На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Основн кредитори сучасного етапу розвитку мжнародної економки. Дослдження сутност значення мжнародного кредиту. Мжнародн та регональн валютно-кредитн та фнансов органзацї. Сутнсть стратегї залучення та використання ноземних кредитв.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 30.11.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Таврійська державна агротехнічна академія
Кафедра “ Бухгалтерський облік та аудит”
Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами.
Виконав Компанієць Є.О.
Перевірила Михайлова М.М.
м. Мелітополь
2006 р.
Основними кредиторами на сучасному етапі є міжнародні й регіональні валютно-фінансові організації. До них належить Європейський банк реконструк-ції та розвитку, який здійснює Програму мікрокредитування в Україні для малих і середніх приватних підприємств.
В умовах глобального економічного і фінансового спаду, обмежених внутріш-ніх фінансових можливостей, що характеризують перехідну українську економі-ку, однією з дієвих форм державної підтримки національного товаровиробника є залучення середньо- і довгострокових фінансових ресурсів у межах міжнародних договорів для забезпечення придбання українськими підприємствами необхідних ресурсів економічного розвитку на зовнішньому ринку.
З огляду на це треба розповісти про таке поняття, як "міжнародний кредит", визначити його переваги й вади, функції, які він виконує, детальніше охаракте-ризувати міжнародні й регіональні валютно-кредитні та фінансові організації на прикладі програми мікрокредитування в Україні за лінією Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) й Німецько-українського фонду.
Дослідження сутності й значення міжнародного кредиту для українських підприємств знайшли відображення у працях В.В. Лагутіна, A.M. Мороза, M.I. Савлука, М.Ф. Пуховкіна, У.В. Владичина1, Є.А. Боброва, О.Л. Кривонога.
А.Г. Голуб і дали визначення міжнародних і регіональних валютно-кредитних та фінансових організацій і організацій, які до них нале-жать: міжнародні й регіональні валютно-кредитні та фінансові організації -- це інститути, що створені на основі міждержавних угод для регулювання між-народних економічних, валютно-кредитних і фінансових відносин. До таких організацій належать:
· Банк міжнародних розрахунків (БМР);
· Міжнародний валютний фонд (МВФ);
· Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР);
· Регіональні банки розвитку.
Регіональними валютно-кредитними організаціями Спільного ринку є:
· Європейський інвестиційний банк (ЄІБ);
· Європейський фонд валютного співробітництва (ЄФВС);
· Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).
Однак питання про міжнародні кредити і програми їх надання потребують подальших наукових досліджень.
Міжнародний кредит з'явився ще за феодалізму як специфічний різновид лихварського кредиту і використовувався переважно для фінансування війн, хрестових походів і утримання королівських дворів Європи. Стрімкого розвитку міжнародний кредит набув за капіталізму, що пов'язано з інтернаціоналізацією виробництва, розвитком світового господарства.
Як економічна категорія міжнародний кредит виражає відносини між кредиторами і позичальниками різних країн світу щодо надання, використання і погашення кредиту.
У зовнішньоекономічних зв'язках міжнародний кредит виконує такі функції:
забезпечує перерозподіл фінансових ресурсів між сторонами;
посилює процес накопичення в межах усього світового господарства;
прискорює процес реалізації товарів, послуг, інтелектуальної власності у всесвітньому масштабі, розсуваючи тим самим рамки розширеного відтворення.
Кредитна дискримінація -- це встановлення гірших умов отримання, вико-ристання або погашення міжнародного кредиту для певних позичальників порів-няно з іншими з метою застосування до них економічного й політичного тиску.
Міжнародний кредит має певні негативні й позитивні сторони, які висвіт-лено в табл. 1.
Таблиця 1. Позитивні й негативні сторони міжнародних кредитів
Негативні
Позитивні
1. Поглиблює і загострює диспропорцію в економіці
1. Стимулює зовнішню торгівлю, створюючи додатковий попит на ринку
2. Сприяє перевиробництву товарів, перерозподіляє позиковий капітал між країнами і сприяє стрибкоподібному розвиткові виробництва в періоди підйому та періодичним його спадам
2. Створює сприятливі умови для іноземних приватних інвестицій, оскільки пов'язаний із потребою надання пільг фірмам країни-кредитора
3. Посилює диспропорції суспільного відтворення, полегшує розвиток найприбутковіших галузей і затримує розвиток галузей, у які не залучається іноземний капітал
3. Використовується у створенні інфраструктури, необхідної для функціонування підприємств, зокрема -- іноземних і змішаних
4. Є важелем спекуляції й чинником загострення економічних і валютних криз
4. Використовується для вилучення прибутку з країн-позичальників, посилюючи позиції фінансового капіталу
5. Сприяє проведенню політики кредитної дискримінації та кредитної блокади
5. Сприяє створенню і закріпленню в країнах-боржниках вигідних для іноземних монополій економічного й політичного режимів.
Стратегія залучення і використання іноземних кредитів базується на пріори-тетних напрямах розвитку економіки України, затверджених постановою Кабіне-ту Міністрів України від 3 квітня 1995 року № 234 (енерго- та ресурсоощадні тех-нології, агропромисловий комплекс, медична й мікробіологічна промисловість, авіабудування, ракетобудування, автомобілебудування, легка промисловість, інф-раструктура, окремі, надзвичайно важливі об'єкти), на програмах діяльності Кабі-нету Міністрів України з відповідними корективами, що окреслюються законами про Державний бюджет України на кожний рік.
Останнім часом при залученні іноземних експортних кредитів державні ор-гани докладають зусиль, щоб змусити ці ресурси працювати на території Украї-ни й підтримувати українські підприємства. Міжнародні правила дозволяють фі-нансувати і ту частку контрактів, яка передбачає постачання товарів або надання послуг, що походять не з країн-кредиторів, зокрема й частку власного виробниц-тва (до 15 %). Як вимогу до зарубіжного кредитора при наданні державних га-рантій Уряд України висуває виконання субконтрактів за експортними контрак-тами українськими виробниками, створення спільних підприємств.
Залучення і використання іноземних кредитів стимулює збільшення прямих інвестицій в економіку України, про що свідчать окремі приклади, коли спочатку постачалося обладнання до України за рахунок іноземного кредиту, а згодом компанія-виробник приймала рішення про заснування спільного підприємства із внесенням статутного фонду і відповідно створення додаткового механізму сво-єчасного погашення залучених кредитів.
Виходячи з необхідності структурних зрушень в українській промисловості, перевага надається спрямуванню іноземних кредитів у галузі з високою часткою доданої вартості (машинобудування, переробна, харчова, легка промисловість, інфраструктура).
З вересня 1997 року укладено вісім міжнародних угод про фінансове спів-робітництво з урядами Японії, Чехії, Фінляндії, Канади, Норвегії, Данії, Польщі, Туреччини, які дають змогу українським підприємствам залучати іноземні кредити на загальну суму понад 1 млрд доларів США і співпрацювати з іно-земними партнерами у різних напрямках модернізації власного виробництва конкурентоспроможним обладнанням, тим самим інтегруючись у європейську й світову кооперацію.
У листопаді 1998 року Європейський банк реконструкції і розвитку започат-кував Програму мікрокредитування в Україні. Ця програма є розширенням кре-дитної лінії для малих і середніх підприємств, що існує в Україні з 1995 року і становить за обсягом 120 млн дол. Програма мікрокредитування має на меті під-тримку розвитку мікро- та малих підприємств шляхом створення сприятливих умов для отримання банківських кредитів. Особливу увагу також приділено тим бізнес-групам, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Реалізація прог-рами відбувається за підтримки TACIS -- Програми Європейського союзу та USAID -- Агентства США з міжнародного розвитку. З українського боку відпо-відальним за виконання проекту є Національний банк України.
У вересні 1996 року створено Німецько-український фонд (НУФ), метою якого є полегшення доступу до кредитів для малих і середніх підприємств (МСП) в Україні. Водночас цей фонд доповнює вже наявні проекти в рамках програми уряду Німеччини "TRANSFORM". Стартовий капітал НУФ становив на той час 10 млн DM, який уряд Німеччини надав Україні як грант, створений у вигляді "вічного" револьверного фонду. На сьогодні видано близько 600 кредитів на су-му, що перевищує 21 млн DM. Відповідальними за виконання проекту є Кредит-на установа для відбудови (KFW) і Національний банк України.
Проект спільного кредитування має на меті (на взаємодоповнювальній основі):
· надання кредитних коштів мікро- і малим підприємствам;
· надання технічної підтримки комерційним банкам у сприянні розвитку
названих цільових груп;
· створення умов для тривалого фінансування мікро- і малих підприємств українськими комерційними банками.
Цільовими групами програми є, з одного боку, мікро- і малі підприємства України, а з другого -- зацікавлені комерційні банки, що отримують систематич-ну допомогу, метою якої є навчання й підготовка до кредитування мікро- і мало-го бізнесу.
У країнах Східної Європи з перехідною економікою мікро- і малі підпри-ємства наштовхуються на велику кількість проблем і перешкод, однією з яких є майже повна відсутність доступу до кредитних ресурсів банківської системи. Це стосується як короткострокового обігового капіталу, так і довгострокового інвестиційного. Саме тому впровадження міжнародним співтовариством кре-дитних ліній для місцевих комерційних банків України набуває особливого значення. Кінцевою метою програми є надання послуг по всій країні. На сьо-годні програма вже діє у Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Києві, Льво-ві, Харкові.
Провідну роль в успішній реалізації програми, яка орієнтована на певні ці-льові групи, відіграє підготовка місцевих кредитних експертів. Завдяки консуль-тативно-технічній допомозі, яка надається TACIS, USAID та німецькою програ-мою TRANSFORM, в українських комерційних банках -- учасниках програми -- створюються відділи мікрокредитування.
Щоб отримати фінансування за цією кредитною лінією, підприємства-позичальники повинні відповідати таким вимогам:
МСП мають належати до приватного сектору або контролюватися ним;
· вони повинні бути платоспроможними та життєздатними з комерційної точки зору;
· кількість працівників у них має бути не більш ніж 500 осіб;
· фонди підприємства перед упровадженням проекту повинні становити не більш як 2,5 млн дол (на основі оновлення, без урахування вартості буді- вель і землі);
· МСП не може бути дочірньою компанією банку-учасника, який надає позику;
· співвідношення між боргом і власними коштами не повинно перевищувати 70:30 (на корпоративній основі разом із позикою);
· коефіцієнт покриття обслуговування боргу не може бути меншим за 1,3:1;
· жодних суттєвих змін до статуту (структура акціонерів, вид діяльності тощо) не може бути внесено без попередньої згоди банку-учасника;
· розмір дивідендів повинен обмежуватися відповідно до зобов'язань щодо бслуговування боргу.
Позики не надаються на покриття наявних зобов'язань приватних підпри-ємств перед банками-учасниками, на фінансування житлових проектів, вкладан-ня інвестицій у цінні папери.
Що стосується інвестиційних проектів, то ретроактивне фінансування може становити до 35 % суми позики не більш як за три місяці до схвалення позики або підписання договору про надання позики між б и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.