На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Реструктуризация и санация пидприэмств

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 05.06.2012. Сдан: 2011. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ТЕМА 17. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ І САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ
  

Спад та кризові  явища в економіці посилили негативні  процеси, а саме знизили купівельну спроможність і відповідно, попит  на товари широкого вжитку. Значна кількість  підприємств стала збитковою, неплатоспроможною. Стійка і хронічна неплатоспроможність підприємства з фінансової точки зору означає, що таке підприємство:
поглинає ресурси  чи кошти кредиторів;
И формує недоїмки по податках й інших обов'язкових  платежах, що приводить до блокування виконання бюджетних виплат;
ЕЭ стає причиною наростання кризових явищ в економіці, оскільки виключає певну частину  ресурсів із нормального господарського обігу;
ЕЭ ставить  своїх кредиторів перед вибором  надання підприємству контрольованого  шансу на подолання внутрішньої  фінансової кризи і укладення з ним відповідної тимчасової угоди, або ж вимоги ліквідаційного підприємства та продажу його майна для задоволення зобов'язань перед кредиторами;
И може само оцінити  власний кризовий стан і власну неспроможність до розрахунків по своїх зобов'язаннях і розпочатій привінтивний діалог з кредиторами щодо подальших відносин, або ж про власну ліквідацію як підприємства. В такій ситуації без проведення реструктуризації сподіватись на виживання просто неможливо.
Передує процесу  реструктуризації детальний аналіз технічної, економічної і фінансової ситуації (який вид продукції буде випускатись після реструктуризації, як будуть використовуватись вивільнені виробничі потужності, яка буде при цьому величина прибутку). Якщо виробництво не може бути відновлено, то підприємство підлягає закриттю. Завдання реструктуризації:
—відновити  конкурентоспроможність і платоспроможність  підприємства;
—домогтися  виживання підприємства.
Реструктуризація  на рівні підприємства стосується перебудови всіх сфер його діяльності, починаючи від виробничо-технічних та організаційних систем і завершуючи фінансовими аспектами і проблемами власності. Одним із критеріїв успішності реструктуризації виступає здатність фірми бути прибутковою в новому економічному середовищі.
Реструктуризація на макрорівні спрямовується на зміну співвідношення окремих галузей та підгалузей, рівня розвитку елементів ринкової інфраструктури, механізмів і важелів управління економікою, приватизаційними процесами.
В цілому будь-яка  реструктуризація має забезпечувати в кінцевому випадку платоспроможність підприємств, що обумовлюється зменшенням витрат, підвищенням продуктивності праці, запровадженням нової технології, модернізацією обладнання.
II Реструктуризація  — це комплекс реорганізаційних  заходів, які мають на меті вихід підприємства з кризи і забезпечення його подальшого розвитку. В "Методичних рекомендаціях щодо проведення реструктуризації державних підприємств" Мінекономіки України реструктуризація підприємства визначається як здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форм власності, оздоровлення, збільшення обсягів випуску конкурентноспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва.
При цьому вважається, що процесам реструктуризації підлягають, як правило, слабкі, неплатоспроможні підприємства, що стоять на межі банкрутства, однак і прибуткові підприємства використовують різні варіанти реструктуризації.
Єдиного рецепту  реструктуризації не існує. Вона може вестись в багатьох напрямках як паралельно, так і послідовно в залежності від конкретної ситуації на підприємстві, специфіки галузі та загального економічного середовища. Вона може потребувати додаткових інвестицій на модернізацію, впровадження нових технологій, розробку нової продукції, проникнення на нові ринки. Як правило, ці дії застосовуються в межах стратегічної реструктуризації. Проте, деякі кроки можна зробити швидко протягом 10—12 місяців, використовуючи при цьому тільки внутрішні можливості підприємства. Ці дії характерні для оперативної реструктуризації.
перепрофілювання  підприємств;
виділення окремих  структурних підрозділів для  подальшої діяльності;
виділення окремих  структурних підрозділів як нових  юридичних осіб;
злиття двох і більше підприємств з утворенням нової юридичної особи.
Необхідність  проведення реструктуризації може визначатися  широким колом зовнішніх і  внутрішніх причин.
докорінні зміни  на ринках розвинутих країнах (уповільнення темпів розвитку цих країн, більш  агресивний експорт і пошук додаткових ринків збуту, зменшення ступеня державного регулювання економіки);
зміни соціально-економічних  систем (трансформація економічних  систем країн Центральної та Східної  Європи і Азії, зростання долі приватного сектору);
політика уряду (податкова, кредитна, митна, соціальна, інформаційна).
Внутрішні фактори  реструктуризації незадовільний рівень загального менеджменту (слабка орієнтація на ринок, відсутність стратегії, низька кваліфікація кадрів);
слабкий фінансовий менеджмент з питань: управління грошовими потоками, прийняття інвестиційних рішень, управління затратами;
неконкурентоспроможність  продукції (поява нових продуктів  і конкурентів, виробництво застарілої продукції, падіння обсягів продажу);
високі затрати (високий рівень точки беззбитковості,
високі постійні затрати, високі змінні затрати, високий  рівень втрат, висока вартість сервісу);
слабка робота служби маркетингу;
конфлікт інтересів (власників, робітників, клієнтів, партнерів).
В умовах України  дія цих чинників підсилюється загальною економічною кризою, яка характеризується довготривалим спадом виробництва, невиправданим зростанням цін на ресурси і товари, розладом прямих господарських зв'язків і каналів збуту продукції, браком фінансових коштів і тривалою невиплатою заробітної плати, погіршенням фінансово-економічних показників діяльності, руйнуванням системи соціального захисту населення.
Зовнішні фактори  реструктуризації
технологічний прогрес (новітні технології, передові методи комунікації та інформаційного зв'язку; зниження затрат на обробку даних, ефективні транспортні мережі); міжнародна економічна інтеграція (скорочення торгівельних і митних бар'єрів, більш вільний потік капіталу, підвищення мобільності робочої сили, утворення економічних блоків та союзів, монетарна інтеграція та створення міжнародних валют);
Основні показники  реструктуризації прибутковість;
наявність позитивних грошових потоків основної діяльності;
зростання продуктивності праці;
зростання продуктивності всіх видів ресурсів;
зростання обсягів  експорту.
від Зміни, які проводяться в процесі реструктуризації можуть стосуватись:
модернізації  — оновлення устаткування і технології;
реорганізації — зміни методів і розподілу  праці; потоків інформації;
адаптації —  пристосування елементів підприємства до поточних умов;
нововведень —  продуктових і процесних.
Таким чином, реструктуризація в широкому розумінні:
передбачає комплексність  змін, а не зміни тільки однієї сфери  функціонування (маркетинг, фінанси, виробництво);
є постійним  інструментом управління, а не реалізацією одноразової мети;
може охоплювати майнові перетворення як елемент  змін;
підлягає модифікації  і корегуванню в ході реалізації.
Характер та особливості реструктуризаційних  процесів значною мірою залежать від виду реструктуризації. Розрізняють  наступні види реструктуризації:
залежно від  мети змін — санаційну, адаптаційну, випереджаючу;
залежно від  об'єкту зміни — операційну, фінансову, реструктуризацію власності;
в залежності від  тривалості періоду — оперативну, стратегічну.
В залежності від  повноти охоплення проблем підприємства можна стверджувати, що є обмежена (або часткова) і комплексна (або повна) реструктуризації.
Санаційна (відновна) реструктуризація застосовується, коли підприємство знаходиться у передкризовому або кризовому стані і має  за мету вийти з нього. Ознаками такого стану є:
втрата ринкових позицій;
проблеми з  постачанням та залишками матеріалів, незавершеність виробництва;
великі запаси готової продукції;
заборгованість  перед банками, кредиторами та державою;
втрата ліквідності.
Основними напрямками реструктуризації дій в цій ситуації є:
скорочення ресурсів; скорочення ринків; скорочення пропозиції; зменшення фізичних обсягів.
2)Адаптаційна  (прогресивна) — використовується  при відсутності кризи, але  при появі негативних тенденцій  з метою їх подолання та адаптації підприємства до нових ринкових умов.
Ознаками такого стану є: зниження загальної ефективності; вичерпання ринкового потенціалу; відсталість  у порівнянні із світовими стандартами; перспективи на інших ринках; низька ефективність управління.
В рамках цієї реструктуризації найчастіше запроваджуються: Ь просторова диверсифікація — розвиток нових  внутрішніх та
зовнішніх ринків;
5 продуктова  диверсифікація — розвиток нових  продуктів, як споріднених так  і відмінних.
3)Випереджаюча  — має місце в успішних компаніях, які передбачають можливість зміни умов функціонування і прагнуть підсилити свої ключові компетенції та конкурентні переваги.
Характерними  рисами такої реструктуризації є: Ъ  стратегічні альянси, купівля —  продаж бізнесів. Якщо розглядати види реструктуризації в залежності від об'єкту то вони мають такі відмінності:
4)Операційна  — стосується певної господарської  діяльності, результатом якої є  прибуток або збитки. Під час  її проведення всі дії по  узгодженню обсягів продажу, запасів  сировини, матеріалів, готової продукції позначаються на зміні структури активів.
Основними кроками  в цій діяльності виступають: скорочення чисельності працюючих; отримання  прибутків від зростання продуктивності праці для їх реінвестування; стабілізація заробітної плати або її ріст повільнішими темпами, ніж продуктивність праці, з метою акумуляції додаткових прибутків; -» позбавлення від об'єктів соціальної сфери та зайвих активів; пошук нових ринків та нових партнерів; впровадження нових продуктів та підвищення якості продукції.
5)Фінансова —  стосується управління пасивами  компанії, а саме її заборгованістю.
Фінансова реструктуризація передбачає зміну структури пасивів  шляхом: о відстрочки погашення заборгованості; зниження процентної ставки по заборгованості; визначення більш вигідної для підприємства схеми погашення заборгованості; заміни частки заборгованості на акції; анулювання частки або всієї заборгованості; отримання від кредиторів нових позик, або гарантій.
Реструктуризація  власності — стосується зміни  розподілу влади на підставі і участі у власному капіталі.
Оперативна реструктуризація здійснюється в коротко му періоді, коли підприємство не може розраховувати  на зовнішні джерела фінансової допомоги і вирішує питання підвищення своєї ліквідності за рахунок  внутрішніх ресурсів в рамках санаційної реструктуризації. Вона полягає у визначенні головних видів діяльності ринків і компаній, виявленні слабких сторін у здійсненні основних функцій і розробці конкретних пропозицій по їх усуненню з мінімальними витратами і вивільненням зайвих ресурсів.
Стратегічна—  здійснюється в довгостроковому  періоді, базується на результатах  оперативної реструктуризації і  передбачає залучення як внутрішніх так і зовнішніх джерел фінансування в межах адаптаційної та випереджаючої реструктуризації. Вона може передбачати такі дії: диверсифікація виробництва; завоювання нових ринків збуту; придбання нового устаткування; впровадження новітніх технологій; сертифікація виробництва; реструктуризація організаційної структури підприємства; підвищення кваліфікації персоналу; реструктуризація власності; купівля — продаж бізнесу.
Етапи реструктуризації обґрунтування необхідності змін;
формування команди;
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.