Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Органи управлння Товариством та їх посадов особи

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 01.06.2012. Год: 2011. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


             Міністерство науки та освіти України
     Приазовський  Державний Технічний Університет
                    Кафедра економічної теорії 
 
 
 
 

                  Семестрове домашнє завдання 
                   З дисципліни : «Діловодство»
                                  16 – Варіант 
 
 
 

                                                                Виконала:
                                                             Студентка групи ОА-07
                                                             Пермякова А. Г.
                                                             Перевірила:
                                                             Капранова О. Г.  
                                                  
 
 

                                         Зміст :
    Органи управління Товариством та їх посадові особи
    Організаційні документи
    Протокол засідання наради і наказу за її результатами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1. Загальнодержавні  законодавчі акти, що регламентують  діяльність акціонерних  товариств.
              Суттєвим при здійсненні будь-якої  економічної діяльності є питання власності. З метою забезпечення вільного економічного самовизначення громадян, використання природного, економічного, науково-технічного потенціалу держави для підвищення життєвого рівня її громадян було прийнято Закон України "Про власність" від 07.02.91р. Згідно з цим законом, право власності - це урегульовані законом суспільні відносини по володінню, користуванню та розпорядженню майном [2, ст.2].
                 Власник може використовувати  своє майно на свій розсуд, у тому числі для здійснення підприємницької діяльності:
                 • Власник має право використовувати майно, яке йому належить для підприємницької діяльності.
                • Результати господарського  використання майна (виготовлена  продукція, отримані доходи) належать  власнику цього майна, якщо інше не встановлено законом або договором.
                 • Власник засобів виробництва та іншого майна має право створювати в установленому законом порядку підприємство, організацію, які є юридичними особами. Юридична особа здійснює право володіння, користування і розпорядження закріпленим за нею майном власника у відповідності зі своїм статутом (положенням) [2, ст.6].
                  Акціонерне товариство є об'єднанням громадян. Об'єднанням громадян є добровільне суспільне формування, яке створюється на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав та обов'язків [10, ст.1].
                  Об'єднання громадян створюються для задоволення певних їх інтересів та забезпечення механізму захисту охороняємих законодавством прав та свобод. У певній мірі цьому сприяє правове оформлення підприємництва.
                  Підприємництво є окремим інститутом у законодавстві. Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на свій страх і ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг і здійсненню торгівельної діяльності з метою отримання прибутку [4, ст.1].
                   Отже, використовуючи своє право власності, право на підприємництво та свободу об'єднання, громадяни створюють господарські товариства. Господарське товариство є підприємством. Підприємство - основна організаційна ланка народного господарства України. Підприємство - самостійний господарюючий суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку (доходу). Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів та послуг [3, ст.1].
                   Господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку [7, ст.1].
                   Акціонерним товариством визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій, рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства [7, ст.24]. Акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій.
                   У випадках передбачених статутом, акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства також в межах несплаченої суми.
                  Загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний фонд акціонерного товариства, який не може бути менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства [7, ст.24].
                   До акціонерних товариств належать: відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватись шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах; закрите акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі.
                    Закрите акціонерне товариство може бути реорганізовано у відкрите шляхом реєстрації його акцій у порядку передбаченому законодавством про цінні папери і фондову біржу, і внесенням змін до статуту товариства [7, ст.25].
                   Нас більше цікавить правове регламентування діяльності відкритого акціонерного товариства, оскільки об'єктом нашого дослідження було ВАТ "Могилів-Подільський консервний завод" м. Могилів-Подільський.
                  Створення акціонерного товариства базується на об'єднанні власності. Вона стає колективною. Право колективної власності виникає на підставі: добровільного об'єднання майна громадян і юридичних осіб для створення кооперативів, акціонерних товариств, інших господарських товариств та об'єднань [2, ст.21].
                  Акціонерне товариство є суб'єктом системи оподаткування України, оскільки платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) є юридичні і фізичні особи, на яких згідно законів України покладено обов'язок сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі) [6, ст.5].
                  Акціонерне товариство створюється і діє на підставі установчого договору та статуту. Установчі документи господарського товариства повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства [7, ст.4].
                 Статут акціонерного товариства, крім відомостей, вказаних вище, повинен містити відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій [7, ст.37].
                Засновниками акціонерного товариства можуть бути юридичні особи та громадяни. Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню акціонерного товариства, відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами. Засновники несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до реєстрації акціонерного товариства. Для створення акціонерного товариства засновники повинні зробити повідомлення про намір створити акціонерне товариство, здійснити підписку на акції, провести установчі збори і державу реєстрацію акціонерного товариства [7, ст.26].
               Акціонерне товариство має право випуску облігацій та інших цінних паперів відповідно до законодавства України про цінні папери і фондову біржу.
              Цінні папери - це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам [5, ст.1].
               Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника. Іменні цінні папери, якщо інше не передбачено законодавством або в них спеціально не вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи). Цінні папери на пред'явника обертаються вільно.
                Законодавець визначає правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та її похідних в Україні. Посадові особи, які порушують законодавство України про цінні папери, несуть кримінальну і майнову відповідальність, установлену відповідними законодавчими актами України [8, ст.14].
                 Цінні папери можуть бути використані для здійснення розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів.
                   Види цінних паперів: 
       • акції;
       • облігації внутрішніх державних і місцевих позик;
       • облігації підприємств;
       • казначейські зобов'язання держави;
       • ощадні сертифікати;
       • векселі;
       • приватизаційні папери.
               Основний вид цінних паперів, що випускає акціонерне товариство - акція. Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства [5, ст.4].
               Також акціонерне товариство  може випускати облігації. Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого проценту (якщо інше не передбачено умовами випуску). Облігації підприємств випускаються підприємствами усіх передбачених законом форм власності, об'єднаннями підприємств, акціонерними та іншими товариствами і не дають їх власникам права на участь в управлінні [5, ст.10].
                Отже, такий цінний папір як акція дає її власнику право на участь в управлінні товариством, тобто право визначати основні напрями та шляхи реалізації виробничої, комерційної та іншої діяльності товариства, головні пріоритети у розвитку соціальної, культурно-побутової сфери. Акціонер обирає керівництво акціонерного товариства (правління), членів та голову спостережної ради, ревізійної комісії, а також може бути обраним до складу вище перерахованих органів. Акціонер приймає безпосередню участь в управлінні підприємством. 
                Загальні принципи управління підприємством закріплено у Законі України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91р.:
                 • Управління підприємством здійснюється у відповідності зі статутом на основі поєднання прав власника відносно господарського використання свого майна та принципів самоуправління трудового колективу.
                • Найняття (призначення, обрання) керівника підприємства є правом власника (власників) майна підприємства та реалізується безпосередньо або через уповноважені ним органи.
                • Рішення по соціально-економічним питанням, які стосуються діяльності підприємства, виробляються та приймаються органами управління з участю трудового колективу та уповноважених ним органів.
               • Вищим керівним органом колективного підприємства є загальні збори (конференція) власників майна. Виконавчі функції по управлінню підприємством здійснює правління [3, ст.14].
               Вищим органом акціонерного товариства  є загальні збори акціонерів  товариства. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери, незалежно від кількості і класу акцій, власниками яких вони є.
               До компетенції загальних зборів належить:
                  1) визначення основних напрямів  діяльності акціонерного товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
                   2) внесення змін до статуту  товариства;
                   3) обрання та відкликання членів ради акціонерного товариства (спостережної ради);
                  4) затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
                   5) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів і положень;
                   6) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства;
                  7) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства;
                  8) вирішення питання про придбання акціонерним товариством акцій, що випускаються ним;
                   9) визначення умов оплати праці  посадових осіб акціонерного  товариства;
                  10) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства;
                 11) прийняття рішення про припинення  діяльності товариства, призначення  ліквідаційної комісії, затвердження  ліквідаційного балансу. 
                 Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більше як 60 відсотків голосів [7, ст.41]. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у ? голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:
                  1) зміна статуту товариства;
                   2) прийняття рішення про припинення діяльності товариства;
                   3) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв товариства;
            З решти питань рішення приймаються  простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах [7, ст.42].
            Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік, якщо інше не передбачено статутом підприємства.
             В акціонерному товаристві може створюватись рада акціонерного товариства (спостережна рада), що здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу. Статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів на раду акціонерного товариства (спостережну раду) може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів. Члени ради акціонерного товариства не можуть бути членами виконавчого органу [7, ст.46].
             Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган, передбачений статутом.
             Роботою правління керує голова правління, який призначається або обирається відповідно до статуту акціонерного товариства.
             Правління вирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів і ради акціонерного товариства (спостережної ради). Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції правління. Правління підзвітне загальним зборам акціонерів і раді акціонерного товариства (спостережній раді) та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені акціонерного товариства в межах, передбачених законом і статутом акціонерного товариства. Роботою правління керує голова, який призначається або обирається згідно із статутом акціонерного товариства [7, ст.47].
            Голова правління акціонерного товариства вправі без довіреності здійснювати дії від імені акціонерного товариства. Інші члени правління також можуть бути наділені цим правом згідно із статутом.
             Голова правління акціонерного товариства організує ведення протоколів засідань правління. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана акціонерам. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з книги протоколів.
             Головою та членами правління товариства можуть бути особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах [7, ст.48].
             Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління акціонерного товариства здійснюється ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів.
             Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами акціонерів згідно із статутом товариства.
             Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, ради акціонерного товариства (спостережної ради), з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Ревізійній комісії акціонерного товариства повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські звіти або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на їх вимогу.
            Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерного товариства або раді акціонерного товариства (спостережній раді).
             Члени ревізійної комісії вправі  брати участь з правом дорадчого  голосу у засіданнях правління. 
            Ревізійна комісія складає висновок  по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс.
           Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами [7, ст.49].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  2)  ОРГАНІЗАЦІЙНО - РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ 

         Організаційно - розпорядчі документи - це документи, що створюються в установленому правовому порядку і використовуються у процесі взаємодії суб'єктів та об'єктів управління як один із засобів закріплення і реалізації їх функцій та завдань.
         Усі установи, заклади, підприємства, організації України у своїй діяльності поряд з актами органів державної влади керуються постановами, положеннями, статутами, правилами, інструкціями тощо.
     а) Статут
        Усі державні та приватні підприємства, а також громадські об'єднання діють на основі статуту.
        Статут — юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність установ, структур, що є в підпорядкуванні органу, громадян, їх відносини з іншими установами та громадянами, права та обов'язки в певній сфері державного управління чи господарської діяльності.
        Статути поділяються на дві групи: типові (загальні) та індивідуальні.
          Типові статути розробляються для певних систем установ вищими органами державної влади та управління, з'їздами громадських організацій, індивідуальні — для певної організації шляхом конкретизації типових статутів вищою установою, якій підлягають підприємства, заклади, відділи тощо.
         Зміст статуту складається з розділів, які мають заголовки та нумеруються арабськими числами.
         Статути після їх затвердження підлягають обов'язковій реєстрації в органах Міністерства фінансів України.
          Реквізити: гриф затвердження вищого органу управління, назва виду документа, заголовок, текст, відмітки про погодження та реєстрацію, дата.
          Для чіткості викладу та зручності читання текст статуту розбивають на статті (пункти), які групують у розділи (позначають римськими числами).
          Окремо слід вирізнити статути, які визначають організацію тієї чи іншої сфери діяльності Збройних Сил України та органів внутрішніх справ України (Стройовий статут, Дисциплінарний статут тощо).
          Загальні    статути    затверджуються    вищими    органами   державної   влади   й управління,  а статути  громадських організацій  приймаються  і  затверджуються їх з'їздами.
          Формуляр-зразок:
       
 

        б) Положення
        Положення — це правовий акт, що визначає основні правила організації і діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств, що їм підпорядковані.
         Існують положення типові та індивідуальні.
         Типові положення розробляються для системи установ та підприємств вищим органом управління, індивідуальні — на підставі типових положень, які затверджуються керівником установи, закладу, організації.
         Положення про установу затверджується розпорядчим документом вищої організації.
         Положення містить такі розділи: загальну частину (преамбулу); основні функції (що треба робити для виконання поставлених завдань); права; порядок утворення й організація праці.
         Положення підписує керівник організації і затверджує вища за підпорядкуванням організація.
          Типовий   формуляр   положення   містить:   герб,   назву   відомства,   організації, структурного підрозділу; гриф затвердження, назву виду документа (положення); місце видання; дату; індекс, заголовок до тексту; текст; підпис; відмітку про положення.
       

     в) Постанова
     Постанова — нормативний акт, що приймається вищими і деякими центральними органами колегіального управління з метою вирішення найважливіших завдань, які стоять перед даними органами, і встановлення найстабільніших норм чи правил поведінки.
     Постанови приймаються Президією Верховної  Ради України, Кабінетом Міністрів  України та іншими органами управління.
     Текст постанови складається з двох частин: констатуючої та розпорядчої. Констатуюча частина містить вступ, оцінку становища чи посилання на розпорядчий документ вищої установи.
     У розпорядчій частині наводяться запропоновані постановою заходи, визначається виконавець, термін виконання. Підписують її дві особи: голова колегіального органу та керуючий справами (секретар).
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.