник), склад (одержувач), найменування продукції, одиницю вимірювання, кількість місць (направлено і фактично прийнято: брутто, тара, нетто тощо), інші реквізити. Тут також відображують час прийняття, стан тари, підписи осіб того, хто здав, і того, хто прийняв готову продукцію. Накладні надходять до бухгалтерії для обліку готової продукції.
     Крім  накладних, складають змінний звіт комірників, у якому вказують, скільки і яких видів продукції прийнято від цеху, приход від цеху за зміну, кількість реалізованої або переданої іншим цехам продукції.
     Виготовлені вироби обліковують у складі готової продукції лише після їх фактичної здачі на склад і оформлення діючими здавальними документами: прийомо-здавальними накладними, квитанціями, нагромаджувальними відомостями на здачу готової продукції тощо.
     Аналітичний облік готової продукції на складах підприємств ведеться за назвою, видами, типами, сортами, розмірами. Для аналітичного обліку продукції на складах реєстрами є картки або книги складського обліку.
     Документи на готову продукцію щодня надходять  до бухгалтерії            ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг", яка веде кількісно-натуральний облік випуску продукції за її видами, сортами. Наприкінці місяця загальну кількість випущеної продукції оцінюють за прийнятими в обліку цінами підприємства і фактичною собівартістю. За даними відомості випуску готової продукції визначають результат роботи підприємства у процесі виробництва (різниця між фактичною і взятою для обліку собівартістю випущеної продукції), економію або перевитрати.
     У поточному обліку готову продукцію  оцінюють за «твердими» обліковими цінами (середньорічною плановою собівартістю, договірними або оптовими цінами або за фактичною виробничою собівартістю).
     Якщо  готову продукцію оцінюють за середньорічною плановою собівартістю, то відхилення планової собівартості від фактичної  обліковують окремо. На кінець місяця ці відхилення розподіляють між залишками нереалізованої продукції і реалізованими виробами.
     При оцінюванні готової продукції за іншими цінами відхилення визначають як різницю між цими цінами та фактичною  собівартістю.
     Оцінка  продукції за «твердими» обліковими цінами дає змогу вести постійний  поточний облік незалежно від  калькуляції фактичної собівартості. Такі ціни є основою ведення бухгалтерського обліку готової продукції на складах оперативно-бухгалтерським методом.
     Синтетичний облік готової продукції провадять  на активному рахунку «Готова  продукція» за фактичною виробничою собівартістю. Якщо поточний облік готової продукції у бухгалтерії ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг" ведеться не за фактичною собівартістю, а за «твердими» обліковими цінами товариства, то слід на рахунку «Готова продукція» окремо записувати випуск продукції за плановою розрахунковою собівартістю і відхилення фактичної собівартості від планово-розрахункової.
     На  підставі документів, що підтверджують  здачу готової продукції на склад, у бухгалтерії роблять такий  запис:
     Дебет рахунка «Готова продукція»
     Кредит рахунка «Виробництво».
     Рахунок «Готова продукція» кредитується на суму проданої відвантаженої продукції покупцям.
     Після усіх проведень на рахунку «Готова  продукція» будуть відображені такі записи (рис. Б.4.21).
     Якщо  облік готової продукції ведеться не за фактичними, а за договірними  або оптовими цінами, то необхідно вести відокремлений облік відхилень фактичної виробничої собівартості від їх вартості в договірних чи оптових цінах підприємства. Облік готової продукції у вартісному вираженні ведуть за місцем їх зберігання із зазначенням матеріально відповідальних осіб.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.