Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Державна полтика у сфер фнансв та роль держави у економчному розвитку

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 24.05.2012. Год: 2011. Страниц: 9. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


          Університет економіки та права «КРОК» 

                        Факультет міжнародних відносин
                  Кафедра фінансів та банківського бізнесу 

                 
                                                         тема:    

   «Державна політика у сфері фінансів та роль     
          держави у економічному розвитку»  

          
  Студентки III курсу, групи МЕ-08               Перевірив:
  Грушецької Тетяни Вячеславівни                    Доцент
                                                                                 Кандидат економічних наук
                                                                                 Румик Ігор Іванович                  
    ______________________                                      _________________________
     (підпис студента)                                              (Резолюція «До захисту»)
                                                                            __________       __________
                                                                                    (дата)            (підпис)
                                                          
                                    
                                          
                                                        

                                      Київ – 2010
                                            ЗМІСТ 

ВСТУП..................................................................................................3
Розділ 1.СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ
1.1 Державна фінансова політика та форми її проведення……..…5
1.2 Способи, методи та завдання проведення фінансової політики…………………………………………………………….....9
Розділ 2. ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ.
2.1 Фінансова  політика України на сучасному  етапі…………….14
Розділ 3. ШЛЯХИ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
1.3 Шляхи удосконалення  фінансової політики України………..17
ВИСНОВКИ.......................................................................................21
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...................................23 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               ВСТУП 

   Громадянське  суспільство не може успішно функціонувати  та розвиватись без держави. Держава, в свою чергу, як організація публічної  влади, неминучою умовою реалізації притаманних їй завдань і функцій  передбачає наявність державних  фінансів. Державні фінанси – це цілісна система суспільних відносин, пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням централізованих  і децентралізованих фондів грошових коштів з метою виконання завдань  і функцій держави, а також  забезпечення умов розширеного відтворення. Тобто фінансова діяльність держави  зумовлена об’єктивною необхідністю і є процесом збирання, розподілу, перерозподілу та використання централізованих  та децентралізованих фондів грошових коштів, що забезпечують практичне  виконання функцій державою.
         Отже, фінансова діяльність держави – одна з найважливіших  сфер її діяльності, передбачених законодавством України. Вона спричинена необхідністю держави здійснювати розподіл та перерозподіл національного доходу.
         Функціонування фінансової системи спрямоване на вирішення  певних завдань, що стоять перед суспільством. Цим завданням підпорядковуються  й організація фінансових відносин у суспільстві, і процеси руху і розміщення фінансових ресурсів та ціноутворення на них, і пропорції  їх централізацією і децентралізацією, і порядок формування, розподілу  та перерозподілу доходів, і спрямованість  витрат окремих суб’єктів підприємницької  діяльності, громадян та держави, і  структурне співвідношення між окремими сферами та ланками фінансової системи  держави, і характер взаємовідносин між ними, і пропорції між індивідуальним та суспільним споживанням. При цьому  можлива практично безмежна чисельність  варіантів організації фінансових відносин і фінансової діяльності, з яких необхідно вибрати саме той, що найбільше підходить даній країні у даний час. Вибір цих варіантів і становить основу фінансової політики, яку здійснює держава.
      Отже, актуальність даної теми полягає  у необхідності дослідження та визначення фінансової політики держави, зокрема  України, на сучасному етапі розвитку.
      Суб’єктом дослідження і аналізу є проведення фінансової політики держави, а об’єктом - відносини, що встановлюються при формуванні заходів держави з організації та використання фінансів для забезпечення економічного і соціального її розвитку.
      Метою курсової роботи є дослідження фінансової політики держави, її змісту, факторів  впливу на економіку та стан фінансів, а також визначення шляхів та напрямків удосконалення фінансової політики України.
      Мета  роботи передбачає виконання таких  завдань:
   визначити суть, склад та значення фінансової політики держави.
   дослідити заходи та методи впливу фінансової політики на економіку, стан фінансів, соціальний розвиток суспільства.
   запропонувати шляхи та напрямки удосконалення фінансової політики України.
 
  
 
 

Розділ 1.  СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ        ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ
   Державна фінансова політика та форми її проведення
 
     Важлива роль в фінансовому розвитку належить фінансовій політиці. В загальному визначенні фінансова політика зводиться  до мобілізації і використанні фінансів з метою вирішення поставлених  задач. Фінансова політика проводиться на різних рівнях: держави, підприємств і установ, об’єднань, домогосподарств, міжнародних утворень та ін.
      Фінансова політика має самостійне значення і  водночас є важливим засобом реалізації політики держави в будь-якій сфері  суспільної діяльності – економіці, соціальній сфері суспільної діяльності, в міжнародних відносинах.
  Особлива  роль в розвитку економіки належить державній фінансовій політиці. Це – цілеспрямована діяльність державних  органів управління, направлена на забезпечення розвитку фінансово-кредитної  системи країни. Вона передбачає мобілізацію  фінансових ресурсів в розпорядження  держави, розподіл їх та використання з метою забезпечення проведення державних програм. Зокрема, грошові кошти, що залучаються державою використовуються для фінансування соціальних програм, забезпечення розвитку соціального сектора економіки, регулювання економічного розвитку, міжнародної діяльності.
        Державна фінансова  політика проводиться на різних рівнях: загальнодержавному, республіканському, місцевому, на рівні державних підприємств, об’єднань та ін. Задачі фінансової політики залежать від того, на якому рівні вона проводиться. Особливості її реалізації і організації визначаються також тим, які суб’єкти її виконують.
        Основною метою  проведення державної фінансової політики є забезпечення стабільного розвитку фінансової системи країни. Її реалізація досягається шляхом вирішення конкретних задач, що виникають в процесі розвитку фінансової системи. З метою вирішення поставлених задач в процесі проведення державної фінансової політики використовується певні інструменти, до яких відносяться податки, ціни, тарифи, інвестиції, кредити, цінні папери, валютні ресурси, оренда і лізинг, дотації, пільги, гарантії та ін. [5, c. 308-312]
  Усі дії держави вимагають матеріального опосередкування, витрати фінансових ресурсів, постійного їх відшукування, планового розподілу і ощадливого використання. [3, c.15-17]
        Проведення державної  фінансової політики передбачає використання певних форм. Кожна форма – це особливий напрямок державної фінансової політики, у ході якого вирішуються  певні задачі і використовуються визначені інструменти. Всі форми  державної фінансової політики пов’язані  між собою і в сукупності повинні  забезпечити реалізацію основних цілей  фінансово-кредитного розвитку країни. Разом з тим кожна форма  має відносну самостійність. До форм державної фінансової політики відносяться:
  Бюджетна політика;
  Податкова політика;
  Кредитна політика;
  Інвестиційна політика;
  Валютна політика;
  Інші форми фінансової політики (цінова, митна, амортизаційна);
     Насамперед, фінансова політика повинна сприяти  формуванню максимально можливого  обсягу фінансових ресурсів, оскільки вони – матеріальна база будь-яких перебудов. Не менш важливим є забезпечення раціонального розподілу коштів між галузями і сферами економіки, концентрація фінансових ресурсів на найважливіших напрямках економічного і соціального розвитку. [ 2, c. 36-37]
      Бюджетна політика – це заходи з мобілізації, розподілу та використання грошових ресурсів державного бюджету. Мобілізація грошових коштів до складу державного бюджету здійснюється шляхом стягнення податків, зборів та обов’язкових відрахувань, а також залучення неподаткових надходжень. Розподіл ресурсів державного бюджету здійснюється в процесі формування державних видатків. До задач бюджетної політики входе також забезпечення раціонального і ефективного використання коштів державного бюджету. Організація і ефективність її проведення впливають на інфляційні процеси, валютний курс, обсяги і напрями використання кредитних ресурсів  та ін.
     Податкова політика включає заходи з залучення  фінансових ресурсів до державного бюджету  і державних цільових фондів. Що передбачають здійснення обов’язкових платежів та відрахувань. Основною метою  податкової політики є забезпечення достатніх доходів до державного бюджету за рахунок податків, обов’язкових відрахувань та платежів. В процесі проведення податкової політики здійснюється перерозподіл доходів між галузями, територіями та групами населення. До інструментів податкової політики відносяться: податки, збори, обов’язкові відрахування, платежі за ресурси, податкові пільги, податкові ставки, податкові санкції та ін. оподаткування виконує декілька функцій: фіскальну, стимулюючу, обмежуючу.
   До  основних напрямків вдосконалення  податкової політики в Україні відносять:
  Підвищення стимулюючої ролі оподаткування;
  Зменшення податкового тиску на фізичних та юридичних осіб;
  Підвищення ролі прямого оподаткування;
  Зменшення податкових пільг;
  Спрощення системи оподаткування;
   Кредитна  політика охоплюю сукупність заходів  з залучення та надання кредитних  ресурсів. Її суб’єктами є органи державного управління, які залучають кредити  з метою фінансування дефіциту державного бюджету або платіжного балансу. Кредиторами виступають фізичні  та юридичні особи (резиденти та нерезиденти), міжнародні фінансові організації, іноземні держави. До інструментів відносяться: процентні ставки за кредит, строки надання кредитів, пільги.
   Інвестиційна  державна політика – це заходи державних  органів управління з метою залучення, розподілу та використання інвестиційних  ресурсів. Проведення інвестиційної  політики передбачає забезпечення фінансовими  ресурсами розвиток народного господарства, соціальної сфери, впровадження інноваційних програм.
   До  валютної та грошово-кредитної політики держави відносяться заходи державних  органів управління з регулювання  валютних і грошово-кредитних відносин. Основною метою таких заходів  є стабілізація розвитку грошво - кредитної  системи країни.
   Отже, фінансова політика – це сукупність заходів держави з організації  та використання фінансів для забезпечення економічного і соціального її розвитку. Вона знаходить свій вияв у формах і методах мобілізації фінансових ресурсів та використанні їх на різні  потреби держави, розвиток економіки  і соціальний захист населення, у  фінансовому законодавстві, практичних діях у галузі фінансів різних державних  структур.  
 
 
 

   Способи, методи та завдання проведення фінансової політики
   Державна  фінансова політика проводиться  шляхом використання певних способів. Кожний з них здійснюється з метою  досягнення певних результатів і  з використання відповідних  методів. Для забезпечення проведення ефективної фінансової політики доцільно розробити  певну їх систему. При  цьому вони повинні бути тісно пов’язаними  між собою і доповнювати один одного. В економічній теорії така система, як правило зводиться до поняття фінансовий механізм. Це сукупність форм і методів формування і використання фінансових ресурсів з метою вирішення поставлених задач.          До основних способів проведення державної фінансової політики відносяться:
  фінансове планування;
  управління фінансами об’єкту;
  проведення фінансового контролю за діяльністю об’єкту;
  інші способи.
   Фінансове планування - це діяльність суб’єктів з розробки проектів формування, розподілу і використання фінансових ресурсів з метою вирішення поставлених задач. До основних складових частин фінансового планування відноситься: визначення джерел та обсягів мобілізації  фінансових ресурсів з метою забезпечення планової діяльності; розробка варіантів розподілу залучених коштів за різними напрямами; запровадження раціонального та ефективного використання одержаних ресурсів.
     В процесі проведення фінансового  планування використовуються різні  методи. До основних з них відносяться:  нормативний метод; балансовий  метод; аналітичний метод; метод прогнозування.
Управління  фінансами (фінансовий менеджмент)це діяльність  суб’єктів фінансових відносин з метою організації раціонального і ефективного формування, розподілу і використання фінансових ресурсів об’єкту. Управління фінансовим розвитком об’єкту зводиться до таких основних етапів:
  розробки (на основі використання методів фінансового аналізу) можливих способів залучення, розподілу  та використання фінансових ресурсів;
  вибору найбільш раціональних шляхів фінансового розвитку об’єкту;
  втілення в життя прийнятих проектів;
  здійснення контролю за реалізацією прийнятих проектів;
  коригування розвитку об’єкту в процесі  впровадження фінансових планів.
   Управління  фінансовими ресурсами країни з  боку державних органів здійснюються в різних формах. До основних з них, зокрема відносяться: прийняття  законів та затвердження нормативних  документів, що регламентують розвиток фінансової діяльності; зміна обсягів  грошової та кредитної емісії; коригування  відсоткової політики та нормативів створення резервів; зміна обсягів  та напрямів капітальних вкладень в  економіку; залучення іноземного капіталу та ін.
   Фінансовий  контроль – це сукупність заходів  з організації нагляду за проведенням фінансових операцій об’єктами господарювання, а також перевірки результатів їх діяльності. Нагляд передбачає втручання органів контролю в сам процес формування, розподілу і використання фінансових ресурсів в ході проведення фінансових операцій. Фінансовий контроль включає певні конкретні форми. До них відносяться: бюджетний контроль; банківський контроль; валютний контроль; галузевий (відомчий) контроль;контроль з боку власників підприємства; контроль менеджерів. Бюджетний контроль здійснюється  в процесі складання, затвердження і виконання бюджетів всіх рівнів. Він спрямований на проведення операцій з нагляду та перевірки процесів формування доходів і видатків бюджету.
     Банківський контроль – це контроль, що здійснюється банківськими установами. Він включає  контроль центрального банку країни за операціями комерційних банків, а також ті контрольні функції, що здійснюють комерційні банки по відношенню до підприємств, установ і громадян. Банківський контроль включає як наглядові операції (додержання умов цільового використання кредитів, стан та використання застави), так і перевірку  кредитоспроможності та надійності клієнтів.
     До  валютного контролю відносяться  проведення нагляду та перевірки  діяльності суб’єктів фінансових відносин з питань залучення, обігу та використання іноземної валюти на території країни. Він включає контроль за надходженням до країни валютних коштів, використання валюти, відтоком валютних коштів за межі країни. [5, c. 315-318]
     Існують загальні засоби (методи), які державі  та органам місцевого самоврядування необхідно застосовувати, щоб формувати  публічні централізовані фонди коштів — бюджети, з яких згідно з запланованими  у актах про бюджет, покривати  видатки, що супроводжують їх функціонування. Ці загальні засоби зводяться до застосування Рис 1.1:
— імперативного  методу, коли держава і органи місцевого  самоврядування виражають вольові  бажання, обов'язкові для всіх юридичних  і фізичних осіб у процесі фінансової діяльності;
— рекомендаційного методу, заснованого на імперативному, коли держава або орган місцевого  самоврядування не наказують, а радять виконувати ті чи інші дії.
     У фінансовій діяльності може застосовуватися  і колегіальний метод, коли уповноважені державою і органами місцевого самоврядування на здійснення фінансової діяльності суб'єкти спільно вирішують ці питання.
     До  спеціальних методів фінансової діяльності держави і органів  місцевого самоврядування належать:
     а)  формування публічних централізованих  і децентралізованих фондів коштів;
     б)  розподіл фінансових ресурсів, які  створюють публічні фонди коштів;
     в)  використання цих ресурсів при фінансуванні видатків, що супроводжують кожну  дію органів держави та органів  місцевого самоврядування.
                       
     
       
       
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Рис1.1 методи фінансової діяльності 

      Головним завданням державного регулювання  фінансових відносин є узгодження Інтересів  суб'єктів цих відносин встановленням  необхідних обмежень і заборон у  цих відносинах Рис 1.2. 

     
       
 
 

       
 
 

                  Рис. 1.2 Завдання фінансової діяльності держави
     Таким чином, фінансова діяльність держави  — це заснований на нормах права  планомірний процес управління публічними централізованими і децентралізованими фондами коштів, необхідними для  здійснення завдань і функцій, що поставлені Конституцією України перед  державою, органами місцевого самоврядування та іншими публічними утвореннями, дозволеними  державою. 
 
 
 
 
 
 
 

      Розділ 2.ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ
      2.1 Фінансова політика України на сучасному етапі.
     Сьогодні  фінансово-економічна ситуація в Україні  є складною, суперечливою і неоднозначною. Об’єктивно самим процесом розвитку ситуації в центр економічної  політики нині поставлено питання про  збільшення реального економічного зростання. Останнє можливе за наявності  грошової, фінансової і виробничої стабілізації.
      В процесі своєї діяльності держава  вирішує досить суперечливі завдання, і тому, відповідно фінансова політика повинна бути балансуючою. Основними  напрямками фінансової політики в сучасних умовах є:
      1) проведення заходів щодо остаточного  переведення підприємств, і особливо  державних, до ринкових відносин;
      2) оздоровлення грошово-кредитної  системи та повний вихід з  кризового стану фінансів держави;
      3) комплекс заходів по соціальному  захисту населення.
      Отже, головне завдання фінансової політики в період сучасних перетворень в  нашій країні полягає не тільки в  тому, щоб забезпечити матеріально  ці перетворення, але й запобігти  соціальній напрузі в суспільстві  і максимально пом’якшити переходу від однієї системи відносин до іншої. [7, c.13-15]
     Діяльність  держави і муніципальних органів  у галузі фінансів базується на певних правових засадах і принципах. Фінансова  діяльність держави і органів  місцевого самоврядування передбачає такі завдання Рис 2.1. 

                    Завдання фінансової діяльності
 
 
 

                

                  Рис 2.1 Завдання фінансової діяльності держави
     На  сьогоднішній день Верховна Рада України  кожен рік затверджує Основні  напрями бюджетної політики, а  Національний банк України – Основні  засади грошово-кредитної політики. Ці документи є визначальними  у формуванні поточної фінансової політики держави.
      Так, пріоритетними напрямами бюджетної  політики на 2010 рік є:
  створення умов для подальшої стабілізації економіки;
  забезпечення бездефіцитності бюджетів соціальних фондів;
  розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів і підвищення їх ліквідності;
  здешевлення відсоткових ставок за кредитами, а також фінансової підтримки окремих інвестиційних проектів,тощо.
   Основні засади грошово-кредитної політики на 2010 рік враховують тенденції розвитку вітчизняної економіки та грошово-кредитної  сфери, передбачають комплекс змінних індикаторів фінансової сфери та систему заходів монетарної політики, спрямованих на забезпечення стабільності національної грошової одиниці, сприяння відновленню економіки та стійкості банківської системи. [9]
   Основною  метою фінансової політики на середньострокову перспективу є ефективне управління державними фінансами.
Таким чином, фінансова політика України  на сучасному етапі спрямова на :
  створення умов для подальшої стабілізації економіки;
  забезпечення бездефіцитності бюджетів соціальних фондів;
  розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів і підвищення їх ліквідності;
  здешевлення відсоткових ставок за кредитами, а також фінансової підтримки окремих інвестиційних проектів,тощо.
        У підсумку можно зазначити,  що бюджетна політика України  спрямована на економічний розвиток  та поліпшення якості життя  населення, що є однією з  стратегічних цілей у довгострокової  перспективі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Розділ 3. Шляхи та напрямки удосконалення фінансової політики України.
    1.3 Шляхи удосконалення фінансової політики України
 
      З проголошенням незалежності України  починається новий етап державотворення, формування власної національної політики і розвитку суспільно-економічних  відносин.
      Фінансова політика має бути жорстокою, але  справедливою і активною, і повинна  стимулювати економічне зростання, захищати національні інтереси та бути привабливою для суб’єктів іноземних  країн. Фінансова політика повинна  весь час коригуватися відповідно до ситуації та вдосконалюватися.
      Необхідно визначити пріоритетні напрямки розвитку національного господарства та за структурною його перебудовою  створити умови для підприємницької  діяльності, захисту інтересів власних  товаровиробників та сприяння залученню  іноземних інвестицій.
      Практикою підтверджено, що фінансова політика, як і загальнодержавна економічна політика в цілому, залежить від сформованого правового поля та органів влади  і управління в процесі реалізації функцій держави і забезпечення легітимності фінансових відносин. Невипадково  фінансова політика виступає результатом  дії як об’єктивного, так і суб’єктивного  факторів впливу на її формування, реалізацію і розвиток в системі ринкових відносин.
      Фінансова політика повинна мати імперативний, обов’язковий характер. Це обумовлено змістом фінансів як економічної  категорії, їх місцем у системі суспільно-економічних  відносин. Законодавчі та нормативні акти з питань реалізації фінансової політики мають виконуватись своєчасно, якісно і в повному обсязі. В  іншому випадку досягти фінансової стабілізації та поступового економічного розвитку просто неможливо.
      Основу  фінансової політики складає бюджетна політика, яка пов’язана насамперед із формуванням і виконанням бюджетів усіх рівнів, цільових загальнодержавних  фондів.
            Практика розвитку фінансових відносин ще раз підтверджує  і вимагає:
  по-перше, формувати Державний бюджет України і Державну програму соціально-економічного суспільно-економічного розвитку і в контексті загальнодержавної фінансово-економічної політики;
  по-друге, досконалого аналізу та оцінки соціально-економічного стану регіонів і держави та розробки реальних макроекономічних показників розвитку на плановий рік і перспективу;
  по-третє, виконання Державного бюджету і державної програми соціально-економічного розвитку має проходити у руслі єдиних підходів, цілісного механізму, ефективних норм і методів організації фінансово-економічних відносин;
  и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.