На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Экономический анализ

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 20.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 10. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ
 
ПРИДНІПРОВСЬКА  ДЕРЖАВНА  АКАДЕМІЯ
 БУДІВНИЦТВА   та  АРХІТЕКТУРИ 
 

Інститут  безперервної фахової освіти 
 

Кафедра економіки та
 управління 
 
 
 
 
 

Контрольна  робота
  по  дисципліні  «Економічний аналіз»
Варіант - 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконав: ст. гр. 2-ЕП-П-10,  Слободянюк О.С.
Перевірила: ас. Протасова  Є.В.
 
 
 
 
Дніпропетровськ    2011 

ЗМІСТ

 
 
АНАЛІЗ  ЕФЕКТИВНОСТІ вИРОБНИЦТВА…………………………………….3 
  Дослідження абсолютних значень показників…………………………….3
  Дослідження відносних значень показників………………………………6
  Факторний аналіз……………………………………………………………8
  Кількісний аналіз……………………………………………………………12
  Висновки………………………………………………………………….....12
 
ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ…………………………………………………………13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    АНАЛІЗ  ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
    У результаті аналізу  виробництва  представляється можливим визначити:
   ефективно або неефективно здійснювалися витрати в кожнім кварталі досліджуваного року t у порівнянні з досягнутим рівнем ефективності виробництва в році 0;
   фактори зміни ефективності;
   фінансові результати зміни ефективності виробництва.
 
      Вихідними даними до другого розділу служать  показники обсягу товарної продукції, а також дані калькуляції собівартості по статтях витрат. Базовими  (нормативними) значеннями приймаються середньо квартальні дані показників року 0: t0. Аналізовані значення показників являють собою дані за кожен квартал року t: t1, t2, t3, t4. 

Таблиця 1
Вихідні дані
N Найменування  показників Середньо-квартальні Значення  показників року t
значення  за рік 0 за квартал:
1. Товарна продукція 128500 160625 141090 135000 149000
2. Собівартість, у т.ч. 82240 30220 74500 79000 70800
3. ?      матеріали 16000 20000 15000 16000 14000
4. ?      енерговитрати 10000 18000 13000 14000 12000
5. ?      заробітна плата 24000 17000 14000 15000 15000
6. ?      утримання і експлу-атація обладнання 18000 15000 16000 13000 16000
7. ?      цехові і заводські 14240 10220 16500 21000 13800
       витрати
8. Результат 46260 80405 66590 56000 78200
(прибуток або збиток)
 
 
Дослідження абсолютних значень  показників
      З метою наочного зображення динаміки змін основних показників, що характеризують діяльність підприємства, для основних вихідних показників (Товарна продукція і Прибуток) необхідно побудувати графіки, розрахувати статистичні характеристики (індекси, середній індекс, середнє значення показника, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації) і зробити висновки.
Індекс: I ТП t = ТП t / ТП0;         _
  Середнє значення:                ТП =  S ТПt / n (n=4);
                                                _         __
  Середній  індекс:                  I ТП = ТП / ТП0 ; 

      Середньоквадратичне відхилення:                           
                                 n                   __                                
             sТП =          a (ТПt - ТП)2  / (n-1),     (грн/грн);
                                                            

  Коефіцієнт  варіації:  &ТП  = sТП / ТП. 
   

Показник1. Товарна продукція
Таблиця 2
Статистичні характеристики товарної продукції
Дата     Середнє Середній Середньо- Коефіцієнт
Значення Індекс значення індекс квадратичне відхилення варіації
    _ _    
(ТП) (I) (ТП) (I) (s) (&)
t0 128500 1.000 146428 1,1395   0,075
t1 160625 1,25 11064
t2 141090 1,0979 s/2 =55632
t3 135000 1,0506  
t4 149000 1,1595  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Рис. 1. Товарна продукція 

     Висновок: Товарна продукція в кварталі t1 збільшилася на 25%, у другому кварталі обсяг виробництва виріс - на 9,7%,  у кварталі t3 - на 5%, а в четвертому t4 – на 16% у порівнянні з базовим кварталом t0. У цілому за рік випуск товарної продукції збільшився на 13,9%. Середнє значення за поточний квартал – 146428 грн. Відхилення від середнього значення – 17928,7 грн., що складає 12,2%. Дана величина є резервом росту товарної продукції. 
 
 
 

Статистичні характеристики прибутку
Дата     Середнє Середній Середньо- Коефіцієнт
Значення Індекс значення індекс квадратичне відхилення варіації
    _ _    
(ТП) (I) (ТП) (I) (s) (&)
t0 46260 1 70299 1,52   0,161
t1 80405 1,74 11295
t2 66590 1,44 s/2 =5647,82
t3 56000 1,21  
t4 78200 1,69  
 
 
 

     Висновок: Прибуток в кварталі t1 виріс на 74%, у другому кварталі - на 44%,  у кварталі t3 - на 21%, а в четвертому t4 – на 69% у порівнянні з базовим кварталом t0. У цілому за рік випуск товарної продукції збільшився на 52%. Середнє значення за поточний квартал – 70299 грн. Відхилення від середнього значення – 24039 грн, що складає 34,2%. Дана величина є резервом росту прибутку. 
 
 

Дослідження відносних показників
Витратоємкість продукції
    Даний показник характеризує величину собівартості на одиницю продукції і розраховується як відношення собівартості до товарної продукції 
 
 

Таблиця 3
Статистичні характеристики витратоємкості продукції 

Дата     Середнє Середній Середньо квадра-тичне відхилення (s), грн./грн.  
Значення Індекс значення індекс Коефіцієнт
(ВЄ), грн./грн. (I) _ _ варіації
    (ВЄ), грн./грн. (I) (&)
t0 0,64 1,000 0,521 3,26   0,091
t1 0,499 0,78  
t2 0,528 0,83 0,0474
t3 0,585 0,91 s/2= 0,023
t4 0,475 0,74  
 
 
 

Рис. 2. Витратоємкість продукції 

     Висновок: Витратоємкість в кварталі t1 знизилась на 22%, у другому витрато ємкість знизилась - на 17%,  у кварталі t3 - на 9%, а в четвертому кварталі на 26% у порівнянні з базовим кварталом t0. У цілому за рік витратоємкість зменшилась на 18,5%. Середнє значення за поточний квартал – 0,521. Відхилення від середнього значення –
     (-0,119) грн., що складає 8,1%.  

    Для показників  -  Витратоємкість продукції, Матеріалоємність, Енергоємність і ін., а також Рентабельність  необхідно розрахувати індекси і скласти матрицю якісного аналізу. 

    Таблиця 4  
    Ємкісні значення показників ефективності виробництва
Показники Значення  показників у кварталах  періодів 0 і t: Річне значення показника 
t0 t1 t2 t3 t4 t
ВИТРАТОЄМКІСТЬ (В/ТП) 0,64 0,499 0,588 0,585 0,475 0,521
- матеріалоємкість (М/ТП) 0,124 0,125 0,106 0,118 0,094 0,110
- енергоємкість (Е/ТП) 0,077 0,112 0,0921 0,104 0,081 0,097
-зарплатоемкість   (ЗП/ТП) 0,187 0,106 0,099 0,111 0,101 0,104
 - питомі витрати на утрим. і  експл. обладнання (УЕО/ТП) 0,140 0,093 0,113 0,096 0,107 0,102
- питомі цех. і зав. витрати  (ЦЗВ/ТП) 0,111 0,063 0,117 0,155 0,093 0,107
 РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ (П/ТП) 0,36 0,5 0,47 0,41 0,52 0,475
 
Матриця якісного аналізу  ефективності 
 

Показники Індекси  показників у кварталах року t: Індекс річного  значення показника 
t0 t1 t2 t3 t4 t
ВИТРАТОЄМКІСТЬ (В/ТП) 1,000 0,78 0,83 0,91 0,74 0,815
- матеріалоємкість (М/ТП) 1,000 1,008 0,85 0,95 0,76 0,887
- енергоємкість (Е/ТП) 1,000 1,45 1,19 1,35 1,05 1,26
-зарплатоемкість   (ЗП/ТП) 1,000 0,567 0,53 0,59 0,54 0,56
- питомі витрати на утрим. і  експл. обладнання (УЕО/ТП) 1,000 0,66 0,81 0,68 0,76 0,73
- питомі цех. і зав. витрати  (ЦЗВ/ТП) 1,000 0,57 1,05 1,39 0,84 0,84
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ (П/ТП) 1,000 1,39 1,3 1,13 1,44 1,31
 
     Висновок: Зрівнявши 4 періоду з поточним можна зробити наступні висновки:
  витратоємність зменшилась на 14%,
  матеріалоємність зменшилась на 11,3%,
  енергоємність зросла на 26%,
  зарплатоємність зменшилась на 44%,
  питомі витрати на утрим. і експл. обладнання зменшились на 17%,
  питомі цех. і зав. витрати зменшились на 16%,
  рентабельність зросла на 31%.
 
  Необхідно звернути увагу на витрати електроенергії, та знизити витрати  на цехові та заводські  потреби.
    Факторний аналіз
    Факторний аналіз визначає фактори першого  порядку, що  вплинули на  зміну  витратоємкості продукції:
  ріст або зниження товарної продукції;
  ріст або зниження  загальної собівартості.
    Усе різноманіття співвідношень індексів зміни товарної продукції і витрат формалізоване на рис.3. На вертикальній осі відкладаються індекси  товарної продукції  - IТП,  на горизонтальної - індекси абсолютних значень витрат - IВ.  Кожна зона відповідає визначеним факторам, що вплинули на зміну рівня ефективності виробництва.
    Для побудови діаграми необхідно розрахувати  індекси аналізованих показників і  звести їх значення в таблицю 6.
    Таблиця 6
      Індекси вихідних  показників
Показники (аргументи) Індекси показників у кварталах року t: Індекс річного  значення показника 
t0 t1 t2 t3 t4 t
ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ 1,000 1,25 1,097 1,05 1,159 1,099
СОБІВАРТІСТЬ, у т.ч. 1,000 0,37 0,905 0,96 0,86 0,774
?      матеріали 1,000 1,25 0,94 1 0,87 1,02
?      енерговитрати 1,000 1,8 1,3 1,4 1,2 1,43
?      заробітна плата 1,000 0,708 0,58 0,63 0,63 0,64
?      утримання і експлуатація обладнання 1,000 0,83 0,88 0,72 0,88 0,83
?      цехові і заводські 1,000 0,72 1,16 1,47 0,97 1,08
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

   

   
   
   
   

   

   
   
   

   
   

Таблиця 7
Матриця факторного аналізу  ефективності виробництва
Показники (аргументи) Зони  в році t: t
t0 t1 t2 t3 t4
СОБІВАРТІСТЬ, у т.ч. 1 5 4 4 4 3
  матеріали
1 3 4 4 4 3
  енерговитрати
1 2 2 2 2 5
  заробітна плата
1 5 5 5 5 5
  утримання і експлуатація обладнання
1 4 5 5 4 2
  цехові і заводські
  витрати
1 5 2 2 4 2
    Кількісний  аналіз
      Ціль  кількісного  аналізу - визначити  величину економії (Е) або втрат (В) засобів  унаслідок зміни рівня  ефективності витрат. Формула для розрахунку величини одержання додаткового прибутку або недоодержання прибутку наступна:
Е(В)t  =   (С0 /ТП0  - С t / ТПt )  х ТПt,
де С0  і Сt -  базова й аналізована собівартість  продукції; ТП0  і ТПt  - величина товарної продукції в базовому й аналізованому періодах. 

Таблиця 8
Матриця кількісного аналізу 
Показники Економія (+),  втрати (-) коштів через зміну рівня ефективності витрат, грн
t1 t2 t3 t4 a t
СОБІВАРТІСТЬ, у т.ч. 72580,0 15797,6 7400 24560 120337,6
?      матеріали 0,00 2567,63 809,34 4552,53 7929,49
?      енерговитрати -5500,00 -2020,23 -3494,16 -404,67 -11419,07
?      заробітна плата 13000,00 12351,44 10214,01 12828,79 48394,24
?      утримання і експлуатація обладнання 7500,00 3763,58 5910,51 4871,60 22045,68
?      цехові і заводські 7580,00 -864,81 -6039,69 2711,75 3387,25
      витрати          
 
    Висновок: За рахунок підвищення ефективності поточних витрат загальна сума економії  за рік t складає 12220337,6 грн. З них в усіх 4 кварталах t1,t2,t3.t4 спостерігалася економія в розмірі 72580 грн., 15797 грн., 7400 грн та 24560 грн відповідно. Втрати відбулися за рахунок,  перевищення  витрат на зміст і експлуатацію устаткування – 3886,62 грн. та на цехові та заводські витрати 7515,35 грн.
 Економія  коштів спостерігалася за рахунок підвищення ефективності використання матеріалів, зменшення використання електроенергії та зменшення заробітної платні.
Теоретичне  питання
Мета  і задачі перспективного, поточного, оперативного і ситуаційного аналізу. 

Оперативный анализ
   Он  призван быстро давать объективную  оценку складывающимся хозяйственным  ситуациям с выполнением плановых заданий по управляемым объектам, своевременно выявлять и измерять влияние решающих факторов на отклонение от программы развития, вскрывать обусловившие их причины и резервы с целью принятия оперативных управленческих решений по исполнению плановых заданий.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.