На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Дяльнсть ТНК в умовах глобалзацї на ринку України

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 16.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 10. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


      Міністерство  освіти та науки України
Київський національний економічний університет  ім. Вадима Гетьмана
Кафедра міжнародної економіки 
 
 
 
 
 

Аналітичні  робота з міжнародної  економіки на тему «Діяльність ТНК  в умовах глобалізації на ринку України» 
 
 
 
 
 
 
 

Студента IIІ курсу,
2 групи,  спеціальності 6503
Факультету  Міжнародної економіки та менеджменту
Гатаулліна  Олега 
 
 
 
 
 

Київ 2010
 

                  План

  Вступ

  Розділ 1.  Транснаціональні корпорації. Загальні засади діяльності в умовах глобалізації.

  Розділ 2.  Діяльність ТНК на ринках України в умовах глобалізації.

  Висновок.

  Список  літератури. 
              Вступ

 
     Характеризуючи  сучасні тенденції в розвитку ТНК, слід відзначити, по-перше, вплив  науково-технічного прогресу на розвиток транснаціонального капіталу, по-друге, особливості інноваційної діяльності ТНК, по-третє, прискорений розвиток і вдосконалення факторів виробництва, що використовуються ТНК. Останніми роками відпала необхідність у надвеликих підприємствах на територіях окремих держав, розрахованих на всесвітній ринок. З'являється можливість створювати заводи, що випускають одну і ту ж продукцію за однією і тією ж технології в низці країн, тобто уніфікувати випуск продукції в міжнародному масштабі й організувати спільне виробництво з підприємствами, що знаходяться в різних точках земної кулі й мають різну національну належність.
     Об’єктом  дослідження роботи виступають ТНК, їх діяльність в Україні, вплив на економіку України, оскільки ТНК відіграють одне з панівних положень у світовій економічній системі. Ще на стадії виникнення ТНК стали об’єктом бурхливих економічних дискусій, а на сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин вони займають панівне положення загалом завдяки своїй економічній могутності.
     Метою даної роботи є дослідження діяльності Транснаціональних корпорацій в Україні та їх вплив на розвиток політичних та економічних реформ в країні.
     Предметом дослідження є специфіка функціонування, особливості діяльності ТНК у міжнародних відносинах, а також тенденції розвитку і їх вплив на світові економічні процеси і, зокрема, в Україні. 

 

      Розділ 1. Транснаціональні корпорації. Загальні засади діяльності в умовах глобалізації. 

     Міжнародні  корпорації являють собою великі фінансово-виробничі, науково-технологічні, торгово-сервісні об'єднання, для яких характерно органічне сполучення виробництва в країні базування з широко розгалуженою системою функціонування за рубежем. На практиці розрізняють три основних типи міжнародних корпорацій.
     Перший  з них - це транснаціональні корпорації (ТНК), до яких відносять компанії з використанням переважно однонаціонального акціонерного капіталу, управлінського контролю й інтернаціональною сферою діяльності. ТНК організують головну компанію в країні базування і дочірні компанії, філії по усьому світі. Найбільш типовими компаніями такого типу є "Форд", "Екссон", "Нестле".
     Другий  тип - багатонаціональні корпорації (МНК), що інтернаціональні по використовуваному капіталі, контролю і сфері діяльності. МНК поєднують національні компанії двох і більш країн світового господарства. Найбільш типовими представниками даної групи є "Ройял датч-Шелл", "Юнілевер", "Фіат-Сітроєн". Даний тип міжнародних корпорацій виник раніш, ніж ТНК, але в даний час не має широкого поширення.
     Третій  тип - це міжнародні корпоративні союзи, що являють собою спеціальні об'єднання промислових, банківських і інших концернів з метою рішення великих економічних задач. Дані союзи в більшому ступені організуються в таких сферах, як електронному, електротехнічному, хімічному, нафтова, автомобіле- і авіабудування, інформатика.
     Сучасний  етап глобалізації охоплює період останніх 10-15 років і мас визначені характерні риси, що, у свою чергу, багато в чому зумовлені специфікою діяльності ТНК.
     По-перше, основу глобалізації сучасного світу  складають інформаційно-комунікаційні технології. За оцінками експертів, еволюційне людство послідовно пройшло через п'ять інформаційних революцій і на даному етапі знаходиться на порозі шостої, заснованої на глобалізації знань, на експертних системах і інших засобах штучного інтелекту.
ТНК, концентруючи розробки новітніх інформаційних технологій у своїх наукових центрах, можуть мати визначальні позиції у розвитку даного процесу. При цьому найважливішим елементом для національних економік стає пошук максимально ефективного використання свого наукового потенціалу.
     Крім  того, у сучасній виробничій системі  відзначаються якісні системні зрушення. Якщо раніше успіх ведення бізнесу  компаній залежав переважно від класичної комбінації факторів виробництва, то сьогодні він значною мірою визначається складною комбінацією елементів знань, інтеграцією цих факторів і технологій, об'єднанням капіталу, інформаційних і інтелектуальних ресурсів. Таким чином, спостерігається підвищення значення інформації, нових технологій, інновацій, знань і роботи експертів.
     По-друге, ріст ефективності нових технологій і посилення конкуренції призводить до усе більшої монополізації з обмеженим числом найбільших корпорацій високотехнологічних секторів (включаючи інформаційний та зв'язаний з використанням брендів). Ця тенденція доповнюється монополізацією запасів найбільш важливих видів сировини, у першу чергу, енергоносіїв.
     По-третє, вільні потоки товарів, капіталів га інформації забезпечують більш глибоке  структурування світової економіки  і поглиблення міжнародного поділу праці.
     По-четверте, специфіка глобалізаційних процесів усе більше сприяє розшаруванню суспільств не тільки на національному, але і  на міжнародному рівні, поглиблюючи  диференціацію як доходів усередині  країн, так і добробуту окремих  країн.
     По-п'яте, у зону інтересів транснаціонального капіталу ввійшли країни з перехідною економікою, що володіють територіями, потенційно ємними ринками, багатими на природні ресурси, кваліфіковану робочу силою і перспективний геостратегічиий потенціал.
     Основними мотивами ТНК при  глобалізації свого бізнесу є:
  Прагнення до технологічного лідерства, що є в сучасному світі запорукою конкурентної переваги на ринках.
  Оптимізація розміру корпорації й економія масштабу організації, уже нездійсненна у вузьких рамках національних ринків.
  Доступ до іноземних природних ресурсів для надійного забезпечення власного виробництва сировиною.
  Боротьба за нові, у тому числі й іноземні, ринки збуту, подолання імпортних бар'єрів.
  Зниження собівартості і збільшення конкурентноздатності своєї продукції за рахунок розосередження виробництва і раціоналізації окремих операцій відгворювального процесу.
  Запровадження єдиної системи управління підприємствами корпорації, організація внутрішнього ринку, створення рекламно- інформаційної мережі.
  Встановлення міцного контролю за ринками іноземних держав не тільки через філії материнських компаній і змішані підприємства, але і за допомогою союзу з політичними елітами, через які виявляється багатоаспектний вплив на приймаючі держави.
  Раціоналізація оподатковування за рахунок використання специфічних рис податкових систем країн, у яких працює корпорація.
   Вплив ТНК на глобалізацію.
   У першу чергу, це звичайно, вплив економічної  складової процесу глобалізації. Варто зосередити увагу на тому, що ТНК є сьогодні одним із провідних інститутів посилення глобалізаційних тенденцій та зміцнення міжнародних господарських зв'язків. Наприклад, корпорація «Ексон» має 44 нафтопереробні заводи в 23 країнах, її дочірні й асоційовані з нею компанії діють більше ніж у 80 країнах. Величезний обсяг товарів і послуг, які виробляють ТНК у різних регіонах світу, сприяє поглибленню міжнародного поділу праці: поділ праці між країнами доповнюється міжнародним поділом праці всередині фірм. Крім того, ТНК розширюють міжнародну діяльність шляхом купівлі або створення нових компаній, створенням спільних підприємств або ж вступом до складу об'єднань іншого типу. Дуже важливими в 90-ті роки стали злиття та поглинання компаній ( в той час як нових з'являлося мало).
   Крім  того, слід зазначити особливо важливий (з точки зору стабільності світової економічної системи) вплив ТИК на фінансові ринки. Володіючи величезними капіталами, ГИК активно діють на міжнародних фінансових ринках. Сукупні валютні резерви ТИК у декілька разів більші, ніж резерви усіх центральних банків світу, разом узятих. ТНК та інші міжнародні компанії володіють значними сумами у вільно конвертованій валюті, можуть обміняти їх у будь-який час на будь-яку іншу валюту, вкласти гроші в банк будь-якої країни. Маса цих грошей величезна. Переміщення 1-2% маси грошей, що знаходяться в приватному секторі, цілком здатне змінити паритет національних валют, призвести до дестабілізації фінансових ринків.
   Дуже  важливим є також вплив ТНК  через свою діяльність на таку вагому і актуальну сьогодні глобальну  проблему, як демографічну, зокрема у тій її сфері, що стосується пенсійного забезпечення.
   У США, Великобританії, Японії та Нідерландах  головні пенсійні ресурси нагромаджуються  у незалежних від бюджету пенсійних  фондах, що існують і функціонують як самостійні фінансові корпорації, доходи яких формуються через доходи з акцій великих ТНК. У Німеччині, Італії, Швеції та Франції виплати більшості пенсій здійснюють із державного бюджету, тобто з податкових відрахувань поточного року, головними платниками яких є також ТНК.
   Досить  важливим аспектом впливу ТНК на глобалізаційні процеси є екологічний. Корпорації мають величезний виробничий потенціал, інтенсивно спрямовують свої інвестиції у нові галузі, науково-технічні розробки, що спричинює збільшення навантаження на навколишнє середовище.
   Ще  однією з форм впливу ТНК на процес глобалізації е політична сфера, що проявляється у відношеннях між  державами та ТНК. Еволюція ролі та значення держави як соціально-політичної інституції взагалі і державного суверенітету зокрема є в наш час однією з найбільш актуальних і дискусійних тем.
   Діяльність  ТНК по-різному оцінюється в країнах  їх базування. Найбільш проблемними  в діяльності ТНК для країн  базування є взаємовідносини  ТНК і національних урядів та реалізація корпоративних інтересів ТНК. Система відносин між державою і ТНК - це діалектична єдність суперечностей. З одного боку, ТНК є важливим інструментом зовнішньоекономічного і зовнішньополітичного впливу, і держава не може не використати його в інтересах свого утвердження на світовій арені.
   На  думку відомого вченого Дж. Даннінга, основні положення відносин між  урядами і ТНК зводяться до того, що:
  у минулому державна політика щодо ТНК не була виразно пов'язана із загальною державною стратегією, оскільки ТНК контролювали дуже невелику частину економіки, і уряд вважав результати регулювання діяльності ТНК незначними;
  тепер уряди змушені розглядати досягнення відносних переваг у галузі ресурсів, які перебувають під контролем ТНК, як самостійну економічну мету і надавати все більшого значення ТНК у державній політиці.
 
     Розділ 2. Діяльність ТНК  на ринках України  в умовах глобалізації. 

     Розвинуті країни світу пильно стежать за процесами, що відбуваються в країнах СНД  і в Україні зокрема. Трансформація  економіки пострадянських країн, утворення  нових геополітичних об'єднань на теренах СНД спонукають їх до вкладання капіталу в ключові сфери економіки цих країн у разі сприятливої ситуації.
     Україна це переважно приймаюча сторона  для світових ТНК. Серед позитивних впливів ТНК варто назвати  сприяння раціональному розподілу наявних ресурсів та розміщенню виробництва, завдяки чому активніше поширюються нові технології та товари, посилюється конкуренція і розширюється міжнародне співробітництво. Водночас негативний вплив ТНК на динаміку економічного зростання країни може бути таким, що перекриє можливі позитивні ефекти.
     Діяльність  ТНК містить у собі певні загрози  для національної економіки. Наприклад, ТНК часто втручаються у сфери, що вважаються сферами державних  інтересів, і спроможні протидіяти реалізації неприйнятної для них національної економічної політики й навіть дезорганізувати зовнішньоекономічну сферу країни-партнера. Використовуючи трансфертні ціни, ТНК приховують прибутки шляхом перекачування їх з однієї країни до іншої, внаслідок чого бюджет приймаючої країни не отримує значних коштів. ТНК можу ть встановлювати монопольні ціни, диктувати інші умови приймаючим країнам. Часто діяльність ТНК характеризується хижацькою експлуатацією природних ресурсів приймаючої країни, концентруючи наукові дослідження і розробки в країні базування. Внаслідок цього збільшується технологічний розрив між приймаючою країною та розвинутими країнами, де розташована материнська компанія корпорації.
     На  сучасному етапі для України  теоретичне обґрунтування питання щодо залучення іноземного капіталу, необхідності та методів регулювання, ефективності його використання е найактуальнішим та принципово найважливішим.
     Сьогодні  інвестиції здійснюються у формі  придбання акцій приватизованих підприємств, таким чином питання  інвестицій узгоджується з питанням контролю за управлінням об'єктом вкладання інвестицій. Одним із найперспективніших напрямів залучення є продаж акцій, які належать державі в майні приватизованих підприємств, шляхом проведення інвестиційних конкурсів за участю іноземних інвесторів.
     У цілому, іноземні інвестори можуть стати частковими або повними  власниками існуючих підприємств на трьох різних етапах: а) вони можуть купити все державне підприємство або  його частку до початку корпоратизації; б) вони можуть купити всі акції або їх частку (у держави) в державних корпоративних товариствах після корпоратизації; в) вони можуть викупити всі або частку акцій (у приватних власників) у вже приватизованих акціонерних товариствах.
     Для того, щоб забезпечити економічну безпеку, держава також розглядає вплив ТНК на Україну.
     Серед основних факторів можливого  позитивного впливу діяльності ТНК на економіку України можна назвати:
  приток фінансових ресурсів і сучасних технологій, що сприяє модернізації виробничої бази країни-реципієнта;
  впровадження у практику господарської діяльності країни, що приймає капітал, передових методів управління і маркетингу;
  посилення експортного потенціалу країни-реципієнта;
  підрив монопольного становища компаній країни, що приймає інвестиції, і підвищення конкурентного тонусу її господарського середовища;
  послаблення впливу на державну економічну політику галузевих еліт, які стримують модернізацію господарської структури країни-реципієнта.
   До  основних факторів можливого  негативного впливу діяльності ТНК на економіку України належать:
  небезпека перетворення країни-реципієнта в місце використання застарілих і екологічно небезпечних технологій;
  захоплення ТНК найбільш розвинутих і перспективних сегментів промислового виробництва країни, що приймає капітал, та її науково-дослідних структур;
  нав'язування компаніям країни-реципієнта сумнівно перспективних напрямів у системі розподілу праці в рамках ТНК;
  можливість масового відтоку іноземних інвестицій з економіки приймаючої їх країни, що може викликати закриття підприємств та виникнення пов'язаних з цим негативних явищ;
  можливість невпевненого, млявого росту виробництва на філіях ТНК, що пов'язано із її схильністю до неадекватної реакції на можливу зміну кон'юнктури ринку, адже для ТНК достатньо невеликого поштовху ззовні, щоб перейти на свідоме, зумовлене фінансовою стратегією скорочення виробництва;
  відплив прибутку закордонної філії на фінансування внутрішнього інвестиційного процесу материнської компанії.
   Отже, діяльність ТНК на території України, перш за все, призведе до потужного притоку зовнішніх інвестиції в економіку, що надасть їй потужного поштовху й буде стимулювати подальший розвиток.
Прямі інвестиції1
  Прямі іноземні інвестиції в Україну Прямі інвестиції з України
1995 483,5 20,3
1996 896,9 84,1
1997 1438,2 97,4
1998 2063,6 127,5
1999 2810,7 97,5
2000 3281,8 98,5
2001 3875,0 170,3
2002 4555,3 155,7
2003 5471,8 144,3
2004 6794,4 166,0
2005 9047,0 198,6
2006 16890,0 219,5
2007 21607,3 243,3
2008 29542,7 6196,6
2009 35616,4 6203,1
2010 40026,8 6223,3
     Як  бачимо, рівень прямих іноземних інвестицій зростає. Це дає змогу стверджувати, що наявність ТНК на території  України, як вітчизняних, так і іноземних, створює сприятливий інвестиційний  клімат, що й приваблює потенційних  інвесторів.

     У структурі прямих іноземних інвестицій ТНК в економіку України за галузями переважають харчова промисловість та внутрішня торгівля. Спочатку частка внутрішньої торгівлі була найвищою, однак згодом обсяги іноземних інвестицій у цю галузь у загальному обсязі зменшилися. Серед причин такого зниження - відносна перенасиченість галузі капіталом, що спричинює зниження рівня прибутковості підприємств галузі.
     Високі  значення іноземних інвестицій у  двох галузях-лідерах дають змогу  зробити висновок, що іноземний інвестор віддає перевагу галузям із коротким терміном окупності.
     Структура іноземного капіталу упродовж першого  періоду 2010 р. не оптимальна. Вісім країн-інвесторів( 7 країн ЄС та США, процент якої в загальному обсягу інвестицій близько 8) забезпечували близько 60% загального обсягу інвестицій й рівень диверсифікації іноземного інвестування у вітчизняній економіці є низький.
  Обсяги  прямих інвестицій на
01.01.2010 01.07.2010
Всього  по країнах ЄС 31510,1 31642,4
Австрія 2596,8 2591,1
Бельгія 64,4 63,5
Болгарія 18,7 18,8
Греція  330,9 285,4
Данія 186,6 176,8
Естонія 137,2 134,0
Ірландія  140,1 132,7
Іспанія 70,6 64,5
Італія  981,8 976,4
Кіпр  8928,5 9079,2
Латвія  87,0 85,8
Литва 82,2 80,5
Люксембург 262,9 364,5
Мальта  22,2 25,4
Нідерланди 3956,5 3929,0
Німеччина 6599,7 6618,6
Польща  868,8 873,6
Португалія  11,4 11,3
Румунія 18,4 18,6
Словаччина 64,5 61,5
Словенія  28,8 27,2
Сполучене Королівство 2305,9 2228,1
Угорщина 700,3 665,3
Фінляндія 59,4 51,5
Франція 1630,7 1708,9
Чеська  Республіка 79,9 71,6
Швеція 1275,9 1298,6
Довідково:    
Всього  по Україні 39906,3 40402,1
     Розподіл  прямих іноземних інвестицій за регіонами  України є нерівномірним, що зумовлено  їх різною інвестиційною привабливістю.

     Як  видно з рис. чільні місця за обсягом  прямих іноземних інвестицій посіли підприємства Києва – 2123,4 млн. дол. (31,9% до загального обсягу), Дніпропетровської – 598,4 млн. дол. (або 9,0%), Київської – 473,7 млн. дол. (7,1%), Запорізької – 442,0 млн. дол. (6,6%), Донецької – 434,2 млн. (6,5%), Одеської – 361,7 млн. (5,4%), Львівської – 304,9 млн. дол. (4,6%), Харківської області – 267,9 млн. (4,0%), а також Автономної Республіки Крим –224,2 млн. дол. (3,4%). Слід відмітити значну нерівномірність економічного розвитку регіонів України. Відповідно пріоритетний розвиток одних областей веде до відсталості інших. Це безпосередньо відбивається на обсягах інвестицій, що надходять до різних регіонів. Аналізуючи наведені дані, можна зробити висновок, що іноземні інвестори охоче вкладають кошти у промислові регіони, оскільки більшість їх «цікавить» металообробка, харчова і хімічна промисловість, будівництво, транспорт та електроніка, тобто, ті види економічної діяльності, які представляють найбільші ТНК в Україні. 

     Окремо  треба виділити функціонування транснаціональних корпорацій в нафтогазовій сфері України.
     Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) в економіці України  має виняткове значення, оскільки визначається істотною бюджетоформуючою роллю нафтогазової сфери та великою  потребою в енергоносіях через значну концентрацію енергоємних виробництв. Разом з тим вітчизняна нафтогазова галузь є досить проблемною внаслідок обмеженості власних запасів газу та нафти, дестабілізації роботи нафтопереробних підприємств після розпаду СРСР та нерозвиненості внутрішнього ринку нафтопродуктів. Приватизаційні процеси у ПЕК призвели до приходу на український ринок великих, передусім російських, ТНК. Домінування російських нафтогазових компаній зумовлено традиційною роллю Росії як основного експортера вуглеводнів в Україну, геополітичним розташуванням України як транзитера російських енергоносіїв до країн Європи, а також активною експансіоністською політикою російських ТНК щодо придбання потужностей, зокрема нафтопереробних, у країнах СНД та Східної Європи.
     Найбільшими компаніями, що нині працюють в Україні, є: у сфері нафтопереробки – російські «ЛУКОЙЛ», «ТНК», «Татнефть», «Славнефть», «Группа Альянс», «ЮКОС» та казахстанська «Казахойл» («КазМунайГаз»); в сфері транспортування нафти – російські «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Транснефть», «Сибнефть»; у сфері поставок та транспортування газу – російські «Газпром» та «Ітера».
     Діяльність  ТНК у нафтопереробній галузі України спрямована передусім на переорієнтацію Росії з експорту сирої нафти на експорт нафтопродуктів, отриманих, зокрема, на українських НПЗ; поглинання з цією метою українських підприємств шляхом їх приватизації та акціонування для географічного наближення до ринків споживання нафтопродуктів у Центральній та Західній Європі; додаткове укріплення позицій ТНК на внутрішньому ринку нафтопродуктів України шляхом створення спільних підприємств та через розбудову власної збутової мережі.
     Поряд з названими, у нафтопереробній сфері України з’явилися нові російські гравці – «Сиданко», «Уралнефть», «Арчнефтегеология», «Удмуртская ННК», «Ритек», «Полярное сияние», «Чишманефть»та інші, що використовують переробні потужності «Укртатнафти», «Галичини» та «Нафтохіміка Прикарпаття».  

     Пріоритети  формування українських  ТНК.
     Все частіше й частіше починають  створюватися українські ТНК. Про це можна судити з динаміки українських  прямих іноземних інвестицій, які  є основною формою іноземної експансії  ТНК. А структура і динаміка українських потоків прямих закордонних інвестицій (ПЗІ) свідчить про орієнтацію більшості іноземних інвесторів на отримання швидкого прибутку і їх схильність до фінансових зловживань і відмивання коштів.
     Це  зокрема підтверджується:
     · наявністю високої частки інвестицій, що здійснюються в негрошовій формі (у формі нематеріальних активів);
     · високою часткою офшорних інвестицій, яка коливається від 16 до 23% навіть для інвестицій з країн, визнаних офшорними офіційно;
     ·  високою часткою офшорів у  відтоку прямих інвестицій з України (17%). Цей факт також підтверджує  наявність потужної тенденції тінізації  економіки, особливо щодо тих країн, для яких приплив капіталу практично  тотожний його відтоку (наприклад, Панама). Тотожність відтоку і притоку іноземних інвестицій свідчить про “дублювання” інвестицій, тобто вивіз капіталу з України з метою наступного анонімного “іноземного інвестування” на пільгових умовах з паралельним використанням переваг офшорного оподаткування в Панамі.
     Висока  латентність українських інвестиційних  потоків пояснюється тим, що серйозний  інвестор в бізнесі віддає перевагу "цивілізованому середовищу", тому його прихід в економіку є результатом, а не причиною оздоровлення економіки, тоді як невизначеність в економіці і недосвідченість підприємців залучають до України схильних до зловживань інвесторів.
     Крім  того, альтернативою перетворенню українського ринку в сферу ексклюзивної діяльності іноземних ТНК може стати урядова  програма стимулювання становлення українських ТНК. Так, Стратегія економічного розвитку України передбачає сприяння процесам транснаціоналізацїі українського корпоративного капіталу на користь нарощування його конкурентоспроможності і фінансового потенціалу, а не боротьбу з ними через реприватизацію.
     Формування  українських ТНК може стати одним  з стратегічних пріоритетів державної  політики, яка за умови створення  відповідного зовнішнього середовища (податкового стимулювання, у тому числі вибіркове стимулювання перспективних  підприємств і областей), сприятиме підвищенню конкурентоспроможність економіки і за рахунок ексклюзивних можливостей ТНК забезпечить виживання національних підприємств в умовах. В той час, як “чистий національний виробник” неминуче програє конкурентну боротьбу. При цьому забезпечення балансу між іноземними і “українськими” ТНК загострить конкурентну боротьбу на ринку і сприятиме як кращому задоволенню потреб споживачів, так і підвищенню конкурентоспроможності національної економіки.
     Таким чином, найперспективнішими для формування українських ТНК областями є ВПК, машинобудування, авіаційна, ракетно-космічна, металургійна і хімічна промисловість, електроніка, транспорт, легка і харчова промисловість, наукові дослідження, програмування і веб-дизайн.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.