Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


задача Задачи по финансовому менеджменту

Информация:

Тип работы: задача. Добавлен: 23.05.2012. Год: 2011. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Задача 1 

      Пан Чоботар вирішив здійснити проект із заснування свого взуттєвого підприємства, маючи десять років досвіду праці  на взуттєвій фабриці. Щоб започаткувати  свій бізнес, він заощадив 200 тис. гр. од.
      Маючи певні знання про цю галузь виробництва  та дослідивши ринок взуття, він зробив певні розрахунки та обґрунтував наступні ідеї:
      Можна виробити та продати 10 тисяч пар  взуття до магазинів по всьому регіону  за ціною 80 гр. од. за пару.
      Продажем  взуття може займатися комерційний  директор, заробітна плата якого буде складати 68000 гр. од.  на рік.
      Для виробництва взуття треба найняти  на роботу трьох робітників. Заробітна  плата кожного з них має  складати 50000 гр. од.   на рік.
      Витрати на матеріали для виробництва  взуття складатимуть 20 гр. од. на пару.
      Крім того, для початку виробництва необхідно зробити капіталовкладення на суму 900 тис. гр. од., тому що підприємство повинно мати:
      Будівлю для контори та виробничого відділу  вартістю 400 тис. гр. од. та корисним строком використання 40 років.
      Машинне обладнання для виробництва взуття вартістю 500 тис. гр. од. та корисним строком використання 5 років. Для здійснення капіталовкладень необхідні допоміжні грошові кошти, тому пан Чоботар через свого друга, що працює в банку, домовляється про позику.
      Банк  згодний надати позику в сумі 720 тис. гр.од. на наступних умовах:
  Фінансування будівлі буде здійснюватись за рахунок позики під заставу майна на суму 400 тис. гр.од. Процентна ставка визначена в 10% і має бути сплачена в кінці року. Позика надається на 20 років з виплатою платежів в кінці року.
  Машинне обладнання фінансується п?ятирічною позикою в сумі 300 тис. гр.од. за процентною ставкою 10% і платежами в кінці року.
  Позика для закупівлі сировини та виплати заробітної плати в сумі 20 тис. гр.од. надається на один рік з погашенням в кінці року разом з процентною ставкою (10%).
      В останній день року пан Чоботар оформляє та сплачує купівлю будівлі та обладнання. Для того, щоб почати виробництво взуття в новому 200х  році, він найняв чотирьох робітників та замовив матеріали.
      Завдання:
  Скласти звіт про прибутки та збитки (фінансові результати) за 200х рік, вважаючи, що всі міркування пана Чоботаря про обсяги продажу здійснились. Податкову ставку прийняти на рівні 30%.
  Скласти звіт про рух грошових коштів за проектом.
  Скласти фінансовий баланс проекту :
  На початок 200х року,
  На кінець 200х року.
 
Розв’язок:
Звіт  про фінансові  результати (форма 2) (прогноз)
№ п/п Найменування  показника Сума, грн.
1 Доход (виручка) від реалізації продукції 800000
2 Собівартість  реалізованої продукції 528000
3 Операційний прибуток (прибуток від реалізації) 272000
4 Відсотки по кредитам 72000
5 Прибуток до оподаткування 200000
6 Податок на прибуток 60000
7 Чистий прибуток 140000
 
Примітки  до фінансової звітності:
1. Доход (виручка)  від реалізації продукції:
10000 пар •  80 гр.од. = 800000 гр.од.
2. Собівартість  реалізованої продукції:
200000 + 218000 + 110000 = 528000 гр.од.
2.1. Матеріальні  витрати:
10000 пар •  20 гр.од. = 200000 гр.од.
2.2. Зарплата  і відрахування:
68000 + (3 • 50000) = 218000 гр.од.
2.3. Амортизація:
- будівлі: 400000 / 40 = 10000 гр.од.
- машин і обладнання: 500000 / 5 = 100000 гр.од.
- всього амортизація: 10000 + 100000 = 110000 гр.од.
3. Операційний  прибуток:
800000 – 528000 = 272000 гр.од.
4. Відсотки по  кредитам:
(400000 + 300000 + 200000) • 10% = 720000 • 10% = 72000 гр.од.
5. Прибуток до  оподаткування:
272000 – 72000 = 200000 гр.од.
6. Податок на  прибуток:
200000 • 30% = 60000 гр.од.
7. Чистий прибуток:
200000 – 60000 = 140000 гр.од. 

Звіт  про рух грошових коштів (прогноз)
№ п/п Найменування  показника Сума, грн.
1 Надходження грошових коштів 800000
2 Витрати грошових коштів 650000
3 Чистий рух  грошових коштів 150000
4 Банківське  сальдо початок періоду 0
5 Банківське  сальдо кінець періоду 150000
 
Примітки  до звіту про рух грошових коштів:
1. Надходження  грошових коштів: 800000 гр.од.
2. Витрати  грошових коштів: 650000 гр.од.
2.1. Матеріали  – 200000 гр.од.
2.2. Заробітна  плата – 218000 гр.од.
2.3. Відсотки  по кредиту – 72000 гр.од.
2.4. Податок  на прибуток – 60000 гр.од.
2.5. Виплата  по кредиту:
(400 / 20) + (300 / 5) + (20 / 1) = 20000 + 60000 + 20000 = 100000 гр.од.
3. Чистий  рух грошових коштів: 800000 – 650000 = 150000 гр.од. 

Фінансовий  баланс проекту (прогноз), тис. гр. од.
Актив Поч. року Кін. року Пасив Поч. року Кін. року
Необоротні  активи: 900   Власний капітал: 200 340
- будівля:   первісна  вартість
  знос
  залишкова 
   вартість
 
400 -
-
 
400 10
390
- статутний  капітал 200 200
- обладнання:   первісна  вартість
  знос
  залишкова 
   вартість
 
500 -
-
 
500 100
400
- нерозподілений  прибуток - 140
Оборотні  активи: 20 170 Зобов’язання: 720 620
- запаси 20 20 - довгострокові  зобов’язання: 700 620
- грошові  кошти - 150 * кредит банку  на будівлю 400 380
      * кредит банку  на обладнання 300 240
      - короткостроковий кредит 20 -
Баланс 920 960 Баланс 920 960
 
 
 
 
 
 
 
Задача 2 

      Підприємство  має три варіанти альтернативних інвестицій, але навзнаки обмеженості  ресурсів необхідно віддати перевагу найбільш ефективному з них.
      Інвестиції  реалізуються на умовах чистої продуктивності капіталу 15%. З врахуванням рівня ризику кожного з варіантів ставка дисконту складає для варіанту А – 18 %, В – 16%, С – 20%.
      Провести  аналіз і дати пропозиції для обґрунтування  інвестиційного рішення за такими даними:
  Показники по проектах Проект А Проект В Проект С
1 Інвестиції, тис. гр. од. 5500 5400 5200
2 Період експлуатації інвестицій, роки 3 2 4
3 Грошові потоки від експлуатації інвестицій, тис. гр. од., в тому числі по роках 7500 7000 6500
  1 2500 3000 2000
  2 2500 4000 1500
  3 2500   1900
  4     1100
 
      Розв’язання:
Показники Проект  А Проект  В Проект  С
1 2 3 1 2 1 2 3 4
1. Надходження  грошових коштів 2500 2500 2500 3000 4000 2000 1500 1900 1100
2. Грошовий  потік річний 2500 2500 2500 3000 4000 2000 1500 1900 1100
3. Дисконтний  множник 0,847 0,718 0,609 0,862 0,743 0,833 0,694 0,579 0,482
4. Дисконтовані  грошові потоки 2117,5 1795 1522,5 2586 2972 1666 1041 1100,1 530,2
5. Чистий  приведений дохід (ЧПД) -65 158 -862,7
 
6. Індекс  дохідності (ІД) 0,99 1,03 0,83
7. Період окупності (ПО) 3,04 1,94 4,8
8. Внутрішня  норма дохідності (ВНД) 17,3 18,2 10,4
 
Показники ефективності проекту  визначаються за такими формулами:
1. Чистий приведений  дохід:

2. Індекс дохідності

3. Строк окупності

4. Внутрішня норма дохідності
      1 проект
      Починаючи з 17 %, визначимо теперішню вартість грошових потоків за 3 роки і потім додамо їх величини: 

      
Рік Грошовий потік Дисконтний множник Приведений грошовий потік
1 2500 0,855 2137,5
2 2500 0,731 1827,5
3 2500 0,624 1560
Всього 7500   5525
 
      Наведені підрахунки показують, що сума значень теперішньої вартості грошових потоків за 3 роки дорівнює 5525 грн, а це не набагато більше за початкові інвестиції — 5500 грн, а отже ВНД ? 17% 

      2 проект
      Починаючи з 17 %, визначимо теперішню вартість грошових потоків за 3 роки і потім додамо їх величини:
      
Рік Грошовий потік Дисконтний множник Приведений грошовий потік
1 3000 0,855 2565
2 4000 0,731 2924
Всього 7000   5489
 
      Наведені підрахунки показують, що сума значень теперішньої вартості грошових потоків за 2 роки дорівнює 5489 грн, а це більше за початкові інвестиції — 5400 грн. 

      Візьмемо 18 %:
      

и т.д.................


Рік Грошовий потік Дисконтний множник Приведений грошовий потік
1 3000 0,847 2541
2

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.