Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Формування мджу туристичного пдприємства

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 13.05.2012. Год: 2011. Страниц: 17. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ
КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
  ДВУЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. ГЕТЬМАНА» 
 

                                                      Кафедра менеджменту 
 
 
 

КУРСОВА РОБОТА
по дисципліні:
 «Менеджмент підприємств туристичної індустрії»
на тему:
Формування  іміджу туристичного підприємства
(на  прикладі санаторію «Форос») 
 
 
 

Студентки 43 групи, спеціальності  МО
                                          Абльтарової Д.Е.
                                          _______________________________
                                                      (підпис) 
 

                       Науковий керівник
                        Найдіна Є.І.
                        ______________________________
                                    (підпис) 
 

Дата здачі  роботи на перевірку
 і рецензування___________ 
 

Курсова робота захищена
з оцінкою «___» 
 

Сімферополь, 2010г.
Зміст курсової роботи
Тема  Формування іміджу туристичного підприємства
(на прикладі санаторію «Форос»)
стор.
ВСТУП ……………………………………………………………………………………3
 РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ……………………………………………….5
1.1. Поняття  іміджу, його завдання, функції і  структура ……………………………...5
1.2. Основні  етапи та засоби формування  іміджу …………………………………….11
1.3. Особливості  формування іміджу підприємства  в сфері туризму ……………….13
РОЗДІЛ II.    АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРІЮ «ФОРОС»………………………………………………………………………………19
2.1. Загальна  характеристика діяльності санаторію  «Форос» …………………….….19
2.2. Аналіз  існуючого іміджу санаторію «Форос»  ……………………………………29
2.3. Складності у формуванні іміджу санаторію «Форос» ……………………….…..35
РОЗДІЛ III. РОЗРОБКА НАПРЯМКІВ І ЗАХОДІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІМІДЖУ САНАТОРІЮ «ФОРОС»…………………………………………………..37
3.1. Заходи  в галузі розробки ефективної  реклами …………………………………...37
3.2. Напрями  зміцнення корпоративного духу  і культури санаторію………………..39
3.3. Заходи, орієнтовані на представників  основних зацікавлених у споживанні  послуг санаторію груп населення  ……………………………………………………41
ВИСНОВКИ  І ПРОПОЗИЦІЇ ………………………………………………………...44
СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………………46
ДОДАТКИ 
 
 
 
 
 

ВСТУП
     Ринкова трансформація економіки України, насичення ринку товарів і  послуг, створення конкурентного  середовища актуалізують необхідність використання фірмами маркетингових  технологій, одним з елементів  яких є формування та зміцнення корпоративного іміджу. Особливе значення він набуває  для сфери послуг, бо в силу специфіки  самих послуг споживачі при виборі їх виробника все більше спираються на його імідж, ділову репутацію.
     Проблема  формування корпоративного іміджу є  однією з найменш розроблених  тем у вітчизняній економічній  літературі. Роботи, написані в рамках даної проблеми вітчизняними авторами, обмежуються, як правило, проблемою  формування компонентів фірмового  стилю, що далеко не розкриває глибину  і важливість даного питання, а також  розкриттям проблем політичного  іміджмейкерства чи іміджу особистості. Відсутнє чітке уявлення про те, що таке імідж фірми, і які його відмінності від суміжних та близьких за значенням понять, як фірмовий стиль  фірми, система фірмової ідентифікації. Слабо вивчені проблеми формування та єдності зовнішнього і внутрішнього іміджу компанії. Тому дослідження  присвячене аналізу та узагальненню наявного вітчизняного та зарубіжного досвіду створення іміджу туристичної компанії і розробці рекомендацій для формування сприятливого іміджу для конкретного підприємства - «Форос».
     Актуальність  теми дослідження зумовлена тим, що імідж фірми є чинником, що впливає на її конкурентоспроможність, маркетингову позицію, ціноутворення та імідж її продукції, привабливість компанії як роботодавця, якість клієнтури і партнерів, тобто практично на всі сфери життєдіяльності компанії.
     Нарівні з діями, спрямованими на створення  сприятливого зовнішнього фірмового  іміджу, в роботі підкреслюється вся  важливість і внутрішнього іміджу, виступаючого важливим стимулюючим  і мотивуючим фактором підвищення ділової активності співробітників, що є також слабо розробленою сферою знань у вітчизняній теорії менеджменту.
     Метою даної роботи була обрана розробка засобів комунікації, спрямованих на створення сприятливого іміджу туристичного підприємства.
     Відповідно  до мети були поставлені такі завдання:
     - вивчити теоретичні аспекти формування іміджу організації;
     - вивчити особливості формування та управління іміджем туристичного підприємства;
     - проаналізувати діяльність санаторію «Форос» з управління іміджем;
     - розробити рекомендації з управління іміджем санаторію «Форос» як чинника успішної професійної діяльності.
     Об'єктом  дослідження даної роботи є санаторій  «Форос», а предметом дослідження - особливості, специфіка формування іміджу санаторію «Форос».
     Під час дослідження всіх аспектів даного наукового праці були використані  методи аналізу і синтезу в  розумінні іміджу як такого, а також  порівняльний та аналітичний метод, вивчення монографічних публікацій і статей. При написанні роботи були використані праці зарубіжних фахівців зі зв'язків з громадськістю та маркетингу - С. Блека, Л. Брауна, Б. Джи, Ф. Котлера та інших. Також використані праці вітчизняних авторів - В.Г. Королько, А.А. Мещанінова, Г.Г. Почепцова та інших, присвячені теоретичним основам іміджелогії та зв'язків з громадськістю. Важливу роль при написанні роботи відіграло використання статей із спеціалізованих журналів з маркетингу, реклами та готельного бізнесу, а також Інтернет-сайтів, що відображають сучасний практичний підхід до формування та управління іміджем туристичних підприємств.
     Матеріали даної роботи можуть бути використані  при підготовці фахівців в області  менеджменту й у сфері професійного гостинності, а пакет рекомендацій щодо формування і просування іміджу туристичного підприємства може бути використаний у практиці роботи санаторію  «Форос».
     Робота  складається з вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, кількість таблиць – 2, формул - 3, додатків - 3, кількість використовуваних літературних джерел - 16, загальний обсяг роботи - 50 сторінок. 
 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
     1.1. Поняття іміджу, його  завдання, функції  та структура
     Одним з важливих аспектів загального сприйняття та оцінки організації є враження, яке вона справляє, тобто її імідж (образ). Незалежно від бажань як самої організації, так і фахівців зі зв'язків з громадськістю, імідж - об'єктивний фактор, що грає істотну роль в оцінці будь-якого соціального явища чи процесу. Поняття «імідж» походить від латинського imago, пов'язаного з латинським словом imitari, що означає «імітувати». Згідно з тлумачним словником Вебстера, імідж - це штучна імітація або вручення зовнішньої форми якого-небудь об'єкта і, що важливо, особи. Він є уявленням про людину, товар чи інститут, цілеспрямовано формується в масовій свідомості за допомогою пабліситі, реклами або пропаганди. Б. Джі в книзі «Імідж фірми» дає широку і зрозумілу трактування: «... це все і всі, хто має хоч якесь відношення до компанії і пропонованим нею товарах і послугах ... Це твір, що постійно створює як словами, так і образами, які химерно переміщуються і перетворюються в свідомості громадськості в єдиний комплекс». [8, с.56]
Г.Г. Почепцов розглядається імідж як сукупність ряду змінних з перевагою над змістом формою, варіант самоподачі, який акцентував увагу на кращих якостях, що підвищують самооцінку та авторитет у потенційних споживачів, а також ключ до успіху в правильності концепції розвитку суспільних зв'язків. [14, с.120]
     Говорячи  про час, і місце народження серйозних  розробок в області іміджу, дослідники називають Західну Європу, Північну Америку і Японію початку 50-х років. Спочатку іміджем займалися лише великі комерційні структури, і він  зводився до досить обмеженого набору графічних елементів графічного стилю в поєднанні з єдиним підходом до оформлення інтер'єрів, продукції, до створення комплексу словесних прийомів (назва, слоган) з метою позначення своєї індивідуальності. [3, с.74] Однак зі зростанням числа охочих стати унікальними розвивається тенденція переходу від очевидних формальних прийомів до складних концептуальних рішень, а імідж з політики в області дизайну або системи ідентифікації перетворюється на тотальну комунікацію. В даний час він використовується саме в такій якості на світових ринках. Така комунікація здійснюється у всіх сферах діяльності, а не тільки в зовнішньому оформленні; враховує безпосередні та опосередковані, реальні і передбачувані, справжні, минулі і майбутні чинники, здатні вплинути на успіх фірми.
     Як  правило, під іміджем організації  мається на увазі корпоративний  імідж.
     Корпоративний імідж - це образ організації, який потрібно транслювати потенційним клієнтам (те, яке враження ви хочете зробити). Ефективний корпоративний імідж  може будуватися тільки на основі цілісної мікрокультури існуючої компанії. [8, с.15]
     Корпоративна  культура - це внутрішній стан організації. У найбільш загальному вигляді вона зазвичай визначається як система колективно розділених цінностей, переконань, традицій, стереотипів і норм поведінки. Якщо розшифрувати це поняття, ми отримаємо конкретні прояви елементів корпоративної культури тієї чи іншої організації. Наприклад, за цінність може бути прийнятий теза «якісне обслуговування», в якості формальної філософії - «клієнт завжди правий», в якості групових норм - звернення за іменами чи ненормований робочий день. У ході спільної діяльності в організації виробляється система оцінок, що впливають на сприйняття ситуації, людей і картини світу в цілому. Виникають корпоративні правила гри, порушення яких розглядається як девіація і оцінюється як «некорпоративна поведінка». Освоєння і виконання цих корпоративних «правил гри» є як умовою корпоративного членства, а також, в кінцевому рахунку, фактором кар'єрного зростання. Корпоративні ритуали, корпоративний тезаурус, корпоративні символи і метафори - всі ці компоненти окреслюють межі даної корпорації і складають основу її ідентичності. Вони створюють основу для формування спільності на основі опозиції «ми - вони», яка при більш різкій поляризації трансформується в опозицію «свої - чужі». [4, с.219]
     Імідж - це образ організації, що у свідомості людей. В будь-якій організації існує імідж поза залежністю від того, хто над ним працює і чи працюють над ним узагалі. У випадку відпускання питання іміджу на самоплив він складеться у споживачів стихійно, і немає ніякої гарантії, що він буде адекватним і сприятливим для фірми. Тому реально можна вибирати не в площині «хочу імідж - не хочу імідж», а між керованим і некерованим іміджем. І формування сприятливого іміджу для організації - процес більш вигідний і менш трудомісткий, ніж виправлення спонтанно сформованого несприятливого образу.
     Позитивний  імідж має колосальне значення для  будь-якого підприємства. Сильний  корпоративний імідж стає необхідною умовою досягнення фірмою стійкого і  тривалого ділового успіху. І цьому  є цілком розумне пояснення. По-перше, сильний імідж організації дає  ефект придбання організацією певної ринкової сили, в тому сенсі, що призводить до зниження чутливості до ціни. По-друге, сильний імідж зменшує замінність послуг, а отже, захищає організацію від атак конкурентів і зміцнює позиції щодо товарів-замінників. І, по-третє, сильний імідж полегшує доступ фірми до ресурсів різного роду: фінансових, інформаційних, людських і т.д. [15, c.14, 19]
     Завдання  іміджу організації.
     Г.Г. Почепцов виділяє наступні завдання іміджу організації:
     - підвищення престижу фірми, бо розробка фірмового стилю свідчить про увагу фірми не тільки до питань виробництва;
     - підвищення ефективності реклами і різних заходів щодо просування товару;
     - полегшення введення на ринок нових товарів та послуг, бо фірмі із сформованим іміджем вивести товар на ринок легше;
     - підвищення конкурентоспроможності фірми, тому що в умовах рівного товару конкуренція ведеться на рівні іміджів фірм;
     - формування та реформування громадської думки про фірму.
     [14, с.283]
     Приступаючи до формування іміджу, необхідно з'ясувати, по-перше, рід діяльності фірми в  даний час і в перспективі, по-друге, чим товари і послуги  фірми відрізняються від товарів  і послуг конкурентів.
     Функції іміджу організації.
     Корпоративний імідж повинен виконувати, принаймні, три функції. Саме за ступенем і характером виконання цих функцій імідж  може бути оцінений як ефективний чи неефективний.
     Функція 1. Виробляти потрібне (задане, заплановане) враження. «Заплановане враження», як правило, підпорядковане меті, виробленій на основі корпоративної стратегії. Це може бути образ консервативної або, навпаки, інноваційної організації. Це може бути образ маленької і мобільної або, навпаки, злегка повільної, але «непотоплюваної» структури. Це може бути образ вузькоспеціалізованої або ж постійно розширяючої асортимент своїх послуг фірми, що йде по шляху диверсифікації діяльності. Крім того, це може бути образ «доступної» або «елітної» фірми. Це, мабуть, самі прості, але ефективні способи позиціонування.
     Функція 2. Позиціонувати себе на ринку. Позиціонування організації на ринку - це, в числі  іншого, питання самоідентифікації: організація, усвідомивши свою місію на ринку, розуміє, хто вона є, що вона робить і навіщо, у чому її специфіка та переваги для клієнта, а також хто її основні партнери (включаючи постачальників, споживачів і всіх, хто бере участь у виробничому, збутовому ланцюжку або ланцюжку обслуговування).
     Функція 3. Спонукати до дій. За законами психології, щоб сформувати у людини готовність до дій у потрібному напрямку (наприклад, купити продукт, укласти угоду тощо), тобто сформувати установку, необхідна основа. Ця основа складається з кількох компонентів. Перш за все, це існування потреби в товарах і послугах даної фірми. [13, с.14]
     Якщо  товар або послуга організації  відповідає конкретній потребі, фірма  повинна чітко і впевнено заявити, що саме вона може найкращим чином  цю потребу задовольнити. І завдання на даному етапі зведеться до побудови грамотної рекламної компанії. Чим  більш чітко визначені цілі та завдання організації, тим простіше транслювати це зовні, створюючи  корпоративний імідж.
     Структура іміджу організації.
     Здійснюючи  процес управління корпоративним іміджем, необхідно мати чіткі уявлення про  структуру іміджу організації та особливості психологічних процесів формування іміджу у свідомості індивідів. Імідж організації є цілісним сприйняттям (розумінням і оцінкою) організації різними групами громадськості, що формується на основі, що зберігається в їх пам'яті інформацію про різні сторони діяльності організації.
     Існують різні елементи структури іміджу, що визначають сприйняття організації  індивідом. Структуру іміджу організації  становлять уявлення людей щодо організації, які умовно можна розділити на вісім груп (компоненти):
     1. Імідж товару (послуги) - це поширене  і досить стійке уявлення про відмінні або ж виняткові характеристики продукту, які надають йому особливу своєрідність і виділяють його з розряду аналогічних продуктів.
     2. Імідж споживачів товару. Імідж  користувачів товару включає  уявлення про стиль життя, суспільний  статус і характер споживачів.
     3. Внутрішній імідж організації.  Під внутрішнім іміджем організації  розуміють уявлення зайнятих  про свою організацію. Зайняті  розглядаються тут не тільки  як фактор конкурентоспроможності  організації, одна з ключових  груп громадськості, але і як  важливе джерело інформації про  організацію для зовнішніх аудиторій.  Основними детермінантами внутрішнього  іміджу є культура організації  та соціально-психологічний клімат.
     4. Імідж засновника і (або) основних керівників організації. Імідж засновника і(або) основних керівників (мова йде про індивідуальний імідж кожного керівника) включає уявлення про наміри, мотиви, здібності, установки, цінностні орієнтації і психологічні характеристики засновника (керівників) на основі сприйняття відкритих для спостереження характеристик, таких як зовнішність, соціально-демографічна приналежність, особливості вербальної і невербальної поведінки, вчинки та параметри неосновної діяльності, точніше, контекст, в якому діє (діють) засновник (керівники) організації.
     5. Імідж персоналу. Імідж персоналу  - збірний узагальнений образ  персоналу, що розкриває найбільш  характерні для нього риси. Імідж персоналу формується, перш за все, на основі прямого контакту з працівниками організації. При цьому кожен працівник може розглядатися як «обличчя» організації, за яким судять про персонал в цілому.
     6. Візуальний імідж організації.  Візуальний імідж організації  - уявлення про організацію, субстратом якого є зорові відчуття, що фіксують інформацію про інтер'єр і екстер'єр офісу, торговельні і демонстраційні зали, зовнішній вигляд персоналу, фірмову символіку (елементи фірмового стилю).
     7. Соціальний імідж організації.  Соціальний імідж організації  - уявлення широкої громадськості  про соціальні цілі і ролі  організації в економічному, соціальному  та культурному житті суспільства.
     8. Бізнес - імідж організації. Бізнес - імідж організації - уявлення про організацію як суб'єкт певної діяльності. В якості основних детермінант бізнес-іміджу підприємницьких організацій виступає ділова репутація або сумлінність/несумлінність (дотримання етичних норм бізнесу) у здійсненні підприємницької діяльності, а також ділова активність організації, індикаторами якої є: обсяг продажів, відносна частка ринку; інноваційність технології та ступінь її освоєння; патентний захист; різноманітність товарів; гнучкість цінової політики; доступ до збутових мереж. [11, с.156]
     Імідж організації має відносну стабільність. Потрібен тривалий час і великі зусилля, щоб змінити уявлення людей, бо людина завжди йде по шляху досягнення максимальної внутрішньої узгодженості. Дуже важливо, щоб кожен елемент структури іміджу був, інформаційно заповнений самою організацією. В інших випадках, масова свідомість, в силу певних стереотипів, наповнить змістом відсутній елемент самостійно, що не завжди може піти на користь організації, бо у подальшому, впроваджуючи в масову свідомість нову інформацію, доведеться долати бар'єр вже існуючої установки.
     Розглянувши поняття іміджу організації, його завдання, функції і структуру, доцільно описати  основні етапи та засоби формування іміджу організації.  
 
 

      1.2. Основні етапи  та засоби формування  іміджу
     Формування  образу, своєрідного «обличчя» організації - справа не тільки фахівців в цій  області (маркетологів, рекламістів). Імідж  організації формується не тільки спрямованими на це акціями і заходами. Якість вироблених товарів, робіт і послуг, ставлення персоналу до свого роботодавця, клієнтури і власної діяльності має значення для іміджу не менш важливе, ніж реклама та презентація. З іншого боку, імідж тільки частково «належить» фірмі - у вигляді візуальної атрибутики фірмового стилю, інша його частина створюється засобами PR і живе в масовій свідомості споживача. Якщо фірма не подбає про створення потрібного іміджу, споживачі можуть обійтися власною уявою і прийти до свого варіанту іміджу, який не завжди буде виграшним для фірми.
     Сприятливий імідж повинен бути адекватним, оригінальним, пластичним і мати точну адресу. Бути адекватним - значить відповідати  реально існуючому образу чи специфіці  фірми. Бути оригінальним - значить  відрізнятися від образів інших  фірм (товарів), особливо однотипних. Бути пластичним - значить не застарівати, не виходити з моди, змінюючись, здаватися  незмінним. Мати точну адресу - значить  бути привабливим для визначеної цільової аудиторії, тобто для справжніх  і потенційних замовників.
     Б. Джі виділяє наступні етапи формування іміджу:
     1. Визначення мети формування іміджу;
     2. Визначення цільової аудиторії,  вивчення її віку, роду занять  тощо;
     3. Розробка концепції іміджу (головні  принципи, мотиви і цінності, характерні  для фірми і її товарів, а  також значущі для споживача);
     4. Оцінка можливостей (ресурсів) фірми  для формування заявленого іміджу;
     5. Формування, впровадження і закріплення іміджу в свідомості споживача;
     6. Оцінка стану іміджу, контроль  за реалізацією програми [6, с.126]
     Формування  іміджу виробляється у відповідності  з майстер-планом, який складається  з 4 основних частин:
     - Фундаменту;
     - Зовнішнього іміджу;
     - Внутрішнього іміджу;
     - Невловимого іміджу.
     Кожна з частин спрямована на досягнення трьох головних завдань:
     1. Досягнення високого рівня компетенції  й ефективна робота з покупцем.
     2. Підтримка іміджу успішної компанії, який змушує покупця повірити  у вас.
     3. Встановлення емоційного зв'язку  з покупцем і суспільством. [6, с.158]
     Майстер - план допоможе побудувати міцний фундамент формування ефективного внутрішнього і зовнішнього іміджу.
     Відчутний імідж - те, що покупець може побачити, понюхати, почути, помацати і спробувати, тобто, по суті справи, товар або продукція компанії.
     Невловимий  імідж - відповідна реакція покупця  на відчутне, на обслуговування і ставлення  до нього співробітників компанії, сервіс. Невловимий імідж - це також  ставлення персоналу до роботи і  його емоційний настрій, які впливають  на репутацію компанії так само, як і більш відчутні, видимі елементи іміджу. Саме співробітники фірми  представляють її перед покупцем, створюють найважливіший емоційний зв'язок компанії з клієнтами.
     Внутрішній  імідж - атмосфера усередині компанії, позитивне і негативне ставлення  співробітників до керівників і політики компанії, яка виражається, перш за все, в ступені відданості співробітників своїй фірмі.
     Зовнішній імідж - вплив перших трьох факторів плюс громадської думки, що формується рекламною компанією, якістю продукції, зв'язками із засобами масової інформації та громадською роботою.
     Створення позитивного іміджу - щось більше, ніж  просто хороша рекламна компанія, це - складний і багатосторонній план, всі частини якого взаємопов'язані  і взаємозалежні. План найбільш ефективний тоді, коли всі його розділи працюють разом. Таким чином, майстер-план допоможе оцінити ситуацію, що склалася в компанії.
     Основні засоби формування іміджу:
     1. Фірмовий стиль - основа іміджу, головний засіб його формування.
     2. Візуальні засоби - дизайнерські  прийоми формування іміджу, які  включають створення упаковки, оформлення  вітрин, офісів, виставок, розробку  макетів оголошень.
     3. Оригінал-макети можуть бути різними,  але один елемент (деталь), постійно  присутній у всіх позиціях, робить  цілу серію макетів пізнаваними.  Важливу роль грає також колір.
     4. Вербальні (словесні) засоби - спеціально  підібрана стилістика, орієнтована  на потреби споживача.
     5. Рекламні засоби - використані в  кожному конкретному випадку  рекламні засоби, що сприяють  формуванню сприятливого відношення.
     6. PR-заходи - продумані, сплановані, постійні  зусилля по встановленню і  зміцненню взаєморозуміння між  підприємством і громадськістю.  Це виставки, презентації, прес-конференції,  спонсорські заходи. При проведенні PR-компаній необхідно, щоб специфіка  фірми відповідала специфіці  проведеного заходу. Важливо ставлення  цільових груп до проведених PR-акцій,  масштаб аудиторії спонсорованої  акції. [1, с.98]
     Розглянувши основні етапи та засоби формування іміджу організації, слід також звернути увагу на особливості формування іміджу підприємства.  

      1.3. Особливості формування  іміджу підприємства  в сфері туризму
     Наявність у споживача певного образу підприємства (тобто, іміджу) полегшує розпізнавання товарів (послуг) даної фірми і, отже, їх вибір.
     Імідж підприємства формується таким чином.
     Візьмемо  у приклад формування іміджу туристичної фірми середніх розмірів. Допускається, що ця фірма має ряд переваг:
     1. чіткість та оперативність в роботі з туристами;
     2. стабільність діяльності протягом тривалого часу;
     3. професіоналізм персоналу, індивідуальний підхід до партнерів;
     4. оптимальне співвідношення ціни та якості пропонованих туристичних послуг;
     5. інформаційна відкритість, продуманість реклами, висока якість каталогів;
     6. великий спектр пропозицій та додаткових туристичних послуг. [3, c.23]
     Поряд з перерахованими перевагами у туристичної фірми є й недоліки:
     1. обсяг операцій зростає повільно через гостру конкуренцію з боку більш сильних туристичних фірм;
     2. брак операційних площ, через що немає можливості розширення обсягу операцій.
     Виділивши всі достоїнства і недоліки туристичної фірми, тобто сформувавши «Карту реальних характеристик туристичної фірми», фахівці, які займаються формуванням іміджу фірми, повинні здійснити наступні кроки:
     1. визначити найбільш загальне коло споживачів послуг туристичної фірми (типову клієнтуру);
     2. продумати, чи варто включати  недоліки в імідж туристичної фірми? Навіщо їх рекламувати? Чи всі переваги потрібно включати в імідж туристичної фірми? Теж, ні. Необхідно включити тільки ті переваги, які важливі типовій клієнтурі туристичної фірми;
     3. виділити тільки реальні переваги - це лише половина справи. Багато послуг, товарів мають як би «подвійні» характеристики. Такі соціальні характеристики в самому товарі не присутні, вони привношуються в нього громадською думкою або цілеспрямованою кампанією самої фірми по просуванню. [10, c.10,14]
     Якщо  типова клієнтура туристичної фірми - фізичні особи, то їхніми соціальними характеристиками можуть бути:
      - ідея надійності туристичної фірми, яка є цінністю для будь-якої туристичної фірми;
     -  доброзичливість на діловому та особистому рівні;
     - великий спектр пропозицій та додаткових туристичних послуг;
     - вигідна цінова політика (низькі ціни, система знижок);
     - висока якість пропонованих туристичних послуг.
     Для інших підприємств такими привнесеними рисами можуть бути:
     - почуття надійності для певної соціальної групи, престижність;
     - турбота фірми про захист навколишнього середовища;
     - турбота фірми про споживача (його вигоди, здоров'я, комфорт);
     - постійне прагнення фірми до вдосконалення продукції та випуску нових товарів;
     - незалежність продукції фірми від знань і умінь споживача, простота експлуатації;
     - забезпечення товарами фірми відчуття краси, привабливості, упевненості в собі. [7, c.91]
     У результаті, реальні достоїнства фірми, комерційно важливі для споживачів і привнесені фахівцями гідності, також комерційно важливі для споживачів, складають сконструйований фахівцями образ фірми. [13, c.124]
     Наочне  графічне зображення образу фірми представлено у Додатку 1. [13, c.46]
     Споживачі можуть усвідомити не весь сконструйований  фахівцями образ. У ході кампанії з просування образу споживачі можуть наділити фірму характеристиками, які  не були передбачені фахівцями. Якщо привнесені споживачами риси позитивні  для фірми - не біда. Головне - це негативне  спотворення сконструйованого спеціалістами  образу фірми, і це спотворення зусиллями  цих же фахівців слід звести до нуля.
     У кінцевому рахунку, імідж (образ) фірми - це відображення у свідомості потенційних  споживачів комерційно важливих реальних і привнесених як фірмою, так і  самими споживачами, характеристик фірми.
     Основне правило «позитивного іміджу фірми»: фірма повинна прагнути до того, щоб її образ у свідомості споживачів як можна більше відповідав образу, сконструйованому фахівцями фірми.
     У Додатку 1 це правило графічно означає, що фігура 2 повинна дорівнювати фігурі 3.
     З основного правила випливає ряд  наслідків, які в цілому можна  назвати правилами побудови позитивного  іміджу фірми.
     Наслідок 1. Сконструйований фахівцями образ  фірми повинен грунтуватися на реальних перевагах, а привнесені самими фахівцями  характеристики повинні випливати  з реальних переваг фірми.
     Зрозуміло, що фірма, погано виконуюча свої обов'язки і зобов'язання перед клієнтами, може втратити не тільки імідж, а й втратити будь-яку довіру взагалі, а для фірми, що піклується про своїх клієнтів, партнера це надзвичайно важливо.
     Наслідок 2. Імідж повинен мати точну адресу, тобто залучати певні групи споживачів.
     Слідство 3. Імідж повинен бути оригінальним, тобто відрізнятися від образів  інших фірм і легко розпізнаватися.
     Слідство 4. Імідж повинен бути простим  і зрозумілим, не перевантаженим інформацією, щоб легко запам'ятовуватися і  звести до мінімуму можливість його спотворення.
     Слідство 5. Імідж повинен бути пластичним. Він повинен, залишаючись незмінним  у сприйнятті споживачів і легко  впізнаваним, оперативно змінюватися  у відповідь на зміну економічної, соціальної, психологічної ситуації, моди, а також під впливом сприйняття його споживачами. [5, c.89]
     Образ фірми, який існує у свідомості співробітників - це її внутрішній імідж. Образ фірми  у свідомості клієнтів, конкурентів, партнерів, тобто людей, що не входять  до числа співробітників, - це зовнішній  імідж фірми.
     Формуватися імідж починає відразу ж, як тільки фірма виходить на ринок. Проте, в абсолютній більшості випадків у керівників немає ні часу, ні сил, ні грошей, щоб відслідковувати виникаючий образ і цілеспрямовано його коригувати у бажаному напрямку. У цьому разі імідж складається стихійно. Найчастіше стихійний імідж має як позитивні риси, так і негативні, через що про одну й ту ж фірмі ми часом чуємо протилежні думки. Як тільки керівництво фірми задається питаннями: які ми? чим відрізняємося від конкурентів? якими засобами можемо залучити інші групи споживачів? Тоді можна говорити про початок спеціального формування іміджу. Цей процес включає в себе кілька етапів: спочатку необхідно зафіксувати вже сформувався імідж. Для цього використовують різні методи діагностики, в тому числі опитування, анкетування, спостереження, фокус-групи. На наступному етапі виявляють плюси і мінуси сформованого іміджу. Виходячи із завдань, позитивними рисами іміджу є ті, які сприяють їх вирішенню, а негативними - ті, які заважають вирішувати поставлені завдання. Черговий етап роботи з іміджем передбачає визначення заходів нейтралізації негативних рис і посилення впливу позитивних. На цьому етапі складається програма роботи з іміджем, яка згодом і реалізується.
     Прикладом зрілого і сильного туристичного бренду може служити TUI Group, найбільша  туристична компанія в Європі, спеціалізований  дивізіон концерну Preussag Group. У структурі компанії функціонують близько 400 фірм з річним оборотом 14 млрд.долларів, 49 тис. працівників яких обслуговують 12,9 млн. клієнтів щорічно.
     TUI Group розвиває свою операційну  діяльність на всіх ділянках  ланцюжка створення та реалізації  туристичного продукту: від турагентств до авіакомпаній і готелів. Компанія має 3628 турагентств: у Германії (1525), Великобританії та Ірландії (1436), Нідерландах, Бельгії, Австрії, Швейцарії та Польщі (667). Туроператори TUI Group представляють 39 різних особистих брендів, в тому числі дуже популярні в Європі TUI Schone Ferien, 1-2-FLY, Аrке, Holland International і JMC.
     У найбільш відвідуваних країнах-дестинаціях працюють 18 бюро компанії з прийому туристів, в 69 країнах функціонують власні служби гідів. TUI Group належать дві авіакомпанії (Hapag-Lloyd в Німеччині і JMC у Великобританії), сукупний парк которих налічує 62 літаки загальною місткістю близько 14 тис. пасажирських місць. У готельному «портфелі» TUI Group -187 готелів на 92,5 тис. місць, розташованих в 19 країнах, переважно в Середземномор?ї та Іспанії, що представляють готельні бренди RIU, Grecotel, Iberotel, Groupotel, Dorfhotel, ROBINSON і Swiss Inn.
     Цікаво  також додати, що материнський концерн Preussag Group виступає одним з трьох головних акціонерів найбільш відомого в туризмі бренду Thomas Cook з більш ніж 150-річною історією діяльності. Іншими співвласниками реліквії світового туристичного бізнесу є третій за величиною банк Німеччини Westdeutsche Landesbank і найбільша франчайзингова туристична компанія у Північній Америці Carlson Leisure Group зі штаб-квартирою в Міннеаполісі (США), творець дуже відомого бренду Carlson Wagonlit Travel. Бренд Carlson - «спадкоємець» старійшої в США мережі туристичних агентств Ask Mr. Foster, заснованої флоридським бізнесменом Уард Дж. Фостером в 1888 р. У свою чергу, термін Wagonlit (у перекладі з французької «спальний вагон»), введений в масовий обіг в 1872 р. бельгійським винахідником Георгом Нагельмакерсом, в кінці 20-х років минулого століття став брендом європейської мережі турагентств, розташованих у пунктах продажу залізничних квитків. [9, c.56]
     Образ фірми з'являється у свідомості споживачів під впливом різних контактів з фірмою: як в процесі безпосереднього спілкування зі співробітниками, так і знайомства з рекламною продукцією або відвідування виставок, презентацій. Дуже великі організації прагнуть домогтися однаковості у зовнішньому вигляді, в поведінці і стилі спілкування співробітників контактної зони. Мета, що переслідується, - максимально нівелювати індивідуальні особливості співробітників і направити увагу споживача на організацію, з якою він взаємодіє. Рекламні послання несуть, як правило, пряме і опосередковане повідомлення. Прихована інформація може транслюватися через символіку зображень і кольору.
     Робота  з іміджем - це досить кропітка і  тонка робота, яка зачіпає багато рівней, процесів і людей в організації, але в умовах конкуренції без цього не обійтися.
     Далі  розглянемо приклад загальної діяльності туристичної фірми – санаторій  «Форос» та специфіку формування його іміджу на туристичному ринку  Криму. 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ  II. АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРІЮ «ФОРОС»
     2.1. Загальна характеристика  діяльності санаторію  «Форос»
     Елітний санаторій з 25-річним досвідом роботи, великим гарним парком, комфортабельними номерами, закритим басейном з морською водою. Один з небагатьох санаторіїв Криму, які працюють за системою харчування «шведський стіл».
     Проїзд: від ж / д вокзалу м. Сімферополя  до автовокзалу м. Ялти рейсовим автобусом, тролейбусом або маршрутним таксі. Далі автобусом або маршрутним таксі  до п. Форос.
     Адреса: м. Ялта, п. Форос, санаторій «Форос».
     Розташування: в найпівденнішій точці Кримського півострова. Сучасна 14-ти поверхова будівля знаходиться на березі моря в заповідному ландшафтному парку площею 70 га, 30 га зайнято під культурні насадження, а 40 га становить лісопарк, прикрашений каскадами озер, мініатюрними водоспадами, вічнозеленими квітучими алеями.
     Розміщення:
     * Комфортабельні 2-місні номери з  видом на море і на гори. Всі номери з ванною кімнатою, туалетом, телевізором, холодильником,  телефоном, кондиціонером, великим  балконом.
     * В номері з видом на море (17 м2): два дерев'яні ліжка, тумбочки, 2 крісла, стілець, дзеркало, бюро, вбудовані шафи для одягу, бра, на підлозі - паркет, на стінах - шпалери, на вікнах - портьєри і тюль. У передпокої холодильник і вбудовані шафи. Санвузел роздільний: ванна (3м2): умивальник, ванна; туалет (2 м2). Лоджія (9 м2) з набором меблів: пляжний стіл, 2 крісла, 2 тахти.
     * В номері з видом на гори (13 м2): набір меблів такий же, як і в «південному». Санвузел суміщений (4 м2): туалет, умивальник, ванна. Лоджія (7 м2) з набором меблів, 1 тахта.
     * В номері люкс (загальна площа  58 м2): хол, вітальня, спальня, 2 лоджії, санвузел (ванна, біде).
     * В номері напівлюкс: лоджія (вигляд  на море) з набором літніх меблів, туалетна та ванна кімнати.
     Харчування: повний пансіон.
     Водопостачання: холодна вода постійно, гаряча за графіком.
     Зміна білизни: раз на 3 дні.
     Інфраструктура: 1-3 поверхи - басейн з морською водою, кабінети функціональної діагностики, водогрязелікарня, сауна, ванне відділення, кабінети процедурні й лікарів, перукарня, косметичний кабінет. 4-й поверх - бар, процедурні кабінети. 5-й поверх - адміністративний - прийомне відділення, міжміські телефони-автомати, пункт  обміну валют, їдальня, ресторан, бар, магазин, конференц-зал на 320 чоловік. 6-14 поверхи - номери для проживання відпочиваючих.
     У корпусі 4 пасажирських ліфти, 1 вантажний, супутникове телебачення (РТР, ОРТ), відеопрограми. В осінньо-зимовий  час - басейн з морською водою. Також є тренажерний зал, зал важкої атлетики, спортивний зал. У парковій зоні тенісні корти, «Містечко здоров'я», теренкури, спортивні майданчики. Є платна автостоянка.
     За  додаткову плату:
     - тренажерний зал;
     - солярій;
     - бар з американським більярдом;
     - сауна;
     - три тенісних корти;
     - супутникове телебачення;
     - кінозал;
     - інтернет-клуб;
     - дитяча кімната, обладнана телевізором, відеомагнітофоном, класною дошкою, приладдям для малювання та ліплення, різноманітними іграшками.
     Пляж: 100 м від корпусу, гальковий, обладнаний (тіньові зони, тапчани, лежаки, роздягальні, душ, туалет, прокат човнів, водних мотоциклів, спорядження для підводного полювання і плавання).
     Лікування: захворювань органів дихання  нетуберкульозного характеру; функціональних розладів нервової системи; серцево-судинних захворювань.
     Лікувальні  комплекси, надаються в межах  вартості лікування, включеної в  путівку за такими діагнозами:
     - Хронічні неспецифічні захворювання  легень:
     1.Хронічний обструктивний бронхіт
     2.Хроніческая  обструктивна легенева хвороба
     3.Хроніческій  трахеобронхіт
     4.Хроніческій  бронхіт
     5.Бронхіальная  астма
     6. Пневмонія і всі загострення.
     Захворювання  нервової системи:
     - Патологія верхніх дихальних  шляхів:
     1. Нейроціркулярная дистонія
     2. Хронічний фарингіт
     3. Хронічний трахеїт
     4. Хронічний тонзиліт, холецистопанкреатит поза загостренням
     - Захворювання опорно-рухової системи:
     1.Остеохондроз  хребта
     2. Артрози
     - Захворювання серцево-судинної патології:
     1.Кардіосклероз  після перенесеного інфаркту  міокарда (через 2-3 роки)
     2. Гіпертонічна хвороба не вище 2 ст.
     3. Ішемічна хвороба серця - стенокардія напруження без порушення ритму
     4. Атеросклеротичний кардіосклероз
     - Захворювання шлунково-кишкового  тракту:
     1. Виразкова хвороба шлунка і  дванадцятипалої кишки в стадії стійкої ремісії
     2.Хронічний холецистит поза загостренням
     3.Холецістопанкреатіт поза загостренням
     - Захворювання з патологією нирок
     1.Мочекам?яна хвороба - стійка ремісія
     - Захворювання ендокринної системи
     1.Сахарний  діабет II типу, легка форма, компенсований
     2. Ожиріння I-II ступеня
     У разі відсутності санаторно-курортної  карти - проводиться обстеження відпочиваючого в межах вартості путівки з подальшим лікуванням за призначенням лікаря.
     Лікування проводиться по основному захворюванню. Лікування супутніх захворювань  за додаткову оплату.
     Медикаментозне  курсове лікування не проводиться.
     У вартість послуг не включена вартість:
     1.1. Усіх видів ручного масажу
     1.2 . Гідроколонотерапії
     1.3. УЗД
     1.4. Загальною грязьовий аплікації
     1.5. Користування машиною швидкої  допомоги ТОВ «Аеросвіт Курорт»  для перевезення відпочиваючих  в інші лікувальні установи
     1.6. Лікування відпочиваючих силами  швидкої муніципальної допомоги.
     Правила прийому відпочиваючих:
  Відпочиваючі, які прибули в санаторій у напрямку організації, повинні мати при собі супровідні листи або путівки із зазначенням прізвища, терміну проживання і категорії номера, завірені печаткою цієї організації.
  Послуги надаються тільки в зазначені терміни.
  Запізнення або достроковий виїзд не компенсується.
  Пред'явлення паспорта або документа, що його замінює - обов'язково.
  Для дорослих - наявність санаторно-курортної карти, для дітей до 14 років - обов'язкова наявність довідки про епідемічний стан та щеплення.
  Відпочиваючі з гострими інфекційними захворюваннями не приймаються.
  Відпочиваючі з тваринами не приймаються.
  Поселення з 14.00 дня заїзду.
  Виселення до 12-00 дня виїзду.
       Наведемо  вартість отримання послуг в санаторії  «Форос» у табл.2.1.
Таблиця 2.1
Вартість  путівок в 2010 році в санаторій  «Форос» (Крим, Ялта) (вартість вказана за 1 номер) [16]
     Період 2-м гори 2-м море напівлюкс      люкс
     грн.      грн.      грн.      грн.
     01.06-30.06      2960      3860      4780      7510
     01.07-31.08      4310      5185      6470      10410
     01.09-30.10      2960      3860      4780      7510
     Додаткові місця  для дорослих
01.06 - 30.06      1065      1370      1655      2595
01.07- 31.08      1470      1765      2205      3575
01.09 - 30.10      1065      1370      1655      2595
     Додаткові місця  для дітей від 5 до 14 років
01.06 - 30.06      860      1125      1370      2145
01.07 - 31.08      1225      1470      1840      2960
01.09 - 30.10      755      980      1185      1860
 
     У вартість номера входить: проживання, сніданок, медичне обслуговування, користування басейном (міжсезоння), пляжем, анімаційні програми для дорослих і дітей (літній сезон).
     Правила поселення відпочиваючих:
     - розрахунковий час - 12.00 (заїзд - з 14.00; виїзд - до 12.00, в день від'їзду - сніданок);
     - діти приймаються з будь-якого віку;
     - діти до 5 років (без місця і без харчування) - безкоштовно.
     - доплата за повний пансіон (обід вечеря) з 1-го людини в добу - 515 грн. в номерах категорії стандарт і напівлюкс, 575 грн. в номерах люкс.
     Грязелікування.
     Для грязелікування тут використовується високомінералізована мулова сульфідна  лікувальна грязь Сакського озера, лікувальний ефект якої не має  аналогів у світі.
     Лікувальний ефект грязі обумовлений тепловою дією, у результаті якої розширюється просвіт кровоносних судин, посилюється  кровоток, поліпшуються умови живлення тканин. Під впливом тепла хімічні  й біологічно активні речовини (гормони, біогенні стимулятори, мікроелементи), потрапляючи в організм, справляють десенсибілізуючу, протизапальну, розсмоктуючу дію. Лікувальна дія обумовлюється  сукупністю дій термічного, механічного, хімічного і біологічного факторів. Ці фактори мають протизапальний, метаболічний, трофічний, імуномодулюючий, бактерицидний, біостимулюючий, седативний, коагулюючий, кератолітичний ефекти.
     Лікувальні  грязі використовуються для місцевих аплікацій, для внутрішньопорожнинних  впливів, а також для електрогрязевих  процедур. Дозування здійснюється залежно  від температури лікувальної  грязі, площі й тривалості дії. Процедури  проводяться через день або кожні  два дні через день перерви. Тривалість процедури - 15-20 хвилин. Курс лікування - 10-12 процедур.
     Бальнеологія.
     Бальнеологія - використання з лікувально-профілактичною метою мінеральної, морської води й ропи. На їх основі в санаторії готують йодобромні, «перлові», хвойні, шавлієві ванни, а також ванни з додаванням ефірних олій (рожевої, лавандової і т.п.), проводять гінекологічні зрошення. Тут є ефективні за своїм впливом висхідний, циркулярний душ і підводний душ-масаж. Одержати максимум задоволення, крім лікування, вам допоможе кабінет теплових процедур - сауна та басейн з морською водою - температура 24 - 27С.
     Гідропатія.
     Гідропатія - вплив струменем або струменями води дозованої температури й тиску. [12, c.45] У санаторії подібні процедури проводяться у ваннах, душах. Мінерально-термальна вода гідрокарбонатно-хлоридно-натрієвого складу подається зі свердловини, розташованої на території санаторію. Властивості води підтверджені медичним (бальнеологічним) висновком Українського НДІ медичної реабілітації та курортології 23 серпня 2006 року.
     Лікувальні ванни. Лікувальний ефект перлинних ванн обумовлений унікальним складом морської води, а також механічним і температурним факторами. Перлинні ванни - ванни з вируючими бульбашками повітря. Ці ванни відносяться до газових ванн. Крім температурного і механічного факторів, велику роль має вплив самого газу. До чистого фізичного впливу відносять дію на шкіру двофазного середовища вода-газ. Перлинні ванни діють седативно на центральну нервову систему. Терапевтична дія обумовлена наявністю ефірних олій і активних компонентів, рослинних екстрактів, які проникають крізь шкіру, а також дихальні шляхи, забезпечуючи лікувально-профілактичний ефект.
     Підводний душ - масаж.
     Є своєрідною лікувальною процедурою, яка діє на організм як:
     1) загальна ванна
     2) механічний масажний вплив водної струменя під регульованим тиском
     3) терапевтична дія на шкіру двофазного середовища вода-газ
     4) дія джакузі протягом 5 хвилин.
     Масаж починають після 5 - хвилинної адаптації пацієнта у воді, дозування при цьому здійснюється зміною тиску водного струменя, величиною кута попадання струменя на тіло і відстанню між наконечником і поверхнею тіла пацієнта.
     Фізіотерапія.
     Методи, що передбачають використання фізичних факторів лікування, це струми, магнітні поля, лазер, ультразвук та ін. З їхнього числа в санаторії застосовуються:
     Дарсонвалізація-метод  високочастотної електротерапії, що полягає у впливі на організм хворого  слабкого імпульсного змінного струму або електромагнітного поля високої  частоти. Розрізняють місцеву і загальну дарсонвалізацію. [12, c.36]
     Діадинамотерапія - метод лікувального впливу на організм діадинамичними імпульсними струмами.
     Низькочастотна  магнітотерапія - лікувальне застосування магнітної складової змінного електромагнітного  поля дуже низької і низької частоти. Для лікувального впливу використовують різні види низькочастотних магнітних полів: змінне, пульсуюче, обертове, що біжить.
     Ультрависокочастотна  терапія - лікувальне використання електричної  складової змінного електромагнітного  поля високої і ультрависокої  частоти.
     Вкрай високочастотна терапія - лікувальне застосування електромагнітних хвиль міліметрового  діапазону. Природні електромагнітні  хвилі міліметрового діапазону, випромінювані сонцем і планетами, поглинаються в атмосфері і не доходять до поверхні землі.
     Гальванізація - лікувальне застосування постійного струму.
     Електростимуляція - лікувальне застосування імпульсних струмів для відновлення діяльності органів і тканин, що втратили нормальну  функцію.
     Електросонтерапія - лікувальний вплив імпульсних струмів  на структури головного мозку. [12, c.135]
     Гірське повітря (гіппоксітерапія) - походи в  гори.
     В основі лікування гірським повітрям (гіппоксітерапіі) лежить м'яка фізіологічна стимуляція неспецифічної реактивності та резистентності організму до численних  потенційно негативних факторів природного та антропогенного середовища. Стимуляція цього механізму зовні шляхом періодичного короткочасного дихання  людини гіпоксичними газовими сумішами з об'ємним вмістом кисню 9-15% виконує стимулюючу, тонізуючу вплив на всі органи і системи, які так чи інакше вимагають припливу кисню на всі життєві функції, істотно підвищує адаптивні можливості організму.
     Тривала дія гірського повітря стимулює синтез РНК і ДНК в клітинах, підвищує темпи регенерації, активує  секрецію ендорфінів та стан антиноцицептивної системи, підвищує рівень гуморального і клітинного імунітету. Рефлекторні і гуморальні лікувальні ефекти дихання гірським повітрям видаляють більшість симптомів, пов'язаних з локальною або генералізованою кисневою недостатністю, підвищують фізичну і розумову працездатність, зменшують можливість захворювань.
     Терапевтичні  свідчення:
     Фізична або розумова перевтома, зниження працездатності.
     Проживання  або робота в умовах підвищеного  радіаційного фону.
     Проживання  або робота в умовах тривалого  перевищення гранично-допустимої концентрації шкідливих хімічних факторів.
     Респіраторні  захворювання
     Сердечно  судинні захворювання
     Захворювання  кровоносної системи:
     Нервові захворювання та розлади
     Шлунково-кишкові  захворювання
     Онкологічні захворювання
     Ендокринні  захворювання
     Програма  корекції ваги.
     Лікувальна  фізкультура (щоденно).
     Лікувальне  харчування (щоденно).
     Купання в басейні або в море (щодня).
     Водні процедури: душ Шарко, віяловий душ, Шотландський душ, підводний душ-масаж (через день).
     Гідроколонотерапія (2 рази на тиждень № 5).
     Фізіолікування: гепарин електрофорез на області жирового депо (область тазу, стегна, живота) - тривалість 20-30 хвилин № 8-10 або СМТ (електростимуляція) прямих м'язів живота і м'язів стегон Р-2 (ПП), частота 30 Гц, глибина модуляцій 75-100%, сила струму 10-15 ма, три поля. Процедура проводиться через 1-1,5 години після їжі.
     Загальний масаж для поліпшення периферичного  кровообігу.
     Медикаментозне  лікування - гепатопротектори.
     Прийняття мінеральної води (Миргородська або  Моршинська).
     До  комплексу лікування входить  масаж, розтирання, мануальна та голкорефлексотерапія, лікувальна фізкультура.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.