Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Особливостi перекладу емфатичних конструкцiй у романi чарльза дiккенса "Великi сподiвання"

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 19.05.2012. Год: 2011. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЕМФАТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У РОМАНІ ЧАРЛЬЗА ДІККЕНСА «ВЕЛИКІ СПОДІВАННЯ» 

План 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Вступ

 
    Спілкування є складним процесом взаємодії між  людьми, який полягає в обміні інформацією, а також сприйнятті та розумінні співрозмовниками один одного. В процесі комунікації часто виникає потреба звернути увагу співрозмовника на той чи інший елемент висловлювання. Для реалізації цієї мети застосовуються різні методи та засоби, щоб підкреслити те, що є важливим для мовця; те, що він вважає найбільш цінним в даній ситуації. Мовець намагається повідомити головне таким загальнозрозумілим та доступним способом, що залишитися зрозумілим для інших. В кожній мові існують свої засоби для виділення найбільш важливого моменту в кожному реченні. Тому, щоб уникнути певних труднощів при перекладі таких емоційних підсилювань є дуже важливим володіти знаннями про особливості таких мовних явищ в англійській мові.
    Актуальність  даної роботи визначається необхідністю усебічного та комплексного вивчення типів емфатичних конструкцій та виявлення особливостей їх перекладу українською мовою. Останнім часом мовознавці почали приділяти більше уваги  вивченню засобів виразності англійської мови, стало з’являтися більше робіт, дисертацій, статей присвячених даній проблемі. Однак, тема емфатичних конструкцій ще не достатньо добре вивчена. Таким чином, не існує ще достатньо чіткого та повного погляду на способи емоційного підсилення мовлення, який би об’єднував усі можливі методи емфатичного виділення, їх функціонування та поєднання, а також особливості їх перекладу українською мовою. Це і визначає актуальність нашої теми та потребує її детального дослідження.
    Мета  дослідження –  вивчити проблему перекладу емфатичних конструкцій у перекладі роману Чарльза Діккенса «Великі сподівання» українською мовою.
    Реалізація  поставленої мети передбачає вирішення  наступних завдань:
    1) визначити типи емфатичних конструкцій;
    2) визначити способи перекладу емфатичних конструкцій з англійської мови українською;
    3) виявити емфатичні конструкції у романі Чарльза Діккенса «Великі сподівання»;
    4) проаналізувати способи перекладу емфатичних конструкцій у вищезгаданому романі.
    Завдання, поставлені перед нами визначили  принципи відбору матеріалу та методи дослідження. В роботі використовується метод лінгвістичного опису, трансформації та кількісної оброки матеріалу, а також порівняльно-зіставний метод.
    Об’єкт дослідження: емфатичні конструкції.
    Предмет дослідження: способи перекладу емфатичних конструкцій українською мовою.
    Значення  даної роботи для теорії та практики перекладу полягає в тому, що одержані результати дають можливість отримати більш повне вивчення засобів створення емфатичних конструкцій в англійській мові та особливостей їх перекладу українською мовою. Робота також може знайти своє застосування на заняттях по перекладознавству.
    Структура й обсяг курсової роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури (? позицій) та додатків. Основний текст викладено на ? сторінках, загальний обсяг дисертації – ? сторінка комп’ютерного тексту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Розділ 1. Теоретичні основи перекладу емфатичних конструкцій

    1.1. Сучасні типи емфатичних конструкцій

 
 
    Переклад  в контексті діалогу різних культур являє собою перекладацьку міжкультурну комунікацію, в процесі якої відбувається контакт мов, культур і ментальностей народів. Така наука як перекладознавство, розглянута в цій площині, передбачає зняття мовних, культурних і психологічних бар'єрів. У процесі роботи над текстом лінгвісти стикаються з певними труднощами, більшість з яких можна подолати, знаючи особливості мовних явищ англомовних текстів. Одним з явищ, які викликають труднощі при перекладі являються емфатичні конструкції.
    Насамперед, з’ясуємо, що ж таке емфаза.
    Термін  «емфаза» у тлумачному словнику української  мови пояснюється як : «Підсилення  емоційної виразності мови зміною інтонації  та  застосуванням різних риторичних фігур»[3]
    За  визначенням В. А. Виноградова, емфаза - це «виділення, підкреслення в мові окремих елементів і смислових відтінків висловлювання, що досягається різними граматичними та лексико-синтаксичними засобами, а саме: 1) використанням особливих підсилювальних службових слів; 2) порядком слів, протилежним нейтральному; 3)особливими емфатичними конструкціями; 4) повторами і анафорою» [4]
    Т. Р. Левицька, А. М. Фітерман стверджують, що емфаза - це виділення будь-якого елемента висловлювання, що є характерне для емоційно забарвленої мови, не тільки усної, але і письмової, і зустрічається в стилях художньої літератури, ораторському та  публіцистичному. Емфатичні конструкції - це такі синтаксичні конструкції, за допомогою яких виділяють той чи інший член речення шляхом застосування емфази. Емфатичні конструкції природно сприймаються як такі, що протиставляються нейтральним конструкціям. Вони ні в якій мірі не повинні розглядатися як відступ від норми або її порушення, а як закономірне явище емоційно забарвленої мови. Емфатичні конструкції можуть як підкреслювати окремі члени речення, так і надавати емоційного забарвлення реченню в цілому.[6]
    Емфатичним  конструкціям присвячені праці Е. В. Бреуса, Т. Р. Левицької, Н. А. Калевич, Т. Н. Міхельсон, Л. А. Соколової, Е. П. Трофимової, Н. В. Успенської, А. М. Фітерман та інших дослідників. Загалом, необхідно зазначити, що деякі дослідники, а саме Е. В. Бреус, Т. І. Гуськов, Г. М. Зіборова, А. С. Маганов не розглядають емфатичні конструкції окремо, а лише у контексті інших лексико-граматичних аспектів.
    Оскільки  темою нашого дослідження є переклад емфатичних конструкцій  українською мовою, виникає необхідність з’ясувати які емфатичні конструкції взагалі існують.
    Т. Р. Левицька, Н. А. Калевич, Т. Н. Міхельсон, Л. А. Соколова, Е. П. Трофимова, Н. В. Успенська, А. М. Фітерман виділяють наступні типи емфатичних конструкцій:
    І. Посилювальне do.
    ІІ. Зворотній порядок слів, викликаний винесенням на перше місце:
    1) деяких прислівників та сполучників, а саме not only ... but (also), hardly ... when, scarcely ... when, no sooner ... than, only, never, nowhere;
    2) дієприкметника теперішнього часу, що входить до складу форми  Continious, та дієприкметника минулого часу або прикметника, який є частиною складеного присудка;
    3) сполучників so, neither или nor.
    ІІІ. Емфатичні допустові речення, утворенні винесенням на перше місце:
    1) іменної частини присудка, вираженої  прикметником або дієприкметником,  зі сполучником as чи though після нього або сполучником however перед ним;
    2) займенника або прислівника у сполученні з ever, а саме as, however, though (although), whoever, whatever, wherever, whenever.
    ІV) Подвійне заперечення (заперечення not у сполученні із заперечним префіксом прикметника або прислівника).
    V) Емфатичне сполучення it is(was) ... that (which, who, whom)
    1) сполучення it is... that, it is., which, it is... who виділяє будь-який член речення, що стоїть між компонентами цього сполучення, окрім присудка;
    2) виділення за допомогою конструкції it is.. that обставини часу, якій передує емфатичне сполучення not until.
    Зрозуміло, що більшість науковців, розглядаючи емфатичні конструкції дійшли спільної думки у з’ясуванні їхніх типів. Але, стає очевидно, що деякі розходження все ж таки існують.
    Так, Т. Р. Левицька та  А. М. Фітерман окрім  вищерозглянутих, виділяють наступні емфатичні конструкції:
    І. Конструкції з відносним займенником  what в підрядних іменникових реченнях або реченнях з додатком.
    ІІ. Конструкції, в яких емфаза створюється  морфологічними засобами. Цій меті служать, наприклад, ступені порівняння прикметників і прислівників, особливо слів much і little та найвища  ступінь прикметника з прийменником at, що є особливою структурною формою вираження емфази.
    ІІІ. Модель as ... as з неособовими займенниками any, anybody, anything, які у цьому випадку виконують роль підсилювачів.
    ІV. Заперечувальна частка перед іменниками та прикметниками.
    V. Моделі nothing, if not також є сильним емфатичним засобом.
    VІ. Лексико-граматичне поєднання, що складається з негативної форми дієслова і частки too, яке підсилює значення прислівника (або прикметника), перед яким воно стоїть.
    Окрім цього, Левицька Т. Р. та  Фітерман А. М. пропонують поділяти емфатичні конструкції на лексичні, які для надання емоційної забарвленості  використовують певні лексичні засоби, тобто слова та словосполучення; граматичні, що з цією метою використовують граматичні засоби, та лексико-граматичні, тобто ті, що одночасно використовують і лексичні, і граматичні засоби.
    Калевич Н.А., Соколова Л.А., Трофімова Е.П. більш детально ніж інші науковці розглядають інверсію, або зворотній порядок слів. Вони вважають, що інверсія створюється винесенням на перше місце таких другорядних членів речення як:
    a) обставини часу з негативним  значенням, за якою слідує допоміжне  дієслово та підмет (At nо time was the President aware of what was happening); речення такого типу, як правило, зустрічаються в текстах офіційного чи книжкового стилю мови;
    б) обмежувальних прислівників та часток hardly ... when, no sooner ... that, seldom, rarely, little, never, (not) only;
    с) додатком з запереченням (Not a single word did he say);
    д) прислівником, прикметником, які є частиною складеного іменного присудка.
    Окрім цього вони не розглядають емфатичні  допустові речення окремо, як інші науковці, а лише  як один із типів  зворотнього порядку слів.
    Дуже  цікавим, на нашу думку є ствердження Бреуса Е. В., який вважає деякі типи заперечення яскравим методом вираження емфази:
    1) заперечення типу if anything, if at all, little or nothing, if not і т.д
    2) мейозис - висловлювання, в якому ствердження чого-небудь виражається шляхом заперечення його протилежного значення, напр. «great» як «no small». [2]
    Надалі  у своїй роботі ми будемо використовувати  емфатичні конструкції, виділені усіма  науковцями (в додатках присутня зведена таблиця типів емфатичних конструкцій), оскільки лише так ми зможемо більш повно розкрити проблему як виявлення емфатичних конструкцій в англомовному тексті, так і розуміння їх емоційної забарвленості при перекладі українською мовою.

    1.2. Способи перекладу емфатичних конструкцій

 
 
    В залежності від типу емфатичних конструкцій  існують різні способи їх перекладу: як лексичні, такі як підсилювальні слова прислівникового типу (досить, надзвичайно, цілком, абсолютно), виділяючі частки (це, лише, саме, навіть, як раз, і), протиставлення, дублювання слова, уточнюющі синоніми, так і синтаксичні – інверсія, перебудова речення, постановка слова, що виділяється у позицію реми.  Окрім цього в деяких випадках для передачі емфази українською мовою застосовується антонімічний переклад.
    Одним з найбільш поширених засобів створення емфази є інверсія, коли на перше місце виносяться другорядні члени речення.
    Н.А. Калевич, Л.А. Соколова, Е.П. Трофимова вважають, що при перекладі необхідно враховувати, що центр висловлювання в українському реченні знаходиться в кінці; іноді виявляється можливим зберегти зворотний порядок слів англійського речення. Крім того, можна застосувати пунктуацію,  характерну для стилю українського тексту наприклад, речення при перекладі стає окличним, що відповідає українській емфазі.
    При перекладі речень, де на перше місце виноситься обставина часу з заперечувальним значенням, за якою стоїть допоміжне дієслово та підмет можна використовувати підсилювальні слова: і тільки, набагато, тут же, дуже скоро або
    помістити обставину в кінець українського речення - тобто у сильну позицію, яка в англійській мові відповідає початку.
    At nо time was the President aware of what was happening. Президент так і не зрозумів, що відбувається.
    Інверсія  також можлива після деяких обмежувальних прислівників та часток: hardly ... when, no sooner ... that (ледве... як), seldom, rarely (рідко, не часто), little (наскільки ж мало, як же мало), never (ніколи), (not) only (не тільки ... але й, тільки). Такі структури, як правило, зустрічаються в офіційному та літературному стилі.
     Only after her death was he able to appreciate her. Він зумів по-справжньому оцінити її тільки після її смерті.
    При перекладі іноді зберігається порядок слів англійського речення.
    Not only did we lose our money, but we were nearly killed. Ми не тільки втратили гроші - нас мало не вбили!
    На  початку речення може опинитися  дієприкметник, прикметник - частини  складеного іменного присудка. Переклад таких речень слід починати з додатку  або обставини, що стоять після виділеного слова, потім перекладається і сам присудок, але звичайно без інверсії:
    Also cited in the report were billions spent on alcoholic beverages, drugs, gambling, beauty shops for dogs and winter cruises. У доповіді також йшлося про мільярди, витрачених на алкоголь, наркотики, азартні ігри, салони краси для собак і зимові круїзи. [13;153-154]
    Зворотний порядок слів також вживається в  емфатичних реченнях,  які розпочинаються частками so, neither або nor. У реченнях із часткою so присудок представлено або дієсловом-зв'язкою, або дієсловом-замісником, або модальним дієсловом. Союз so перекладається а також і, при цьому повторюється присудок попереднього речення:
    Не was late and so was his friend. Він запізнився, запізнився також і його друг.
    У реченнях із частками neither або nor присудок часто буває представлено повністю. Союзи neither і nor перекладаються (а) також не, і не, причому заперечення відноситься до дієслова:
    Nor should we forget the importance of this word. А також ми не повинні забувати вагомість цього слова.
    Бреус Е. В. зазначає, що інверсія як спосіб посилення одного з компонентів висловлювання характерна для обох мов - англійської та української. Проте, необхідно мати на увазі, що її роль у двох мовах є нерівноцінною. Синтетичний характер української мови забезпечує широкий вибір можливостей щодо порядку членів речення. Тому в ньому інверсія як засіб емфази помітної ролі не грає. В англійській мові, навпаки, у зв'язку з суворим порядком слів, постановка на перше місце будь-якого іншого члена речення, крім підмета, надає висловлюванню яскравого експресивного забарвлення.
    Недостатнє  врахування подібної відмінності в характері інверсії також може призвести до невиправданого зниження або зняття емфази. Для того щоб цього не відбулося, використовуються різні лексичні засоби. У деяких випадках інверсія в перекладі не використовується, а емфаза передається іншими лексичними або граматичними засобами.[1;142]
    Up went unemployment, up went prices, and down tumbled the Conservative vote. Внаслідок різкого збільшення безробіття та стрімкого зростання цін кількість голосів, поданих за консерваторів, катастрофічно скоротилася.
    У деяких випадках емфатичне значення інверсії може бути передано шляхом постановки відповідного елемента висловлювання в позицію реми:
    Ours is а totally different purpose. Зовсім іншу мету ставимо перед собою ми.[1;143]
    Левицька  Т. Р.,  Фітерман А. М. погоджуються, що емфаза, викликана інверсією може бути передана як граматичними так і лексичними засобами, але зазначають, що різна ступінь виразності інверсії в англійській та українській мовах викликає необхідність її передачі частіш лексично, аніж граматично:
    Up goes unemployment, up go prices, and down tumbles the Labour vote.  Безробіття різко збільшилося, ціни піднялися, а кількість голосів за лейбористів катастрофічно знизилась.[8;34]
    Для логічного виділення дії застосовується допоміжне дієслово. Н.А. Калевич, Л.А. Соколова, Е.П. Трофимова зазначають, що посилювальне do ставиться перед смисловим дієсловом у стверджувальній формі Present або Past Indefinite, «перетягуючи» на себе його граматичні характеристики: час, число, особу. В такому випадку має місце часткова інверсія. При перекладі таких речень українською на допомогу приходять прислівники дійсно, все-таки, насправді, які ставляться перед смисловим дієсловом, а також сполучники однак, хоча, проте. [13;151].
    Міхельсон Т. Н., Успенська Н. В. вважають, що при  перекладі такої емфатичної конструкції  користуються, як правило, лексичними засобами, зокрема додають слова: дійсно, фактично, справді, насправді, все ж (таки). Проте іноді підсилення присудка передається інтонаційно.[11;143]
    Бреус Е. В. стверджує, що емфатичне значення дієслова do у відповідних українських реченнях передається словами слова справді, фактично, насправді, все ж таки, підсилювальними частками «ж», «вже», «адже», «і», прислівниками, а також сполучниками однак, хоча, втім і рядом інших лексичних засобів:
    I do dislike the summer crowds. Надто вже я не люблю літній натовп.
    The whole cost of government did impose a heavy burden upon the taxpayers. Всі урядові витрати і без того важким тягарем лягли на плечі платників податків.
    Якщо  в реченні є ще прислівник зі значенням  дійсно, наприклад actually, really, indeed, то do не перекладається.[1;144]
    Для вираження емфази на перше місце  може виноситися іменна частина присудка, виражена прикметником або прислівником з подальшими частками as, though чи передуючим however. При цьому, як зазначають Н.А. Калевич, Л.А. Соколова, Е.П. Трофимова, порядок слів може бути як прямим, так і зворотнім. Переклад рекомендується починати зі слів хоча, як і, який не, як би не.
    Impatient as Americans sometimes become with Europe, very few Americans would like to live in a world where Europe was not faring well. Як би не дратувала іноді Європа американців, не багато хто з них захотів б жити пліч-о-пліч з відсталою Європою.
    Якщо  емфатичне however знаходиться в постпозиціі, воно виділяється комами. При цьому however означає протвоставлення того, про що говорилося раніше або що випливає з контексту. Перекладається допустовими проте, тим не менше, втім, все-таки, але та ін.
    Не, however, did not think so. Він, однак, так не думав.
    In the morning, however, nothing was done. Втім вранці нічого зроблено не було.
    Прислівники however, whatever теж можуть посилювати ступінь  або кількість чого-небудь; в цьому значенні вони, як правило, супроводжуються наступними прикметниками і прислівниками: however good / well / had / badly / hardly / small / much / many та ін. Перекладаються допустовими підрядними із сполучниками як би не, скільки б не, незалежно від.
    However hungry I am, I never seem to be able to finish off a whole pizza. Яким б голодним я не був, мені ніколи не впоратися з цілою піцою.
    If she likes something she'll buy it however much it costs. Якщо їй щось сподобається, вона це обов'язково купить, скільки б це не
    коштувало.[13;155]
    Міхельсон Т. Н., Успенська Н. В. зазначають, що допустові підрядні речення, які виражають додатковий відтінок можливості, починаються займенниками або прислівниками у поєднанні з ever. Вони можуть вживатися як з дієсловом may (might), так і без нього. При перекладі це дієслово зазвичай опускається:
    I am right whatever other people may say. Я прав, що б не говорили.
    Whoever else may object, I shall approve. Хто б не заперечував, а я (все-таки) буду підтримувати.[11;148]
    Яскравим засобом вираження емфази є подвійне заперечення. Левицька Т. Р.,  Фітерман А. М. наголошують на тому, що в англійській, як і у всіх германських та романських мовах, на відміну від української, в негативних реченнях можливе лише одне заперечення. Два заперечення зумовлюють позитивне значення, нейтралізуючи один одного. Друге заперечення виражається за допомогою негативних префіксів або лексично - за допомогою слів, що мають негативне значення. Наприклад, not uncommon, not without, did not fail, there are few things he can't tell you і т. п. Речення з двома запереченнями є тільки уявним, хибним запереченням; по суті воно є ствердженням. Для правильної передачі значення емфази зазвичай потрібні або підсилювальні слова, такі як досить, цілком або якась оговорка. Наприклад:
    World public opinion denounces apartheid in no uncertain terms. Світова громадськість засуджує політику апартеїда досить рішуче.
    Soames with his set lips and square chin was not unlike a bulldog. Своїми щільно стисненими губами та квадратним підборіддям Соме якось нагадував бульдога.
    У таких конструкціях у якості слова  з негативним значенням часто  виступає дієслово to fail. Наприклад:
    Racial relations in South Africa cannot fail to worsen to the point of catastrophe. Расові відносини в Південно-Африканській Республіці неминуче будуть погіршуватися і приведуть до катастрофи.
    Міхельсон Т. Н., Успенська Н. В. стверджують, що заперечення у сполученні із заперечувальною приставкою посилює будь-які члени речення, окрім підмета та додатка. Таке поєднання перед прикметником та прислівником, як правило, перекладається словами достатньо, досить, цілком:
    The case is not improbable. Цей випадок є цілком вірогідним.
    Не  менш широко вживаються емфатичні конструкції, що починаються з it. Емфаза, що міститься в таких конструкціях, зазвичай також передається лексичними засобами (і необов'язково словом саме) або перебудовою речення.
    It was one of London's most famous citizens, Dr Samuel Johnson who said: «When a man is tired of London, he is tired of life». «Коли людині набридає Лондон, їй набридає життя». Ці слова належать одному з найвідоміших жителів Лондона ? доктору Самюелю Джонсону.
    Бреус зазначає, що емфаза, виражена такою  конструкцією може бути передана лексично, зокрема за допомогою займенника це, або синтаксично, тобто шляхом перестановки члена речення, що виділяється в позицію реми:
    It was in England that Engels became a Socialist. Соціалістом Енгельс став в Англії.[1;144]
    Одним з варіантів емфатичної конструкції  з поєднанням it is...that є виділення обставини часу, якій передує емфатичне поєднання not until. Незважаючи на заперечувальне форму, висловлювання має стверджувальне значення, і таке незвичайне вживання заперечувальної форми робить ствердження ще більше емфатичним. Англійське складнопідрядне речення українською мовою перекладається, як правило, простим. Конструкції з моделлю not until перекладаються українською стверджувальними реченнями. Поєднання it was not until ... that при цьому не перекладається, а емфаза передається лексичними методами, зазвичай підсилювальним прислівниками тільки, тільки після, тільки тоді, коли.
    It was not until he had read for several days that he came upon a story that quickened his pulse. І тільки після того, як він кілька днів просидів за книгами, він натрапив на повість, від якої серце його забилося сильніше.
    Левицька  Т.Р., Фітерман А. М. вважають, що до емфатичних конструкцій можна також віднести конструкції з відносним займенником what в підрядних підметових або додаткових реченнях. Наскільки нам відомо, в граматичних посібниках не відзначається емфатичний характер цих конструкцій, але при перекладі його необхідно враховувати. Слід зауважити, що в цьому випадку підрядні речення є більш емфатичними, ніж підрядні додаткові. Емфаза в реченнях такого типу зазвичай передається лексично або шляхом їх перебудови.
    What is needed now is a straight increase in the present scales of unemployment and sickness pay which Parliament could put through quickly without delay. Значне збільшення існуючого розміру допомоги по безробіттю та хворобам, яке парламент міг би здійснити без зволікання, — ось що зараз необхідно.[8; 36-37]
    Окрім цього Левицька Т.Р., Фітерман А. М.  зазначають, що однією із особливих структурних форм вираження емфази є найвища ступінь прикметника з прийменником at, який вони пропонують передавати українською різноманітними лексичними засобами.
    Hertfordshire is England at its quietest. Хартфордшир - найтихіший куточок Англії.
    The sun was shining and the Mediterranean was at its bluest. Сонце світило і Середземне море було надзвичайно синім.
    Дуже  цікавим, на думку науковців, також є поєднання конструкції as ... as з неозначеними займенниками any, anybody, anything, які відіграють у цьому випадку роль підсилювачів. Н.А. Калевич, Л.А. Соколова, Е.П. Трофимова вважають за доцільне перекладати таку конструкцію лексично:
    As many as three weeks the travellers spent in the jungle. Мандрівники провели в джунглях цілих три тижні.
      Бреус Е. В. наголошує на тому, що такі конструкції можуть бути помилково прийняті за порівняння, в результаті чого емфатичний компонент не буде передано. Тому для правильного перекладу необхідно проаналізувати речення з такою конструкцією у більш широкому контексті, що найчастіше призводить до прийому генералізації при передачі емфази.
    Левицька  Т. Р.,  Фітерман А. М.  зазначають, що на перший погляд це поєднання сприймається як вираження рівності якості, а насправді ж ця модель виявляється уявним (чи хибним) порівнянням, тому що служить не для тотожного висловлювання, а найвищого ступеня. Така невідповідність звичної форми і вкладеного в неї змісту створює особливу емоційність і експресивність. Щоб уникнути невірної інтерпретації при перекладі конструкції українською вони також пропонують розглядати більш широкий контекст.
    His chef was as good as any in Paris and you could be sure at his table of having set before you the earliest delicacies of the season. Його кухар був один з кращих в Парижі і на обід у нього завжди подавалися самі ранні овочі і фрукти.
    Не  можна не зупинитися ще на одному способі вираження емфази в англійській мові, який представляє значні труднощі при його перекладі. Ми маємо на увазі лексико-граматичну конструкцію, яка складається з негативної форми дієслова і частки too, що посилює значення означуваного нею прислівника (або прикметника). Левицька Т. Р.,  Фітерман А. М. зазначають, що у цьому поєднанні обидва елементи є підсилювальними та взаємопов'язаними, але заперечення тут уявне, тому таке англійське поєднання зазвичай перекладається антонімічним шляхом.
    The danger of greenhouse effect cannot be too often emphasized. Необхідно постійно вказувати на небезпеку глобального потепління для людства.[8;44]
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.