На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Особливост цноутворення на свтових товарних ринках

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 06.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ
ЗАКАРПАТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет міжнародного бізнесу  та міжнародного права
Кафедра міжнародного бізнесу  та світової політики 
 
 

Реєстраційний №____
Дата_______________                            Гейденрайх Олена Сергіївна
                                                      студентка ІІ курсу
                                                      денної форми  навчання
                                                      Факультету МБ та МП
                                                Залікова книжка №___________ 
 

Курсова робота на тему: 

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СВІТОВИХ РИНКАХ 

З дисципліни «Міжнародні економічні відносини» 
 
 
 
 
 

Рекомендована до захисту з оцінкою:
«______»_________________________
            Підпис наукового  керівника
«______»____________________201_р. 
 

                                           Науковий керівник:
                       проф.Передрій О.С.     
         
         
         
         
         
         
         
         

Рекомендована до захисту з оцінкою «__________»«____»____________201_р.
Підписи членів комісії_________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Ужгород – 2010
Зміст 

Вступ

 
     Реалії  сьогодення засвідчують, що світовий ринок  характеризується наявністю великої  кількості різних галузевих ринків товарів і послуг, множинністю  цін. На практиці ціна на конкретну продукцію того самого ринку може істотно відрізнятися. В умовах ринкової економіки ціна визначається співвідношенням попиту та пропозиції. Процес ціноутворення на внутрішньому і зовнішньому ринках схожий. Однак діяльність на зовнішньому ринку ускладнюється наявністю набагато більшого числа продавців і покупців, більш гострою конкуренцією. На мою думку, процес ціноутворення на міжнародних ринках багато в чому залежить від типу ринку, у рамках якого діє відповідний суб'єкт зовнішньої торгівлі. Як я уже зазначила, сучасному ринку характерна множинність цін. Таким чином, для вивчення і використання на практиці цінових показників необхідно знати основні джерела даних про ціни. Механізм ціноутворення аналіз попиту та пропозиції, проектування цін - виходячи із ситуації на ринку - і формування контрактної ціни.
     Актуальність  обраної теми полягає в тому, що Україна як незалежна держава  об'єктивно не може стояти осторонь міжнародних економічних відносин. На сьогоднішній день перед країною постають завдання ефективного входження у світову економіку на основі загальних принципів, вироблених світовим співтовариством, проте з обов'язковим урахуванням національної специфіки, з метою реалізації національних інтересів через взаємовигідне співробітництво з іншими країнами і не останнє місце в цьому процесі належить проблемі ціноутворення в міжнародній торгівлі.
     Основна мета написання курсової роботи –  вивчити особливості ціноутворення  у міжнародній торгівлі.
     Поставлена  мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:
  дослідити методи ціноутворення у міжнародній торгівлі;
  вивчити особливості впливу держави у процесі ціноутворення;
  розглянути можливості оптимізації процесу ціноутворення у міжнародній торгівлі.
     Предметом дослідження виступають відносини між економічними суб’єктами з приводу визначення ціни на міжнародному ринку.
     Інформативною базою дослідження послугували  праці вітчизняних та закордонних  фахівців в галузі міжнародних економічних  відносин.
     Значний внесок у вивчення і розвиток даних питань теорії ціноутворення та практики формування цін, внесли вітчизняні та зарубіжні вчені: Воробйов Є.М., Гриценко А.А., Єщенко П.С., Палкін Ю.І., Заблоцький Б.Ф., Корінєв В.О., Литвиненко Я.В., Мочерний С.В., Рогач О.І., Філіпенко А.С., Яковлєв Н.С. та інші.
     Їх  дослідження внесли величезний внесок та є основою для подальшого вивчення процесу ціноутворення. Однак, проблеми, пов'язані з формуванням, розвитком  та удосконаленням ціноутворення  вивчені  ще недостатньо, що і визначило вибір  теми курсової роботи.
     Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується  актуальність теми дослідження, визначаються мета, завдання, предмет, інформативна база дослідження. В основній частині  досліджується поставлена проблема. У висновках сформульовано основні результати курсового дослідження.

Розділ 1. Теоретичні основи ціноутворення в  міжнародній торгівлі

 
     При аналізі процесів, пов'язаних з ціноутворенням на світових товарних ринках необхідно  уважне вивчення усіх факторів, що завдають вплив на формування цін, як загального порядку, так і чисто прикладних. Від цін залежить, які витрати виробників будуть відшкодовані після продажу товару, які ні, який рівень доходів, прибутку і куди будуть, і чи будуть надалі спрямовані ресурси, чи виникнуть стимули для подальшого розширення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) [25, c.17].
     В умовах ринкової економіки ціноутворення  в зовнішній торгівлі, також як і на внутрішньому ринку, здійснюється під впливом конкретної ринкової ситуації. У принциповому плані саме поняття ціни подібно і для характеристики внутрішнього ринку, і для характеристики зовнішнього. Ціна, у тому числі в міжнародній торгівлі, - це грошова сума, яку має намір одержати продавець, пропонуючи  товар чи послугу, і яку готовий заплатити за даний товар чи послугу покупець. Збіг зазначених двох вимог залежить від багатьох умов, що одержали назву "ціноутворюючих факторів". По характеру, рівню і сфері дії вони можуть бути розмежовані на п'ять нижчеперелічених груп [19, c57].
     Загальноекономічні, тобто діючі незалежно від виду продукції і конкретних умов її виробництва і реалізації. До них відносяться:
  економічний цикл;
  стан сукупного попиту та пропозиції;
  інфляція.
     Конкретно економічні, тобто обумовлені особливостями даної продукції, умовами її виробництва і реалізації. До них відносяться:
  витрати;
  прибуток;
  податки і збори;
  пропозиція та попит на цей  товар чи послугу з урахуванням взаємозаміності;
  споживчі властивості: якість, надійність, зовнішній вигляд, престижність.
     Специфічні, тобто діючі тільки у відношенні деяких видів товарів і послуг:
  сезонність;
  експлуатаційні витрати;
  комплектність;
  гарантії й умови сервісу.
     Спеціальні, тобто пов'язані з дією особливих механізмів і економічних інструментів:
  державне регулювання;
  валютний курс.
     Позаекономічні  - політичні; військові.
     Як відзначалося вище, ціни визначаються умовами конкуренції, станом і співвідношенням попиту та пропозиції. Однак на міжнародному ринку процес ціноутворення має особливості. З врахуванням цього варто розглядати і дію перерахованих вище груп ціноутворюючих факторів. Узяти для приклада попит та пропозицію. Відомо, що співвідношення попиту та пропозиції в умовах світового ринку відчуваються суб'єктами зовнішньої торгівлі набагато гостріше, ніж постачальниками продукції на внутрішньому ринку. Учасник міжнародної торгівлі зіштовхується на ринку з більшим числом конкурентів, ніж на ринку внутрішньому. Він зобов'язаний бачити перед собою світовий ринок, постійно порівнювати свої витрати виробництва не тільки з внутрішніми ринковими цінами, але і зі світовими. Виробник-продавець товару на зовнішньому ринку знаходиться в режимі постійного "цінового стресу". Значно більше на міжнародному ринку і покупців. По-друге, у рамках світового ринку фактори виробництва менш мобільні. Ніхто не буде заперечувати той факт, що свобода пересування товарів, капіталу, послуг і робочої сили значно нижче, ніж у рамках однієї конкретної держави. Їхнє переміщення стримується національними границями, відносинами у валютній сфері, що протидіє вирівнюванню витрат і прибутку. Природно, що все це не може не відбиватися на формуванні світових цін. Під світовими цінами розуміються ціни великих експортно-імпортних угод, що укладаються на світових товарних ринках, в основних центрах світової торгівлі. Поняття "світовий товарний ринок" означає сукупність стійких, повторюваних операцій по купівлі-продажу даних товарів і послуг, що мають організаційні міжнародні форми (біржі, аукціони і т.д.), чи      великих фірм-постачальників, що виражаються в систематичних експортно-імпортних угодах, і покупців. І у світовій торгівлі до факторів, під впливом яких складаються ринкові ціни, насамперед  природно відноситься стан попиту та пропозиції [8, c.115].
     Практично на ціну пропонованого товару впливає:
  платоспроможний попит покупця даного товару, тобто попросту говорячи, наявність грошей;
  обсяг попиту - кількість товару, що здатний придбати покупець;
  корисність товару і його споживчі властивості.
     На  стороні пропозиції складові ціноутворюючі  фактори:
  кількість товару, пропонованого продавцем на ринку;
  витрати виробництва і обігу при реалізації товару на ринку;
  ціни на  ресурси чи на засоби виробництва, використовувані у виробництві відповідного товару.
     Загальним фактором є замінність пропонованого  до реалізації товару іншого, задовольняючого покупця. На рівень світових цін впливають валюта платежу, умови розрахунку і деякі інші, як економічні, так і позаекономічні фактори.
     На  світовому ринку можливі випадки "перекручування співвідношення попиту та пропозиції". У випадку величезного попиту на товар може виникнути ситуація, при якій на ринок буде викинутий товар, зроблений у найгірших умовах за національною ціною, що власне кажучи і буде якийсь час визначати світову ціну і яка напевно буде дуже високою. І навпаки, нерідко пропозиція значна перевищує попит. Тоді основний обсяг продажів приходиться на ті суб'єкти міжнародної торгівлі, умови виробництва в яких найкращі, а ціни нижче. (У даному контексті необхідно відзначити і такий нюанс: навіть якщо найбільший виробник товару в якійсь країні є найбільшим постачальником цього продукту на національний ринок, то це не значить, що він займе лідируюче положення і на світовому ринку. Найчастіше на міжнародному ринку велику частину товарів реалізують країни, що не є з економічної точки зору великими і могутніми державами.).
     При роботі з цінами ринку, у тому числі  зовнішньоторговельними, варто враховувати  розходження в них з урахуванням  позицій окремих сторін і ринкової ситуації. По-перше, існують поняття "ціни продавця", тобто пропоновані продавцем, а виходить, відносно більш високі, і "ціни покупця", тобто прийнятна для покупця, а виходить, відносно більш низькі. По-друге, у залежності від ринкової кон'юнктури, "ринок продавця", на якому через перевагу попиту комерційні показники і ціни диктує продавець і "ринок покупця", на якому через перевагу пропозиції панує покупець і ситуація в частині цін протилежна. Але ця ринкова ситуація увесь час змінюється, що знаходить висвітлення в цінах. А це значить, що вона повинна бути предметом постійного спостереження і вивчення. У противному випадку у визначенні цін можливі дуже серйозні помилки [5, c.307].
     В останні два-три десятиліття важливу  роль у ціноутворенні на товари, особливо  у світовій торгівлі, займають супутні послуги, що надаються виробником і постачальником будь-якого товару  імпортеру чи кінцевому споживачу. Мова йде про загальноприйняті умови постачання: технічне обслуговування, гарантійний ремонт, інші специфічні види послуг, пов'язані з просуванням, реалізацією і використанням товару. Даний аспект особливо важливий в сучасних умовах, у період розвитку високих технологій, ускладнення машин і устаткування. Відомі приклади, коли вартість послуг при експорті устаткування і машин складала 60-процентну частку в ціні постачання.
     Розвиток  науки і технології, роблячи вплив  на удосконалювання якісних характеристик  товару, з іншої сторони впливає  на світові ціни. Упровадження нових  технологій підвищує продуктивність праці, ефективність виробництва, знижує витрати  праці. В умовах НТР в абсолютному вираженні ціна росте практично для всіх груп товарів. Однак з врахуванням так званого корисного ефекту (наприклад, зростає швидкість, надійність і т.д.) відносна вартість товару, а виходить, і його ціна для споживача знижується.
     При аналізі цін варто враховувати  і рух економічного циклу, що в  сфері міжнародних економічних  відносин має визначену специфіку. Так, у стадії депресії, ціни як правило, не підвищуються. І навпаки, у стадії підйому в зв'язку з перевищенням попиту над пропозиціями ціни зростають. (Хоча і те й інше поширюється на міжнародну торгівлю уповільнено, у залежності від сфери і глибини цих явищ і тим більше на фазі кризи і підйому). Необхідно відзначити, що в залежності від виду товарів і товарних груп динаміка зміни цін відрізняється. Так, при зміні кон'юнктури найбільше різко і швидко міняються ціни практично на усі види сировини, повільніша реакція виробників і постачальників напівфабрикатів, ще слабкіша "реакція цін" на продукцію машинобудівного комплексу [5, c.108].
     Для сучасного світового ринку характерна наявність великої кількості  різних галузевих ринків товарів  і послуг, множинність цін. На практиці ціна на конкретну продукцію того самого ринку може істотно розрізнятися. Тому при обґрунтуванні, визначенні й узгодженні зовнішньоторговельної ціни необхідно мати чітке представлення про характер угоди, що диктує особливість "добору" ціни:
  використання цін роздільних експортних і імпортних операцій;
  ціни в умовах оплати готівкою;
  ціни, що формуються в рамках звичайних комерційних справ.
     Виходячи  з даних посилок ясно, що ціни, що фіксуються в рамках довгострокових міждержавних угод, будуть істотно  відрізнятися від цін в угодах, чи від цін на товар, оплачуваний  шляхом складних банківських операцій, в умовах визначених валютних обмежень і т.д. [12, c.55]
     Постачальники товару на зовнішній ринок зустрічаються  з істотними коливаннями цін, наданням різних знижок, додатковими  надбавками. Крім того, практично завжди ціни на аналогічну продукцію відрізняються, тому що різні постачальники поставляють товари різної якості, комплектації і т.п. Значну частку в кінцевій ціні складають транспортні витрати.
     У сучасній міжнародній торгівлі, особливо в торгівлі сировинними товарами і напівфабрикатами помітне місце  займають посередницькі фірми, що також мають свій прибуток у результаті здійснення продажів. Що ж стосується торгівлі машинно-технічною продукцією, технічно складними товарами, то тут ціни, як правило, формуються тільки при безпосередньому контакті між продавцем-виробником і покупцем-споживачем. При цьому в ціну включаються всілякі  складові - надбавки за гарантію, передпродажний і післяпродажний сервіс, упакування й ін.
     Для вивчення і використання на практиці цінових показників світового ринку  необхідно знати основні джерела  даних про ціни. В даний час створені спеціальні банки даних практично для всіх товарів і товарних груп по регіонах і тимчасових періодах (для товарів сезонних). Величезні можливості надає система комп'ютерних телекомунікацій, що дозволяє в лічені хвилини одержати орієнтування практично на всі  товари, що поставляються на світовий ринок. Однак це будуть ціни орієнтовні, що дозволяють експортеру й імпортеру мати стартову площадку для переговорів за цінами постачання. Механізм же ціноутворення залишився старим: аналіз попиту та пропозиції, проект ціни, виходячи із ситуації на ринку, і формування контрактної ціни в ході безпосередніх переговорів постачальника і покупця.
     Інформацію  про ціни світових товарних ринків прийнято підрозділяти на кілька груп.
     Контрактна ціна - це конкретна ціна, що погодили між собою продавець і покупець у ході переговорів, що, як правило, нижче ціни пропозиції постачальника. Контрактна ціна дійсна на весь період дії контракту, якщо її не піддали перегляду в ході виконання постачань. Контрактні ціни ніде не публікуються, тому що вони представляють комерційну таємницю. У принципі, контрактні ціни на визначений товар у визначеному регіоні і при наявності невеликого кола продавців і покупців відомі. Практичне завдання полягає в зборі інформації і створенні банку даних [12, c.56].
     Довідкові ціни - це ціни продавця, що публікуються в спеціалізованих виданнях, бюлетенях, а також у періодичній літературі, у газетах, журналах, у каналах комп'ютерної інформації. Коло товарів, що попадають у цінові довідники, в основному охоплює небіржові сировинні товари і напівфабрикати (нафта і нафтопродукти, чорні метали, добрива і т.д.). В даний час довідкова література за цінами на небіржові товари одержала дуже велике поширення. Так, експортер нафтопродуктів орієнтується на щоденні котирування цін потоварні і регіональні – що публікуються в довідниках, які можна одержувати щодня через систему комп'ютерного зв'язку. Однак варто мати на увазі, що між цінами які публікуються в довідкових виданнях, і фактичними цінами угод існує визначений зазор. Як правило, довідкові ціни трохи завищені. Довідкові ціни не реагують швидко на зміни  кон'юнктури чи на будь-які політичні події, за винятком, може бути, цін на нафту - товар дуже специфічний.
     Разом з тим, вони відбивають динаміку цін на даному ринку і тенденції [12, c.56].
     Біржові ціни - це ціни на товари, торгівля якими проводиться на товарних біржах. До біржових товарів відносяться в основному сировині і напівфабрикати. Ціни на біржові товари оперативно відбивають усі зміни, що відбуваються на ринку даного товару. Найменші зміни в ту чи іншу сторону кон'юнктури ринку моментально позначаються на біржових котируваннях.
     Це  порозумівається тим, що самі біржові  котирування є фактичними цінами угод саме в даний момент. Слід зазначити, що біржові котирування не відбивають "у собі" інші інструменти міжнародної торгівлі, як: умови постачання, платежу і т.д. Існує визначений регламент роботи біржі й участі в її роботі. Біржі функціонують щодня, і котирувальна комісія реєструє і публікує котирувальні ціни в спеціальних бюлетенях. Котирування бувають двох видів: термінові котирування (фьючерси) на товари, відсутні на даний момент, з умовами постачання через визначений час і котирування на реалізовані товари. Як показує практика, біржові котирування, досить гостро реагуючи на різні зовнішні "подразники", усе-таки не можуть відбивати дійсні тенденції в русі цін. Найчастіше на біржах проводяться операції, що носять відверто спекулятивний характер [12, c.57].
     У міжнародній зовнішньоторговельній практиці фахівці орієнтуються на котирування найбільш відомих, які добре зарекомендували себе бірж, та мають персонал винятково високої кваліфікації, таких, як Лондонська біржа металів (LME - London Metal Ехспапgе),Чикагська біржа (Chіcago Board of Trade), що займається котируваннями і продажами зернових, чи Нью-Йоркська біржа бавовни (NYCE -New York Cotton Exchange).
     Ціни  аукціонів - показують ціни, отримані в результаті торгів. Це реальні ціни, що відбивають попит та пропозицію в даний часовий період. Аукціонний вид торгівлі є досить специфічним. На аукціонних торгах, наприклад, продається і купується хутро, тварини. предмети мистецтва.
     Статистичні зовнішньоторговельні ціни - публікуються в різних національних і міжнародних статистичних довідниках. Дані ціни, що з'являються в подібних виданнях, визначаються шляхом розподілу вартості  експорту чи імпорту на обсяг закупленої чи поставленої продукції. Ці ціни не показують конкретну ціну конкретного товару. З погляду їхнього практичного застосування вони цікаві для розуміння загальної динаміки зовнішньої торгівлі тієї чи іншої країни, для статистичних розрахунків, використовуються як приблизний орієнтир. У процесі узгодження цін експортер і імпортер, ґрунтуючись на власному аналізі даних про положення на ринку товару, приступають до переговорів, заздалегідь знаючи, на які поступки вони можуть піти. У світовій практиці ведення зовнішньої торгівлі відома велика кількість різних знижок. Цінові знижки - метод вторговування ціни з урахуванням стану ринку й умов контракту. По оцінках фахівців, існують близько 40 різних видів цінових знижок і надбавок. До найбільш розповсюджених відносяться наступні [12, c.59]:
   знижка продавця, коли за обсяг одноразової покупки (партії) чи за стійкість покупок експортер у процесі торгу надає знижку в залежності від ситуації на конкретному ринку. Може досягати 20-30% до первісної ціни;
   знижка для ексклюзивного імпортера, фірма-імпортер є єдиним постачальником товару в  країну чи регіон, домагається найкращих умов для продажу цього товару, власне кажучи допомагає експортеру закріпитися на ринку даної країни. Досягає 10-15% від первісної ціни. Практикується в умовах ринку монопольної конкуренції;
   знижка "сконто", у випадку здійснення імпортером передоплати, повної чи часткової, за  товар, що поставляється. Як правило, така знижка надається й у випадку прямого банківського переведення грошей при оформленні товарних накладних;
   знижка традиційному партнеру (чи бонусна), як правило, надається імпортеру, тривалий час працюючому на ринку з тим самим   експортером. У даному випадку експортер упевнений у своєму партнері покупці з погляду правильного і своєчасного виконання контрактних зобов'язань; знижка надається, як правило, на річний обсяг продажів товару. Характерна, у першу чергу, для ринку досконалої конкуренції;
   знижки за покупку несезонного товару, як правило, надається на ринках сільгосппродукції, одягу, взуття й ін.
   дилерська знижка, надається оптовим і роздрібним торговцям, агентам і посередникам. Ця знижка повинна покривати видатки дилерів на продаж і сервіс і забезпечувати їм визначений розмір прибутку.
     Розміри знижок визначаються окремо для кожного  конкретного випадку. Як правило, розміри  знижок варіюються між 2 і 10% від спочатку пропонованої ціни. Безумовно, досягаються  і більш істотні знижки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summary 1 

     Pricing - the process of setting prices for a specific product. Price - monetary terms the value of the product that fully meets the interests of the seller and buyer or largely of one party (depending on the type of market in which goods submitted).
     Price performs the following functions: accounting, distribution, stimulating and regulating.
     The main feature of market pricing is that the real process of price formation is not in production (as opposed to command and administrative system of management), and in the field of production, influenced by supply and demand and commodity-money relations. The principal difference from a planned market pricing is that prices of commodities are determined by (installed) their owners.
     Enterprises sell its products and services, usually at prices and tariffs established independently or on a contractual basis, and only in special cases (the laws) - for state prices.
     On the pricing decisions affect internal and external factors.
     You should also consider two important factors - strategic and tactical, which affect the formation of prices.
     The essence of strategic factor is that prices are formed on the basis of cost of goods. This factor promising action that puts in the most favorable conditions for enterprises using modern equipment and technology, progressive methods of work organization, etc...
     The essence of tactical factor is that prices of specific products are formed under the influence of market conditions. This factor can often change. Diplomatic factor in the company use effectively information on the market. Often are businesses that can use both factors. 
     Pricing process consists of six stages:
1. Defining the purpose of pricing.
2. Determination of demand.
3. Analysis of costs of production and distribution of goods.
4. Analysis of price competition.
5. The choice of method (methods) pricing.
6. Setting the final price. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 2. Держава в регулюванні ціноутворення 

      Державні  заходи по регулюванню цін можуть носити законодавчий, адміністративний і судовий характер. Держава за допомогою законодавчих, адміністративних і бюджетно-фінансових заходів впливає на ціни таким чином, щоб сприяти стабільному розвитку економічної системи в цілому, тобто через ціни згладжувати циклічні коливання процесів відтворення. З урахуванням конкретної господарської кон'юнктури регулювання цін носить зазвичай антикризовий характер. Державне регулювання полягає в тому, щоб не допустити серйозного інфляційного росту цін в результаті виникнення стійкого дефіциту бюджету, різкого зростання цін на сировину і паливо, монополізма виробників, сприяти створенню нормальної конкуренції. Прийняті парламентами закони створюють правову основу відношень між господарськими суб'єктами, а також між ними і державою у сфері ціноутворення. Комплекс цих законів представляє собою цінове право, що є складовою частиною цивільного права. На основі цього права уповноважені державні органи здійснюють адміністративну діяльність по регулюванню цін. У разі порушення законів винні можуть бути притягнені до судової відповідальності.
     Законопроекти по цінам, як і по іншим господарським  питанням, вносяться в парламенти партійними фракціями, незалежними  депутатами або керівництвом, безпосередньо заходи по регулюванню цін здійснюють міністерства економіки, фінансів і центральний банк. В деяких країнах існують міністерства торгівлі, сільського господарства. Вони також впливають на ціноутворення. У багатьох країнах наприкінці 60-х - в 70-х роках були створені міжміністерські ради по цінам, вони мають спостережно-порадницькі функції.
     В кожній країні при керівництві або  окремих його органах існують  експертні комітети, куди входять відомі спеціалісти, і ради, в котрих
підприємців і представники державних органів.  Комітети   повинні 

консультувати державні органи з питань цін і  висловлювати свою думку з приводу  цінових законопроектів.
     Історичний  аспект розвитку державного впливу на ціни. Класична політична економія розглядала вільно встановлювані на ринку ціни як головний елемент механізму підтримки рівноваги між попитом і пропозицією. Однак в дійсності ідеальної, загальної і повної свободи ціноутворення ніколи не було. Все питання в ступені і формах обмеження вільної гри цін. Насправді ж на протязі всієї історії капіталізму можна прослідкувати вплив держави на ціни.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.