На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Вплив виробничих технологй на екологю Земл

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 01.06.2012. Сдан: 2011. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст 

Вступ            3
1.Сучасні масштаби впливу людини на природу     4
2. Джерела забруднення  довкілля. Класифікація забруднень   5
3. Екологічні наслідки впливу металургії на екологію    8
Висновок            9
Список літератури          10
 


    Вступ
    Впровадження  у виробництво найновіших досягнень  науки і техніки, поява нових  технологій, енергоджерел і матеріалів призвели до революційних змін у житті суспільства. Людство вступило в епоху науково-технічної революції, що посилило антропогенний вплив на природу. Цей вплив має суперечливий характер. У ньому переплітаються позитивні й негативні явища. З одного боку, вдосконалення технологій і зростання виробництва сприяють більш повному задоволенню потреб людей, раціональному користуванню природними ресурсами, збільшенню виробництва продуктів харчування і т.ін. З іншого — забруднюється природне середовище, знищуються ліси, посилюється ерозія грунтів, випадають кислотні дощі, зменшується озоновий шар землі, погіршується стан здоров'я людей тощо.
      Сучасна екологічна ситуація  складалась стихійно в ході  діяльності людей, спрямованої  на задоволення їхніх потреб. Людина досягла висот сучасної  цивілізації завдяки тому, що  постійно змінювала природу у  відповідності зі своїми цілями. Люди досягали цілей, на які  розраховували, але одержували наслідки, яких не чекали.
      Науково-технічна революція змінює  стосунки людини з природою, створює  нові умови її існування, помітно  впливає на спосіб її життя  і праці. Використовуючи сучасні  засоби виробництва, людство впливає  на природу в планетарному  масштабі. Різке збільшення масштабів  такого впливу загострило проблему  передбачення наслідків людської  діяльності.
     У сучасній екологічній ситуації важливо при оцінці економічної ефективності науково-технічного прогресу враховувати екологічні наслідки впровадження нової техніки, проводити комплексні еколого-економічні експертизи нової техніки. Такій експертизі мають підлягати не тільки створені техніка і технології, а й технічні ідеї, розробки, проекти нових технічних засобів.
1. Сучасні масштаби впливу людини на природу
    До  кінця XX ст. забруднення навколишнього середовища відходами, викидами, стічними водами всіх видів промислового виробництва, сільського господарства, комунального господарства міст набуло глобального характеру і поставило людство на грань екологічної катастрофи.
    Втручання людини у природні процеси різко  зростає і може спричиняти зміну  режиму ґрунтових і підземних  вод у цілих регіонах, поверхневого стоку, структури грунтів, інтенсифікацію ерозійних процесів, активізацію геохімічних та хімічних процесів у атмосфері, гідросфері та літосфері, зміни мікроклімату тощо. Сучасна діяльність, наприклад, будівництво гідротехнічних споруд, шахт, рудників, доріг, свердловин, водойм, дамб, деформація суші ядерними вибухами, будівництво гігантських міст, обводнення і озеленення пустель, та інші повсякденні аспекти діяльності людини, вже викликали значні видимі і приховані зміни довкілля.
    Вплив людини на біосферу зводиться до чотирьох головних форм:
1) зміна  структури земної поверхні (розорювання  степів, вирубування лісів, меліорація, створення штучних водойм та  інші зміни режиму поверхневих  вод тощо),
2) зміна  складу біосфери, кругообігу і  балансу тих речовин, які її  складають (добування корисних  копалин, створення відвалів, викиди  різних речовин у атмосферу  та водойми),
3) зміна  енергетичного, зокрема теплового,  балансу окремих регіонів земної  кулі і всієї планети,
4) зміни,  які вносяться у біоту (сукупність  живих організмів) внаслідок знищення  деяких видів, руйнування їх  природних місць існування, створення  нових порід тварин та сортів  рослин, переміщення їх на нові  місця існування тощо.
2. Джерела забруднення довкілля. Класифікація забруднень.
Недосконалість  сучасних технологій не дозволяє повністю переробляти мінеральну сировину. Більша частина її повертається в природу  у вигляді відходів. За даними деяких учених, готова продукція становить 1—2 % від використовуваної сировини, а решта повертається у вигляді  відходів до біосфери, забруднюючи  її компоненти.
    Фахівці по різному класифікують забруднення  природного середовища, в залежності від того, який принцип беруть за основу класифікації, зокрема - за типом  походження, за часом взаємодії з  довкіллям, за способом впливу.
  За просторовим поширенням (локальні,регіональні,глобальні)
  За джерелами виникнення забруднення ( промислові, транспортні, сільськогосподарські,побутові)
  За типом походження (Фізичні,хімічні,біологічні забруднення)
Джерела забруднення
    Джерела забруднення дуже різноманітні: серед  них не тільки промислові підприємства і паливно-енергетичний комплекс, але  і побутові відходи, відходи тваринництва, транспорту, а також хімічні речовини, які людина цілеспрямовано вводить  до екосистеми для захисту корисних продуцентів і консументів від шкідників, хвороб і бур'янів.
    Джерела забруднюючих речовин різноманітні, також багаточисельні види відходів і характер їхнього впливу на компоненти біосфери. Біосфера забруднюється твердими відходами, газовими викидами і стічними водами металургійних, металообробних і машинобудівних заводів. Величезної шкоди завдають водяним ресурсам стічні води целюлозно-паперової, харчової, деревообробної, нафтохімічної промисловості. Розвиток автомобільного транспорту призвів до забруднення атмосфери міст і транспортних комунікацій важкими металами і токсичними вуглеводнями, а постійне зростання масштабів морських перевезень викликало майже повсюдне забруднення морів і океанів нафтою і нафтопродуктами. Масове застосування мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин призвело до появи отрутохімікатів в атмосфері, ґрунтах і природних водах, забрудненню біогенними елементами водойм, водотоків і сільськогосподарської продукції (нітрати, пестициди і т.п.).                                           При гірських розробках на поверхню землі витягаються мільйони тонн різноманітних, найчастіше фітотоксичних гірських порід, що утворюють терикони і відвали, що пилять і горять . В процесі експлуатації хімічних заводів і теплових електростанцій також утворюються величезні кількості твердих відходів (недогарок, шлаки, золи і т.п.), що складуються на великих площах, вчиняючи негативний вплив на атмосферу, поверхневі і підземні води, грунтовий покров (пилування, виділення газів і т.п.).
Джерела викидів довкілля
Галузь  промисловості Вид викидів Шкідливість
Вугільна,металообробна, паперова. Викиди, які  містять частки піску, породи та інші механічні домішки. Можуть порушувати природні екосистеми, санітарний режим, замулювати дно та берег.
Машинобудівні Заводи, підприємства хімічної промисловості. Викиди, що утворюються  внаслідок нейтралізації та очищення стічних вод . Довкілля забруднюється  солями важких металів, ціанідами, кислотами, токсичними органічними та неорганічними  сполуками.
Рудозбагачення, вуглезбагачення, шкіряні заводи. Забруднення, які  містять мікро- та макроелементи Забруднення довкілля надмірною кількістю мікро-та макроелементів, в окремих випадках збудниками захворювань; (шкіряні заводи)
Спиртові, цукрові, крохмало-паточні та інші заводи . Забруднення, які  містять органічні сполуки рослинного та тварин-ного походження  Забруднення довкілля органічними сполуками, які легко  загнивають, можуть викликати інфекційні захворювання цінність для рослин
 
Великим забруднювачем є й нафтогазовий комплекс. На всіх його стадіях  відбувається забруднення атмосфери, ґрунтів, водних об’єктів нафтою і нафтопродуктами. Районам, де здійснюється видобуток  нафти, властиве забруднення водойм, оскільки нафта і нафтопродукти  можуть знаходитися як у вигляді  поверхневої плівки або емульсії, так і в розчиненому стані. Наявність у воді цих забруднювачів згубно відбивається на її якості. Негативний вплив нафтопродуктів позначається і на рибному господарстві.
Енергетичні потужності у світі у другій половині XX ст. подвоювались кожні 12 років. Виробництво  електроенергії на всіх відомих електроенергетичних  об’єктах, а надто на теплових, гідравлічних і атомних електростанціях спричинило гострі екологічні проблеми на всіх рівнях — і в масштабі Землі в цілому, і в окремих регіонах.
Теплові електростанції нині є найпоширенішими  на земній кулі. Здебільшого вони працюють на вугіллі, торфі, горючих сланцях, мазуті, природному газі. Природний  газ є відносно найчистішим видом  палива. Електростанції, які працюють на ньому, викидають здебільшого  оксиди азоту і сірки, а з упровадженням  нових технологій спалювання викиди практично відсутні. Майже всі  види палива містять сірку - однієї з найшкідливіших забруднювальних речовин промислового походження, яка в умовах атмосфери перетворюється в сірчану кислоту і служить причиною виникнення кислотних дощів.
Розподіл сполук сірки,  що викидаються в атмосферу світу, по галузям промисловості (%):
Енергетика - 58,8% ;Кольорова металургія - 15,5% ;Чорна металургія - 9,1%;
Переробка вугілля - 3,5%; Машинобудування - 6,0%;Очищення нафти - 2,1%;Інші галузі 6,0%
 

     3. Екологічні наслідки впливу металургії на екологію
    Металургійні підприємства вбивають навколо себе усе живе.
    Забруднення атмосферного повітря, прісної води, родючого грунту прийняло глобальний характер. При цьому масштаби забруднень такі великі, що природні здібності біосфери до нейтралізації шкідливих речовин і самоочищення практично вичерпані.
    Особливістю вітчизняного металургійного виробництва  є негативна дія на усі складові довкілля. Це забруднення грунтів унаслідок масового складування відходів, скидання недостатньо оброблених виробничих вод в природні водойми, а також викиди в атмосферу великої кількості шкідливих речовин.
    Відомо, що для вироблення однієї тонни стали  традиційним способом у виробництво  залучається більше трьох тонн первинних  природних сировинних ресурсів. Що утворюються після виплавки сталі  доменні шлаки накопичуються у відвалах і шлакосховищах, віднімаючи при цьому міські і сільськогосподарські землі і створюючи додаткове навантаження на.
    Металургія  використовує 25% від усією споживаною промисловістю води. При цьому  у більшості випадків після промислового використання ця вода ніяк не обробляється і забруднена потрапляє в річки, поверхневі і грунтові води.
    Важкі метали, нафтовідходы , феноли і ряд інших елементів, присутніх у воді, що скидається, роблять її непридатною для подальшого використання, а іноді стають причиною масової загибелі біоресурсів в довколишніх водоймах.
    Встановлено, що підприємства чорної металургії викидають  в атмосферу до 25% металовмісного пилу і окислу вуглецю від загальної  кількості цих речовин, що потрапляють  в атмосферу в результаті промислових  процесів. На металургію доводиться поширення  в атмосфері майже 50% неутилізованих промисловістю оксидів сірки.
 

Висновок 

    З вищезазначеного випливає, що більшість сучасних екологічних проблем зумовлені антропогенним (людським ) втручанням на природу. В першу чергу це втручання зумовлене економічною діяльністю людини.
    В інтересах виживання майбутніх  поколінь, збереження природної рівноваги  і мінімізації шкоди, що наноситься довкіллю, від підприємств вимагається в стислі терміни вирішити безліч екологічних завдань.
Основними серед них повинні стати:
  оцінка фактичного стану довкілля,
  виявлення шляхів зниження негативної дії на природу,
  реконструкція або повне закриття виробництв з урахуванням вимог природоохоронного законодавства і думки громадськості,
  впровадження екологічно чистих технологій.
    Ситуація, що склалася, вимагає пошуку нових  шляхів і підходів до рішення екологічних  проблем, пов'язаних з промисловим  виробництвом. Очевидно, що це має бути цілий комплекс організаційних і  технічних заходів, спрямованих  на істотне зниження несприятливої  дії виробничої діяльності на довкілля і, як наслідок, на здоров'ї людини.
 


Список  літератури 

1. Балацкий О. Ф., Вакулюк В. М., Власенко В. М. Зкология й зкономика. К., 1986.
2. Бьістраков 0. Н., Колосов А. В. Экономика й экология. М., 1988.
3. С. Волошин В. В., Еетушевский В. А. НТП: человек и природа.. К.,1988.
4. Генсирук С. А. Рациональное природопользование. М., 1979.
5. Гончар М. Т. Экологические проблеми сельскохозяйственного про-изводства. Львов, 1986.
6. Гутаревич Ю. Ф. Запобігання забруднення повітря двигунами. К., 1982.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.