Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Технологя дяльност туристського пдприємства в процес формування нового туру

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 13.05.2012. Год: 2011. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА  ЛЬОТНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕКОНОМІКИ 
 
 
 

КУРСОВА РОБОТА
на  тему:
Технологія  діяльності туристського підприємства
в процесі формування нового туру
«Стежками козацької слави»
на  прикладі: туристського підприємства
«Туристичне бюро Ірини Борщенко» 
 
 

         Курсанта
         2 курсу 493групи
         денної форми навчання
         факультету  менеджменту
         Гуйван.Ю.С. 
          
          

Керівник курсової роботи  викладач      Корнійчук М.О.         
                                                    (вчений ступінь, звання)           (прізвище та ініціали)                   (підпис) 
 

Кіровоград
2011
  Державна  льотна академія України
  Кафедра менеджменту та економіки 

  Завдання
    На  курсову роботу з дисципліни «Технологія туризму»
курсанта спеціальності «Менеджмент організацій»   2    курсу  493  групи
Гуйван  Юлії Сергіївни          
(прізвище, ім’я та по батькові) 

    Тема  завдання: «Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру «Стежками козацької слави».  

На прикладі: туристського підприємства «Турбюро Ірини Борщенко»
Пояснювальна  записка
ВСТУП
I РОЗДІЛ. Теоретичні  основи розробки та формування  нового туристичного продукту
II РОЗДІЛ. Загальна  характеристика туристського підприємства
III РОЗДІЛ. Визначення технології діяльності  туристського підприємства в  процесі просування та реалізації  нового туру
ВИСНОВКИ
Список використаної літератури
Додатки
Вихідні дані:
Туристська група: 18 чоловік
Туристський маршрут: Кіровоград-Запоріжжя-Кіровоград
Термін перебування: 2 дні
Мета подорожі: ознайомлення з пам’ятками козацької доби
Курсова робота виконується в наступному обсязі:     60    друкованих сторінок
 


   План виконання курсової роботи
Вступ……………………………………………………………………………….4
I. Теоретичні основи технологічних процесів в туристській діяльності….7
1.1. Сутність  та види технологічних процесів  в туризмі………………………..7
1.2. Особливості  технології формування екскурсійно-пізнавального туру.......11
II. Технологія діяльності туристського підприємства « Турбюро Ірини Борщенко» при формуванні нового екскурсійно-пізнавального туру «Стежками козацької слави».................................................................................16
2.1. Загальна  характеристика туристського підприємства «Турбюро Ірини Борщенко»...............................................................................................................16
2.2. Технологія  формування екскурсійно-пізнавального туру «Стежками козацької слави».....................................................................................................20
III. Технологія туристської діяльності в процесі просування та реалізації туру..........................................................................................................................25
3.1. Технологія розробки заходів по просуванню туристського продукту на ринок........................................................................................................................25
3.2. Технологія  реалізації туристського продукту посередникам і
споживачам.............................................................................................................29 

Висновки................................................................................................................35 

Список  використаної літератури......................................................................38
Додатки..................................................................................................................41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП 
 

    Актуальність теми. Культурна самобутність різних місць, епох завжди викликала підвищену цікавість з боку людей. Природна допитливість туриста по відношенню до інших куточків землі являється одним з найсильніших туристських мотивів, що робить пізнавально – екскурсійний туризм одним з найпопулярніших в світі. Значення пізнавального туризму полягає в використанні його можливостей для розвитку особистості, її творчого потенціалу. Поєднання відпочинку з пізнанням історії та культури певного історичного періоду, певної місцевості – одне із завдань, яке у повній мірі здатний вирішувати туризм.
    Україна, як держава з високим історико-культурним потенціалом, має всі перспективи  для розвитку пізнавального туризму. Тут налічується понад 170 тис. пам'яток культури, історії, містобудування і архітектури, садово-паркового мистецтва, археології, а також понад 300 музеїв; створено 7 національних історико-культурних заповідників. Найпопулярнішими туристичними регіонами є Крим, Причорномор'я, Придністров'я, Поділля і Волинь. Серед них особливо хотілося б виділити Запорізьку область, яка має надзвичайну популярність серед туристів завдяки численним пам’яткам історії, пов’язаних з козацьким минулим України. Створення нового екскурсійно-пізнавального туру «Стежками козацької слави» дасть поштовх для розвитку цього напряму туризму в Україні, а також безпосередньо у Запорізькій області, дасть можливість культурного та духовного збагачення туристів, саме тому така тема роботи є досить актуальною на сьогодні.
    Об’єктом дослідження являється туристичне підприємство «Турбюро Ірини Борщенко».
    Предметом дослідження є особливості формування нового екскурсійно-пізнавального  туру.
    Метою роботи є дослідження роботи туристського підприємства «Туристичне бюро Ірини Борщенко» у формуванні нового туру «Стежками козацької слави».
    Задачі  роботи:
  визначити сутність та особливості технології формування нового
туру;
  окреслити місце і роль розробленого туру для розвитку туризму в
регіоні та  Україні вцілому;
  дослідити діяльність підприємства у процесі формуванні нового туру;
  розробити новий тур;
  проаналізувати діяльність підприємства в процесі просування та реалізації нового екскурсійно-пізнавального туру.
     Дана  робота має дуже велике наукове та практичне значення. Практичним значенням даної курсової роботи є те, що розробка нового туру може дати новий поштовх на розвиток туризму регіону вцілому, стане початком будівництва нових туристських підприємств таких як готелі, заклади розваг, харчування, транспортні мережі, заклади культури та підприємства, що виготовляють спеціалізований туристський товар. Щодо наукового значення розробки туру – це є пізнання людьми історії своєї Батьківщини, її визначних пам’яток.
     Різні аспекти даної теми дослідження  висвітлені в роботах таких вітчизняних  та іноземних вчених як Любіцева О.О., Емельянов Б.В, Сокол Т.Г., Шматько Л.П., Жолобова Л.В. ,  Дурович А.П., Кабушкін Н.И., Сергєєва Т.М., Кифяк В.Ф., Квартальнов В.А., Пуцентейло П.Р., Бриггс С., Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. та багато ін.
     Методи  дослідження - спостереження, системний аналіз, історичний.
    Робота  складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Перший розділ присвячений визначенню сутності та видів технологічних процесів в туризмі, а також особливостям технології формування екскурсійно-пізнавального туру. У другому розділі подається розгорнута характеристика туристського підприємства «Турбюро Ірини Борщенко» і технологія формування туру «Стежками козацької слави». У третьому розділі викладено технологію розробки заходів по просуванню туристського продукту на ринок  та його реалізації посередникам і споживачам. Загальний обсяг курсової роботи –  60 сторінок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ I
ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ  ПРОЦЕСІВ В ТУРИСТСЬКІЙ  ДІЯЛЬНОСТІ 

   Сутність та види технологічних процесів в туризмі
 
    Поняття про технологію та технологічні процеси  пов’язані безпосередньо з розвитком промисловості й НТП. У перекладі з грецької – це мистецтво, майстерність, вміння. Технологією називають сукупність прийомів і засобів отримання, обробки або переробки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, виробів, що здійснюються в різних галузях економіки. З розвитком ринку послуг поняття технології стало актуальним і для цієї сфери діяльності.
    Діяльність  туроператора передбачає формування (комплектування), просування та оптову реалізацію турпродукту; забезпечення обслуговування туристів; контроль і оперативне супроводження турпродукту; відповідальність за виконання робіт. Також його основними завданнями є складання маршрутів та перспективних програм обслуговування туристів, взаємодія з постачальниками послуг, розрахунок вартості турпродукту і визначення ціни, реалізація турпродукту його методичне забезпечення, підготовка, підбір і призначення спеціалістів на маршрутах подорожей, забезпечення туристів необхідним та спеціальним знаряддям, сувенірами та рекламно-інформаційною продукцією, контроль за якістю, надійністю та безпекою туробслуговування, рекламно-інформаційна робота з просування турпродукту до споживача[18].
    Турпроектування є початковою стадією розробки туристичного продукту, результатом якого є проект майбутнього туру. Проект є неконкретизованим уявленням про майбутній туристський продукт, тому передбачає:
      – розробку ідеї туру;
   –  визначення рекреаційної спеціалізації  туристського напрямку;
  розробку схеми маршруту (вид маршруту, пункт відправки, перелік
пунктів зупинок, пункт прибуття);
   – визначення програмного забезпечення нового туру;
   –  визначення основного та додаткового  комплексів послуг;
   –  визначення класу обслуговування.
    Програма  обслуговування повинна включати:
   –  маршрут подорожі(Додаток А);
   –  перелік туристичних підприємств  – виконавців послуг;
   –  період надання послуг кожним  підприємством;
   –  склад екскурсій та об’єктів  атракції;
   –  перелік туристичних походів,  прогулянок;
      – комплекс заходів дозвілля;
      – тривалість перебування в  кожному пункті маршруту;
      – кількість туристів, які беруть  участь у подорожі;
      – види транспорту для внутрішньомаршрутних перевезень;
      – потрібна кількість транспортних  засобів;
      – потреби в інструкторах-методистах по туризму, екскурсоводах, гідах-перекладачах, іншому обслуговуючому персоналі та необхідний рівень їх підготовки;
      – форма і порядок підготовки  рекламних, інформаційних та картографічних  матеріалів, опис подорожі для  інформаційних листків до туристичних путівок.
    З урахуванням того, що етап турпроектування  ґрунтується на маркетингових дослідженнях ринку туристських послуг, туроператору необхідно мати уявлення про потреби  споживачів та позиції конкурентів, які існують на туристичному ринку.
    Маркетингове  дослідження ринку передбачає наступні етапи: дослідження споживачів та дослідження  конкурентів[22].
    Дослідження конкурентів:
      – перелік туристичних підприємств,  які пропонують тури за обраним видом туризму;
      – визначення частки турів в діяльності досліджуваних конкурентів за обраним видом туризму у співвідношенні до інших видів турів, які вони пропонують;
      – аналіз цінової пропозиції конкурентів у порівнянні з пропозицією підприємства щодо ціни створюваного туру;
      – визначення прямих конкурентів та обґрунтування позиції підприємства з цього приводу.
    Дослідження споживачів:
      – характеристика сегменту (сегментів)  споживачів, які найчастіше споживають тури за обраним видом туризму;
      – обґрунтування вибору сегменту (сегментів) для пропозиції створеного туру за обраним видом туризму.
    На  етапі турпланування необхідно:
      – визначити схему роботи туроператора  при організації туру, що планується (табл. 1.1):
    Таблиця 1.1
    Види  постачальників в залежності від  схеми роботи туроператора 

    Пряма організація турів     Організація турів через meet-компанію
1. Основний перевізник, який доставляє  туристів до місця відпочинку  й назад (авіакомпанія, залізниця, судовласник, автотранспортна організація) 1. Основний перевізник, який доставляє туристів до  місця відпочинку й назад (авіакомпанія, залізниця, судовласник, автотранспортна організація)
2. Засоби розміщення (готелі) + підприємства харчування 2. Meet-компанія, яка пропонує повний пакет наземного обслуговування
3. Другорозрядний перевізник (організовує перевезення в місці та під час відпочинку: трансфер, екскурсійне обслуговування), який може співпадати з основним, а може бути окремим  
 
4. Екскурсійне бюро  
5. Організація сфери дозвілля (атракції, розважальні заходи)  
 
6. Організація візової підтримки 3. Організація  візової підтримки
7. Страхова компанія 4. Страхова компанія
 
      – ідентифікувати постачальників  послуг, задіяних в туристичному  пакеті (рис. 1, 2, 3);
    
      

      
 
 

    Рис. 1.1 Основні елементи ідентифікації перевізника
    
    
      
 

      
 

    Рис. 1.2 Основні елементи ідентифікації засобів розміщення
    
    
      
 

      
 
 

    Рис.1.3 Основні елементи ідентифікації Meet-компанії
      – оформити договірну базу туру (з постачальниками послуг, засобом розміщення, транспортною компанією);
      – розрахувати ціну туристичного продукту, враховуючи ринкову позицію туру та цінові пропозиції постачальників послуг.
    На  ціну турпродукту впливають наступні фактори:
      – клас обслуговування;
      – вид подорожі (авіаційний, автобусний  і т.д.);
      – форми обслуговування (груповий, індивідуальний тур);
      – кон’юнктура ринку на послуги  туризму;
      – сезонний характер надання  послуг;
      – географія розміщення туристського  підприємства та інше.
    Ціна  на послуги туризму включає наступні елементи:
      – поточні витрати на виробництво,  реалізацію та організацію споживання послуг;
      – прибуток туроператора;
      – податки (ПДВ, митні збори);
      – знижки для окремих категорій  туристів;
      – комісійна винагорода на  користь турагента[22]. 

   Особливості технології формування екскурсійно-пізнавального туру
 
    Культурне самовираження різних народів завжди викликало підвищену увагу і  цікавість. Природна допитливість туриста  по відношенню до інших куточків землі  являється одним з найсильніших туристських мотивів, що робить пізнавально – екскурсійний туризм одним з найпопулярніших в світі.
    Пізнавальний туризм включає в себе подорожі з пізнавально-екскурсійними цілями. Дуже часто він поєднується з іншими видами туризму – етнічним, діловим, відпочинком тощо. Останнім часом виділився специфічний підвид цього виду туризму – heritage-tourism (з англ. heritage- спадок) – подорожі з відвіданням історико-культурних центрів, часто розташованих у різних країнах з метою ознайомлення з культурною спадщиною різних епох та народів. Цей підвид близький також до культурно-розважального туризму - туристичних подорожей, що проводяться з метою відвідання музеїв, виставок, картинних галерей, театрів, а також культурних заходів - різного виду театральних та музичних свят[25].
    Пізнавальний  туризм концентрується переважно в  містах з багатою історією. Найбільш відомі культурно - історичні центри зосереджені в Європі та Азії - Париж, Рим, Венеція, Флоренція, Лондон, Прага, Єрусалим, Пекін. Європейські музеї справедливо вважають справжніми скарбницями мистецтва. Серед найбільш відомих і відвідуваних: Лувр (Париж), Національна галерея (Лондон), Ермітаж (Петербург), Прадо (Мадрид), Національна галерея (Берлін), Галерея Уффіці (Флоренція), Художньо-історичний музей (Відень). Щороку в світі з'являються нові музеї, нерідко з вельми екзотичними експонатами. Своєю незвичайністю вони приваблюють натовпи туристів: музей картоплі (село Оттерап, Данія), музей саун (містечко Муурума, Фінляндія), музей Нессі (графство Івернесс, Великобританія), музей загадок (Печі, Угорщина), музей сміття (Нью-Джерсі, США ), музей чортів (Каунас, Литва), музей мишоловок (Марктобердорф, Німеччина), музей дзвонів (Углич, Росія). Також об'єктами освітніх екскурсій стають «дива», створені людиною, що демонструють досягнення технічного прогресу. Наприклад, знаменита башта, витвір А. Г. Ейфеля, яка прикрашає Париж з 1889 року і є одним з найбільш відвідуваних об'єктів у світі[27].
    Одним з популярних напрямків пізнавального  туризму є етнографічний туризм - відвідини місць традиційного проживання аборигенів. Чудові умови для етнографічного туризму є в країнах Африки, Америки, Південно-Східної Азії, Австралазії, Океанії, у північних та східних районах Росії. Найбільш успішно етнографічні подорожі розвиваються в США, де культура американських індіанців стала невід'ємною частиною індустрії туризму.
    Зростає інтерес і до пізнання природних  об'єктів. До таких можна віднести рідкісні і цікаві явища (об'єкти) природи: водоспади, печери, гейзери, лежбища  котиків, пташині базари. Пізнавальний туризм тісно змикається з екологічним, оскільки головна мета відвідування непорушених людиною територій - пізнання природи.
    Відвідування  природних об'єктів пред'являє  особливі вимоги до туристської інфраструктури. Наприклад, гейзери повинні бути обгороджені леєром, прокладені стежки з настилами (Долина гейзерів на Камчатці). Для огляду лежбищ морських звірів роблять закриту галерею для підходу туристів і оглядову вежу. Водоспади обладнують оглядовими майданчиками з леєром, канатними дорогами (Ніагарський водоспад). Всі об'єкти туристського відвідування повинні мати зручні транспортні під'їзди. Провідним видом транспорту в пізнавальному туризмі є автобус, але можуть використовуватися також катери, вертольоти, літаки. Перевага автобуса полягає в його мобільності та можливості вести екскурсію на ходу. До пізнавального туризму відноситься обліт мальовничих територій, наприклад, гірських або вулканічних районів, потужних каньйонів (каньйон річки Колорадо в США - Великий Каньйон).
    Україна також займає не останнє місце  за кількістю пам'яток культури. Тут налічується понад 170 тис. пам'яток історії, культури, містобудування і архітектури, садово-паркового мистецтва, археології, а також понад 300 музеїв; створено 7 національних історико-культурних заповідників. Найпопулярнішими туристичними регіонами є Крим, Причорномор'я, Придністров'я, Поділля і Волинь, міста Київ, Одеса, Львів і т.д.
    Визначні  пам'ятки України багаті своєю різноманітністю  і кожна область може похвалитися  незабутнім колоритом. Від Криму до Карпат тягнеться ціла нитка неповторних замків і церков, палаців і музеїв, а в багатьох центральних містах, практично кожна будівля є пам'ятником архітектури.
    Ринок пізнавального туризму досить широкий. Він не залежить від вікової приналежності  туристів, а тільки від кола його інтересів. Цікавити людину може багато, а особливо щось загадкове і незвичне, раніше небачене і невідоме. Тому при розробці пізнавального туру, а також під час його просування особливу увагу потрібно приділяти висвітленню саме цих сторін туристського маршруту.
      Існують два різновиди пізнавальних турів:
  стаціонарні тури з перебуванням туристів в одному місті, туристському
центрі;
  маршрутні тури з відвіданням декількох міст і центрів пам'яток, за
визначеним  маршрутом.
      При організації маршрутних турів розробляється спеціальний графік відвідування запланованих пунктів. На місто чи туристський центр виділяється від 1 до 3 днів залежно від величини туристського центру та обсягу пам'яток. Найбільша кількість днів виділяється тільки на найбільші туристські центри - столичні міста, такі, як Париж, Рим, Лондон, Москва і т. п. Крім того, пізнавальні тури мають масу тематичних різновидів: історичні екскурсії, літературні, театральні, етнографічні, фольклорні, знайомство з живописом (по знаменитих картинних галереях), знайомство з балетом і оперою (знаменитими оперними театрами: Мілан, Париж, Відень), місцями дії відомих літературних творів, місцями життя великих письменників, природознавчі і багато інших. Основну роль у таких програмах відіграють екскурсійно-пізнавальні і культурні (театри, концерти) заходи, спрямовані на задоволення цікавості туристів[25].
      Якщо організується історичний  тур, то багата екскурсійна  програма покликана висвітлити  історичний розвиток місцевості  на прикладах визначних об'єктів.  Культурні заходи - це відвідування  театрів, концертів, перегляд п'єс національно-історичного характеру. У програму включається відвідування музеїв побуту, декоративно-прикладного мистецтва, історичних, краєзнавчих музеїв тощо.
      Способами проведення дозвілля на таких турах культурно-пізнавального характеру можуть бути творчі зустрічі, відеопрограми про місце відпочинку, якісь національні свята. Не виключається відвідування ресторанів з програмою вар'єте, дегустацією національних кухонь. Спортивні та курортні програми, як правило, не плануються.
      Розміщення туристів на стаціонарних турах може бути найрізноманітнішим - у готелях від 1 до 5 зірок. Основна вимога - місцезнаходження готелю в межах міста, бажано ближче до його історичного центру. На маршрутних турах туристів розміщують, як правило, в готелях туристичного класу (у різних країнах це від 2 до 4 зірок).
      Харчування на маршрутних турах  - зазвичай повний пансіон, так  як основний час приділяється  екскурсіям, музеям, театрам і у  туристів немає часу самостійно  організовувати собі харчування. Пункти живлення замовляються у зручній близькості з наміченими екскурсійними об'єктами. На стаціонарних турах частіше пропонується напівпансіон або (рідше) тільки сніданок. При цьому потрібно врахувати, що ряд екскурсійних та дозвіллєвих заходів включає в себе обід або вечерю.
      На пізнавальних турах з туристами  працюють досвідчені гіди-екскурсоводи. На окремих тематичних екскурсіях - екскурсоводи-мистецтвознавці. Важливо при роботі з іноземними туристами надавати їм екскурсії на рідній (в крайньому випадку англійською) мові. Це сьогодні є правилом хорошого тону і негласним правилом гарного обслуговування. Вважається, що переведення спотворює сприйняття теми і погіршує якість екскурсії.
    У програмі турів обов’язково необхідно виділяти вільний час для самостійного огляду міста і знайомства з його магазинами. Як правило, на стаціонарних турах половина дня у туристів вільна, так як на день зазвичай планується одна екскурсія, і цей час туристи можуть використовувати для знайомства з містом. На маршрутних турах також необхідно передбачити вільні «вікна» в обслуговуванні. Зазвичай вільний час в розмірі від 0,5 до 1 дня передбачається у великих туристичних центрах, де туристи зупиняються на 2 або 3 дні. У містах, на відвідини яких виділяється всього 1 день, такий час може бути непередбачено. Хоча і це, звичайно, залежить від побудови програми, навантаження і великої кількості визначних об'єктів[25,27]. 
 

РОЗДІЛ II
ТЕХНОЛОГІЯ  ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТУРБЮРО ІРИНИ БОРЩЕНКО ПРИ ФОРМУВАННІ НОВОГО ТУРУ «СТЕЖКАМИ КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ» 

2.1. Загальна характеристика  туристського підприємства  «Турбюро Ірини  Борщенко» 

    Назва підприємства: туристична компанія "Турбюро Ірини Борщенко" .
    Тип підприємства за формою діяльності: туроператор внутрішнього та виїзного туризму.
    Форма власності: приватне підприємство.
    Прізвище, ім’я, по батькові керівника: Ірина  Вікторівна Борщенко.
    Ліцензія: АВ № 349777 від 09.11.2007р.
    Адреса: Україна, м. Кіровоград, 25006, вул.. Калініна 3-А.
    Контактні телефони:
     +38 0522 502 27 59; 529 17 27
    Електронна  пошта:
       ukrtour@tib.ua / tib@tib.ua
      Штат підприємства налічує 4 чоловіка (директор, старший менеджер, менеджер, головний бухгалтер). Штатний розклад «Турбюро Ірини Борщенко» наведено в табл. 2.1
    Таблиця 2.1
Штатний розклад підприємства             
ПІБ Посада Оклад (грн.)
Борщенко Ірина Вікторівна Директор 4000,00
Гуйван  Юлія Сергіївна Старший менеджер 2500,00
Шелін Олена Олегівна Менеджер 2000,00
Горб Аліна Василівна Головний бухгалтер 2000,00
 
    "Турбюро  Ірини Борщенко" працює на ринку туристичних послуг з 2002 року і здійснює організацію внутрішніх та  закордонних подорожей. Основними напрямками діяльності фірми є дитячі та сімейні оздоровчо-пізнавальні тури. Турбюро пропонує різноманітні екскурсійні програми до Польщі, Чехії, Угорщини, Німеччини, Франції, Італії, тури на гірськолижні курорти Словаччини, Австрії, Італії, Болгарії, Польщі, відпочинок на морі в Єгипті, Туреччині, ОАЕ, Тунісі та багато іншого. Туристичною компанією також було розроблено безліч екскурсійних програм містами України та Європи.
    Турбюро надає комплекс послуг що включають:
  бронювання готелів різної категорії та у відомчих готелях Києва і
Київської області;
  організацію трансферів;
  організацію конференцій, семінарів і тренінгів;
  оздоровлення в санаторіях України;
  кваліфікованих гідів, перекладачів;
  оренду транспорту єврокласу по Україні та закордон;
  розробку нових екскурсійних програм, згідно побажань і
пропозицій.
    Фірма займається прийомом туристів з Росії, Білорусі, Грузії, Польщі, Молдови та країн Західної Європи, а також направляє туристів до таких міст та регіонів України як АР Крим, Львів, Закарпаття, Поділля, Волинь,Чернігів, Канів, Вінниця, Полтава, Батурин, Корсунь –Шевченківський,Одеса і т.д.
    У процентному відношенні групові  туристи складають 73 %, індивідуальні - 27%. Серед туристів переважає міське населення (91%),частка сільського становить лише 9%. Переважаючою за кількістю туристів є група дітей та молоді (35 та 25 % відповідно), трохи менше туристів похилого віку та економічно активних людей (20 та 15 %).Найменшу кількість в туристських потоках фірми складають люди середнього віку (лише 5%). Найчастіше подорожі здійснюють учні (35%) та студенти (25%), службовці (16%), підприємці (14%), робітники становлять 10%. Переважна кількість подорожей припадає на літній період (63%), відсоток поїздок взимку становить 37%.
    "Турбюро  Ірини Борщенко" займається розробкою залізничних, авіаційних, автобусних та комбінованих видів маршрутів по Україні та Європі.
    Турфірма  «Турбюро Ірини Борщенко» надає  послуги з відкриття віз, оформлення закордонних паспортів, страхування.
    Для оформлення паспорта подаються:
   паспорт громадянина України;
   свідоцтво про народження;
   копія та оригінал виданої податковим органом довідки про
присвоєння індентифікаційного номера;
   квитанція про сплату державного мита або документ, що
підтверджує право  на звільнення від його сплати.
    Вартість  оформлення закордонного паспорта:
   нетерміновий паспорт (21-30 робочих днів) - 690 грн
   терміновий паспорт (10 робочих днів) - 1350 грн
   супертерміновий паспорт (3-5 робочих днів) - 1750 грн
    Для оформлення дитячого проїзного квитка необхідно подати:
- свідоцтво про народження дитини;
 - паспорт громадянина України одного з батьків;
 - нотаріально завірений дозвіл обох батьків на оформлення дитячого проїзного квитка.
    Згідно  Закону України «Про туризм», всі  туристи, що звертаються до туристського підприємства з метою придбання  послуг мають в обов’язковому порядку бути застраховані від нещасного випадку та отримати медичну страховку. Ці та інші види страхування (страхування від невильоту, багажу, автотранспорту) на підставі угод про співпрацю з "Турбюро Ірини Борщенко"  здійснює страхова компанія «Оранта» (Додаток Б)[1].
    Турфірма  власним транспортом не володіє, але співпрацює з транспортною компанією  «Автолюкс», яка надає в аренду комфортабельні автобуси різної місткості за вигідними цінами. Туристичне підприємство арендує Mercedes Sprinter 316 (18 місць) АА1765АЕ, Mitsubishi «Діамант» (53 місця) АА2523АМ та «Mitsubishi opalin» (35 місць) АА1324АМ.
    В епоху інформаційних технологій кожне туристичне підприємство потребує нових форм управління бізнесом, а також модернізації умов праці. В таких цілях туристичне бюро використовує комплекс програм з автоматизації управління підприємством.
    В процесі своєї діяльності турфірма використовує глобальну систему бронювання Galileo, користування якою дозволяє автоматизувати процеси бронювання авіаквитків, готельних номерів, турів тощо. Система Galileo включає:
- Galileo Availability - забезпечує доступ до інформації про наявність вільних місць на рейси більш ніж 500 авіакомпаній, при цьому є можливість звертатися безпосередньо до баз даних більшості авіакомпаній, а по окремих авіакомпаніям вибирати вільні місця аж до останнього на момент запиту;
- Galileo Enhanced Booking File Servicing - дозволяє формувати запити до системи бронювання авіакомпаній в єдиному форматі та багато ін. допоміжних програм.
    Також «Туристичне бюро Ірини Борщенко»  використовує GP Travel Suite - професійну версію програмного комплексу для туроператорів. До основних функції програми відносяться формування та продаж власних турпродуктів (готелі, трансфери, екскурсії, тури, візи, страховки), онлайн-бронювання на сайті для агентств, що входять в партнерську мережу, фінансовий облік, аналітика.
    Також у процесі своєї діяльності підприємство використовує пакет офісних програм, що включають MS Word, MS Excel, MS Access і т.п. 
 
 
 

2.2. Технологія формування екскурсійно-пізнавального туру «Стежками козацької слави»  

    Як  вже було згадано, Україна має  високий історико-культурний потенціал. Кожна область, місто нашої держави має власний неповторний колорит і викликає цікавість туристів з усієї країни і навіть світу. Серед них особливо хотілося б виділити Запорізьку область, яка має надзвичайну популярність серед туристів завдяки численним пам’яткам історії пов’язаних з козацьким минулим України.
    Запорізька  область є привабливою туристсько – рекреаційною зоною. Основою привабливості регіону в сфері туризму складають як історичні пам’ятки (історико-культурний центр "700-літній Запорозький Дуб", колиска Запорізького козацтва та першої в світі демократичної республіки - о. Хортиця тощо), так і природні умови, які сприяють багатьом видам сучасного туризму.
    Але, безсумнівно, візитною карткою Запорізького краю є острів Хортиця, що є об’єктом підвищеної уваги багатьох туристів. Отже, завдяки наведеним факторам Запорізький край було обрано для створення тематичного пізнавального туру «Стежками козацької слави».
    Програмне забезпечення туру:
    День 1:
    10.00 - прибуття в Запоріжжя; оглядова екскурсія містом (площа Фестивальна, Маяковського, бульвар Шевченка, годинник Закоханих, проспект Леніна, ДніпроГЕС).
    12.30 - переїзд на о. Хортиця; відвідування музею історії українського козацтва (діють експозиції, присвячені найдавнішим часам, періоду Київської Русі, козацькій епосі, новітній історії запорізького краю, а також представлені 4 діорами: "Битва київського князя Святослава", "Військова рада на Січі", "Визволення м. Запоріжжя 14 жовтня 1943 р. ").
    13.30 - екскурсія "Дорога на Січ" - пішохідна екскурсія в історико-культурний комплекс "Запорізька Січ", місце зйомок художнього фільму "Тарас Бульба"; можна побачити козацькі курені, січову школу, будинок кошового отамана, церкву і почути розповідь про устрій Запорізької Січі.
    15.00-подорож до 725-літнього дуба Запорізького (за легендою під цим дубом запорожці писали свій знаменитий лист турецькому султанові; мальовнича атмосфера цієї події зображена на знаменитій картині Іллі Рєпіна).
    15.40-обід / вільний час
      Факультативно: катання на теплоході навколо о. Хортиця (доплата, 35-40 грн).
    17.00-розміщення  в готелі «Хортиця», вечеря.
    День 2:
    10.00 - сніданок, виселення з готелю.
    11.00 - відвідування Музею історії зброї (один з найбільших в Європі, представлені експонати від середини палеоліту до середини 20 століття).
    12.00 - відвідування Музею козацького флоту (ангари реставраційної майстерні, в якій демонструються автентичні кораблі типу «Чайка», «Бригантина» і т.д., підняті з дна р. Дніпро в районі острова Хортиця).
    13.00 - вистава кінного театру «Запорізькі козаки», за участю танцювального колективу, тріо бандуристів, демонстрацією елементів вольтіжіровки, джигітовки, роботи арапником, списами, шаблями, іграми з глядачами; після виступу всі бажаючі можуть самостійно покататися верхи і скуштувати національні українські страви в Заставі.
    16.00 - обід / вільний час
    Факультативно: поїздка до заповідника «Кам'яна  могила» (доплата 100 грн\чол) - загадкове містичне місце, де імовірно знаходилася перша держава на землі Арата, жили справжні амазонки, а також були виявлені древні петрогліфи, що містять оповіді, з яких, по одній з гіпотез, "списана" Біблія.
    19.00 - виїзд до Кіровограду.
    У вартість включено:
   проживання в готелі;
   проїзд комфортабельним автобусом;
   страховка;
   екскурсійне обслуговування.
    У вартість не включено:
   харчування;
   факультативні заходи;
   вхідні квитки в музеї.
    Перелік підприємств, що надають послуги  в рамках туру:
   транспортна компанія «Автолюкс», що є надійним партнером
«Турбюро Ірини Борщенко», і забезпечує перевезення Кіровоград-Запоріжжя-Кіровоград мікроавтобусом Mercedes Sprinter 316 АА1765АЕ;
   готель «Хортиця», розташований в одному мальовничих екологічно
чистих  куточків Запоріжжя – в самому серці острова Хортиця. Туристам пропонуються комфортабельні 2-кімнатні номери "люкс", одно-, двомісні номери з усіма зручностями (табл.2.2). До послуг гостей ресторан, затишне кафе, буфет, сауна, казино, більярд, пральня, автостоянка з охороною, конференцзал на 85 місць;
                                                                                                         Таблиця 2.2
               Номерний фонд туристичного готелю  «Хортиця»    
Категорія  номеру
Кількість  номерів
Опис номеру
Люкс 11 Ліжко, шафа, стіл, санітарні зручності (туалет, ванна). Номер після ремонту, нові меблі, сантехніка, телевізор, холодильник, меблевий гарнітур, кондиціонер
Напівлюкс 1-місний
21 Ліжко, шафа, стіл, санітарні зручності (туалет, душ). Номер після ремонту, нові меблі, сантехніка, телевізор, холодильник, меблевий гарнітур.
1-місний ізольований
20 Ліжко, шафа, стіл, санітарні зручності (туалет, душ). Номер після ремонту, нові меблі, сантехніка, телевізор, холодильник.
1-місний  блок
14 Ліжко, шафа, стіл, санітарні зручності (туалет, душ). Номер після ремонту, нові меблі, сантехніка, телевізор.
2-місний  блок
14 Ліжко, шафа, стіл, санітарні зручності (туалет, душ). Номер після ремонту, нові меблі, сантехніка, телевізор.
   Запорізьке бюро подорожей та екскурсій, найбільша туристично-екскурсійна організація профспілок Запорізької області, забезпечує екскурсійне обслуговування туристів на місці.
    Новий тур передбачає дводенну подорож  до міста Запоріжжя з метою  ознайомлення туристів з найвидатнішими пам’ятками козацької доби (історико-культурний комплекс "Запорізька Січ", 725-літній запорізький дуб, Музей козацького флоту, Музей історії українського козацтва і т.д. ).
    Перевезення  здійснюється автобусом Mercedes Sprinter 316 АА1765АЕ з Кіровограду безпосередньо до готелю «Хортиця» в місті Запоріжжя. Відстань Кіровоград – Запоріжжя - 301 км.
    Харчування  не входить до основного комплексу входить, але туристський готель «Хортиця» пропонує сніданок, обіл та вечерю за додаткову плату(40-50грн/чол).
    В програму туру входить оглядова екскурсія  містом, на якій туристи матимуть змогу  ознайомитись з містом Запоріжжя та його найвизначнішими місцями (Площа Фестивальна, Маяковського, бульвар Шевченка, годинник Закоханих, ДніпроГЕС).
    На  острові Хортиця, в серці міста  Запоріжжя, туристів чекає захоплююча екскурсія до Музею історії українського козацтва, де діють експозиції, присвячені періоду найдавніших часів, Київської Русі, козацької епохи, новітньої історії запорізького краю, а також 4 діорами: "Битва київського князя Святослава ", "Військова рада на Січі", "Визволення м. Запоріжжі 14 жовтня 1943 р. ".
    Наступна  екскурсія "Дорога на Січ" являє собою пішохідну прогулянку в історико-культурний комплекс "Запорізька Січ". Ця територія відома, перш за все , як місце зйомок художнього фільму "Тарас Бульба", де  можна побачити козацькі курені, січову школу, будинок кошового отамана, церкву і почути розповідь про устрій Запорізької Січі.
    Дуже  цікавою є подорож до 725-літнього Запорізького дуба. Адже, за легендою, саме під цим дубом запорожці писали свій знаменитий лист турецькому султанові. Мальовнича атмосфера цієї події показана на не менш відомій картині Іллі Рєпіна.
    Також на туристів чекає відвідування Музею історії зброї, що є одним з найбільших в Європі (тут представлені експонати від середини палеоліту до середини 20 століття), а також екскурсія до Музею козацького флоту де можна побачити ангари реставраційної майстерні, в якій демонструються автентичні кораблі типу «Чайка», «Бригантина» і т.п., підняті з дна р. Дніпро в районі острова Хортиця.
    Пропонуються факультативні заходи у вільний час, такі як  прогулянка теплоходом навколо острова Хортиця і  поїздка до заповідника «Кам'яна могила» - загадкового містичного місця, де імовірно знаходилася перша держава на землі Арата, місце існування справжніх амазонок, а також були виявлені древні петрогліфи, що містять оповіді, з яких, за однією з гіпотез, "списана" Біблія.
    Тур «Степами козацької слави» дозволить  найвибагливішим туристам насолодитися історичною та сучасною спадщиною міста, поринути в бойове минуле козацтва, епоху божевільних і відважних подвигів, ознайомитися з культурою та побутом Запорізької Січі.
    Даний екскурсійно-пізнавальний тур «Степами козацької слави»  розрахований на групу 18 чоловік.
    Для перевезень туристів на маршруті використовується мікроавтобус Mercedes Sprinter 316 АА1765АЕ, наданий компанією «Автолюкс» (Додаток Д).
    Запорізьке бюро подорожей та екскурсій надає першокласного екскурсовода, що буде супроводжувати туристів під час проведення екскурсій.
    Розгорнута  інформація про тур, його особливості  та переваги знаходяться в інформаційному листку (Додаток Е).
    Ціна  є важливим елементом туру. Вона розроблена враховуючи ринкову позицію туру та цінові пропозиції постачальників послуг. Розрахунок вартості туру «Стежками козацької слави» подано в Додатку Ж.  

    РОЗДІЛ III
ТЕХНОЛОГІЯ  ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОСУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРУ 

3.1. Технологія розробки  заходів по просуванню  туристського продукту  на ринок 

    У туризмі велике значення надається  заходам щодо просування продукту до споживача. Під просуванням туристичного продукту розуміють комплекс заходів, спрямованих на реалізацію туристичного продукту: реклама, участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, організація туристичних інформаційних центрів із продажу туристичного продукту, видання каталогів, буклетів і т. п. Іншими словами, просування турпродукту припускає проведення різних видів діяльності по доведенню інформації про кращі сторони продукту до потенційних споживачів і стимулювання в них бажання його купити[16].
    Просування  турпродукту «Турбюро Ірини Борщенко» здійснює в таких напрямах:
- рекламна  кампанія;
- стимулювання збуту (продаж);
- персональні  продажі;
- зв'язки  з громадськістю.
      Реклама в сфері туризму більш  актуальна, ніж у інших галузях.  Ця обставина пов'язана з індивідуальними  властивостями туристичних послуг (невідчутність, нездатність до  збереження, нерозривність виробництва і споживання).
    За  функціональними можливостями рекламу  можна класифікувати за такими видами:
- інформативна;
- спонукальна;
- нагадувальна.
      Інформативна реклама інформує  споживачів про нові тури з  метою створення первинного попиту. Спонукальна реклама впливає на підсвідомість людини, закликаючи її до купівлі. Реклама, що нагадує, своїм завданням ставить нагадування споживачеві про існування вже добре відомого туру[18].
    Для просування туру «Стежками козацької  слави» підприємство «Турбюро Ірини Борщенко» використовує рекламу на телебаченні, що охоплює широкий сегмент потенційних покупців. Рекламні роліки бутуть транслюватись на телеканалах «Інтер», «СТБ», «1+1» з 16.00 кожну годину. Така реклама має привернути увагу до турфірми і зацікавити  нових клієнтів.
    Також доцільно використовувати рекламу  в різних спеціалізованих туристичних  інтернет-ресурсах, таких як tonkosti.ru, map.kuda.ua, kraina.ua, а також на офіційному сайті підприємства tib.kiev.ua. Розсилка електронною поштою останніх новинок та акцій фірми приверне увагу постійних клієнтів до нового туру.
    Під стимулюванням збуту в туризмі  розуміють короткострокові заохочувальні заходи, що сприяють продажу і збуту.
    Стимулювання  проводиться в трьох напрямах:
- стимулювання  співробітників турфірми;
- стимулювання  торгових посередників;
- стимулювання  клієнтів.
    Стимулювання  співробітників фірми «Туристичне бюро Ірини Борщенко» спрямовано на підвищення якості обслуговування, зростання професійної майстерності й удосконалення роботи. Роботи з другого напряму орієнтовані на співробітників фірм-партнерів з метою заохочення їхньої роботи і, відповідно, збільшення збуту турів основного підприємства. Заходи стимулювання збуту, спрямовані на клієнтів, заслуговують на особливу увагу у зв'язку зі значним завищенням кількості пропозицій над попитом туристичного продукту.
    «Турбюро  Ірини Борщенко» практикує різноманітні знижки цін для різних категорій клієнтів:
- знижки  у випадку бронювання турів  у встановлений термін;
- знижки  сезонних розпродаж;
- знижки окремим категоріям покупців (діти, сімейні пари, молодята);
- бонусні  знижки, надані постійним клієнтам;
- групові  знижки.
    Також у якості подарунків і сувенірів  підприємство використовує фірмові канцтовари, майки, і т. п. Особливі подарунки від бюро(квіти, фрукти, солодощі) отримують в день народження  постійні клієнти.
    Турбюро у співробітництві з ЗАТ «Приватбанк» надає купони на знижку їхнім клієнтам, оскільки останніх, в силу наявності коштів, можна вважати потенційними покупцями турів. При розміщенні внесків у банку клієнту видається книжка купонів на придбання турів.
    Турфірма  часто практикує надання додаткового обслуговування протягом декількох днів до основної поїздки (наприклад, тур тривалістю 24 дні оплачується як за 21 день плюс 3 дні безкоштовно) чи додаткових послуг (безкоштовний пляж, басейн і т. п.).
    Стимулювання торгових посередників (турагентств) здійснюється шляхом
виплати прогресивної комісії за продаж туру, організації безкоштовної рекламної поїздки для працівників турагенств для ознайомлення з новим туром, а також виплати бонусів турагентствам, які збільшать продаж туру.
    Персональні продажі являють собою усні презентації  товарів. Це один з дорогих методів  просування, але й один з найефективніших. Туристичне бюро на персональний продаж витрачає у три рази більше коштів, ніж на рекламу. Прямий маркетинг передбачає персональну роботу співробітників турфірми з відвідувачами торгового залу, а також при зустрічах із представниками корпоративних чи громадських організацій з метою привернути їхню увагу до пропонованих турів і викликати бажання придбати їх.
    Заходи  з паблік рілейшнз мають важливе  значення для формування позитивного  іміджу туристського підприємства серед  потенційних клієнтів та партнерів.
    Заходи  з паблік рілейшнз «Турбюро Ірини Борщенко» проводяться в трьох напрямках:
   досягнення доброзичливості та розуміння з боку засобів масової
інформації  та соціуму, на який і орієнтується ваш бізнес;
   перманентна організація інформаційного потоку від компанії до
потенційних партнерів та клієнтів, а також тих, що існують;
   створення та підтримання іміджу компанії та забезпечення ефекту її
присутності у сферах конкурентного ринку.
    Для досягнення доброзичливості та розуміння  з боку засобів масової інформації та соціуму туристичне бюро організовує  благодійні заходи за участі зірок вітчизняної естради та з запрошенням ЗМІ, а також виступає спонсором в різноманітних заходах щодо захисту навколишнього середовища.
    Постійна  підтримка зв’язків між фірмою та потенційними і вже існуючими партнерами та клієнтами здійснюється завдяки проведенню різних рекламних турів за участів відомих діячів культури, спорту, «Людей року» і т.п.
    Створенню та підтриманню іміджу компанії сприятиме  проведення тематичних семінарів, лекцій, статтей в спеціалізованих журналах з посиланням на «Турбюро Ірини Борщенко»
    Такого  роду діяльність приверне увагу потенційних  клієнтів, а також партнерів, сприятиме  формуванню позитивного іміджу туристичного бюро, що в свою чергу буде впливати на місце та роль підприємства на туристичному ринку. 
 
 
 
 
 
 

3.2. Технологія реалізації  туристського продукту  посередникам і  споживачам 

    Стадія реалізації турпродукту фактично є перевіркою ефективності робіт, проведених туристичним підприємством на попередніх етапах.
    Процес  масових продажів туристського підприємства проводиться на плановій основі, з урахуванням планованого завантаження і планового обсягу продажів. Тому після завершення формування і розробки туру туристичне бюро переходить до планування основних показників збуту на конкретний період часу (частіше всього на сезон)[16].
    Туристичне  підприємство «Туристичне бюро Ірини  Борщенко» організовує як прямий продаж власного турпродукту споживачам, так і продажі через турагентства. Побудову каналів збуту підприємство здійснює за принципом договірних вертикальних маркетингових систем, тобто шляхом    заключення агентських угод, взаємини в рамках якої будуються на основі ряду взаємних зобов'язань між туроператором (принципалом) і турагентом. Центральними статтями угоди є розміри, умови і терміни виплати комісійних. Розмір комісійних складає від 2 до 12 %. Комісійні виплачуються агентам у встановлений термін після перерахування коштів клієнта туристичному бюро.
    Агентська мережа «Турбюро Ірини Борщенко» складає 20 туристичних агентств в містах Київ, Дніпропетровськ, Львів, Харків, Одеса, Донецьк,Запоріжжя та Кіровоград. В планах фірми - розширення мережі агентств з продажу до 20 в найбільших містах України.
    Отже, формування агентської мережі є досить важливим на етапі реалізації тур  продукту. Для цього «Турбюро Ірини Борщенко» бере участь в різноманітних туристських виставках, ярмарках, презентаціях, що дає можливість підприємству спілкуватись з потенційними партнерами-агентами з реалізації тур продукту.
    Особлива  увага на етапі реалізації екскурсійно-пізнавального туру «Стежками козацької слави» в «Турбюро Ірини Борщенко» надається підготовці персоналу й перевірці його готовності до реалізації туру. Для цього торговий персонал туристського підприємства вивчає склад туру, його особливості, наявність додаткових послуг, варіанти обслуговування у рамках програми та інші нюанси.
    Взаємовідносини між «Турбюро Ірини Борщенко»  та агентськими підприємствами регулюють  агентські договори (Додаток К).
    У договорах між туристичним бюро і турагентами визначаються права і обов'язки сторін, система взаєморозрахунків, форми контролю за діяльністю, умови просування туристського продукту на ринок, зокрема організації реклами, визначаються умови продажу туристського продукту, ступінь відповідальності сторін [20].
    У своїй діяльності турагенти керуються агентськими договорами з «Туристичним бюро Ірини Борщенко», відступ від яких є порушенням обов'язків і спричиняє за собою юридичні наслідки. Всі ділові операції агента повинні здійснюватися тільки на користь партнера. Права і обов'язки сторін регламентуються укладеними договорами, а також чинним законодавством.
    До  агентського договору в даний  час застосовуються положення про комерційне представництво, регульовані ст. 243 Цивільного кодексу  і розділом 31 Господарського кодексу[8,11].
    Ключовим  моментом агентського договору є той факт, що агент (представник) при виконанні договору діє від імені принципала, тобто, по суті, агентський договір можна порівнювати з договором доручення.
    Предметом агентського договору є надання послуг з укладання договорів на користь принципала – від його імені і за його рахунок. Крім того, цим договором також може бути обумовлено правове поле, в межах якого договір має юридичну силу.
    Оскільки  агент виступає за договором від  імені принципала, то і всі вимоги до відшкодування збитків пред'являються до принципала (агент просто виконує функції з пошуку клієнтів і укладання договорів).
    Агентська угода повинна містити необхідні  атрибути, без яких вона буде
    позбавлена  значення і може бути визнана недійсною:
  найменування угоди;
  місце і дата здійснення;
  опис учасників угоди;
  опис предмета і об'єкта угоди;
  вартість турів ( дані про обґрунтування вартості туру можна винести
в додаток  окремим документом);
  політика й розміри знижок і надбавок до вартості стандартного туру;
  форс-мажор;
  претензії, порядок їх оформлення і терміни пред'явлення;
  терміни дії угоди;
  кількість примірників;
  реквізити сторін;
  найменування і підписи сторін.
    Замовлення  на тур «Стежками козацької слави» є запитом турагента на бронювання туру фірми «Турбюро Ірини Борщенко», що надає інформацію про замовлений комплекс туристичних послуг(Додаток Л).
     Туристське підприємство «Турбюро Ірини Борщенко» має право вимагати від турагента внесення уточнень до замовлення. Протягом визначеного в договорі строку з дня отримання замовлення туристичне бюро направляє турагенту підтвердження замовлення. Протягом визначеного в договорі строку після оплати замовленого турпродукту туроператор зобов’язаний надати турпродукт турагенту шляхом оформлення та передачі представнику турагента документів, які необхідні для споживання турпродукту (авіаквитків, страхових полісів, рахунку-фактури, та інших документів, визначених туроператором залежно від складу турпродукту).
    Турагент  несе відповідальність за наслідки, викликані  несвоєчасною передачею відомостей і документів  або їх невідповідність діючим нормам та вимогам компетентних органів України.
    Важливим  в роботі з туристом є робота з  різноманітними документами та договорами.
    Основним  видом договорів у туристській  діяльності є договір на туристичне обслуговування фізичної особи (Додаток М). До договору на туристичне обслуговування пред'являються усі вимоги чинного законодавства щодо надання послуг. Договір на туристичне обслуговування повинен бути складений в письмовій або електронній формі.
    Предметом договору на туристичне обслуговування є надання однією стороною (туроператором або турагентом) іншій стороні (туристу) комплексу туристських послуг (туристського продукту) за окрему плату.
    До  укладання договору на туристське обслуговування згідно із ст. 20 Закону України “Про внесення змін до Закону “Про туризм“ туристське підприємство повинно надати туристу необхідну інформацію[1].
    До  складу договору на туристське обслуговування входять наступні дані:
    – інформація про туроператора або  турагента;
    – відомості про туриста;
    – достовірна інформація про споживчі властивості турпродукту, разом  з відомостями про програму перебування і маршрут подорожі, про умови безпеки тощо;
    – дата початку й закінчення подорожі;
    – роздрібна ціна продукту й порядок  його оплати;
    – порядок зустрічі, супроводу і  проводів туристів;
    – права, обов’язки й відповідальність сторін;
    – медичне страхування і забезпечення;
    – мінімальна кількість туристів у  групі, необхідне для подорожі з  вказівкою термінів і порядку  інформування туристів про те, що подорожі не відбудеться з причини недобору групи;
    – порядок зміни й розірвання договору;
    – порядок регулювання суперечок, що виникають, і відшкодування збитків  сторін;
    – порядок і терміни висування  туристом претензій.
    Кожна із сторін договору може вимагати внесення змін або розірвання договору у зв'язку з істотними змінами обставин, з яких вони виходили при укладенні договору.
      «Турбюро Ірини Борщенко» здійснює онлайн-бронювання туристичних послуг, а також бронювання електронною поштою. Бронювання здійснюється лише при отриманні агентом відповідного письмового підтвердження та виставленого рахунку.
    Оплата  реалізованих турпослуг здійснюється турагентом в безготівковій формі  протягом трьох банківських днів після підтвердження бронювання та рахунку або готівкою в касу туроператора.
    Не  менш важливим аспектом в роботі з  туристом являється страхування. Стаття 16 Закону України "Про туризм" передбачає, що "Страхування туристів (медичне та від нещасного випадку) обов'язкове і здійснюється суб'єктами туристичної діяльності на основі угод із страховими компаніями, які мають право на здійснення такої діяльності"[1].
      «Турбюро Ірини Борщенко» надає послуги страхування в співробітництві із страховою компанією «Оранта» (Додаток Б). Туристична фірма пропонує, крім обов’язкового, страхування від невильоту, страхування багажу, автотранспорту та інші види страхування згідно побажань клієнта.
    Оформлення  ваучера є важливою частиною роботи з туристом (Додаток Н). Відповідно до Опису бланка ваучера, ваучер є бланком розміром 1/3 аркуша формату А4 (99 х 210 мм), що містить таку інформацію:
– серію  і номер бланка;
– найменування документа «Ваучер»;
– найменування і місцезнаходження суб'єкта туристської  діяльності, який реалізує послуги, номер ліцензії на відповідний вид діяльності;
– найменування, місцезнаходження, номер телефону суб'єкта туристської діяльності, який надає  послуги;
– розмір фінансового забезпечення відповідальності туроператора (турагента) або межу відповідальності суб'єкта туристської діяльності по договору;
– прізвище і ім'я туриста (для групових поїздок - прізвище і ім'я керівника групи, чисельність групи з прикладеним списком туристів, завіреним печаткою суб'єкта туристської діяльності, який видав ваучер);
– види туристських послуг, терміни їх надання  і загальна вартість;
– назва, адреса і номер телефону об'єкту розміщення, його тип і категорія, режим харчування (у разі надання послуги з розміщенням);
– у  ваучері можуть бути відображені  додаткові умови, обумовлені договором, складом групи, необхідні для  обслуговування туристів;
– дата видачі ваучера;
– печатка[10].
    Заповнення  бланка ваучера може здійснюватися вручну або за допомогою
комп'ютерної  техніки. Якщо на заповненому бланку ваучера відсутні один або
декілька  обов'язкових реквізитів, він може бути визнаний недійсним, в наданні
послуг  з такого ваучера може бути відмовлено.
    Не  менш важливим етапом являється робота з туристськими формальностями (введені законодавством тієї чи іншої країни або групою держав одночасно суворо обов'язкові норми, які повинні виконуватися туристом, туристської фірмою, і всіма іншими організаціями, що мають відношення до підготовки і проведення туристської поїздки).
    Так як даний екскурсіно-пізнавальний тур  «Стежками козацької слави» не потребує перетину кордонів України, що виключає проходження митних, візових та санітарно - епідеміологічних формальностей. 
 
 
 
 
 

    ВИСНОВКИ 

    1) В першому розділі було розкрито теоретичні засади технології розробки нового екскурсійно-пізнавального туру. Було визначено, що діяльність туроператора передбачає формування (комплектування), просування та оптову реалізацію турпродукту; забезпечення обслуговування туристів; контроль і оперативне супроводження турпродукту; відповідальність за виконання робіт. Також його основними завданнями є складання маршрутів та перспективних програм обслуговування туристів, взаємодія з постачальниками послуг, розрахунок вартості турпродукту і визначення ціни, реалізація турпродукту його методичне забезпечення, підготовка, підбір і призначення спеціалістів на маршрутах подорожей, забезпечення туристів необхідним та спеціальним знаряддям, сувенірами та рекламно-інформаційною продукцією, контроль за якістю, надійністю та безпекою туробслуговування, рекламно-інформаційна робота з просування турпродукту до споживача.
    Також було розкрито технологію розробки саме екскурсійно-пізнавального туру, враховуючи всі його особливості(головним елементом є екскурсійна програма; харчування може бути не включено до комплексу  основних послуг в рамках туру; наявність досвідченого гіда; розміщення зазвичай організовується в туристських готелях 2-4*; обов’язкове виділення вільного часу на самостійне ознайомлення туристів з містом тощо ).
    2) В другому розділі було надано  повну характеристику туристського  підприємства «Турбюро Ірини  Борщенко», розкрито особливості  діяльності турфірми. "Турбюро Ірини Борщенко" працює на ринку туристичних послуг з 2002 року і здійснює організацію внутрішніх та  закордонних подорожей. Основними напрямками діяльності фірми є дитячі та сімейні оздоровчо-пізнавальні тури. Турбюро пропонує різноманітні екскурсійні програми до Польщі, Чехії, Угорщини, Німеччини, Франції, Італії, тури на гірськолижні курорти Словаччини, Австрії, Італії, Болгарії, Польщі, відпочинок на морі в Єгипті, Туреччині, ОАЕ, Тунісі та багато іншого. Туристичною компанією також було розроблено безліч екскурсійних програм містами України та Європи.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.