Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Маркетинг на Корпорацї « Бсквт Шоколад» ATЗT « Харквська бсквтна фабрика»

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 07.06.2012. Сдан: 2011. Страниц: 13. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи маркетингу
   Визначення, цілі та завдання маркетингу………………………………8
   Елементи маркетингу……………………………………………………13
Висновки  за першим розділом
Розділ 2. Маркетинг на Корпорації “Бісквіт-Шоколад”АТЗТ “Харківська бісквітна фабрика».
2.1. Характеристика ринку харчової промисловості України………………18
2.2. Історія розвитку підприємства…………………………………………...26
2.3. Характеристика основних показників виробничо – господарської діяльності підприємства…………………………………………………………29
2.4. Маркетинг підприємства…………………………………………………32
2.5. Рекомендації щодо політики підприємства та сегментування споживчого ринку………………………………………………………………..34
Висновки  за другим розділом
Загальні  висновки та пропозиції
Перелік використаних джерел
Додатки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     АНОТАЦІЯ
     Маркетинг відіграє провідну роль в економіці України в умовах становлення і розвитку ринкових економічних відносин. Це зумовлює необхідність застосування у підприємницькій діяльності маркетингових рішень, неординарних підходів, які ґрунтуються на глибокому вивченні ринку та потреб споживачів. Нині маркетинг для підприємця є тим світилом, яке вказує на вірний ефективний шлях діяльності в умовах нестабільності, непередбачуваності, турбулентності зовнішнього середовища. Неврахування маркетингових засад у практичній діяльності неодмінно призводить до втрати конкурентних позицій підприємства та прихильності його споживачів, і як результат — до зниження обсягів продажу та прибутковості. Інструментарій маркетингу застосовується в різних галузях економіки, у різних сферах бізнесу, тому маркетинг є сьогодні філософією бізнесу.
     АННОТАЦИЯ
     Маркетинг играет ведущую роль в экономике  Украины в условиях становления  и развития рыночных экономических  отношений. Это предопределяет необходимость  применения в предпринимательской  деятельности маркетинговых решений, неординарных подходов, основанных на глубоком изучении рынка и потребностей потребителей. Сейчас маркетинг для  предпринимателя является тем светилом, которое указывает на верный эффективный  путь деятельности в условиях нестабильности, непредсказуемости, турбулентности внешней  среды. Не учет маркетинговых принципов в практической деятельности неизбежно приводит к потере конкурентных позиций предприятия и приверженности его потребителей, и как результат - к снижению объемов продаж и прибыльности. Инструментарий маркетинга применяется в различных отраслях экономики, в разных сферах бизнеса, поэтому маркетинг сегодня философией бизнеса. 
 

     Annotation
     Marketing plays a leading role in Ukraine's economy in the formation and development of market economic relations. This necessitates the use in business marketing solutions, unusual approaches, based on a thorough study of market and consumer needs. Today, marketing for entrepreneurs is that lights, indicating the correct effective way to work in conditions of instability, unpredictability, turbulence environment. Ignoring marketing principles in practice inevitably leads to loss of competitive position of enterprise and commitment of its customers, and as a result - to lower sales volumes and profitability. Marketing tools applied in various industries in various fields of business, so marketing is a business philosophy today. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: маркетинг, товар,ціна, просування,канали збуту, реклама.
КЛЮЧЕВІЕ  СЛОВА: маркетинг, товар, цена, продвижение, каналы сбыта, реклама.
SPELL WORDS: marketing, product, place, promotion, place, advertisement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП
      Курсова робота на тему Маркетингова діяльність промислового підприємства на прикладі ATЗT « Харківська бісквітна фабрика».  Робота складається з двох розділів, кожен з яких містить декілька підрозділів. В роботі представлені чотири таблиці, в яких наведені дані компанії. Дані представлених таблиць розраховані з допомогою формул Excel. В роботі використано 31 літературних джерела, з яких 6 Законів України.
      Перший  розділі курсової роботи включає  теоретичну частину, що розкриває цілі та завдання, елементи маркетингу. По завершенні розділу зроблені висновки, які дозволяють перейти до наступного розділу.
      Другий  розділ "Аналіз маркетингової діяльності в АТЗТ "Харківської кондитерська фабрика" і розроблення рекомендацій по її вдосконаленню. Другий розділ розкриває організаційно економічну характеристику суб'єкта та умови його господарювання, дає аналіз маркетингової, фінансової діяльності. Також виявлено сучасні перспективи та проблеми розвитку фабрики, розроблені рекомендації щодо вдосконалення її господарської діяльності.
      В кінці курсової роботи зроблені висновки, на основі яких можна зрозуміти характер та напрямок  діяльності  підприємства  "Харківської кондитерської фабрика". Запропоновані в роботі пропозиції по вдосконаленню господарської діяльності фабрики можуть бути використані керівництвом в подальшій його роботі.
      Розрахунковий матеріал представлений у вигляді  комп'ютерної задачі за допомогою  таблиць Excell. 
 
 
 
 

      РОЗДІЛ 1
      ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ 

      1.1.Визначення, цілі та завдання маркетингу
      Серед понять, що стали ознакою сучасного  бізнесу, особливе місце посідає маркетинг. Саме слово “ маркетинг” з'явилося у Сполучених Штатах Америки в процесі пошуку місцевими фермерами ринку збуту для своєї продукції. Йшлося про оволодіння ринком - Market Getting. Пізніше з цих двох слів утворилося одне - маркетинг.
      Як  академічна дисципліна маркетинг вперше виник у США. Ще 1905 року активно пропагують ідеї маркетингу Європейський комітет маркетингу, Міжнародна асоціація маркетингу, утворюються національні інститути та асоціації маркетингу; 1997 року засновано Українську асоціацію маркетингу.
Можна відокремити три підходи до визначення суті маркетингу:
* маркетинг як самостійний вид  підприємницької діяльності;
* маркетинг як функція управління;
* маркетинг як сучасне бачення  філософії бізнесу.
      Налічується понад 2000 визначень понять маркетингу. Кожне з них тією чи іншою мірою відображає його призначення , функції, основний зміст. Проте ключовим поняттям будь - якого визначення є потреби споживачів. Секрет успіху фірми на конкурентному ринку - в умінні найкраще їх задовольнити.
Саме  потреби стають поштовхом для  створення товарів, що задовольняють  ці потреби. Маркетинг як процес передбачає обмін між двома сторонами - продавцем і покупцем, кожна з яких отримує те, що їй потрібно : покупець - товари, послуги, а продавець - прибуток або інший фінансовий чи не фінансовий зиск.
      Усі компанії хочуть досягти успіху. Для  процвітання компанії мають значення багато факторів : правильно вибрана стратегія, службовці віддані компанії, добре налагоджена система інформування, точне виконання програми маркетингу. Проте передові компанії сьогодення мають одну спільну рису - вони максимально орієнтовані на споживача і уся робота побудована на основі маркетингу. В цих компаній одна ціль : розуміння і задоволення потреб споживача та чітко визначених цільових ринках. Вони спонукають кожного службовця компанії створювати найвищу споживчу вартість, забезпечуючи повне задоволення потреб клієнтів. Вони знають, що лише такий підхід дозволить отримати бажану долю ринку і прибуток.
      Саме  відділи маркетингу більше, ніж інші підрозділи турбуються про споживачів. Створення споживчої вартості і задоволення потреб клієнта - суть сьогоденної теорії і практики маркетингу.
      Найпростіше поняття маркетинг можна пояснити таким чином :
  “Маркетинг - це одержання прибутку із задоволення споживача. Ціль маркетингу – залучати нових клієнтів, забезпечуючи вищу споживчу вартість, і зберігати старих клієнтів, постійно задовольняючи їх потреби, які постійно змінюються”.
      Сьогодні  маркетинг широко використовується у всіх країнах світу. Більшість держав Північної та Південної Америки, Західної Європи, Південно-Східної Азії мають добре розвинуті маркетингові системи. Навіть у Східній Європі і колишніх радянських республіках, де саме слово “маркетинг” звучало незвично, значні політичні та соціальні зміни створили умови для розвитку маркетингу
      Ситуації  на ринку змінюються надзвичайно швидко. Практично кожен день з'являються нові ринки збуту, розширюються торгові об'єднання, а засоби розповсюдження інформації про товари і методи їх реалізації змінюються революційними темпами. Маркетинг безумовно реагує на зміни, хоча він як і раніше направлений на виявлення потреби запитів потенційних споживачів, визначення цільових ринків, з подальшою розробкою для них відповідних товарів та послуг, а також комплексу заходів щодо їх обслуговування . Але маркетинг - це набагато більше, ніж просто різновид економічної діяльності; це філософія , яка об'єднує всю організацію. Ціль маркетингу у тому, щоб побудувавши стійкі, довготривалі відносини зі споживачами, задовольняти їх потреби з перевагами для себе. Щоб повністю задовольнити споживача маркетинговій службі необхідно тісно співпрацювати з персоналом організації, з підприємствами та іншими організаціями, які так чи інакше впливають на роботу компанії.
      Маркетинг - це не лише організація і збут. Справжній маркетинг займається не так збутом, як вивченням того що потрібно виготовляти. Організації досягають лідерства на ринку , якщо вони спроможні зрозуміти потреби споживача і найти такі способи задоволення, які забезпечать найвищу цінність, якість і сервіс. Ніякі об'єми реклами або збуту не в змозі компенсувати незадоволеність споживача. У маркетинговій практиці використовується аналогічний підхід і для задоволення потреб осіб, які не є кінцевими споживачами продукції.
      Маркетинг оточує нас усюди. Ми усі є споживачами, у всіх сферах споживчих взаємовідносин, починаючи від пропозиції чи споживання послуг в сфері освіти і закінчуючи чергою у поштовому відділенні і поїздкою в експресі, а також при різноманітних фінансових операціях. Маркетинг необхідний не лише компаніям - виробникам, працівникам оптової та роздрібної торгівлі, але й кожній людині та організації
      Ціллю маркетингу є не продаж за принципом “ не обманеш - не реалізуєш”, а задоволення потреб клієнтів. Реалізація і реклама - лише верхівка маркетингового айсбергу. Хоча ці два компоненти важливі, але вони не більше, ніж складові маркетингового комплексу, до того ж часто не найважливіші. Якщо спеціаліст з маркетингу виконав чималу роботу щоб зрозуміти потреби клієнта, створив товар, який має високу споживчу вартість, за прийнятною ціною, окрім цього правильно розповсюджував і ефективно рекламував, то продати цей товар буде дуже легко.
      Проблема  організації маркетингу на підприємствах є важливою у сучасних умовах. Зокрема для України ця проблема є досить гострою, оскільки комерціалізація і приватизація призвела до реорганізації структури аппарату управління, значного його скорочення. За таких умов створити службу маркетингу дуже важко.
      Більшість вітчизняних підприємств, за умов ринкової економіки, маркетингову діяльність розпочали зі створення підрозділів ( відділів,служб ) маркетингу з відповідними функціями. Але таким чином проблема ринкової орієнтації підприємства не вирішується. Для цього маркетинг повинен стати філософією бізнесу, якої дотримуються всі працівники фірми Маркетинг як філософія бізнесу означає орієнтацію усієї діяльності фірми - від проектування та виробництва та збуту товарів - на задоволення потреб споживачів.
Згідно  з маркетинговою філософією підприємство прагне задовольнити потреби споживача ( звичайно, з вигодою для себе). Ця концепція принципово відрізняється від збутової орієнтації, коли підприємство основну увагу приділяє виготовленню продукції, яку потім треба “збувати”.
      Маркетинг як сучасна філософія бізнесу  ґрунтується на певних принципах. Принципи маркетингу - основні положення, обставини, вимоги, які визначають сутність маркетингу та покладені в його основу. До основних принципів можна віднести:
* орієнтованість на споживача,  його потреби і вимоги, що передбачають пропонування ринку не товарів та послуг, а засобів вирішення проблем споживачів;
* гнучкість у досягненні поставленої  мети шляхом адаптації до вимог ринку з одночасним спрямованим впливом на нього;
* комплексний підхід до розробки  маркетингових планів, який передбачає використання не окремих маркетингових заходів, а комплексу маркетингу, поєднання окремих елементів якого дозволяє досягти визначених цілей;
* спрямованість на довгострокову  перспективу розвитку фірми.
Наведеним переліком принципи маркетингу не обмежуються.
      Нині  майже немає науково - методичного забезпечення. До того ж , є проблема кадрового забезпечення. Тому дуже важливим є вирішення проблем маркетингу, що дасть змогу вітчизняним товарам бути більш конкурентно здатними не лише в Україні, а й закордоном. Створення маркетингових служб є необхідним аспектом побудови системи маркетингу і дозволить економіці країни бути більш сильною і розвиненою.
      Потрібно  зазначити, що маркетинг актуальний для будь - якої сфери людської діяльності. Це зауваження є принциповим, оскільки частими є випадки, коли маркетинг сприймається як прерогатива сфери бізнесу або, ще вужче, комерційної, торгової діяльності. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Елементи маркетингу
      Маркетингова  діяльність не обмежується виявленням споживчих потреб. Жодна організація  не може задовольнити всіх споживачів, тому вона має зосередити свої зусилля  на задоволенні потреб певної групи  споживачів, які утворюють цільовий ринок організації. Тобто те коло покупців, на яке воно спрямовує  свою діяльність і маркетингову програму.
      Після вибору цільового ринку організація  розробляє дії щодо вдосконалення  його потреб. Керівник служби маркетингу відповідає за розроблення комплексної  програми,мета якої полягає у виведенні  товару на ринок. Її можна досягти, застосувавши сукупність чотирьох складників комплексу  маркетингу, які називаються концепцією « 4Р» ( за першими літерами англійських  слів product –товар, price – ціна,promotion – просування, place – канали збуту )
Товар – це товари, послуги та ідеї, призначенні для задоволення потреб споживачів.
Ціна  – це грошова сума, яку споживачі  мають заплатити за отримання  товару.
Просування  – це засоби зв’язку між продавцем  і споживачем.
Канали  збуту – це засоби переміщення  продукту від виробника до кінцевого  споживача.
  Товар
   Товар є одним з елементів комплексу  маркетингу, разом із ціною, методами поширення і просування. Товар - все, що може задовольнити потребу або  потребу і пропонується ринку  з метою залучення уваги, придбання, використання або споживання. Це можуть бути не тільки фізичні об'єкти, але  й послуги, особи, місця, організації, ідеї і т.д.
     Існує три рівні товару: товар за задумом, товар в реальному виконанні  та товар з підкріпленням.
 Товар  за задумом - серцевина поняття  товару в цілому. На цьому рівні  дають відповідь на запитання:  що насправді буде купувати  покупець? Адже, по суті, будь-який товар-це укладена в упаковку послуга для вирішення якоїсь проблеми. Наприклад, покупці купують не свердла певного діаметру, а отвори того ж діаметру. Тому, завдання діяча ринку - виявити приховані за будь-яким товаром потреби і продавати не властивості цього товару, а вигоди від нього.
 Розробнику  належить перетворити товар за  задумом в товар в реальному  виконанні. Губна помада, комп'ютери  і т.д. - Все це товари в реальному  виконанні. Товар у реальному  виконанні може володіти п'ятьма  характеристиками: якістю, властивостями,  зовнішнім оформленням, марочним  назвою і упаковкою.
І, нарешті, розробник може передбачити надання  додаткових послуг і вигод (поставку і кредитування, монтаж, після продажне обслуговування, гарантії), складових  товар з підкріпленням. Якщо розглядати комп'ютер, то підкріпленням до товару служать інструкції, робочі програми, послуги з доставки, програмування, ремонту, гарантії та ін.. Ідея підкріплення товару змушує діяча ринку придивитися  до існуючої у клієнта системі  споживання в цілому.
  2 Ціна (price) розглядається з погляду підходів до цін:
  прейскуранти,
  знижки,
  націнка,
  терміни виплати,
  кредит,
  умови платежу тощо;
Ціна  встановлюється таким чином, щоб  сприяти продажу і водночас забезпечувати певний дохід підприємству[ 17].
3 Просування
     Основними методами просування товару є: реклама, стимулювання збуту, паблік рилейшнз (зв'язки з громадськістю), особистий продаж та прямий маркетинг. Реклама - будь-яка оплачувана форма неособистого представлення і просування ідей, товарів і послуг. Стимулювання збуту - різноманітні короткострокові заохочувальні акції, спрямовані на стимулювання покупки або апробування товару або послуги. Паблік рилейшнз - різноманітні програми, створені для просування і (або) захисту іміджу компанії та її товарів. Особиста продаж - безпосередня взаємодія з одним або декількома потенційними покупцями з метою організації презентацій, відповідей на запитання та отримання замовлень. Прямий маркетинг - використання пошти, телефону, факсу, електронної пошти та інших неособисту засобів зв'язку для прямого впливу на дійсних або потенційних клієнтів.
     Більшість виробників пропонують свої товари ринку через посередників. Кожен з них прагне сформувати власний канал розподілу. Канал розподілу - сукупність фірм або окремих осіб, які беруть на себе або допомагають передати комусь іншому право власності на конкретний товар або послугу на їх шляху від виробника до споживача [8]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Висновоки за першим розділом
     Ситуації  на ринку змінюються надзвичайно швидко. Практично кожен день з'являються нові ринки збуту, розширюються торгові об'єднання, а засоби розповсюдження інформації про товари і методи їх реалізації змінюються революційними темпами. Маркетинг безумовно реагує на зміни, хоча він як і раніше направлений на виявлення потребі запитів потенційних споживачів, визначення цільових ринків, з подальшою розробкою для них відповідних товарів та послуг, а також комплексу заходів щодо їх обслуговування . Але маркетинг - це набагато більше, ніж просто різновид економічної діяльності; це філософія , яка об'єднує всю організацію. Ціль маркетингу у тому, щоб побудувавши стійкі, довготривалі відносини зі споживачами, задовольняти їх потреби з перевагами для себе. Щоб повністю задовольнити споживача маркетинговій службі необхідно тісно співпрацювати з персоналом організації, з підприємствами та іншими організаціями, які так чи інакше впливають на роботу компанії.
     Маркетинг – це функція організації, що складається  з сукупності процесів створення, просування ы постачання споживчої цінності на основі управління зв’язками зі споживачами, внаслідок чого організація. Беручи на себе ризик, отримує вигоду. У цьому визначенні втілено два  головні завдання маркетингу: а) виявлення  потреб споживачів; б) їх задоволення.
     Перше завдання маркетингу – виявлення  потреб потенційних споживачів. Це нелегке завдання, тому що споживачі часто не знають або не можуть пояснити, які в них потреби і бажання. Потреба – це нагальна необхідність людини в їжі, одязі, житлі. Бажання – це форма прояву потреб, яка складається під впливом знань, культурних та індивідуальних рис людини. Ефективний маркетинг справді може формувати потреби людини і впливати на те, що вона купує.
     Друге завдання маркетингу – задоволення  потреб певної групи споживачів. Організація  не може задовольнити всі споживчі потреби, і тому має зосередити свої зусилля на задоволенні потреб певної групи споживачів, яку називають цільовим ринком.
     Основними принципами маркетингу є: постійний пошук і максимальна повага до споживача, орієнтованість на його потреби й вимоги, що передбачають пропонування ринку не товарів та послуг, а способів розв’язання проблем споживачів; гнучкість у досягненні поставленої мети шляхом адаптації до вимог ринку з одночасним спрямованим впливом на нього; комплексний підхід до розробки маркетингових планів, який передбачає використання не окремих маркетингових заходів, а комплексу маркетингу, поєднання окремих елементів якого дозволяє досягти визначеної мети; спрямованість на довгострокову перспективу розвитку фірми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Розділ 2. Маркетинг на Корпорації « Бісквіт – Шоколад» ATЗT « Харківська бісквітна фабрика»
2.1. Характеристика ринку  кондитерської промисловості  України.
      Кондитерська  промисловість - це важлива галузь народного  господарства. Основним напрямком розвитку цієї галузі є необхідність значного зростання якості, біологічної цінності і смакових переваг продуктів  харчування, а також покращення їх асортименту.
      Завжди  актуальним є повне забезпечення потреб народного господарства і  населення у високоякісній продукції; проведення технічного переозброєння, вдосконалення та інтенсифікація виробництва  кондитерської галузі.
      Кондитерські  вироби - харчові продукти високої  калорійності і засвоюваності, мають  приємний смак, тонкий аромат, привабливий  зовнішній вигляд. Тому актуальним питанням на сьогоднішній день є використання натуральної вітчизняної сировини, придбання найсучаснішого обладнання та впровадження найновіших технологій для виробництва продуктів високої  якості.
      Сьогодні  кондитерська промисловість України  - це 28 великих спеціалізованих підприємств, а також маса малих цехів. Сукупна потужність цих фабрик складає приблизно 625 тис. тонн за рік. Крім цього солодке печиво виробляють і хлібозаводи, окремі види кондитерської продукції випускають заводи продовольчих товарів.
      В сучасних умовах господарювання провідними конкурентами-виробниками цукерок  є підприємства, які входять до концерну "Укрпромінвест" (Київська, Вінницька, Маріупольська, Кременчуцька кондитерські фабрики),а також Полтавська, Харківська бісквітні фабрики.
      При неперервному щорічному зростанні  виробництва планується зміна структури  асортименту в цілях зростання  випуску виробів, які користуються підвищеним попитом (в тому числі  цукерок), покращення якості виробів, зниження цукромісткості, використання нетрадиційних видів сировини і фруктово-ягідних заготівок місцевого виробництва, які дозволяють створити безвідхідні технології, безперервне технічне переозброєння кондитерських фабрик на базі нової техніки, створення і впровадження комплексно-механізованих і автоматизованих ліній, впровадження робототехніки і механізації трудомісткості, і ручних процесів. Створення і впровадження нової техніки і технології, застосування нових конструкторських матеріалів та освоєння нових виробів приводить до зниження трудомісткості їхнього виготовлення, а вдосконалення організації виробництва і праці дає змогу зменшити витрати робочого часу і простою устаткування.
      В результаті проведених досліджень були виявлені три групи конкурентів  галузі:
      1.Оптові і дрібнооптові постачальники кондитерських виробів з країн Західної Європи.
      2. Оптові і дрібнооптові постачальники з країн Східної Європи.
      3. Вітчизняні підприємства виробники кондитерських виробів.
      Споживачами кондитерських виробів є населення  регіону, області чи країни в цілому. Сьогодні кондитерська промисловість  побудована так, щоб максимально  задовольнити потреби споживача. Звичайно імпортні вироби користуються неабияким  попитом серед населення нашої  країни, але вони відрізняються високою  ціною, яка розрахована на категорію  високо спроможних споживачів. Якість товару не завжди відповідає високій  ціні реалізації. Продукція, що постачається з країн Східної Європи характеризується доступною ціною, що забезпечує постійний  попит серед споживачів із середнім достатком.
      Середній  асортимент українських кондитерських  фабрик на сьогоднішній час складає  не менше 70 найменувань. В деяких підприємств асортиментний ряд нараховує більше 200 позицій і він продовжує зростати.
      Останнім  часом зростає виробництво виробів  покращеного, дорогого асортименту. Така ж ситуація була і в зарубіжних конкурентів Польщі, Угорщини, але після переходу до ринкової економіки в них також великими темпами розвивалось виробництво дешевої групи кондитерських виробів: шоколаду, шоколадних цукерок.
      Значну  роль у збільшені виробництва  і розширення асортименту української  кондитерської продукції зіграло  різке збільшення обсягів експорту в Росію за останні два роки. Там українські солодощі зайняли  нішу дешевих кондитерських виробів. Багато численні українські підприємства, особливо великі і середні, експортують  в Росію більше половини виробленого.
      Не  менш важливим етапом випуску кондитерських  виробів (зокрема цукерок) є впровадження високовиробничого обгортаючого і  пакувального устаткування, що дозволить  збільшити випуск обгорнених цукерок, запакованих в яскраві коробки.
      Значну  роль в зростанні якості кондитерських  виробів в умовах нових економічних  форм господарювання має комплексна система управління якістю продукції (КСУЯП), покращення організації і  умов праці кожного працюючого на підприємстві, збільшення високо кваліфікованих робочих кадрів на виробництві.
      Головна задача кондитерської промисловості - більш повне забезпечення потреб народного господарства і населення  високоякісною продукцією, а також  забезпечення технічного переозброєння  і інтенсифікації виробництва у  всіх галузях.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.