Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Разробка статуту для виробничего кооперативу

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 18.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 16. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
     НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 
 

     КУРСОВА РОБОТА
     НА  ТЕМУ : 
 

     « РОЗРОБКА СТАТУТУ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО  КООПЕРАТИВУ» 
 
 
 
 

     ВИКОНАЛА :
     СТ. ГР. ТМ-5-2
     КУЗЬМЕНКО ОКСАНА
     ПЕРЕВІРИВ:
     ОМЕЛЬЯНОВИЧ О.Р. 
 
 
 
 

     КИЇВ 2011
     ЗМІСТ 
 
 

Вступ…………………………………………………………………………….…………………….3
Розділ 1. Загальна характеристика виробничого кооперативу як організаційно-правової форми підприємства……………………………….......................................................................................4
       1.1.Загальна  характеристика…………………………………………………………….…4
       1.2.Членство у виробничому кооперативі………………………………………………...6
       1.3.Майно виробничого кооперативу ……………………………………………………..7
       1.4.Управління  виробничим кооперативом……………………………………………….9
       1.5.Відповідальність  членів виробничого кооперативу………………………………...11
       1.6.Реорганізація  виробничого кооперативу…………………………………………….12
       1.7.Порядок  здійснення ліквідації кооперативу…………………………………………12
Розділ 2. Характеристика і вимоги до статуту  виробничого кооперативу…………………..….13
Розділ 3. Розробка статуту виробничого  кооперативу………………………………………...…14
Розділ 4. Опис процедури державної реєстрації……………………………………………….....25
Висновки………………………………………………………………………………………….…29
Перелік посилань…………………………………………………………………..........................30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Вступ
     Зміст даної курсової роботи складають  питання, що стосуються діяльності виробничих кооперативів.
     Актуальність  вивчення правового положення виробничих кооперативів являється особливо важливим в умовах нестабільної економіки, що розвивається. Численні факти свідчать про те , що громадяни, які створюють  кооперативи або вже їх створили, не володіють, як правило, знаннями, необхідними  для правильної, відповідно до законодавства, організації їхньої роботи. Це приводить  до різного роду порушень, у тому числі і до обмеження прав членів кооперативів.
     Практичне значення вивчення даної теми високе, тому що воно дозволить не тільки освоїти  теоретичні основи правового положення  виробничих кооперативів, але і використовувати  в практиці.
     Метою даної роботи є вивчення цивільно-правового  положення виробничих кооперативів. Зазначена мета визначає постановку наступних задач:
     теоретичний аналіз поняття і змісту виробничих кооперативів, розвитку інституту виробничого  кооперативу;
     вивчення  організаційних основ діяльності виробничого  кооперативу: членства, правового режиму майна, трудових відносин, керування, відповідальності членів виробничого кооперативу; опис припинення діяльності виробничого кооперативу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Розділ 1. Загальна характеристика виробничого кооперативу  як організаційно-правової форми підприємства 

   Загальна  характеристика
 
     Організаційно-правова  форма виробничого кооперативу  право на існування одержала з  вступом у силу частини першої Цивільного кодексу України. Таким  чином, поняттям "виробничий" у  даному випадку охоплений широкий  спектр видів діяльності, а не тільки промислове і ремісниче виробництво, що, до речі сказати, було характерно для  розуміння виробничого кооперативу  в законодавстві багатьох закордонних  країн. У ряді країн і в міжнародних  кооперативних організаціях зараз  також визнають, що сфера діяльності виробничої кооперації значно ширше  її традиційного розуміння. Наприклад, у ряді країн кооперативи створюються  в соціальній сфері (дитячі садки, догляд за старими і т.п.).
     Цивільний кодекс України визначив виробничий кооператив як добровільне об'єднання  громадян на засадах членства для  спільної виробничої або іншої господарської  діяльності, яка базується на їх особистій трудовій участі й об'єднанні  його членами майнових пайових внесків.
     Виробничий  кооператив є однією з організаційно-правових форм підприємницьких товариств, які  здійснюють діяльність з метою одержання  прибутку та наступного його розподілу  між учасниками.на відміну від  господарських товариств – іншого виду підприємницьких товариств, виробничі  кооперативи - це об'єднання осіб, а  не лише капіталів, адже обов'язковою  є особиста трудова участь членів кооперативу в його діяльності. Обов'язковість  особистої трудової участі членів у  діяльності кооперативу виключає можливість членства у такому кооперативі всіх інших суб'єктів цивільного права, крім фізичних осіб, а саме: юридичних  осіб, держави, територіальних громад, АРК та ін..
     Виробничі кооперативи можуть здійснювати  виробничу, переробну, заготівельно-збутову, постачальницьку, сервісну і будь-яку  іншу підприємницьку діяльність, не заборонену законом.
     За  ознакою сфери та характеру діяльності, а також за спеціальним законодавчим і організаційним забезпеченням  серед виробничих кооперативів слід виокремити сільськогосподарські виробничі  кооперативи. Їх особливостями є  те, що сільськогосподарські виробничі  кооперативи , по-перше, розміщуються, як правило, у сільській місцевості, по-друге, здійснюють виробництво продукції  сільського, а також рибного і  лісового господарства, по-третє, використовують землю як основний засіб виробничої діяльності, по-четверте, мають сезонний характер виробництва, і ,по-п'яте, результати їх роботи залежать від природно-кліматичних  умов. Спеціальне регулювання правових, економічних, організаційних та соціальних умов діяльності у сільському господарстві кооперативів здійснюється Законом  України "Про сільськогосподарську кооперацію", який є комплексним  нормативно-правовим актом вищої  юридичної сили.
     Ознаки  виробничих кооперативів:
     1.створення  на добровільних засадах;
     2.безпосереднє  здійснення виробничо-господарської  діяльності, а саме: виробництво  товарів, продукції, робіт, а  також надання платних послуг  іншим організаціям та громадянам;
     3.наявність  статусу юридичної особи, який  набувається з моменту державної  реєстрації кооперативу, що здійснюється  в загальному для всіх суб'єктів  підприємницької діяльності порядку;
     4.наявність  статуту як обов'язкового установчого  документа, що має містити такі  відомості: найменування кооперативу,  його місцезнаходження, предмет  і цілі діяльності, порядок вступу  до кооперативу і виходу з  нього, права та обов'язки членів  кооперативу, його органи управління  й контролю, їхня компетенція,  порядок утворення майна кооперативу,  формування фондів і розподілу доходів (прибутку), підстави й порядок виключення з кооперативу, умови реорганізації та припинення діяльності кооперативу. В сільськогосподарському кооперативі додатково ще визначаються: форми трудової участі та оплати праці членів кооперативу; співвідношення між кооперативними виплатами і виплатами на паї, а також інші положення, пов'язані зі специфікою діяльності кооперативу, якщо вони не суперечать чинному законодавству;
     5.функціонування  з метою отримання прибутку;
     6.корпоративний  устрій: мінімальна кількість засновників  (членів) - 3 ; як правило, фізичні  особи, які досягли 16-річного  віку (в сільськогосподарських кооперативах  можлива участь юридичних осіб, здебільшого, у статусі асоційованих  членів) і наявність статутного (основного)  капіталу, поділеного на паї;
     7.обов'язкова  наявність резервного фонду, розмір  якого має становити не менше  5% від доходу/прибутку, що залишається  у розпорядженні кооперативу  після розрахунків з бюджетом  та банками;
     8.здійснення  виробничо-господарської діяльності  на засадах самофінансування  й самоокупності, тобто основним  джерелом поповнення коштів виробничого  кооперативу є прибуток, отриманий  від реалізації його продукції,  робіт, послуг);
     9.корпоративний  характер управління справами  кооперативу;
     10.участь  членів кооперативу в управлінні  його справами здійснюється на  засадах членства;
     11.обов'язкова  безпосередня участь членів кооперативу  в його виробничо-господарській  діяльності (за винятком асоційованих  членів у сільськогосподарських  виробничих кооперативах);
     12.розподіл  чистого прибутку між членами  кооперативу залежно від їхньої  трудової участі;
     13.наявність  у членів кооперативу права  вільного виходу з кооперативу  і права на отримання свого  паю в натурі, цінних паперах  або в грошовій формі, а також  майна (в натуральній формі), переданого  кооперативу на праві користування;
     14.наявність  у виробничого кооперативу майна,  що належить йому на праві  власності;
     Виробничі кооперативи створюються та здійснюють свою діяльність за такими принципами:
     добровільність  членства фізичних і юридичних осіб в  кооперативі та безперешкодний вихід з нього;
     обов'язкова трудова участь членів у діяльності виробничого  кооперативу;
     обов'язкова участь членів у господарській діяльності  обслуговуючого кооперативу;
     відкритість і доступність членства для тих, хто визнає статут  кооперативу, бажає користуватися послугами  цього кооперативу та у  разі потреби  погоджується брати участь у фінансуванні його на  умовах, встановлених статутом кооперативу;
     демократичний характер управління, рівні права  у прийнятті  рішень за правилом "один член кооперативу - один голос";
     обмеження виплат часток доходу на паї;
     розподіл  доходу між членами кооперативу  відповідно до їх  участі в діяльності кооперативу;
     контроль  членів кооперативу за його роботою  в порядку,  передбаченому статутом цього кооперативу.
     Ці  принципи діяльності виробничих кооперативів, зазначає професор В.В.Носік, забезпечують високий ступінь гнучкості та адаптивності даного виду підприємницьких  товариств до економічних, правових, організаційних та соціальних умов, а  також їх стабільність та стійкість  проти недружніх і недобросовісних  дій керівництва кооперативу  та третіх осіб.
     Цивільним кодексом України передбачено, що правове  положення виробничих кооперативів, права й обов'язки їхніх членів визначаються відповідно до Цивільного кодексу України та законами. В  даний час в Україні діє  один такий закон: Закон від 10 липня 2003 року "Про кооперацію".
     Виробничий  кооператив є юридичною особою, має  самостійний баланс, розрахунковий  та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням. Кооператив має право відкривати свої філії, відділення, представництва без створення юридичної особи. Кооперативи можуть на добровільних засадах утворювати об'єднання, які, у свою чергу, можуть утворювати об'єднання  вищого рівня за галузевими чи територіальними  ознаками. 

       

     1.2.Членство у виробничому кооперативі 

     Членами виробничого кооперативу можуть бути фізичні особи, які досягли 16-річного віку, визнають статут кооперативу  та дотримуються його вимог, беруть трудову  та майнову участь у діяльності кооперативу, зокрема, внесли вступний та пайовий  внески у розмірах та порядку, визначеному  статутом кооперативу. Закон "Про  кооперацію"допускає можливість існування  асоційованого членства в кооператив для осіб, які визнають його статут та внесли пай. Такі члени користуються дорадчим голосом у кооперативі, а при ліквідації кооперативу  мають переважне право порівняно  з членами кооперативу на одержання  паю. Така конструкція була перенесена із Закону "Про сільськогосподарську кооперацію".Існування асоційованого  членства деякі вчені розцінюють як спробу нав'язування кооперативу  певних акціонерних принципів організації  і діяльності, оскільки асоційований член дуже наближений за своїм правовим статусом до акціонера в акціонерному товаристві.
     Порядок вступу до кооперативу та участь асоційованого  члена в його господарській та іншій діяльності, права та обов'язки такого члена, розміри паїв та виплат на паї визначаються статутом кооперативу.
     Кооператив  зобов'язаний вести облік своїх  членів та видати кожному з них  посвідчення про членство.
     Статути виробничих кооперативів можуть містити  додаткові вимоги до членів кооперативу, у зв'язку з якими участь фізичних осіб у діяльності кооперативу буде можливою лише за умови дотримання критеріїв фаху (професії), місця  проживання та ін. Громадяни можуть бути одночасно членами кількох  виробничих кооперативів, а також  членами кооперативів інших типів.
     Основними правами членів кооперативу є:
     — участь в управлінні справами кооперативу, право голосу на  загальних зборах кооперативу, право обирати і  бути обраним в  органи управління кооперативом.;
     — користування послугами кооперативу;
     — одержання кооперативних виплат - частини доходу кооперативу,  що підлягає розподілу між його членами;
     — одержання частки доходу на пай (додатковий пай);
     — одержання паю в разі виходу з  кооперативу в порядку і термін,  визначені статутом кооперативу.
     Члени кооперативу також мають право  вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення недоліків  у роботі його органів управляння та посадових осіб та ін.. Основними обов'язками членів кооперативу є дотримання статуту та виконання рішень органів управління кооперативу, а також сплата визначених статутом кооперативу внесків. Законами, що регулюють діяльність окремих типів кооперативів та статутом виробничого кооперативу можуть бути передбачені інші права та обов'язки його членів.
     Членство  у виробничому кооперативі припиняється у разі:
     добровільного виходу з кооперативу ;
     припинення  трудової участі в діяльності виробничого  кооперативу;
     виключення  у випадках і в порядку, визначених статутом  кооперативу;
     передачі  членом виробничого кооперативу  свого паю іншому члену кооперативу  або третій особі (якщо інше не встановлено  статутом кооперативу і законом);
     несхвалення загальними зборами рішення правління (голови) про  прийняття до кооперативу;
     смерті  члена кооперативу;
     втрати  членом кооперативу - юридичною особою свого статусу.
     Припинення  членства у виробничому кооперативі  відбувається у певному порядку  та тягне за собою майнові наслідки, передбачені законом та статутом кооперативу. Так, у разі добровільного  виходу члена з виробничого кооперативу  йому виплачується вартість паю або  видається майно, пропорційне розміру  його паю, а також здійснюються виплати, встановлені статутом кооперативу. Видача паю, виплата вартості паю  та інші виплати членові кооперативу, що виходить з нього, здійснюються у  порядку, встановленому статутом кооперативу  і законом. При цьому строк  одержання зазначеної частки не може перевищувати двох років, а відлік його розпочинається з 1 січня року, що настає після моменту виходу або виключення з кооперативу. У разі виключення з виробничого кооперативу особа, яку виключили із кооперативу, має  право на одержання паю та інших  виплат, встановлених статутом кооперативу, аналогічно випадку виходу із кооперативу. У разі смерті члена кооперативу  його спадкоємці можуть бути прийняті у члени кооперативу, якщо інше не встановлено статутом кооперативу. За відмови прийняти спадкоємців  у члени кооперативу кооператив виплачує спадкоємцям вартість паю  померлого члена кооперативу. 

     1.3.Майно виробничого кооперативу 

     Свою  статутну діяльність кооператив здійснює, використовуючи різне майно, що знаходиться в його власності, або на інших правових підставах, наприклад, на основі договору оренди. Відповідно до Цивільного кодексу України до терміна "майно" відносяться його наступні види: речі, цінні папери, а також інші види майна, у тому числі майнові права. Майно є основним об'єктом права власності кооперативу. Утворення майна кооперативу, у тому числі, за рахунок пайових внесків членів кооперативу не означає, що ця частина майна належить членам кооперативу.
     Таким чином, пай, внесений членом кооперативу, належить кооперативові на праві  власності. Якщо ж особа, яка внесла пай, припиняє своє членство в кооперативі, видача паю, виплата вартості паю та інші виплати членові кооперативу, що виходить з нього, здійснюються у порядку, встановленому статутом кооперативу і законом.
     Кооператив  є власником будівель, споруд, грошових та майнових внесків його членів, виготовленої продукції, доходів, одержаних від її реалізації та іншої передбаченої статутом діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом. Володіння, користування та розпорядження майном кооперативу здійснюють органи управління кооперативу відповідно до їх компетенції, визначеної статутом кооперативу.
     Фінансові ресурси виробничого кооперативу  формуються за рахунок доходу від  реалізації продукції (робіт, послуг), пайових та інших внесків членів кооперативу, кредитів та інших надходжень, не заборонених законодавством. Дохід  виробничого кооперативу формується з надходжень від господарської  діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і  витрат на оплату праці найманого  персоналу. Дохід спрямовується  на сплату податків та інших обов'язкових  платежів, на погашення кредитів, покриття збитків, проведення відрахувань у фонди кооперативу, кооперативні виплати, виплату часток доходу на паї тощо. Порядок використання доходу виробничого кооперативу визначається статутом кооперативу відповідно до закону.
     Кооператив  в праві за своїм розсудом робити у відношенні приналежного йому майна  будь-які дії, що не суперечать законові й іншим правовим актам і не порушують права й охоронювані  законом права й інтереси інших  осіб, у тому числі відчужувати  своє майно у власність іншим  особам, передавати їм, залишаючись  власником, права володіння, користування і розпорядження майном, віддавати  майно в заставу й обтяжувати його іншими способами, розпоряджатися їм іншим способом.
     Кооператив  реалізує свої права по володінню, користуванню і розпорядженню своїм майном через його органи керування відповідно до їх повноважень у цій частині, установленими законодавством і  статутом кооперативу. Право власності  на майно виникає в кооперативу  з моменту його державної реєстрації і припиняється з моменту його ліквідації або (у ряді випадків) його реорганізації.
     Для здійснення господарської та іншої  діяльності виробничий кооператив за рахунок власного майна формує пайовий, резервний, неподільний і спеціальний  фонди.
     Пайовий фонд – майно кооперативу, що формується за рахунок паїв членів та асоційованих членів кооперативу.
     Пай складається з пайового внеску члена  кооперативу і відповідної частини  чистих активів кооперативу (за винятком неподільного фонду). Склад і порядок  визначення паю члена кооперативу  визначаються статутом кооперативу.
     Для того, щоб визначити величину паю - частина майна кооперативу, на яку  членові кооперативу нараховуються  визначені виплати, і яка виплачується йому при припиненні членства в кооперативі - необхідно знати величину чистих активів кооперативу. Що ж стосується пайового внеску члена кооперативу, то це відома усім постійна величина, зафіксована  в статуті кооперативу.
     Відповідно  до п. 2 ст.165 Цивільного кодексу член виробничого кооперативу зобов'язаний внести до дня державної реєстрації кооперативу не менше десяти відсотків пайового внеску, а частину, що залишилася, - протягом року з дня його державної реєстрації, якщо інший строк не встановлений статутом кооперативу.
     Що  стосується громадян, що не беруть участь у діяльності кооперативу особистою  працею, то при їхньому вступі в  члени кооперативу доцільно установити, що первісний пайовий внесок вони вносять у повному обсязі. Інша частина пайового внеску працюючих  членів кооперативу повинна бути внесена протягом року після державної  реєстрації кооперативу в порядку  і терміни, передбачені статутом кооперативу.
     На  відміну від інших організацій  кооперативи можуть створювати з  визначеної частини свого майна  неподільний фонд, тобто не підлягаючому розділові між членами , крім випадків, передбачених законом. На неподільне майно  не може бути звернене стягнення по особистих боргах члена кооперативу.
     Неподільний фонд утворюється за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу кооперативу. Пайові внески членів кооперативу  та земельні ділянки до нього не включаються. Порядок формування і  розміри неподільного фонду встановлюються статутом. Цей фонд не може бути розподілений між членами кооперативу, крім випадків, передбачених законом.
     Неподільний фонд звичайно використовується з метою  виробничого, науково-технічного й  іншого розвитку кооперативу, здійснення їм будівництва (у тому числі житлового  для членів і працівників кооперативу), забезпечення безпечних умов праці, рішення соціальних і інших задач, що вимагають капітальних витрат. Частина коштів неподільного фонду  кооперативу може скласти його резервний  фонд.
     Резервний фонд створюється за рахунок цільових внесків членів кооперативу та інших  передбачених законом надходжень для забезпечення його статутної діяльності і використовується за рішенням органів управління кооперативу.
     Спеціальний фонд створюється за рахунок цільових внесків членів кооперативу та інших  передбачених законом надходжень для  забезпечення його статутної діяльності і використовується за рішенням органів  управління кооперативу. У статуті  кооперативу або рішенні загальних  зборів його членів можуть бути передбачені  й інші фонди, необхідні кооперативові  для нормальної виробничої діяльності, а також рішення соціальних і  інших задач. 
 

     1.4.Управління виробничим кооперативом 

Управління  виробничим кооперативом. Відповідно до ст. 15 Закону України
“Про  кооперацію” вищим органом управління кооперативу є загальні збори  членів кооперативу.
До компетенції  загальних зборів членів кооперативу належить:
• затвердження статуту кооперативу та внесення до нього змін, прийняття інших
 рішень, що стосуються діяльності кооперативу;
• утворення  органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу,
інших органів кооперативу;
• заслуховування звітів його органів управління і  органів контролю;
• затвердження порядку розподілу доходу кооперативу;
• визначення розмірів вступного і членського внесків та паїв;
• визначення розмірів, порядку формування та використання фондів кооперативу;
• визначення розмірів оплати праці голови правління, голови ревізійної комісії (ревізора), а також кошторису на утримання апарату органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу;
• затвердження річного звіту і балансу кооперативу;
• затвердження рішення правління або голови правління про прийняття нових членів та припинення членства;
• прийняття  рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном;
• утворення  спеціальних комісій із залученням найманих працівників як консультантів;
• прийняття  рішень про вступ кооперативу до кооперативних об’єднань;
• прийняття  рішень про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.
       Рішенням загальних зборів членів кооперативу до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені інші питання діяльності кооперативу. Чергові загальні збори членів кооперативу скликаються правлінням або головою кооперативу у разі потреби, але не рідше одного разу на рік. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени кооперативу повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення.
       Позачергові загальні збори членів кооперативу скликаються на вимогу:
• не менше  третини його членів;
• спостережної ради;
• ревізійної комісії (ревізора);
• органу управління кооперативного об’єднання, членом якого він є.
       Загальні  збори членів кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини його членів, а збори уповноважених - за наявності не менше двох третин уповноважених. Кожний член кооперативу чи уповноважений кооперативу має один голос, і це право не може бути передано іншій особі. Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу про прийняття, внесення змін до статуту, вступ до кооперативного об’єднання або вихід з нього та про реорганізацію або ліквідацію кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 відсотків членів кооперативу, присутніх на загальних зборах кооперативу. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів (уповноважених) кооперативу, присутніх на його загальних зборах.
     Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу приймаються відповідно до його статуту відкритим або таємним голосуванням. Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу. Виконавчий орган підзвітний вищому органу управління кооперативу і несе перед ним відповідальність за ефективність роботи кооперативу. У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, обирається лише голова кооперативу.
Виконавчий  орган кооперативу:
• здійснює управління кооперативом u1091 у період між загальними зборами членів кооперативу, забезпечує виконання їх рішень;
• представляє  кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами;
• укладає  угоди між кооперативом та іншими особами;
• діє  від імені кооперативу в межах, передбачених статутом кооперативу.
         Виконавчий орган може бути наділений іншими повноваженнями, визначеними вищим органом управління кооперативу або статутом кооперативу.
       Члени правління та голова кооперативу  обираються загальними зборами членів кооперативу на строк, визначений статутом, але не більше ніж на п’ять років.
       Порядок обрання або відкликання членів правління та голови кооперативу,а також порядок проведення засідань правління кооперативу та прийняття ним рішень визначаються статутом кооперативу.
       Правління кооперативу може наймати виконавчого директора для оперативного управління діяльністю кооперативу. Виконавчий директор не може бути членом кооперативу.
       Виконавчий  директор виконує свої функції на умовах контракту, який укладає з ним правління кооперативу, формує виконавчу дирекцію та виконує функції, делеговані йому правлінням кооперативу.
       Виконавчий  директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків, визначених контрактом та статутом кооперативу.
       У кооперативі, в якому кількість членів перевищує 50 осіб, може утворюватися спостережна рада кооперативу. Створення цього органу не є обов’язковим.
       Спостережна рада кооперативу здійснює контроль за додержанням статуту кооперативу та за діяльністю виконавчого органу управління кооперативу. Спостережна рада кооперативу обирається із числа членів кооперативу на загальних зборах кооперативу у кількості 3-5 чоловік, які працюють у раді на громадських засадах.
       Спостережна рада кооперативу підзвітна загальним зборам членів кооперативу. До складу спостережної ради кооперативу не можуть входити члени правління чи члени ревізійної комісії (ревізор) кооперативу. Повноваження членів спостережної ради кооперативу можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів членів кооперативу.
       Для контролю за фінансово-господарською  діяльністю кооперативу обирається ревізійна комісія. У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, функції ревізійної комісії виконує ревізор.
       Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам членів кооперативу і обирається загальними зборами з числа членів кооперативу у порядку, встановленому його статутом. Членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління кооперативу чи його спостережної ради.
       Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності кооперативу проводяться ревізійною комісією за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів чи на вимогу не менш як 10 відсотків членів кооперативу.
       На  вимогу ревізійної комісії (ревізора) надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб кооперативу.
       Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок за річними звітами про результати діяльності кооперативу. 

     1.5.Відповідальність членів виробничого кооперативу 

     Кооператив  відповідає за своїми обов'язками всім майном, власником якого він є. Кооператив не несе відповідальності за зобов'язаннями членів кооперативу. Відповідальність члена виробничого  кооперативу регулює Господарський  Кодекс, ст..108 якого визначає, що члени  виробничого кооперативу несуть за зобов'язаннями кооперативу субсидіарну (додаткову) відповідальність своїм  майном у розмірі, не меншому їх пайового внеску, якщо більший розмір відповідальності не передбачено законом або статутом кооперативу. Тобто вони покривають борги кооперативу при відсутності  в ньому коштів і майна. У цьому  випадку члени кооперативу зобов'язані  компенсувати відсутню частину боргу (або весь борг) за рахунок своїх  власних засобів. Наявність субсидіарної відповідальності насторожує людей  при виборі організаційної форми  своєї майбутньої діяльності.
     Відповідно  до статті 8 Закону "Про кооперацію" та ч.2 ст.164 ЦК у статуті повинні  бути визначені розмір і умови  субсидіарної відповідальності членів кооперативу по його боргах. Що стосується розміру відповідальності, то такий  запис означає, що самі загальні збори  членів кооперативу, повинні вирішити, яку суму в нього внести. Закон  відносить рішення цього питання  до компетенції зборів, що затверджує статут або зміни, що вносять у  його.
     У свою чергу, Закон "Про кооперацію" взагалі не зробив ніякого застереження у відношенні величини субсидіарної відповідальності членів кооперативів, не позначив її нижньої границі. У  той же час, це питання дуже важливе. У визначеній ситуації членам кооперативу, може бути, прийдеться вирішувати: або  поступитися частиною власних засобів, або ж кооператив буде оголошений банкрутом, а його майно буде розпродане для того, щоб погасити його борги. У цьому випадку члени кооперативу  втратять усе майно, що належить кооперативові  на праві власності, кооператив буде ліквідований. Виходячи з цього, не слід мінімізувати в статуті кооперативу  величину субсидіарної відповідальність його членів. Вона повинна бути такий, яку в стані заплатити члени  кооперативу при виникненні небезпеки  ліквідації кооперативу через його нездатність заплатити свої борги. Звертання стягнення на пай члена  кооперативу по його особистих боргах допускається лише при недоліку іншого майна для покриття таких боргів у порядку, передбаченому статутом кооперативу. Стягнення по особистих  боргах члена кооперативу не може бути звернене на неподільний фонд кооперативу. Після вилучення паю  або його частини кооперативові  варто визначити своє відношення до свого члена, що не має паю, або  якщо має лише частина його. У  цьому випадку можуть бути прийняті різні рішення. Можливо, член кооперативу  візьме зобов'язання у визначений термін відновити пай або пайовий  внесок, і кооператив - наглядацька  рада або правління, якщо немає наглядацької ради, з ним погодиться, прийнявши  відповідне рішення. У противному випадку  він повинний бути виключений із членів кооперативу рішенням загальних  зборів членів кооперативу. Така підстава для виключення члена кооперативу  повинне бути передбачено статутом кооперативу.
  
 

     1.6.Реорганізація виробничого кооперативу 

     Відповідно  до статті 28 Закону "Про кооперацію" реорганізація кооперативу у  формі злиття, приєднання, поділу, виділення  або перетворення може бути здійснена  добровільно за рішенням загальних  зборів членів кооперативу. Рішення  про реорганізацію (за винятком перетворення в господарське товариство), приймаються  трьома чвертями голосів присутніх  на загальних зборах членів кооперативу. Рішення про перетворення кооперативу  в господарське товариство або суспільство  приймається по одноголосному рішенню  членів кооперативу. 

     1.7.Порядок здійснення ліквідації кооперативу 

     Ліквідація  юридичної особи означає її припинення без переходу прав і обов'язків  у порядку правонаступництва  до інших осіб. Ліквідація кооперативу  здійснюється згідно Закону "Про  кооперацію".
     Підстави  ліквідації виробничого кооперативу:
     1. Кооператив може бути ліквідований  за рішенням загальних зборів  членів кооперативу, у тому  числі в зв'язку із закінченням  терміну, на який він був  створений, досягненням мети, заради  якої він був створений, або  в зв'язку з визнанням судом  недійсної державної реєстрації  кооперативу внаслідок допущених  при його створенні порушень  закону або інших правових  актів, якщо ці порушення носять  непереборний характер. Рішення  про ліквідацію кооперативу приймається  трьома чвертями голосів присутніх  на зборах членів кооперативу.
     2. Кооператив може бути ліквідований  за рішенням суду у випадку  здійснення діяльності без належного  дозволу (ліцензії), або у випадку  здійснення діяльності, забороненої  законом, або у випадку інших  кількаразових або грубих порушень  закону, а також інших правових  актів.  Відповідно до статті 29 Закону "Про кооперацію" загальні  збори членів кооперативу або  орган, що прийняв рішення про  ліквідацію кооперативу, призначають  за узгодженням з органом, що  здійснює державну реєстрацію  кооперативу, ліквідаційну комісію.  З моменту призначення ліквідаційної  комісії до неї переходять  повноваження по керуванню справами  кооперативу. Ліквідаційна комісія  від його імені виступає в  суді.
     У випадку, якщо на момент ухвалення рішення  про ліквідацію кооперативу він  не мав зобов'язань перед кредиторами, майно кооперативу підлягає розподілові  між його членами в порядку, передбаченому  статутом кооперативу або угодою між членами кооперативу.
     По  закінченні терміну для пред'явлення  вимог кредиторами ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний  баланс, що містить зведення про  склад майна ліквідованого кооперативу, пред'явлених кредиторами вимогах, а також результати їхнього розгляду.
     Якщо  наявних у ліквідованого кооперативу  коштів недостатньо для задоволення  вимог кредиторів, ліквідаційна комісія  здійснює продаж іншого майна з публічних  торгів у порядку, установленому  для виконання судових рішень.
     Вимоги  кредиторів, не вдоволені через недостатність  майна кооперативу, вважаються погашеними. Погашеними вважаються також вимоги кредиторів, не визнані ліквідаційною  комісією, якщо кредитор не звертався  з позовом у суд, а також  вимоги, у задоволенні яких рішенням суду кредиторові відмовлено.
     Після завершення розрахунків із кредиторами  ліквідаційна комісія складає ліквідаційний  баланс, що затверджується загальними зборами членів кооперативу за узгодженням  з органом, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб. Що залишилося після  задоволення вимог кредиторів майно  кооперативу підлягає розподілові  між його членами в порядку, передбаченому  статутом кооперативу або угодою між членами кооперативу. 

     Розділ 2. Характеристика і  вимоги до статуту  виробничого кооперативу 
 

     Виробничий  кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах. Засновниками (членами) кооперативу можуть бути фізичні  особи – громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Чисельність  членів кооперативу не може бути меншою ніж 3 особи. При створенні кооперативу  складається список членів кооперативу, який затверджується загальними (установчими) зборами.
     Рішення про створення кооперативу приймається  його установчими зборами. Рішення  установчих зборів оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах, та наводяться такі дані про  них: прізвище, ім'я та по батькові, паспортні  дані (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні  – дані документа, який його замінює). Дані про фізичну особу засвідчуються  її особистим підписом.
     Статут  затверджується загальними зборами  членів кооперативу. Відповіждно до ст. 8 Закону „Про кооперацію" у ньому  повинні утримуватися наступні зведення:
  найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження;
     мета  створення кооперативу і вичерпний  перелік видів його діяльності;
     склад його засновників;
  умови і порядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення з нього;
  права і обов'язки членів та асоційованих членів кооперативу;
  порядок внесення змін до статуту кооперативу;
  порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов'язань щодо їх сплати;
  форми участі членів кооперативу в його діяльності;
  порядок формування, склад і компетенція органів управління та органів контролю кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів кооперативу, які беруть участь у загальних зборах;
  порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу;
  порядок розподілу його доходу та покриття збитків;
  порядок обліку і звітності у кооперативі;
  порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов'язаних з цим майнових питань;
  порядок скликання загальних зборів;
  умови і порядок повернення паю.
     Статут  може містити інші пов'язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать законодавству.
     Статут  виробничого кооперативу затверджується на загальних зборах членів кооперативу  голосами не менше 75% членів кооперативу, присутніх на загальних зборах.
     Виробничий  кооператив вважається створеним з  дня його державної реєстрації, яка  здійснюється у порядку, визначеному  Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців". 
 
 
 
 
 
 

Розділ 3. Розробка статуту  виробничого кооперативу 

С Т А Т У Т
ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ ІМЕНІ ІВАНА ВОЛОДИМИРОВИЧА МІЧУРІНА 

1. Загальні положення
1.1. Виробничий кооператив імені Івана Володимировича Мічуріна, далі “Кооператив”, є кооперативом, створеним у відповідності з діючим законодавством України, і діє на основі цього Статуту, та чинного законодавства України.
1.2. Повна назва Кооперативу - Виробничий кооператив імені Івана Володимировича Мічуріна.
1.3. Скорочена назва Кооперативу Виробничий кооператив ім. І. В. Мічуріна.
1.4. Місцезнаходження Кооперативу: Україна , Київська обл., м.Бровари, вул. Сонячна19.
1.5. До складу Кооперативу входять члени кооперативу.
1.6. Назва та юридична адреса Членів Кооперативу вказані в Додатку 1, що є невід’ємною частиною цього Статуту.
1.7. П.І.Б., адреси, паспортні дані Асоційованих членів Кооперативу вказані в Додатку 2 до Статуту, що є невід’ємною частиною цього Статуту.
1.8. П.І.Б., адреса, дата народження і паспортні дані членів Правління Кооперативу вказані в Додатку 3, що є невід’ємною часткою цього Статуту.
1.9. Фінансовий рік Кооперативу починається 1 січня і закінчується 31 грудня.
2. Мета і предмет  діяльності Кооперативу
2.1. Кооператив, створений без обмеження терміну діяльності.
2.2. Метою діяльності Кооперативу є підвищення рівня соціально-економічного розвитку його членів на основі організації спільної господарської діяльності.
2.3. Предметом діяльності Кооперативу є: земля, яка знаходиться в користуванні кооперативу, урожай, що виріс на відповідній ділянці. 
2.4. Для реалізації своєї мети і здійснення предмета діяльності Кооператив має Право здійснювати узгоджені між його Членами спільні дії в галузі комерційної діяльності, фінансів і кредиту, технічного розвитку;
об’єднувати фінансові кошти і матеріальні  ресурси Членів;
здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, що не суперечить чинному законодавству;
здійснювати будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України.
3. Правовий статус  Кооперативу
3.1. Кооператив діє на основі цього Статуту, затвердженого Членами, Внутрішнього Статуту, а також діючих законодавчих та інших нормативних актів і є юридичною основою.
3.2. Кооператив має право на назву, печатку з його назвою, штамп, фірмовий бланк, рахунки (включаючи валютні) в банках згідно з чинним законодавством.
3.3. Майнові й інші відносини Членів з Кооперативом будуються на основі цього Статуту і Внутрішнього Статуту.
3.4. Кооператив і його органи не мають будь-яких виконавчих повноважень відносно Членів. Кооператив і його органи не мають права розпоряджатися майном Членів і Асоційованих членів, приймати рішення про припинення їх діяльності в будь-якій формі, наймати і звільняти працівників організацій - Членів, давати Членам будь-які вказівки, обов’язкові для виконання. Кооператив має право наймати і звільняти працівників Кооперативу, давати вказівки працівникам відносно їх роботи в Кооперативі. Асоційоване членство не гарантує права на одержання роботи в Кооперативі.
3.5. Кооператив і його органи не мають права здійснювати будь-які юридичні дії від імені й без письмового дозволу з боку Членів.
3.6. Кооператив несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним йому майном.
4. Пайовий фонд та  інші фонди, майно  Кооперативу
4.1. Для забезпечення діяльності Кооперативу за рахунок виплачених і невиплачених внесків Членів і Асоційованих членів (далі внески), що є обов’язковими внесками для участі в Кооперативі, і додаткових паїв, що є не обов’язковими для участі в Кооперативі, утворюється Пайовий фонд Кооперативу в розмірі 260 000,00 грн. Оцінка внеску кожного Члена і Асоційованого члена та додаткових паїв Членів визначається Додатком 1 і 2 до цього Статуту.
4.2. Внески Членів встановлюються пропорційно можливому обсягу участі кожного Члена в діяльності Кооперативу.
4.3. В рахунок оплати внесків Членів і Асоційованих членів і додаткових паїв Членів приймаються будь-яке рухоме і нерухоме майно, майнові та інші права, грошові кошти у гривнях чи іноземній валюті, а також будь-які об’єкти цивільних прав, що підлягають грошовій оцінці.
4.4. Оцінка майна і майнових прав, що вносять Члени і Асоційовані члени в рахунок оплати внесків і Членами в рахунок оплати додаткових паїв, проводиться за узгодженням між Членами кооперативу і Асоційованими членами, які вносять ці внески і додаткові паї, та іншими Членами і Асоційованими членами.
4.5. До моменту реєстрації Кооперативу Члени і Асоційовані члени вносять 30% своїх внесків у Пайовий фонд. Решта 70% вноситься Членами і Асоційованими членами протягом 12 місяців з дня реєстрації Кооперативу. Члени і Асоційовані члени несуть відповідальність по невиплачених внесках інших Членів і Асоційованих членів відповідно до п.9.3. цього Статуту. Члени вносять 100% своїх додаткових паїв до моменту реєстрації.
4.6. За рішенням Загальних Зборів Членів далі Загальні збори розмір Пайового фонду може бути збільшений або зменшений. У випадках прийняття рішення про збільшення Пайового фонду кожний Член і Асоційований член має право внести у Пайовий фонд додатковий внесок пропорційно своїй долі в ньому. У випадку, якщо один із Членів чи Асоційованих членів не внесе додатковий внесок протягом трьох місяців після прийняття рішення Загальними Зборами, інші Члени і Асоційовані члени мають право збільшити розмір своїх внесків. Зміна розміру і долі Члена чи Асоційованого члена у Пайовому фонді реєструється відповідно до чинного законодавства.
4.7. Для покриття збитків та з іншою метою, встановленою Загальними зборами. Кооператив створює резервний фонд, який є неподільним. Початковий розмір резервного фонду визначається Засновниками Кооперативу і становить не менше 10% Пайового фонду. В кінці кожного фінансового року Загальні збори відраховують не менше 15% річного прибутку у резервний фонд.
4.8. За рішенням Загальних зборів можуть створюватися страховий та інші фонди, розмір, порядок утворення і використання яких визначається Загальними зборами відповідно до чинного законодавства України.
4.9. Кооперативу на праві власності належить майно, передане йому Членами і Асоційованими членами як внески до Пайового фонду, а також прибуток та інше майно, набуте на законних підставах в результаті діяльності Кооперативу і не розподілене між Членами та Асоційованими членами.
5. Розподіл прибутку
5.1. Величина прибутку, що належить до розподілу в кінці кожного фінансового року, визначається Загальними зборами протягом трьох місяців після його закінчення.
5.2. Загальні збори початкове визначають відсоток прибутку, що підлягає відрахуванню у резервний фонд та інші фонди Кооперативу, а потім проводитьсявідрахування у бюджет за прибуток, відрахований в ці фонди.
5.3. До 20% прибутку, що залишається після відрахувань, вказаних у п.5.2., розподіляються на виплату по додаткових паях Членів і внесках Асоційованих членів.
а) Механізм розподілу прибутку між Асоційованими Членами визначається Внутрішнім Статутом. Асоційовані члени мають право брати участь у голосуванні при затвердженні механізму розподілу прибутку між Асоційованими членами.
б) Прибуток, що залишається після відрахувань, вказаних у п.5.3 а, розподіляється між Членами пропорційно їх додаткових паїв.
5.4. Частина прибутку, що залишилася після відрахувань, вказаних в п.5.3., розподіляється між Членами Кооперативу. До 80% від цієї суми зараховується на внески Членів, але не виплачується їм, а направляється на збільшення Пайового фонду, якщо Загальними Зборами прийнято відповідне рішення.
5.5. Частина прибутку, що залишилась після відрахувань розподіляється між Членами Кооперативу у відповідності з обсягом послуг, одержаних через Кооператив, а також як дивіденди на пайовий капітал.
6. Розподіл збитків
6.1. Загальні збори встановлюють, яку частину резервного страхового чи інших фондів використати на відшкодування збитків, понесених Кооперативом.
6.2. У випадках, коли сума збитків перевищує суму, виділену у відповідності з п.6.1., відповідальність за невідшкодування збитків розподіляється між Членами згідно з порядком, визначеним у Внутрішньому Статуті.
6.3. Якщо збитки, понесені Кооперативом, не відшкодовані протягом трьох місяців після закінчення фінансового року. Кооператив може бути ліквідований за вимогою кредиторів Кооперативу.
7. Права Членів Кооперативу
7.1. Члени Кооперативу мають право:
брати участь в управлінні справами Кооперативу у порядку, передбаченому цим Статутом і Внутрішнім Статутом;
одержувати  повну та достовірну інформацію з  будь-яких питань, пов’язаних з діяльністю і фінансовим становищем Кооперативу;
користуватися послугами, що надаються Кооперативом, на основі графіка, складеного органами управління Кооперативом;
всі члени мають рівне право доступу до послуг, що надаються Кооперативом.
Якщо  сезоннийпопит на послуги перевищує  можливості. Члени мають право  користуватися послугами Кооперативу пропорційно їх внескам у Пайовий фонд. Заявки задовольняються в порядку надходження;
• брати  участь у розподілі прибутку Кооперативу  відповідно до ст.5 цього Статуту.
7.2. Перелік прав, що перераховані, не є вичерпаним. Члени можуть набувати й інших прав, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, Внутрішнім Статутом, а також рішеннями органів управління Кооперативом, прийнятих відповідно до їх компетенції.
8. Права Асоційованих  членів
8.1. Асоційовані члени Кооперативу мають право:
а) одержувати повну і достовірну інформацію з  будь-яких питань, пов’язаних з діяльністю і фінансовим станом Кооперативу;
б) у, випадках, коли Кооператив має можливість надавати більший обсяг послуг, ніж це потрібно його Членам, Асоційовані члени можуть користуватися послугами, що надає Кооператив, за тією ж ціною, що і Члени Кооперативу;
в) бути присутніми і виступати на Загальних  зборах, але брати участь у голосуванні  тільки при внесенні змін до Статуту і Внутрішнього Статуту щодо механізму розподілу прибутку між Асоційованими членами;
г) брати  участь розподілі прибутку Кооператив відповідно ст.5 цього Статуту.
8.2. Перелік прав, що перераховані, не є вичерпаним. Асоційовані члени можуть набувати й інших прав, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, Внутрішнім Статутом, а також рішеннями органів управління Кооперативом, прийнятих відповідно до їх компетенції.
9. Обов’язки Членів  і Асоційованих  членів Кооперативу
9.1. Члени і Асоційовані Члени зобов’язані:
виконувати  вимоги Статуту і Внутрішнього Статуту, а також рішення органів управління Кооперативом, прийнятих відповідно до їх компетенції;
 сплачувати  свої внески до Пайового фонду  Кооперативу;
не розголошувати  конфіденційну інформацію (перелік  такої інформації затверджується Загальними Зборами).
9.2. Збитки Кооперативу розподіляються між Членами відповідності до ст.6 цього Статуту.
9.3. Члени несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями Кооперативу в межах всіх невиплачених внесків Членів і Асоційованих Членів.
10. Вступ доКооперативу
10.1. Після реєстрації Кооперативу будь-яке підприємство або окрема особа,може подати заяву про вступ до Кооперативу. Будь-який працівник Кооперативу,а також будь-яка інша особа, яка має на це право згідно з чинним законодавством,може подати заяву про прийом в Асоційовані члени Кооперативу на ім’я Правління Кооперативу.
10.2. Правління Кооперативу розглядає заяву і в разі позитивного рішення включає розгляд цього питання до порядку денного Загальних зборів. Порядок денний повинен бути оголошений раніше до проведення Загальних зборів.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.