На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


и т.д.................Наименование:


реферат Обсяг видаткв бюджету як визначальна база побудови податкової системи

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 04.06.2012. Сдан: 2010. Страниц: 16. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ 

        Теоретична частина
        Обсяг видатків бюджету як визначальна база побудови податкової
системи. Особливості оподаткування суб'єктів різних форм власності……… ..3
        Практична частина
        Задача 1………………………………………………………………………12
        Задача 2………………………………………………………………………18
        Задача 3………………………………………………………………………20
        Задача 4………………………………………………………………………23
        Задача 5………………………………………………………………………24
        Задача 6………………………………………………………………………29
        Задача 7………………………………………………………………………32
        Задача 8………………………………………………………………………34
        Задача 9………………………………………………………………………37
        Висновок……………………………………………………………………..38
        Перелік використаної літератури…………………………………………..40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕОРЕТИЧНА  ЧАСТИНА 

ОБСЯГ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА БАЗА ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ  СУБ'ЄКТІВ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 

План
        1.Державний бюджет  та його економічний зміст
        2.Економічна сутність  та склад бюджету
        3.Податкові платежі 

1. Державний бюджет та його економічний зміст 

        Державний бюджет та бюджети органів місцевого самоврядування складаються з двох частин: доходної та витратної. Вони являють собою важливий інструмент регулювання економіки і визначаються, головним чином, змінами в двох сферах:
        - збільшення державних  витрат, підвищення сукупного попиту  і збільшення випуску продукції і взагалі рівня зайнятості населення, а це потребує відповідного збільшення дохідної частини відповідного бюджету;
        - збільшення дохідної  частини може відбуватися в  першу чергу за рахунок збільшення  податкових платежів юридичних  та фізичних осіб, а це приводить  до зменшення доходів суб'єктів оподаткування та погіршення їх матеріального добробуту. Найгірші наслідки це має в період економічних спадів у державі, економічних криз.
        Державний бюджет має  суттєвий вплив і на соціальну  сферу, особливо це стосується країн  з командно-адміністративною економічною орієнтацією. В такій економіці державний бюджет є головним фінансовим джерелом покриття витрат соціальних перетворень та підвищення рівня соціального обслуговування населення країни. В період переходу до ринкової економіки бюджетні кошти зменшують негативні наслідки погіршення матеріального стану більшості населення країни, зменшують наслідки розшарування населення за рівнем матеріального становища.
        Розвиток будь-якої країни, поза залежністю від її економічної  системи, має циклічний характер, тобто економічні піднесення змінюються економічними спадами та кризами і відповідним зниженням життєвого рівня населення. Особливо це стосується найбільш соціально не захищених верств населення, які потребують соціальної допомоги. За цих умов держава проводить соціальну політику, яка спрямована на підтримку таких верств населення за рахунок коштів державного бюджету. Особливо це важливо для України, яка проходить період переходу до ринкової економіки, проводить структурну перебудову економіки і повинна проводити політику зменшення негативних наслідків від кризових та інфляційних процесів, які відбуваються в країні.
        Для виконання державою своїх функцій вона повинна отримувати фінансові кошти в повному  обсязі і в необхідній кількості, а це можливо за умов подальшого розвитку, в першу чергу, сфери виробництва. Ускладнюють формування бюджету країни різні чинники, а саме:
   економічна криза в країні;
   зниження рівня виробництва;
   зменшення податкової бази, як наслідок проведення помилкової
державної податкової політики, або зменшення обсягів діяльності суб'єктів господарювання;
   криза платежів підприємств і, як наслідок, збільшення товарних, тобто
бартерних операцій;
   високі темпи інфляції, в тому числі прихованої і, як наслідок, поява
 тіньового  сектору економіки;
   зменшення інвестування грошових коштів та інших фінансових
 ресурсів  в окремі сектори економіки  країни як у державний, так  і в приватний;
   зростання рівня безробіття;
   загальне погіршення матеріального рівня життя населення та ін.
        Розробка державного бюджету повинна проводитись по загально -
визначеній  методиці. Спочатку визначається витратна частина бюджету, тобто всі необхідні  грошові кошти, які потрібні державі  для виконання своїх функцій. Потім визначається дохідна частина бюджету. Якщо витратна частина бюджету більша ніж дохідна, тобто з'являється дефіцит бюджету, то держава збільшує дохідну частину за рахунок підвищення ставок оподаткування, випуску державних цінних паперів та здійснює інші заходи. Якщо, навпаки, дохідна частина значно перевищує витратну, то проводиться зменшення ставок оподаткування, зниження податкового тиску на платників податкових платежів та ін.
        У світі більшість  країн має дефіцит бюджету. Причини  такого дефіциту можуть бути такі:
   держава бажає і робить великі інвестиційні вкладення в розвиток
нових напрямків діяльності, перебудову економіки, впровадження останніх досягнень науково-технічного прогресу і бажає забезпечити  прогресивні зміни структури  суспільного виробництва;
   коли настають надзвичайні або інші форс-мажорні ситуації і не
вистачає державних резервів для покриття витрат (наприклад стихійні лиха, війни);
   наступає глобальна економічна криза, коли уряд держави втрачає
контроль  над фінансовою системою держави, скорочуються економічні зв'язки між регіонами, країнами і в цьому випадку уряд повинен приймати політичні рішення, спрямовані на стабілізацію фінансового та економічного стану в цілому та вживати відповідні економічні заходи, які потребують додаткових великих фінансових ресурсів;
   наслідок незбалансованості економіки та окремих її частин і
підрозділів, що характерно для країн з перехідною економікою.
        При наявності дефіциту державного бюджету держава вживає різних заходів щодо його зменшення  або ліквідації взагалі. Вони повинні  бути спрямованими, з одного боку, на стимулювання збільшення грошових надходжень до бюджету держави, а з іншого - на зменшення витрат її по різних статтях. До таких заходів відносяться:
   збільшення ставок оподаткування юридичних та фізичних осіб і в
цілому  підвищення податкового тиску;
   державні позики у вигляді випуску різних державних цінних паперів;
   зміна структури інвестування державних коштів і вкладання їх в ті
напрямки  розвитку економіки, які дозволяють отримати найбільші прибутки і найбільшу  віддачу на вкладений капітал;
   застосування різних економічних заходів у вигляді пільг та фінансових
санкцій, які б були спрямовані на збільшення загальносуспільного виробництва  держави;
   поступове зменшення державного фінансування і перехід на
самофінансування.
        У деяких випадках можуть застосовуватись інші заходи, які, однак, у подальшому можуть, навпаки, ще більше погіршити стан економіки. До таких заходів відносяться емісія грошей, затримка у виплаті заробітної плати, пенсій, збільшення цін на споживчі товари та ін. Тимчасово це дає можливість збільшити доходну частину державного бюджету, але при цьому у населення втрачається довіра до держави і посилюються негативні наслідки цих заходів. 

2.Економічна  сутність та склад бюджету 

        Головним бюджетом, на підставі якого проводиться аналіз та планування економічного та соціального розвитку держави в майбутньому періоді, є зведений бюджет. Він складається з показників Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів областей, міст Києва і Севастополя. До зведеного бюджету АРК включається зведений бюджет АРК і зведені бюджети міст республіканського значення та районів республіки. До зведених бюджетів областей включаються показники зведених бюджетів районів і міст обласного значення. Зведені бюджети районів, що входять до складу міст, включаються відповідно до їх зведених бюджетів.
        Розробка державного бюджету на наступний рік починається  з надання Кабінетом Міністрів  до Верховної Ради України проекту державного бюджету до 15 вересня поточного року. В подальшому цей проект обговорюється в комітетах Верховної Ради України і виноситься на обговорення на засідання цього законодавчого органу. Після прийняття Верховною Радою України Закону «Про Державний бюджет України» на наступний рік вона здійснює контроль за виконанням цього бюджету. Згідно зі статтею 98 Конституції України це робить від імені Верховної Ради України Рахункова палата. В кінці звітного року Кабінет Міністрів України звітує перед Верховною Радою України про виконання державного бюджету за звітний період і потім приймається відповідне рішення.
        З метою здійснення контролю за фінансовою діяльністю, проведення аналізу в розрізі дохідної та витратної частин бюджету, забезпечення загальнодержавної та міжнародної  порівнянності бюджетних показників органів державної влади, органів влади АРК, областей, міст, районів, органів місцевого самоврядування, інших організацій, які використовують та розпоряджаються державними коштами, проводиться бюджетна класифікація, яка затверджується Верховною Радою України. Вона, за необхідністю, здійснює відповідні зміни та доповнення. В цілому бюджетна класифікація згідно зі статтею 8 Бюджетного кодексу України має такі елементи:
   класифікація доходів бюджету;
   класифікація видатків бюджету;
   класифікація фінансування бюджету;
   класифікація боргу.
        Доходи бюджету згідно зі статтею 9 Бюджетного кодексу України класифікуються за такими розділами:
   податкові надходження, до яких відносяться всі визначені діючим
законодавством  України податкові платежі як загальнодержавні, так і місцеві;
   неподаткові надходження, до яких відносяться доходи від власності та
підприємницької діяльності, адміністративні збори  й платежі, доходи від некомерційного і побічного продажу, надходження  від штрафів та фінансових санкцій  й інші неподаткові надходження;
   доходи від операцій з капіталом. Під цими доходами розуміють ті, які
отримані  від продажу капітальних активів (земель, основних фондів тощо), а також капітальні трансферти з недержавних джерел (на будівництво будівель і споруд для бюджетних організацій, на придбання обладнання тощо);
   офіційні трансферти. До них відносяться кошти, які отримані від інших
органів державної влади, органів місцевого  самоврядування, інших держав або  міжнародних організацій на безоплатній  та безповоротній основі;
   цільові фонди.
  Зважаючи  на структуру доходів державного бюджету треба зазначити, що
питома  вага податкових надходжень до державного бюджету останнім часом збільшилась у середньому на 9 %, а неподаткових - зменшилась на 2 %.
        Доходи бюджету  поділяються на доходи Державного бюджету  України та доходи місцевих бюджетів. Основним джерелом наповнення державних доходів є податкові надходження. 

3.Податкові  платежі 

        Останнім часом  відбувається значне збільшення обсягів  податкових надходжень до державного бюджету. Певною мірою це свідчить про  зменшення обсягу тіньового обігу капіталу та впровадження державою заходів щодо заохочення сплати податків суб'єктами оподаткування.
        До основних складових  податкових надходжень до Державного бюджету України відносять:
   податок на прибуток підприємств;
   податок на доходи фізичних осіб;
   податок на додану вартість;
   акцизний збір.
  У загальному обсязі податкових надходжень державних  доходів України
найбільша питома вага припадає на податок на доходи фізичних осіб. За останні 4 роки його частка зросла з 20 % до 25 %. Питома вага та динаміка надходжень від прибуткового податку з громадян у структурі надходжень державних доходів за ряд років свідчить про стабільність надходжень цього джерела доходів.
        Починаючи з 2000 р. зменшилася питома вага податку на додану вартість (з 30 % до 23%). Зменшення обсягу надходжень цього джерела доходів свідчить про збільшення обсягу пільг по цьому податку, але динаміка надходжень від податку на додану вартість та питома вага у структурі зведеного бюджету України за останні роки дозволяє стверджувати про стабільність та ефективність цього джерела доходів.
        У бюджеті проводиться  чітке розмежування та поділ податкових платежів на ті, що закріплюються за бюджетами органів місцевого  самоврядування, і ті, що затверджуються за державним бюджетом. За бюджетами органів самоврядування закріплюються:
   прибутковий податок з громадян. Він закріплюється в таких
пропорціях: 100 % загального обсягу прибуткового податку  з громадян, що справляється на цій  території, з них 75 % за бюджетами міст обласного значення та 25 % за бюджетами міст районного значення, сіл, селищ;
   державне мито в частині, яка належить відповідним бюджетам;
   плата за ліцензії на здійснення окремих видів господарської діяльності
та сертифікати, які видаються місцевими органами виконавчої влади згідно з чинним законодавством;
   плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;
   плата за торговий патент за здійснення окремих видів підприємницької
діяльності;
   адміністративні штрафи та різні інші фінансові санкції, які були
накладені різними виконавчими органами;
   єдиний податок, який сплачують суб'єкти малого бізнесу.
  Згідно  з існуючими законодавчими актами до Державного бюджету
України надходять такі податкові платежі:
   податок на додану вартість;
   акцизний збір;
   ввізне мито;
   податок на прибуток;
   доходи від продажу квот за здійснення зовнішньоекономічних
операцій;
   доходи від приватизації державного майна та його реалізації;
   плата за оренду цілісних майнових комплексів загальнодержавної
форми власності;
   єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний
кордон  України;
   митні збори;
   рентна плата за нафту, яка добувається на території України;
   надходження від розміщення тимчасово вільних залишків бюджетних
коштів;
   плата за ліцензії на визначені види господарської діяльності;
   плата за спеціальне користування природними ресурсами та інше.
  В склад  бюджетів АРК, обласних та Київського і Севастопольського
міських бюджетів включаються такі податкові  платежі:
   податок на доходи фізичних осіб;
   акцизний збір;
   податок на прибуток підприємств (у розмірах, які передбачені
законодавством  України);
   платежі за спеціальне користування природними ресурсами місцевого
значення;
   податок на промисел;
   плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;
   місцеві податки та збори;
   фіксований сільськогосподарський податок;
   єдиний податок для суб'єктів малого бізнесу;
   плата за землю та інші.
  Бюджети міських органів (районних, міських  обласного підпорядкування)
складаються з:
   податок на прибуток підприємств комунальної форми власності;
   податку на доходи фізичних осіб у межах, які визначені радою
народних  депутатів вищого рівня;
   плати за землю в розмірах, які визначені радою народних депутатів
вищого  рівня;
   місцевих податків та зборів й інших доходів.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача  № 1 

        На підприємстві ВАТ "Орбіта" працює 14 робітників у штаті і 3 робітника за сумісництвом. В таблиці 1 розрахувати утримання із заробітної плати і заробітну плату до виплати. Розрахувати податки до державних соціальних фондів від витрат на оплату праці. Заповнити бланки звітності по зарплаті. Строк виплати заробітної плати на підприємстві 5 і 20 числа кожного місяця (рівними частинами). Суми нарахованої заробітної плати наведені у таблиці 1.
        Із заробітної плати  утримується:
         а) до Пенсійного фонду (ПФ) –2 % ;
         б) до Фонду державного соціального страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням (ФСС) – 0,5 % при заробітній платі до прожиткового мінімуму 669 грн., 1 % при заробітній платі більш прожиткового мінімуму 669 грн.;
         в) до Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття (ФССБ) – 0,6 %;
         г) податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) – 15% від нарахованого доходу за винятком обов’язкових утримань із доходу і соціальної пільги. Соціальна пільга – це сума, на яку зменшується оподаткований дохід при нарахуванні податку з доходів фізичних осіб. Ураховується соціальна пільга до штатних робітників підприємства при заробітній платі до прожиткового мінімуму 669 грн., помноженого на коефіцієнт 1,4 (669 х 1,4 = 940 грн.). У 2008 році соціальна пільга складає 302,50 грн. (50 % від мінімальної заробітної плати на початок року 605 грн.);
         д) до профспілкової організації – 1 %. 

Рішення 

         Утримання із заробітної плати:
         - до Пенсійного фонду (ПФ):  348,90 грн.
          - до Фонду державного соціального страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (ФСС): 171,18 грн.
         - до Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття (ФССБ): 104,67 грн.
         - податок з доходів фізичних осіб (ПДФО): 2296,18 грн.  
         - до профспілкової організації: 174,45 грн.   
         Усього утримання із заробітної плати: 3095,38 грн.
         Заробітна плата до виплати: 14349,62 грн.
         Від витрат на оплату праці нараховується:
         а) до Пенсійного фонду (ПФ) – 33,2 %:
             за місяць: 5791,74 грн.
             за квартал: 17375,22 грн.
         б) до Фонду державного соціального страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням (ФСС) – 1,4 %:
             за місяць: 244,23 грн.
             за квартал: 732,69 грн.
         в) до Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття (ФССБ) - 1,6 %:
             за місяць: 279,12 грн.
             за квартал: 837,36 грн.
         г) до Фонду державного соціального страхування від нещасливих випадків на підприємстві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (ФССТ) (страховий тариф залежить від класу професійного риску виробництва, наведений у таблиці 3) (клас виробництва за варіантами) - 1,02 %:
             за місяць: 177,94 грн.
             за квартал: 533,82 грн.
         Розрахунок податків із заробітної плати:
             за місяць: 6493,03 грн.
             за квартал: 19479,09 грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
      Таблиця 1 - Відомість нарахування і утримання із заробітної плати, грн.
п/п
ПІБ Штат або  сумісництво Нарахована заробітна плата (дохід)
Утримано  із зарплати: До виплати
ПФ ФСС ФССБ соціальна пільга* ПДФО профспілка усього утримано
1 Андрєєв О.М. Шт. 1480,00 29,60 14,80 8,88   214,01 14,80 282,09 1197,91
2 Богуш В.В. Шт. 1505,00 30,10 15,05 9,03   217,62 15,05 286,85 1218,15
3 Бородко А.С. Шт. 1540,00 30,80 15,40 9,24   222,68 15,40 293,52 1246,48
4 Варяг П.Р. Шт. 1575,00 31,50 15,75 9,45   227,75 15,75 300,20 1274,80
5 Волков О.О. Сум. 650,00 13,00 6,50 3,90   93,99 6,50 123,89 526,11
6 Воронько В.Р. Сум. 625,00 12,50 6,25 3,75   90,38 6,25 119,13 505,87
7 Грубий Н.Г. Шт. 655,00 13,10 3,28 3,93 302,50 49,83 6,55 76,69 578,31
8 Донченко О.С. Шт. 700,00 14,00 7,00 4,20 302,50 55,85 7,00 88,05 611,95
9 Коломийцев  Ф.С. Шт. 755,00 15,10 7,55 4,53 302,50 63,80 7,55 98,53 656,47
10 Коротков П.Л. Шт. 795,00 15,90 7,95 4,77 302,50 69,58 7,95 106,15 688,85
11 Коршун Г.В. Шт. 860,00 17,20 8,60 5,16 302,50 78,98 8,60 118,54 741,46
12 Литяга В.В. Сум. 930,00 18,60 9,30 5,58   134,48 9,30 177,26 752,74
13 Лютий С.Р. Шт. 955,00 19,10 9,55 5,73   138,09 9,55 182,02 772,98
14 Морозов О.Д. Шт. 1010,00 20,20 10,10 6,06   146,05 10,10 192,51 817,49
15 Назарчук Н.З. Шт. 1070,00 21,40 10,70 6,42   154,72 10,70 203,94 866,06
16 Олійник І.І. Шт. 1130,00 22,60 11,30 6,78   163,40 11,30 215,38 914,62
17 Перевєрзєв  І.М. Шт. 1210,00 24,20 12,10 7,26   174,97 12,10 230,63 979,37
  Усього за місяць   17445,00 348,90 171,18 104,67 1512,50 2296,18 174,45 3095,38 14349,62
       Усього  витрати на оплату праці за квартал:17445,00 * 3  = 52335,00 грн.
 

       
       Таблиця 2– Вихідні дані до задачі 1
№ п/п Варіант
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1450 1455 1460 1465 1470 1475 1480 1485 1490 1495 1500 1505

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.