На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Контрольная работа по "Менеджменту". Роль значення статистики в систем наук

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 24.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 12. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Європейський  університет 
 

кафедра економіка підприємства та менеджмент 
 
 

КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

з дисципліни: «Менеджмент» 

Варіант         26 
Форма навчання   заочна
Курс III (перехідний)            Група ЕМ-10
Прізвище, ім?я, по батькові студента        Присяжнюк Олена Григорівна                                                                                                                  Перевірив__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Житомир 2010р. 

 

Зміст
Варіант 2 (початкова літера П) 
 

 

1. Теоретичні питання

2. Роль і значення статистики в системі наук

 
     Слово «статистика» (від лат. status – стан речей) – це синонім сукупності фактів, певних відомостей про соціально-економічні явища та процеси [7, с.3]. Визначальною рисою таких відомостей є кількісна характеристика. Статистикою називають також науку, яка об'єднує принципи та методи роботи з масовими числовими даними.
     Розвиток  бухгалтерського обліку та первинної  реєстрації фактів, нагромадження масових  даних і необхідність їх узагальнення, підвищення попиту на інформацію заклали  підвалини статистики як науки. З розвитком математики, передусім теорії ймовірностей, удосконалювались методи статистичного аналізу і розширювалась сфера їх використання. У XX ст. статистичні методи було запроваджено майже в усі галузі знань. Статистика використовується при вивченні життєвого рівня населення і громадської думки, оцінюванні підприємницьких і фінансових ризиків, у маркетингу, страхуванні тощо.
     Отже, об'єктами статистичного аналізу можуть бути найрізноманітніші явища й процеси суспільного життя. Предметом статистики є розміри і кількісні співвідношення між масовими суспільними явищами, закономірності їх формування, розвитку, взаємозв'язку.
     У наведеному визначенні предмета статистики підкреслюються дві принципові його особливості. По-перше, статистика вивчає кількісну сторону суспільних явищ, а по-друге, вона вивчає не поодинокі, а масові явища.
     Явища суспільного життя динамічні, вони безперервно змінюються і розвиваються. З часом змінюються розміри явищ, співвідношення й пропорції. їх значення є різними для окремих об'єктів, регіонів тощо. А відтак кількісну сторону суспільних явищ статистика має вивчати в конкретних умовах простору і часу. Інша особливість предмета статистики пов'язана з масовістю суспільних явищ. Статистика вивчає явища, які повторюються у просторі або з плином часу.
     Розглядаючи суспільні явища як масові й спираючись на облік усієї сукупності фактів, що належать до цих явищ, статистика за допомогою чисел показує ступінь їх розвитку, напрям і швидкість змін, щільність взаємозв'язків і взаємозалежностей. Усе це дає підстави стверджувати, що статистика – могутній засіб пізнання складного суспільного життя.
     Статистика  – багатогалузева наука, вона складається з окремих розділів або галузей, які, будучи її самостійними частинами, тісно пов'язані між собою. Дотепер виокремлюється чотири складові частини статистики:
     1) теорія статистики, яка розглядає  категорії статистичної науки,  а також спільні для будь-яких  масових явищ методи й засоби  аналізу;
     2) економічна статистика, яка вивчає явища і процеси, що відбуваються в економіці, розробляє систему економічних показників та методи вивчення економіки країни чи регіону як одного цілого;
     3) галузеві статистики (промислова, фінансова,  соціальної інфраструктури і  т. ін.) розробляють зміст і методи обчислення показників, які відбивають особливості кожної окремої галузі;
     4) соціальна статистика, предметом  якої є вивчення соціальних  умов і характеру праці, рівня  життя, прибутків, споживання матеріальних благ і послуг населенням [3, с.3-4].
     Як  суспільна наука статистика не може розвиватися окремо від теоретичних наук про суспільство, зокрема економічної теорії та соціології. Спираючись на суть, якісну природу явищ, через узагальнення масових даних статистика вивчає характер і дію основних законів у реальному житті. Припускаючи, що комплекс умов і чинників, які формують відповідні закономірності, надалі лишатиметься незмінним, статистика робить прогнозні розрахунки, конче потрібні для обґрунтування напрямів економічної політики.
 

12. Основні етапи статистичного спостереження

 
---
     Статистичне спостереження – це планомірне, науково організоване збирання даних про масові явища і процеси суспільно-економічного життя. Масове статистичне спостереження надає вихідний матеріал для статистичних узагальнень, для одержання об'єктивних висновків про закономірності та тенденції суспільно-економічного розвитку [8, с.23]. Одержання відомостей шляхом дослідження достатньо великої кількості одиниць дає можливість звільнитися від впливу випадкових причин та встановити характерні риси досліджуваного явища.
     Проведення  статистичного спостереження передбачає виконання певної підготовчої роботи, ретельного планування статистичних досліджень. Це дозволяє організувати його таким чином, щоб одержані дані відповідали встановленим вимогам та задовольняли користувачів інформації.
     При підготовці та проведенні статистичного  спостереження необхідно вирішити питання програмно-методологічного та організаційного характеру. До питань програмно-методологічного характеру належить визначення мети спостереження, встановлення об'єкта та одиниці спостереження, розробка інструментарію статистичного спостереження. До організаційних питань входить визначення термінів та місця проведення статистичного спостереження, положення про його організацію, підготовку та розстановку кадрів та ін.
     Мета  статистичного спостереження визначається конкретними потребами в статистичних даних для повсякденного державного керівництва і складання народногосподарських планів, для контролю за їх виконанням, вирішення інших завдань. Вона повинна бути чітко та конкретно сформульована, щоб однозначно визначити аспект вивчення досліджуваного об'єкта. 
 

     Статистичне спостереження здійснюється в три  етапи:
     1) підготовка спостереження;
     2) реєстрація статистичних даних;
     3) формування бази даних [7, с.14].
     Підготовка статистичного спостереження – найвідповідальніший етап, оскільки тут постають і вирішуються основні методологічні питання: що і як вивчатиметься, на які запитання мають бути одержані відповіді. На цьому самому етапі вирішуються організаційні питання: хто, де, коли проводить спостереження і що для цього необхідно. Тобто на першому етапі складається докладний план статистичного спостереження, що містить методологічні та організаційні питання.
     На  другому етапі збирають дані. Процес копіткий, потребує чіткої взаємодії, скоординованості та оперативності всіх виконавчих служб. Чим коротший термін збирання, тим більш своєчасною та дешевою буде інформація. Від якості збирання залежать також точність, повнота й вірогідність даних.
     Третій  етап передбачає контроль та нагромадження даних спостереження, а також їх збереження. На цьому етапі відпрацьовується система оперативного доступу та пошуку необхідних даних. Це дуже важливо в умовах централізованого спостереження, коли нагромаджуються величезні обсяги корисної і коштовної інформації, а знайти її й використати дуже важко або іноді неможливо. Тому науково-практичного підходу слід додержувати не лише під час проведення статистичного спостереження, а й після його завершення.
 

      22. Основні завдання статистичних групувань

     Групування  є одним з найбільш ефективних методів дослідження, які розробляються  статистикою та використовуються багатьма іншими науками. Розробка групувань  є особливим способом оброблення та аналізу цифрових даних для виявлення та вивчення якісно різних типів явищ і процесів, а також встановлення зв'язку між ними. Групування є основним методом аналізу статистичних даних, за допомогою групових та комбінаційних таблиць цифрова інформація одержує економічну змістовність.
     Групуванням називається розподіл усієї сукупності досліджуваних суспільних явищ на групи за будь-якою істотною ознакою [5, с.36].
     Ознаки, за якими проводиться розподіл одиниць певної сукупності на групи, називаються групувальними ознаками або основою групування. Основою групування може бути будь-яка атрибутивна або кількісна ознака. До атрибутивних ознак належать ознаки, які не мають кількісного вираження і реєструються текстовим записом (наприклад, групування населення за статтю, національністю, сімейним станом). Число груп при цьому визначається кількістю різновидів атрибутивної ознаки. Різновидом атрибутивної ознаки є альтернативна (коли існує лише два варіанти атрибутивної ознаки, які виключають один одного (наприклад, стать – чоловіча або жіноча). За альтернативними ознаками будують альтернативні групування.
     За  допомогою статистичного групування вирішуються три основних завдання:
  поділення неоднорідної сукупності на якісно однорідні групи або, інакше кажучи, відокремлення соціально-економічних типів; такі групування називають типологічними;
  вивчення складу сукупності за тими чи іншими ознаками; такі групування називають структурними;
  виявлення та вивчення взаємозв'язку між ознаками – такі групування називаються аналітичними [7, с.39].

32. Одиниці вимірювання абсолютних та відносних величин

 
     Результати  статистичного спостереження та зведення його матеріалів насамперед представляються у вигляді абсолютних величин.
     Абсолютні величини – це величини, які характеризують розміри (рівні, обсяги) суспільних явищ у даних умовах місця та часу або величину ознак, які характеризують ці явища [9, с.162]. Абсолютні величини є іменованими числами, які мають свою назву та одиниці вимірювання. Питання про одиниці вимірювання абсолютних величин досить важливе для статистичного спостереження.
     У статистиці використовується велика кількість різних одиниць вимірювання, які в найбільш загальному випадку можна привести до трьох видів: натуральні, грошові (вартісні) та трудові.
     Натуральні  одиниці вимірювання використовуються тоді, коли необхідно охарактеризувати обсяг, вагу, довжину, площу, кількість того чи іншого об'єкта спостереження тощо. Це можуть бути кілограми цукру, метри тканин, м2 площі шкіри, пари взуття, одиниці товарів, тонни вугілля тощо.
     Різновидом  натуральних одиниць є умовно-натуральні. Вони використовуються тоді, коли необхідно звести в єдине ціле окремі різновиди однорідного явища, порівняти між собою певні показники, які відносяться до різних видів продукції, галузей та ін. У такому випадку один з різновидів приймається за еталон, а інші перераховуються за допомогою спеціально визначених коефіцієнтів в одиниці цього еталону. Так, при визначенні енергоємності виробництва різних видів продукції, спожите паливо в різних галузях, на різних підприємствах, у виробництві різних видів продукції перераховується через еталонний вид – паливо з теплотою згорання 29,3 МДж/кг (що еквівалентно 7000 ккал/кг) [9, с.163].
     Проте умовно-натуральні одиниці вимірювання  мають на практиці досить обмежене використання і не придатні для обчислення, наприклад, загального обсягу реалізованої продукції.
     Трудові одиниці вимірювання (людино-години, людино-дні та ін.) використовуються для визначення витрат праці на виробництво продукції, на виконання певної роботи, при обліку трудомісткості виконання окремих операцій технологічного процесу чи виготовлення певних видів продукції.
     Але особливе значення серед інших одиниць вимірювання абсолютних показників мають грошові (вартісні) одиниці, які дають можливість узагальнень не лише на рівні окремих підприємств, але й на рівні галузей, народного господарства в цілому. Так, для одержання загального обсягу продукції в грошовому вираженні кількість одиниць кожного виду продукції в натуральному вираженні множиться на ціну відповідного виду, а потім одержані добутки додаються. При визначенні вартісних показників обсягу продукції абсолютні величини одержують розрахунковим шляхом. Особливо це стосується таких узагальнюючих показників, як чистий прибуток, товарна продукція підприємства, ВВП та ін.
     У практиці діяльності підприємств іноді  використовуються комбіновані одиниці вимірювання, що викликано специфікою досліджуваних явищ та процесів. Так, грузооборот транспортного підприємства вимірюється в тонно-кілометрах та тонно-милях, спожита чи вироблена електроенергія – в кіловат-годинах, витрати праці – в людино-годинах, людино-днях.
     Поряд з абсолютними величинами в статистиці широко використовуються та відіграють важливу роль відносні величини. Відносні величини, які взято відокремлено від інших, не дають належного  уявлення про досліджувані явища та процеси, їх розвиток та закономірності. Порівняння є основним методом оцінки статистичних даних та складовою частиною всіх методів їх аналізу. Однак просте порівняння двох абсолютних величин недостатнє для оцінки їх співвідношення. Це співвідношення необхідно виміряти, а роль міри співвідношення відіграють відносні величини.
     Відносними  показниками називаються статистичні показники, які визначаються як частка від ділення порівнюваної абсолютної величини до встановленої бази порівняння [8, с.64-65].
     Залежно від характеру досліджуваного явища та конкретних завдань дослідження відносні величини можуть мати різну форму вираження. Найбільш простою формою вираження відносної величини є число (ціле або дробове), яке показує, у скільки разів одна величина більша за іншу, що прийнята за базу порівняння, або яку її частину вона становить.
     Іншою формою вираження відносних величин  є процентні відношення, коли за базу порівняння приймається 100 %. Основною перевагою процентних відношень є те, що вони легко сприймаються.
     У деяких випадках базисна величина приймається не за 100 %, а за 1000 промілле (0/00). В даному випадку промілле є більш зручною формою вираження показника. Іноді при обчисленні відносних величин база порівняння приймається за 10000 одиниць (продеци-мілле, 0/000) або за 100000 (просантимілле, 0/0000).
     Використовуючи  ті чи інші одиниці, необхідно пам'ятати, що форма вираження відносних  величин залежить від кількісного  співвідношення порівнюваних величин, а також від смислової суті одержуваних результатів порівняння.

42. Поняття про змикання рядів динаміки

 
     Суспільні явища безперервно змінюються. Протягом певного часу – місяць за місяцем, рік за роком – змінюються кількість населення, обсяг і структура суспільного виробництва, рівень продуктивності праці тощо. Аналіз соціально-економічного поступу – одне з важливих завдань статистики. Інформаційною базою його слугують динамічні ряди.
     Динамічний  ряд – це послідовність чисел, які характеризують зміну того чи іншого соціально-економічного явища. Будь-який динамічний ряд містить перелік хронологічних дат (моментів) або інтервалів часу і конкретні значення відповідних статистичних показників, які називаються рівнями ряду [7, с. 131].
     При вивченні динаміки важливі не лише числові значення рівнів, а й їх послідовність. Як правило, часові інтервали між рівнями однакові (доба, декада, календарний місяць, квартал, рік).
     При аналізі динамічних рядів інколи виникає необхідність зімкнення динамічних рядів, тобто об’єднання двох і більше рядів в один ряд.
       Метод зімкнення рядів – об'єднання двох і більше рядів, що характеризують зміну одного і того є явища, використовується тоді, коли показники динамічних рядів не можуть бути співставлені. Змикання рядів проводять наступним чином: рахують відношення останнього показника першого ряду до першого показника другого ряду і визначають коефіцієнт [9, с. 332]. Потім на цей коефіцієнт помножують всі рівні другого ряду, або ділять всі рівні першого ряду (у міжнародній статистичній практиці прийнято визначати двома горизонтальними або вертикальними рисками показники року, на базі якого були зроблені ці розрахунки).

52. Загальний індекс товарообороту та його економічний зміст

 
       Індексом називається величина, яка характеризує зміну явищ в часі, відносний рівень планового завдання і ступінь виконання плану. З їх допомогою можна визначити і співвідношення показників по різних об’єктах (районах, областях, підприємств і т. д.) в один і той же час. Вони обчислюються в тому випадку, коли показники складаються з таких елементів, які безпосередньо не сумуються.
       Агрегатні індекси відносяться до загальних  індексів, які характеризують середню  зміну індексованого показника  у часі та просторі. В агрегатних індексах у чисельнику та знаменнику знаходяться суми добутків двох взаємопов'язаних показників, один з яких – якісний, а другий – кількісний. Позначаються агрегатні індекси літерою І з підстроковим символом індексованого показника.
       Агрегатний  індекс є відношенням двох сум. Ці суми одержують додаванням сум за окремими елементами сукупності. Кожна  сума є добутком індексованої величини на її співмірник. Показник зміни загальної вартості товарів залежить від зміни цін та кількості проданих товарів. Так, загальний індекс товарообороту або вартості продукції визначається за формулою:
       
,

       В агрегатних індексах об'ємних показників у чисельнику знаходиться сума добутків якісного і кількісного показників за звітний період ( ), а у знаменнику – за базисний ( ), тобто індексуються обидва показники [8, с. 217].
       Загальний індекс товарообороту характеризує зміну вартості продукції, яка залежить від зміни рівня цін та кількості випущеної продукції в натуральному вираженні у звітному періоді в порівнянні з базисним. Цей індекс не дає кількісного уявлення про зміну фізичного обсягу продукції або цін.
 

2. Практичні завдання

Задача  №2

 
     За  результатами екзаменаційних оцінок з  дисципліни «Статистика»:
  5 3 3 4 3 4 5 5 3 5 4
  4 3 3 5 5 3 5 5 4 3 3
  3 4 5 3 2 3 5 5 2 4 5
 
     Побудувати  дискретний ряд розподілу і визначити:
   середній бал за допомогою середньої арифметичної зваженої;
   моду;
   середнє лінійне відхилення.
 
     Розв’язання: 

     1. Відповідно до варіації ознаки, варіаційні ряди розподілу можуть бути дискретними і інтервальними. В дискретному ряді розподілу кількісна ознака приймає тільки цілі значення.
     Згрупуємо вихідні дані в дискретний ряд  розподілу у вигляді таблиці 2.1.
     Таблиця 2.1
Екзаменаційна оцінка, бали Кількість студентів
хj f
2 2
3 12
4 7
5 12
Всього 33
 
      Визначимо середній бал студентів з дисципліни: «Статистика» за допомогою середньої арифметичної зваженої.
      Найбільш  поширеною в економічних розрахунках  є середня арифметична (проста або  зважена), її обчислюють додаванням окремих  величин і діленням одержаної  суми на число показників.
      Якщо  середня розраховується за згрупованими даними, використовується формула зваженої середньої арифметичної величини:
   
  =
  ,

      де f – частота або вага (число, що показує, як часто зустрічається даний варіант ознаки (Хі) та набуває значень f1, f2, f3,....f ,...fn).
      Отже, середній бал студентів з дисципліни «Статистика» становитиме:
      
=
=
3,89.

      Таким чином, середній бал студентів з дисципліни «Статистика» склав 3,89.
     2. Розрахуємо одну із структурних (позиційних) характеристик центру розподілу – моду.
     Окрім типового рівня важливе значення має домінанта, тобто найбільш поширене значення ознаки. Таке значення називається  модою (Мо).
     Конкретне модальне значення розрахуємо за інтерполяційною формулою:
     

     де  та – відповідно нижня межа і ширина модального інтервалу,
       – частота модального інтервалу.
     У дискретному або інтервальному  ряду модальне значення визначимо безпосередньо за найбільшою частотою. В дискретному ряду модальне значення визначають безпосередньо за найбільшою частотою (часткою). В даному випадку модальною буде екзаменаційна оцінка 3 або 5 бали, оскільки таку оцінку з дисципліни: «Статистика» має найбільша кількість студентів.
     Отже, більшість студентів з дисципліни «Статистика» одержують в середньому екзаменаційну оцінку 3 або 5 бали.
     3. Узагальнюючою характеристикою варіації є середнє відхилення:
     а) лінійне: ;
     б) квадратичне або  стандартне: ;
     в) дисперсія (середній квадрат відхилень): = .
      Визначимо за формулою середнє лінійне відхилення. Для спрощення розрахунків побудуємо таблицю 2.2.
      Таблиця 2.2
Екзаменацій-на оцінка, бали Кількість студентів Відхилення  Хі від
хj f
(
),
= 3,89
1 2 3 4 5 = 4*2
2 2 -1,89 1,89 3,78
3 12 -0,89 0,89 10,68
4 7 0,11 0,11 0,77
5 12 1,11 1,11 13,32
Всього 33 Х Х 28,55
 
      Отже, згідно з розрахунками, отримаємо:
      
= 28,55/33 = 0,87 бали.

      За  результатами розрахунків встановлено, що середній бал студентів з дисципліни «Статистика» склав 3,89, середнє лінійне відхилення становить 0,87 бали.
 

Задача  №5

 
     На  основі даних про рівень товарообороту  молочної продукції на районі визначити: абсолютний приріст та середній абсолютний приріст (базисний, ланцюговий) і дати їм економічну інтерпретацію; зобразити фактичний товарооборот молочної продукції у вигляді статистичного графіка. Розрахунки обґрунтувати висновками.
  Показник
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Товарооборот  молочної продукції, млн. грн.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.