Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


задача Задач з економчного аналзу

Информация:

Тип работы: задача. Добавлен: 20.05.2012. Год: 2011. Страниц: 8. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Задача 1.
    На  основі вихідних даних, наведених в  таблиці 1.1. визначити:
  Планову чисельність промислово-виробничого персоналу на майбутній період.
  Чисельність робітників за минулий рік та за планом на майбутній період.
  Річну та годинну продуктивність праці робітників за звітом минулого року та по плану на майбутній період.
  Плануємий ріст середньої заробітної плати робітників.
  Річний ФОП робітників за наведені періоди.
    Таблиця 1.1. Вихідні дані.
Показники Звіт за минулий  рік План за майбутній  період
1. Обсяг товарної продукції за рік, тис.грн. 8520 9240
2. Чисельність  промислово-виробничого персоналу  (ПВП), чол. 340 350
3. Питома  вага робітників в загальній  чисельності ПВП, % 68,0 70,0
4. Ріст  продуктивності праці робітників, % - 109
5. Річний  дійсний фонд часу роботи одного робітника, годин 1760 1780
6. Середня  заробітна плата за рік одного  робітника, грн. 7440 7800
 
    1. Планову чисельність розрахуємо  за такою формулою:
    Чпл = Чисельність ПВП * (зріст об’єму виробництва / ріст продуктивності праці)
    Визначимо ріст об’єму виробництва = (9240/8520)*100 = 108,45%
    Чисельність працівників за майбутній період дорівнює: (Питома вага робітників в  загальній чисельності ПВП за майбутній період * Чисельність промислово-виробничого  персоналу за минулий рік) / Питома вага робітників в загальній чисельності ПВП за минулий рік = (70% * 340) / 68% = 350.
    Тоді,
    Чпл = 350 * (108,45 / 109) = 348 чол. 

    3. Якщо питома вага робітників  в загальній чисельності ПВП  складає 68%, а чисельність ПВП  – 340 чоловік, то чисельність  робітників за минулий рік дорівнює: (340 * 100) / 68 = 500 чоловік.
    Чисельність робітників за майбутній період: (350 * 100) / 70 = 500 чоловік.
    3. Визначимо продуктивність праці  за такою формулою:
    П = Q / Чсо ; Q – обсяг випущеної продукції, грн.
    Чсо – чисельність робітників, чол..
    Обсяг випущеної продукції за годину за минулий рік:
Обсяг тов. прод. за рік / Річний дійсний фонд часу роботи одного робітника = 8520/1760 = 4,84
    Обсяг випущеної продукції за годину за майбутній період:
    9240/1780 = 5,19
    Річна продуктивність праці за минулий рік:
    П = 8520 / 500 = 17,04
Річна продуктивність праці за майбутній  період:
    П = 9240 / 500 = 18,48
    Годинна продуктивність праці робітників за звітом минулого року:
    П = 4,84 / 500 = 0,00968
    Годинна продуктивність праці робітників по плану на майбутній період:

    П = 5,19 / 500 = 0,01038

    4. Плануємий ріст середньої заробітної  плати визначається відношенням   середньої заробітної плати одного  робітника за майбутній період  до середньої заробітної плати  за минулий рік: (7800/7440)*100 = 104,84%.
    5. Річний ФОП робітників за минулий  рік:
    Чисельність промислово-виробничого персоналу * Середня заробітна плата за рік  одного робітника = 340 * 7440 = 2529,6 тис.грн.
    Річний  ФОП робітників за майбутній період:
    350 * 7800 = 2730,0 тис.грн.
    Висновки:
    Планова чисельність складає 348 чоловік, а це більше ніж за минулий рік на 8 чоловік. Під впливом збільшення чисельності річна продуктивність праці підвищилась на 1,44 (18,48-17,04), а годинна – на 0,0007 (0,00968-0,01038).
    Річний  фонд заробітної плати підвищився на 200,4 тис.грн. (2730,0 – 2529,6).
    З розрахунку видно, що в майбутньому  періоді підвищення середньої заробітної плати одного робітника планується здійснити на 4,84%. В порівнянні з  підвищенням середньої заробітної плати зріст продуктивності праці  спостерігається на 4,16%  (9%-4,84%) більше, а саме на 9%. Таким чином, зміна продуктивності праці знаходиться в прямій залежності із зміною середньої заробітної плати.  

    Задача 2.
    У механічному цеху на виконанні робіт  задіяні робітники-відрядники та робітники погодинники.
    Вихідні дані для розрахунків наведені в  таблицях 2.1 та 2.2.
    Визначити:
     Фонд оплати праці за рік робітників-відрядників;
     Фонд оплати праці за рік робітників-погодинників;
     Річний фонд оплати праці всіх робітників цеху.
    Вихідні дані:
    Таблиця 2.1. Складність робіт та трудомісткість продукції.
Розряд  робіт Годинна ставка, грн. Трудомісткість  продукції, н-год.
А Б
ІІ 1,31 5 2
ІІІ 1,44 8 3
IV 1,60 10 7
V 1,80 9 6
VI 2,06 4 1
 
Таблиця 2.2
Показник  
1. Кількість  виготовлених виробів за рік, шт.
  А
  Б
 
1000 2000
2. Розмір  премії відрядників,% 20
3. Інші  доплати та гарантійні компенсаційні  виплати 14
   
4. Середня  кількість робітників-погодинників  на дільниці, чоловік 30
5. Середній  розряд погодинників  4,3
6. Годинні  тарифні ставки:
  IV
  V
 
1,33 1,50
7. Річний  фонд часу роботи робітника-погодинника,  годин 1740
8. Розмір  премії погодинників, % 15
9. Інші  доплати та гарантійні компенсаційні  виплати погодинникам, % 14
 
    1) Пряма відрядна система зарплати  розраховується множенням кількості  одиниць виробленої продукції на розцінки за одиницю продукції:
    Дпсв = ро · V,
    де V – кількість одиниць виробленої продукції;
    ро  – розцінка за одиницю продукції.
    Розцінка  визначається діленням погодинної тарифної ставки на норму виробітку, або множенням  погодинної тарифної ставки на норму часу на виготовлення продукції.
    Розцінка  для ІІ розряду по виробу: 1,31 / 5 = 0,262.
    За  іншими розрядами розцінка розраховується аналогічно (таблиця 2.3)
              Таблиця 2.3
Розряд  робіт Розцінка виробу А, грн. Розцінка виробу Б, грн.
ІІ 0,262 0,66
ІІІ 0,18 0,48
IV 0,16 0,23
V 0,2 0,30
VI 0,515 2,06
 
    Розрахуємо  фонд оплати праці за рік робітників ІІ розряду по виробу А:
    Дпсв = ро · V = 0,262 * 1000 = 262 грн.
    За  іншими розрядами зарплати розраховується аналогічно (таблиця 2.4)
                 Таблиця 2.4
Розряд  робіт Зарплата за виробом А, грн. Зарплата за виробом Б, грн. Зарплата за обома виробами, грн.
ІІ 262,00 1310,00 1572,00
ІІІ 180,00 960,00 1140,00
IV 160,00 457,14 617,14
V 200,00 600,00 800,00
VI 515,00 4120,00 4635,00
Разом: 1317,00 7447,14 8764,14
 
    Розрахуємо  фонд оплати за ІІ розрядом, враховуючи розмір премії відрядників – 20% та інші доплати та гарантійні компенсаційні виплати – 14%:
    ФОП = 1572 + (1572*0,2) + (1572*0,14) = 1572 + 314,4 + 220,08 = 2106,48 грн.
    За  іншими розрядами зарплати розраховується аналогічно (таблиця 2.5)
                 Таблиця 2.5
Розряд  робіт Розмір премії відрядників (20%), грн. Інші доплати  та гарантійні компенсаційні виплати (14%), грн. ФОП всього, грн.
ІІ 314,40 220,08 2106,48
ІІІ 228,00 159,60 1527,60
IV 123,43 86,40 826,97
V 160,00 112,00 1072,00
VI 927,00 648,90 6210,90
Разом: 1752,83 1226,98 11743,95
 
    Розрахуємо  чисельність робітників-відрядників  розрахуємо за формулою:
Чоспл = m0 • Пзм  • Кro : Ноб 
де m0 - кількість  об'єктів, що обслуговуються (виробів);  
Пзм - кількість змін роботи на добу; 
Кro - коефіцієнт переводу явочної чисельності в облікову, який розраховується за формулою = 100: (100- f), де f - плановий процент невиходів робітників на роботу (приймемо 15), тоді Кro = 100/(100 – 35)=1,18; 
Ноб - норма обслуговування одного агрегату (машини) - трудомісткість виробу.
 

Чисельність працівників  ІІ розряду по виробу А дорівнює:
Чоспл = 1000 • 1 • 1,54 : 5 = 308 чоловік.
Розрахунок чисельність  працівників наведено в таблиці 2.6
                 Таблиця 2.6
Розряд  робіт Трудомісткість  продукції, н-год. Чисельність робітників відрядників  
А Б А Б
ІІ 5 2 308 1540
ІІІ 8 3 193 1027
IV 10 7 154 440
V 9 6 171 513
VI 4 1 385 3080
Разом:     1211 6600
 
    Разом по виробу А і Б чисельність  робітників-відрядників складає: 1211 + 6600 = 7811 чоловік.
    Враховуючи  те, що фонд оплати праці за рік одного робітника-відрядника складає 11743,95 грн., фонд оплати праці всіх робітників буде дорівнювати: 11743,95 * 7811 = 91731993,45 грн.
    2) Почасова оплата праці проста  розраховується множенням годинної тарифної ставки відповідного розряду на кількість відпрацьованих годин:
    Дпп = S · t,
    де S – погодинна тарифна ставка;
    t –  фактично відпрацьована кількість  годин;
    Розрахуємо  оплату праці одного робітника-погодинника IV розряду:
    Дпп = 1,33 * 1740 = 2314,2 грн.
    Для V розряду:
    Дпп = 1,50 * 1740 = 2610,0 грн.
    Враховуючи  те, що розмір премії погодинників – 15% та інші доплати та гарантійні компенсаційні  виплати – 14%, фонд оплати праці одного працівника IV розряду:
    ФОП = 2314,2 + (2314,2 *0,15) + (2314,2 *0,14) = 2314,2 + 347,13 + 323,99 = 2985,32 грн.
    Фонд  оплати праці одного робітника-погодинника V розряду:
    ФОП = 2610,0 + (2610,0 *0,15) + (2610,0 *0,14) = 2610,0 + 391,5 + 365,4 = 3366,9 грн.
    Середній  розряд погодинників складає 4,3, тому фонд оплати праці одного працівника для цього розряду буде:
    (2985,32 *4,3)/4 = 3209,22 грн.
    Фонд  оплати праці для 30 робітників: 3209,22 * 30 = 96276,57
    Річний  фонд оплати праці всіх робітників цеху складає:
    96276,57 + 91731993,45  = 91828270,02 грн. 

Задача 3. 

На основі вихідних даних, які наведені в таблиці 3.1, розрахувати заробіток за місяць кожного із електрослюсарів в бригаді після проведення заходів по суміщенню функцій.
Заробітну плату  за тарифом вивільненого робітника  розподілити між членами бригади, що залишились пропорційно до їх тарифних ставок.
Вихідні дані:
Таблиця 3.1
Показники До проведення заходу Після проведення заходу
1. Кількість  членів бригади всього, чоловік,  в тому числі по розрядам: 6 5
1.1. ІІІ  розряду - 1 -
1.2. IV розряду  - 2 2
1.3. V розряду - 2 2
1.4. VI розряду  - 1 1
2. Годинні  тарифні ставки, грн.:    
2.1. ІІІ  розряду - 1,20 1,20
2.2. IV розряду  - 1,33 1,33
2.3. V розряду  - 1,50 1,50
2.4. VI розряду  - 1,72 1,72
3. Кількість  вироблених годин за місяць 168 168
4. Розмір премії, % 25 25
 
Рішення:
Заробітну плату розрахуємо за погодинною формою оплати.
    Погодинна оплата праці проста розраховується множенням годинної тарифної ставки відповідного розряду на кількість  відпрацьованих годин:
    Дпп = S · t,
    де S – погодинна тарифна ставка;
    t –  фактично відпрацьована кількість  годин;
    Розрахуємо  оплату праці електрослюсаря IV розряду після проведення заходу по суміщенню функцій:
    Дпп = 1,33 * 168 = 223,44 грн.
    Розмір  премії складає 25%, тому зарплата з урахуванням  премії:
    223,44 + (223,44*0,25) = 279,3 грн. 

    Для інших розрядів розрахуємо аналогічно (таблиця 1)
                 Таблиця 1
Розряд Заробітна плата, грн. Розмір премії (25%), грн. Заробітна плата  з урахуванням премії одного робітника, грн. Кількість членів бригади, чоловік Заробітна плата  всього, грн.
ІІІ       -  
IV 223,44 55,86 279,30 2 558,60
V 252,00 63,00 315,00 2 630,00
288,96 72,24 361,20 1 361,20
Разом: 966,00 241,50 1207,50 6 1801,80
 
    Заробітна плата робітника ІІІ розряду  складає:
    Дпп = 1,20 * 168 = 201,6 грн.
    Розмір  премії складає 25%, тому зарплата з урахуванням премії:
    201,6 + (201,6*0,25) = 252,00 грн. 

    Годинна тарифна ставка IV розряду до загальної суми тарифних ставок 4,55 (1,33 + 1,50 + 1,72) складає:
    (1,33 * 100) / 4,55 = 29,23%;
    Годинна тарифна ставка V розряду: (1,50 * 100) / 4,55 = 32,97%;
    Годинна тарифна ставка VІ розряду: (1,72 * 100) / 4,55 = 37,80%.
    Тому  заробітну плату за тарифом вивільненого робітника розподілемо між членами  бригади відповідно:
  для IV розряду:
252 * 29,23% = 73,66 грн.
279,3 + 73,66 = 352,96 грн.
для двох працівників: 352,96 * 2 = 705,9 грн.
  для V розряду:
252 * 32,97% = 83,08 грн.
315 + 83,08 = 398,08 грн.
для двох працівників: 398,08 * 2 = 796,17 грн.
  для VІ розряду:
252 * 37,80% = 95,26 грн.
361,20 + 95,26 = 456,46 грн.
Разом для всіх працівників: 705,9 + 796,17 + 456,46 = 1958,53 грн. 

    Задача 5
Протягом місяця підприємство повинно виготовити 400 виробів А і 250 виробів Б. Кількість  робочих днів за місяць – 23. Тривалість робочого дня 8 годин. Трудомісткість виробів  і тарифні ставки наведені в таблиці 4.1.
Додаткова заробітна  плата складає 25% від тарифної ставки.
Розрахувати:
  Трудомісткість усього обсягу виробництва по підприємству за місяць;
  Чисельність основних робітників;
  Коефіцієнт завантаження робітників за професіями;
  Розцінки по виробам А і Б;
  Фонд заробітної плати по підприємству за місяць.
 
  Таблиця 4.1
Найменування  робітників по професіям Розряд Годинні тарифні ставки, грн. Трудомісткість  виробу, н-годин.
А Б
1. Штампувальник ІІІ 1,50 0,35 0,72
2. Токар IV 1,66 1,40 1,80
3. Шліфувальник V 1,88 0,70 0,65
4. Електрозварник ІІІ 1,50 0,50 0,58
5. Монтажник V 1,88 0,45 0,50
 
 
1. Трудомісткість  — це показник, який характеризує  затрати часу на одиницю продукції  (тобто зворотна величина виробітку):
Тр = Т / Q,
де Тр - трудомісткість на одиницю продукції.
Т - затрати робочого часу;
Q – обсяг  виробництва, виробів.
Затрати робочого часу:
Т = Кількість  роб.днів за місяць * Тривалість робочого дня = 23 * 8 = 184 год.
Трудомісткість  усього обсягу виробництва по підприємству за місяць дорівнює:
Тр = 184 / (250 + 400) = 0,28 н-годин. 

2. Чисельність  основних робітників, зайнятих на  ненормованих роботах (Чоспл), - контроль технологічного процесу, управління апаратами, машинами та іншим устаткуванням, розраховується за нормами обслуговування, а саме:
Чоспл = m0 • Пзм  • Кro : Ноб 
де m0 - кількість  об'єктів, що обслуговуються (виробів);  
Пзм - кількість змін роботи на добу; 
Кro - коефіцієнт переводу явочної чисельності в облікову, який розраховується за формулою = 100: (100- f), де f - плановий процент невиходів робітників на роботу (приймемо 15), тоді Кro = 100/(100 – 15)=1,18; 
Ноб - норма обслуговування одного агрегату (машини) - трудомісткість виробу.
 

Чисельність штампувальників  по виробу А дорівнює:
Чоспл = 2 • 1 • 1,18 : 0,35 = 6,74 = 7 чоловік. 

Розрахунок чисельності  всіх основних робітників наведено в  таблиці 1. 
 

3. Коефіцієнт завантаження робітників за професіями знайдемо за наступною формулою:
К = Тз / Тп.с.
де k - коефіцієнт завантаження робітників певної технологічної групи;
Тз - завантаження робітників виробничою програмою у  плановому періоді, нормо-годин;
Тп.с. - сумарний час роботи робітників групи в  плановому періоді, який називають  пропускною спроможністю цієї групи, нормо-годин;
Сумарний час  роботи робітників дорівнює:
  по виробу А:
Тп.с. (А) = 0,35 + 1,40 + 0,70 + 0,50 + 0,45 = 3,4 нормо-годин.
  по виробу Б:
Тп.с. (Б) = 0,72 + 1,80 + 0,65 + 0,58 + 0,50 = 4,25 нормо-годин. 

Коефіцієнт завантаження штампувальника по виробу А дорівнює:
К = 0,35 / 3,4 = 0,1
Розрахунок коефіцієнтів завантаження робітників наведено в таблиці 1. 

4. Розцінка визначається  діленням погодинної тарифної  ставки на норму виробітку,  або множенням погодинної тарифної  ставки на норму часу на  виготовлення продукції. 
Розцінка штампувальника по виробу А дорівнює:
Ро = 1,50 / 0,35 = 4,29 грн.
Розрахунок розцінки наведено в таблиці 1.
                Таблиця 1
Найменування  робітників по професіям Розряд Чисельність основних робітників Коефіцієнт  заванта-ження Розцінка, грн.  
А Б А Б А Б
1. Штампувальник ІІІ 7 3 0,10 0,17 4,29 2,08
2. Токар IV 2 1 0,41 0,42 1,19 0,92
3. Шліфувальник V 3 4 0,21 0,15 2,69 2,89
4. Електрозварник ІІІ 5 4 0,15 0,14 3,00 2,59
5. Монтажник V 5 5 0,13 0,12 4,18 3,76
Разом:   22 17        
 
5.  Фонд заробітної плати основних робітників розраховується по формулі:
                             ,   
де   - трудомісткість роботи;
       - кількість виробленої продукції;
       - тарифна ставка робочого  розряду.
Фонд заробітної плати штампувальника по виробу А дорівнює:
 грн.
Додаткова з/пл = Годинна тарифна ставка * 25% = 1,5 * 0,25 = 0,375 грн.
З урахуванням  додаткової заробітної плати, яка складає 25% тарифної ставки, заробітна плата  дорівнює:
 грн.
Розрахунок фонду заробітної плати основних робітників наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Найменування  робітників по професіям
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.