Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Навчання граматичного матерыалу

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 25.06.2012. Сдан: 2011. Страниц: 12. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП 

    Робота вчителя – складна справа, але, поряд з цим одна з найпочесніших. Вчити дітей – це значить виховувати майбутнє покоління держави. Говорять, що вчитель це призвання, а не професія.
    Володіючи системою засобів, методів, прийомів навчання можна досягти цього призвання. Також треба вміло володіти системою навичок у відборі і організації  матеріалу для навчання учнів початкових класів.
       Актуальність дослідження  визначається посиленою увагою до проблеми використання наочності на уроках англійської мови. Відомо, що діти краще засвоюють навчальний матеріал через його унаочнення. Саме в цьому полягає суть «золотого правила дидактики» Я А. Коменського.
    На сьогодні, присутня велика різноманітність технологій, які сприяють створенню матеріалів для навчання. Маючи доступ до новітніх інформаційних технологій, можна отримати якомога ефективніші засоби для вивчення іноземної  мови. Останнім часом досить широко використовуються комп’ютерні, мультимедійні технології. Але не слід забувати і про зорову наочність, картки,  опорні схеми, кросворди, малюнки, газету. 
    Метою роботи є обґрунтування важливості різних засобів і матеріалів для вивчення іноземної мови учнями початкової ланки. Окреслена мета дослідження передбачає вирішення таких завдань:
1.вивчити  і систематизувати  літературу з метою відбору матеріалу для навчання англійської мови у початковій школі;
2.з’ясувати значення наочності у вивченні англійської мови;
3.описати  суть і специфіку методичних  посібників з іноземної мови  для учнів 1-4 класів.
    Об’єкт дослідження система засобів і матеріалів для вивчення англійської мови.
   Предмет –пошук і організація матеріалу,який вивчається учнями початкових класів. 

     Матеріали дослідження становлять картки, методичні посібники, малюнки, опорні схеми, зорова наочність.
    Методологічною основою дослідження є теоретичні засади використання   наочних матеріалів, доцільність їх при  навчанні читанню, говоріння, аудіювання, письма.
    Важливо, при побудові мікроструктури уроку вміло підібрати ефективні саме для цього уроку засоби і методи навчання. Що і буде вагомою складовою загального успіху.
    Теоретичне значення роботи полягає в тому, що дослідження новітніх інформаційних технологій є досить важливим чинником у доборі наочного матеріалу для вчителя школи початкової ланки.
    Практична цінність визначається тим, що дані матеріали можуть бути при навчанні різним видам мовленнєвої діяльності. Знайомство з ними допоможе збагатити уяву про використання наочності. 
Розділ 1. ОСНОВНІ ЗАСОБИ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ                АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
 

1.1. НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

  Підвищити ефективність навчання іноземної мови і, зокрема, навчання читання, можна шляхом розвитку самостійності учнів. Велику роль у цьому процесі відіграє самостійна робота (СР). Ефективність самостійної роботи досягається за рахунок чіткої її організації в урочний та позаурочний час. Правильно спланована, організована й методично забезпечена самостійна робота, зокрема на уроці, навчає учнів вільно оперувати мовленнєвим матеріалом.
  Самостійна  робота в методиці навчання іноземної  мови - це особливий вид навчальної діяльності, який відбувається за межами безпосередньої участі вчителя. Це організована вчителем активна діяльність учнів, що спрямована на виконання поставленої дидактичної мети у спеціально призначений для цього час, а саме: на пошук знань, їх осмислення, закріплення, формування та розвиток навичок і вмінь, узагальнення і систематизацію знань.
  Як  дидактичне явище самостійна робота представляє собою, з одного боку, навчальне завдання, з другого - форму  вираження відповідної діяльності: пам'яті, мислення, творчої уяви при виконанні учнем навчального завдання, яке в кінцевому випадку приводить учня або до отримання нових знань, або до поглиблення та розширення сфери застосування вже набутих.
  Як  відомо, передумовою для підвищення ефективності уроку є необхідність навчити учнів способам і прийомам СР. Учні, що ними володіють, здатні більш успішно працювати як на уроці, так і вдома.
  Виділяють такі рівні СР:
-копіюючий (репродуктивний/ відтворюючий);
-напівтворчий (відтворюючий з елементами пошукової діяльності );
-творчий (пошуковий).
  При організації СР слід враховувати  всі її рівні, що тісно пов'язані між собою, бо ігнорування одного з них значно ускладнює або робить неможливим організацію ефективної СР взагалі.
  Не  викликає сумніву, що завдання методики полягає в тому, щоб знайти найбільш ефективні способи організації СР та її матеріального забезпечення і здійснення результативної її перевірки. Вчитель повинен вміло мотивувати, дозувати і скеровувати СР учнів.
  Спостереження за практикою навчання в сучасній школі показали, що в учнів, які навчаються на середній бал, так і не формуються механізми читання про себе, а при читанні вголос зміст тексту може бути зрозумілим лише на 50%. Читання вголос вимагає від учнів зосередження на тих сторонах процесу, які не є принциповими і не складають самого змісту читання як діяльності. Учні переважно зосереджуються на озвучуванні тих графічних образів, які сприймаються зором, та на співвідношенні їх зі значеннями, які вони несуть. При читанні як уголос, так і про себе учні припускаються великої кількості помилок, пов'язаних із значенням та змістом. Це спричинено тим, що вони не вміють співвідносити невідоме з відомим, не використовують вивчені правила читання, часто не впізнають графічне зображення вивчених усно слів. Учні рідко звертаються до словника, у них слабко розвинені відповідні навички, тому пошук невідомих слів займає багато часу. Іноді вони не здатні обрати саме те значення, яке підходить за контекстом. Недостатній рівень розвитку мовної та смислової здогадки призводить до того, що причинно-наслідкові зв'язки тексту залишаються осторонь. Тобто глибина розуміння тексту обмежується рівнем його предметного розуміння на основі тільки відомих значень слів.
  Практика  показує, що текст найчастіше використовують як засіб для навчання говоріння, а робота з текстом обмежується відповідями на запитання після тексту. Час, що має відводитися на навчання читання, використовується для розвитку говоріння, роботу над лексикою та граматикою.
  Процес  навчання читання може бути вдосконалений  шляхом методично організованого застосування матеріалів для СР, а саме: комплекту роздавальних карток та пам 'яток різного типу.
  Основною  формою роздавального матеріалу  є картка, яка містить дидактично організовану навчальну інформацію. Картка застосовується для індивідуальної, парної та групової самостійної роботи під час уроку. Картка повинна мати чітку структуру і складатися, як правило, з таких компонентів: завдання, зразка виконання, опори, ключа для самоперевірки або взаємоперевірки.
  Крім  того, кожна картка має певні умовні позначення, сигнали, що підказують учневі її функцію у навчальному процесі.
  Компоненти  картки можуть варіюватися залежно  від виду самостійної роботи та виду картки. Так, наприклад, при парному виконанні самостійної роботи картка повинна містити також і ключі для взаємоконтролю та взаємокорекції. Картки окремих видів (наприклад, мотивуюча, інформуюча) можуть різнитися за своєю структурою. Це може бути звернення до учня, що мотивує його наступну діяльність (читання), або розповідь про певні обставини (умови), факти, від яких залежить розуміння змісту тексту.
  Завдання є ключовим, найважливішим компонентом у картці. Основними вимогами до формулювання завдання є: стислість (лаконічність, конкретність), здатність спрямувати і сконцентрувати увагу учнів на певній проблемі (задачі), обмеженість і конкретність щодо предмета мовлення, теми.
  Формулювання  завдання окреслює конкретний результат, який повинен бути досягнутий за допомогою даної вправи. Це надає самостійній роботі цілеспрямованого характеру. Важливо, шоб у самому завданні був виділений спосіб визначення кінцевого результату.
  Завдання  має ще й навчальний характер, бо вчить уважно прочитувати інструкції, виявляти підказуючі елементи, так звані приховані опори.
  Наявність у картці зразка виконання залежить певною мірою від рівня самостійної роботи. Він є обов'язковим на копіюючому та напівтворчому рівнях.
  Такий компонент картки як опора не є обов'язковим. Наявність чи відсутність опори теж зумовлюється рівнем СР. Наприклад, для копіюючого рівня опора є обов'язковим компонентом картки, а для творчого рівня - зайвим. До того ж опора на копіюючому рівні за своєю суттю та функцією (форма / зміст) значно відрізняється від опори на напівпродуктивному рівні (зміст / суть).
  Кожна картка має містити ключ для самоконтролю і самокорекції, якщо йдеться про індивідуальне виконання самостійної роботи, і ключ для взаємоконтролю та взаємокорекції, якщо самостійна робота виконується у парному режимі. Але наявність у картці ключа залежить від рівня самостійної роботи, для якого призначається картка.
  Слід відмітити, що іншим засобом методичного забезпечення самостійної роботи є пам'ятка. Пам'ятка - це викладення раціональних та ефективних прийомів опанування іноземної мови у формі порад. Будучи результатом досвіду, пам'ятка носить суто об'єктивний характер. За своєю суттю пам'ятка може бути: носієм певної інформації, зразком чи алгоритмом виконання завдання, порадою шодо самоорганізації.
  Залежно від їх змісту пам'ятки можна віднести до таких видів: пам'ятка-порада: пам'ятка-алгоритм; пам'ятка-зразок виконання завдання: пам'ятка-опора.
  Відмінність пам'ятки від картки полягає в  тому, що вона не може бути засобом будь-якої форми контролю. Пам'ятка розрахована передусім на свідомість самих учнів, на їх здатність керувати своєю волею, емоціями та пізнавальними процесами. Узагальнюючий характер пам'ятки дозволяє нам говорити про необхідність її включення у структуру підручника в ролі стратегічного засобу навчання, тоді як роздавальні картки є більш "мобільними", "тактичними" у порівнянні з іншими засобами навчання.
  Пам'ятка базується як на навчальних, так  і на виховних засадах. На неї покладено '"стратегічну роль," і вчителю не варто нехтувати нею. Кількість пам'яток може бути невеликою, але зміст має бути чітким, продуманим, таким, що виключає подвійність трактування змісту, добре структурованим. Важливим фактором є також оформлення пам'ятки. Кожний пункт має бути пронумерованим. Це впливає на розвиток логічного мислення, послідовності виконання, поступовості тощо.
  Учнів необхідно вчити працювати з  пам'яткою з самого початку. Як вид методичного забезпечення самостійної роботи вона є найбільш придатною й ефективною для СР творчого рівня.
  Через те що в шкільній практиці суб'єктивній індивідуалізації приділяється недостатня увага, індивідуальні завдання, що містяться в підручниках дія учнів зі слабо вираженими суб'єктивними якостями, майже не мають алгоритмів оптимального виконання кожного даного завдання.
Озброєння учнів сукупністю раціональних прийомів навчання взагалі та СР зокрема вимагає  систематичної і цілеспрямованої роботи. Отже, для ефективного навчання іншомовної мовленнєвої діяльності необхідно розробити цілу систему пам'яток різного характеру. 

1.2. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ КУРСІВ У НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ НА ПОЧАТКОВМУ СТУПЕНІ 

  Слід  відмітити, що в останні роки у торговій мережі поряд з підручниками, посібниками та зошитами з'явилося чимало автоматизованих навчальних курсів з іноземних мов (АНК ЇМ), які є мультимедійними продуктами: на екран разом із текстовою інформацією подається різноманітна графіка (статичне зображення, малюнки, фотографії, схеми, таблиці, мультиплікація, динамічне зображення, відео-фрагменти) і звук (мова, музика, функціональні шуми і звуки). Текст і зображення можуть бути кольоровими, супроводжуватися фонограмою і звуковими ефектами. Крім мультимедійних АНК ЇМ, які ми розглянемо далі, у процесі навчання можуть використовуватися електронні словники, енциклопедії, ігри-пригоди.
  Існує багато АНК ЇМ, які можна використовувати  у процесі навчання читання. Одні з них створені спеціально для цих цілей, наприклад. "Reading Comprehension Games Series", "Read'n Roll", "How to Read in the Content Areas", "Evelyn Wood Dynamic Reader", "Compu-Read", "Gapper. Reading Comprehension". "Readability", "The Montana Reading Program", "Reading Workshop", 'Language", "Reading Development Program", "Reading Competition Series", "Reading Mastery Series", "Computer Assistant" "Мир Алисы", "Зазеркалье" і т.д. Інші АНК ЇМ пропонують вивчення іноземної мови із самого початку або вдосконалення набутого раніше рівня володіння ЇМ, де не виділяється якийсь один вид мовленнєвої діяльності. Серед таких курсів — "TriplePlay English", "TriplePlay Plus!", "Профессор Хиггинс", "Английский без акцента!", "Английский для всех", "В поисках утраченных слов", "Учим английский язык", "English for Communication", "English Gold", "Англійський для початківців", "Learn to Speak English", "Англійський на дозвіллі", "EuroPlus+", "English Platinum", "Diamond English", "General Certificate of Secondary Education" та інші.
  В АНК ЇМ користувачам пропонується дуже широкий набір видів та форм роботи з текстами, з граматичним матеріалом, лексикою: упорядкування переплутаних букв у словах (scrambled word), сортування слів за різноманітними формально-смисловими категоріями (list sorting), виявлення правильного порядку слів у реченні чи речень (або абзаців) у тексті (word, sentence and paragraph jumble), заповнення пропусків у тексті (gapmaster), знаходження відповідності між фразами для побудови коректного у смисловому відношенні речення (matching).
  Мультимедійні АНК ЇМ пропонують гіпертекстову  презентацію тексту (користувач може отримати довідку чи допомогу в будь-який момент регулювання часу пред'явлення, ігрові вправи для роботи з текстом (до і після його читання), формування активного та пасивного словника, контрольні завдання для перевірки правильності розуміння тексту.
  Кожен із зазначених курсів заслуговує на увагу  і знаходить свого користувача. Враховуючи вимоги програми, вік учнів, їх інтереси та обмежену кількість годин у школі, пропонуємо детальний огляд кількох найкорисніших, на наш погляд, курсів, які можна використати у навчанні читання.
  Можна виділити такі види комп'ютерних ігор і вправ:
1.Запитання-відповідь (question-answer) призначена для тренування та контролю (відкрита відповідь і можливий вибір одного із запропонованих варіантів).
2.Ігри із словником (vocabulary games) — сортування слів за будь-якими ознаками, розпізнавання зайвого слова, створення та розгадування кросворду, упорядкування переплутаних букв у слові та слів у реченні.
3.Конструювання-відновлення тексту (text construction-reconstruction).
4.Заповнення пропусків у тексті шляхом можливого редагування (gapmaster).
5.Добір відповідностей (matchmaster) із частин складних речень за асоціаціями.
6.Рольові ігри (role games) — часткове перевтілення учнів у героїв ситуації для вирішення невеликих комунікативних завдань.
7.Моделювання (simulations) — створення уявних ситуацій з повним перевтіленням учня у персонажа ситуації для вирішення реальних комунікативних завдань.
8.Конкорданс (concordance) — демонстрація вживання слова у контексті.
9.Ігри з малюнками (picture games) — асоціювання слів із зоровими образами.
10.Звукові  ігри (sound games)
11.Змішані  ігри (miscellaneous games ). 
 
 

1.3.  ГАЗЕТА НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
  Цікаво,що  газета англійською мовою складає важливу частину додаткового навчального матеріалу. Вміло організована і систематична робота з газетою розширює можливості вчителя в досягненні комплексної реалізації практичних, виховних, освітніх та розвиваючих цілей у навчанні іноземної мови. Читання газети англійською мовою сприяє формуванню світогляду школярів, розширює їх кругозір, знайомить учнів з країною, мова якої вивчається, вчить оцінювати факти і події, що відбуваються, посилює пізнавальну активність учнів.
  Робота  з газетою має важливу практичну  мету — навчити учнів читання  про себе науково-популярних та суспільно-політичних текстів. Читаючи газету англійською мовою, учні оволодівають ознайомлювальним, вивчаючим та переглядовим читанням. Вони вчаться вилучати інформацію з оригінального тексту, набуваючи навичок сприйняття іншомовного тексту з безпосереднім розумінням змісту прочитаного, що не менш важливо. Крім того, читання газети сприяє закріпленню і розширенню лексичного запасу учнів та формуванню міцних граматичних навичок.
  У спеціалізованих школах з поглибленим  вивченням англійської мови є можливість планувати окремі заняття з газетними статтями, хоча використання газети не обмежується тільки уроками англійської мови, а може бути здійснено на додаткових та факультативних заняттях, в гуртках і клубах шанувальників англійської мови. Крім того, газетні матеріали (фотографії, ілюстрації, комікси, кросворди, схеми та ін.) можуть бути використані учнями для їх власних стінгазет, інформаційних листків, групових проектів тощо.
  Щодо  методичних рекомендацій для організації  та проведення занять з використанням матеріалів преси англійською мовою необхідно зазначити таке:
- обираючи  статтю для учнів, учитель знає  рівень сформованості їх мовленнєвих навичок та вмінь, а також їх соціокультурний статус;
- важливість  виконання попередніх лексико-семантичних вправ, спрямованих на розвиток в учнів здогадки про значення невідомих слів за контекстом, за їх схожістю зі словами рідної мови (інтернаціональна лексика), за словотворчими елементами;
- попереднє  ознайомлення школярів з найбільш уживаними скороченнями та абревіатурами;
- роботу  з газетою доцільно починати  з невеликих за обсягом інформаційних повідомлень, котрі не містять складного лексико-граматичного матеріалу;
- хоча  основною формою роботи з газетними  текстами є читання про себе, можна рекомендувати читання уголос та переклад заголовків, окремих речень, словосполучень або частин статті, які є найбільш складними і перешкоджають розумінню газетного тексту в цілому;
- перед  читанням газетної статті слід  підготувати учнів до сприйняття змісту тексту і визначити цілі роботи;
- після  читання — здійснити контроль  розуміння.
  Контроль  розуміння прочитаного може бути проведений за допомогою вправ, які містять такі завдання:
-  складіть  план прочитаного;
-  розташуйте  подані пункти плану згідно  змісту прочитаного;
знайдіть відповіді до запитань;
- поділіть прочитану статтю на ... уривків так, щоб вони були відповідями на ... запитань (кількість уривків дорівнює кількості запитань);
складіть тези до прочитаного;
-  передайте  головну ідею прочитаного своїми  словами;
-   виберіть правильний варіант завершення речень;
- знайдіть  твердження, які відповідають змісту  прочитаного;
- розташуйте подані твердження у логічній послідовності відповідно до змісту статті;
 - поділіть прочитану статтю на частини, дайте заголовки кожній частині;
  - знайдіть у статті ключові речення, що передають основну думку цієї статті, спробуйте пояснити свій вибір.
  Оскільки  лексико-граматичний рівень складності більшості газетних матеріалів може викликати певні труднощі, то виконання вищезазначених вправ доцільно проводити в парах або невеликих групах, де більш підготовлені учні допомагають менш підготовленим, а це, у свою чергу, сприяє формуванню в учнів навичок спілкування та співробітництва зі своїми однолітками. Виконання творчих завдань, котрі сприяють навчанню учнів спілкуватися англійською мовою в усній і письмовій формах, є одним з найважливіших аспектів організації роботи з англомовною пресою на уроці та в позаурочний час. Такими творчими завданнями можуть бути участь у рольовій грі, виконання групового проекту, написання твору. У своїй практиці ми використовували такі ігри: "Пресконференція", "Інтерв'ю", "Круглий стіл в редакції газети", "Репортаж з місця події", "Моя професія — репортер", "Ми- редколегія".
  Можна готувати також групові проекти: анонс публікацій. Реклама на сторінках преси. Газета/ журнал року. Тематичні стінгазети, інформаційні листки. Редагування шкільного/ класного журналу англійською мовою. Фоторепортаж (підписи фотографій англійською мовою). Презентація нового видання. Значну частину творчих завдань складало написання творів: Лист до редакції. Моя улюблена газета/ журнал. Газета і її читачі. Моя улюблена рубрика. Стаття, яка мені найбільше запам'яталась. Якби я був редактором. Найцікавіший журналіст видання.
  Практика  свідчить, що учні охоче читають  газету, цінуючи постійну новизну змісту її статей. Самостійно прочитана газетна стаття приносить задоволення і підвищує інтерес до вивчення іноземної мови.
  Підсумовуючи  сказане,зазначимо, що під час роботи з газетою можна рекомендувати різноманітні кліше, котрі допомагають учням оформити свої висловлювання. Поданий нижче алгоритм реферування газетної статті містить підстановчі таблиці з найбільш уживаними кліше, що не виключає можливості більш простого або більш складного їх варіанта за умов диференційованого підходу до навчання.
1.4. ВІДЕО ЯК ЗАСІБ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ПОЧАТКОВОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
  З усіх аспектів англійської мови навчання граматики є чи не найскладнішим  завданням учителя, особливо на початковому  етапі. Адже граматика вимагає абстрактного мислення, асоціативності та вміння логічно (майже математично) мислити. Дітям 5-10 років дуже легко прищепити "нелюбов" до англійської мови саме через нерозуміння граматичних форм і структур. Вчителю потрібно бути дуже обережним і чутливим до настрою дитини. її готовності сприймати те, що відсутнє в українській мові, і вміло комбінувати елементи вдумливої логікоаналітичної праці та ігрових моментів.
  І тут на допомогу приходить те, що діти люблять ще змалечку. Це - славнозвісний "мультик". Вони йдуть на цей "гачок", як рибка, переповнені емоціями, позитивом уже набутого досвіду. Відео - безперечний помічник учителя, передусім у створенні підґрунтя, мотивації у навчанні граматики. "Відик" - це вже не так "сухо", не так незрозуміло і тому цікаво.
  Аналіз  і синтез - це копітка інтелектуальна праця маленьких дослідників. Це важка праця. Вона стомлює так само, як може стомлювати постійна гра або постійне переглядання "мультиків". Є гарне англійське прислів'я: "Exhaustion should be in proportion to what it is required". Відео додає емоцій. Емоції сприяють ефективному сприйманню і запам'ятовуванню. Велике задоволення приносить дитині те, що вона "здогадалась". Вона важко працювала й отримала результат. Вона зрозуміла. Зрозуміла-значить, полюбила себе за це, зрозуміла - значить, полюбила предмет, який вона вивчає. Зрозуміла - значить, вона ваша. Вона з радістю буде йти на ваші уроки і справлятися із складними завданнями і, найголовніше, - це їй буде подобатись. І слово "граматика" не буде для неї таким незрозумілим, і в гості до леді Граматики вона буде ходити із задоволенням.  

1.5. ЗОРОВА НАОЧНІСТЬ ЯК ЗАСІБ СЕМАНТИЗАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ 

   Згідно з прийнятим у лінгвістиці  розумінням лексичного значення його складниками вважаються денотат, який називає клас предметів, і сигніфікат - сукупність ознак, що визначають клас предметів, які звичайно позначаються терміном "поняття". Сигніфікат як категорія більш абстрактна, ніж денотат, засвоюється в результаті оволодіння конкретними вживаннями слова при співвіднесенні його звукової форми з відрізками дійсності, що означаються.
  Головною  умовою володіння словом як комунікативною одиницею є, безумовно, оволодіння його відображуючою функцією, тобто значенням. Найбільша складність в оволодінні лексичним значенням, як зазначають усі спеціалісти в галузі навчання іноземних мов, полягає у невідповідності значень слів рідної та іноземної мов. Справа в тому, що який би прийом семантизації не використовували, він повинен приводити до тісного зв'язку звукової форми слова з його денотатом, з конкретною діяльністю, з елементами досвіду учнів.
  Як  свідчать психологи, у значеннях  слів побутової лексики переважаючими  компонентами є ситуаційно-логічні  та образні зв'язки. Відтворення  їх у свідомості учнів неможливе  без використання засобів зовнішньої зорової або внутрішньої наочності. Проте роль зовнішньої наочності в оволодінні лексикою явно недооцінюється в нашій методиці. її функції як засобу семантизації іншомовних слів, що не мають точних еквівалентів у рідній мові, досліджені недостатньо.
  Однак показ предмета або дії, який мають на увазі методисти, достатній лише у випадках, коли значення слів іноземної і рідної мов збігаються, і коли слово рідної мови викликає адекватний образ у свідомості учнів і без наочної ілюстрації. Неадекватні, суто вербальні способи семантизації слів із семантикою, більш складною для засвоєння, як показав психологічний експеримент М.Г.Каспарової, веде до того, що за значенням іноземного слова виявляється віддалене уявлення про відповідний денотат. Воно пов'язується скоріше зі словом рідної мови або з деяким логічним поняттям, але не з уявленням конкретного предмета. "Численні методичні прийоми, констатувала М.Г.Каспарова, які ґрунтуються на словесній інтерпретації значень слів, допомагають встановити і закріпити зв'язок "слово ім - слово рідної мови", але не реалізують гостру необхідність у створенні контакту іншомовного слова з його денотатом.
  Дидактичний підхід до зорової наочності суттєво  відрізняється від того, як вона трактується методистами. Чим складніший навчальний матеріал, пишуть дидакти, тим важливішу роль повинна відігравати наочність у формуванні правильних уявлень. Тісна взаємодія слова і наочних предметів підвищує роль кожного з них. Тому необхідно керувати розглядом наочних прикладів, щоб учні помічали суттєві сторони в продемонстрованому наочно. Оволодіваючи значною кількістю іноземних слів, ті, хто навчається, незалежно від віку, повинні заново вчитися називати предмети і дії, значення яких не збігаються зі словами рідної мови. Завдання, що постає перед ними, близьке до того, яке вирішується при навчанні рідної мови дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Суттєва різниця є лише в тому, що вони ознайомлюються не з предметами, а з їх новими словесними позначеннями на основі інших семантичних ознак.
Мета  зорової наочності у цьому процесі - представити предмет чи елементи дії, які можна сприймати зором та ілюструвати семантично важливі ознаки значень. Словесний компонент семантизації доповнює сприйняте зором і в разі необхідності інтерпретує те, що представлено наочно. Співвідношення словесного та наочного компонентів семантизації, а також форма останнього залежать від типологічних особливостей іншомовного слова, а також від ступеня абстрактності його значення.
 

   Розділ 2. ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ І ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛУ У ВИВЧЕНІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. 

  2.1. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «Wonderland»:
  ЦІЛІ, ПРИНЦИПИ, ЗМІСТ НАВЧАННЯ
  HMK «Wonderland» призначений для інтенсивного навчання англійської мови учнів початкових класів, а також для здійснення їх освіти, виховання, розвитку особистості засобами цієї мови. Він складається з книжки для вчителя, навчальних посібників для учнів та звукового супроводу до них. Теоретичну основу методичної системи НМК складає гуманістична концепція раннього навчання англійської мови з британською і частково з американською національно-культурною орієнтацією. Її специфічність зумовлена передусім принциповими положеннями, доцільність яких доведена узагальненням наукових даних і результатами експериментально-дослідної перевірки.
  Вихідним  є принцип цільової спрямованості  на навчання іноземної мови як засобу елементарного спілкування в межах засвоєного програмного матеріалу і як засобу залучення до нової національної культури.
  В методичному плані ознайомлення з новою культурою, засвоєння її елементів вимагають застосування ситуацій, які моделюють «діалог культур», і які, на думку вчених (В.Л.Скалкін), у практичному значенні є більш умотивованими і відповідно ефективнішими. Моделювання «діалогу культур» розширює можливості для раннього застосування автентичних навчальних матеріалів, тобто матеріалів (а також завдань і ситуацій), максимально наближених до природних. Автентичність мовлення – одна з вимог сучасного методичного стандарту навчання іноземних мов у школі. Ця якість мовлення тісно пов’язана з автентичністю поведінки.
  Спрямованість сучасної шкільної освіти на особистість  учня зумовлює зв’язок навчання іноземної мови зі світом дитини. Своєрідність цього світу визначається особливостями пізнавальних, психічних процесів та емоційно-вольових якостей особистості дитини 6-9 років.
  Підготовка  учнів до потенційного спілкування  з носіями виучуваної мови вимагає дотримування принципу цілеспрямованого формування вимовної культури говоріння як однієї з важливих передумов свідомого використання мовленнєвої прагматики та фактора успішності оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності.
  Здатність молодших школярів до імітації, їх чутливість до фонологічних нюансів мовлення полегшують реалізацію цього принципу. Тому з перших уроків у НМК «Wonderland» передбачена спеціальна робота з розвитку навичок англійської вимови (формуванням слуховимовних і ритміко-інтонаційних навичок учнів). В руслі комунікативного підходу до навчання іноземних мов ця робота спланована на когнітивно-комунікативній основі. Так, пояснення поєднується з імітацією, а фонетична корекція завершується подальшим включенням фонетичного явища, що засвоюється, в комунікацію.
  При домінуючій ролі соціального аспекта  мета такого підходу полягає в засвоєнні учнями базового мінімуму фонетичних знань та в набутті ними можливості в цьому напрямі відкриває опора на транскрипцію як на адекватний засіб графічного зображення звуків, акцентуації, мелодії і точного відтворення фонетичних явищ у мовленні.
  Узагальнення теоретичних засад розвиваючого навчання дозволило дослідити і закласти в НМК «Wonderland» такі стратегії розвитку особистості учня:
- відбір навчального матеріалу з урахуванням його потенційної можливості: а) задовольняти пізнавальні потреби учнів; б) здійснювати взаємозв’язок навчання, освіти, розвитку й виховання особистості; в) створювати об’єктивні передумови для організації навчальної діяльності різних рівнів складності;
 - планомірне використання елементів філологізації, що передбачає: 1) опору на лінгвістичну базу рідної мови; 2) свідоме оперування цими базовими лінгвістичними поняттями (звук, транскрипція, артикль тощо); 3) залучення дітей привабливими для них засобами до систематизації мовних знань та самостійних узагальнень під час роботи з новим мовним матеріалом; 4) повідомлення найбільш значущої частини граматичних знань у вигляді стислих правил-інструкцій, викладених у доступній та ігровій формі;
 - підсилення питомої ваги творчої самостійної діяльності учнів у класі та вдома, засобом чого служать творчі завдання посібників НМК для дітей. Самостійна робота у вигляді проектів призначається для домашнього виконання – індивідуального або групового. Її особливістю є наявність постановки проблеми та завдань, які мають розв’язати поставлену проблему.
  Згідно  з цілями і принципами курсу «Wonderland» мета раннього навчання англійської мови полягає у формуванні в учнів елементарної комунікативної компетенції, до складу якої входять:
 - мовна компетенція: оволодіння учнями певним мінімумом мовних знань (фонетичних, лексичних, граматичних, графічних), а також відповідним мінімумом навичок оперування цими знаннями у мовленні – усному та писемному;
 -мовленнєва компетенція: набуття учнями мовленнєвих умінь в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі;
- соціокультурна компетенція: оволодіння учнями необхідним мінімумом країнознавчих та лінгвокраїнознавчих знань, тобто оволодіння системою уявлень про основні національні традиції, звичаї та реалії країни, мова якої вивчається, а також системою навичок та вмінь узгоджувати свою поведінку згідно з цими знаннями;
-загальнонавчальна або методологічна компетенція: здатність учня орієнтуватись у предметі: виконувати вправи різних типів, працювати з підручником, робочим зошитом, звуковим супроводом до них, взаємодіяти в різних режимах комунікації (в парах, малих групах, командах тощо), володіти раціональними прийомами самостйної роботи та загальнонавчаль-ними вміннями.
  Інтенсивному  формуванню цих компетенцій сприяє якість навчального матеріалу, передусім лексичного.
  З метою формування точних і стійких  фонетичних навичок, особливо протягом першого, пропедевтичного року навчання, пропонується використовувати знаки фонетичної транскрипції. З огляду на концептуальну важливість цього компонента змісту навчання розглянемо його методичну сутність дещо докладніше.
  Почнемо з того, що транскрипція як найбільш точне графічне відображення фонетичного  явища створює в пам’яті учнів однозначний слуховий і графічний образ відповідного фонетичного явища, який можна відтворити на письмі, вголос, не вдаючись до неадекватної графічної передачі звуків, слів, фраз літерами рідної мови. Її застосування активізує одночасну роботу всіх аналізаторів: слухового, зорового, мовленнєво-моторного, рухомоторного і завдяки цій взаємодії справляє позитивний вплив на якість слуховимовних навичок, що формуються, забезпечуючи їх стійкість та фонематичність.
  Опора на знаки транскрипції підсилює питому вагу свідомих дій дітей над вимовним аспектом спілкування. В учнів формуються і розвиваються дії фонемного аналізу слів, наприклад, визначення голосних, приголосних фонем, їх позицій у слові тощо. У них формуються навички поділу речень на синтагми, тобто навички фіксації відповідних синтаксичних зв’язків. Загалом вони набувають широкої орієнтації у звуковій дійсності мови, в термінах Д.Б.Ельконіна, яка є змістом дій дітей під час навчання техніки читання. Через наближеність транскрипційних позначень звуків та елементів сучасної англійської каліграфії до друкованого шрифту учні мають добру нагоду протягом пропедевтичного періоду підготуватись і до оволодіння графікою англійської мови.
  На  думку Д.Б.Ельконіна, застосування знаків транскрипції як адекватного інструментарію графічного фіксування зразків мови і мовлення суттєво інтенсифікує процес оволодіння дітьми первинними вміннями елементарного спілкування упродовж пропедевтичного періоду. Воно готує міцне підґрунтя для ефективного оволодіння всіма діями техніки читання та елементами письма на наступних етапах початкового курсу.
  Розглянемо особливості відбору текстового навчального матеріалу. Відповідно до принципу навчання іноземної мови як засобу спілкування і способу залучення до нової національної культури відбір матеріалу підпорядкований потребам формування соціокультурної компетенції. Тому провідними темами курсу «Wonderland» є такі: 1. Я і мій англомовний ровесник. 2. Моя країна і країна, мову якої я вивчаю.
  Ці  теми поділяються на 14 підтем. Кожна  підтема подрібнюється за тематикою. Наприклад: «Друзі», «Тварини», «Ігри», «Іграшки», «Улюблені казкові персонажі», «Книжки», «Колекціонування» (підтема «Інтереси, захоплення» в межах першої провідної теми). Або: «Норми повсякденного спілкування», «Листування», «Розмова по телефону» тощо (підтема «Засоби комунікації» другої провідної теми).
  Кожна тема, підтема та її дрібні складові мають конкретне лінгвістичне забезпечення. І це зумовлює результативність взаємодії учнів у сферах спілкування, характерних для молодшого шкільного віку у сімейно-побутовій, навчально-трудовій, соціально-культурній.
  При відборі текстового матеріалу пріоритетними  були автентичні джерела. З огляду на це в НМК пропонується 9 текстів автентичних діалогів американського лінгафонного курсу «Jazz Chants», 15 одиниць малих форм дитячого англійського фольклору, 5 віршів англійських авторів, 14 текстів англійських пісень для дітей.
  Наближеності  текстів для читання до автентичних  матеріалів сприяють:
-максимальна насиченість текстів цікавою для дітей інформацією;
-надання частині текстів прагматичного характеру, а саме —подання їх у формі листів, оголошень, меню, інтерв’ю, планів (міста, маршруту туристів), опитувальних карт (personal files) тощо;
-подання частини матеріалу для читання у формі коміксу, що є притаманною читацькій культурі англомовних країн.
  На  відміну, однак, від відомих британських підручників, які реалізують зазначені стратегії, вихідним принципом організації навчального матеріалу для читання в НМК «Wonderland» є орієнтація на «діалог культур».
  Показовим у цьому плані є зміст комікса  «Neznaika's Adventures in Wonderland», яким завершується кожний навчальний цикл посібника для учнів (Pupil's Book). Під час читання коміксу діти дізнаються про пригоди Незнайка та його друзів у Країні Чудес, до якої вони випадково потрапляють на своїй повітряній кулі. Разом з улюбленими персонажами казок Носова вони пізнають дивовижний світ англійської літературної казки і дитячого англійського фольклору: засвоюють англійську мову, дивуючись незвичній назві деяких відомих понять (наприклад «hot dog»), зав’язують дружбу з Алісою, зустрічають чудернацьких персонажів казок Льюїса Керрола, знайомляться з гобітом Більбо і подорожують до Країни гобітів.
  Як відомо, в системі виховання дітей Великої Британії твори Льюїса Керрола про Алісу посідають друге після Біблії місце. Вони є в кожній культурній родині. Цитування цих творів вважають показником освіти й виховання.
  Отже, використання коміксу як одного із специфічних прийомів НМК «Wonderland» на основі сюжетних ходів казок зазначених авторів прищеплює дітям смак до кращих зразків англійської і взагалі світової дитячої літератури. Воно створює умови для оволодіння всіма компонентами комунікативної компетенції, для стимулювання уяви, фантазії, для творчого застосування засвоєного навчального матеріалу, для набуття дітьми певного освітнього мінімуму.
  Такими  є наукові засади методичної системи, закладеної в НМК «Wonderland», які зумовлюють її інноваційний характер і впливають на результативність застосування всіх компонентів НМК під час навчання англійської мови у початковій школі. 

  2.2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТРУКТУРА ПОСІБНИКА З НАВЧАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

  Основною метою посібника є навчання академічного письма, тобто написання різних видів академічних есе і творів.
  Кожний  розділ посібника складається з чотирьох частин:
  Навчання написання абзаців за певною тематикою у певному стилі (жанрі) і форматі - наприклад, абзаци на класифікацію або інтерпретацію причинно-наслідкових зв'язків, абзаци описового або оповідального характеру тощо. Робота з цією частиною розрахована на два двогодинних заняття і самостійну позааудиторну роботу студентів з тими ж часовими затратами.
  Так зване Письмо для розваги і Щоденник, про себе розраховані на одне двогодинне аудиторне заняття та близько однієї години самостійної позааудиторної роботи.
   3.Навчання написання есе/творів за певною тематикою у певному стилі та форматі есе/твори співпадають за тематикою, стилем, жанром і форматом з абзацами, які вчилися писати, працюючи над тим самим розділом.  
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.