На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Маркетингов дослдження фрми

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 12.07.2012. Сдан: 2011. Страниц: 12. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 
 
 
 

                                                                       Кафедра економіки енергетичних
                                                           та хімічних підприємств та
                                    маркетингу 
 
 
 
 
 
 

КУРСОВА  РОБОТА
 
 на тему:  "
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІРМИ"
    
з курсу “Маркетингові дослідження”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    Виконала: ст. гр. ЕМР – 51
                                                                 sviatka@postmark.net.
                                                         Прийняв:
                                                               marian@postmark.net                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

– ЛЬВІВ  2000 –
  I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ.
  Маркетингові  дослідження - це збір, обробка і  аналіз даних про ринки, конкурентів, споживачів, ціни, ринкові можливості фірми з метою зниження підприємницького ризику в процесі прийняття управлінських рішень.
  Активізація підприємницької діяльності в Україні, забезпечення життєдіяльності діючих і новостворених фірм в умовах розгортання конкуренції на ринку  неможливі без попереднього проведення маркетингового дослідження, виявлення сприятливих можливостей і бар'єрів у зовнішньому середовищі, пов'язаних з реалізацією цілей фірми.
  Мета  даного курсового проекту - практично  навчитиcь самостійно проводити маркетингові дослідження на конкретній інформаційній базі і обгрунтувати доцільність управлінських рішень у підприємницькій діяльності фірми.
  В першу чергу потрібно вивчити маркетингове середовище фірми - економічний потенціал України, певного регіону, зокрема, Львівщини, чинне законодавство відносно підприємницької діяльності, системи оподаткування, ознайомитись з фінансово-господарською і зовнішньоекономічною діяльністю фірми, на базі якої проводиться маркетингове дослідження.
  Без виявлення проблем даної фірми  в процесі її функціонування в  поточному періоді, а також пов'язаних із забезпеченням перспективних цілей, неможливо визначити завдання маркетингового дослідження і напрямки його проведення. Власне цілі і завдання даного дослідження виступають орієнтирами в пошуку необхідних інформаційних джерел - внутрішніх і зовнішніх.
  Часові  межі і масштаб маркетингового дослідження  залежать від особливостей об'єктів  вивчення, наприклад, ринку товарів  довго- чи короткотривалого користування, виробничої чи невиробничої сфери , засобів  виробництва з різною тривалістю життєвого циклу виробів, проміжних чи кінцевих товарів виробничого призначення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  II. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.
1. Розробка  концепції маркетингового дослідження. 
  1.1. Визначення проблеми фірми і  цілей маркетингового дослідження. 
  1.2. Структуризація проблеми і побудова моделі основних причинно-наслідкових зв'язків.
    1.3. Формулювання робочої гіпотези. 
2. Планування  і організація маркетингового  дослідження. 
            2.1. Розробка програми дослідження.
            2.2. Кабінетні дослідження і аналіз вторинної інформації.
  2.3. Планування польових досліджень.
  2.4. Формування вибірки. 
        3. Аналіз маркетингової інформації. 
  3.1. Підготовка анкет для обробки  на ЕОМ. 
  3.2. Обробка і аналіз отриманих  результатів.  

    4. Висновки і рекомендації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Розробка концепції маркетингового  дослідження. 
  1.1. Визначення проблеми фірми і  цілі  маркетингового дослідження.   

  Концепція маркетингового дослідження - це визначення змісту предмету дослідження, загальна постановка задачі.
  Концепція маркетингового дослідження включає:
  - визначення мети і напрямку  маркетингового дослідження, 
  - виявлення конкретної проблеми  по реалізації даної мети, що  грунтується на формулюванні  сукупності окремих задач, 
  - розробку робочої гіпотези або припущення про суть досліджуваного явища, основні причинно-наслідкові зв'язки, від яких залежить вирішення проблем маркетингу.
  Мета  маркетингового дослідження залежить від фактично сформованої ринкової ситуації і проблем даної фірми. Мета дослідження - це загальна постановка задачі, що визначається стратегічними цілями даної фірми, вирішення якої дозволяє знизити рівень невизначеності в процесі прийняття управлінських рішень.
  Сукупність  окремих задач, що випливають з основної задачі, можна розглядати як конкретну проблему, для розв"язання якої проводиться дане маркетингове дослідження. Зокрема, проблеми можуть бути пов'язані з рівнем насиченості ринку і падінням обсягу продаж в умовах конкуренції.
  Кожна фірма має власні цілі маркетингової  діяльності. Вони можуть виражатися в кількісних показниках (обсяг продажу, процент росту прибутку, частка на ринку та ін.), а також в якісних характеристиках (місце в галузі, інноваційний рівень, імідж і ін.).
  Фірми, які виготовляють товари виробничого  призначення, часто переслідують маркетингові цілі, пов'язані з максимізацією прибутку, зусиллями торгових агентів, розробкою нової продукції, політикою ціноутворення; виробники споживчих товарів - з максимізацією прибутку, стимулюванням продаж, розробкою нової продукції, політикою ціноутворення і затратами на рекламу; фірми, що діють в області сервісу - із зусиллями торгових агентів, рекламою, обслуговуванням споживачів і стимулюванням збуту.
  На  даному етапі проектного дослідження  студент повинен дати загальну характеристику діяльності фірми, її поточного фінансового стану, проблем подальшого функціонування і розвитку. Виходячи з наявних ресурсних можливостей, бар"єрів і перспектив, які відкриваються у ринковому середовищі, визначаються маркетингові цілі фірми і заходи, що їх забезпечують. Маркетингові цілі тісно пов'язані з цілями діяльності фірми і випливають з них.
                  
  Стратегічні цілі
  Підвищення  норми прибутку   Ріст  обсягу продаж   Збільшення  частки ринку
                   Виробничо-збутові проміжні цілі
  Підвищення  продуктивності праці   Підвищення  якості продукції і послуг   Диверсифікація  виробництва і збуту
 
 
  "Підтримуючі"  цільові орієнтації
  Стабільність  фінансового стану   Раціональне використання ресурсів   Збільшення  обсягу НДКР   Розширення  збутової мережі   Вдосконалення управління
    
    Мал.1. Цілі підприємницької діяльності  фірми та їх ієрархія. 

      Деталізація цілей фірми схематично  показана на мал. 2.
  Ц і л і  ф і р м и
  Виживання і розвиток: чого фірма прагне досягти  при  наявних ресурсних можливостях
  
  Загальні  цілі маркетингової діяльності
  Забезпечення  цілей розвитку фірми шляхом проведення ефективної маркетингової політики
  
  Цілі  для окремих товарів і ринків
   Отримання прибутку (збільшення обсягу продаж) на визначеному  ринку при реалізації конкретного товару
   
   Сукупність  заходів маркетингу для окремих  товарів і ринків
  
  визначення  вихідної ціни на товар       тестування  ринку, організація пробних продаж, стимулю-вання продаж       складування і відвантаження товару, післяпродажне обслуговування       розробка  комплексу маркетингових комунікацій
 
  Мал.2. Деталізація цілей маркетингової  діяльності фірми. 

  Перш  ніж почати маркетингове дослідження, необхідно чітко визначити реальний стан фірми. В якості важливих внутрішніх джерел інформації виступають джерела вторинної інформації, зокрема, результати фінансового аналізу фірми. Важливо встановити, чи можливий розвиток фірми при збереженні цієї самої фінансової політики, чи необхідно проводити диверсифікацію виробництва під нові товари, щоб вийти на нові ринки. Необхідно оцінити не тільки фінансовий, але й науково-технічний потенціал, "Ноу-хау" фірми, який би мав успіх в сфері маркетингу.
  Аналіз  внутрішнього середовища фірми включає:
  - вивчення організаційної структури  з точки зору її конкурентоспроможності на цільових ринках;
  - оцінку НДКР та її відповідності  рівню НДКР у конкурентів; 
  - аналіз інтелектуального потенціалу  працівників, їх здатності швидко  адаптуватися до зміни умов  зовнішнього середовища;
  - оцінку технологічного рівня  виробництва, порівняння з можливостями конкурентів;
  - вивчення потреби ринку у високоякісних,  екологічно чистих товарах і  технологіях, які може запропонувати  дана фірма. 
  Методи  вивчення внутрішнього середовища  - це ситуаційний аналіз, експертні методи, аналітична робота і ін. Визначення проблеми - це формування предмету маркетингового дослідження. Без цього неможливий збір конкретної інформації, яка є необхідною для прийняття управлінських рішень як в поточному, так і в перспективному періоді.
  Оскільки  з самого початку нелегко визначити предмет маркетингового дослідження, то доцільно провести попереднє опрацювання джерел вторинної інформації з використанням неформального аналізу. Це дозволяє більш чітко сформулювати проблему маркетингу шляхом проведення попереднього дослідження (наприклад, вивчення літератури, обговорення серед експертів і ведучих спеціалістів) і перейти до її конкретизації. 

Загальна  характеристика підприємства.
1) юридична інформація про підприємство.
  Повна назва підприємства – Відкрите Акціонерне Товариство "Шкіряне підприємство "Світанок".
Юридична  адреса – 290024, м.Львів, вул. Промислова,53
Особа для контактів – голова правління  Кістечко Іван Миколайович
Галузь  економіки -  шкіряна промисловість
Статутний капітал: Статутний фонд  – 5389,6 тис. грн.
вид цінного паперу – проста іменна акція;
номінал ЦП – 025 грн.
кількість випущених ЦП – 21558320 шт.
кількість акціонерів – 8034 чол.
Розподіл  акцій,  %:
            – працівники підприємства та члени організації орендарів –61,6%
            – фізичні особи – 14,9%
            – юридичні особи – 23,5% 

2) історична довідка про підприємство.
  Львівське шкіряне підприємство "Світанок" є одним з найбільших шкіряних підприємств України - підприємство, основним видом діяльності якого є переробка сировини та виробництво широкого спектру шкіртоварів.
В двадцятих  роках було побудовано три невеликих  шкіряних заводи "Мазега", "Палліс", і "Таннер", які в 1939році було націоналізовано і після другої світової війни об'єднано в державний завод №3, а в грудні 1961 року - в шкіряну фірму "Світанок".
З січня 1976 року фірма перетворена в Львівське  виробниче об'єднання "Світанок".
З 1992 року об'єднання носить назву "Львівське орендне шкіряне підприємство "Світанок", з березня 1996 року - Відкрите акціонерне товариство "Шкіряне підприємство"Світанок". 

3) основні види діяльності .
  Основними видами діяльності ВАТ"ШП"Світанок" є:
– переробка шкіряної сировини великої рогатої худоби (ВРХ) і свиней на хромові – шкіртовари для верху взуття;
– виробництво твердих (жорстких) шкіртоварів для низу взуття;
– виробництво шкіртоварів для пошиття одягу, галантерейних виробів;
– переробка відходів і побічних продуктів виробництва.
  В рамках основної діяльності підприємство забезпечує:
– заготівлю від підприємств, організацій та населення шкіряної сировини;
– первинну обробку та зберігання сировини та напівфабрикатів;
– виробництво шкіртоварів для верху взуття з сировини ВРХ і свиней;
– виробництво "Красту" із шкір ВРХ, свиней;
– виробництво "Вет-блю" із шкір ВРХ, свиней;
– виробництво підошовних шкіртоварів безхромового методу дублення;
  ВАТ ШП "Світанок" має заключені  договори про спільну діяльність:
– з фірмою «Вікополь» (Польща), договір про спільну розробку нових технологій і нових видів продукції з наступною реалізацією на ринках Польщі і Словакії;
– з фірмою «ТЕА» (Італія), про технічне і технологічне співробітництво і випуск  шкіртоварів в виді «Красту» (непокрита шкіра);
– з фірмою «Електропродукт» ЛТД, про випуск шкіри для низу взуття безхромового методу дублення (рослинне дублення); 

1.2. Структуризація проблеми і побудова моделі основних причинно-наслідкових зв'язків.
  Виявлення проблем проводиться в основному  шляхом експертного опитування керівників і спеціалістів фірми. Це дає змогу отримати порівняно надійну інформацію про проблеми фірми. Процедура виявлення проблем, які перешкоджають успішній діяльності фірми на ринку, включає формування т.з. каталогу проблем і їх структуризацію. Зв'язок проблем визначається через взаємовідношення "причина-наслідок". Це відношення характеризує одну проблему як причину, а іншу як наслідок. На цьому грунтується принцип структуризації проблем. Доцільно побудувати граф проблем, зокрема, по вдосконаленню маркетингової діяльності. Схематично це показано на мал. 3. 

  Базова проблема  
 
   
проблеми 2-го рівня   проблеми 2-го рівня
   
   
проблеми 3-го рівня   проблеми 3-го рівня
 
Мал.3. Граф проблем вдосконалення маркетингової діяльності. 

  Граф  проблем являє собою логічно  обгрунтоване відображення послідовності  вирішення сукупності проблем вдосконалення  маркетингової діяльності з врахуванням  максимального використання результатів  розв"язання попередніх проблем.
  Для того, щоб побудувати граф проблем, необхідно розглянути всі види діяльності фірми, по кожному виду діяльності визначити напрямки вдосконалення маркетингової діяльності і проблеми, які перешкоджають успішному маркетингу. Каталог проблем, що формується на основі опитування експертів, є основою для побудови графа. Визначення взаємовідношення "причина-наслідок" в загальному переліку проблеми дає можливість виявити базові або кардинальні проблеми, від вирішення яких залежать можливості розв'язання інших проблем. Після цього розробляється т.з. робоча гіпотеза. 

  Основні показники, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства.
      Таблиця 1
Основні техніко-економічні показники господарської  діяльності підприємства. 

Назва показника Одиниця виміру 1996 рік 1997 рік 1998 рік
1.Продукція        
Обсяг продукції (робіт, послуг) в оптових  цінах підприємства без ПДВ і  акцизу        
1.1   у порівняних цінах: тис.грн. 9356 17814 13961
1.2   у діючих цінах відповідного  року: тис.грн. 6645 10812 9499
2. Фінансові  результати        
2.1   Балансовий прибуток або збиток  тис.грн. -2008,6 -646,6 -282,0
2.2   Виручка від реалізації продукці (товарів, робіт,     послуг) тис.грн. 6940 12878,8 11539,7
2.3 Собівартість  виробленої продукції тис.грн. 8055 11892 9811
3.Основні  фонди        
3.1 Середньорічна  вартість виробничих основних  фондів прмислового призначення  тис.грн. 25918 41623 43634,6
4.Праця        
4.1 Середньоспискова  чисельність прмислово-виробничого  персоналу чол. 1199 944 844
4.2  Фонд оплати праці промислово-виробничого персоналу тис.грн. 683,1 1266 916
 
      Аналіз  виробничої програми за 1997 - 1998 р.
      Порівняльна характеристика випуску товарної продукції.
        Таблиця 2
Випуск  товарної продукції ВАТ»ШП»Світанок».
Назва продукції Од.вим. Звіт  за 1997р. Звіт  за 1998р. %  викон. до  звіту 1997р.
Тов. прод. в діючих цінах тис. грн. 10812 9499 87,9 %
Тов. прод. в порівн. цінах тис. грн. 17814 13961 78,4 %
Товари  народного спожи-вання  в діючих  цінах тис. грн. 80,2 40,5 50,5%
 
  Виконнання  товарної продукції в порівняльних цінах за 1998 рік до факту 1997 року склало 78,4%.
  Відповідно  по товарах народного споживання 50,5%.
      Випуск  готової продукції ВАТ «Світанок» видно із наступної таблиці:
      Таблиця 3
      Випуск  готової продукції ВАТ»ШП»Світанок». 

Назва продукції Од.вим. Звіт  за 1997р. Звіт  за 1998р. % викон. до звіту  1997р.
хромові шкіртовари т.дм2 23861 18676 78,3
жорсткі шкіртовари т.дм2 644 1376 213,7
спілок т.дм2 2850 1191 41,8
вет-блю  ялове т 2657,3 1923,3 72,4
вет-блю  свине т 389,8 20,2 5,2
клей  міздровий т 9,8 18,7 190,8
білкозин т 42,4 36,8 86,8
желатин т 656,6 133,2 20,3
клей  «Галерта» т 8,1 10,7 132,1
 
  Як  видно з даних таблиці, мають  місце суттєві зміни в асортименті  продукції.  Зокрема, на  22% зменшився  випуск хромових шкіртоварів, більш  ніж в 2 рази збільшився випуск жорстких шкіртоварів. Разом з тим різко зменшився випуск спілку, вет-блю із сировини свиней.  Більш детально структурні зміни у випуску жорстких шкіртоварів відображені  на мал. 4. 
 

      
 
      Мал. 4.
      Випуск  хромових шкіртоварів в асортименті видно із наступного малюнку:
      
      Мал. 5
      Мал. 5 
 
  Аналіз  використання сировини за плановими  і фактичними даними можна провести за даними таблиці:  

      Таблиця 4 
      Порівняльна характеристика фактичних витрат сировини з плановими.
НАЗВА Фактичний випуск  продукції в тис.дм2
Витрати сировини
    По план. нормах на факт. вип. Факт Відхилення % використання
Хром          
Бичина  легка 7878,0 583,2 559,5 - 23,7 95,9
Бичок 3521,9 220,6 217,7 - 2,9 98,7
Бугай важкий 1562,6 130,8 125,8 - 5,0 96,1
Півшкірник 1001,7 58,9 61,1 + 2,2 103,7
Кінпереда 576,9 41,1 42,0 + 0,9 102,1
Кінхази 204,5 18,2 18,2 - 100
Конина 492,1 40,7 36,5 - 4,2 89,7
Виросток 1253,9 61,2 60,9 - 0,3 99,5
Опойок 48,5 1,5 1,3 - 0,2 86,7
Всього  ялове: 16564,5 1156,2 1123,0 - 33,2 97,1
Свинне 2111,5 93,1 93,6 + 0,5 100,5
Разом хрома 18676,0 1249,3 1216,6 - 32,7 97,4
На  Вет-блю з ялов. сиров. 44910,8 2910,2 2966,5 + 56,3 101,9
На  Вет-блю з свин. сиров. 657,3 25,8 27,0 + 1,2 104,6
 
  1.3. Формулювання робочої гіпотези.  

  Робоча  гіпотеза - це ймовірнісне припущення про суть і шляхи розв'язання конкретних проблем або алгоритм розв'язання виявлених проблем. Робоча гіпотеза виступає основою маркетингового дослідження. На основі розробленого алгоритму можна уточнити цілі дослідження і основні напрямки його проведення.
  Гіпотеза  випливає з проблеми - основної задачі дослідження. В процесі подальшого дослідження необхідно забезпечити  перевірку попереднього припущення або гіпотези про наявність основних причинно-наслідкових зв'язків у  вирішенні проблем маркетингу на конкретному, фактичному матеріалі з використанням первинних і вторинних джерел інформації, або розробити нову гіпотезу.
  Робоча  гіпотеза - основа для визначення системи показників, необхідних для даного дослідження (наприклад, дані про розвиток асортименту товарів, динаміку споживчих переваг, витрати по реалізації товарів і ін.).
  Доцільно  сформулювати декілька альтернатив  по вирішенню виявлених проблем  маркетингу і визначити критерій відбору серед них найбільш ефективних.
  Аналіз  діяльності підриємства по збуту  продукції.
  Реалізація  продукції.
  Виробництво, а відповідно і продаж шкіртоварів  мають певну сезонність, обумовленну  сезонністю заготівлі шкірсировини. Найменш успішними в справі заготівлі сировини є січень (період тривали релігійних свят) і  червень-серпень (період масових відпусток і малого забою худоби). Нарощення реалізації шкіртоварів, як правило, спостерігається в жовтні – грудні.
  Динаміка  реалізації за  1998 рік (без врахування ПДВ) виглядає наступним чином: 

   Мал. 6. 

  В загальному відхилення реалізації готової  продукції і пропозиції «Світанку» в  1998 р. складали:
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.