На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Стратегя пдприємства

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 06.05.2012. Сдан: 20 О. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


                  Міністерство освіти і науки України 
      Харківська  національна академія міського господарства  
 
 
 
 

                Контрольна робота 
                  з дисципліни «Стратегія підприємства»  
 
 
 
 
 
 
 

                                                Виконала:
                                                Студентка гр.ЕПМГ07-4з
                                                Букрєєва К.В.
                                                № з.к.290743
                                                Перевірила:
                                                Бурак. О.М. 

                              Харків 2011р. 

                              Зміст
  Стратегiї зовнiшнього розвитку підприємства………………………3
  Розрахункова  частина………………………………………………….15
  Висновок……………………………………………………………….

  Література

 


      Зовнішній розвиток підприємства.
Розвиток  підприємства може бути:
  внутрішнім – через розширення асортименту продукції, і це є концентрований (інтенсивний) розвиток по продукту;
  зовнішнім – в даній або суміжних галузях у формі горизонтального, вертикального і діагонального розвитку. Наприклад, шляхом придбання іншої фірми або об'єднання фірм. І це є інтеграція або інтегрований розвиток підприємства.
      Цілями інтеграції насамперед: зменшення невизначеності у постачанні і збуті; обмеження конкуренції; поліпшення можливості впровадження технологічних інновацій; зниження витрат.
      Виділяють такі основні сценарії зовнішнього, тобто інтегрованого розвитку: зворотна і пряма вертикальна, горизонтальна і діагональна інтеграція.
      Зворотна  вертикальна інтеграція спрямована на розвиток (зростання) фірми за рахунок  придбання або встановлення контролю над постачальниками. Технологія тут  наступна: фірма може або створювати дочірні структури, або придбати інші фірми, які здійснюють (займаються) постачання комплектуючих, вузлів, напівфабрикатів, сировини тощо. Реалізація стратегії  зворотної інтеграції може зменшувати залежність фірми від коливання  цін на сировину, матеріали та комплектуючі вироби, зменшувати витрати на постачальницькі  операції.
      Пряма вертикальна інтеграція знаходить своє втілення у придбанні фірмою суб'єктів господарювання або у встановленні контролю над структурами, які знаходяться між фірмою і кінцевими споживачами її продукції (тобто над підприємствами-споживачами продукції підприємства-виробника, яке зацікавлене в інтеграції з метою гарантування стабільності збуту, або над гуртовими підприємствами і збутовими організаціями). Даний тип інтеграції привабливіший при зростанні ціни на посередницькі послуги, а також у випадку відсутності посередників, які б відповідали (задовольняли) вимогам(и) фірми-виробника.
      Методами вертикальної інтеграції виступають консолідація, групування, франчайзинг і цільова пролонгація.
Консолідація  передбачає заключення певного підприємства як філії дочірнього підприємства або  підрозділу до складу основного. Консолідованим є підприємство, що здійснює більше ніж 50% робіт на виробництві.
      Групування передбачає утворення групи підприємств з виділенням основного, з інтегрованих на засадах обміну акціями (взаємної співвласності), взаємних управлінських зв'язків чи надання різноманітних послуг (розроблення технології, соціально-побутове обслуговування, інформаційно-рекламна діяльність тощо).
      Франчайзинг передбачає надання інтегрованому  підприємству права користуватися  торговою маркою, ноу-хау, матеріально-технічними ресурсами.
      Цільова пролонгація передбачає досягнення інтеграції за рахунок цілеспрямованого продовження терміну угоди щодо постачання з метою формування довготермінових інтеграційних зв'язків.
      Горизонтальна інтеграція виражається у придбанні  фірмою або встановленні контролю над  структурами, що випускають аналогічну продукцію, чи працюють на тому самому ринку, що і фірма. По суті, цей вид  інтеграції підприємства є аналогічним  концентрованому (інтенсивному) розвитку підприємства за сценарієм посилення позицій на ринку. Форми горизонтальної інтеграції можуть бути такими:
  делегування функцій управління інтеграторові, тобто передача права рішення низки питань спільної діяльності;
  створення асоціацій;
  створення консультативних органів при обмеженні повноважень кожного із інтегрованих підприємств у галузі. В цих випадках певні питання (наприклад, щодо цін на продукцію чи послуги) можуть вирішуватися після їх затвердження в консультативному органі;
  створення спільних фінансових органів (банків, холдингів, ФПГ тощо);
  створення органів управління майном (трастів);
  взаємний обмін правами (акціями) для участі в прибутках один одного.
      Діагональна інтеграція передбачає об'єднання з несуміжними і з неоднорідними підприємствами, але які залучаються в технологічний ланцюг підприємства. Мета діагональної інтеграції – здійснення впливу на деякі підприємства, що викликають певний інтерес і з якими існує неявний зв'язок з боку даного підприємства.
      Треба відмітити, що рішення про злиття (чи роз'єднання) підприємства треба приймати лише у випадку, коли існує загроза існуванню підприємства. В іншому випадку такі рішення призводять до зниження стратегічного потенціалу підприємства.
      Обґрунтування напрямків зовнішнього розвитку підприємства на перспективу відбувається за допомогою відповідних стратегій інтеграції або роз'єднання. Розглянемо стратегії, що відповідають зазначеним напрямкам зовнішнього розвитку підприємства. Основними є стратегії вертикальної та горизонтальної інтеграцій.
      Стратегія горизонтальної інтеграції. Суть цієї стратегії полягає в об'єднанні  підприємств шляхом злиття або (придбання) викупу. Завдяки таким діям утворюється  нове більш велике підприємство. Такі підприємства:
  мають кращі можливості отримання кредитів;
  володіють більшою часткою ринку;
  характеризуються більш високою прибутковістю і меншою собівартістю продукції, меншими затратами на маркетинг;
  мають кращу позицію при здійсненні торгів, конкурсів або переговорів з постачальниками і покупцями;
  отримують можливість збільшення кількості пропонованих продуктів в межах того ж ринку;
  отримують можливість збільшувати оборот капіталу (що дозволяє поновити і оновити основні фонди, отримати патенти тощо).
      Підставою для об'єднання підприємств можуть виступати такі вигоди і переваги (тобто зумовити об'єднання підприємств можуть такі фактори):
  отримання додаткового зиску і переваг завдяки збільшенню обсягів виробництва і сумарного накопиченого досвіду;
  збільшення частки на ринку з метою досягнення монопольних вигод і переваг;
  зниження витрат на розвиток підприємства;
  зростання фінансового потенціалу, який полегшує виконання НДіДКР і дає можливість знизити витрати на дослідження;
  зростання ефективності за рахунок зниження витрат на укладання і здійснення угод, більш низьких податків та інших синергетичних ефектів;
  краще використання керівних кадрів;
  досягнення зиску і переваг завдяки взаємному схрещуванню технологій і винаходів без придбання ліцензій.
      Стратегію горизонтальної інтеграції часто застосовують великі фірми, які володіють значними (надлишками) капіталів. Вона веде до створення  нових знань і вмінь якості синергетичного ефекту.
      Стратегія горизонтальної інтеграції корисна і ефективна при міжнародній експансії фірм (наприклад, через створення спільних підприємств з метою їх входження на зарубіжні ринки (за рахунок зменшення, в такому випадку, витрат на вихід на нові ринки, використання накопиченого досвіду, становища партнера, каналів його збуту тощо).
      Метою стратегії горизонтальної інтеграції є обмеження конкуренції в  обраних галузях, а також розподіл ризиків і залученого капіталу між  партнерами.
      Дана  стратегія є досить привабливою  для українських фірм, для яких характерним є відсутність капіталів, застарілі технології, недостатні знання у сфері маркетингу. Вона дозволить  їм, завдяки кооперації з зарубіжними  фірмами, на основі синергетичного ефекту, вижити і розвиватися.
      Стратегії вертикальної інтеграції застосовуються переважно в ситуаціях, коли фірми  наштовхуються на бар'єри розвитку ринку в географічному або  виробничому планах.
      Стратегія вертикальної інтеграції (СВІ) полягає у об'єднанні в межах одного підприємства технологічно відокремлених стадій виробництва, розповсюдження, продажі або інших господарсько-економічних процесів.
      В галузях, які переживають падіння обсягів продаж, популярною є перша форма СВІ: вона дає шанс розширити діяльність фірми на нові сфери (наприклад, фірми, що займаються переробленням продовольчої сировини, використовують постачальників упаковки, а фірми, які займаються розповсюдженням готових продуктів, викуповують їх виробників).
      Другий  варіант СВІ (продажна інтеграція) є  привабливим для виробника, який зіштовхнувся з труднощами щодо продажу  власної продукції. Перевага: підприємство забирає собі роздрібну надбавку і отримує можливість краще обслуговувати  клієнтів. Недоліки: високі капітальні затрати і ускладнення сфери  управління.
      За  допомогою СВІ можна досягнути  такі вигоди і переваги:
  кращі можливості для диференціації виробу;
  доступ до каналів поширення;
  кращий доступ до інформації про ринок;
  економія витрат в результаті об'єднання виробництва, продажу і контролю;
  доступ до технологій і патентів приєднаних фірм;
  забезпечення гарантованих поставок впродовж: нарощування випуску нових виробів і забезпечення збуту впродовж періодів зниженого попиту.
      Але вертикальна інтеграція не є рекомендованою стратегією для фірм, що швидко розвиваються, а також для тих, в яких обсяг  продаж різко зменшується, тобто  для динамічних галузей. І є доцільною  до застосовування для фірм, що працюють в стабільних галузях, де вона використовується для зниження витрат і, таким чином, покращення конкурентного становища  фірми.
      Основні переваги СВІ такі:
  можливість контролю затрат і якості;
  забезпечення своєчасних поставок;
  можливість часткової диверсифікації сфери діяльності.
      Але слід відзначити, що, як показує аналіз стратегій розвитку провідних зарубіжних компаній, останнім часом популярність стратегії вертикальної інтеграції знизилась, особливо це стосується стратегії зворотної інтеграції (у напрямку джерел сировини і комплектуючих). Дедалі більше компаній продають виробництва з виготовлення деталей, напівфабрикатів і зосереджуються на ключових напрямках бізнесу. Наприклад, "Оепегаї Моїогз" – це одна з найбільш вертикально інтегрованих компаній у світі, продала свою дочірню компанію "ВеІрЬі" (один з найбільших світових виробників частин до двигунів). Разом з тим, в багатьох галузях стратегія прямої інтеграції (орієнтована на кінцевого споживача) є достатньо привабливою і перспективною. Зокрема очікується, що розвиток електронної комерції та зростання обсягів реалізації через Інтернет сприятимуть розвитку цього напрямку стратегічного розвитку бізнесу компаній.
      На сучасному етапі розвитку світової економіки західні компанії віддають також перевагу стратегії глобалізації, тобто просуванню за кордон, завоюванню нових географічних ринків.
      В основу стратегії глобалізації можуть бути покладені такі базові стратегії, як розвитку (розширення) ринку, горизонтальна і вертикальна інтеграція, створення спільних підприємств, диверсифікація. Найбільшого успіху у глобалізації досягають фірми, що вдало поєднують стандартизацію (це дає змогу економити на ефекті масштабу і, таким чином, отримати лідерство в сфері мінімізації витрат) з урахуванням місцевих особливостей (наприклад, компанія "МсВопаИз").
      Порядок формування стратегії зовнішнього розвитку підприємства
      Формування стратегії зовнішнього розвитку підприємства як інтеграційної стратегії охоплює такі етапи:
  визначення переліку найбільш бажаних об'єктів вертикальної інтеграції з числа постачальників, підприємств, що обслуговують підприємствапостачальників і споживачів;
  визначення переліку найбільш бажаних об'єктів горизонтальної інтеграції з числа підприємств галузі, тобто підприємств, що випускають аналогічну чи подібну продукції;
  визначення переліку найбільш бажаних об'єктів діагональної інтеграції з числа підприємств, що технологічно пов'язані з постачальниками, споживачами чи інвесторами даного підприємства;
  Впорядкування об'єктів інтеграції за ступенем пріоритетності створення інтеграційних структур;
  и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.