Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Рейтинговая оценка деятельности банка

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 31.05.2012. Сдан: 2010. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


      Зміст 

Вступ.............................................................................................................................3 

Мета  і завдання аналізу активів банку  та його інформаційне забезпечення.........4
Аналіз  динаміки, складу і структури активів банку................................................9
Аналіз  якості активів................................................................................................10
Рейтингова  система оцінки фінансового стану  банків (система CAMEL)..........12
Методика  оцінки сукупного рейтингу банку.........................................................12 

Список  використанної літератури...........................................................................14 
 
 
 

 

       Вступ
      Не  зважаючи на загальні тенденції в складі і структурі активів, кожний банк повинен прагнути до створення раціональної структури активів, яка залежить насамперед від якості активів. Якість активів визначається їхньою ліквідністю, обсягом ризикових активів, питомою вагою критичних і неповноцінних активів, обсягом активів, що дають дохід.
      Актив балансу розглядається як з точки  зору складу та цільового використання фінансових ресурсів за об’єктами  їх розміщення в активах банку, так  і з точки зору витрат, що є  наслідком здійснення фінансових операцій банку з метою отримання доходів. Ці напрямки досліджень дозволяють оцінити ліквідність та доходність банку.
      Основними показниками, які дозволяють оцінити  достатність високоліквідних активів  для забезпечення ліквідності комерційного банку, є коефіцієнт миттєвої ліквідності та коефіцієнт співвідношення високоліквідних активів і робочих активів банку.
      При оцінці цих коефіцієнтів необхідно  пам’ятати, що надто високі значення їх негативно впливають на доходність банку, а занадто низькі свідчать про погіршення надійності банку.  
      Підсумкова   система оцінки стану банку робиться на підставі результатів аналізу  його діяльності за рейтинговою системою CAMEL.
         
Мета і завдання аналізу активів банку та його

      інформаційне  забезпечення
      Фінансовий  стан банку характеризується розміром і структурою капіталу і зобов’язань та їх розміщення у його активах. Він проявляється у рівні ліквідності, платоспроможності і фінансовій стійкості і визначає діяльність банку у короткостроковій та довгостроковій перспективі.
      Фінансовий потенціал комерційного банку характеризується розміром та структурою його необоротних активів, що формуються за рахунок готівкових фінансових ресурсів (як власних, так залучених та позикових). Обгрунтоване оптимальне розміщення фінансових ресурсів є одним з найважливіших принципів забезпечення фінансової стабільності, платоспроможності і ліквідності банку.
      Під керуванням активами розуміють шляхи  і порядок розміщення власних  засобів. Стосовно комерційних банків – це розподіл на готівку, інвестиції, позички й інші активи. Очевидним рішенням проблеми розміщення коштів є “купівля” активів (надання позичок і інвестицій), що можуть принести найвищий прибуток при тому рівні ризику, на який здатно піти керівництво банку.
      Аналіз  активів комерційного банку припускає аналіз структури його активних операцій і оцінку економічної діяльності і ризикованості окремих операцій. Аналізуючи напрямки використання засобів, порівнюють отриману інформацію з аналогічними даними інших банків, а також відзначають зміни протягом досліджуваного інтервалу часу. Кількісний аналіз на підставі даних балансу комерційного банку й аналітичного обліку є одним з основних етапів аналізу структури активів. При цьому визначають питому вагу різних статей активу балансу і їхню значимість для банку.
      Не  зважаючи на загальні тенденції в  складі і структурі активів, кожний банк повинен прагнути до створення  раціональної структури активів, яка  залежить насамперед від якості активів. Якість активів визначається їхньою ліквідністю, обсягом ризикових  активів, питомою вагою критичних і неповноцінних активів, обсягом активів, що дають дохід.
      Необхідно знати долю виданих позичок у  всіх притягнутих банком засобах, щоб  правильно оцінити кредитну політику комерційного банку. Одним із важливих етапів аналізу активних операцій є оцінка їхньої ризикованості. Необхідно оцінити методи керування активними операціями і зясувати, чи досить створено в банку резервів. Тому активи банку можна класифікувати з погляду ступеня ризику. Необхідний також і якісний аналіз кредитних вкладень комерційного банку, що припускає детальний розгляд кожного кредитного договору окремо, термінів, сум, обєктів кредитування, можливих ризиків. Аналіз таких даних дозволяє робити висновки про якість кредитного портфеля.
      Для забезпечення щоденної спроможності банку відповідати за своїми зобовязаннями структура активів комерційного банку повинна відповідати якісним вимогам ліквідності. За цією метою всі активи банку розділяються на групи за ступенем ліквідності, залежно від терміну погашення. Активи банку поділяються на високоліквідні активи (тобто активи, що забезпечують миттєву ліквідність), ліквідні активи, активи довгострокової ліквідності.
      “Активи – це ресурси, що контролюються банком як результат минулих подій, використання яких, ймовірно, сприятиме в майбутньому зростанню економічної вигоди.” [8, с.80]. Це економічні ресурси, що перебувають у розпорядженні банку, використання яких, ймовірно, принесе в майбутньому доход.
      Активи  виступають у вигляді:
  готівки в національній або іноземній валюті в касі банку;
  фінансування капітальних вкладів;
  вкладення ресурсів в цінні папери;
  придбання іноземної валюти;
  витрати держбюджету;
  кредитні операції;
  дебіторська заборгованість;
  основні засоби;
  господарчі витрати, тощо [1, ст. 30 ].
      До  активів миттєвої ліквідності (високоліквідних) належать: готівка і прирівняні до неї кошти, кошти на рахунках у центральному банку, державні боргові зобовязання, кошти на коррахунках, вкладення в облігації внутрішньої валютної позики, за відрахуванням коштів, які надходять на оплату валютних акцій, і коштів, які надходять на коррахунки банку від реалізації цінних паперів. Ці кошти належать до ліквідних, оскільки підлягають у разі потреби негайному вилученню з обороту банку.
      До  складу ліквідних активів належать, окрім перерахованих високоліквідних активів, усі кредити, видані кредитною організацією в національній та в іноземній валютах, із терміном погашення протягом найближчих 30 днів (крім пролонгованих хоча б один раз і знову виданих кредитів на погашення раніше виданих позичок), а також інші платежі на користь кредитної організації, які підлягають перерахуванню протягом найближчих 30 днів (дебітори, а також суми переплати, які підлягають поверненню кредитній організації на звітну дату з фонду обовязкових резервів).
      До  активів довгострокової ліквідності належать всі кредити, видані кредитною організацією в національній та іноземній валюті, із залишковим терміном погашення понад рік, а також 50% гарантій і поручництв, виданих банком на термін дії понад рік, кредити прострочені, за відрахуванням позичок, гарантованих урядом, під заставу цінних паперів, під заставу дорогоцінних металів.
      Встановлюючи  раціональну структуру активів, банк повинен виконувати вимоги до ліквідності і, отже, мати достатній  розмір високоліквідних, ліквідних та довгостроково-ліквідних засобів стосовно зобовязань, з урахуванням їхніх термінів, сум і типів, і виконувати нормативи миттєвої, поточної та довгострокової ліквідності.
      Норматив  миттєвої ліквідності розраховується як відношення суми високоліквідних активів банку до суми її зобовязань по рахунках до запитання.
      Норматив  поточної ліквідності являє собою  відношення суми ліквідних активів  кредитної організації до суми його зобовязань по рахунках до запитання і на термін до 30 днів.
      Норматив  довгострокової ліквідності визначається як відношення виданих банком кредитів з терміном погашення понад рік до капіталу кредитної організації і зобовязань понад рік.
      Ці  нормативи застосовуються в процесі  управління активами. Але найголовніше для побудови раціональної структури активів банку – витримати співвідношення між ліквідними і сумарними активами.
      Зважування  активів за ступенем ризику провадиться  шляхом множення залишку коштів на відповідному балансовому рахунку (рахунках) або їхньої частини на коефіцієнт ризику (у %), поділений на 100. Практично всі банківські активи піддаються певному ризику. Ступінь ризику своїх активів банк повинен визначати і підтримувати на рівні, який відповідає чинному законодавству і політиці банку щодо цього. На підставі результатів вивчення структури активів банку можна аналізувати різні види ризику.
      Метою аналізу активів банку є, з  одного боку оцінка раціональності фактичної  структури активів з точки  зору забезпечення прибутковості та стабільності роботи банку, а з іншого визначення шляхів її оптимізації і узагальнюючої оцінки, прогнозу майбутніх результатів діяльності і фінансового потенціалу банку.
      Мета  аналізу активів банку конкретизується  у таких завданнях:
  дослідження та оцінка динаміки складу, обсягів та структури активів;
  дослідження та оцінка динаміки складу, обсягів і структури доходних і недоходних активів;
  дослідження та оцінка якості активів;
  дослідження та оцінка якості “кредитного портфеля” за класифікаційними видами кредитів;
  дослідження та оцінка “портфелю цінних паперів”;
  дослідження та оцінка іммобілізованих активів в дебіторську заборгованість, капітальні вкладення та інше;
  узагальнююча оцінка активів і визначення шляхів оптимізації їх структури.
      Інформаційне  забезпечення аналізу активів складається  з:
  правової інформації, що міститься в законах, які регулюють економічну діяльність банку;
  директивна інформація, що містить у постановах Кабінету Міністрів, Центральних банків, наказів Міністерства фінансів та інших міністерств і відомств;
  нормативно-довідкова інформація, що міститься у збірниках галузевих. Відомчих, міжгалузевих нормативів, каталогах, проспектах тощо;
  інформація бізнес-планів та прогнозів;
  обліково-економічна інформація, яка є основним видом фактографічної інформації.
      Головним джерелом даних для проведення фінансового аналізу банку є, як зазначалося раніше, його баланс, у якому відображено всю інформацію про наявність фінансового та нерухомого майна, власником якого є банк; обсяг та склад зобов’язань контрагентів перед банком та зобов’язань банку перед контрагентами.
      Актив балансу розглядається як з точки  зору складу та цільового використання фінансових ресурсів за об’єктами  їх розміщення в активах банку, так  і з точки зору витрат, що є  наслідком здійснення фінансових операцій банку з метою отримання доходів. Ці напрямки досліджень дозволяють оцінити ліквідність та доходність банку.
      У процесі аналізу слід заважити на те, що загальна вартість активів банку  визначається за балансом як різниця  між сумою залишків усіх категорій  активів та сумою усіх резервів, створених під можливі збитки від кредитно-інвестиційних та інших видів діяльності банку.
      У балансовому звіті і примітках  комерційного банку активи згруповано за цільовим використанням та ступенем ліквідності.
      Першим  джерелом на випадок вилучення депозитів і для задоволення початкових потреб клієнтів є готівка. До цієї групи активу належать – валюта, монети і банківські метали, дорожні та інші чеки, кошти на кореспондентських рахунках в Центральному банку. Банки зацікавлені тримати мінімально допустиму суму, оскільки запас готівкових коштів не приносить доходу або забезпечую невеликий відсотковий доход. Актив у вигляді готівки задовольняє потреби банку у ліквідних коштах, тобто в коштах, які необхідні для покриття непередбачених та термінових зобов’язань. 

      Аналіз  динаміки, складу і  структури активів  банку
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.