Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Сучасний стан та перспективи розвитку електронних банквських послуг

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 13.05.2012. Год: 2011. Страниц: 9. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
ІНСТИТУТ  ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
КАФЕДРА ФІНАНСІВ 
 
 
 
 

КУРСОВИЙ  ПРОЕКТ
з дисципліни "Центральний банк і грошово-кредитна політика"
на  тему:
"Сучасний  стан та перспективи розвитку електронних банківських послуг"
Варіант №40 
 
 
 
 
 
 

                                                                   Виконала: ст.гр.ФК-42
                                                                          Клачко Надія Михайлівна
                                                                            Прийняв: старший викладач
                                                                                 Турко Василь Володимирович 
 
 
 
 
 
 

Львів-2011
     ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. Економічна сутність електронних банківських послуг …………..5
РОЗДІЛ 2. Аналіз основних проблем вітчизняних банків в сфері використання інтернет-послуг………………………………………………….11
РОЗДІЛ  3. Перспективи розвитку та шляхи удосконалення електронних банківських послуг………………………………………………………………20
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………/……….28
СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………………/.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ВСТУП 

     Актуальність  вибору теми роботи пов'язана з тим, що сьогодні неможливо уявити функціонування банківських установ без використання сучасних інформаційних технологій та, зокрема глобальних комп'ютерних мереж, у тому числі й Internet. Це пояснюється тим, що он-лайнові банківські послуги дозволяють сьогодні проводити фінансові операції (торгівля акціями, отримання кредитів, страхування ) без посередників, що призводить до зниження комісійних і прискорення обігу фінансових активів. Тому доцільно буде дослідити стан розвитку електронних банківських послуг в Україні.
     Під банківськими електронними послугами слід розуміти проведення на підставі цивільно-правого договору в інтересах та на користь клієнта банківських операцій за допомогою електронних телекомунікаційних засобів (електронних засобів зв’язку).
     Загальні  аспекти діяльності банку на ринку електронного банківського обслуговування,знайшли віддзеркалення в наукових працях вітчизняних економістів, зокрема А.І. Басова, А.І. Жукова, Е.Ф. Жукова, В.А. Галанова, Ю.В. Головіна, А.Н. Іванова, О.І. Лаврушина, Ю.С. Масленчекова, Б.Б. Рубцова і ін.
     Мета роботи полягає в тому, щоб дослідити розвиток електронного банківського обслуговування, виявити існуючи проблеми розвитку, а також розробити пропозиції щодо їх розв’язання та розглянути перспективи розвитку дистанційного банківського обслуговування.
     Об’єктом дослідження в курсовій роботі є сутність електронних банківських послуг на сучасному етапі розвитку банківської системи України.
     Відповідно  до мети дослідження було поставлено такі завдання:
  Охарактеризувати законодавчу та нормативно-правову базу щодо регулювання електронних банківських послуг;
  Визначити економічний зміст електронних банківських послуг;
  Визначити положення банків у сфері інтернет-банкінгу;
  Виявити проблемні сторони інтернет-банкінгу;
  Визначити шляхи удосконалення електронних банківських послуг.
     Практична цінність результатів дослідження  полягає в розробці методичних рекомендацій щодо удосконалення електронних  банківських послуг комерційних  банків на ринку банківських послуг, спрямованих на покращання якості обслуговування клієнтів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ  1. Економічна сутність електронних банківських послуг 

  В нашій державі початок правового  регулювання діяльності у сфері  високих технологій було закладено  у 1998 р. з прийняттям Верховною Радою  України Закону України “Про Національну програму інформатизації”. Наступним кроком став Указ Президента України № 928 від 31 липня 2000 р. “Про заходи по розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпеченню широкого доступу до цієї мережі в Україні”. 22 травня 2003 року Верховною Радою України прийнято Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг”, який визначає поняття електронного документа та електронного документообігу, закріплює світові тенденції щодо визнання юридичної сили електронного документа, вказує на права та обов’язки суб’єктів електронного документообігу, їх відповідальність і т. ін [2].
  Закон України „Про телекомунікації” від 18 листопада 2003 року №1280-IV визначає телекомунікації (електрозв'язок) як передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, провідних, оптичних або інших електромагнітних системах. Відповідно до положень зазначеного Закону телекомунікаційна мережа є комплексом технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, провідних, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням. [3].
  Основними документами, що регламентують порядок  використання банківських платіжних  карток у вітчизняній економіці, є: "Положення про порядок здійснення бухгалтерських операцій з банківськими платіжними картками національної системи" (затверджено постановою Правління НБУ № 353 від 30.12.1996 р.), "Положення про систему захисту електронної інформації до системи масових електронних платежів населення за товари та послуги в Україні" (затверджено постановою Правління НБУ № 353 від 30.12.1996 р.) [4].
  Під електронними банківськими послугами слід розуміти дії банку, що спрямовані на вдосконалення та реалізацію звичних банківських операцій шляхом використання інформаційних систем.
  Основною ознакою електронних банківських послуг є використання при їх наданні телекомунікаційних засобів, таких як мережа Інтернет, модемний зв’язок, телефонний зв’язок із використанням автоматизованих телефонних систем, мобільний зв’язок із використанням WAP/GSM технологій тощо[11].
  Спектр послуг, що надається клієнтам електронного банкінгу, практично не відрізняється від того, що доступний клієнтам в офісі банку. Безперечно, електронні послуги базуються на відомих банківських операціях і не можуть існувати відокремлено. Але поява Інтернет-комерції стала результатом появи відносно нових банківських продуктів, таких як: обслуговування платежів Інтернет-магазину, електронна сертифікація, "мобільний банкінг", віртуальні платіжні картки та інші, що стали результатом розвитку Всесвітньої мережі.
  У банківській термінології виокремлюють узагальнююче поняття "віддаленого банкінгу" (home banking), що має 4 різновиди за способом зв’язку[10]: 
  Телебанкінг (телефонний зв’язок); 
  PC-банкінг (ПК та модемний зв’язок);
  Відеобанкінг (телевізійний зв’язок);
  Інтернет-банкінг, він же online-banking (Internet - зв’язок). 
  Узагальнений досвід розвитку електронних банківських послугах за кордоном показує, що в електронних банківських послугах можна виділити три основні ступені розвитку (Рис.1.1.):
  - по-перше, система «Клієнт-банк», що включає підсистеми «Клієнт-Банк» (для юридичних осіб), а також «Домашній банкінг» (для фізичних осіб);
  -по-друге, мобільний банкінг (WAP-банкінг);
  - по-третє, Інтернет-банкінг.
    
 
 
 
 

  Рис.1.1.Різновиди віддаленого банкінгу (on-line banking) 

  Впровадження  системи «Клієнт-банк» є однією з перших вдалих спроб вітчизняних  банків покращити сервіс та удосконалити власну роботу за допомогою автоматизованих  систем. Спеціалісти стверджують, що таку систему вперше було використано  в Україні у 1992 році. Беручи до уваги складні економічні умови того часу, а головне, практично відсутність розвинутого ринку комп’ютерної техніки, система "Клієнт-банк" стала своєрідним "проривом" у банківській справі. Система "Клієнт-Банк" дозволяє користувачу керувати рахунками в банку та отримувати всю поточну інформацію про рух коштів, не виходячи з офісу. Використовуючи систему клієнт має можливість[7]:
  підготувати, відкоригувати й роздрукувати платіжні документи в національній валюті;
  відправити платіжні документи в банк для обробки операціоністами;
  здійснювати облік стану введених і відправлених у банк документів;
  після завершення операційного дня банку одержувати з банку за запитом виписки з особових рахунків;
  оперативно контролювати поточний стан рахунку з урахуванням зовнішніх надходжень на нього;
  наприкінці дня робити архівну копію оброблених документів і переглядати документи з архіву на необхідну дату;
  обмінюватися з банком нерегламентованими повідомленнями і завантажувати файли, передані банком, передавати файли і переглядати передані.
  отримувати відомості про курси валют Національного банку України.
  Забезпечення  багаторівневого захисту інформації від несанкціонованого доступу  здійснюється за допомогою: наявності у клієнта Ключової дискети, інформація на якій для кожного клієнта є унікальною, можливості надання кожному клієнту індивідуального імені користувача і пароля, які він може змінити в будь-який час у банку, шифрування інформації, що передана в банк, за спеціальними алгоритмами, документування системою операцій по введенню, накладенню підпису та обміну інформацією з банком. Програмно здійснюється контроль і виконується блокування роботи при виявленні несанкціонованого виконання операцій.
  Недоліки  системи: по-перше, розробка багатофункціональної системи коштує немало,що робить це неефективним для невеликих банків з незаможною клієнтурою, по-друге, ця система непридатна для доступу з інших, аніж офіс, місць, якщо користувач не має при собі ноутбука та мобільного телефону.
  Але все ж таки це є надзвичайно зручна послуга для клієнтів, що активно займаються бізнесом і не потребують від банку додаткових послуг[10].
  Телефонний  банкінг (телебанкінг) поки що залишається  найбільш популярною формою віддаленого банкінгу на Заході і поступово впроваджується банками в Україні. Для впровадження телебанкінгу фінансова установа (банк) створює інформаційно-довідкову систему, яка складається з комп’ютера (з відповідним програмним та технічним забезпеченням), підключеного до АТС банка. На сервері банку зберігається інформація про стан поточних рахунків клієнтів. Коли до такої системи звертається клієнт (за допомогою кнопкового телефону), то він фактично пересилає цифровий код. Техніка розшифровує код і перетворює його у запит до бази даних банку, отримує на неї відповідь і трансформує його у голосову форму, пересилає по телефонній лінії.
  PC-банкінг є рішенням для роботи в режимі офлайн. Робота з документами, довідниками, імпорт документів з бухгалтерських програм, підпис документів, перегляд виписок не вимагають підключення до Інтернету. 
  У функціональному плані PC-Банкінг повністю ідентичний Internet-Банкінг - підтримується єдиний користувальницький інтерфейс, єдині типи документів, єдині екранні і друковані форми, єдина бізнес-логіка, єдині довідники, єдині механізми взаємодії з бухгалтерськими програмами, єдині механізми захисту інформації[18]
  Internet-banking - цей різновид віддаленого банкінгу є найбільш прогресивним, зручним та перспективним. Клієнту немає необхідності придбавати чи встановлювати спеціальне програмне забезпечення. Достатньо отримати в банку ім’я та пароль для входу в систему та дискету з ключем для електронного підпису своїх розпоряджень банку.
  Саме  тут і з’являються великі можливості для банку в наданні послуг, а для клієнта в максимально зручному шляху отримання цих послуг. Зазначимо, що окрім послуг з управління рахунком Інтернет надає змогу отримувати високоякісну аналітичну інформацію у вигляді графіків, курсів, звітів, новин. Набір такої інформації клієнт з легкістю може підбирати для себе самостійно. Для тих, хто не має часу або бажання власноруч заходити на сайт банку і шукати потрібну інформацію, банк може надавати послугу e-mail розсилки. Тобто відсилати клієнту електронною поштою всю необхідну інформацію. Крім того банк може спростити процедуру подання різних документів до банку шляхом прикріплення до сайту бланків всіляких заявок, доручень, договорів у текстовому форматі. Інтернет-банкінг вдало виконує функцію консалтінгу, оскільки дозволяє у зручній формі спілкуватися. Для більш активних клієнтів банк може впровадити систему, яка дозволяє брати участь у валютних торгах, купівлі-продажу цінних паперів,у вигідному розміщенні вільних коштів, а головне - обслуговувати електронну комерцію.
    У розвинених країнах, де Інтернет-технології  завжди знаходяться у центрі уваги великих інвесторів, на світ з’явилися віртуальні банки, які базуються на www-сервері - віртуальному офісі, який виконує ті ж функції, що і традиційний банк. Вартість послуг такого віртуального банку суттєво знижується завдяки використанню менших приміщень, невеликого штату співробітників, відсутності сховищ. Але поки що через технічну складність реалізації такого проекту (а значить і високу вартість) та недовіру потенційних клієнтів вони являють собою поодинокі приклади або тісно пов’язані з традиційними фінансовими установами. Зрозуміло, що в Україні до таких проектів ще далеко[8].
  Отже,електронні банківські послуги доцільно поділити на дві групи:
  електронні банківські послуги, інструментом надання яких виступають банківські пластикові картки;
  електронні банківські послуги, інструментом надання яких виступають системи дистанційного обслуговування ("клієнт - банк","клієнт - Інтернет - банк", „GSM-банкінг”, „WAP-банкінг”, "телефонний банкінг" тощо) [12].
     Отже, можна зробити висновок, що банк, впроваджуючи ту чи іншу модель електронного обслуговування, повинен врахувати можливості та побажання клієнтів, а також особливості їх операцій. На жаль, сьогодні багато потенційних клієнтів не розуміють, що дасть їм те чи інше банківське нововведення, а тому виникає необхідність розробки пакетів послуг.  

 

   РОЗДІЛ 2. Аналіз основних проблем вітчизняних банків в сфері використання інтернет-послуг 

  На  даний момент банківський Інтернет-сервіс на Заході є одним з найбільш динамічних сегментів електронної комерції. Уже зараз можна говорити про формування цього сектора ринку послуг - близько 80 з 100 найбільших банків надають послуги Інтернет-банкінгу. Всього сьогодні у світі нараховується понад 1500 банків, що надають своїм клієнтам можливість доступу до рахунка через Інтернет. За звітом аналітичної компанії Fitch IBCA частка клієнтів найбільших європейських банків, які користуються послугою Інтернет-банкінгу, перевищує 10%: SE Banken (Швеція) - 380 000 клієнтів (25% від загальної кількості клієнтів), MeritaNorbanken (Фінляндія/Швеція) - 1 030 000 (15%), Deutsche Bank (Німеччина) - 650 000 (8%), Barclays (Великобританія) - 540 000 (4%), BSCH (Іспанія) - 500 000 (2%). У США майже всі найбільші банки надають послугу Інтернет-банкінгу, в тому числі Citicorp, Bank of America, Wells Fargo, Bank One, First Union [10].
  В Україні інтернет-банкінг, як і ринок електронної комерції в цілому, знаходиться на стадії формування. Однак інтернет-банкінг є, мабуть, найбільш перспективним на сьогоднішній день сектором даного ринку. Так, за прогнозами деяких українських банків, реалізація проектів інтернет банкінгу дозволить розширити клієнтську базу на 30%. Цьому сприяє ряд факторів.
  По-перше, фінансові можливості банків дозволяють їм створювати сучасні, повністю відповідають вимогам захисту інформації та швидкості здійснення операцій, системи інтернет-банкінгу. У середньому вартість розробки та впровадження подібної системи складає від 1 до 5 мільйонів доларів США. Більш того, більшість найбільших банків України вже створили і апробували такі системи. Повномасштабному їх використанню до недавнього часу заважала відсутність законодавчої бази. Тому використовувалися так звані системи пасивного інтернет-банкінгу, які дозволяли отримувати інформацію про стан рахунку, однак ці системи не мали функцій управління ім. Після прийняття Закону України "Про електронний цифровий підпис" юридичні перешкоди для проведення банківських операцій через інтернет відсутні.
  По-друге, на ринку банківських послуг України існує реальна потреба в інтернет-банкінгу. На сьогоднішній день, близько 20% юридичних осіб активно використовують системи "клієнт-банк", які є прообразом системи інтернет-банкінгу. Інтернет-банкінг перевершує систему "клієнт-банк" з точки зору зручності використання. Крім того, він дозволяє керувати рахунком з будь-якої точки світу[9].
  Серед банків, які більш-менш активно просуваються на шляху освоєння Інтернет-банкінгу можна віднести "Аваль", "Приватбанк", "ПУМБ", "ВАБанк", "Райффайзенбанк-Україна", "Київський міжнародний банк", "ING Barings Україна", "Міжнародний комерційни банк","Трансбанк", "Мегабанк", "Експрес-банк", "Ікар-банк" і "Мрія". За результатами досліджень, проведених "Українським фінансовим порталом" процентний розподіл банків, що використовують інтернет ресурси виглядає так: 38% банків мають інформаційний інтернет-ресурс, 3% надають часткові інтернет-послуги, 59% взагалі не мають ресурсів в Інтернеті[18].
  
  Рис.2.1.Використання українськими банками інтернет-послуг 

  На  сьогоднішній день вітчизняні банки пропонують своїм клієнтам такі види електронних банківських послуг[9]:
  Надання фінансової інформації щодо стану валютного та кредитного ринку. Такі матеріалі підібрані спеціалістами і є досить зручними для використання. Їх можна проглядати безпосередньо на сайті банку або отримувати електронною поштою. Передовим банком, що пропонує таку інформацію є ING-Barings Україна. Крім цього деякі банки спрощують процедуру документообороту, залишаючи на сайті бланки договорів, заявок, інших документів в електронному вигляді. Достатньо клікнути на назву відповідного документу, роздрукуватиі бланк вже в офісі (близько 1-2 хвилин).Більшість банків надають подібні послуги безплатно.
  Управління рахунком. По суті банки вдосконалили систему "Клієнт-банк", додавши можливість використання Інтернету. Функції системи, зрозуміло, не змінились, але відтепер необов’язково їхати до офісу або встановлювати спеціальне програмне забезпечення, достатньо виходу в Інтернет. Така послуга поки що або надається безплатно, або за символічну плату. Таку інтегровану систему Клієнт-банку пропонує "Міжнародний комерційний банк", "Перший Український Міжнародний банк", Ікар-банк, Мрія, Ажіо, Трансбанк та інші. Суттєвим досягненням банку "Райффайзен банк-Аваль" стала реалізація проекту підключення системи Клієнт-банк до каналів Інтернет, завдяки якому клієнти можуть не тільки отримувати виписку про стан рахунків, але й відправити платіжне доручення, а також відкрити акредитив, знаходячись у будь-якій точці світу.
  Платіжна карта + Інтернет. Наприклад, Аваль в червні 1999 року надав своїм клієнтам можливість розраховуватися через систему Інтернет комерції. Авторизацію платежів проводить Український процесинговий центр. Механізм такої послуги полягає в наступному. Покупець заходить на сайт магазину, вибирає товар(и) (формує корзину), заповнює платіжну форму,в якій вказує своє ім’я (власника карти), адресу, тип картки (Visa, Master Card), термін її дії та номер. Форма відсилає дані на сервер магазину, який пересилає їх в централізовану базу даних для перевірки дійсності картки. Якщо все гаразд, сервер відсилає дані про платіж в банк покупця, де на картці блокується сума, необхідна для покупки. Отримавши повідомлення про це, сервер відсилає розпорядження у відділ доставки та підтвердження платежу - покупцю. Пізніше банк магазину надішле електронний запит в банк покупця і отримає від нього платіж. А банк покупця відповідно спише гроші з карткового рахунку. Приватбанк запропонував своїм клієнтам принципово новий вид послуг - так звану віртуальну карту. Її можна використовувати для проведення платежів в Мережі всюди, де приймається міжнародна платіжна карта з логотипом Visa. Відкриття такої карти (коштує $5) та банківське обслуговування ($1) обходиться значно дешевше. аніж послуги з використанням звичайної пластикової картки Visa Classic ($10 та $2,5) і Visa Gold ($60 i$5).Але картку не можна побачити: вона дійсно віртуальна і представляє собою певний цифровий пароль, відомий лише клієнту. Саме цим пояснюється її дешевизна.
  «Мобільний банкінг» - вдале поєднання послуг стільникового зв’язку та Інтернет. В цьому напрямі спостерігається поєднання зусиль банків та операторів стільникового зв’язку (Аваль з UMC, Приватбанк з Kiev Star GSM). Отже, спочатку клієнтам надавалась змога контролювати тільки свій "мобільний" рахунок. Але на цьому банки не спинились. Так, Приватбанк спільно з "Київстар GSM"випустив пластикову карту Starcard на основі карти Visa. Маючи цю карту та мобільний телефон з можливістю відправки SMS-повідомлень, можна проводити оплату за послуги мобільного зв’язку, комунальні послуги, а також здійснювати платежі за покупки більш, ніж в 12 тис. торгових точках світу. Управляти цим "картковим" рахунком можна, знаходячись в іншому кінці світу. Система мобільного банкінгу дає можливість держателям платіжних карт VISA, EuroСard/MasterCard, Cirrus/Maestro, емітованих АТ ВАБанк, використовувати свій мобільний телефон для отримання таких послуг:
  одержання інформації про суму, доступну для використання по карті на конкретний момент часу.
  Отримання повідомлення, яке підтверджує проведення операції по карті. Таке повідомлення формується та відсилається на мобільний телефон клієнта після проведення по карті операції платежу або зняття готівки.
  Можливість самостійно, з мобільного телефона, поставити картку в стоп-лист у випадку її втрати або підозри у неправомірному використанні реквізитів карти.
  Одержання на мобільний телефон повідомлення про надходження грошових коштів на картрахунок.
  Обслуговування інтернет-комерції. Ця форма послуг є поки що найграндіознішою в Україні, бо потребує значних вкладень, непоганого іміджу та широке коло клієнтів. Інтернет-магазинів налічується поки що близько 10 в Україні, але темпи росту обсягів продаж - великі, сягають 100% щомісячно. Тут і з’являються великі можливості для банку. Для того, щоб Інтернет-магазин отримував "реальні" гроші за свої товари, потрібно створити веб-сторінку та програмне забезпечення, що відповідатиме за платежі. Крім того, потрібен банк, який буде сповіщати про надходження платежів та гарантувати законність отриманих грошей. Якщо потенційний покупець заходить в Інтернет-магазин і бачить там логотип відомого банку (який обслуговує платежі магазину), це як мінімум доведення того, що магазин реально існує. Саме тому Інтернет-магазини хочуть працювати з провідними банками України. На сьогодні лише банк "Аваль" спільно з американською компанією створив ТОВ "Інформекс", яке займається реалізацією систем Інтернет-комерції (продаж товарів та послуг клієнтів компанії через Інтернет). Крім цього, Аваль реалізував ряд проектів з компанією INT та вже обслуговує платежі чотирьох Інтернет-магазинів. Інші банки поки що сприяють Інтернет-комерції тільки з боку споживачів (надаючи їм великий спектр платіжних засобів для використання в Інтернет)[15]. 

  Таблиця 2.1
  Дані щодо умов підключення та роботи в системі Клієнт-Банк у великих банках, станом на 15.09.2010р.
Банк Назва пакету Щомісячна плата  за РКО в межах пакету, грн. Підключення до системи Клієнт-Банк, грн. Щомісячне обслуговування в системі Клієнт-Банк , грн.
Приватбанк Бізнес-простір 200 входить в плату за РКО
Укрсиббанк Безлімітний 349 входить в плату за РКО
Укрсоцбанк Преміум 200 15 входить в плату за РКО
Райффайзен  Банк Аваль Максимальне рішення 400 входить в плату за РКО
Альфа-Банк Базові тарифи 50 200 100
ОТП Банк Лідер бізнесу 250 0,01 10
Universal Bank Стандартні  тарифи 50 входить в плату за РКО
VAB Банк Оптимальний 80 75 75
Укрексімбанк Стандартні  тарифи - 180 75
     Клієнтам банку "Надра" доступні телефонний і мобільний банкінг, які дозволяють за допомогою телефону оплачувати телефонні розмови, в тому числі - по мобільному телефону; здійснювати операції з поточними, картковими та депозитними рахунками; одержувати інформацію про ставки, курси валют, пропозиції для клієнтів, акціях банку[18].
  "Правекс-банк" пропонує ряд унікальних послуг своїм клієнтам. У першу чергу, "Правекс" - один з небагатьох банків, що дозволяють замовити пластикові картки в режимі онлайн. Для замовлення картки необхідно заповнити форму на сайті, після чого співробітники банку зв'яжуться з клієнтом і повідомлять про додаткові операції, які необхідні для отримання картки. Клієнтам Правекс-банку доступна послуга "Інтернет-Кредитування", використовуючи яку, можна отримувати інформацію про можливості кредитування в банку.
  Деякі банки України розширили спектр вітчизняного набору послуг Інтернет-банкінгу, доповнивши його тими послугами, які в усьому світі є звичайним явищем. У першу чергу, це можливість здійснення платежів в режимі онлайн. На вітчизняному ринку банківських послуг таких банків всього три - "Укрексімбанк", "УкрСиббанк", "Приватбанк".
  "Приватбанк" на даний момент лідирує на вітчизняному ринку Інтернет-банкінгу: спектр пропонованих через Інтернет послуг в ньому - найширший, і "Приватбанк" - поки єдиний банк в Україні, який розвиває власну систему Інтернет-банкінгу - "Приват-24".
  Лідерами  в наданні телефонного банкінгу в Україні є Укрінбанк (система  Телебанк-24) і ВАБанк (мобільний банкінг). Клієнти Укрінбанку вже успішно  проводять такі операції, як оплата комунальних послуг, мобільного зв'язку, а незабаром будуть мати можливість купити чи продати іноземну валюту.
  Система мобільного банкінгу, запропонована  ВАБанком, надає можливість власникам  платіжних карт VISA, Eurocard/MasterCard, Cirrus/Maestro, емітованих банком, використовувати мобільний телефон для одержання таких послуг: одержання інформації про суму, доступну для використання по карті в даний момент; одержання повідомлень, які підтверджують проведення операцій по карті. Такі повідомлення формуються і відсилаються на мобільний телефон клієнта після проведення операцій по карті; можливість самостійного встановлення карти в стоп-лист при її втраті чи підозрі про неправомірне використання реквізитів карти; одержання повідомлень про надходження коштів на картковий рахунок у банку.
  Оскільки  розповсюдженість телефонного зв'язку серед населення значно перевершує його оснащеність комп'ютерами, телебанкінг  має досить широкі перспективи розвитку. Однак проблема полягає в тому, що телефон є засобом усного спілкування  і погано адаптований для здійснення складних банківських операцій. Тому одним з напрямків поліпшення рівня обслуговування використовується факсимільний зв'язок[18].
  Таблиця 2.2
  Порівняння  систем інтернет-банкінгу в Україні
Інтернет-банкінг Перегляд  виписок Платежі в межах банку Платежі в межах України SWIFT платежі Захист  перегляду виписок Захист  платежів
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.