На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Формальн вимоги до заявки на патентування. Заява про видачу патенту. Опис винаходу. Формула винаходу

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 09.07.2012. Сдан: 2010. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  освіти та науки України
Дніпропетровський національний університет  ім. О. Гончара
Хімічний  факультет 
Реферат
з дисципліни: «Інтелекуальна власність»
на  тему: Формальні вимоги до заявки на патентування. Заява про видачу патенту. Опис винаходу. Формула винаходу                                    
                                                
     Виконала:
студентка групи ХФ – 10с - 2
                                                          Кучина Євгенія
Перевірив:
 проф.Чмиленко  Ф.О.                                       
          
м.Дніпропетровськ 
2010
Зміст 

Вступ
Право на одержання  патенту .................................................................5
Заявка на патентування ..........................................................................6
Заява про видачу патенту ......................................................................11
Опис винаходу (корисної моделі) ........................................................17
Формула винаходу .................................................................................21
Література 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям та здійсненням права власності  на винаходи (корисні моделі) в Україні, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, поданню заявки визначені "Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель", затверждені наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 22 січня 2001 року № 22, і є обов'язковими для заявників. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України  "Про охорону прав  на  винаходи  і  корисні моделі"Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20  березня  1883  року. [1] 

     Винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.
     Секретний винахід (корисна  модель) - винахід що містить інформацію, віднесену до державної таємниці. 
Набуття права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) засвідчується патентом.

     Патент  на винахід - різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки.  
Строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки.  
Патент на корисну модель - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки.  
Строк дії патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки.  
Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.

     Без згоди патентовласника винахід  не може бути використаний. Лише патентовласник може надати згоду на використання винаходу або поступитися патентом. В деяких країнах існує набір законодавчих актів, які дозволяють державі у випадках, коли винахід має особливо важливе значення для країни, але з патентовласником не досягнуто угоди про видачу ліцензії або передачу патенту, примусово викуповувати патент з виплатою винагороди власнику. Як спосіб захисту патентовласника, законодавством багатьох країн передбачені штрафні санкцій при ввезенні на територію країни виробів, в яких втілено аналогічний винахід (штрафи, накладання арешту на ввезені товари, пред'явлення позову про відшкодування збитків, тощо).  
     Видача  патентів відбувається у відповідності  з нормами патентного права кожної країни. До винаходу пред'являються  вимоги щодо "винахідницького рівня", "прогресивності", "придатності  до використання", тощо при обов'язковості новизни. Фактори, які впливають на новизну, в різних країнах є різними. Так, наприклад, в одних країнах на новизну впливає будь-яке опублікування та використання ідеї винаходу, незалежно від того де ці обставини мали місце - всередині країни чи за кордоном. В інших країнах, на новизну впливає опублікування ідеї всередині країни чи за кордоном але використання всередині країні або лише обставини, які мали місце всередині країни. [2]
     Територіальний  характер дії патенту переборюється  завдяки укладанню міжнародних угод, наприклад, Конвенція про єдине патентне право країн ЄС.  
 
 

     Право на одержання патенту
  Право винахідника  

     1. Право  на  одержання патенту має винахідник,  якщо інше не  
передбачено цим Законом.

     2. Винахідники,  які  спільно   створили   винахід   (корисну модель),  мають однакові права на одержання патенту,  якщо інше не передбачено угодою між ними.  
     3. У разі  перегляду умов  угоди  щодо  складу  винахідників. Установа  за  спільним  клопотанням  осіб,  зазначених у заявці як винахідники,  а також осіб, що є винахідниками, але не зазначені у заявці  як винахідники,  вносить зміни до відповідних документів у порядку, що встановлюється Установою.  
     4. Не визнаються винахідниками фізичні особи,  які не  внесли особистого творчого внеску у створення винаходу (корисної моделі), а надали винахіднику (винахідникам) тільки технічну, організаційну чи  матеріальну  допомогу  при  його  створенні і (або) оформленні заявки.

     5. Винахіднику належить право  авторства,  яке  є  невід'ємним особистим правом і охороняється безстроково. Винахідник має право на присвоєння свого імені створеному ним винаходу (корисній моделі). [1] 

  Право роботодавця  

     1. Право на одержання патенту  на службовий  винахід  (корисну  модель) має роботодавець винахідника.  
     2. Винахідник  подає роботодавцю письмове  повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель)  з описом,  що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно.  

     3. Роботодавець  повинен  протягом  чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до  Установи  заявку на  одержання  патенту  чи  передати право на його одержання іншій особі або прийняти  рішення  про  збереження  службового  винаходу (корисної  моделі)  як  конфіденційної інформації.  У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру  та  умови  виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу  (корисної  моделі)  і  
(або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.  
     4. Якщо  роботодавець  не виконає зазначених у частині третій цієї статті вимог у встановлений  строк,  то  право на  одержання патенту на  службовий винахід (корисну  модель)  переходить  до винахідника  або  його  правонаступника.  У   цьому   випадку   за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії.  
     5. Строк збереження  роботодавцем  чи  його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років. У протилежному випадку право на  одержання  патенту  на  службовий винахід   (корисну  модель)  переходить  до  винахідника  чи  його правонаступника.  
     6. Спори щодо умов одержання винахідником службового винаходу  
(корисної  моделі) винагороди та її розміру вирішуються у судовому  
порядку. [1]
 

     Заявка  на патентування
     Особа, яка бажає одержати патент на винахід  і має на це право (заявник), подає  заявку на його видачу до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (Укрпатент), який здійснює приймання, розгляд та проведення експертизи заявок.
Заявку  подають безпосередньо до Укрпатенту або надсилають на його адресу: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна.
     За  наявності кількох заявників, один із них може бути призначений іншими заявниками як спільна довірена особа (спільний представник).
За дорученням заявника заявку може подати представник  у справах інтелектуальної власності (патентний повірений), зареєстрований відповідно до "Положення про представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.94 за № 545 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.1997 за № 938 із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 за №996 або інша довірена особа.
Іноземні  особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права, зокрема, право на подання заявки, тільки через патентних повірених, якщо інше не передбачено міжнародними угодами.
Так, згідно з угодами про співробітництво  у сфері охорони промислової власності між Урядом України та Урядами Російської Федерації і Республіки Білорусь, громадяни та юридичні особи, які проживають чи мають постійне місце проживання в цих державах, мають право подавати заявки безпосередньо до Укрпатенту.  
      Якщо  до складу заявників входить фізична  особа, яка проживає на території  України чи юридична особа, яка має  постійне місцезнаходження на території  України, то заявку може бути подано без  залучення патентного повіреного за умови зазначення адреси для листування в Україні.
Заявка - це сукупність документів, необхідних для видачі патенту України  на винахід.
Заявка  повинна стосуватися одного або  групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).
Заявка  складається українською мовою і повинна містити:
  заяву про видачу патенту України на винахід;
  опис винаходу;
  формулу винаходу;
  креслення (якщо на них є посилання в описі);
  реферат.  
 
До заявки додають документ, що підтверджує  сплату збору за подання заявки. Таким документом є копія платіжного доручення на перерахування збору з відміткою установи банку або квитанція (форма №042005). Терміни і порядок сплати зборів за подання заявки, а також їх розміри зазначені у "Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності", що затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 . Cтрок подання документа про сплату збору за подання заявки може бути продовжений, але не більше ніж на 6 місяців (ч.11 ст.12 Закону). Клопотання про продовження пропущеного строку разом із документом про сплату збору за продовження строку повинно надійти до Укрпатенту не пізніше ніж через 6 місяців після закінчення строку.  [2] 
 

Якщо  заявка подається відповідно до Паризької  конвенції з охорони промислової  власності і заявник бажає  скористатися правом конвенційного  пріоритету, то він має додати до заявки такі документи: заяву про пріоритет із посиланням на дату подання й номер попередньої заявки, поданої до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції; копію попередньої заявки, засвідчену зазначеним органом. Ці документи мають бути подані до Укрпатенту разом із матеріалами заявки або не пізніше встановленого Законом строку. [3]  
 
 
 
 

  Розгляд заявки
Порядок розгляду заявки на винахід визначається "Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель" (далі Правилами розгляду).  
Патент  України на винахід видається  за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, яка встановлює відповідність  винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).  
     Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.  
Рівень  техніки включає також зміст  будь-якої заявки на видачу в Україні  патенту (у тому числі міжнародної  заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує даті подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, даті її пріоритету і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.   

Винахід має винахідницький рівень, якщо для  фахівця він не є очевидним, тобто  не випливає явно із рівня техніки.   

Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано  у промисловості або в іншій сфері діяльності.   

На підставі рішення про видачу патенту і  за наявності документа про сплату державного мита за його видачу здійснюється державна реєстрація патенту та публікація відомостей про його видачу у офіційному бюлетені.   

Видача  патенту проводиться у місячний строк після його державної реєстрації.   

Терміни і порядок сплати зборів за дії, пов'язані  з охороною прав на винаходи, а також розміри зазначених зборів визначені Положенням. Якщо опис і формулу винаходу   (корисної  моделі)  викладено  іншою  мовою,   то   для збереження  
дати подання їх переклад повинен надійти до Укрпатентупротягом двох місяців 
від дати подання заявки. 
      Матеріали  заявки  не  повинні містити  висловів,  креслень, малюнків,  

фотографій та будь-яких інших матеріалів, що суперечать громадському  
порядку і моралі, зневажливих висловлювань  стосовно винаходів (корисних 
моделей) та результатів діяльності інших осіб, а також відомостей і матеріалів, 
які вочевидь не стосуються або не є необхідними   для  визнання  документів  
заявки  такими, що відповідають вимогам Правил.      
У  формулі,  описі, рефераті і пояснювальних  матеріалах  до опису  
використовують,  як  правило,  стандартизовані  терміни   і скорочення,  
а за їх відсутності — загальновживані  в  науковій  і технічній літературі. 
При використанні термінів і позначень, що не є  загальновживаними, 
необхідно пояснити їх значення  при  першомувживанні в тексті. 
Усі умовні позначення слід розшифровувати. 
      У  описі,  формулі  винаходу (корисної моделі)  та  рефераті необхідно  

зберігати єдиність термінології, тобто одні і  ті  самі ознаки в зазначених 
документах повинні називатися однаково. 
            Вимога   єдиності  термінології  стосується  також   умовних позначень  

і розмірності фізичних одиниць, які використовуються  в матеріалах  заявки.  
Назва  винаходу,  за  потреби,  може  міститисимволи латинської абетки та 
цифри. 
      Використання  символів інших абеток,  спеціальних  знаків  уназві   не  

допускається.  Одиниці  вимірювання  фізичних  величин переважно   
вживаються  в  одиницях  діючої  Міжнародної   системи одиниць.[4]      
 
 

Заява про видачу патенту
  Заяву про видачу патенту України на винахід (корисну модель) слід подавати українською мовою за формою, яка наведена в додатку 1 до Правил. Якщо відомості не можуть бути повністю розміщені за браком місця у відповідних графах, то їх наводять на додатковому аркуші за тією самою формою із зазначенням у відповідній графі заяви - "див. на окремому аркуші".
( Пункт 5.1 розділу  5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 154 від 26.02.2004 ) [5]
  У графі, що розташована у верхній частині заяви (без зазначення коду), заявник зазначає порядковий номер заявки, визначений ним. При цьому реквізит "дата одержання" заповнюється Укрпатентом під час одержання заявки.
( Розділ 5 доповнено  пунктом 5.2 згідно  з Наказом Міністерства  освіти і науки N 223 від 14.04.2005 )
  Графи з кодами (21), (22), що розташовані у верхній частині заяви, заявником не заповнюються, вони призначені для зазначення реквізитів заявки після її подання до Установи.
( Пункт 5.3 розділу  5 виключено на  підставі Наказу  Міністерства освіти  і науки N 154 від 26.02.2004 )
  Графи з кодами (86) і (87) заповнюються у випадку прийняття міжнародної заявки, що містить зазначення України, на експертизу. За кодом (86) зазначають реєстраційний номер та дату подання міжнародної заявки, установлені відомством-одержувачем. У графі за кодом (87) зазначаються номер і дата міжнародної публікації міжнародної заявки.
( Пункт 5.4 розділу  5 із змінами, внесеними  згідно з Наказом  Міністерства освіти  і науки N 154 від 26.02.2004 )
  У графі, що містить прохання видати патент України, необхідно зазначити, який різновид патенту просить видати заявник, зробивши у відповідній клітинці позначку "Х".
За кодом (71) для  фізичної особи (фізичних осіб) зазначають повне ім'я, місце проживання; для юридичної особи (юридичних осіб) зазначають повне найменування (згідно з установчими документами), місцезнаходження.
    Якщо  заявником є винахідник, декілька винахідників чи всі винахідники, то їх місце проживання наводять на звороті заяви у графі за кодом (72).
Для іноземної  особи здійснюється транслітерація (передача транскрипційних знаків певної мови літерами української абетки) повного імені або найменування зазначеної особи. Після українського зазначення наводять у дужках ці самі відомості мовою оригіналу. Місце проживання або місцезнаходження заявника (за потреби) наводять мовою оригіналу і зазначають код держави згідно із стандартом ВОІВ ST.3.
Для заявників - юридичних осіб України зазначають код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), для заявників, що проживають чи мають постійне місцезнаходження за межами України, зазначають код держави згідно із стандартом ВОІВ ST.3.
Якщо заявників  декілька, то зазначені відомості наводяться для кожної особи окремо.
  Якщо заявник має підстави скористатися правом пріоритету попередньої заявки відповідно до статті 15 Закону, то у відповідній клітинці заяви необхідно зробити позначку "Х" і зазначити номер та дату подання попередньої заявки. Відомості про попередню заявку, подану в державі - учасниці Паризької конвенції, наводять за кодами (31), (32), (33). За кодом (33) зазначають код держави, до якої подано попередню заявку, відповідно до стандарту ВОІВ ST.3. Відомості про попередню заявку, подану до Установи, наводять за кодом (66). Відомості про попередню заявку, з якої виділено цю заявку, наводять за кодом (62). Якщо попередніх заявок декілька, то наводять відомості щодо кожної заявки. Відомості про заявку, додаткові матеріали до якої оформлені відповідно до частини 7 статті 16 Закону як ця заявка, наводять за кодом (62).
( Пункт 5.6 розділу  5 із змінами, внесеними  згідно з Наказом  Міністерства освіти  і науки N 154 від 26.02.2004 )
  За кодом (54) наводять повну назву винаходу (групи винаходів) чи корисної моделі, яка повинна збігатися з назвою, наведеною в описі.
  За кодом (98) зазначають адресу для листування між заявником та Укрпатентом, повне ім'я або найменування адресата. Листування може здійснюватись за будь-якою зручною для заявника адресою на території України. За наявності телефону, факсу чи іншого засобу зв'язку їх вказують.
  Якщо заявник користується послугами представника то за кодом (74) зазначають повне ім'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності або повне ім'я іншої довіреної особи.
( Пункт 5.9 розділу  5 із змінами, внесеними  згідно з Наказом  Міністерства освіти  і науки N 154 від 26.02.2004 )
  Якщо заявник бажає прискорити публікацію заявки, у відповідній клітинці треба зробити позначку "Х".
  Розділ заяви "Перелік документів, що додаються" заповнюють за допомогою позначок "Х" у відповідних клітинках із зазначенням кількості примірників і аркушів кожного документа. У клітинці "інші документи", якщо такі є в матеріалах заяви, необхідно зазначити назву документа.
( Пункт 5.11 розділу  5 із змінами, внесеними  згідно з Наказом  Міністерства освіти і науки N 154 від 26.02.2004 )
  Якщо право на подання заявки й одержання патенту передано винахідником чи роботодавцем правонаступнику, то в графі "Підстави щодо виникнення права на подання заявки і одержання патенту" відповідну підставу зазначають позначкою "Х". Якщо заявником (заявниками) є єдиний винахідник чи всі винахідники, то ця графа не заповнюється.
  За кодом (72) наводять дані про винахідника (винахідників): повне ім'я та місце проживання. Для іноземного винахідника здійснюється транслітерація (передача транскрипційних знаків певної мови літерами української абетки) повного імені і поряд, у дужках, ці самі дані мовою оригіналу, а замість його місця проживання проставляють назву держави та її код згідно із стандартом ВОІВ ST.3. Якщо винахідники є заявниками, то вони проставляють підписи у правій графі.
  Якщо винахідник (винахідники) не бажає (бажають) бути згаданим (згаданими) у публікації відомостей про заявку та (або) відомостей про видачу патенту, то у відповідній графі заяви робиться про це запис, що підписується винахідником (винахідниками), який (які) не бажає (бажають) бути згаданим (згаданими).
  Заповнення останньої графи заяви "Підпис (и) заявника (ів)" є обов'язковим, крім випадку, коли всі заявники є винахідниками і їх підписи проставлені в графі за кодом (72).
    Якщо  заявником є юридична особа, то заяву  підписує особа, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища і скріплюється печаткою. Особистий підпис може бути власноручним, принтерним (у вигляді виведеної з комп'ютера друкованої копії) або штамповим.
( Абзац другий пункту 5.15 розділу 5 із змінами,  внесеними згідно  з Наказом Міністерства освіти і науки N 154 від 26.02.2004 )
     Якщо  заявник доручив ведення справ  за заявкою представнику, то останній може ставити свій підпис замість  заявника.
( Абзац третій пункту 5.15 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 154 від 26.02.2004 )
У цій графі  також проставляють дату підпису.
Якщо будь-які  відомості наводять на додатковому  аркуші, то його треба підписати в такому самому порядку. 
 

Додаток 1 до пункту Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства науки і освіти України від 22.01.2001 № 22 
 
 
 
Порядковий  номер заявки, 
визначений заявником 
Дата  одержання  
 
(22) Дата подання заявки  Пріоритет  (51) МПК  ЕВ  (21) Номер  заявки 
         
(86) 
(87) 
Реєстраційний номер та дата подання міжнародної заявки, установлені відомством-одержувачем 
Номер і дата міжнародної публікації міжнародної заявки 
ЗАЯВА про видачу патенту України 
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  Державне  підприємство "Український інститут промислової власності" 
вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601

Подаючи нижчезазначені документи, прошу (просимо) видати: 
 патент України на винахід 
 позицію виключено 
 патент України на корисну модель 
(71) Заявник(и)  Код за ЄДРПОУ 
(для українських заявників) 
       
 
 
(зазначається  повне ім'я або найменування  заявника(ів), його (їх) місце проживання або місцезнаходження та код держави згідно із стандартом ВОІВ SТ.3.  
Дані про місце проживання винахідників-заявників наводяться за кодом (72) 
Прошу (просимо) встановити пріоритет  заявки      пунктів формули винаходу за заявкою N ______ за датою: подання попередньої  заявки в державі - учасниці  Паризької конвенції (навести  дані за кодами (31), (32), (33) 
 подання до Установи попередньої заявки, з якої виділено цю заявку (навести дані за кодом (62) 
 подання до Установи попередньої заявки (навести дані за кодом (66) 

(31) Номер попередньої заявки   (32) Дата  подання попередньої заявки  (33) Код  держави подання попередньої заявки згідно із стандартом ВОІВ ST.3   (62) Номер  та дата подання до Установи  попередньої заявки, з якої виділено цю заявку  (66) Номер та  дата подання до Установи попередньої  заявки 
              
(54) Назва винаходу (корисної моделі)  
(98) Адреса для листування  Телефон                               Телеграф                                  Факс 
(74) Повне ім'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності або повне ім'я іншої довіреної особи  
 
 
 Прошу (просимо)  прискорити публікацію заявки 
Перелік документів, що додаються  Кількість арк.  Кількість прим.  Підстави  щодо виникнення права на подання заявки й одержання патенту (без подання документів), якщо винахідник(и) не є заявником(ами): є документ  про передачу прав винахідником(ами)  або роботодавцем(ями) правонаступнику(ам)
 є документ  про право спадкування 
 опис винаходу   
 формула винаходу   
 креслення та інші ілюстративні  матеріали   
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.