На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Контрольна робота з « нновацйний менеджмент »

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 18.07.2012. Сдан: 2011. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  освіти і науки  України
Академія  муніципального управління
Карпатський факультет 
 
 
 
 
 

Контрольна  робота з курсу
« Інноваційний менеджмент » 

Варіант №16   
 
 
 

                                                                     Виконав : Турчанський Ігор
                                                                     студент групи  
 

                                                 Перевірив : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Івано-Франківськ
2009
16 . Особливості управління  підприємством на  різних фазах життєвого циклу . 

     Кожне підприємство в своєму житті проходить різні стадії розвитку господарської та інноваційної діяльності . Період часу між граничними точками виникнення і припинення діяльності підприємство прийнято називати його життєвим циклом . Життєвий цикл підприємства - загальний період часу від початку діяльності підприємства до природного припинення його існування або відродження на новій основі (з новим складом власників і менеджерів, з принципово новою продукцією , технологією , тощо ) . Незважаючи на велику різновидність форм і видів підприємств , визначені фази в їх життєвому циклі є досить загальними і включають фази :
  Виникнення ;
  Розвитку ;
  Росту ;
  Зрілості ;
  Затухання .
    У свою чергу , стадії життєвих циклів підприємства - це проміжки часу , протягом яких діяльність підприємства характеризується відносною стабільністю таких параметрів , як :
  напрям та інтенсивність розвитку ;
  стратегічні та тактичні цілі ;
  способи і особливості формування ресурсного потенціалу ;
  конфігурація організаційного механізму .
      Для кожної фази господарського життя підприємства характерні певні організаційно-економічні умови . Тому для сприяння успішної діяльності підприємства важливо визначити основні заходи по створенню нормальних умов для його функціонування на різних фазах життєвого циклу ( див . табл. 1 ) .
     Перша фаза виникнення представляє собою концептуальну стадію розвитку підприємства , на якій визначаються можливі масштаби діяльності у відповідності з можливостями і очікуваним попитом . Вона повинна переконливо доказати життєздатність інноваційної ідеї і визначити фактори її комерційного успіху . Ця фаза характеризується великими витратами власних коштів, можливо залучених та отриманих у борг. На цій стадії підприємство піддається різноманітним ризикам . Прибуток відсутній . На цій фазі важливим стає питання пошуку джерел інвестицій , способів залучення коштів . Для цього підприємство повинно показати потенційним інвесторам (можливим співвласникам) привабливість пропозиції , обґрунтованість інвестицій , імовірність повернення вкладених коштів . Одним із способів, що , з одного боку , може допомогти самому керівництву сформулювати уявлення про стратегію і етапи розвитку підприємства , а з іншого боку , — представити проект потенційним інвесторам , є бізнес-план.  
На даній фазі необхідно залучити новий персонал або провести переорієнтацію частини персоналу з підготовки проекту до реалізації його у виробничій діяльності .

     Фаза розвитку характеризує початок інноваційної діяльності , пов'язаний з розробкою технічної і технологічної документації , організаційною проробкою інноваційного проекту , закупкою , монтажем і наладкою виробничого обладнання , початком виробничої діяльності . Це найбільш капіталоємна фаза , яка вимагає сторонніх інвестицій . Реальними джерелами інвестицій на цій стадії поряд з власними коштами засновників виступають кредити банків і венчурний капітал . На цій стадії інвестор відчуває великі потреби у банківських позичках чи венчурному капіталі . Звичайно він не сплачує дивідендів . Якщо прибуток присутній , він реінвестується . Починають діяти ризики , пов'язані з конкуренцією ринку .
     Фаза росту пов'язана з розширенням масштабів інноваційної діяльності , нарощуванням виробництва і обсягу продаж інноваційного продукту, пошуком і освоєнням нових ринків , пошуком нових організаційних рішень і удосконаленням менеджменту . В цей час підприємство набуває позитивного іміджу і авторитету у фінансових колах , джерелами фінансування стають стабільні кредити банків . Підприємство (компанія) починає диктувати власні ціни на продукцію , проте конкуренція зростає . Рівень продажу зростає і значно покриває витрати виробництва . Також характерним є високий рівень прибутку але існує потреба у великих витратах на маркетинг . Існує також велика потреба в інвестиціях . Підприємство (компанія) може здійснювати додаткову емісію акцій , але сплачує невеликі дивіденди . Банк , якщо і надає позичку , то під високі відсотки .
      Основні завдання щодо управління на даному етапі :
  Переструктурування підприємства ( для задоволення зростаючого по-питу ) : повинні з'явитися нові відділи , підрозділи , встановлені зв'язки між ними . Багато підприємств починають залучати до роботи з клієн-тами не тільки власні структури, але й інші підприємства, наприклад , по угодах . У зв'язку зі швидким зростанням загострюється проблема керованості підприємством , включення нових підрозділів , встановлен-ня нових і оптимізація старих зв'язків . Для певних галузей бізнесу є важливою довгострокова взаємодія з клієнтом , тому стає актуальним створення підтримуючих структур , наприклад , сервісу або додаткових послуг . Для підтримки високого попиту важливими стають питання реклами , створення іміджу підприємства , встановлення контактів із громадськістю зовнішнім середовищем у цілому .
  Залучення нового персоналу. Тобто , слід знайти нових працівників , оцінити їх і відібрати найбільш придатних , забезпечити адаптацію персоналу і т. п.
  Зміна принципів управління .
  Утримання і зміцнення корпоративної культури , подолання тенденції її розмивання новими працівниками .
     Фази зрілості підприємство досягає в умовах , коли його основні ринки втрачають перспективу дальшого розширення . Головним завданням на цій фазі є пошук нових інноваційних ідей , модернізація інноваційного продукту, його модифікація для специфічних умов або вимог нових ринків . На цій стадії підприємство відшкодовує власні борги . Високий рівень конкуренції не дозволяє диктувати ціни , але невисокі витрати дозволяють отримувати середні по галузі прибутки . Це вже добре відоме підприємство з доброю репутацією . Воно має великі можливості в отриманні позичок та реалізації акцій . У нього добре диверсифікований великий інвестиційний портфель , сплачуються солідні дивіденди , проте немає потреби у великих інвестиціях . На цій стадії підприємство повинне розробляти стратегію запобігання занепаду Ці заходи , як правило , пов'язані зі значним підвищенням інвестиційної активності . Стратегія "другого народження" передбачає дуже різноманітні шляхи : купівля інших компаній галузі ( вертикальне та горизонтальне злиття ) , купівля компаній інших галузей, інвестування нових проектів .
     Фази зрілості досягають не всі підприємства , що успішно вийшли на ринок . Так , якщо навіть у підприємства багато клієнтів , воно може загинути у випадку , коли не зможе вирости відповідно до потреб ринку .  
     Основні задачі щодо управління персоналом на даному етапі :

  Зниження витрат на персонал . Зріле підприємство повинно закріпити власну організаційну структуру , зробити її максимально ефективною у нових умовах економії ресурсів . Усе це особливим чином впливає і на діяльність кадрової служби .
  Оцінка ефективності діяльності персоналу , виявлення резервів росту продуктивності і якості праці . Так , підприємство повинно проводити регулярні процедури з оцінки — атестацію персоналу , робочих місць . На підставі отриманих даних можуть бути поліпшені системи розподі-лу роботи , технології діяльності , форми оплати і стимулювання .
  Розробка системи планування кар'єри , формування кадрового резерву , організації навчання і просування персоналу . На даній фазі персонал починає сприймати кар'єрні плани , плани зростання винагороди як обгрунтовані і реальні інструменти планування свого життя . На попе-редніх фазах життєвого циклу підприємства такі кадрові інструменти здаються малообґрунтованими .
  Вибір між орієнтацією на функціонування ( підтримка працездатності підприємства у нинішній технології і обсязі ) і розвитком ( підготовкою підприємства до наступної зміни , запобігання кризи ) . Таким чином , і управління підприємством , і управління персоналом повинні виріши-ти , що для підприємства зараз доцільно : максимально зосередитися на «експлуатації» досягнутого чи почати зміни , готувати новий продукт , новий ринок , саме підприємство до майбутнього , і цим запобігти ста-дію кризи . Про готовність до змін свідчать наступні організаційні осо-бливості підприємства : гнучкість організаційної структури — наявні-сть дрібних , легко керованих структур (наприклад , проектних груп ) , мінімізація бюрократичних правил і процедур , адекватність структури управління задачам функціонування — ліквідація зайвих ланок управ-ління .
     Головним симптомом затухання підприємства є зниження його платіжоздатності і обмежені можливості реалізації інноваційного продукту. На цій стадії продукція підприємства припиняє користуватись попитом. Дуже висока конкуренція . Банки не зацікавлені у співробітництві , але якщо і дають кредит , то під високі відсотки . Акції підприємства перестають користуватись попитом . Через поступове зниження доходів треба зменшувати дивіденди . Якщо на попередній фазі не була вироблена стратегія відродження та не були здійснені солідні інвестиції , на підприємство очікують занепад та банкрутство .
     У даній ситуації управлінський персонал повинен провести аналіз і прий-няти рішення про можливі варіанти подальшого розвитку підприємства . При цьому існують наступні варіанти :
  продаж підприємства — повна ліквідація , продаж активів , звільнення персоналу і повне припинення діяльності ;
  введення зовнішнього управління — запрошення нового менеджера (його можуть запропонувати кредитори , працівники підприємства , арбітражний суд ) ;
  пошук інвестицій під конкретний проект , вкладення коштів — перебу-дова виробництва без зміни керівника .
    У другому і третьому випадках залишається задача нормалізації діяльнос-ті . Для цього необхідно :
  провести аналіз фінансового стану підприємства ;
  знайти шляхи реорганізації підприємства ;
  розробити антикризову маркетингову , інвестиційну і організаційно-виробничу стратегії ;
  знайти нових партнерів і інвесторів .
     Для подолання кризи особливо важлива робота з персоналом . Діяльність кадрової служби на цьому етапі повинна включати :
  діагностику кадрового потенціалу підприємства ;
  розробку стратегії реорганізації і кадрових програм підтримки реорга-нізації ;
  скорочення персоналу підприємства , підвищення продуктивності пра-ці ;
  вирішення конфліктів , які особливо загострюються в цей період .
Кардинальним  способом виходу з кризової ситуації є реформування підприємства на основі планомірно здійснюваної санації його діяльності . 

Таблиця 1
Основні заходи успішної діяльності підприємства на різних фазах його життєвого  циклу 

Фази  життєвого циклу Основні заходи успішної діяльності
1. Виникнення Формування інноваційної ідеї . Патентна літературна оцінка ідеї . Оцінка інвестиційних потреб і фінансових можливостей . Марке-тингові дослідження і підготовка до заснування підприємства . Формальне заснування підприємства . Визначення мети діяльності і розробка підприємницької концепції .
2. Розвиток Проведення  наукових досліджень і розробок . Патентування ново-введення і захист авторами прав . Маркетингові дослідження і під-готовка ринків . Технологічна підготовка виробництва продукту . Організаційно-правова підготовка виробництва . Започаткування виробництва інноваційного продукту .
3. Зростання Нарощування виробничої потужності. Збільшення обсягу продаж. Освоєння нових ринків. Формування стійкої сітки постачальників. Удосконалення  технології, організації виробництва і менеджменту. Збільшення чисельності працюючих і підвищення рівня спеціалі-зації робочих місць .
4. Зрілість Стабілізація  постачальників. Модернізація та індивідуалізація інноваційного продукту. Пошук нових  ринків. Проведення дос-ліджень і розробок . Пошук нових сфер прикладення інноваційної ідеї . Модернізація підприємницької концепції  .
5.Затухання- реформування Модернізація  виробничої бази. Скорочення виробничої інфра-структури. Скорочення чисельності працюючих. Ліквідація запасів. Продажа власних ноу-хау, ліцензії, патента . Придбання чужих виробництв , ліцензій , патентів .
 
 
6 . Теорія прискорення П . Друкера . 

      У сучасних умовах розвитку підприємництва виникла так звана теорія прискорення , або теорія інноваційного підприємництва . Представники даної концепції грунтуються на теорії довгих хвиль і розглядають розвиток підприємництва за моделлю США , яке пов'язане з новаторським ризиковим підходом ( синдром Силіконової долини ) . Треба зазначити , що жодна країна с
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.