На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Облк витрат виробництва

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 15.06.2012. Сдан: 2010. Страниц: 9. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


  ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА   
  ТА ВИПУСКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

7.1. Визначення, визнання   
та класифікація витрат виробництва

  Випуск  продукції (виконання робіт, надання  послуг) потребує здійснення певних витрат, тобто витрат виробництва.
  Згідно  з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» витрати виробництва — це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками).
  Витрати визнаються витратами певного звітного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснюються.
  Витрати, які неможливо прямо пов’язувати  з доходом певного періоду, відображаються в складі витрат періоду, в якому  вони були здійснені.
  Це  загальні положення, які стосуються витрат усієї діяльності підприємства.
  У цій темі розглядатиметься методика обліку витрат виробництва, які становлять собівартість готової продукції (робіт, послуг).
  Собівартість  продукції — виражені в грошовій формі витрати підприємства на виробництво продукції (виробнича собівартість).
  У виробничу собівартість продукції  згідно з П(С)БО 16 «Витрати» не включаються адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати тощо.
  До  собівартості продукції включається вартість використаних у процесі виробництва сировини й основних матеріалів, комплектуючих виробів, палива, енергії на оплату праці та відрахування до соціальних фондів, загальновиробничі витрати, інші витрати, пов’язані з виготовленням продукції на рівні виробничих підрозділів (цехів).
  Витрати на виробництво різні за своїм  економічним змістом, напрямками використання, місцем виникнення та іншими ознаками. У таблиці 7.1 наведено класифікацію виробничих витрат.
Таблиця 7.1
КЛАСИФІКАЦІЯ  ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
Ознаки Витрати
1 За центрами відповідальності (місцем виникнення витрат) Витрати виробництва, цеху, дільниці, технологічного переділу, служби
2 За видами продукції (робіт, послуг) Витрати на виробництво, типового представника виробів, групу однорідних виробів, виробниче замовлення (одноразове), напівфабрикати, валову, товарну, реалізовану продукцію
3 За однорідним складом витрат Одноелементні, комплексні
4 За видами витрат Витрати за економічними елементами, витрати за статтями калькуляції
5 За способами  перенесення вартості на продукцію Витрати прямі, непрямі
6 За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат Витрати змінні, постійні
7 За календарними періодами Витрати поточні, довгострокові, одноразові
      8 За доцільністю  витрат Продуктивні, непродуктивні (доцільні, недоцільні)
9 За відношенням  до собівартості продукції Витрати на продукцію, витрати періоду 
 
  Залежно від характеру та призначення  виробничих процесів структурні підрозділи підприємства (місця виникнення витрат) поділяються на основні, допоміжні (підсобні).
  До  основних належать виробництва, цехи, дільниці, які безпосередньо беруть участь у виготовленні продукції (заготівельні, механічно-обробні, збиральні тощо).
  Допоміжні (підсобні) виробництва призначені для обслуговування основних (енергетичні, ремонтні, транспортні тощо).
  Усі витрати виробництва включаються  в собівартість окремих об’єктів обміну (окремих виробів, груп однорідних виробів, окремих замовлень).
  Одноелементні витрати складаються тільки з  одного елемента витрат, а комплексні — з кількох економічних елементів.
  Економічний елемент — це економічно однорідний вид витрат; серед них розрізняють:
  матеріальні витрати;
  витрати на оплату праці;
  відрахування на соціальні заходи;
  амортизація;
  інші витрати.
  Склад кожного елемента витрат дається в П(С)БО 16 «Витрати», а групування за елементами показує, що витрачено.
  Для визначення собівартості конкретного  об’єкта калькулювання витрати виробництва групуються за статтями кальку- 
ляції.

  Номенклатура  статей калькуляції залежить від технологічних і організаційних особливостей підприємства (підрозділу підприємства). Статті калькуляції встановлюються самим підприємством у наказі про облікову політику (або рекомендуються органом управління).
  Номенклатура  статей калькуляції може бути така:
  Сировина та основні матеріали.
  Комплектуючі вироби та купівельні напівфабрикати.
  Паливо й енергія на технологічні цілі.
  Зворотні відходи (вираховуються).
  Основна заробітна плата робітників.
  Додаткова заробітна плата.
  Відрахування на соціальне страхування.
  Витрати на утримання та експлуатацію устаткування.
  Загальновиробничі витрати.
  Втрати від браку.
  Виробнича собівартість.
  Важливим  моментом для визначення собівартості є розподіл витрат на прямі та непрямі.
  Прямі — це витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо на конкретний об’єкт витрат (вид продукції і т. д.) економічно можливим способом.
  Непрямими є витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо на певний об’єкт обміну витрат. Ці витрати належать до кількох (багатьох) видів продукції, і їх потрібно розподіляти між об’єктами обліку пропорційно вибраній базі (пряма заробітна плата робітників тощо).
  Витрати виробництва групуються і за іншими ознаками, наведеними в табл. 7.1.
  Підприємство  самостійно визначає об’єкти обліку витрат, об’єкти та одиниці калькулювання.
7.2. Облік прямих виробничих  витрат
  Для узагальнення інформації про витрати  на виробницто призначений рахунок бухгалтерського обліку 23 «Виробництво».
  Він використовується для обліку на окремих  субрахунках витрат:
  1) промислових і сільськогосподарських підприємств на виробництво продукції;
  2) підрядних, геологічних і проектних  організацій на виконання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проектно-вишукувальних дослідних робіт;
  3) підприємств транспорту та зв’язку  на надання послуг;
  4) науково-дослідних підприємств   на виконання науково-дослідних  і конструкторських робіт;
  5) підприємств громадського харчування  на випуск власної продукції;
  6) підприємств торгівлі, постачання  та збуту на здійснення діяльності з продажу товарів;
  7) дорожніх господарств на утримання  та ремонт автомобільних шляхів;
  8) інших підприємств та організацій;
  9) допоміжних (підсобних) виробництв;
 10) на  виконання некапітальних робіт  (будівництво тимчасових споруд, демонтаж припиненого будівництвом  об’єкта).
  Рахунок 23 «Виробництво» — активний, основний, витратний, призначений для обліку господарських засобів.
  За  дебетом цього рахунка відображаються прямі матеріальні, трудові та інші витрати, а також виробничі накладні витрати на втрати від браку продукції (робіт, послуг); з кредиту списуються суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції (у дебет рахунків 26, 27), виконаних робіт та послуг (у дебет рахунка 90). За кредитом субрахунків обліку витрат допоміжних (підсобних) виробництв, з виконання некапітальних робіт у кореспонденції з дебетом рахунків 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» та субрахунків обліку витрат основного виробництва списується собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, споруд, робіт, послуг (інструменту, енергії,  
пари, транспортних і ремонтних послуг тощо).

  Основні бухгалтерські проведення з обліку виробництва наведено в (табл. 7.2).
  Таблиця 7.2
№ оп. Зміст господарської  операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
1 Нараховано  амортизацію основних засобів та нематеріальних активів, що використовуються у виробництві 23 «Виробництво» 13 «Знос необоротних активів»
2 Відпущено зі складу товарно-матеріальні цінності на потреби виробництва 23 «Виробництво» 20 «Виробничі запаси»
3 Відпущено у  виробництво МШП 23 «Виробництво» 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»
4 Відображено вартість послуг, наданих допоміжним виробництвом цеху основного виробництва (передача продукції з цеху в цех) 23 «Виробництво» 23 «Виробництво»
5 Списано на витрати  виробництва втрати від технічно неминучого браку 23 «Виробництво» 24 «Брак у  виробництві»
6 Використано частину  готової продукції на потреби виробництва 23 «Виробництво» 26 «Готова продукція»
      7 Оплачено готівкою витрати виробництва 23 «Виробництво» 30 «Каса»
8 Оплачено з  поточного або валютного рахунка, з інших рахунків у банку витрати виробництва 23 «Виробництво» 31 «Рахунки в  банках»
9 Оплачено з  підзвітних сум витрати виробництва 23 «Виробництво» 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
Продовження табл. 7.2
№ оп. Зміст господарської  операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
10 Списано на собівартість продукції, робіт і послуг суми незадоволених  претензій 23 «Виробництво» 374 «Розрахунки за претензіями»
11 Віднесено на витрати  виробництва відповідну частину  витрат майбутніх періодів 23 «Виробництво» 39 «Витрати майбутніх  періодів»
      12 Проведено дооцінку незавершеного виробництва 23 «Виробництво» 423 «Дооцінка активів»
13 Проведені відрахування до резерву на оплату відпусток виробничим робітникам 23 «Виробництво» 471 «Забезпечення виплат відпусток»
      14 Акцептовано рахунок  постачальника за послуги, надані для  потреб виробництва (вода, пара, енергія, зв’язок тощо) 23 «Виробництво» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
15 Нараховано  заробітну плату робітникам виробництва і проведені відрахування на соціальне страхування від зарплати згідно з чинним законодавством 23 «Виробництво» 66 «Розрахунки з оплати праці»,  
65 «Розрахунки за страхування»
      16 Відображено послуги, призначені для потреб виробництва, надані дочірніми підприємствами та внутрішніми підрозділами 23 «Виробництво» 682 «Внутрішні розрахунки»,  
683 «Внутрішньогосподарські розрахунки»
17 Відображено заборгованість перед іншими підприємствами за надані ними послуги для потреб виробництва (у т. ч. з оренди, транспорту тощо) 23 «Виробництво» 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»
      18 Оприбутковано лишки незавершеного виробництва, виявлені під час інвентаризації в цехах допоміжних виробництв 23 «Виробництво» 71 «Інший операційний дохід»
Продовження табл. 7.2
№ оп. Зміст господарської  операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
19 Включено до собівартості продукції, робіт і  послуг відповідну частку загальновиробничих витрат 23 «Виробництво» 91 «Загально-виробничі  витрати»
20 Віднесено на собівартість продукції, робіт і послуг вартість матеріальних цінностей, яких не вистачає в межах норм природного убутку 23 «Виробництво» 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»
21 Відображено зарахування  на баланс інших необоротних матеріальних активів, виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 23 «Виробництво»
22 Відображено вартість послуг допоміжних виробництв, наданих для капітального будівництва 15 «Капітальні інвестиції» 23 «Виробництво»
23 Повернено невикористані  у виробництві матеріальні цінності; відображено вартість зворотних відходів 20 «Виробничі  запаси» 23 «Виробництво»
24 Списано собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, споруд, інструменту тощо, що відповідають критеріям визнання їх малоцінними та швидкозношуваними предметами 22 «Малоцінні  та швидкозношувані предмети» 23 «Виробництво»
25 Відображено втрати від невиправного браку 24 «Брак у  виробництві» 23 «Виробництво»
26 Оприбутковано напівфабрикати власного виробництва 25 «Напівфабрикати» 23 ««Виробництво»
27 Оприбутковано на склад готову продукцію 26 «Готова продукція» 23 «Виробництво»
28 Частину витрат допоміжних цехів включено до суми матеріального збитку, що підлягає відшкодуванню винними особами 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» 23 «Виробництво»
29 Включено до складу витрат майбутніх періодів відповідну частину витрат виробництва (у галузях із сезонним виробництвом, при освоєнні нових виробництв тощо) 39 «Витрати майбутніх  періодів» 23 «Виробництво»
Продовження табл. 7.2
№ оп. Зміст господарської  операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
30 Списано витрати виробництв у частині наданих ними послуг (продукції) дочірнім підприємствам і внутрішнім підрозділам 682 «Внутрішні  розрахунки», 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки»
23 «Виробництво»
31 Списано на результати діяльності собівартість виконаних  робіт або наданих послуг підприємствам, які для обліку витрат застосовують лише рахунки класу 8 791 «Результат основної діяльності» 23 «Виробництво»
32 Відображено суму уцінки незавершеного виробництва 84 «Інші операційні витрати» 23 «Виробництво»
33 Відображено (списано) недостачу матеріальних цінностей, які знаходяться в незавершеному виробництві (використовують підприємства, що застосовують рахунки класу 9 або одночасно рахунки і класу 8, і класу 9) 84 «Інші операційні витрати» 23 «Виробництво»
34 Списано на витрати поточного природного убутку від втрат матеріальних цінностей, які знаходяться в незавершеному виробництві внаслідок надзвичайних подій (здійснюється підприємствами, що не використовують рахунки класу 9) 85 «Інші витрати» 23 «Виробництво»
35 Відображено вартість послуг, наданих на сторону 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» 23 «Виробництво»
36 Відображено вартість робіт (основного або допоміжного виробництва), пов’язаних з дослідженнями та розробками 941 «Витрати  на дослідження і розробки» 23 «Виробництво»
37 Відображено собівартість реалізованої частини незавершеного виробництва 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» 23 «Виробництво»
Закінчення  табл. 7.2
№ оп. Зміст господарської  операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
38 Проведено уцінку незавершеного виробництва 946 «Втрати від  знецінення запасів» 23 «Виробництво»
39 Відображено виявлену під час інвентаризації недостачу матеріальних цінностей у цехах допоміжних виробництв (незавершеного виробництва) 947 «Нестачі  і втрати від псування цінностей» 23 «Виробництво»
40 Списано на збиток втрати незавершеного виробництва внаслідок стихійного лиха, пожеж тощо 99 «Надзвичайні витрати» 23 «Виробництво»
  Синтетичний облік витрат виробництва ведеться в журналі № 5.
7.3. Облік загальновиробничих  витрат
  До  собівартості готової продукції  включаються, крім прямих витрат, загальновиробничі  витрати.
  До  складу таких витрат відносяться  витрати на утримання й експлуатацію обладнання та на управління й обслуговування виробництва.
  Відповідно  до Плану рахунків вони групуються за дебетом рахунка 91 «Загальновиробничі витрати».
  Як  правило, ці витрати в калькуляції  показуються за окремими статтями.
  До  складу витрат на утримання та експлуатацію обладнання належать:
  витрати на утримання й експлуатацію виробничого підіймання-транспортного обладнання, цехового транспорту та інструментів, приладів зі складу основних засобів, інших малоцінних необоротних активів (амортизація, вартість енергії, вартість мастильних матеріалів, зарплата з нарахуванням робітників, які обслуговують виробниче та підіймально-транспортне обслуговування тощо);
  витрати на ремонти, що здійснюються підприємством для підтримання об’єкта в робочому стані.
  Усі ці витрати обліковуються за кожним цехом окремо в розрізі аналітичних статей (видів) витрат. Щомісячно зібрані з дебету рахунка 91 «Загальновиробничі витрати», із кредиту різних рахунків (13, 20, 65, 66 та інших) розподіляються між об’єктами обліку (видами продукції і т. д.) пропорційно вибраній базі (машино-години, пряма заробітна плата робітників, уся сума прямих витрат, обсяг перероблених основних матеріалів тощо).
  До  складу загальновиробничих витрат належать:
  витрати на управління та обслуговування виробництва (витрати на утримання працівників апарату управління цехів, дільниць, їхня заробітна плата з нарахуваннями на відрядження, на оплату послуг за участь у семінарах тощо);
  витрати з операційної оренди виробничих основних засобів, витрати некапітального характеру, пов’язані з удосконаленням технологій і організацією виробництв;
  витрати на обслуговування виробничого процесу;
  витрати на охорону праці;
  витрати, пов’язані з забезпеченням пожежної та сторожової охорони;
  витрати зв’язку;
  податки, збори, інші обов’язкові платежі (плата за землю, податок із власників транспортних засобів, за використання природних ресурсів тощо);
  витрати, пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення та інші витрати загальновиробничого призначення.
  Ці  витрати групуються за кожним підрозділом  підприємства (цехом) і відображаються за дебетом рахунка 91 і кредитом різних рахунків (13, 20, 65, 66 і т. д.). Щомісячно ці витрати розподіляються між об’єктами обліку (видами продукції) пропорційно вибраній базі.
  Для списання витрат з рахунка 91 в дебет  рахунка 23 необхідно їх розділити на змінні та постійні.
  До  змінних загальновиробничих витрат належать витрати, які змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу виробництва. Ці витрати повністю відносять на собівартість виготовленої продукції записом з дебету 23 «Виробництво» і кредиту рахунка 91 «Загальновиробничі витрати».
  Постійні  загальновиробничі  витрати — це витрати, які залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу виробництва. Вони поділяються на витрати, які відносять на собівартість виготовленої продукції записом з дебету рахунка 23 «Виробництво» і кредиту рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» та на собівартість реалізованої продукції записом з дебету субрахунку 901 «Собівартість реалізованої продукції». Базою для поділу є показник нормальної потужності підприємства (машино-години, нормо-години відпрацьованого часу, обсяг виробництва тощо).
  Приклад розподілу загальновиробничих витрат наведено в табл. 7.3.
Таблиця 7.3
КЛАСИФІКАЦІЯ  ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
Ознаки Усього На одиницю бази розподілу  
(1 машино-година)
Включення  
загальновиробничих витрат до:
   
1 База розподілу  за нормальною потужністю, машино-годин 10 000 ?    
2 Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю, грн 70 000      
  з них:        
  змінні (ряд. 3 гр. 4 =  
= ряд. 2 гр. 3 : ряд. 1 гр. 3)
50 000 5 ? ?
        Постійні (ряд. 5 гр. 4) =  
= ряд. 4 гр. 3 : ряд. 1 гр. 3)
20 000 2 ? ?
3 База розподілу  за фактичною потужністю, машино-години:        
3.1 1-й звітний  період 8000 ? ? ?
3.2 2-й звітний  період 10 500 ? ? ?
4 Фактичні загальновиробничі  витрати, грн:        
4.1 1-й звітний  період 68 100      
    з них:        
  змінні 48 000 ? 48 000 ?
        Постійні —  усього 
(ряд. 8 гр. 3 – ряд. 9 гр. 3)
20 100 ? ? ?
  Постійні розподілені 
(ряд. 6 гр. 3 ? ряд. 3 гр. 4)
16 000 ? 16 000 ?
        Постійні нерозподілені 
(ряд. 10 гр. 3 ? ряд. 10.1 гр. 3)
4100 ? ? 4100
4.2 2-й звітний  період 77 950      
          з них:        
  Змінні 57 750 ? 57 750 ?
  Постійні —  усього (ряд. 11 гр. 3 – ряд. 12 гр. 3) 20 200 ? ? ?
        у тому числі:        
  Постійні розподілені (ряд. 7  
гр. 3 ? ряд. 3 гр. 4), але не більше суми фактичних постійних загальновиробничих витрат
20 200 ? 20 200 ?
        Постійні нерозподілені  (ряд. 10 гр. 3 ? ряд. 10.1 гр. 3) 0 ? ? 0
  Таким чином, суму перевитрат постійних витрат відносять у дебет субрахунку 901 «Собівартість реалізованої продукції», а витрати в межах норм — у дебет рахунка 23 «Виробництво». Рахунок 91 щомісяця закривається, і сальдо немає.
 
7.4. Облік інших витрат  виробництва
  До  складу інших виробничих витрат належать такі, що пов’язані з випробуванням продукції на її якість. Такі витрати, як правило, є прямими, та на підставі первинних документів їх відносять у дебет рахунка 23 «Виробництво» з кредиту відповідних рахунків (20, 65, 66 і т. д.) і включають до собівартості конкретних видів продукції.
  У собівартість продукції відносяться  прямим способом і втрати від виробничого браку. Такі втрати оформляються на рахунку 24 «Брак у виробництві», де з дебетом відображаються собівартість невиправного браку, витрати на виправлення виправного браку, а за кредитом — справедлива вартість невиправного браку, відшкодування витрат винуватцями браку.
  Втрати  від виробничого браку списуються в дебет рахунка 23 «Виробництво»  з кредиту рахунка 24 «Брак у  виробництві».
 
7.5. Зведений облік  витрат і визначення   
собівартості готової продукції

и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.