На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Власний каптал

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 18.07.2012. Сдан: 2011. Страниц: 17. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
 
ЗМІСТ 
 
 
 
 
 
 

Вступ

     Для початку господарської діяльності будь-яке підприємство потребує власних  джерел її фінансування. У момент створення  підприємства таку функцію виконує  його початковий капітал, який за своїм  матеріальним складом є сукупністю активів, інвестованих засновниками (учасниками). На цьому етапі підприємство ще не має зовнішньої заборгованості, тому його власний капітал дорівнює вартості активів підприємства.
     Під час здійснення господарської діяльності підприємство вступає у відносини  зі своїми контрагентами (постачальниками, підрядниками), утворюючи при цьому поточні зобов'язання за взаємними розрахунками та заробітною платою, а також перед державою - за податками. Крім поточних зобов'язань підприємство може використовувати довгострокові залучені кошти (кредити, облігаційні позики, тощо),
     Саме  підприємство є власником усього майна та інших активів, набутих  ним на законних підставах. Однак  право власності підприємства на набуті ним активи та право власності  засновників (учасників) підприємства відрізняються за своїм обсягом, оскільки право вимоги щодо активів підприємства мають також його кредитори. При цьому боргові зобов'язання перед кредиторами підприємства задовольняються за рахунок активів підприємства в першочерговому порядку.
     Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.
     Сума  власного капіталу, відображена у  фінансовій звітності, показує лише облікову, а не ринкову вартість прав власників підприємства, оскільки цілком залежить від застосованих методів оцінки активів та зобов'язань підприємства.
     Крім  того, що власний капітал є основним початковим та умовно безстроковим джерелом фінансування господарської діяльності підприємства, а також джерелом погашення  збитків підприємства, він є одним  з найвагоміших показників, що використовуються при оцінці фінансового стану підприємства, оскільки показує, з одного боку, ступінь фінансової самостійності підприємства(його незалежності від зовнішніх джерел фінансування), а з іншого - ступінь кредитоспроможності підприємства (забезпеченості вимог кредиторів фактично наявним у підприємства капіталом засновників).
     Збереження  власного капіталу є одним з основних показників якості фінансового менеджменту  на підприємстві. Цей показник дозволяє власникам підприємства уникнути ілюзії прибутковості своїх вкладень у випадках виплатам поточних доходів за рахунок зменшення власного капіталу протягом періоду, за який сплачується дохід.
     Згідно  з фінансовою концепцією збереження капіталу прибуток вважається заробленим підприємством (а відповідно зберігається та нарощується його капітал) тільки за умови, якщо сума його чистих активів (тобто активів підприємства за вирахуванням його зобов'язань) на кінець періоду перевищує суму чистих активів на початок періоду без урахування будь-яких виплат власникам або внесків власників протягом цього періоду.
     Отже, мета курсової роботи полягає в закріпленні та поглибленні теоретичних знань з дисципліни ”Бухгалтерський облік”, зокрема більш широко розглянути одну з важливих тем даного курсу – облік власного капіталу.
     Завданням курсової роботи є ґрунтовне вивчення законодавчих та нормативних актів, спеціальних наукових видань, у яких розглядаються щодо змісту власного капіталу, його складових частин, визначення класифікації власного капіталу, вивчення принципів та порядку бухгалтерського обліку власного капіталу.
     Об’єктом представленої курсової роботи виступає бухгалтерський облік як самостійна наука, предметом – облік власного капіталу.
     Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку літературних джерел.

Розділ 1

Огляд літератури по обліку власного капіталу

 
     Термін  “капітал” походить від лат. capitalis - головний. У повсякденному житті під капіталом розуміють: у вузькому розумінні - суму заощаджень, достатню для ведення підприємницької діяльності, а в широкому розумінні - все те, що має певну цінність.
     З точки зору політекономії, капітал є вартістю, яка має властивість самозростати, приносячи так звану додаткову вартість.
     Представники  класичної політичної економії (А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.Б. Сей та інші) визначали капітал сукупністю матеріальних благ, що задовольняють людські потреби в зростанні вартості. Тобто, капітал ототожнювався із засобами виробництва. Подібні уявлення характерні також для неокласиків (А. Маршала та інших), а також деяких сучасних економістів (п. Самуельсона, С. Фішера та інших).
     Марксистська  економічна теорія трактувала капітал  як сукупність певних виробничих відносин людей, властивих для системи  найманої праці, тобто відносин з  приводу привласнення власниками засобів виробництва результату неоплаченої праці найманих робітників (так званої додаткової вартості). У цьому трактуванні капітал - це носій відносин з експлуатації найманої праці капіталістами.
     Сучасний  монетаризм (М. Фрідмен та інші) ототожнює капітал з грошима або їх замінниками - кредитними грошима, які у своєму русі (обороті) приносять дохід, тобто, з цієї точки зору, капітал - це багатство, яке існує в формі грошей.
     Нарешті, прихильники маржиналізму (представники австрійської економічної школи та їх сучасні послідовники) вважають, що капітал - це все, що приносить дохід як результат різної оцінки окремими економічними суб’єктами існуючих і майбутніх економічних благ.
     Підсумовуючи  все вище сказане, можна дати узагальнене  визначення капіталу. Капітал - це вартість, яка в своєму русі зростає, приносячи дохід, тобто це - самозростаюча вартість.
     Капітал, який приносить процент, - це капітал-власність, тобто гроші, які продаються на особливому ринку, - ринку капіталів. Позичені гроші, тобто гроші, надані в кредит функціонуючим підприємцям, - це капітал-функція. Якщо капітал-власність приносить дохід в формі відсотка, то капітал-функція - у формі підприємницького доходу, тобто частини прибутку на позичений капітал, яка залишається після сплати відсотків.
     Отже, підприємство для забезпечення господарської  діяльності повинно володіти капіталом  в певному розмірі.
     Враховуючи  принцип єдиного грошового вимірника, капітал у бухгалтерському обліку є сукупністю майнових засобів, призначених для господарських цілей, виражених в грошовій одиниці, тобто сума активу або рівна їй сума пасиву.
     Капіталу  притаманні наступні характеристики:
     1) він є основним фактором виробництва;
     2) характеризує фінансові ресурси  підприємства, що приносять прибуток;
     3) є головним джерелом формування добробуту власників;
     4) є головним показником ринкової  вартості підприємства;
     5) його динаміка є важливим "барометром" рівня ефективності господарської  діяльності підприємства.
     Питання, пов'язані з обліком власного капіталу, постійно знаходяться в центрі уваги провідних вчених-економістів. Серед видатних вчених, які здійснили вагомий внесок в удосконалення обліку власного капіталу на різних історичних етапах, слід назвати: італійських представників - Л. Пачолі, Н. де Анастасіо, Ф. Беста, французьких - Ж. Рішар, Л. Батардон, Ж. Андре, Ж.Б. Дюмарше; німецьких - Ф. Ляйтнер, П. Герстнер, В. Рігер, російських - М.С. Лунський, М.О. Блатов, Р Я. Вейцман, О.М. Галаган, М.А. Кіпарісов, Є.Є. Сіверс тощо [6].
     Дослідженням  обліку власного капіталу присвячені монографічні праці білоруських  вчених А.В. Бугайова [3], С.Л. Коротаева [10] та дисертаційні роботи А.Б. Зубко [7], Т.Л. Снєткової [19], Л.В. Пашковскої [16], С.В. Пителя [17], ТА. Наумової [15], О.О. Канцурова [8] та інших.
     Питанням  обліку власного капіталу присвячено багато дисертаційних робіт вітчизняних  авторів, основними з яких є дисертації: О.О. Разборської [18], О.В. Ярощук [25]. Бухгалтерський облік дивідендів досліджено в праці Мох"д І. М. Аль Нажара [14]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 2

Власний капітал: поняття, економічна сутність та класифікація

     1.1. Економічна сутність  та класифікація  власного капіталу

     Власний капітал - це загальна вартість засобів підприємства, які належать йому на правах власності та використовуються ним для формування його активів.
           Класифікацію власного капіталу за формою та рівнем відповідальності наведено на рис. 1.1.

     
     
     
     
     
       

       

     
     
     
       
 
 

Рис. 1.1. Класифікація власного капіталу
     Кожне підприємство для здійснення господарської  діяльності повинно мати економічні ресурси, які називають активами підприємства. Якщо активи підприємства формуються тільки за рахунок власних коштів (власного капіталу), то має місце наступне балансове рівняння:
Активи  = Власний капітал
     Активи  підприємства можуть поповнюватись  за рахунок коштів інших підприємств і фізичних осіб. В цьому випадку підприємство матиме заборгованість (зобов'язання). З урахуванням заборгованості наведене вище рівняння набуває вигляду:
Активи  = Власний капітал + Зобов'язання
     У західній економічній літературі зобов'язання називають пасивами. В Україні пасиви складаються з власного капіталу і зобов'язань. В усіх випадках власний капітал є складовою частиною загальних джерел підприємства або частиною його активів.
     Перетворюючи  наведене рівняння, можна визначити  власний капітал наступним чином:
Власний капітал = Активи - Зобов'язання
     У цій формулі величина власного капіталу визначається як різниця між вартістю активів і зобов'язаннями до сплати.
     Власний капітал відображає величину вартості засобів, які належать власникам підприємства. Капітал власника відображає розмір участі власників (засновників, учасників, акціонерів) підприємства у фінансуванні його активів. Відповідно до МСФЗ це вартість активів, на які не розповсюджуються фінансові зобов'язання кредиторів. На величину власного капіталу впливають [4]:
     - інвестиції, які збільшують активи  за рахунок додаткових коштів  власника підприємства:
     - вилучення коштів власниками  підприємства, що зменшує активи підприємства;
     - доходи, які призводять до зростання  власного капіталу;
     - витрати, які зменшують величину власного капіталу.
     Вплив наведених показників на величину власного капіталу наведено на рис. 1.2.
     
     
     
       
 

Рис. 1. 2. Фактори впливу на власний капітал підприємства 

     Якщо  за звітний період доходи перевищують  витрати, то підприємство отримує прибуток. і навпаки, у випадку перевищення витрат над доходами - збиток. Отже, доходи та інвестиції збільшують власний капітал, витрати і вилучення - зменшують.

     1.2. Порівняльна характеристика  ПСБО і МСФЗ

     Облік власного капіталу на міжнародному рівні  регулюється
     - Концептуальною основою складання  та подання фінансової звітності;
     - МСФЗ 1 "Подання фінансових звітів";
     - МСФЗ З2 "Фінансові інструменти:  розкриття та подання".
     Відповідно  до П(С)БО 2 "Баланс" власний капітал  є частиною в активах підприємства, яка залишається після вирахування  його зобов’язань. Це визначення повністю відповідає визначенню, наведеному в  Концептуальній основі складання та подання фінансової звітності (КО).
     Власний капітал відображається в балансі  одночасно з відображенням активів  або зобов'язань, які призводять до його зміни (П(С)БО 2 "Баланс", п. 13 та КО п. 66).
     Спеціального  МСФЗ, присвяченого питанням обліку та звітності при операціях зі статутним капіталом і власними акціями, немає, але деякі питання з даної тематики розглядаються в двох Тлумаченнях, випущених Постійним комітетом з тлумачень при Комітеті з міжнародних стандартів фінансової звітності - пкт 16 "Акціонерний капітал: викуплені інструменти власного капіталу (власні викуплені акції)" і пкт 17 "Власний капітал: витрати на операції з власним капіталом".
     У різних країнах існують різні  вимоги, які висуваються до випуску  й обігу цінних паперів, а також  вимоги, які стосуються обмежень щодо операцій з акціонерним капіталом.
     Відповідно  до МСФЗ 1 "Подання фінансових звітів" у звітності компанії повинна  бути розкрита наступна інформація, яка  стосується власного капіталу: кількість  акцій, що дозволені до випуску, випущені та знаходяться в обігу; частка неоплаченого капіталу; номінальна чи юридично визначена (оголошена) вартість акцій; зміни рахунків акціонерного капіталу за період; права, привілеї та обмеження, що стосуються розподілу дивідендів та оплати капіталу; відстрочені дивіденди за привілейованими кумулятивними акціями; викуплені акції; акції, зарезервовані для майбутніх випусків, відповідно до опціонних та продажних контрактів, включаючи їх умови та суми; додатковий капітал (емісійний дохід); додатковий капітал від переоцінки; резерви та накопичений (нерозподілений) чистий прибуток.
     Якщо  підприємство не є акціонерним товариством, то воно розкриває інформацію, еквівалентну наведеній вище: відображає зміни  протягом періоду за кожною категорією частки в капіталі та права, привілеї, а також обмеження, пов’язані з кожною категорією частки в капіталі.
     За  МСФЗ статті власного капіталу у звітності  повинні бути згрупованими, а в  Україні П(С)БО деталізовані, що дає  змогу чітко відображати складові власного капіталу у звітності.

     1.3. Характеристика складових власного капіталу

     Основним  елементом власного капіталу є статутний капітал - один із основних показників, що характеризує розміри та фінансовий стан підприємства [20].
     Статутний капітал - це організаційно-правова форма капіталу, величина якого визначається установчими документами господарюючого суб’єкта згідно з чинним законодавством. Це сукупність внесків (часток, акцій за номінальною вартістю) засновників (учасників) в майно, виражених у грошовому вимірнику, при створенні підприємства для забезпечення його статутної діяльності. З 01.01.04 р. основними нормативними документами з формування статутного капіталу виступають Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України та Закон України "Про господарські товариства".
     Господарським кодексом України передбачено особливості  формування статутного капіталу на підприємствах  різних форм власності. Класифікацію підприємств  відповідно до способу формування статутного капіталу наведено на рис. 1.3.
     Підприємство, створене одним засновником і  статутний капітал якого не поділений  на частки, називається унітарним. Корпоративним  є підприємство, створене двома і  більше засновниками, статутний капітал  якого поділений на частки.
     Статутний капітал як найважливіша складова власного капіталу підприємства виконує наступні функції (рис. 1.4).
     Сума, яка на дату реєстрації підприємства оголошена, але фактично не внесена  засновниками, представляє собою  неоплачений капітал підприємства. Невкладені кошти засновників (учасників) зменшують реальний розмір статутного капіталу та в пасиві Балансу відображаються зі знаком мінус. 
 

     
     
     
     
       

     
     
     
     
     
     
       

Рис. 1.3. Види підприємств залежно від  способу формування статутного капіталу згідно з Господарським кодексом 

     Учаснику  товариства, який повністю вніс свою частку до статутного капіталу, а, отже, погасив  свою заборгованість перед товариством, видається свідоцтво товариства.
     Статутний капітал товариства з обмеженою  відповідальністю, командитного товариства, повного товариства, товариства з додатковою відповідальністю формується за рахунок внесків його учасників та засновників (рис. 3.6).
     Закриті акціонерні товариства мають право  випускати тільки іменні акції. Обіг іменних акцій фіксується товариством, яке зобов’язане вести Книгу реєстрації акцій. Реєстраційною інформацією в даному випадку є дані про власників акцій, час їх придбання, пакет акцій кожного акціонера.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

Рис. 1.4. Функції статутного капіталу в господарських товариствах 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
       

Рис. 1.5. Внески до статутного капіталу 

     Шляхи та джерела збільшення статутного капіталу акціонерного товариства наведено на рис. 1.6. 

     
     
     
     
       

     
     
     
     
       
 

Рис. 1.6. Джерела збільшення статутного капіталу акціонерного товариства 

     Пайовий капітал - це сукупність добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності коштів фізичних і юридичних осіб. Він формується за рахунок сум пайових внесків членів споживчих товариств, житлово-будівельних кооперативів, кредитних спілок та інших підприємств, а також паїв членів сільськогосподарських виробничих кооперативів (СВК) у сільському господарстві, одержаних у результаті розподілу на паї колективної власності.
     Додатковий  капітал складається з емісійного доходу, тобто доходу, одержаного від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість; дооцінки активів; безоплатного одержання необоротних активів; іншого додаткового капіталу.
     Суми  вилученого капіталу відображають вартість акцій власної емісії, які на даний момент не розміщені серед акціонерів. Вилучений капітал не впливає на суму власного капіталу. Він показує, що капітал належить підприємству, але не закріплений за конкретною фізичною особою (акціонером). Вилучений капітал повинен бути перепроданий або анульований.
     Кошти резервного капіталу використовуються відповідно до напрямів, передбачених установчими документами: як правило, у випадку недостачі прибутку за рахунок резервного капіталу покриваються непередбачені витрати, погашаються борги перед кредиторами при ліквідації підприємства, виплачуються дивіденди за привілейованими акціями тощо.
     Статтею 14 Закону України "Про господарські товариства" передбачено створення  в господарському товаристві резервного капіталу в розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 % статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу передбачається установчими документами, але не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку .
     Нерозподілені прибутки - це прибутки, одержані в результаті господарсько-фінансової діяльності підприємства, зменшені на суму прибутків, використаних у звітному році. Нерозподілений прибуток є власністю акціонерів (учасників, засновників) і збільшує суму власного капіталу. Якщо фінансовим результатом діяльності є збиток, то сума збитку зменшує суму власного капіталу. 
 
 
 

Розділ 3

Документування  господарських операцій з обліку Власного капіталу

 
     Суцільна  та безперервна реєстрація в документах даних про всі господарські операції, що здійснюються, є важливим засобом контролю за правильним формуванням та використанням власного капіталу підприємства. Це відбувається завдяки принципу превалювання сутності над формою, який передбачає, що всі господарські операції, пов'язані з формуванням, змінами та використанням власного капіталу, обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.
     Майно підприємства становлять необоротні й  оборотні засоби. При формуванні статутного капіталу в обліку слід дотримуватися  принципу автономності, згідно з яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від власників. Тому особисте майно власників, засновників, акціонерів не повинно відображатися в обліку та звітності [5].
     При формуванні статутного капіталу складається  засновницький опис майна (табл. 3.1).
     Таблиця 3.1
Засновницький опис майна підприємства
№ з/п Назва майна Коротка характер- ристика майна
Документ, що засвідчує право  власності Од. виміру Кіль- кість
Ціна за  од.
Вар- тість
Хто вніс Підпис
                   
                   
                   
                   
     Сума  прописом __________________________________________________
     На  відповідальне зберігання перераховані цінності прийняв ____________
                                                                           підпис МВО
     Примітка. На нерухомість додається документ, що засвідчує право власності.
      Грошові кошти засновники вносять  на тимчасовий рахунок у банку. Для  надання документів до органів реєстрації, засновницький опис майна нотаріально  засвідчується. Враховуючи те, що внески до статутного капіталу можуть здійснюватися не лише грошовими коштами в національній (іноземній) валютах, але й основними засобами, нематеріальними активами, виробничими запасами, використовують натуральні та грошові вимірники. Однак загальна вартість майна на початку діяльності підприємства визначається в грошовому вимірнику відповідно до принципу єдиного грошового вимірника. Зміни розміру статутного капіталу господарського товариства (ТзОВ, АТ) відображаються в бухгалтерському обліку після внесення змін до ЄДРПОУ (див. рис. 3.1).
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

Рис. 3.1. Порядок реєстрації змін статутного капіталу акціонерного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю 

     При реєстрації змін статутного капіталу акціонерного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю потрібно керуватися чинним законодавством. При зменшенні статутного капіталу потрібно дотримуватися мінімальних вимог до розміру статутного капіталу на момент реєстрації змін та документально правильно їх оформлювати. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 4

Облік власного капіталу

     4.1. Характеристика рахунків з обліку Власного капіталу та забезпечення зобов’язань

     Для відображення формування. змін і використання власного капіталу та забезпечень зобов'язань  призначені наступні балансові та позабалансові рахунки [13].
     Рахунок 40 "Статутний капітал", 41 "Пайовий  капітал", 45 "Вилучений капітал" і 46 "Неоплачений капітал" використовують для формування стартового капіталу підприємства. Залежно від організаційної форми підприємства стартовим капіталом може виступати статутний або пайовий капітал.
     Рахунки 42 "Додатковий капітал", 43 "Резервний  капітал", і 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" призначені для обліку власного капіталу, який створюється в процесі господарської діяльності підприємства. але не є статутним капіталом. Цей капітал належить власникам і спрямовується на задоволення потреб господарюючого суб’єкта, проте він не закріплений по частках за кожним з учасників.
     Для обліку гарантій та забезпечень наданих  та отриманих використовують позабалансові  рахунки 05 "Гарантії та забезпечення надані", 06 "Гарантії та забезпечення отримані".
     Отже, для обліку власного капіталу та забезпечень  зобов’язань призначені як балансові, так і позабалансові рахунки.
     Для узагальнення інформації про власний  капітал та забезпечення зобов'язань  призначено рахунки класу 4. До них  Планом рахунків передбачено відкриття  наступних субрахунків (табл. 4. 2). 
 

Таблиця 4.1
Об'єкти, що обліковуються  на рахунках класу 4 "Власний  капітал та забезпечення зобов’язань
Шифр  та назва субрахунку Характеристика  субрахунку
1 2
Рахунок 42 “Додатковий капітал”
421 “Емісійний  дохід” Призначений для  відображення прибутку (збитку) від продажу, випуску або анулювання акцій
422 “Інший  вкладений капітал” Призначений для  обліку іншого вкладеного капіталу засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капіталу, що перевищує статутний  капітал тощо (без рішення про  зміни розміру статутного капіталу)
423 “Дооцінка  активів” Призначений для  відображення суми дооцінки (уцінки) активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
424 “Безоплатно  одержані необоротні активи Призначений для  відображення вартості необоротних  активів, безоплатно одержаних підприємством  від інших осіб
425 “Інший  додатковий капітал” Призначений для  обліку інших видів додаткового  капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків
Рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті  збитки)
441 “Прибуток  нерозподілений” Призначений для  відображення наявності та руху нерозподіленого  прибутку
442 “Непокриті  збитки” Призначений для  відображення непокритих збитків. Їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо
443 “Прибуток,  використаний у звітному періоді” Призначений для  відображення розподілу прибутку між  власниками (нарахування дивідендів), виплати за облігаціями, відрахування до резервного капіталу та інше використання прибутку в поточному періоді
Рахунок 45 “Вилучений капітал”
451 “Вилучені  акції” Призначені  для відображення фактичної собівартості акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством  у його учасників
452 “Вилучені  вклади й паї”
453 “Інший  вилучений капітал”
Рахунок 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”
 
 
 
 
 
 
 
Закінчення  таблиці 4.1
1 2
471 “Забезпечення  виплат відпусток” Призначений для  узагальнення інформації про рух  коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів та включення їх до витрат поточного періоду. Узагальнюється інформація про забезпечення обов’язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток на збори: на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням; на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття; на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
472 “Додаткове  пенсійне забезпечення” Призначений для  обліку коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення
473 “Забезпечення  гарантійних зобов’язань” Призначений для обліку руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату
474 “Забезпечення  інших витрат і платежів” Призначений для  обліку забезпечення інших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках
Рахунок 49 “Страхові резерви”
491 “Технічні  резерви” Призначені  для узагальнення інформації про  стан і рух коштів резервів незароблених премій та інших технічних резервів
493 “Частка  пере страховиків у технічних  резервах”
495 “Результат  зміни технічних резервів”
492 “Резерви  із страхування життя” Призначений для узагальнення інформації про  стан і рух коштів резервів довгострокових зобов’язань (математичних резервів) і резервів належних виплат страхових сум
494 “Частка  пере страховиків у резервах  із страхування життя”
496 “Результат  зміни резервів із страхування  життя”
 
 
     Аналітичний облік власного капіталу та забезпечень  зобов’язань на підприємстві ведеться в наступних розрізах (див. табл. 4.2).
     Складність  управління власним капіталом полягає  в тому, що в процесі поточної діяльності відбуваються безперервні  зміни, пов'язані зі збільшенням  або зменшенням як його загальної  величини, так і окремих складових. Для управління власним капіталом необхідна облікова інформація про засновників, їх частку у статутному капіталі, розмір прибутку та напрями його використання, ступінь незалежності підприємства від залучених джерел фінансування [12]. 

Таблиця 4.2
Аналітичний облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань
Назва рахунку Аналітичний облік
40 “Статутний  капітал” За видами капіталу, за кожним засновником, учасником, акціонером
41 “Пайовий  капітал” За видами капіталу, за кожним членом сільськогосподарського виробничого колективу (СВК) в розрізі  складових його внеску
42 “Додатковий  капітал” За видами капіталу та за кожним засновником
43 “Резервний  капітал” За видами капіталу та напрямами використання
44 “Нерозподілені  прибутки (непокриті збитки) За напрямами  використання нерозподіленого прибутку
45 “Вилучений  капітал” За видами акцій (вкладів, паїв)
46 “Неоплачений  капітал” За видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства
47 “Забезпечення  майбутніх витрат і платежів” За видами, напрямами  формування й використання витрат
48 “Цільове  фінансування і цільові надходження” За призначенням та джерелами надходження
49 “Страхові  резерви” За видами резервів
 
     Особливості комп'ютерної форми обліку в акціонерних  товариствах та товариствах з  обмеженою відповідальністю полягають  у правильній організації аналітичного обліку складових власного капіталу, зокрема статутного (акціонерного) капіталу - за видами акцій (простими, привілейованими; іменними, на пред’явника), за акціонерами, засновниками, внесками в національній та іноземній валютах тощо. При комп'ютерній формі ведення обліку з метою полегшення і прискорення ведення обліку статутного. додаткового та вилученого капіталу доцільно створити шаблон для автоматичного розрахунку сум за типовими операціями з формування та змін статутного капіталу, а для резервного капіталу - шаблон, що передбачає відображення в обліку визначеного в установчих документах відсотку щорічних відрахувань від нерозподіленого прибутку підприємства.
     Суб’єкти  малого підприємництва (СМП) за власним  бажанням для відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку можуть використовувати План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій СМП, що повинно бути зазначено в Наказі про облікову політику. Порівняльну характеристику повного і спрощеного Плану рахунків з класу 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань" наведено нижче (рис. 4.1).
       
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

Рис. 4.1. Порівняння повного та спрощеного Плану  рахунків класу 4 “Власний капітал  та забезпечення зобов’язань” 

     Тобто СМП можуть використовувати лише три рахунки, призначені для обліку власного капіталу та забезпечень зобов'язань: 40 "Власний капітал", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" та 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".

     4.2. Облік складових  власного капіталу

     4.2.1. Облік статутного  капіталу. Бухгалтерський облік статутного капіталу починається з моменту реєстрації підприємства в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) і припиняється в день виключення підприємства із ЄДРПОУ в результаті припинення діяльності у випадку реорганізації, ліквідації тощо [23].

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

Рис. 4.2. Формування, збільшення та зменшення  статутного капіталу
     Для обліку статутного капіталу використовують три основні рахунки: 40 "Статутний капітал", 46 "Неоплачений капітал" та 45 "Вилучений капітал".
     Загальну  схему формування, збільшення та зменшення  статутного капіталу представлено на рис. 4.2.
     Загальну  схему бухгалтерського обліку неоплаченого капіталу наведено на рис. 4.3.
     
     
     
     
     
       

     
     
     
     
       
 
 

Рис. 4.3. Загальна схема бухгалтерського  обліку неоплаченого капіталу 

     На  рахунку 45 “Вилучений капітал” ведеться облік вилученого капіталу у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо (рис. 4.4).
     Оплата  одержаних акцій може здійснюватися  грошовими коштами та з позикових  рахунків. Якщо акції анульовано, то на цю суму зменшується статутний капітал; при перепродажу акцій - зазначається зменшення вилученого капіталу та збільшення відповідних активів. При реалізації акцій своїм акціонерам заборгованість може відображатись на рахунку 46 "Неоплачений капітал".
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.