На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Органзаця методика облку МШП та будвельних матералв (на матералах ПП «Промбудмонтаж»)

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 23.05.2012. Сдан: 20 М. Страниц: 24. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
     КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
     ДНВЗ  «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 

     ФІНАНСОВО-ОБЛІКОВИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

     Кафедра «Облік та аудит» 
 
 
 
 
 
 
 

Курсова робота
     На  тему:
«Організація  і методика обліку МШП та будівельних матеріалів»
(на  матеріалах ПП  «Промбудмонтаж») 
 
 
 
 
 
 

        Студентки
        Смуригіної  Маргарити Вікторівни
        3курсу 
        групи ОА – 31 – 07
        Керівник  курсової роботи:
        Єжакова Н. В. 
         
         
         
         

     М. Сімферополь, 2010 р.
 

ЗМІСТ:

 
 
РОЗДІЛ І. ТЕОРИТЧНІ  ОСНОВИ ОБЛІКУ МШП ТА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
   1.1. Економічний  зміст, значення та завдання  обліку МШП та будівельних матеріалів на підприємстві 
   1.2. Класифікація  та оцінка МШП і будівельних матеріалів 
   1.3. Нормативне  забезпечення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів та будівельних матеріалів 
РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЯ  І МЕТОДИКА ОБЛІКУ МШП ТА БУДІВЕЛЬНИХ  МАТЕРІАЛІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ «ПРОМБУДМОНТАЖ» 
   2.1. Організаційно-економічна  характеристика підприємства «Промбудмонтаж» 
   2.2. Документальне оформлення обліку МШП та будівельних матеріалів на підприємстві 
   2.3. Методика  обліку МШП та будівельних матеріалів на підприємстві 
РОЗДІЛ ІІІ. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ МШП НА ПІДПРИЄМСТВІ 
   3. Автоматизація обліку МШП на підприємстві 
ВИСНОВОК 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
ДОДАТКИ: 
 

      ВСТУП

 
     Становлення ринкової економіки в Україні, поява  нових господарських структур різних форм власності, розвиток міжнародних  економічних зв'язків зумовили необхідність удосконалення обліку відповідно до вимог міжнародних стандартів. Створенню інформаційної бази для забезпечення переходу до системи, орієнтованої на ринкові умови господарювання, підвищенню ефективності облікової інформації, необхідної для потреб управління і контролю на всіх рівнях, сприяло прийняття Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", який є головним нормативно-правовим документом у системі регулювання обліку і закріпив перехід підприємств і організацій України на систему фінансового обліку і звітності, засновану на національних Положеннях (Стандартах) бухгалтерського обліку, що відповідають вимогам міжнародних стандартів.
     Перехід від планово-розподільчої до ринкової економіки вимагає перегляду  методологічної основи обліку, уточнення  його об'єктів, технологію збору і  обробки даних.
     Здійснення  ефективних заходів щодо стабілізації економіки України і перехід  до ринкових відносин потребують принципово нових підходів до управління запасами підприємства. Це зумовлює необхідність удосконалення організації та методики обліку запасів підприємства та відповідність до вимог ринкової інфраструктури.
     Розвитку  теорії і практики обліку та аналзу максимально наближеної до ринкових умов сприяють праці Сопка В.В., Бутинця  Ф.Ф., Чебанової Н.В., Хомина П., Баканова М.І, Іващенко В.І., Шеремета А.Д., Бандурка А.М., Червякова І.М. та інших. Проблеми обліку запасів та їх аналізу є предметом особливої уваги економічної науки. Великий внесок в розробку теоретичних основ і методологічних підходів до проблеми обліку виробничих запасів і їх використання внесли провідні вчені-економісти: Білуха М.Т., Сук Л.К., Хомяк Р.Л., Деньга С., Лінник В.Г. та інші вчені.
     Проблеми  обліку виробничих запасів в умовах реформування економіки набувають  особливої актуальності в зв'язку з потребою отримати точної і достовірної інформації. Система їх обліку, яка склалася роками, не задовольняє вимоги ринку, оскільки умови функціонування значно розширюють коло операцій, що проводяться із запасами. Зміна податкового механізму додала до своєї маси невирішених проблем, нові, які до цього часу наукою не ставилися і не обґрунтовувалися.
     Теоретичне  і практичне значення вирішення  зазначених питань по удосконаленню  обліку та аналізу виробничих запасів  на підприємстві і зумовили вибір  теми, визначили основні завдання і цільову спрямованість курсової роботи.
     Актуальність  теми полягає у тому, що добре побудований, належним чином організований облік малоцінних та швидкозношуваних предметів та будівельних матеріалів, тобто якісна поінформованість про їх наявність та рух мають суттєве значення в управлінні виробничою діяльністю кожного підприємства. Тому сьогодні об'єктивно виникли умови для перегляду існуючої практики організації обліку та аналізу МШП та будівельних матеріалів.
     Метою курсової роботи є виявлення передумов, теоретичне й практичне обґрунтування вдосконалення організації та методики обліку і аналізу малоцінних та швидкозношуваних предметів та будівельних матеріалів в умовах переходу до ринкових відносин на основі опрацьованого законодавства, літературних джерел, діючої практики організації обліку та положень (стандартів) бухгалтерського обліку
     Досягнення  поставленої мети передбачило формування і виконання наступних наукових і практичних завдань:
  уточнити зміст малоцінних та швидкозношуваних предметів та будівельних матеріалів, їх склад, класифікацію на підприємстві;
  розглянути законодавче регулювання обліку МШП та будівельних матеріалів;
  проаналізувати діючу організацію та методику бухгалтерського обліку МШП та будівельних матеріалів, вплив на них зміни податкової політики;
  вивчити організаційну характеристику приватного монтажно-будівельного підприємства «Промбудмонтаж», мету функціонування, напрями діяльності, підпорядкування;
  проаналізувати основні економічні показники діяльності підприємства за 2008 – 2009 роки;
  розглянути синтетичний і аналітичний облік МШП та будівельних матеріалів, навести бухгалтерські проведення.
  розробити питання вдосконалення обліку МШП та будівельних матеріалів на підприємстві.
     Предметом дослідження визначено організацію та методику обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів та будівельних матеріалів в умовах ринкових відносин.
     Об'єктом  дослідження є процеси організації бухгалтерського обліку та методика здійснення основних господарських операцій з обліку МШП та будівельних матеріалів на приватному монтажно-будівельному підприємстві «Промбудмонтаж».
 

РОЗДІЛ І. ТЕОРИТЧНІ  ОСНОВИ ОБЛІКУ МШП  НА ПІДПРИЄМСТВІ
    Економічний зміст, значення та завдання обліку МШП та будівельних матеріалів на підприємстві.
 
     Однією  із основних складових частин економічних ресурсів, які в свою чергу являються основним елементом економічного потенціалу як окремого підприємства, так і суспільства в цілому є предмети праці – засоби виробництва, речова форма функціонування живої праці, на яку впливає людина за допомогою засобів праці з метою виготовлення матеріальних благ. Усі засоби, які можуть служити людині для задоволення її потреб, називаються благами. Всі корисності, які не даються природою даремно і в готовому вигляді, а є результатом праці, носить назву цінностей. Відповідно, в економічній сфері застосовується таке поняття як “матеріальні цінності”. А сукупність всіх цінностей, які знаходяться в розпорядженні підприємства, складають його майно і формують поняття “запаси”.
     Запаси - це активи, які:
     - утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;
     - перебувають у процесі виробництва  з метою подальшого продажу  продукту виробництва;
     - активи, що утримуються для споживання  під час виробництва продукції,  виконання робіт та надання  послуг, а також управління підприємством, [6, c. 85].
     Запаси  призначені для виробництва продукції, надання послуг або для перепродажу  потягом короткого періоду часу, визнаються активом, якщо:
     - існує ймовірність того, що підприємство  отримає в майбутньому економічні  вигоди, пов’язані з їх використанням;
     - їх вартість може бути достовірно  визначена.
     Всі запаси поділяються на дві групи. 

       

     Рис 1.1 Класифікація запасів підприємства 

     Власні  запаси підприємства обліковуються  на балансових рахунках. До них відносяться:
     Виробничі запаси – це придбані або самостійно виготовлені запаси, які підлягають подальшій переробці на підприємстві або утримуються для іншого поживання в ході операційного циклу. Вони поділяються на (сировину, матеріали, комплектуючі вироби, малоцінні та швидкозношувані предмети)
     Незавершене виробництво виступає у вигляді незакінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів.
     Готова  продукція – це продукція, яка пройшла обробку, випробування, приймання, укомплектована згідно з умовами договорів із замовниками, відповідає технічним умовам і стандартам.
     Під товаром розуміють матеріальну або нематеріальну власність, яка реалізується на ринку. Товаром можуть бути продукти як фізичної так і розумової праці, результат послуги, сама здатність до праці, земля та її надра – все, що має споживчу та продажну вартість і може обмінюватися на інший товар (гроші) власником цієї споживчої вартості.
     Запаси, які не є власністю підприємства, обліковуються поза балансом і до запасів підприємства, у якого вони знаходяться, не включаються, [11, c. 350]. До них відносяться матеріали і матеріальні цінності.
     Матеріали, прийняті для переробки – давальницька сировина, яка не оплачується одержувачем і залишається власністю замовника.
     Матеріальні цінності на відповідальному  зберіганні – матеріальні цінності, як реалізовані підприємством і право власності на які перейшло покупцю, але за умовами договору вони знаходяться на відповідальному зберіганні у підприємства-продавця. Крім того, сюди включаються матеріальні цінності:
  отримані підприємством від постачальника, але не сплачені і заборонені до витрачання;
  одержані надміру, ніж у видаткових документах постачальників;
  на які є відмова від акцепту розрахункових документів постачальників.
     Товари  на комісії – це товари, одержані в межах договорів комісії, поруки та інших цивільно-правових договорів, що уповноважують підприємство здійснювати продаж товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари.
     Облік запасів, які не є власністю підприємства і не можуть бути включені у його баланс, але знаходяться на підприємстві для перерробки, на комісії або  відповідальному зберіганні, ведеться на рахунку класу 0 „Позабалансові рахунки”.
     Відповідно  до П(С)БО 9 «Запаси» МШП — це запаси, які використовують протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він не більший за рік, [6, c. 82]. На такі МШП не нараховується знос, а вартість переданих в експлуатацію МШП виключається зі складу активів (списується з балансу у витрати), з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів у місцях експлуатації і матеріально відповідальними особами протягом терміну їх фактичного використання.
     Відповідно  до Інструкції № 291, МШП, використовувані протягом не більш одного року чи нормального операційного циклу, в бухгалтерському обліку відбиваються на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».[7,с.34]
     Визначення  МШП, що містяться в П(С)БО 9 звучать  так: «До складу запасів відносяться малоцінні та швидкозношувані предмети, використовувані протягом не більш одного року чи нормального операційного циклу, якщо він перевищує один рік. Під операційним циклом розуміється проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності й одержанням засобів від реалізації зробленої з таких запасів продукції чи товарів і послуг». [6,с.86]
     До 1 січня 2000 року бухгалтерський облік  малоцінних та швидкозношуваних предметів  ґрунтувався на методологічних принципах, викладених у Положенні про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженому постановою КМУ від 03.04.93 р. № 250 (далі — Положення № 250), і Вказівках по організації бухгалтерського обліку в Україні., затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07.05.93 р. № 25.
     Були  встановлені три основних критерії для розмежування МШП і основних засобів:
     1)вартість  — не вище 500 грн. за одиницю  незалежно від терміну служби;
     2)термін  служби — використовуються при  виробництві продукції (робіт,  послуг) протягом періоду, що не перевищує одного року незалежно від вартості;
     3)наявність  у переліку предметів, що відносяться  до МШП.
     Вартість  МШП, що знаходяться в експлуатації (за винятком спеціальних інструментів і пристосувань, тимчасових (нетитульних) споруджень, а також предметів, призначених для видачі напрокат), погашалася шляхом нарахування зносу одним із трьох способів:
  щомісяця — виходячи з відповідного терміну служби;
  у розмірі 50 % вартості при передачі зі складу в експлуатацію, а інші 50 % (за винятком вартості їхнього можливого використання) — при вибутті через непридатність;
  у розмірі 100 % вартості — при передачі зі складу в експлуатацію.
     Метод нарахування зносу, обраний підприємством, установлювався наказом (розпорядженням) по підприємству про облікову політику на поточний календарний (фінансовий) рік.
     Згідно  П(С)БО 9 при передачі МШП зі складу в експлуатацію знос не нараховується, а вартість МШП виключається зі складу активів підприємства (тобто списується з рахунка 22 і відноситься на витрати звітного періоду.
      Що  стосується тих предметів, що відповідно до Положення № 250 класифікувалися  як МШП, але термін служби яких перевищує один рік, то відповідно до вимог П(С)БО 7 такі предмети враховуються в складі інших необоротних матеріальних активів, а саме як малоцінні необоротні матеріальні активи (порівняння в табл.. 1.2.1).
      Таблиця 1.1
      Критерії  розмежування МШП  у запасах з  основними засобами відповідно до вимог  старого і нового бухгалтерського  обліку 

Критерії Вимоги, встановлені Положенням№250 Вимоги, встановлені новим П(С)БО
П(С)БО 7 П(С)БО 9
1 2 3 4
Термін  служби Не повинен  перевищувати року не залежно від  вартості предмета Не більше року або нормального операційного циклу, якщо він перевищує рік Очікуваний  термін корисного використання (експлуатації) більше року чи операційного циклу, якщо він перевищує рік
Продовження таблиці 1.1
Вартісний Ціна придбання  не повинна перевищувати 500 грн не залежно від терміну використання Немає Немає
Спеціальний перелік Наявність у  переліку предметів згідно п. 47 П.№250 не залежно від терміну використання і вартості Немає Немає
 
     Бухгалтерія підприємства при обліку МШП повинна забезпечити:
  їх своєчасне і повне оприбуткування на склад та розрахунки з постачальником;
  контроль за зберіганням МШП по матеріально відповідальних особах та в місцях їх експлуатації;
  виявлення фактичної собівартості по отриманим МШП;
  контроль за дотриманням нормативних строків їх служби;
  своєчасне та правильне оформлення зіпсованих або загублених інструментів, виробничого одягу та взуття, спеціального одягу та господарського інвентарю;
  правильне та своєчасне оформлення документів операцій по руху МШП і т. д. [12,с.235]
  Однією  із складових виробничих запасів  є будівельні матеріали.
     Будівельні  матеріали – матеріальні активи, призначені для використання у капітальному будівництві об’єктів, що зводяться господарським або підрядним способом.
     Будівництво — спорудження нового об’єкта; реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об’єктів; виконання монтажних робіт. Об’єкт будівництва — сукупність будівель і споруд або окремі будівлі й споруди, будівництво яких здійснюють за єдиним проектом.
     Виробничий  процес у будівництві відбувається на нерухомих об’єктах за рухливого  характеру роботи працівників, будівельних  машин і механізмів. Процес будівництва є довготривалим, що в обліку відображено поступовим нагромадженням витрат за об’єктами через незавершене будівництво до здачі об’єкта замовникові.
     Замовник (забудовник) веде будівництво господарським  способом (власними силами) або підрядним  способом (роботи виконує спеціалізована будівельна організація). За змішаного способу будівництво здійснюють господарським способом із залученням до певної частини робіт підрядних організацій.
     Підрядник — юридична особа, яка укладає будівельний контракт, виконує передбачені будівельним контрактом роботи і передає їх замовникові. Генеральний підрядник несе відповідальність за своєчасне введення потужностей та об’єктів за контрактом, а субпідрядник виконує окремі види робіт на об’єкті та передає їх генпідрядникові.
     Облік будівництва ґрунтується на тих  самих принципах, що й облік виробництва  промислової продукції. За характером будівництво можна віднести до типу виробництва, в якому застосовують позамовний метод обліку витрат. При  цьому зважають на особливості технології, організації та управління будівельним виробництвом, контролю за виробничими процесами та якістю будівництва.
     Організаційно-технічною  особливістю будівництва є наявність  безцехової структури, тому загальновиробничі  витрати обліковують як накладні на одному рахунку. [8,с.132]
     Для правильної організації обліку МШП та будівельних матеріалів необхідно:
  забезпечити умови для нормального їх зберігання на складі та функціонування в експлуатації;
  розміщати ШП в місцях їх зберігання та експлуатації таким чином, щоб мати можливість швидкого їх прийому, відпуску та перевірки наявності;
  встановити коло осіб, на яких покладена відповідальність за прийняття, зберігання та відпуск предметів, за правильне і своєчасне оформлення цих операцій;
  заключити в установленому порядку з цими особами письмові договори за матеріальну відповідальність;
  визначити відповідальну особу, якій представлено право підписувати документи на отримання, відпуск та списання ШП;
  встановити чітку систему документообороту та суворий порядок оформлення операцій по руху цих предметів;
  проводити в належні строки в установленому порядку інвентаризації, а також контрольні виборні перевірки наявності предметів на складах і в експлуатації та своєчасно відображати в бухгалтерському обліку результати інвентаризацій і перевірок. [15,с.156]
     Отже, запаси є найбільш важливою і значною  частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у  структурі витрат підприємств різних сфер діяльності, при визначенні результатів  господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан. Тому  їх облік є досить трудомістким процесом та має досить значні проблеми. 

      Класифікація та  оцінка МШП і  будівельних матеріалів.
 
     Згідно  з П(С)БО 9 «Запаси» визнання та первісна оцінка МШП та будівельних матеріалів здійснюється:
     - Запаси визнаються як актив  тоді, коли існує імовірність  того, що підприємство одержить  у майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням,  і їх вартість може буди  достовірно визначена
     Одиницею  бухгалтерського обліку є їх найменування або однорідна група (вид)
     - Придбані (отримані) або вироблені  матеріали зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю.
     Важливе значення для правильного обліку має порядок оцінки запасів. Згідно з Положенням (стандартом) 9 придбані або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю.
     Первинною вартістю запасів, які прибрані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:
   суми, які сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю),
   суми, які сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші послуги у зв ’язку з пошуком та придбанням запасів;
   суми ввізного мита;
   транспортно-заготівельні витрати (витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту), за навантажувально-розвантажувальні роботи і транспортування запасів всіма видами транспорту до місця їх використання), включаючи затрати по страхуванню ризиків транспортування запасів;
   суми непрямих податків у зв ’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству; затрати по заготівлі, на навантажувально-розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця їх використання, включаючи витрати по страхуванню і ризику транспортування запасів;
   інші витрати, які безпосередньо пов ’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання за призначенням. До таких витрат, зокрема, належать прямі витрати підприємства на доробку і підвищення якісних характеристик запасів.
     Первинною вартістю запасів, виготовлених власними силами підприємства, є собівартість їх виробництва, яка визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Первинною вартістю запасів, які внесені до статутного капіталу, визнається узгоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.
     Первинною вартістю запасів, отриманих підприємством безоплатно, визнається їх справедлива вартість.
     Якщо  балансова вартість переданих запасів  перевищує їх справедливу вартість, то первинною вартістю одержаних запасів є їх справедлива вартість. Різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів включається до складу витрат звітного періоду. Первинна вартість запасів, які придбані в обмін (або частковий обмін) на неподібні запаси, дорівнює справедливій вартості переданих запасів, збільшених (зменшених) на суму грошових коштів або їх еквівалентів, яка була передана (одержана) в процесі обміну.
     Не  включаються до первинної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, у якому вони були здійснені (установлені):
  понаднормативні втрати і недостачі запасів;
  відсотки за користування позиками;
  витрати на збут;
  загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов ’язані з придбанням і доставкою запасів і приведенням їх до стану, придатного до використання за призначенням.
     Первинна  вартість запасів у бухгалтерському  обліку не змінюється, крім випадків, передбачених Положенням (стандартом) 9. [6,с.84]
     Оцінка  вибуття запасів. У разі відпуску матеріалів у виробництво, продажу або іншому вибутті згідно з Положенням (стандартом) 9 оцінка їх здійснюється по одному з таких методів:
  ідентифікованій собівартості одиниці запасів;
  середньозваженій собівартості;
  собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО);
  нормативних затрат;
  ціни продажу.
     Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, які мають однакове призначення  і однакові умови використання, застосовується тільки один із зазначених методів.
     За  ідентифікованою  собівартістю оцінюються запаси, які відпускаються, і послуги, які виконуються для спеціальних замовлень і проектів, а також запаси, які не замінюють один одного.
     Оцінка  за середньозваженою собівартістю проводиться по кожній одиниці запасів шляхом ділення сумарної вартості таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця й одержаних у звітному місяці запасів.
     Оцінка  запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надійшли на підприємство (відображені в бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продажу та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходжень запасів.
     Оцінка  запасів по методу ЛІФО базується на припущенні, що запаси використовуються в послідовності, яка є протилежною їх надходженню на підприємство (зарахування в бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продажу та інше вибуття), оцінюються за собівартістю останніх за часом надходжень запасів.
     Оцінка  за нормативними затратами полягає у застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін. Для забезпечення максимального наближення нормативних затрат до фактичних норми затрат і ціни повинні регулярно в нормативній базі перевірятися і переглядатися.
     Оцінка  за цінами продажу заснована на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі середнього процента торгової націнки на товари. Цей метод застосовується підприємствами, які мають значну і перемінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торгової націнки. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торгової націнки на ці товари. Сума торгової націнки на реалізовані товари визначається як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів на середній процент торгової націнки. Середній процент торгової націнки визначається шляхом ділення залишку торгових націнок на початок звітного місяця і торгових націнок за звітний місяць на продажну вартість одержаних у звітному місяці товарів і залишок товарів на початок звітного місяця. [6,с.87]
     В обліку малоцінних і швидкозношувальних предметів класифікуються по призначенню в процесі виробництва, місцю знаходження та вартості.
     Облік МШП ведеться в організації як правило по наступним групам:
  інструменти та прилади загального призначення - різальний, абразивний, слесарьно-монтажний та подібний їм інструмент, вимірювальні прибори та прилади, які мають універсальне використання і використовуються при виготовленні різних видів продукції;
  спеціальні інструменти і спеціальні прилади-інструменти, штампи, прес-форми та подібні їм предмети, які використовуються для виконання тільки одного індивідуального заказу або виробництва визначених виробів (виготовлення деталей і вузлів, збір та випробовування виробів в цілому і т. д.);
  змінне устаткування – які багаторазово використовувалися в виробництві приладів до основних засобів та інші викликані специфічними умовами виготовлення;
  технологічна тара - тара, яка багато разів використовувалася безпосередньо в технологічному процесі (контейнери для транспортування окремих деталей, подони і т. п.);
  виробничий інвентар - предмети виробничого призначення, які створюють умови для здійснення і полегшення технологічних операцій, - робочі столи, верстати, техніка, які сприяють охороні праці, шкафів, стелажів, лари, тумбочки і т. п.;
  господарський інвентар - офісна та інші меблі і обстановка (столи, стільці, шафи, портьєри и т. п.), вішалки, гардероби, телефонні апарати, противопожежний інвентар і т. д.;
  спеціальний одяг, спеціальне взуття і захисні прилади - комбінезони, костюми, куртки, брюки, халати, полушубки, тулупи, різноманітне взуття, окуляри, шоломи, протигази, респіратори і т. п.;
  постільна білизна - матраци, подушки, ковдри, простині, наволочки, рушники і т. п. (за винятком постільної білизни готелів, які відносяться до основних засобів, незалежно від вартості);
  інші МШП - столовий посуд і столові прилади, інвентар для спеціально-культурних заходів, спортивний і туристичний інвентар, брезент та ін. [17, с.87]
     Це  основна класифікація МШП, в рамках цих груп організації можуть встановлювати найбільш деталізоване групування предметів.
     Таким чином, кожна з названих груп МШП  має свої особливості у використанні і обліку їх на підприємстві.
     За місцем знаходження вони діляться на предмети на складі і в експлуатації, а по вартості - до однієї мінімальної заробітної плати за одиницю (комплект) і більше. Це групування має важливе значення для їх планування і обліку.
     Введення  національних положень (стандартів) бухгалтерського  обліку частково змінили підхід до класифікації таких предметів, що позначилося і на їхньому відображенні в бухгалтерському обліку.
     У визначенні МШП, приведеному в П(С)БО 9, відсутній вартісний критерій і немає посилання ні на який перелік предметів, а передбачається лише один критерій при віднесенні предметів праці до складу МШП, а саме: предмети повинні використовуватися протягом не більш одного року.
     Будівельні  матеріали класифікуються за такими ознаками:
     1) За використанням:
   стінові (цегла, каміння, панелі, блоки);
   в'яжучі (вапно, цемент, синтетичні смоли); її - сантехнічні (труби, шланги);
   електротехнічні (кабель, провід, лампи, вимикачі);
   кровельні (шифер, черепиця, жерсть, руберойд);
   ізоляційні (папір, скловолокно).
     2) За способом зберігання:
     - відкритого зберігання (цегла, пісок, щебінь, гравій);
     - закритого зберігання (сантехніка, електротехнічні матеріали);
     - напівзакритого зберігання (лінолеум, толь).
     3) Виходячи з умов роботи матеріалу в споруді, будівельні матеріали поділяють за призначенням на:
  матеріали для несучих конструкцій (конструкційні), призначені для сприйняття та передачі навантаження: природні камені, бетони, розчини, кераміка, скло, ситали, метали;
  оздоблювальні матеріали та вироби, призначені для надання декоративних властивостей будівельним конструкціям, а також для захисту матеріалів цих конструкцій від впливу зовнішніх факторів(архітектурно-будівельне скло, вироби на основі полімерів і цементу, гірські породи, синтетичні фарби, шаруваті пластики, деревно-волокнисті плити, облицювальні керамічні плитки, вологостійкі шпалери та плівки, суха гіпсова штукатурка і т.п.);
  теплоізоляційні, основне призначення яких - зведення до необхідного рівня втрат тепла крізь будівельні конструкції із забезпеченням потрібного теплового режиму (мінераловатні вироби, теплоізоляційні пластмаси, піноскло і т.п.);
  акустичні матеріали й вироби, звукопоглинаючі й звукоізоляційні, призначені для зниження рівня «шумового забруднення» помешкання до регламентованих меж;
  гідроізоляційні й покрівельні матеріали для створення водонепроникних прошарків у будинках та спорудах, які піддаються впливу води та водяної пари: покрівельне залізо, азбоцементні плити (шифер),рулонні матеріали на основі полімерних, бітумних в’яжучих,
  герметизуючи – для обробки стиків різних конструкцій.
     4) В основу класифікації матеріалів також покладено походження, у зв'язку з чим матеріали можуть бути:
   неорганічними (природні камені, цементи, кераміка, стекло);
   органічними (деревина, полімери, бітуми, дьогті).
     5) За способом виготовлення матеріали поділяють на:
     - природні(деревина, природне каміння), які піддають тільки механічній  обробці;
  безвипалювальні – матеріали,які твердіють у звичайних умовах, а також матеріали автоклавної обробки;
  отримані за допомогою теплової обробки та при випалюванні зі спіканням (кераміка, мінеральні в’яжучі);
  отримані плавленням – скло, метали. [8, с.98]
    Нормативне  забезпечення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів та будівельних матеріалів
 
 
     Методологічні засади формування в бухгалтерському  обліку інформації про МШП та будівельні матеріали підприємства та розкриття її у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”. Крім того, при відображенні в обліку та фінансовій звітності МШП необхідно врахувати вимоги інших П(С)БО:
   П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”;
   П(С)БО 2 „Баланс”;
   П(С)БО 16 ”Витрати”.
     У податковому обліку облік малоцінних та швидкозношуваних предметів та будівельних матеріалів регулюють два закони:
     1) „Про податок на додану вартість”;
     2) „Про оподаткування прибутку  підприємств”.
     Нормативно - правове регулювання обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів наведено в таблиці 1.3. 

       Таблиця 1.2
       Нормативно-правове  регулювання обліку МШП та будівельних матеріалів
п/п
Правила бухгалтерського обліку Нормативно-правові  акти
1 Одиницею бухгалтерського  обліку з їх найменування або однорідна  група (вид) П.7 П(С)БО-9
2 Облік здійснюють у вартісному виражені СТ.4 і 5 Закону „Про бухгалтерський облік”
3 Придбані запаси зараховують за первісною вартістю П.8 П(С)БО-9
4 Для цілей бухгалтерського  обліку запаси включають малоцінні  та швидкозношувані предмети, які  використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року. Зокрема, це можуть бути інструменти, інвентар, спеціальне оснащення, спецодяг П.6 П(С)БО-9, Інструкція  №291
5 Первісна вартість МШП та будівельних матеріалів формується залежно від способів їх придбання П.9-13 П(С)БО-9
6 Для обліку наявності  і руху малоцінних і швидкохношуваних предметів, що знаходяться у складі запасів, призначено рахунок 22 „Малоцінні та швидкозношувані предмети” Інструкція  №291
7 Для обліку будівельних  матеріалів та інших матеріальних цінностей, необхідних для виконання будівельно-монтажних  робіт, призначено субрахунок 205 «Будівельні матеріали» Інструкція  №291
8 Вартість переданих  в експлуатацію МШП виключаються зі складу активів (списуються з балансу) без нарахування зносу. Подальший  облік МШП ведеться у кількісному  виражені за місцями експлуатації та підзвітними особами протягом строку їх фактичного використання П.23 П(С)БО-9
Продовження таблиці 1.2
9 Вартість переданих  в експлуатацію МШП відноситься  до витрат періоду, що відображається в обліку записом за кредитом рахунка 22 і дебетом рахунків витрат. Залежно від напряму використання МШП їх вартість включається до собівартості продукції, що виготовляється (рахунок 23) або відображається у складі загальновиробничих (рахунок 91), адміністративних (рахунок 92), інших операційних (рахунок 94), інших (рахунок 97), витрат вабо витрат на збут (рахунок 93) П(С)БО-16
10 Аналітичний облік  МШП ведеться за видами предметів, за однорідними групами, визначеними  виходячи з потреб підприємства Інструкція  №291
11 При повернені  на склад з експлуатації МШП, придатних  для подальшого використання, вони оприбутковуються і відображаються в обліку записом за дебетом рахунку 22 у кореспонденції з кредитом рахунку 71 „Інший операційний дохід” Інструкція  №291
12 На субрахунку 205 «Будівельні матеріали» не обліковується  устаткування, яке не потребує монтажу. Видатки на його  відображають на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» по мірі їх надходження Інструкція  №291
13 Устаткування  та будівельні матеріали, передані підряднику для монтажу та виконання будівельних робіт, списуються з субрахунку 205 на рахунок 15 «Капітальні інвестиції» після підтвердження їх монтажу та використання Інструкція  №291
 
     [1, с.13]
     П(С)БО 9 "Запаси", затверджений наказом  Міністерства фінансів України - від 20.10.99р. №246 визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття  її у фінансовій звітності. У ньому  розкривається поняття запасів, критерії їх визнання та первісна оцінка на підприємстві. Також у положенні розкриті критерії віднесення предметів до МШП та ведення обліку при передачі їх у експлуатацію. П(С)БО встановлює методи оцінювання вибуття запасів, та дає їх характеристику.
     За  Планом рахунків питання обліку МШП та будівельних матеріалів регулює Інструкція №291. Вона разом з Планом рахунків застосовується у 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації. Ця Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб.[7, с.35]
     П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” визначає мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.
     П(С)БО 2 „Баланс” регулює зміст і форму балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.
     П(С)БО 16 ”Витрати” визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності.
     Існує ряд інструкцій та положень Міністерства статистики та Міністерства фінансів про затвердження типових первинних  документів про відпуск МШП на виробництво, видачу довіреностей на отримання ТМЦ, це зокрема:
  положення про граничні терміни експлуатації устаткування у виробництві, галузеві технічні норми витрат сировини та матеріалів на виробництво готової продукції;
  наказ Міністерства статистики України „Про затвердження типових первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів від 21.06.96р. №193;
  ”Положення про документи та документообіг у бухгалтерському обліку", затвердженим Міністерством фінансів України - "Інструкцією про порядок видачі довіреностей на отримання ТМЦ та їх відпуск", затвердженим Міністерством фінансів України;
  інструкція "По інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків", затвердженою наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11 серпня 1994 р. (зі змінами і доповненнями, внесеними наказами № 268 від 5 грудня 1997 р., № 115 від 26 травня 2000 р.);
  порядок проведення дооцінки залишків матеріальних цінностей зі змінами і доповненнями, затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11 серпня 1994 р.
     Регулювання обліку будівельних матеріалів здійснюється на основі таких інструкцій та положень:
  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. № 205, яке визначає методологічні засади формування підрядчиками у бухгалтерському обліку інформації про доходи та витрати, пов'язані з виконанням будівельних контрактів, та її розкриття у фінансовій звітності. [5, с.35]
  Положення про підрядні контракти у будівництві України, затверджене наказом науково-технічної ради Міністерства України у справах будівництва та архітектури від 15.12.93 р. №9, яке визначає порядок підготовки, складання і виконання підрядних контрактів на будівництво об'єктів, носить рекомендаційний характер і враховує вимоги законодавства з цього питання, вітчизняний і зарубіжний досвід правового регулювання відносин між учасниками будівництва та особливості становлення ринкових відносин у будівництві.
  Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджені наказом Держкомітету України з будівництва та архітектури від 16.02.2004 р. № 30, які встановлюють єдині методичні засади формування собівартості будівельно-монтажних робіт і можуть застосовуватися для цілей планування, бухгалтерського обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт як будівельними організаціями та їх структурними підрозділами (незалежно від форм власності і підпорядкування), так і структурними підрозділами підприємств і організацій, які відносяться до інших видів економічної діяльності, що виконують загальнобудівельні, спеціальні, монтажні, пусконалагоджувальні та ремонтно-будівельні роботи (далі - будівельно-монтажні роботи) під час спорудження нових об'єктів, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, ремонту будівель і споруд, реставрації пам'яток архітектури підрядним або господарським способом.
  Наказ "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві" затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року № 750, який встановлює типові форми первинних облікових документів у будівництві № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», що додаються.
  Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1 — 1-2000), затверджені наказом Держбуду України від 27.08.2000 р. № 174 зі змінами і доповненнями. Порядок установлює правила визначення вартості будівництва, розширення, реконструкції і технічного переоснащення діючих підприємств, будинків і споруд, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам'яток архітектури і містобудування (надалі - будівництва, реставрації та ремонту) при підрядному, господарському і змішаному способі їх здійснення.
     Таким чином, по розділу І можна зробити  висновок, що МШП та будівельні матеріали  відносяться до запасів підприємства. Запаси визнаються як актив тоді, коли існує імовірність того, що підприємство одержить у майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, і їх вартість може буди достовірно визначена. МШП та будівельні матеріали можуть надходити на підприємство різними способами. Вони зараховуються на баланс по первинній вартості. Вибуття МШП та будівельних матеріалів здійснюється за допомогою одного із п’яти методів: ідентифікованій собівартості одиниці запасів, середньозваженій собівартості, собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО), собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО), нормативних затрат, ціни продажу. Для зручності обліку їх класифікують за різними ознаками. Облік та надходження запасів регулюється відповідними нормативними актами.
 


РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЯ І  МЕТОДИКА ОБЛІКУ МШП  ТА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ «ПРОМБУДМОНТАЖ»

2.1. Організаційно-економічна  характеристика підприємства  «Промбудмонтаж»

 
     Приватне  Монтажно-будівельне підприємство «Промбудмонтаж»  створено згідно із Законами України «Про підприємства в Україні» та «Про підприємництво» з правом найму робочої сили.
     Предметом діяльності підприємства є:
  виробництво, будівництво та монтаж будівель та споруд;
  будівельні, ремонтно-будівельні роботи;
  пуско-налагоджувальні роботи;
  столярні та оздоблювальні роботи;
  торгово-посередницька та комерційна діяльність, оптова та роздрібнена торгівля, у тому числі сільськогосподарською продукцією, продуктами харчування, та комісійна торгівля;
  виробництво та реалізація будівельних матеріалів, заготівля та переробка деревини;
  збір, переробка лому чорних та кольорових металів і вторинної сировини;
  інвестиційна діяльність;
  здійснення експортно-імпортних операцій;
  здійснення торгівлі із відкриттям торгівельних точок та магазинів;
  ремонтно-монтажні роботи то теле-, радіозв’язку та телебаченню;
  збір та переробка відходів виробництва;
  пошиття спецодягу;
  виготовлення камінів;
  оптова та роздрібнена торгівля автотранспортними засобами, автозапчастинами;
  організація автостоянок і автогосподарств;
  реалізація нафтопродуктів, організація та експлуатація автозаправних станцій та ін.
     Юридична  адреса підприємства: Україна, Автономна  Республіка Крим, м. Сімферополь, вул.. Паризька, 18.
     Підприємство  є юридичною особою згідно із законодавством України, має самостійний баланс, поточні та інші, включаючи валютні, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та символікою, кутовий та інші штампи на українській та російській мові, знак для товарів та послуг та інші реквізити.
     Підприємство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності та здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за кордоном, у тому числі товарообмінні, посередницькі та інші операції.
     Власником підприємства є громадянин України  Меналієв Едем Нурієвіч. До його виключної компетенції відноситься:
  визначення основних напрямків діяльності підприємства, затвердження його планів та звітів про їх здійснення;
  змінення та доповнення Уставу підприємства;
  наймання (призначення) та звільнення Директора підприємства;
  визначення порядку розподілу прибутку, основних напрямків інвестиційної політики підприємства;
  прийняття рішень про припинення діяльності підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
     Виконавчим  органом підприємства є директор, який призначається власником. Він підпорядковується власнику та здійснює виконання його рішень. Директор:
  без довіреності діє від імені підприємства, представляє його інтереси в інших підприємствах, організаціях та державних органах, укладає від його ім’я договори та здійснює інші дії по оперативному керівництву роботою підприємства;
  назначує на посаду та звільняє керівників та спеціалістів підрозділів апарату керування та структурних підрозділів;
  розпоряджується майном підприємства у межах, встановлених власником;
  приймає рішення про залучення до майнової відповідальності посадових осіб підприємства;
  затверджує правила внутрішнього розпорядку, інших внутрішніх документів, визначає організаційну структуру підприємства;
  визначає розміри оплати праці робітників та ін.
     Підприємство  здійснює облік результатів роботи, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік згідно з нормами чинного  законодавства в Україні. Організація  документообігу на підприємстві встановлюється директором. Річний звіт за операціями підприємства та баланс складається не пізніше, ніж через два місяці після закінчення операційного року та представляються на затвердження власника. Операційний рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно.
     Для проведення аналізу фінансового  стану необхідна відповідна інформаційна база. Такою можуть бути - «Звіт про фінансові результати» [Додаток А]  і «Баланс» [Додаток Б].
     Отже, для загальної характеристики фінансового  стану проаналізуємо деякі показники  балансу, а дані згрупуємо в таблиці. 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 2.1
Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства «Промбудмонтаж» за 2008 – 2009 рр.
Показники Од. вим. 2008 р. 2009р. Відхилення
2009 до 2008 р.
Сума %
1 2 3 4 5 6
1. Виручка  від реалізації продукції (робіт,  послуг) Тис. грн. 15194 1417 -13777 -90,67
2. Чистий  дохід (виручка) від реалізації  продукції (робіт, послуг) Тис. грн. 12661 1181 -11480 -90,67
3. Собівартість  реалізованої продукції (робіт,  послуг) Тис. грн. 11553 1760 -9793 -84,76
4. Валовий  прибуток/збиток Тис. грн. 1108 - 579 -1687 -152,26
5. Рентабельність  продукції % 9,59 - 32,9 - -42,49
6. Чисельність  працівників Чол. 69 60 -9 -13,04
1 2 3 4 5 6
7. Середньорічна  продуктивність праці 1-го працівника Тис. грн. 220,2 23,62 -196,58 -89,27
8. Фонд  оплати праці Тис. грн. 939 426 -513 -54,62
9. Середньорічна  заробітна плата одного працівника Грн. 13,61 7,1 -6,51 -47,83
10. Коефіцієнт зносу основних засобів % 63,86 73,36 - 9,5
11. Запаси Тис. грн. 632 493 -139 -21,99
12. Дебіторська  заборгованість Тис. грн. 635 614 -21 -3,31
13. Кредиторська  заборгованість Тис. грн. 606 795 189 31,19
14. Оборотність  в днях:          
- запасів Дн. 19 115 96 505,26
- дебіторської  заборгованості Дн. 0 0 0 0
- кредиторської  заборгованості Дн. 23 156 133 578,26
15. Чистий  прибуток Тис. грн. 421 -875 -1296 -307,84
16. Загальна  рентабельність % 3,32 -74,09 - -77,41
17. Витрати  операційної діяльності, в т. ч.: Тис. грн. 779 299 -487 -61,62
- адміністративні  витрати   519 292 -227 -43,74
- витрати  на збут   - - - -
- інші  операційні витрати   260 7 -253 -97,31
 
     Як  видно із таблиці 2.1, сума виручки  та чистого доходу від реалізації зменшилася у 2009 році порівняно із 2008 на 90,67% або на 13777 та 11480 тис. грн. відповідно, що свідчить про значне зменшення обсягів основної діяльності підприємства. В наслідок цього, як видно із таблиці, підприємство у 2009 р. понесло збитки у розмірі 579 тис. грн. та значне зменшення рентабельності. Таке різке зниження цих показників викликане скороченням платоспроможного попиту на продукцію (послуги) підприємства внаслідок економічного спаду в економіці країни та рядом інших факторів.
     Як  бачимо, також скоротилась чисельність працівників підприємства на 9 чоловік або на 13,04%, а разом з тим, сума фонду оплати праці на 54,62%. Процент скорочення ФОП значно вищий за процент скорочення працівників, що призвело до зниження середньорічної заробітної плати одного працівника на 6,51 тис. грн. та зниженню середньорічної продуктивності праці одного робітника на 89,27%.
     Аналізуючи  майновий стан підприємства, можна  зазначити, що кількість запасів скоротилася з 632 тис. грн. у 2008 р. до 493 тис. грн. у 2009. Також на 9,5% зріс коефіцієнт зносу основних засобів.
     Також зменшилася дебіторська заборгованість перед підприємством на 3,31% та на 31,19% виросла його заборгованість перед  кредиторами. Що стосується оборотності  в днях запасів, то вона виросла на 505,26%, а для нормальної роботи підприємства цей показник повинен зменшуватися. Однак, значно виріс показник оборотності кредиторської заборгованості, що є позитивною тенденцією для підприємства.
     Аналізуючи  прибуток підприємства можна зазначити  його вітсутність у 2009 році. Сума збитків у цьому звітному періоді склала 875 тис. грн. Це досить різке скорочення в порівнянні з 2008 роком, у якому підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 421 тис. грн. Показник рентабельності підприємства у 2008 році був невисоким – 3,32%, а у 2009 воно стало зовсім нерентабельним.
     На 61,62% скоротилися витрати операційної  діяльності, що є наслідком зменшення  обсягів діяльності.
     Таким чином, проаналізував фінансово-економічні показники діяльності підприємства, можна зробити висновок про зменшення  ним господарської діяльності і ділової активності загалом. Всі показники, що характеризують фінансовий стан підприємства дуже сильно скоротилися у 2009 році в порівнянні з 2008, що свідчить про те, що підприємство «Промбудмонтаж» не може самодостатньо (без залучення позичкових коштів, заборгованості перед кредиторами) функціонувати та покривати свої збитки.  

2.2. Документальне оформлення  обліку МШП та  будівельних матеріалів  на підприємстві.

 
     Відображення  господарських операцій в бухгалтерському  обліку відбувається на підставі первинних документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій.
     Первинні  документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення, та повинні містити наступні обов'язкові реквізити:
  назву документа (форми);
  дату і місце складання;
  найменування підприємства, від імені якого складено документ;
  зміст і обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
  посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
  особистий підпис чи інші дані, що дають можливість ідентифікувати особу, що брала участь у здійсненні господарської операції.
     Операції, пов'язані з надходженням, переміщенням та відпуском будівельних матеріалів, оформляються супровідними документами, форми яких затверджені наказом Мінстату № 193. Основними документами про надходження матеріалів є: товарно-транспортні накладні, прибуткові ордери, акти приймання, накладні тощо. Для виробничої діяльності будівельної організації матеріали можуть бути отримані: від постачальників (сторонніх організацій) на підставі договорів, від підзвітних осіб, від замовників, шляхом виготовлення у власних допоміжних виробництвах, від розбирання і демонтажу об'єктів.
     Матеріально відповідальна особа (завскладом, комірник) приймає матеріали після зважування, підрахунку, замірювання й порівняння фактично прийнятої кількості з даними, зазначеними в супровідних та платіжних документах. Прийняту кількість матеріалів завідуючий складом оформляє «Накладною» (внутрішньогосподарського призначення) (ф. № 87) [Додаток В] або «Прибутковим ордером» (ф. М-4). Складати накладну можна у двох примірниках, перший з яких залишається на складі й використовується для ведення складського обліку, а другий з підписом завідуючого складом, що підтверджує одержання цінностей разом із документами постачальника експедитор здає у бухгалтерію, звітуючи тим самим про використання виданої довіреності. За невідповідності матеріалів, що надійшли, їх асортименту, якості або кількості, зазначеним у документах постачальника, складають «Акт про приймання матеріалів» (ф. М-7) або комерційний акт.
     Матеріальні цінності, що надійшли від постачальника  автомобільним транспортом, прибуткуються  на склад на підставі товарно-транспортної накладної
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.