На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


автореферат Видовий склад, муносупресивн властивост та чутливсть до антибактеральних препаратв етологчних агентв хрончного перодонтиту, вивчення мунного статусу. Ефективнсть трьох етапного способу лкування з використанням композицї для пломбування.

Информация:

Тип работы: автореферат. Предмет: Медицина. Добавлен: 10.04.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2

Міністерство охорони здоров'я України

Луганський державний медичний університет

Чала Тетяна Анатоліївна

УДК 612.015.1-313.3-017.1-31-6:611.316.5

Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

14.03.04 - патологічна фізіологія
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук


Луганськ-2008

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Захворювання періодонту - це одна з найскладніших патологій зубощелепно-лицевої системи. Сьогодні вони є не тільки загальномедичною, але й соціальною проблемою, яка є значно розповсюдженою в світі, супроводжується втратою зубів у пацієнтів з несприятливим впливом осередків періодонтальної інфекції на організм в цілому. За даними світової літератури, розповсюдженість запальних захворювань періодонту сягає 98%, серед них провідну роль грає хронічний періодонтит (Кабак Ю.С., 2005; Lamster I.B., Karabin S.D., 2002).

Запальний процес в періодонті не тільки призводить до поразки навколоверхівкових тканин зуба, але й небезпечний ще й формуванням умов для маніфестних та прихованих запальних осередків, які сприяють сенсибілізації організму. Присутність в осередку хронічного запалення макрофагів, Т- та В-лімфоцитів розглядають як підтвердження постійного надходження антигенів з системи кореневих каналів. У хворих на хронічний періодонтит виявлена тенденція до збільшення рівня сироваткових імуноглобулінів (Ig) А та G (Гречишников В.И. та ін., 2002; Yang Y., 2005). У світлі сучасних даних про патогенез хронічного періодонтиту засоби для його лікування повинні включати якомога більше патогенетичних ланок (Зубачик В.М. та ін., 2003; Page R.C., 2001).

Сучасні дані про роль суворо анаеробних бактерій навколоверхівкових тканин у розвитку запального процесу в періодонті визначають необхідність пошуку ефективних засобів для проведення місцевої антибіотикотерапії в комплексному лікуванні захворювання (Zhu J., Okada S., 2005). Хоча в останні роки в терапії різних форм періодонтиту досягнуті значні успіхи, існуючі методи лікування є недосконалими, часто супроводжуються тяжкими ускладненнями у вигляді гострих запальних процесів щелепно-лицевої ділянки (періостит, абсцес, остеомієліт). Традиційні терапевтичні методи лікування хронічного періодонтиту в ряді випадків є неефективними та не дають достатньо тривалої ремісії (Котелевська Н.В., 2005; Жаркова О.А., 2006). В зв'язку з цим в останні роки певну актуальність набувають дослідження, спрямовані на пошук способів лікування, які діють на різні ланки патогенезу хронічного періодонтиту.

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертація є фрагментом планової наукової роботи кафедри патофізіології Луганського державного медичного університету № 0198U005713 «Запалення як результат дії бактерій». Авторка є співвиконавцем комплексної теми.

Мета і задачі дослідження: розробити патогенетично обґрунтований спосіб лікування і профілактики загострень хронічного періодонтиту з використанням композиції для тимчасового пломбування кореневих каналів, яка містить антиоксидант та антибактерійний хіміопрепарат.
Для досягнення мети були поставлені наступні задачі:
У хворих на хронічний періодонтит:
1. Вивчити видовий склад, імуносупресивні властивості та чутливість до антибактеріальних препаратів етіологічних агентів захворювання.
2. Вивчити імунний статус.
3. Вивчити активність перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та ферментативної системи антиокислювального захисту (АОЗ), а також вплив на них структурних компонентів етіологічних агентів захворювання в досліді з нейтрофілами та моноцитами периферійної крові іn vitro.
4. Визначити ефективність трьохетапного способу лікування з використанням композиції для тимчасового пломбування кореневих каналів, яка містить вітамін Е, метронідазол, барію сульфат та ультрадисперсний гідроксиапатит, легований сріблом.
Об'єкт дослідження: бактеріологічний, імунний і метаболічний статус хворих на хронічний періодонтит.
Предмети дослідження: вплив патогенетично обґрунтованого способу лікування і профілактики загострень хронічного періодонтиту з використанням композиції для тимчасового пломбування кореневих каналів, яка містить антиоксидант та антибактерійний хіміопрепарат, на бактеріологічний, імунний і метаболічний статус хворих.
Методи дослідження: клінічні (обстеження пацієнтів, реєстрація клінічних індексів); бактеріологічні (виділення та ідентифікація бактерій, визначення їх чутливості до антибактеріальних препаратів, виділення пептидогліканів - ПГН та ліпополісахаридів - ЛПС з клітинної стінки бактерій); імунологічні (визначення антикомплементарної - АКА, антилізоцимної - АЛА та антиімуноглобулінової - АІА активності бактерій, вивчення популяційного та субпопуляційного складу лімфоцитів, фагоцитарної активності нейтрофілів, вмісту циркулюючих імунних комплексів - ЦІК в сироватці крові, кількісне визначення Ig A, M, G, стимуляція моноцитів та нейтрофілів препаратами ПГН та ЛПС); біохімічні (визначення концентрацій дієнових кон'югатів - ДК, малонового діальдегіду - МДА, простагландину Е2 - ПГЕ2, активності каталази та супероксиддисмутази - СОД); статистичні (методи варіаційної статистики).
Наукова новизна отриманих результатів. Доведена етіологічна роль 21 виду суворо анаеробних бактерій у розвитку хронічного періодонтиту, вивчена їх АЛА, АКА та АІА. Детально вивчений імунний та метаболічний статус пацієнтів з хронічним періодонтитом. Вперше запропонований трьохетапний спосіб лікування хворих на хронічний періодонтит з використанням композиції для тимчасового пломбування кореневих каналів зубів, яка містить у рівних частках масляний розчин вітаміну Е, барію сульфат, ультрадисперсний гідроксиапатит, легований сріблом, та метронідазол. Дана композиція має значний антибактерійний ефект, імунокоригуючу та антиоксидантну дію, та в 2-5 раз знижує частоту розвитку загострень захворювання протягом 24 місяців.
Практичне значення отриманих результатів. Розроблений та захищений деклараційним патентом на корисну модель спосіб лікування хронічного періодонтиту. Отримані дані використовуються в лекційному курсі та при проведенні практичних занять на кафедрах патофізіології та стоматології № 1 Луганського державного медичного університету Міністерства охорони здоров'я України, що підтверджено відповідними актами впровадження.
Особистий внесок здобувачки. Вибір теми наукового дослідження, планування роботи були здійснені разом з науковим керівником професором Н.К. Казімірко. Авторкою самостійно проведені: інформаційний пошук, аналіз літератури, клінічне обстеження пацієнтів, бактеріологічне, імунологічне та біохімічне дослідження, написані всі розділи дисертаційної роботи та автореферат.
Апробація роботи. Основні положення дисертації були викладені та обговорені на: Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини і стоматології (66-а підсумкова конференція студентського наукового товариства ім. М.Д. Довгяло)» (Донецьк, 2004); Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми стоматології» (Полтава, 2004); наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю (Вінниця, 2004); науково-практичній конференції з міжнародною участю студентів, інтернів, магістрів, аспірантів та молодих вчених медичного факультету Ужгородського національного університету (Ужгород, 2008), а також на засіданнях Луганського обласного товариства патофізіологів протягом 2005-2008 рр.
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 7 наукових статей та 4 тез в часописах та збірках, які відповідають вимогам ВАК України та надруковані згідно вимог, викладених в пункті 3 Постанови ВАК України від 15 січня 2003 р. за № 7-05/1; отриманий 1 деклараційний патент на корисну модель.
Обсяг і структура дисертації. Робота написана на 122 сторінках комп'ютерного набору та складається з вступу, огляду літератури, 3 розділів власних досліджень, розділу аналізу та узагальнення одержаних результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних першоджерел. Робота ілюстрована 22 таблицями. Список використаних першоджерел включає 145 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. Під спостереженням знаходилось 160 пацієнтів 40-50 років (69 чоловіків та 91 жінка), які звертались по медичну допомогу до стоматологічної поліклініки Луганського державного медичного університету, з діагнозом: «Хронічний гранулюючий періодонтит в стадії загострення одно корінних зубів (різців та кликів)». Контрольну групу склали 25 практично здорових чоловіків та 22 жінки. Роботу виконували з дотриманням всіх положень біоетики.
Забір матеріалу для дослідження (детрит з каналів зубів, венозна кров) у 125 пацієнтів проводили двічі - при первинному зверненні та перед постановкою постійної пломби, у 35 пацієнтів - тричі. При першому відвідуванні пацієнтам проводили первинну медичну та механічну обробку уражених зубів, потім канали зубів були тимчасово запломбовані. У 30 пацієнтів 1-ї контрольної групи для пломбування зубів використовували 49% кальцію гідроксиапатит в препараті Calasept (Scania Dental). У 30 пацієнтів 2-ї контрольної групи для плобування кореневих каналів використовували препарат Grinasole (Septodont), основною діючою речовиною якого є 10% метронідазол. У 30 пацієнтів 3-ї контрольної групи кореневі канали пломбували композицію, яка включала (в масових%): масляний розчин вітаміну Е - 50, барію сульфат - 25, ультрадисперсний гідроксиапатит, легований 0,7% сріблом - 25. У пацієнтів контрольних груп санацію кореневого каналу зуба, ураженого періодонтитом, проводили в 2 етапи: на першому етапі здійснювали первинну інструментальну обробку та іригацію, на другому - встановлювали постійну пломбу. У 70 пацієнтів тимчасове плобування зубних каналів проводили композицією, яку ми запропонували та запатентували (в масових%: масляний розчин вітаміну Е - 25, барію сульфат - 25, ультрадисперсний гідроксиапатит, легований 0,7% сріблом - 25, метронідазол - 25). З них у 35 пацієнтів першої дослідної групи санацію уражених каналів проводили в 2 етапи, у решти 35 пацієнтів 2-ї дослідної групи - в 3 етапи з додатковою санацією кореневого каналу.
Проводили ізоляцію суворо анаеробних бактерій з детриту каналів зубів, встановлення родової приналежності та видову ідентифікацію бактерій; визначення їх АЛА, АКА та АІА, чутливості до антибактерійних препаратів.
Виділення лімфоцитів, моноцитів та нейтрофілів з периферійної крові пацієнтів здійснювали в градієнтах густини фікол-верографін. Визначення кількості тотальних Т-клітин, В-лімфоцитів, субпопуляцій Т-клітин та природних кілерів проводили методом непрямої імунної флуоресценції з використанням моноклональних антитіл CD3, CD22, CD4, CD8 та CD16. Фагоцитарну активність нейтрофілів вивчали чашковим методом, визначали фагоцитарний індекс (ФІ) та фагоцитарне число (ФЧ).
В сироватці крові визначали вміст Ig A, Ig G, Ig M за Mancini та ін. (1965), вміст ЦІК - за Digeon та ін. (1977), вміст ПГЕ2 - радіоімунним методом. Для вивчення показників специфічної гуморальної відповіді до етіологічних агентів хронічного періодонтиту ставили реакцію аглютинації з автоштамами бактерій.
Визначення ДК здійснювали за Стальною І.Д. (1977), МДА - за Стальною І.Д. та Гаришвілі Т.Г. (1977), активності каталази - за Королюк М.А. та ін. (1988), активності СОД - спектрофотометричним методом. Значення коефіцієнту К вираховували за формулою: К = (ДК + МДА) / (каталаза + СОД).
Препарати ЛПС отримували з клітинних стінок A. fermentans водно-феноловою екстракцією, препарати ПГН - з клітинних стінок E. lenta за методом P. K. Peterson і співавт.
Отримані цифрові результати обробляли методами варіаційної статистики.
Видовий склад та біологічні властивості етіологічних агентів хронічного періодонтиту. З детриту зубних каналів пацієнтів було виділено 233 штами бактерій, які належали до 17 родів та 21 виду. Від 98 пацієнтів було ізольовано по 1 виду бактерій, від 51 - по 2 види, від 11 - по 3 види. З 233 штамів бактерій 137 були грампозитивними (12 видів, 9 родів) та 96 - грам негативними (9 видів, 8 родів). З грам позитивних бактерій найбільш часто виділяли E. lenta - 27 штамів та G. morbillorum - 24 штами. З грамнегативних бактерій в 12,4% випадків ізолювали A. fermentans, та в 9,0% випадків - D. nodosus. Частка інших видів бактерій складала 1,3-7,7%. З 17 родів бактерій рід Peptostreptococcus був поданий 3 видами (28 штамами), рід Clostridium - 2 видами (26 штамами), рід Veillonella - 2 видами. Решта 14 родів була подана тільки 1 видом бактерій. Всі ізольовані бактерії за типом дихання були суворими анаеробами.
Встановлено, що всі ізольовані з детриту кореневих каналів бактерії мали АКА, виразність якої залежала як від виду бактерій, так і від концентрації комплементу в середовищі культивування. Найбільш високі показники АКА проявляли A. fermentans, E. lenta, C. subterminale та P. melaninogenica, частота АКА в яких при 20 СН50/мл складала 42,9-55,2%.
Всі виділені бактерії мали АЛА, однак потенціал АЛА в кожного з видів був різним. Найбільшому потенціалу АЛА відповідала найбільша кількість ізольованих штамів (29 штамів A. fermentans). АЛА, схожу з такою в A. fermentans, мали D. nodosus, P. melaninogenica, E. lenta, G. morbillorum. АЛА в діапазоні 0,087-0,174 мкг/мл одиниць оптичної густини зареєстрована у решти 15 видів бактерій.
Переважна більшість видів бактерій мала АІА. 11 видів бактерій значуще інактивували всі три класи імуноглобулінів (Ig G, Ig M та Ig А), 2 види - тільки 2 класи (Ig G та Ig А), 8 видів - тільки Ig А.
З 233 штамів бактерій чутливими до ампіциліну виявились 129, до гентаміцину - 156, до лінкоміцину - 151. Найбільша резистентність штамів була виявлена відносно тетрацикліну (67%), до еритроміцину чутливими були менше 50% штамів. Найбільш чутливими ізольовані бактерії були до метронідазолу (94,4%), що було в 1,12-2,9 разу вище, ніж чутливість до інших антибактерійних препаратів.
Імунний статус пацієнтів з хронічним періодонтитом в стадії загострення. Діапазон індивідуальних коливань загального вмісту Т-клітин в крові пацієнтів з хронічним періодонтитом в фазу загострення захворювання склав 1,53-2,0 Г/л, що в першому випадку відповідало першому ступеню імунодефіцитного стану. У 89,4% пацієнтів загальна кількість Т-лімфоцитів складала 1,53-1,9 Г/л. Зниження загального вмісту Т-лімфоцитів відбувалось за рахунок Т-хелперів/індукторів, вміст яких коливався в межах 0,94-1,21 Г/л. Вміст Т-супресорів цитотоксичних в крові пацієнтів вірогідно від показника практично здорових осіб не відрізнявся. Непропорційність зсувів в субпопуляціях Т-клітин призводила до формування дисбалансу між ними, внаслідок чого значення індексу імунорегуляції CD4/CD8 в фазу загострення хронічного періодонтиту виявилось вірогідно нижчим показника практично здорових осіб. Індивідуальні значення індексу CD4/CD8 коливались в межах 1,41-1,79 у.о., при цьому в 55,6% пацієнтів його значення було меншим 1,5 у.о.
Абсолютний вміст В-клітин та природних кілерів в фазу загострення захворювання вірогідно збільшувався проти показників практично здорових осіб.
Фагоцитарна активність нейтрофілів у пацієнтів була суттєво зниженою. Показник ФІ знизився в 1,13 разу, а ФЧ - в 1,14 разу порівняно з аналогічними показниками здорових осіб (р<0,05 в обох випадках). Індивідуальні коливання показника ФІ склали 63,3-82,2%, а ФЧ - 4,3-5,57 у.о.
В сироватці крові пацієнтів у фазі загострення мало місце збільшення загальних ЦІК з діапазоном індивідуальних коливань 1,95-2,42 г/л. Аналіз фракційного складу ЦІК показав, що в пацієнтів відбувалось вірогідне збільшення концентрацій середніх та дрібних ЦІК в сироватці крові та невірогідне зниження вмісту великих ЦІК. Вміст сироваткових Ig A вірогідно знижувався, вміст Ig M - вірогідно збільшувався, а вміст Ig G змінювався незначно.
Специфічна антитільна імунна відповідь в пацієнтів з хронічним періодонтитом відносно етіологічних агентів даного захворювання була виражена незначно. На це вказували невисокі титри специфічних антитіл в сироватці крові хворих: у 82,9% випадків титри в реакції аглютинації з автоштамами бактерій склали 1:2, в 17,1% випадків - 1:4.
Метаболічний стату и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.