Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


научная работа Управлння якстю освти на основ компетентнсного пдходу

Информация:

Тип работы: научная работа. Добавлен: 15.05.2012. Год: 2011. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
ЗМІСТ 
 
 

      ВСТУП……………………………………………………….…………………….2
  ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАГАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ…………………….............................................................3
        Основні підходи  та етапи формування зони Європейської системи вищої освіти.
        Європейська система перерахування кредитів - ECTS.
        Шкала оцінювання ECTS.
  ОСНОВНІ СКЛАДОВІ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»……………………………………………………………….………6
        Сфера професійної  діяльності.
        Предмет професійної  діяльності.
        Рівні підготовки фахівців.
        Компетенції. Формування переліку компетенції.
        Освітньо-професійні програми. Модульний принцип побудови освітньої діяльності.
        Формування  індивідуального навчального плану  студента за спеціальністю «Економіка підприємства».
        Розвиток  студентського самоврядування –  важливий чинник забезпечення якості вищої освіти.
      ЗАКЛЮЧЕННЯ ……………………………………………………………………..11
      ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА…………………………………...…………….…12  
 

 

Вступ
Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності, включаючи вищу освіту. Україна чітко визначила  орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, наполегливо працює над практичним приєднанням до Болонського процесу.
У 1997 році під  егідою Ради Європи та ЮНЕСКО було розроблено і прийнято Лісабонську конвенцію  про визнання кваліфікацій вищої  освіти Європи, яку підписали 43 країни (Україна в тому числі). Лісабонська  угода декларує наявність і цінність різноманітних освітніх систем і  ставить за мету створення умов, за яких більша кількість людей, скориставшись  усіма цінностями і здобутками національних систем освіти і науки, зможуть бути мобільними на європейському ринку  праці.
25 травня 1998 року  міністри освіти Франції, Італії, Великобританії та Німеччини  на конференції, присвяченій 800-річчю  Паризького університету, підписали  так звану Сорбонську декларацію "Про гармонізацію європейської  системи вищої освіти", завдання  якої – створення відкритого  європейського простору вищої  освіти, який має стати більш  конкурентоспроможним на світовому  ринку освітніх послуг. Основна  ідея цих документів – двоступенева  структура вищої освіти, використання  системи кредитів (ECTS), міжнародне  визнання бакалавра як рівня  вищої освіти, що надає особі  кваліфікацію та право продовжувати  навчання за програмами магістра  відповідно до положень Лісабонської  угоди. Таким чином поступово  створювалися умови для інтеграційних  процесів у сфері вищої освіти  європейських країн. Україна була  і є активним учасником цих  процесів.
19 червня 1999 року  міністри освіти 29 європейських  країн підписали Болонську Декларацію, головною метою якої проголошувалась  побудова до 2010 року загальноєвропейського  простору вищої освіти (The European Higher Education Area), в якому викладачі та  студенти зможуть безперешкодно  пересуватися, а їхні кваліфікації  будуть визнаватися. Ці два  документи, що стали виявом  розуміння спільних проблем і  прагнення до побудови європейського  простору вищої освіти, формально  започаткували Болонський процес, що охопив сьогодні більшість  країн Європи.
Було проведено 28 міжнародних заходів, починаючи  з Паризької зустрічі міністрів  чотирьох Європейських країн, яка відбулася 25 травня 1998 року, де було прийнято Сорбонську декларацію, до офіційної зустрічі міністрів освіти європейських країн 19 травня 2005 року в норвезькому місті Бкерген, де Україна офіційно була залучена до Болонського процесу через підписання міністром освіти і науки України відповідної декларації.
Кінцевою метою  всіх цих заходів є забезпечення адекватності якості вищої освіти новому етапу розвитку суспільства. Таким чином, не запровадження Європейської кредитно-трансфертної та акумулюючої системи (ЕСТS) має бути метою вищого навчального закладу при входженні у Болонський процес, а кардинальне підвищення якості підготовки фахівців. Формальне запровадження цієї системи не тільки не дасть ефекту підвищення якості вищої освіти, а може при звести до зворотного результату.
 

  Формування та перспективи загальноєвропейської системи вищої освіти
 
Основні підходи та етапи  формування зони Європейської системи вищої  освіти
    У  Європейському  процесі  нещодавно  було зроблено  декілька  надзвичайно  важливих кроків. Однак не варто  забувати, що Європа – це не тільки євро, банки й економіка: вона повинна  стати також і Європою знань. Отже необхідно будувати і посилювати інтелектуальну, культурну, соціальну  й технічну базу нашого континенту. Особливо це стосується університетів, що продовжують відігравати переломну  роль у такому розвитку.
    У системі багато новизни і гнучкості  може бути досягнуто через використання семестрів і кредитів (як це зроблено в схемі ECTS). Це забезпечить перевірку правильності отриманих кредитів для тих, хто вибирає початкову освіту або продовження навчання в різноманітних європейських університетах і тих, хто хотів би мати можливість одержати ступінь у будь-який зручний для себе час протягом життя. Дійсно, ті, котрі навчаються, повинні мати право ввійти в академічний світ у будь-який час їхнього фахового життя та незалежно від їхньої попередньої підготовки.
    Студенти  доступеневого циклу мусять мати доступ до диверсифікованих програм, що сприяють можливості отримання міждисциплінових занять, розвитку знання іноземних  мов і використання нових інформаційних  технологій.
    Міжнародне  визнання першого, який відповідає сумірному  рівневі кваліфікації, важливе для  успіху цієї спроби, в якій ми хотіли б зробити наші схеми розвитку вищої освіти зрозумілими для  усіх.
    У післяступеневому циклі мусить бути вибір між більш короткою за тривалістю програмою отримання ступеня  маґістра і більш тривалою програмою  одержання докторського ступеня  з можливістю переходу від однієї програми до іншої. І в тій, і в  іншій програмах відповідний  акцент повинен бути зроблений на дослідницькій і самостійній  роботі.
    Студенти  як доступеневого, так і післяступеневого циклів мають заохочуватися до навчання, принаймні один семестр, в університетах  поза межами своєї власної країни. Водночас, усе більша кількість викладацького  й дослідницького персоналу повинна  працювати в європейських країнах, відмінних від своєї власної. Підтримка Європейською спілкою  мобільності студентів і викладачів має використовуватися повністю.  

Європейська система перерахування  кредитів – ECTS
    Кредити ECTS є числовим еквівалентом оцінки (від 1 до 60), призначеної для розділів курсу, щоб охарактеризувати навчальне  навантаження студента, що вимагається  для їх завершення. Вони відображають кількість роботи, якої вимагає кожен  блок курсу, відносно загальної кількості  роботи, необхідної для завершення повного року академічного навчання у закладі, тобто лекції, практична  робота, семінари, консультації, виробнича  практика, самостійна робота – в  бібліотеці чи вдома – і екзамени чи інші види діяльності, пов’язані  з оцінюванням. ECTS, таким чином, базується  на повному навантаженні студента, а не обмежується лише аудиторними  годинами.
    Кредити ECTS – це скоріше відносне, а не абсолютне мірило навчального навантаження студента. Вони лише визначають, яку  частину загального річного навчального навантаження займає один блок курсу в закладі чи факультеті, який призначає кредити.
    У ECTS 60 кредитів становить навчальне  навантаження на один навчальний рік, і, як правило, 30 кредитів на семестр, і 20 кредитів на триместр.
    Кредити ECTS забезпечують відповідність програми з точки зору навчального навантаження на період навчання за кордоном. 

Шкала оцінювання ECTS
    Кількість оцінок у шкалі оцінювання ECTS є  компромісною. Менша кількість оцінок дала б занадто мало інформації, більша кількість оцінок означала б  певні уточнення, яких не існує, та спричинила б збільшення механічної роботи у  виставленні оцінок. Визначення п’яти  прохідних рівнів оцінок було обране для максимізації значення оцінок «А»  та «Е».
    Подвійне  використання терміна «відмінно» та статистичного виразу «найвищі десять відсотків студентів» представляє  два підходи до загальної мети. Шкала не нав’язує визначення «відмінно» кожному закладу, радше вона нав’язує це визначення оцінці «А» шкали ECTS. Багато пунктів присвячені вибору цифри 10%. Більш суворого визначення важко  було б досягнути у деяких закладах, але більш загальне визначення знизило  б стимул для більш здібних  студентів. 

   
Оцінка ECTS Відсоток студентів, які зазвичай успішно досягають  відповідної оцінки Визначення
А 10 ВІДМІННО –  відмінне виконання лише з незначною кількістю  помилок
В 25 ДУЖЕ ДОБРЕ  – вище середнього рівня з кількома помилками
С 30 ДОБРЕ – в  загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
D 25 ЗАДОВІЛЬНО  – непогано, але  зі значною кількістю  недоліків
Е 10 ДОСТАТНЬО –  виконання задовольняє мінімальні критерії
FX - НЕЗАДОВІЛЬНО  – потрібно попрацювати перед  тим, як отримати залік
F - НЕЗАДОВІЛЬНО  – необхідна серйозна подальша робота
    Крім  того, шкала оцінювання ECTS не базується  на припущенні про будь-який розподіл студентських оцінок, вона базується  на визначенні досконалості. Визначення системою ECTS досконалості та остаточної оцінки створено для полегшення перезарахування, але не для заміни та створення  плутанини в оцінках, виставлених  у закладі, де навчається студент.
    Хоча  більше уваги приділяється оцінці «відмінно», визначення нижчих оцінок відіграє важливу  роль для дуже великої кількості  студентів та потребує впровадження шкали ECTS на всіх рівнях досягнень.
    Неможливо визначити єдиний критерій систем оцінювання у європейських країнах. У більшості  країн є всезагальна система  оцінювання, котра в жодному випадку  не є універсальною; крім цього, визначення бала «проходження» по певній шкалі  може різнитися між закладами, і  межа застосування всіх доступних балів  суттєво відрізняється у різних закладах, змінюється з року в рік, та є відмінною згідно з кожним предметом.
    Однією  із основних засад шкали оцінювання системи ECTS є те, що вона досить чітко  визначена для того, щоб заклади  прийняли свої рішення з приводу  застосування цієї шкали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Основні  складові компетентнісного  підходу до організації  вищої освіти за  напрямом «Економіка  підприємства»
  Сфера професійної діяльності
Нові часи, особливо переломні моменти в розвитку суспільства вимагають абсолютно  нових ідей, які б слугували  гармонічному й ефективному здійсненню соціальних та економічних перетворень, досягненню нових рівнів розвитку держави.
Тепер в Україні  таких ідей, неординарних підходів до вирішення завдань, які повсякчас  постають перед суспільством понад  усе потребують дві сфери його життя, в яких відбуваються процеси  створення матеріальних цінностей, тобто : економіка, і сфера, структури  й заклади якої забезпечують першу  найефективнішими технологіями, високоосвіченими спеціалістами та висококваліфікованими  робітничими кадрами.
З огляду на це - місія економічного університету, зокрема  спеціальності «Економіка підприємства», наступна : формування творчої особистості, профілактика наукової та практичної роботи у сфері суспільно-економічної  діяльності з метою підвищення рівня  та якості життя людей і прогресивного  розвитку суспільства.
  Предмет професійної діяльності
Загальним предметом  спеціальності є вивчення та аналізування економічних процесів та закономірностей  організації, функціонування та розвитку підприємств в ринковому середовищі. Розглядаючи конкретно предмет  діяльності за напрямом «Економіка і  підприємство» маємо:
- економічне  діагностування підприємства, аналіз  і оцінка використання його  потенціалу у досягненні цілей;
- ефективне формування  та використання капіталу підприємства;
- розробка стратегій  та планів діяльності підприємста  в цілому та його окремих  підрозділах;
- збирання, обробка,  систематизація і узагальнення  інформації про діяльність підприємства  та умови його функціонування;
- контроль за  ефективністю використання ресурсів  і досягнення поставлених завдань;
- розпізнавання  ринкових сигналів;
- розроблення  та удосконалення методичного  інструментарію і стандартів  економічної роботи.
Рівні підготовки фахівців
У контексті  Міжнародної Стандартної Класифікації Занять (МСКЗ-88) «кваліфікація» визначається як здатність працівника виконувати конкретні завдання та обов'язки у  рамках певного виду діяльності. Вона має такі два параметри:
1) рівень кваліфікацій  який визначається складністю  і об'ємом завдань та обов'язків,  що виконує робітник;
2) кваліфікаційна  спеціалізація, яка визначається  певною галуззю потрібних знань.
У сфері праці  «кваліфікація» визначається як рівень підготовки, ступінь придатності  до якого-небудь виду праці. При цьому  підкреслюється, що:
• фахівці однієї професії можуть мати різну кваліфікацію;
• незалежно  від кваліфікації фахівця перелік  параметрів, що характеризують усіх фахівців однієї і тієї професії, однаковий;
• відмінність  фахівців однієї професії, але різної кваліфікації, визначається значеннями параметрів, які характеризують кваліфікацію фахівця.
Для визначення кваліфікації необхідно знати:
• перелік параметрів (найбільш загальних та суттєвих ознак) професійної роботи;
• значення цих  параметрів, щоб запровадити межі кваліфікації, які дозволять відрізнити її від інших кваліфікацій, пов'язаних з цією професією.
  Компетенції. Формування преліку компетенцій
Компетенція - це комплексне використання навичок.
Компетентність - реалізація навичок.
Для визначення компетентності необхідно дотримуватись  наступних вимог:
1) Знання
2) Застосування  знань
3) Прийняття  рішень
4) Комунікабельність
5) Здатність  до самоосвіти
Спеціальні компетенції:
1) Аналітична
2) Планово-проектна
3) Організаційна
4) Контрольна
5) Обліково-статистична
6) Навчально-педагогічна
7) Науково-дослідницька
 Загальні компетенції
інструментальні   міжособисні   системні
- когнітивні  здібності;   - індивідуальні  здібності;   - здібність  застосовува її
- здібність  розуміти і   - здібності  щодо   знання на практиці;
використовувати   самокритики;   - дослідницькі  здібиості;
ідеї  і розуміння;   - вміння працювати  у   - здібність  до навчання;
- методологічні  здібності;   групах;   - здібність  до адаптації
- здібності  розуміти і   - вміння приймати   до нових  ситуацій;
керувати  навколишнім   соціальні і  етичні   - здібність  до генерації
середовищем:;   обов'язки   нових ідей (творчості);
- організувати  час;       - здібність  до лідерства
- видобувати  стратегії       - розуміння  культури і
навчання;       звичаїв інших  країн;
- прийняття  рішення       - здібність  працювати
вирішення проблем;       автономно;
- технологічні  вміння;       - здібність  до розробки
- вміння, пов'язані з       проектів та їх
використанням техніки,       управління;
комп'ютерні навички га       - здібність  до ініціативи і
здібності інформаційного       підприємництво; '
управління;       - відповідальність  за якість;
- комунікативні  компетенції       - воля до  успіху
Формування  індивідуального  навчального плану  студента за спеціальністю  «Економіка підприємства»
Індивідуальний  навчальний план студента(далі – ІНПС) згідно з вимогами ECTS та «Тимчасовового положення про впровадження кредитно – модульної системи підготовки фахівців» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004р. №48 є робочим  документом студента, що містить інформацію про перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження студента (усі види навчальної діяльності), типи індивідуальних завдань, систему оцінювання (поточний та підсумковий контроль знань, державну атестацію випускника). Індивідуальний навчальний план студента      
формується  на основі  навчального плану, ухваленого Вченою радою 
університету, затвердженого ректором,     з     метою     індивідуалізації     навчального     процесу-максимального урахування  індивідуальних  потреб студентів щодо своєї 
фахової підготовки та вимог ринку праці.

В індивідуальному  навчальному плані студента зазначаються нормативні навчальні дисципліни, навчальні  дисципліни за вибором у межах  нормативно встановлених термінів підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня та навчальні дисципліни, що вивчаються додатково.
     Нормативні навчальні дисципліни  та дисципліни за вибором можуть  вивчатися як у базовому, так  і в інших вищих навчальних  закладах (включно закордонних) за  тристоронніми угодами. Обсяг  нормативних навчальних дисциплін  та навчальних дисциплін за  вибором, запланованих до вивчення, повинен становити не менше  60 кредитів на навчальний рік.
     Навчальні дисципліни, вивчені додатково,  не входять до переліку дисциплін встановленого освітньо-професійною програмою даного напряму (спеціальності). Вони включаються до індивідуального навчального плану студента за бажанням студента при наявності офіційного документа, виданого установою (включно закордонною), що має право на надання послуг з вищої освіти і підтверджує присвоєння кредитів з даної навчальної дисципліни. Індивідуальний навчальний план студента відображає структурно-логічну схему підготовки фахівця з певного напряму (спеціальності).
 Індивідуальний навчальний план студента формується за відповідною освітньо– професійною програмою (бакалавр,  магістр) і складається студентом на кожний рік навчання (на наступний навчальний рік складається в кінці поточного) у розрізі семестрів і затверджується деканом факультету.
    Зміни до індивідуального навчального  плану студента можуть вноситись  не пізніше перших 2-х тижнів  навчання поточного навчального  року (семестру) і затверджуються  дек4аном факультету.
     При формуванні індивідуального  навчального плану студента на  наступний навчальний рік враховується  фактичне виконання студентом  індивідуальних навчальних планів  поточного й попередніх навчальних  років. При цьому навчальне  навантаження студента повинно  бути виконано у повному обсязі.
Освітньо-професійна програма. Модульний  принцип побудови освітньої діяльності
Розподіл змісту освітньо-професійної програми за циклами  дисциплін та критеріями нормативності  і вибірковості складається з  таких циклів дисциплін: гуманітарна, природничо-наукова, загальноекономічна, професійна підготовка.
ПОЗИТИВНІ АСПЕКТИ БОЛОНСЬКОГО  ПРОЦЕСУ:
1) зближення  і об'єднання у галузі освіти  держав Європейського Союзу та  інших країн, які приєднаються  у майбутньому;
2) створення  нової атмосфери відкритості  та співробітництва усіх європейських  країн у сфері вищої освіти;
3) інтеграція  освіти та об'єднання можливостей  науково викладацького персоналу  вищих шкіл усіх країн континенту;
4) сприяння створенню  та удосконаленню власних (університетських) програм освітянських обмінів  і розвитку вищої освіти за  рахунок взаємодії, кооперації  та співробітництву;
5) надання можливості  узгодити («гармонізувати») структурні  аспекти навчального процесу  вищим навчальним закладам, які  пропонують студентам довгострокові  програми навчання (бакалаврські  та магістрські).
НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ДРОБЛЕННЯ  ДИСЦИПЛІН:
1) Кожна дисципліна  повинна мати чітко визначений  предмет, логіку викладання матеріалу,  це має бути матеріал системного  характеру, система знань.
2) Міні-курс передбачає  відповідну кількість годин, в  межах яких, знову ж таки за  природою, неможливо запровадити  тренінгові технології, організувати  виконання комплексних завдань.
3) Велика кількість  міні-дисциплін це неминуче дублювання  у викладенні матеріалу, це  масові ситуації, коли один і  той же категоріальний апарат  розглядається у 3-х — 4-х  дисциплінах, до цього ж у  різній інтерпретації.
4) Завелика кількість  дисциплін і перш за все  нагромадження тих, які слід  розглядати як розділ повноцінного  курсу призводить до перевантаження  студентів і викладачів. 

Розвиток  студентського самоврядування – важливий чинник забезпечення якості вищої освіти.
Розвиток  у вищій школі студентського самоврядування — це складний процес. У різних навчальних закладах він проходитиме по-різному. І залежить це від чисельності студентів, структури навчального закладу, а головне — від розуміння його сутності як студентами, так і керівництвом. Наведу застереження з Ерфуртської декларації університетського самоврядування, що мала назву «До надійного університету XXI сторіччя»: «Університет повинен функціонувати як надійна згуртована спільнота, а не як анархічне та безвідповідальне утворення. Як спільнота викладачів і студентів університет несе спільну відповідальність за дії, вчинені під його юрисдикцією та від його імені».
      Отже, студентське самоврядування треба розглядати як засіб реалізації студентською громадою своїх прав, обов'язків та ініціатив через прийняття рішень та їх впровадження з допомогою власних ресурсів у сфері, що визнається адміністрацією та у співпраці з нею, а також гарантії брати участь через своїх представників у вирішенні питань, що стосуються студентства
Ефективне студентське самоврядування сприяє гармонійному розвитку навчального закладу; саме завдяки студентському само врядуванню навчальний заклад може відчути себе єдиною корпорацією, де панують партнерські стосунки, атмосфера взаємодії та взаєморозуміння; завдяки студентським ініціативам можна визначати нові на прями розвитку поза навчальної діяльності, вдосконалювати навчальний процес, не зупинятися на досягнутому, навчаючи навчатися самим; розвинуте та активне студентське самоврядування може стати додатковим фактором, що впливає на вибір абітурієнтом навчального закладу; якщо студентське самоврядування розглядається керівництвом навчального закладу як не від'ємна частина навчально-виховного процесу, то гарантується набуття навичок практичної діяльності й стажування, на відсутність яких часто нарікають випускники та роботодавці. 
 

Заключення
Україна проходить  складний і незворотний шлях державного та громадянського становлення. Реалізується стратегія забезпечення прискореного та випереджального, інноваційного  розвитку освіти і науки, створюються  умови для самоствердження та самореалізації особистості впродовж життя.
Слід наголосити, що реформування освіти в Україні  є складовою процесу адаптації  національної освітньої системи  до змін, що відбуваються останні двадцять років у країнах Європи та світу  і пов’язані з усвідомленням  важливості та пріоритетності знань, як рушія суспільного добробуту  громадян та прогресу в цілому.
Загалом нема жодної небезпеки в якнайповнішій реалізації положень Болонського процесу. Не з  тою метою Європа ініціює подібні  угоди, аби залучити українських  випускників вузів до себе на роботу. Ні, у них такі ж проблеми безробіття, як і в нас. А талановитих і  з Болонським процесом будуть забирати - й без нього, якщо ми у себе не створимо гідних умов для працевлаштування молодих спеціалістів. 
 

 

      
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.