На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Поняття про навчальний модуль

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 27.06.2012. Сдан: 2011. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ 

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
 
 

РЕФЕРАТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донецьк, 2011
ЗМІСТ
 
ВСТУП
 
                             3
1. Поняття про навчальний модуль                              5                                              

2. Технологія модульного  навчання.

                             7
3. Принципи навчання                            10
4. Болонський процес                             14
ВИСНОВОК                            17
Література                            19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСТУП 
        Модульне навчання зародилося  наприкінці другої світової війни  у відповідь на соціально-економічні  потреби, що загострилися, коли  були вкрай необхідні системи навчання професійним умінням у відносно короткий період. Були детально вивчені індустріальні задачі і розроблені інструкції з їх теоретичного і технологічного застосування, а також інструкції з техніки безпеки в різних сферах промисловості. Це було вже різновидом модульного навчання, але цей термін ще не був адаптований до освіти і професійного навчання. І тільки більш ніж через десять років авторитети в сфері освіти і професійного навчання відгукнулися на тенденцію систематизувати технічне і професійне навчання на модульній основі.        
 У нашу  країну модульне навчання проникнуло  наприкінці 80-х років завдяки  працям дослідника П.А. Юцявичене  і її учнів.
Автори даного дослідження вбачають мету модульного навчання в створенні найбільш сприятливих умов розвитку особистості шляхом забезпечення гнучкості змісту навчання, пристосування до індивідуальних потреб особистості і рівня її базової підготовки за допомогою організації учбово-пізнавальної діяльності по індивідуальній навчальній програмі.        
 Від програмованого  навчання модульне перейняло  способи керування навчальним  процесом. Причому модульне навчання  дозволяє перебороти фрагментарність  програмованого шляхом створення  цілісної наочної програми і  проблемної подачі змісту в  модулі, запозиченої з проблемного навчання. Модульне навчання характеризується адаптивністю, реалізація якої проявляється в специфічних способах організації індивідуально-диференційованого навчання. Така проблема, як велике значення самостійної роботи тих, що навчаються і недолік ділового спілкування, у модульному навчанні вдало компенсується нетрадиційними формами і методами активного навчання, що дозволяють активізувати пізнавальну діяльність тих, що навчаються, розвивати в них допитливість і формувати комунікативні навички. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Поняття про навчальний  модуль
Модуль (modulus) - міра. У педагогіці модуль - це функціональний вузол навчально-виховного процесу. Модульне навчання - це пакет науково-адаптованих  програм для індивідуального  вивчення, що забезпечує навчальні досягнення студентів з різним рівнем попередньої підготовки. Навчальний модуль - це система занять у вигляді сукупності систем знань, норм цінностей. Це поетапне відкриття студентом під впливом викладача цієї системи у ході пошукової пізнавальної активності.
Модульне навчання зародилося в кінці 60-х років у  англомовних країнах. Принцип його полягав у тому, що студент більш  самостійно може працювати із запропонованою йому індивідуальною навчальною програмою, яка включає цільовий план дій, банк інформації і методичне керівництво щодо досягнення поставлених дидактичних цілей.
Структура модульної програми навчання:
 

Основні принципи модульності:
- Наявність самостійної  групи ідей (знань), якими оволодівають  студенти за допомогою дидактично  доцільних засобів.
- Формування  самостійно спланованої, цілісної  одиниці навчальної діяльності, яка сприяла б досягненню студентом  чітко визначених цілей. Складаються автономні порції навчального матеріалу для студентів. За умов модульності студент дістав право вибору шляхів індивідуального навчання.
Чим відрізняється  модуль від кроку?
Крок - це частина  матеріалу від програмного навчання. Модуль - це частина матеріалу з відповідним ростом знань.
Нажче приведена  схема порівняння модульного навчання з традиційним:

Реалізація принципу модульності забезпечує оптимізацію  психосоціального росту студента і  викладача.
Модуль навчальної дисципліни поділяється на змістовий  і навчальний модулі. Змістовий модуль - це навчальний матеріал, у якому  розглядається одне основне фундаментальне поняття або група споріднених  взаємопов'язаних понять. Навчальний модуль -- це інтеграція різних видів і форм навчання, підпорядкованих загальній темі навчальної дисципліни. 

 2. Технологія модульного  навчання.

 Модульна  технологія організації навчання дає  змогу використовувати її і на очній, і на заочній формах навчання, зокрема під час такої новітньої форми навчання, як дистанційне навчання; планування на її основі організації навчально-виховного процесу за умов кредитно-модульної системи підготовки фахівців, що зумовлено входженням системи освіти України до єдиного європейського та світового освітнього і наукового простору шляхом впровадження в систему вищої освіти України основних ідей Болонського процесу.
 Головна мета модульного навчання - така зміна організаційних основ педагогічного процесу  у вищій школі, яка забезпечує суттєву його демократизацію, створює умови для реальної зміни ролі і місця студента, перетворює його з об'єкта на суб'єкт процесу навчання, надає педагогічному процесу необхідної гнучкості для того, щоб реалізувати принцип індивідуалізації навчання.
 Модульно-розвивальний процес - найпрогресивніша форма, спосіб реалізації процесів соціалізації особистості, які передбачають оволодіння певною системою знань, норм і цінностей.
 Проблема  структурування змісту навчальних дисциплін  за принципом модульности набуває  актуальності та необхідності саме в умовах сучасної освіти, коли Україна підписала Болонську конвенцію, згідно з якою процес навчання у вищих навчальних закладах плануватимуть на основі кредитно-модульної технології організації навчання.
 Впровадження  кредитно-модульної технології навчання передбачає реорганізацію традиційної схеми "навчальний семестр - навчальний рік, навчальний курс", раціональний поділ навчального матеріалу дисципліни на модулі й перевірку якості засвоєння теоретичного і практичного матеріалу кожного модуля, використання ширшої шкали оцінювання знань, вирішальний вплив суми балів, одержаних протягом семестру, на підсумкову оцінку.
 В основі кредитно-модульної  технології навчання - модульна система  організації навчання. Саме тому необхідно  більше уваги звернути на характеристику поняття модульності.
 Суть модульного навчання полягає в тому, що студент  більш самостійно або повністю самостійно може працювати із запропонованою йому індивідуальною навчальною програмою, яка містить цільовий план дій, банк інформації і методичне керівництво з досягнення висунутих дидактичних цілей. Функції педагога можуть коливатися від інформаційно-контролюючої до консультативно-координуючої.
 Система модульного навчання передбачає і достроковий  звіт з навчальних модулів, що забезпечує звільнення від іспиту з предмета наприкінці навчального року і вивільнення часу студентів, який вони можуть використати у власних цілях.
 Модульне  навчання - пакет науково адаптованих  програм для індивідуального  навчання, що оптимізує на практиці академічні та особистісні досягнення студента з певним рівнем попередньої підготовки. Воно здійснюється за окремими функціонально-автономними вузлами, відображеними у змісті, організаційних формах і методах, тобто за модулями, призначення яких - розв'язати конкретне коло психолого-педагогічних завдань.
 Взаємодія педагога і студента в навчальному процесі  здійснюється на принципово новій основі: модулі забезпечують усвідомлене самостійне досягнення тими, хто навчається, певного  рівня попередньої підготовленості. Успішність модульного навчання залежить від дотримання паритетних взаємин між педагогом та студентами.
 Модульне  навчання сприяє комплексному аналізу  та розв'язанню таких завдань:
 ¦ створення  змісту навчання, здатного гнучко реагувати  на конкретні умови навчання, потреби практики;
 ¦ стимулювання самостійності та відповідальності студентів;
 ¦ реалізація творчого потенціалу педагога, звільнення його від рутинних обов'язків;
 ¦ забезпечення індивідуалізації навчання щодо темпу, рівня допомоги та диференціації змісту навчання;
 ¦ здійснення якісного процесу навчання, у результаті якого досконало володіють знаннями, уміннями та навичками всі студенти або переважна більшість.
 В основі технології модульного навчання - такі принципи: модульності, виокремлення із змісту навчання певних елементів, динамічності, дієвості та оперативності знань і їх системи, гнучкості, усвідомленої перспективи, різнобічності методичного консультування, паритетності. Охарактеризуємо окремі з них. 
 
 
 

3. Принципи навчання           
 Теорія модульного  навчання, як і будь-яка дидактична  теорія, базується на дидактичних  принципах, що визначають її  загальний напрямок, мету, зміст,  способи організації і керування  пізнавальною діяльністю. "Принцип  навчання, - за В.И. Загвязинським, - це виражене у вигляді норм діяльності, вказівок, правил знання про сутність, зміст, структуру навчання, його законах і закономірностях"
Принципи народжуються на основі наукового аналізу навчання, випливають із закономірностей процесу  навчання, встановлених дидактикою. Принципи залежать також від прийнятої вихідної теоретичної концепції.            
 Відповідно  до принципу структуризації навчання  будується по окремих функціональних  вузлах - модулям,призначених для  досягнення конкретних дидактичних  цілей. Модуль є одночасно банком інформації і методичним посібником з її засвоєння. У зв'язку з цим зміст модуля повинен відповідати вимогам послідовності, цілісності, компактності, автономності.            
Принцип проблемності модульного навчання відображає психолого-педагогічну закономірність, відповідно до якої,ефективність засвоєння навчального матеріалу підвищується, якщо вводяться такі стимулюючі ланки, як проблемна ситуація, візуалізація інформації, професійно-прикладна спрямованість. Цей принцип несе в собі широке значеннєве навантаження. У науковій літературі він трактується як принцип усвідомленої перспективи, мотивації, пізнавальній активності         
 Принцип варіативності,  на думку М.А. Чошанова, спрямований на забезпечення рівневої диференціації змісту навчання, а також створення умов тим, яких навчають, для індивідуального темпу просування по різних варіантах модульної програми: повному, скороченому або поглибленому. Вважають за необхідне розширити зміст цього дидактичного принципу.Принцип варіативності трансформується в принцип адаптованості, наповнюючись новим змістом, а саме, коли модуль забезпечує не тільки рівневу диференціацію, але і профільну. Крім того, відзначимо ще одну грань цього принципу, у якій відображається різноманіття дидактичних форм і методів. Тому що модуль являє собою блок інформації, обладнаний методичним забезпеченням, то він виконує функції керування навчальним процесом і припускає використання системи усіляких форм, методів і засобів навчання, їхній доцільний вибір і оптимальне сполучення. Таким нам подається наповнення змісту принципу адаптованості модульного навчання.            
 І, нарешті,  необхідно назвати ще один  принцип модульного навчання - принцип  реалізації зворотнього зв’язку.  Цей принцип забезпечує керування  навчальним процесом шляхом створення системи контролю і самоконтролю засвоєння навчального матеріалу модуля. Модулі, обладнані системою самоконтролю і самоорганізації, дозволяють інформаційно-контролюючі функції викладача перенести у власне-координаційні функції тих,хто навчається. Педагогічне спілкування в умовах модульного навчання має реалізовуватися за схемою суб'єкт-суб'єктного, партнерського навчального співробітництва викладача і студентів.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.