На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Методичн основи судово-бухгалтерської експертизи

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 10.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Державна  податкова адміністрація України
Національний  університет державної податкової служби України 
 
 
 
 

РЕФЕРАТ
З курсу: «Судово-бухгалтерська експертиза»
На тему: «Методичні основи судово-бухгалтерської експертизи» 
 
 
 
 
 

Студентки групи ОСК-51
Обліково-економічного факультету
Перехрест Юлії 
 
 
 

Ірпінь  – 2011
     У широкому значенні метод — це спосіб пізнання, дослідження об’єктів, явищ, прийом, спосіб або характер діяльності. Кожна наука, у тому числі й судово-бухгалтерська експертиза, досліджує свій предмет за допомогою загальнонаукових і частково наукових методів. Методом судово-бухгалтерської експертизи є сукупність методичних прийомів і способів, які застосовуються експертом-бухгалтером під час дослідження документів та інших матеріалів, наданих йому слідчим або судом. Розвиток судово-бухгалтерської експертизи як економіко-правової дисципліни нерозривно пов’язаний зі створенням її методології, яка включає в себе систему загальнонаукових і частково наукових методів і прийомів дослідження.
     Загальнонаукові методи є сукупністю принципів і категорій матеріалістичної діалектики та загальнонаукової теорії пізнання. Вони базуються на використанні таких прийомів, як аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування і конкретизація, аналогія і моделювання, системний і функціонально-вартісний аналіз.
     Аналіз  — прийом дослідження, який включає в себе вивчення предмета, способу уявного або практичного розчленування його на складові елементи. Кожна з виокремлених частин аналізується самостійно в межах єдиного цілого.
     Синтез — прийом вивчення об’єкта в його цілісності, єдності і взаємозв’язку його частин. Експертиза поєднує синтез з аналізом, оскільки це дає змогу з’єднати об’єкти, розчленовані в процесі аналізу, встановити їхній взаємозв’язок і пізнати предмет як єдине ціле.
     Індукція  — прийом дослідження, за якого загальний висновок про ознаки численних елементів об’єкта складають на підставі вивчення лише їх частини, тобто від окремого до загального.
     Дедукція  — досліджує стан об’єкта в  цілому, а потім — за його складовими елементами, тобто висновок складається від загального до окремого.
     Абстрагування — прийом, який дає змогу способом абстракції переходити від конкретних об’єктів до загальних понять і законів розвитку.
     Конкретизація — всебічне дослідження об’єктів у якісній багатогранності реального існування (на відміну від абстрактного). Досліджується стан об’єктів у зв’язку з певними умовами існування та їх історичного розвитку.
     Аналогія  — прийом наукового дослідження, за яким пізнання одних об’єктів досягається на основі подібності їх до інших. Метод аналогії ґрунтується на подібності деяких сторін різних об’єктів і становить основу моделювання, яке застосовується в судово-бухгалтерській експертизі.
     Моделювання — прийом наукового пізнання, який ґрунтується на заміні явища на його аналог, модель, що містить риси оригіналу. В експертизі застосовуються моделі проведення експертизи, які імітують організацію і проведення експертних досліджень. Модель включає такі елементи: об’єкти дослідження та джерела інформації.
     У разі втрати або знищення документів судово-бухгалтерська експертиза застосовує прийом моделювання. Відновлення втрачених документів досягається через побудову моделі, причому відновлюються не самі документи (що не входить до компетенції експерта-бухгалтера), а відображені в них господарські операції. Таку можливість надає сама система побудови бухгалтерського обліку, оскільки кожна операція прямо або опосередковано відбивається в різних первинних документах та бухгалтерських реєстрах способом подвійного запису. Інформація, одержана за допомогою моделювання, оцінюється на основі взаємопогоджуваності бухгалтерських документів стосовно тієї чи тієї форми бухгалтерського обліку.
     Системний аналіз — вивчення об’єкта експертного дослідження як сукупності елементів, що утворюють систему. У судово-бухгалтерській експертизі його використовують для оцінки поведінки об’єктів системи з усіма факторами, що впливають на його функціонування.
     Функціонально-вартісний  аналіз вивчає об’єкти на стадії інженерної підготовки виробництва, включаючи проектування і функціонування складних систем з оцінкою їх вартісних показників (установлення експертизою вартості виробничого браку тощо).
     Загальнонаукові методи в практиці органів внутрішніх справ частіше за все використовуються для дізнання і виявлення ознак скоєння корисливих правопорушень.
     Частково  наукові методи дослідження розроблені на основі досягнень економічних  і юридичних наук, досвіду слідчої, контрольно-ревізійної і судово-експертної практики. До них належать такі прийоми, як розрахунково-аналітичні, документальні, органолептичні та узагальнення, оцінка та реалізація результатів експертиз.
     Розрахунково-аналітичні прийоми включають:
     а) економічний аналіз;
     б) статистичні розрахунки;
     в) економіко-математичні методи.
     Економічний аналіз широко застосовують в юридичній і слідчій практиці, для виявлення й оцінювання причин, що впливають на відхилення від нормального перебігу виробничих процесів. Інформацію, яка використовується для аналізу господарської діяльності, можна розділити на три групи:
     1) дані контролюючих, статистичних  і фінансово-кредитних органів  про роботу підприємства, що аналізується; висновки і пропозиції вищих  організацій за підсумками роботи  за певний звітний період; повідомлення  в засобах масової інформації;
     2) дані самого підприємства: планові документи, інформатив-на, проектно-кошторисна, технологічна і фінансова документа-ція, дані оперативного, бухгалтерського і статистичного обліку, звітності;
     3) додаткові дані: протоколи зборів  засновників і акціонерів; інформація, отримана від працівників підприємства; відомості, отримані під час проведення оперативно-розшукових заходів тощо.
     Особлива  наочність аналізу досягається  з використанням методів економічної  статистики: розрахунки різних коефіцієнтів, індексів та інших відносних величин (коефіцієнтів зношеності основних фондів, енергоємності продукції, що випускається, рентабельності окремих виробів і т. д.). Широко використовуються в економічному аналізі й економіко-математичні методи: кореляційні і регресійні моделі, обробка рядів динаміки, лінійне програмування та ін.
     Слідча  і судова практика як докази в кримінальній справі використовує не всі матеріали економічного аналізу, а лише ті з них, які, виявляючи негативне відхилення, не мають задовільних економічних пояснень, але логічно розкривають свій зв’язок з розслідуваними злочинами. Проте виявлення в ході економічного аналізу негативних тенденцій і відхилень від нормативного перебігу виробничих процесів самі по собі не є порушенням законодавства, а лише вказують напрямок проведення більш детального подальшого дослідження. Докази ж скоєння протиправних дій у сфері економіки встановлюються документальними і органолептичними прийомами судово-бухгалтерської експертизи.
     Документальні прийоми судово-бухгалтерської експертизи включають такі види контролю наданих матеріалів: формальну й арифметичну перевірку документів; нормативно-правову оцінку відображених у документах господарських операцій; логічний контроль об’єктивної можливості виконання документально оформлених господарських операцій; цілковите і нецілковите (у т. ч. вибіркове) спостереження; зустрічну перевірку документів або записів у облікових регістрах через порівняння їх з однойменними чи взаємозв’язаними даними підприємств і організацій, з якими підприємство, що перевіряється, має господарські зв’язки; спосіб зворотного рахунку, що ґрунтується на попередній експертній оцінці матеріальних витрат, з метою подальшого визначення (зворотним рахунком) величини безпідставних списувань сировини та матеріалів на виробництво окремих видів продукції; оцінку законності й обґрунтованості господарських операцій за даними кореспондуючих рахунків бухгалтерського обліку і т. п.
     Документальна перевірка включає встановлення відповідності операції, відображеної в документах, нормативним актам, а також арифметичну перевірку документів, визначення правильності їх оформлення та ін. Головними елементами документальної перевірки є з’ясування правильності складання первинної документації господарських операцій та обґрунтованості відображення операцій на рахунках і в регістрах бухгалтерського обліку способом подвійного запису (складання бухгалтерських проведень); указаних цін, розцінок, а також таксування; відображення господарських операцій у підсумковому документі — бухгалтерському балансі та звітності.
     Неправильне оформлення документів (як первинних, так і зведених) часто встановлюється експертом-бухгалтером через їх арифметичну перевірку. Під час перевірки бухгалтерських записів експерт-бухгалтер порівнює записи в облікових регістрах з відповідними первинними та зведеними бухгалтерськими документами, які є основою для записів. При цьому перевіряється арифметична відповідність підсумків, виведених в облікових регістрах. Це дозволяє виявляти необґрунтовані первинними документами записи, встановлювати віднесення сум не на відповідні рахунки, щоб приховати розкрадання.
     Ці  прийоми є єдиними як під час  проведення ревізій, так і в ході бухгалтерської експертизи. Конкретні ж процедури досліджень бухгалтерських документів залежать від способів використання облікових даних для порушень чинного законодавства і маскування зловживань.
     При цьому порушення законодавства знаходить своє відображення в облікових документах у трьох формах: суперечність (невідповідність) у змісті окремого документа; суперечність у змісті кількох взаємозв’язаних документів; порушення чинного порядку відображення господарських операцій.
     Методи  дослідження облікової інформації можна розділити на такі групи:
     І. Прийоми дослідження окремого документа. До цієї групи процедур належать:
     а) перевірка документа за формою (мають  бути наявні всі обов’язкові реквізити);
     б) арифметична перевірка (встановлюється правильність підсумкових показників, нарахованих як за горизонтальними, так і за вертикальними графами);
     в) нормативно-правова перевірка (перевірка здійснених операцій на відповідність чинному законодавству і нормативно-правовим актам).
     ІІ. Прийоми дослідження кількох документів, які відображають одну й ту саму або взаємозв’язані операції. До цієї групи процедур належать:
     а) зустрічна перевірка (мета такого зіставлення — встановити тотожність даних, які містяться в усіх примірниках відповідного документа).
     Зустрічна перевірка документів полягає в  порівнянні окремих примірників  одного й того самого документа, які  перебувають у різних організаціях, а також документів, пов’язаних між собою однією операцією. Однак окремі автори зустрічну перевірку виокремлюють як самостійний метод судово-бухгалтерської експертизи. Різновидом прийому зіставлення документів є також порівняння даних аналітичного обліку з даними синтетичного обліку з метою встановлення можливих розбіжностей між ними;
     б) взаємний контроль (зіставляються різні документи і облікові дані, в яких прямо чи опосередковано відображається операція, що перевіряється. Зіставлятися можуть дані фінансового, управлінського й оперативного обліку).
     Зіставлення документів — прийом взаємного їх контролю — використовується в разі перевірки двох або кількох документів, пов’язаних єдністю операцій. Наприклад, видаткові документи на відпущення товарів можуть бути порівняні з дорожніми листками або іншими транспортними документами, що свідчать про перевезення цих товарів; відомість на видачу зарплати — з нарядами, де вказано характер і обсяг виконаної роботи; грошові суми, оприбутковані за касовими звітами — з виписками банку та відомостями про рух товарно-матеріальних цінностей і тари тощо. Коли операцію оформлено документом, що викликає сумнів у його правильності, експерт має можливість дослідити її за іншими документами і залежно від наслідків дослідження вирішити питання, чи є цей документ якісним. Прийом зіставлення особливо ефективний у випадках необґрунтованого відображення операцій у бухгалтерському обліку
     ІІІ. Прийоми перевірки відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку. До них, зокрема, належить поновлення кількісно-сумарного обліку, яке полягає в тому, що на підставі первинних документів повністю встановлюється кількісний облік. Це дає можливість оцінити законність і обґрунтованість господарських операцій за даними кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку.
     Таким чином, використання в судово-експертній практиці прийомів документального  дослідження дозволяє дати кількісну  і якісну оцінки виявленим недолікам, установити відповідальних за них посадових осіб і визначити розмір їхньої матеріальної відповідальності.
     Органолептичні  прийоми — (експертами застосовуються тільки результати, а проводять такі роботи ревізори та інші спеціалісти) включають:
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.