На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


автореферат Сумснсть лкарської речовини й антимкробного консерванту, обрунтування складу, показникв якост, матералу первинного пакування технологї одержання очних крапель на основ кромоглкату натрю, їх стабльнсть в процес виробництва збергання.

Информация:

Тип работы: автореферат. Предмет: Медицина. Добавлен: 10.04.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


9
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ”

ФЕТІСОВА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА

УДК 615.218:615.457].07 + 661.12

РОЗРОБКА І СТАНДАРТИЗАЦІЯ СКЛАДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ОЧНИХ КРАПЕЛЬ АНТИАЛЕРГІЧНОЇ ДІЇ


15.00.03 - стандартизація та організація
виробництва лікарських засобів
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фармацевтичних наук
Харків-2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в лабораторії очних, вушних та назальних лікарських форм Державного підприємства “Державний науковий центр лікарських засобів” Міністерства охорони здоров'я України.
Науковий керівник:
кандидат фармацевтичних наук,
старший науковий співробітник
Андрюкова Лариса Миколаївна,
ДП “Державний науковий центр лікарських засобів”, завідувачка лабораторією очних, вушних та назальних лікарських форм
Офіційні опоненти:
доктор хімічних наук, професор
Гризодуб Олександр Іванович,
Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”, завідувач відділу Державної Фармакопеї України
доктор фармацевтичних наук, професор
Бондар Володимир Степанович,
Національний фармацевтичний університет, завідувач кафедри токсикологічної хімії

Захист відбудеться “_2_” __квітня__ 2008 р. о __12__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.817.01 при Державному підприємстві “Державний науковий центр лікарських засобів” (61085, Харків-85, вул. Астрономічна, 33).
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Державного підприємства “Державний науковий центр лікарських засобів” (61085, Харків-85, вул. Астрономічна, 33).
Автореферат розісланий “__27_” ___лютого___ 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат фармацевтичних наук А.Г. Котов
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Алергічні захворювання очей є однією з найбільш частих клінічних проблем, що зустрічаються однаково як у алергологів, так і у офтальмологів. Поразки очей відзначені у 80-90 % хворих, що страждають на алергію.
Одним з основних напрямків у рішенні цієї проблеми є розробка лікарських засобів (ЛЗ) місцевої терапії, здатних безпосередньо впливати на уражене око і швидко й ефективно полегшити симптоми захворювання. Особливе місце серед таких ЛЗ займають стабілізатори гладких клітин. Завдяки механізму дії препарати цієї групи застосовують для профілактики і лікування хронічних захворювань при практично всіх клінічних формах алергії ока. Найбільш затребуваним серед стабілізаторів гладких клітин, що використовують в офтальмології, є кромоглікат натрію, який продовжує цікавити як лікарів, так і фармацевтів завдяки високій ефективності і безпеці терапевтичної дії і практично відсутнім побічним ефектам при місцевому застосуванні, що особливо важливо для ЛЗ тривалого лікування.
До недавнього часу в Україні виробництво вітчизняних очних крапель антиалергічної дії було відсутнє, а український ринок ЛЗ даної фармакологічної групи повністю складався з дорогих препаратів імпортного виробництва.
В умовах постійно зростаючої потреби в антиалергічних препаратах створення очних крапель на основі кромоглікату натрію є актуальним і дозволить розширити ринок ЛЗ вітчизняного виробництва за рахунок ефективного і конкурентноздатного препарату, доступного за ціною широким верствам населення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт ДП “ДНЦЛЗ” (№ держ. реєстрації 0104U004383) та господарчим договором між ДП “ДНЦЛЗ” та ВАТ „Фармак” (м. Київ).
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка і стандартизація науково обґрунтованих складу і технології промислового виробництва вітчизняного лікарського засобу у формі очних крапель антиалергічної дії.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі:
- проаналізувати сучасний стан проблеми алергічних захворювань очей і номенклатуру лікарських засобів для їх лікування;
- вивчити проблему сумісності антимікробних консервантів з іншими компонентами очних крапель;
- вивчити сумісність лікарської речовини (ЛР) й антимікробного консерванту та розробити спосіб одержання очних крапель на їх основі;
- вивчити фізико-хімічні властивості лікарської і допоміжних речовин (ДР) і їх поводження у водних розчинах;
- обґрунтувати склад, показники якості, матеріал первинного пакування і технологію одержання очних крапель на основі кромоглікату натрію;
- вивчити стабільність очних крапель кромоглікату натрію в процесі виробництва і зберігання;
- розробити відповідну нормативну документацію;
- впровадити розроблений лікарський засіб у виробництво.
Об'єкт досліджень. Діюча речовина (кромоглікат натрію), допоміжні речовини, препарат у формі очних крапель на їх основі.
Предмет досліджень. Розробка і стандартизація складу і технології виробництва очних крапель антиалергічної дії на основі кромоглікату натрію.
Методи досліджень. Фармакопейні фізичні, фізико-хімічні, мікробіологічні і біологічні методи контролю якості діючої і допоміжних речовин, а також досліджуваних очних крапель. Обробку експериментальних даних проводили за допомогою методів математичної статистики.
Наукова новизна отриманих результатів. На підставі комплексу фізико-хімічних, технологічних і мікробіологічних досліджень вперше в Україні науково обґрунтовані та експериментально підтверджені склад і технологія одержання вітчизняного препарату у формі очних крапель на основі кромоглікату натрію для лікування алергічних захворювань очей.
На прикладі лікарської речовини та антимікробного консерванту розроблені загальні підходи до рішення проблеми несумісності лікарських і допоміжних речовин в очних краплях. Розроблено спосіб одержання очних крапель, що дозволяє комбінувати несумісні у водних розчинах кромоглікат натрію та антимікробний консервант - бензалконію хлорид (БАХ).
Вперше в Україні вивчена сорбція бензалконію хлориду різними фільтруючими матеріалами, які застосовують в технологічному процесі виробництва очних крапель. Отримані результати дозволили встановити критичні фактори процесу фільтрації і підтвердити необхідність проведення даних досліджень на стадії фармацевтичної розробки препаратів у формі очних крапель.
Склад, показники якості і технологія одержання очних крапель на основі кромоглікату натрію стандартизовані в аналітичній і технологічній документації, розробленій з урахуванням апаратурно-технологічного устаткування конкретного виробництва. Новизна досліджень підтверджена заявками на видачу патенту України (№ u 2007 12154 від 02.11.2007 і № а 2007 12158 від 02.11.2007).
Практичне значення одержаних результатів. Створено вітчизняну технологію виробництва очних крапель антиалергічної дії на основі кромоглікату натрію, яка впроваджена в промислове виробництво на ВАТ “Фармак” (м. Київ). Розроблена і стандартизована аналітична і технологічна документація (ТПР 64-00481198-167-04) на препарат “Кромофарм, 2 % очні краплі”. Препарат успішно пройшов клінічні випробування і зареєстрований МОЗ України (№ UA /0885/01/01 від 17.05.2004).
Особистий внесок здобувача. Проведено пошук і аналіз літературних джерел з питаннь сучасного стану проблеми алергічних захворювань очей, їх лікування і номенклатури застосовуваних препаратів, сучасних досліджень кромоглікату натрію та існуючих лікарських препаратів на його основі; розглянуті сучасні вимоги до ЛЗ для офтальмології, питання сумісності лікарських та допоміжних речовин, у тому числі, кромоглікату натрію та антимікробних консервантів в очних краплях, і способи запобігання їх несумісності.
Вивчено фізико-хімічні властивості діючої та допоміжних речовин, а також їх сумісність. Розроблено спосіб одержання очних крапель на основі хімічно несумісних речовин. Науково обґрунтовані, експериментально підтверджені та стандартизовані склад і технологія одержання очних крапель на основі кромоглікату натрію.
За участю автора розроблені методики якісного і кількісного аналізу препарату, встановлений термін його придатності.
Технологія одержання препарату впроваджена у промислове виробництво.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися на науковій сесії здобувачів наукового ступеня кандидата наук “Наукові досягнення в області аналізу, технології і фармакології зі створення лікарських засобів” (Харків, 2001), III Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія” (Харків, 2003), науково-практичній конференції молодих вчених і фахівців “Наукові досягнення в області створення лікарських засобів: технологія, аналіз, фармакологія” (Харків, 2004), II Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі “Ліки і життя” (Київ, 2005), IV Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі “Ліки і життя” (Київ, 2007).
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 7 наукових робіт, у тому числі: 4 статті у наукових фахових виданнях та 3 тези доповідей.
Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 178 сторінках машинопису і складається зі вступу, огляду літератури (розділ 1), об'єктів і методів дослідження (розділ 2), експериментальної частини досліджень (розділи 3-5), загальних висновків, списку використаної літератури і 1 додатка. Робота містить 51 таблицю, 24 рисунки. Список використаної літератури містить 202 джерела, у тому числі 103 - зарубіжних авторів.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі наведений аналіз літературних даних з питань сучасного стану проблеми алергічних захворювань очей, їх лікування і номенклатури препаратів, що застосовуються. Проаналізовано сучасні вимоги до ЛЗ для офтальмології, питання сумісності ЛР і антимікробних консервантів в очних краплях і способи запобігання їх несумісності. Обґрунтовано вибір кромоглікату натрію як ЛР та бензалконію хлориду як антимікробного консерванту.
В другому розділі описані характеристики лікарської та допоміжних речовин, методи контролю якості очних крапель кромоглікату натрію, а також фізико-хімічні методи, використані в процесі дослідження.
Третій розділ “Наукове та експериментальне обґрунтування складу очних крапель кромоглікату натрію” присвячений вивченню сумісності ЛР та антимікробного консерванту, розробці способу одержання очних крапель на їх основі і вибору ДР, що забезпечують стабільність очних крапель у процесі зберігання і використання, а також комфортність при застосуванні.
Розробка складу очних крапель кромоглікату натрію проведена з урахуванням сучасних вимог до очних крапель у багатодозовому пакуванні, доцільність вибору якого обґрунтована тривалістю лікування хронічних алергічних захворювань. Введення до складу очних крапель інгредієнтів різної хімічної природи для забезпечення комплексу фармакопейних вимог диктує необхідність вивчення сумісності лікарських і допоміжних речовин. Особливе значення дані дослідження здобувають для очних крапель, що містять антимікробний консервант, для якого, так само як і для діючих речовин, обов'язковий контроль кількісного вмісту.
Розроблюваний препарат містить антимікробний консервант - бензалконію хлорид, що є найефективнішим і найчастіше використовуваним антимікробним консервантом в очних краплях. Однак, завдяки хімічним властивостям, у цієї речовини частіше за інші ДР зустрічається несумісність з лікарськими речовинами в очних краплях. Вивчення властивостей кромоглікату натрію та бензалконію хлориду показало проблему несумісності цих речовин у водних розчинах за рахунок їх взаємодії з утворенням мало розчинної у воді солі:
C21H14O7(СООNa)2 C21H14O7(СОО)22- + 2 Na+ (1)
[C6H5CH2N(CH3)2R]Cl [C6H5CH2N(CH3)2R]+ + Cl-, (2)
де: R = від C8H17 до C18Н37
C21H14O7(СОО)22- + 2 [C6H5CH2N(CH3)2R]+
C21H14O7(СОО)2[C6H5CH2N(CH3)2R]2 (3)
Вивчення сумісності кромоглікату натрію і бензалконію хлориду проведені на їх модельній суміші в порівнянні з розчинами індивідуальних речовин. Концентрації реагуючих речовин відповідали їх концентраціям в очних краплях і складали 2 % для кромоглікату натрію і 0,01 % для бензалконію хлориду. Результати дослідження представлені в табл. 1.
Таблиця 1
Показники якості розчинів 2 % кромоглікату натрію, 0,01 % бензалконію хлориду та їх модельної суміші
Показник
Нормовані значення для очних крапель
Значення показника
2 % кромоглі-кат натрію
0,01 % бензалко-нію хлорид
модельна суміш
Прозорість
повинен бути прозорим
прозорий
прозорий
інтенсивніше еталона ІV
Кількісний вміст кромоглікату натрію, г/мл
0,019 - 0,021
0,020
-
0,020
Кількісний вміст бензалконію хлориду, г/мл
0,00009 - 0,00011
-
0,00011
0,000078
Результати дослідження показали, що водні розчини індивідуальних речовин як кромоглікату натрію, так і бензалконію хлориду в досліджуваних концентраціях є прозорими. У той же час, спільна присутність у водних розчинах кромоглікату натрію і бензалконію хлориду приводить до швидкого помутніння розчину. Зміна концентрації кромоглікату натрію незначна, оскільки концентрації взаємодіючих речовин відрізняються в 200 разів, а вміст антимікробного консерванту знижується на 20 % - 30 % від вихідного значення. Вивчення змін концентрацій реагуючих речовин у часі показало, що взаємодія відбувається миттєво і подальших змін протягом 48 год не спостерігається.
Враховуючи, що бензалконію хлорид є суміш гомологів алкілбензилдиметиламонію хлориду з числом атома вуглецю в алкільних групах від 8 до 18, нами вивчена їх здатність до взаємодії з кромоглікатом натрію і встановлено, що найбільшу реакційну активність має гомолог С14Н29. Результати дослідження представлені в табл. 2.
Таблиця 2
Вміст гомологів бензалконію хлориду в стандартному зразку і модельній суміші з кромоглікатом натрію
Зразок
Вміст
С12Н25, %
Вміст
С14Н29, %
Співвідношення вмісту С14Н29 до С12Н25
Співвідношення вмісту С12Н25 у СЗ до С12Н25 у МС
Співвідношення вмісту С14Н29 у СЗ до С14Н29 у МС
Стандартний зразок (СЗ)
69,24
30,76
1:2,25
1: 0,9
1:0,57
Модельна суміш (МС)
62,12
17,61
1:3,53
Для оцінки можливого впливу якості компонентів реакції на їх взаємодію нами проведений аналіз фармакопейних вимог до субстанцій кромоглікату натрію, бензалконію хлориду і води для ін'єкцій. Встановлено, що вміст оксалатів у субстанції кромоглікату натрію та іонів кальцію та магнію у воді для ін'єкцій може вплинути на прозорість розчину ЛР і антимікробного консерванту, важких металів у субстанції кромоглікату натрію і води для ін'єкцій - на взаємодію ЛР і антимікробного консерванту (згідно з літературними даними), склад гомологів бензалконію хлориду - на кількісний вміст антимікробного консерванту.
Враховуючи, що субстанція кромоглікату натрію може містити оксалати, а вода для ін'єкцій - іони Са2+ і Mg2+, існує ймовірність утворення нерозчинних оксалатів кальцію та магнію. Це може привести до необ'єктивної оцінки показника „Прозорість” при виборі способу запобігання несумісності ЛР і антимікробного консерванту. З метою визначення впливу металів на прозорість 2 % розчину кромоглікату натрію нами розраховані концентрації іонів кальцію, магнію й оксалату, що викликають утворення осаду при вмісті протиіону в максимально допустимій концентрації (табл. 3).
Таблиця 3
Розраховані концентрації іонів кальцію, магнію та оксалату, що викликають випадання осаду оксалатів кальцію та магнію
Іон
Гранично допустима концентрація
Протиіон
Концентрація протиіона, що викликає випадання осаду
моль/л
ppm
моль/л
ppm
Кальцій
510-5
2
Оксалат
4,610-5
4,05
Магній
4,9410-5
1,2
Оксалат
1,721
41,81103
Оксалат
7,9510-4
70
Кальцій
2,89 10-6
0,116
Оксалат
7,9510-4
70
Магній
0,107
2,59103
Визначено, що на прозорість 2 % розчину кромоглікату натрію можуть вплинути тільки іони кальцію, концентрація яких не повинна перевищувати 0,116 ррm.
Вивчення різних зразків води для ін'єкцій (отримані з різних джерел) (табл. 4 і 5), показало, що при вмісті іонів кальцію в концентрації 0,156 ррm розчини непрозорі (еталон І), що підтверджує розрахункові дані. Концентрація кальцію визначена методом атомно-абсорбційної спектроскопії в ЦЗЛ ЗАО “Біолек” під керівництвом д.ф.н. Краснопольського Ю.М. Одержані результати враховані при розробці способу запобігання несумісності ЛР і антимікробного консерванту.
Таблиця 4
Кількісний вміст іонів кальцію в зразках води для ін'єкцій
Гранично допустима норма (розрахункова), ppm
Зразок 1,
ppm
Зразок 2,
ppm
2,0
0,156
0,083
Для одерження прозорого розчину кромоглікату натрію і бензалконію хлориду з необхідним вмістом компонентів вивчена можливість введення бензалконію хлориду в надлишкових кількостях, а також введення стабілізаторів.
Таблиця 5

Вплив якості води на фізико-хімічні показники розчинів кромоглікату натрію

Показник
Серія кромоглікату натрію
00Н450
02Н705
011Н615
03Н17
зразок води 1
прозорість
еталон I
еталон I
еталон I
еталон I
кольоровість
ВY7
ВY7
ВY7
ВY7
рН
5,9
6,2
6,0
6,0
зразок води 2
прозорість
прозорий
прозорий
прозорий
прозорий
кольоровість
ВY7
ВY7
ВY7
ВY7
рН
6,1
6,2
6,0
6,2
Враховуючи, що субстанція бензалконію хлориду складається із суміші гомологів, а найбільшу реакційну здатність стосовно кромоглікату натрію має гомолог С14, нами було припущено, що при введенні додаткової кількості консерванту реакція пройде, в основному, за рахунок С14, а вміст бензалконію хлориду збільшиться за рахунок гомолога С12. Введення додаткових кількостей бензалконію хлориду, як до, так і після фільтрації, не привело до його вихідного вмісту.
З літератури відомо, що одним зі шляхів вирішення проблеми несумісності бензалконію хлориду з лікарськими речовинами є використання різних стабілізаторів. На підставі цих даних нами вивчений вплив деяких речовин на прозорість водного розчину кромоглікату натрію і бензалконію хлориду в залежності від послідовності введення стабілізаторів у розчин. Результати дослідження представлені в табл. 6.
Таблиця 6
Вплив стабілізаторів та послідовності їх введення на прозорість модельної суміші кромоглікату натрію і бензалконію хлорида

Стабілізатор
Концентрація стабілізатора, г/л
Прозорість модельної суміші
до
між
після
1
Трилон Б
0,1
завись
завись
завись
1,0
завись
завись
завись
2
Натрію цитрат
5,0
завись
завись
завись
10,0
завись
завись
завись
3
Твін 80
0,5
прозорий
прозорий
прозорий
1,0
прозорий
прозорий
прозорий
4
Диетаноламін
1,0
завись
завись
завись
10,0
завись
завись
завись
5
5
Триетаноламін
1,0
завись
завись
завись
10,0
завись
завись
завись
6
Лізину
гідрохлорид
5,0
завись
завись
завись
20,0
завись
завись
завись
7
5
Трометамол
5,0
завись
завись
завись
20,0
завись
завись
завись
Примітка. до - введення стабілізатора у розчин до основних компонентів; між - введення стабілізатора у розчин між основними компонентами; після - введення стабілізатора у розчин після основних компонентів. - доведення рН розчину модельної суміші до значення 7,0.
З табл. 6 видно, що позитивні результати отримані тільки при використанні твіну 80, введення якого дозволило одержати прозорий розчин кромоглікату натрію і бензалконію хлориду незалежно від порядку введення стабілізатора.
З метою визначення оптимальної концентрації твіну 80 були вивчені модельні суміші, які містять 2 % кромоглікату натрію, 0,01 % бензалконію хлориду і твін 80 у відповідних концентраціях, за показниками „Прозорість” (табл. 7) і „Кількісний вміст бензалконію хлориду” (рис. 2).

Таблиця 7

Вплив концентрації твіну 80 на прозорість розчину кромоглікату натрію і бензалконію хлориду протягом 24 годин зберігання
Концентрація твіну 80, %
Прозорість
вихідний
4 год
8 год
24 год
0
інтенсивніше еталона ІV
інтенсивніше еталона ІV
інтенсивніше еталона ІV
інтенсивніше еталона ІV
0,004
між еталонами ІІІ та ІV
між еталонами ІІІ та ІV
між еталонами ІІІ та ІV
між еталонами ІІІ та ІV
0,006
еталон ІІІ
еталон ІІІ
еталон ІІІ
еталон ІІІ
0,008
між еталонами ІІ та ІІІ
між еталонами ІІ та ІІІ
між еталонами ІІ та ІІІ
між еталонами ІІ та ІІІ
0,01
між еталонами І та ІІ
між еталонами І та ІІ
між еталонами ІІ та ІІІ
між еталонами ІІ та ІІІ
0,015
еталон І
еталон І
еталон І
еталон І
0,02
прозорий
прозорий
прозорий
прозорий
0,025
прозорий
прозорий
прозорий
прозорий
У результаті проведених досліджень встановлено, що додавання твіну 80 у концентрації 0,02 % приводить до одержання прозорого розчину кромоглікату натрію і бензалконію хлориду з вмістом антимікробного консерванту 0,01 %.
Подальші дослідження були присвячені вибору ДР, що забезпечують стабільність препарату і відповідність фізіологічним показникам слізної рідини.
З метою посилення антимікробної дії бензалконію хлориду до складу препарату був введений трилон Б. Враховуючи дисоціацію етилендіамінтетраоцтової кислоти в залежності від рН середовища і максимально можливий сумарний вміст металів у компонентах препарату, виходячи з нормованих їх кількостей, який склав 7,70110-5 моль/л, була обрана концентрація трилону Б 0,05 %.
Вибір твіну 80 і трилону Б як ДР в очних краплях кромоглікату натрію підтверджений позитивними результатами дослідження стабільності модельної суміші, яка містить 2 % кромоглікату натрію, 0,01 % бензалконію хлориду, 0,05 % трилону Б і 0,02 % твіну 80, протягом року (табл. 8).
Таблиця 8
Показники якості модельної суміші при зберіганні протягом року
Показник
Нормовані показники якості очних крапель
Значення показника модельної суміші
вихідне
після 1 року зберігання
Зовнішній вигляд до фільтрації
Повинен бути прозорим
прозорий
-
Зовнішній вигляд після фільтрації
Повинен бути прозорим
прозорий
прозорий
Кольоровість
Повинен бути безбарвним або не інтенсивніше еталона GY5
не інтенсивніше еталона GY5
не інтенсивніше еталона GY5
Кількісний вміст кромогликату натрію, г/мл
Від 0,018 до 0,022 
0,020
0,020
Кількісний вміст бензалконію хлориду, г/мл

Від 0,00009 до 0,00011 

0,00009
0,00010
Відповідність фізіоло и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.