Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


практическая работа Оцнка потреб молод при працевлаштуванн

Информация:

Тип работы: практическая работа. Добавлен: 17.05.2012. Год: 2011. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
 
Міністерство  освіти та науки України
Національний  авіаційний університет
Гуманітарний  інститут
Кафедра соціології та соціальних технологій 
 
 

      Домашня самостійна робота 

      на  тему: 

           «Оцінка потреб молоді при працевлаштуванні» 
 
 
 

                                       
 

          Виконала: студентка  СЛ-506 «С»
                                                           Онищенко Інни
                                 Перевірила: Драгунова  Т.А. 
 
 
 
 
 
 

Київ 2010 

Вступ
           Актуальність: у будь-якій цивілізованій країні освіта є однією з головних функцій держави. Саме тому Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, інтелектуального, духовного і культурного розвитку.
      Студентство сьогодні володіє необхідним потенціалом, реалізація якого найближчим часом  може істотно поліпшити економічне, соціальне становище суспільства. Людина з вищою освітою є більш конкурентоспроможною на ринку праці.
          Демократизація суспільства і нові реалії ринкової економіки розширили можливості молоді у виборі сфер та видів економічної діяльності, територіальної та професійної мобільності, значно скоригували її вимоги до робочого місця та загалом трудову ментальність. Разом з тим, внаслідок відмови від напівпримусових форм зайнятості, послаблення державного контролю за працевлаштуванням, зокрема, розподілом молодих спеціалістів, скорочення соціальних програм, підвищилась незахищеність молоді на ринку праці, суттєво ускладнилась її соціальна інтеграція, загострилися проблеми молодіжного безробіття.
      Таким чином, значної актуальності набуває вивчення проблем соціального характеру, які пов'язані з працевлаштуванням молоді; з'ясування передумов і чинників, що сприяють або перешкоджають інтеграції молоді у ринок праці, її адаптації до нового статусу – працівника.
Мета: проаналізувати та оцінити основні проблеми молоді при працевлаштуванні , а також визначити основні потреби молоді для підвищення рівня працевлаштування  молодого населення на ринку праці.
     Об’єкт: молодь України. 

     Предмет: працевлаштування сучасної української молоді. 

     Масив: zan_14-35_2007_ol.sav 
 
 

Завдання:
   Визначити частку молоді для яких висока оплата праці є важливою.
   З’ясувати яка частка молодих українців працює не на повну ставку.
   Визначити частку жінок яким не подобається важка фізична робота.
   Дослідити вплив відсутності соціальних пільг на потребу у звільненні.
   З’ясувати чи впливає відсутність перспективи кваліфікаційного росту на потребу у звільненні.
   Дослідити чи задовольняє відсутність умов праці, більшість молоді з повною вищою освітою.
   З’ясувати чи впливає рівень задоволеності власною роботою на те, чи працює людина за фахом.
   Визначити чи змінюється матеріальне становище родини при зміні посадового статусу за останні 5 років.
       Гіпотези:
   Для більшості молоді важлива висока оплата праці.
   Більша частка молодих українців працює  не на повну ставку.
   Більшості жінкам не подобається важка фізична робота.
   Потреба у звільненні з роботи  залежить від відсутності соціальних пільг.
   Потреба у звільненні з роботи не залежить від відсутності перспективи кваліфікаційного росту.
   Більшості молоді з повною вищою освітою не подобається власна робота через відсутність комфортних умов праці.
   Рівень задоволеності власною роботою залежить від того чи працює людина за фахом: більша частка тих, хто працює за фахом задоволені власною роботою.
 
   Оцінка  зміни матеріального становища родини залежить від зміни посадового статусу за останні 5 років: більша частка тих, хто оцінює своє матеріальне становище нижче середнього, не змінили свого посадового статусу за останні 5 років.
     
   Перелік ознак:
  Важливо-хороша оплата праці.
  Ваш соціальний статус.
  Не подобається робота фізично важка.
  Чому звільнилися - вiдсутнiсть соціальних пільг.
  Чому звільнилися - немає перспективи кваліфікаційного росту.
  Не подобається - вiдсутнi комфортні умови праці.
  Чи подобається вам ваша робота?
  Чи працюєте Ви за фахом?
  Як ви оцінюєте матеріальне становище Вашої родини?
  Як змінився Ваш посадовий статус за останні 5 років?
 
  Додаткові ознаки:
  * Ваша  стать
  * Освіта
  * Сімейний  стан 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Гіпотеза  № 1
«Для  більшості молоді важлива висока оплата праці.»
Statistics
Важливо-хороша оплата працi                        
N Valid 1800
Missing 0
 
Важливо-хороша оплата працi                        
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Tak 1753 97,4 97,4 97,4
Hi 47 2,6 2,6 100,0
Total 1800 100,0 100,0  

Беручи до уваги  дані можна зробити висновок, що для більшості молоді, а саме 97,2 %  респондентів важлива висока оплата праці. Отже, гіпотеза доведена. 
 
 

Гіпотеза  №2
  «Більша частка молодих українців працює  не на повну ставку»
Statistics
Bаш  соцiальний статус   
N Valid 1800
Missing 0
 
Bаш  соцiальний статус   
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Працюю на повну  ставку  713 39,6 39,6 39,6
Працюю на неповну ставку 96 5,3 5,3 44,9
ITД                     70 3,9 3,9 48,8
Пiдприeмець             81 4,5 4,5 53,3
Учень, студент          514 28,6 28,6 81,9
У декретнiй  вiдпустцi   83 4,6 4,6 86,5
Веду домашнe господарство 87 4,8 4,8 91,3
Не працюю за станом здоров"я 15 ,8 ,8 92,2
Не працюю,але  активно зайнятий пошуками роботи 91 5,1 5,1 97,2
Не працюю i не зайнятий пошуками роботи 50 2,8 2,8 100,0
Total 1800 100,0 100,0  
 

З вище наведених результатів, бачимо, що більша частка молоді працює на повну ставку(39,6% респондентів) і лише 5,3% респондентів працюють не на повну ставку. В даному випадку гіпотеза не доведена. 
 

Гіпотеза  №3
«Більшості жінкам не подобається важка фізична робота.» 

Statistics
Не  подоб-робота фiзично важка                    
N Valid 902
Missing 0
 
 
 
 
 
 
 
Не  подоб-робота фiзично  важка                    
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Hi 63 7,0 7,0 7,0
Tak 18 2,0 2,0 9,0
Питання не ставилось 821 91,0 91,0 100,0
Total 902 100,0 100,0  
 
 

Для того,щоб  зручніше було проводити доведення даної гіпотези, використовуємо фільтр, виокремивши лише жінок. Отже, виходячи з даних, що отримали (7,0 % респондентів – жінок дали відповідь «ні» на поставлене запитання, і лише 2,0% опитаним не подобається фізично важка робота), тобто бачимо, що більшість жінок не хвилюються через фізичні навантаження, тому гіпотеза не доведена. 
 
 
 

Гіпотеза  №4
«Потреба у звільненні з роботи залежить від відсутності соціальних пільг.» 

Statistics
Чому  звiльнилися-вiдсутнiсть соцiальних пiльг 
N Valid 1800
Missing 0
Чому  звiльнилися-вiдсутнiсть  соцiальних пiльг 
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Hi 473 26,3 26,3 26,3
Tak 41 2,3 2,3 28,6
Питання не ставилось 1286 71,4 71,4 100,0
Total 1800 100,0 100,0  

Дані  показують, що звільнення з роботи не залежить від відсутності  соціальних пільг (26,3%). Тому, гіпотеза не доведена. 
 

Гіпотеза  №5
«Потреба  у звільненні з  роботи не залежить від відсутності перспективи кваліфікаційного росту.»
Statistics
Чому  звiльнилися-немає перспективи квалiфiкацiйного  росту 
N Valid 1800
Missing 0
Чому  звiльнилися-немає  перспективи квалiфiкацiйного  росту 
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Hi 427 23,7 23,7 23,7
Tak 87 4,8 4,8 28,6
Питання не ставилось 1286 71,4 71,4 100,0
Total 1800 100,0 100,0  
 

З вище вказаних даних, можна зробити висновок, що причини звільнення не залежать від  відсутності кваліфікаційного росту, це підтвердило 23,7 % респондентів, тому дана гіпотеза підтверджена. 

Гіпотеза№6
«Більшості молоді з повною вищою освітою не подобається власна робота через відсутність комфортних умов праці»
Statistics
Не  подоб-вiдсутнi комфортнi умови працi          
N Valid 489
Missing 0
Не  подоб-вiдсутнi комфортнi умови працi          
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Hi 33 6,7 6,7 6,7
Tak 14 2,9 2,9 9,6
Питання не ставилось 442 90,4 90,4 100,0
Total 489 100,0 100,0  

Для доведення  даної гіпотези,використовуємо фільтр ( виділивши респондентів лише з  повною вищою освітою). Аналізуючи отримані дані видно,що лише 2,9 % респондентів з повною вищою освітою яким не  

подобається власна робота через відсутність комфортних умов праці. Отже, гіпотеза не доведена.
  Гіпотеза  №7
  «Рівень задоволеності власною  роботою залежить від того чи працює людина за фахом: більша частка тих, хто працює за фахом задоволені власною роботою.» 

Case Processing Summary
  Cases
  Valid Missing Total
  N Percent N Percent N Percent
Чи подобаeться вам ваша робота?                    * Чи працюeте Bи за фахом?                        1800 100,0% 0 ,0% 1800 100,0%
 
 
 
Чи  подобаeться вам ваша робота?                    * Чи працюeте Bи за фахом?                         Crosstabulation
      Чи  працюeте Bи за фахом?                        Total
      Tak Hi He працював взагали
Чи  подобаeться вам ваша робота?                 Tak Count 496 280 0 776
% within Чи  подобаeться вам ваша робота?                   63,9% 36,1% ,0% 100,0%
% within Чи  працюeте Bи за фахом?                        76,0% 33,3% ,0% 43,1%
% of Total 27,6% 15,6% ,0% 43,1%
Hi Count 68 115 0 183
% within Чи  подобаeться вам ваша робота?                   37,2% 62,8% ,0% 100,0%
% within Чи  працюeте Bи за фахом?                        10,4% 13,7% ,0% 10,2%
% of Total 3,8% 6,4% ,0% 10,2%
Питання не ставилось Count 89 446 306 841
% within Чи  подобаeться вам ваша робота?                   10,6% 53,0% 36,4% 100,0%
% within Чи  працюeте Bи за фахом?                        13,6% 53,0% 100,0% 46,7%
% of Total 4,9% 24,8% 17,0% 46,7%
Total Count 653 841 306 1800
% within Чи  подобаeться вам ваша робота?                   36,3% 46,7% 17,0% 100,0%
% within Чи  працюeте Bи за фахом?                        100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Chi-Square Tests
  Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 701,592a 4 ,000
Likelihood Ratio 847,983 4 ,000
Linear-by-Linear Association 427,968 1 ,000
N of Valid Cases 1800    
 
Symmetric Measures
    Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.
Nominal by Nominal Phi ,624     ,000
Cramer's V ,441     ,000
Contingency Coefficient ,530     ,000
Interval by Interval Pearson's R ,488 ,014 23,691 ,000c
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,603 ,015 32,072 ,000c
N of Valid Cases 1800      
 
 
Використавши  двохмірний розподіл отримали наступні дані. По-перше, можна стверджувати, що зв'язок між ознаками присутній, але не дуже сильний, враховуючи коефіцієнт асоціації Крамера (Phi 0,624 та Cramer’s V 0,441) . По-друге, з таблиці видно, що більша частка молоді,яка працює за фахом, задоволена власною роботою (27,6% респондентів, які працюють за фахом та задоволені власною роботою). Отже, гіпотеза доведена.
 
 
 
 
 
 
 
Гіпотеза  №8
«Оцінка зміни матеріального становища родини залежить від зміни посадового статусу за останні 5 років: частка тих, хто оцінює своє матеріальне становище нижче середнього і не змінили свого посадового статусу за останні 5 років, більша ніж ті, хто оцінює своє матеріальне становище нижче середнього і змінили свій посадовий статус.»
Case Processing Summary
  Cases
  Valid Missing Total
  N Percent N Percent N Percent
Як ви оцiнюeте матерiальне становище Bашоi родини? * Як змiнився Bаш посадовий статус за останнi 5 рокiв? 1687 93,7% 113 6,3% 1800 100,0%
 
Як  ви оцiнюeте матерiальне  становище Bашоi родини? * Як змiнився Bаш посадовий  статус за останнi 5 рокiв? Crosstabulation
      Як змiнився Bаш посадовий статус за останнi 5 рокiв? Total
      Пiдвищився Залишився незмiнним   мене понизили на посадi He працював взагали
Як  ви оцiнюeте матерiальне становище Bашоi родини?   Дуже    низьке Count 3 9 1 4 17
% within Як  ви оцiнюeте матерiальне становище  Bашоi родини? 17,6% 52,9% 5,9% 23,5% 100,0%
% within Як  змiнився Bаш посадовий статус  за останнi 5 рокiв? ,7% 1,0% 2,8% 1,3% 1,0%
% of Total ,2% ,5% ,1% ,2% 1,0%
Низьке      Count 23 65 5 18 111
% within Як  ви оцiнюeте матерiальне становище  Bашоi родини? 20,7% 58,6% 4,5% 16,2% 100,0%
% within Як  змiнився Bаш посадовий статус  за останнi 5 рокiв? 5,2% 7,2% 13,9% 5,9% 6,6%
% of Total 1,4% 3,9% ,3% 1,1% 6,6%
Нижче середнього Count 71 249 16 62 398
% within Як  ви оцiнюeте матерiальне становище  Bашоi родини? 17,8% 62,6% 4,0% 15,6% 100,0%
% within Як  змiнився Bаш посадовий статус  за останнi 5 рокiв? 16,1% 27,5% 44,4% 20,3% 23,6%
% of Total 4,2% 14,8% ,9% 3,7% 23,6%
Середнe        Count 256 510 13 177 956
% within Як  ви оцiнюeте матерiальне становище  Bашоi родини? 26,8% 53,3% 1,4% 18,5% 100,0%
% within Як  змiнився Bаш посадовий статус  за останнi 5 рокiв? 58,0% 56,4% 36,1% 57,8% 56,7%
% of Total 15,2% 30,2% ,8% 10,5% 56,7%
Вище  середнього Count 77 67 1 36 181
% within Як  ви оцiнюeте матерiальне становище  Bашоi родини? 42,5% 37,0% ,6% 19,9% 100,0%
% within Як  змiнився Bаш посадовий статус  за останнi 5 рокiв? 17,5% 7,4% 2,8% 11,8% 10,7%
% of Total 4,6% 4,0% ,1% 2,1% 10,7%
Високе     Count 10 3 0 8 21
% within Як  ви оцiнюeте матерiальне становище  Bашоi родини? 47,6% 14,3% ,0% 38,1% 100,0%
% within Як  змiнився Bаш посадовий статус  за останнi 5 рокiв? 2,3% ,3% ,0% 2,6% 1,2%
% of Total ,6% ,2% ,0% ,5% 1,2%
Дуже  високе Count 1 1 0 1 3
% within Як  ви оцiнюeте матерiальне становище  Bашоi родини? 33,3% 33,3% ,0% 33,3% 100,0%
% within Як  змiнився Bаш посадовий статус  за останнi 5 рокiв? ,2% ,1% ,0% ,3% ,2%
% of Total ,1% ,1% ,0% ,1% ,2%
Total Count 441 904 36 306 1687
% within Як  ви оцiнюeте матерiальне становище  Bашоi родини? 26,1% 53,6% 2,1% 18,1% 100,0%
% within Як  змiнився Bаш посадовий статус  за останнi 5 рокiв? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 26,1% 53,6% 2,1% 18,1% 100,0%
 
Chi-Square Tests
  Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 80,118a 18 ,000
Likelihood Ratio 79,442 18 ,000
Linear-by-Linear Association 3,149 1 ,076
N of Valid Cases 1687    
 
Symmetric Measures
    Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.
Nominal by Nominal Phi ,218     ,000
Cramer's V ,126     ,000
Contingency Coefficient ,213     ,000
Interval by Interval Pearson's R ,043 ,025 1,776 ,076c
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,092 ,025 -3,772 ,000c
N of Valid Cases 1687      
 
 
 
 
 
Використавши  двомірний розподіл ми отримали наступні дані. Коефіцієнт асоціації Крамера показує, що зв'язок між ознаками дуже слабкий(0,12). Це також підтверджує коефіцієнт контингенції(0,21). Число ступенів свободи дорівнює 18.
За допомогою отриманих даних, можна зробити висновок, що частка українців які оцінюють свій матеріальний стан нижче середнього і не змінили свого посадового статусу (14,8% респондентів), перевищує тих хто змінив свій посадовий статус за останні 5 років (4,8% опитаних). Отже, можна стверджувати, що дана гіпотеза підтвердилася  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Висновок
   Молодь перебуває в центрі міжнародних, соціальніх, економічних і політичних подій. Одним з перспективних напрямків залучення молоді в  суспільні процеси країни є забезпечення молоді робочими місцями. Вихід молоді на ринок праці, відбувається, переважно, після закінчення навчання. Саме на цьому етапі виникає багато проблем. Існують наявні недоліки в сучасному механізмі державного впливу на процеси працевлаштування молоді, що призводять до високого рівня безробіття.
    Проблеми молоді на ринку праці обумовлені певними особливостями соціального стану і трудової поведінки: досить високим освітнім рівнем; низькою адаптованістю та вразливістю щодо навколишнього економічного й соціального середовища; підвищеними вимогами щодо працевлаштування (престижу, заробітку), до змісту, характеру і умов праці.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.