На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Господарськ суди

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 12.07.2012. Сдан: 2011. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
 
  З  м  і  с  т 
   
   
   

  Господарські  суди, їх склад та повноваження ……………………………...3
   Загальні положення ………………………………………………………….3
   Організація господарських судів …………………………………………...3
 
  Перегляд  рішення, ухвали, постанови господарського суду за ново виявленими обставинами ………………………………………………………..8
 
  3. Написати  до господарського суду м. Києва   від свого імені зразок позовної  заяви про стягнення вартості  недолічених товарів …………………………..10 

  Список використаної літератури ……………………………………………...12 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Господарські суди, їх склад та повноваження
 
     Загальні положення
     Відповідно  до Конституції України правосуддя в господарських відносинах здійснюється господарським судом. 

     Господарський суд є незалежним органом у  вирішенні всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами, а також у розгляді справ про банкрутство. 

     Організація і діяльність господарського суду визначаються Конституцією України, Законом України  “Про судоустрій”, цим законом, Господарським  процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

  Завданнями  господарського суду є:
  - захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин;
  -  сприяння зміцненню законності у сфері господарських відносин;
  - внесення пропозицій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності. 

  Господарський суд здійснює правосуддя на таких6 принципах:
  законності;
  незалежності, в тому числі й від органів законодавчої та виконавчої влади, і підкорення тільки законові;
  рівності усіх учасників судового процесу перед законом і господарським судом;
  змагальності сторін та свободи в наданні ними господарському суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
  повного фіксування судового процесу технічними засобами у порядку, встановленому законом;
  гласності та відкритого розгляду справ, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної та комерційної таємниці або коли є обґрунтовані заперечення однієї із сторін;
   забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень господарського суду, крім випадків, встановлених законом;
  обов’язковості виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду.
 
 
   Організація господарських судів  в Україні
 
     Господарські  суди є спеціалізованими судами в  системі судів загальної юрисдикції.
     Вони становлять єдину триланкову систему спеціалізованих судів, яку складають:
   Місцеві господарські суди;
   Апеляційні господарські суди;
   Вищий господарський суд України.
 
  Місцевими господарськими судами є господарський суд Автономної Республіки Крим, господарські суди областей, міст Києва і Севастополя. Вони є судами першої інстанції. Президент України за поданням Голови Вищого господарського суду України може утворювати інші місцеві господарські суди (міські, міжрайонні, спеціальних (вільних) економічних зон тощо).
  Місцеві господарські суди:
  вирішують господарські спори, віднесені до його компетенції, розглядає справи про банкрутство;
  переглядає, за ново виявленими обставинами прийняті ним рішення;
  вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, аналізує статистику вирішення господарських спорів;
  веде роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;
  здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.
 
   Господарський суд Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя складається з голови, першого заступника голови, заступників голови та суддів. Тут може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду справ окремих категорій. 

  Голова  господарського суду має такі повноваження:
  здійснює функції судді у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України;
  розподіляє обов’язки між заступниками голови та суддями господарського суду у випадках, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, формує колегії суддів і призначає головуючого колегії;
  забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді;
  затверджує структуру, штатний розпис та кошторис витрат на утримання господарського суду;
  організовує діяльність господарського суду і несе відповідальність за виконання завданнь,покладених на господарський суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату господарського суду, застосовує щодо них заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;
  вносить Голові Вищого господарського суду України подання щодо призначення та обрання суддів, встановлення чисельності працівників і асигнувань відповідного господарського суду.
 
     А заступники голови господарського суду здійснюють функції судді у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України; здійснюють відповідно до розподілу обов’язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату господарського суду; здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством. 

   Апеляційні  господарські суди є  судами апеляційної  інстанції. Вони утворюються Президентом України за поданням Голови Вищого господарського суду України з визначенням території, на яку поширюються повноваження апеляційних господарських судів, їх місцезнаходження. 

   Апеляційний господарський суд складається  з голови, першого заступника голови, заступників голови та суддів і здійснює правосуддя колегією суддів. Тут може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду справ окремих категорій. 

  Апеляційний господарський суд здійснює такі функції:
   переглядає в апеляційному порядку рішення місцевих господарських судів, які включені до території, на яку поширюються його повноваження;
   переглядає, за ново виявленими обставинами прийняті ним рішення;
   вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, аналізує статистику вирішення господарських спорів, подає пропозиції Вищому господарському суду України щодо вдосконалення правового регулювання господарської діяльності і практики вирішення господарських спорів та щодо порушення перед Конституційним Судом України питання про офіційне тлумачення законів України;
   веде роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;
   здійснює інші повноваження, передбачені законом.
 
  Голова  апеляційного господарського суду має повноваження:
   здійснювати функції судді у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України;
   формувати колегії суддів і призначати головуючого колегії;
   розподіляти судові справи між колегіями суддів;
   розподіляти обов’язки між заступниками голови та суддями апеляційного господарського суду;
   забезпечувати підбір і підготовку кандидатів у судді;
   затверджувати структуру, штатний розпис та кошторис витрат на утримання апеляційного господарського суду;
   організовувати діяльність апеляційного господарського суду і нести відповідальність за виконання завдань, покладених на апеляційний господарський суд, видавати в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначати на посаду та звільняти з посади працівників апарату апеляційного господарського суду, застосовувати щодо них заходи заохочення і накладати дисциплінарні стягнення;
   вносити Голові Вищого господарського суду України подання щодо призначення та обрання суддів, встановлення чисельності працівників і асигнувань відповідного апеляційного господарського суду;
   здійснювати інші повноваження, передбачені законом.
 
  Заступники  голови апеляційного господарського суду здійснюють:
  повноваження судді у порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України;
  відповідно до розподілу обов’язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату апеляційного господарського суду;
  інші повноваження, передбачені законом.
 
   Вищий господарський суд України є вищим судовим органом господарських судів України у здійсненні правосуддя в господарських відносинах. 

   Він складається з Голови, першого заступника Голови, заступників Голови та суддів і діє у складі колегій суддів. Тут утворюється президія як консультативно-дорадчий орган при Голові Вищого господарського суду України. 

  Вищий господарський суд України:
  Переглядає у касаційному порядку рішення апеляційних і місцевих господарських судів;
  Вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, забезпечує однаковість практики, аналізує статистику вирішення господарських спорів; дає роз’яснення господарським судам з питань практики застосування законодавства України, яке регулює відносини в господарській сфері та порядок вирішення господарських спорів.
  Веде роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;
  Здійснює організаційне керівництво апеляційними господарськими судами , а також господарським судом Автономної Республіки Крим, господарськими судами областей, міст Києва і Севастополя, несе відповідальність за організацію, стан і вдосконалення їх діяльності, перевіряє і поширює позитивний досвід роботи господарських судів республіки;
  Забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді, підвищення кваліфікації працівників господарських судів, організовує роботу по матеріально-технічному забезпеченню господарських судів і створенню належних умов для їх діяльності, нормативному забезпеченню, веденню статистичного обліку;
   Забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії суддів господарських судів;
  Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
 
  Голова  Вищого господарського суду України:
  Здійснює функції судді у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України;
  Організовує діяльність Вищого господарського суду і несе відповідальність за виконання завданнь,покладених на Вищий господарський суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посаду та звільняє з посад працівників апарату Вищого господарського суду, застосовує щодо них заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату Вищого господарського суду України;
  Здійснює організаційне керівництво роботою господарських судів України;
  Розподіляє обов’язки між заступниками Голови та суддями Вищого господарського суду України; формує склад колегій суддей Вищого господарського суду України і розподіляє між ними судові справи;
  Затверджує структуру, штатний розпис та кошторис витрат на утримання господарських судів України, положення про структурні підрозділи Вищого господарського суду України;
  Вносить у встановленому законодавством порядку подання щодо призначення та обрання суддів господарських судів та щодо тлумачення законів України;
  Вносить подання про затвердження кількісного та персонального складу президії Вищого господарського суду України, скликає їх засідання та головує на них;
  Вносить пропозиції до Верховного Суду України про внесення до Конституційного суду України щодо розгляду питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів та постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
  Здійснює інші повноваження, передбачені законом.
 
     Заступник Голови Вищого господарського суду України  за своїми функціональними обов’язками:
  Здійснює функції судді та інші повноваження, передбачені Господарським процесуальним кодексом України;
  Здійснює повноваження Голови Вищого господарського суду за його дорученням або у разі його відсутності;
  Здійснює відповідно до розподілу обов’язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату апеляційного господарського суду;
  Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
 
     Президія  Вищого господарського суду України  утворюється у складі Голови Вищого господарського суду України (головуючий) та заступників Голови за посадою  і кількох суддів. 

     Кількість членів і склад президії Вищого господарського суду України затверджуються зборами суддів Вищого господарського суду України. 

     Засідання президії Вищого господарського суду України є повноважними за наявності  не менш як двох третин членів президії.
     Рішення президії Вищого господарського суду України приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів президії і реалізуються рішеннями Голови Вищого господарського суду України в межах його повноважень.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.