На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Досвд медичного страхування в зарубжних країнах

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 10.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     ДОСВІД  МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ  У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
     Висвітлено  досвід медичного страхування у  розвинених країнах світу, можливості його застосування для подальшого розвитку ринку медичного страхування  України.
     Ключові слова: медичне страхування, ринок медичного страхування України,іноземний досвід медичного страхування.
     Одним із найважливіших компонентів ефективного  функціонування економіки та системи  охорони здоров'я є медичне  страхування. Медичне
страхування –  це гарант здорової нації в майбутньому. На жаль, зі збільшенням відсотка захворюваності населення України нагально постає питання про захист здоров'я людей. Коштів, які державний бюджет передбачає для фінансування медицини, не вистачає на ефективне медичне обслуговування. Тому зараз активно досліджують  питання про введення обов'язкового медичного страхування.
     За  допомогою страхової медицини вирішуються  питання гарантова ності та доступності  медичних послуг для широких верств населення, залучення додаткових ресурсів у сферу охорони здоров'я. Страхова медицина
охоплює фінансування наукових досліджень, підготовку медичних кадрів,
витрати на розвиток матеріально-технічної бази лікувальних  закладів, надання медичної допомоги населенню [8, с. 233].
     1 Наук. керівник: доц. О.А. Біттер, д-р  екон. наук – Львівська державна  фінансова академія
     Науковий  вісник НЛТУ України. – 2011. ? Вип. 21.10
     4. Економіка, планування  і управління галузі  179
     Медичне страхування є формою захисту  інтересів громадян у разі
     втрати  ними здоров'я з будь-якої причини. Воно пов'язане з компе
     нсацією витрат, зумовлених оплатою медичної допомоги та інших витрат, пов'язаних із підтримкою здоров'я, а саме: з відвідуванням лікарів та амбулаторним лікуванням, придбанням медикаментів, лікуванням у стаціонарі, отриманням стоматологічних послуг, вживанням профілактичних та оздоровчих заходів.
     З метою сприяння розвитку відкритого та доступного ринку медичного страхування  в Україні у березні 1999 р. було створено Асоціацію "Українське медичне  страхове бюро". Членами цієї Асоціації  є 28 страхових компаній України та ін. юридичні особи від 12 областей України, АР Крим та Києва [1, с. 91, 98].
     Як  показують дослідження, сьогодні в  Україні людей, які не мають медичного  страхування, понад 95 %! Тобто перспективи  розвитку системи медичного страхування  в Україні великі, оскільки потенційних  споживачів страхових послуг багато. Для того, щоб краще зрозуміти, яким шляхом пот- рібно рухатись нашій  країні у час реформ галузі медицини, розглянемо зару- біжний досвід, де медичне  страхування було запроваджено майже  сторіччя тому. Фінансове забезпечення охорони здоров'я у розвинених країнах здійснюється з різних джерел: державного _______бюджету, коштів підприємств  і внесків приватних осіб. Базуючись  на цьому, виокремлюють такі базові моделі фінансування охорони здоров'я:
     ? державна, заснована на бевериджевській  концепції, що фінансується переважно (до 90 %) з бюджетних джерел (системи, що фінансуються за рахунок оподаткування). Оплату медичних послуг проводять з  основних прибутків держави. Виділення  фінансування на всі здійснювані  послуги розглядають як частину  процесу планування загальних урядових витрат. За першою формою фінансуються, наприклад, системи охорони здоров'я  Великобританії, Канади,
     Ірландії;
     ? бюджетно-страхова (бісмарковська концепція), що фінансується за рахунок цільових внесків підприємців, трудящих громадян і субсидій держави (системи соціального  страхування). Медичні послуги оплачуються  за рахунок внесків в фонд охорони  здоров'я. Найпростішим є внесок, який робить наймач і працівник. Внески залежать від платоспроможності, а доступ до послуг – від потреби. Медичний фонд (або фонди) зазвичай незалежний від держави, але діє в рамках законодавства. За соціального страхування  гарантується право на точно зумовлені  види послуг і встановлюються такі частки внесків і на такому рівні, які дають гарантію використання такого права. Фінансування з позабюджетних  фондів медичного страхування переважає  в Німеччині (78 %), Італії (87 %), Франції (71 %), Швеції (91 %), Японії (73 %) та інших  країнах;
     ? приватнопідприємницька, що фінансується за рахунок реалізації платних медичних послуг, а також за рахунок коштів добровільного медичного страхування. Населення, що страхується, виплачує премію страхувальнику, сума якої визначається очікуваною середньою вартістю послуг, що надаються ним, причому схильні  до більшого ризику, платять більше. Пряма оплата послуг пацієнтами не належить до страхування. Пацієнти сплачують  медичні послуги відповідно до тарифів. Така система діє в таких країнах, як США Південна Корея, Нідерланди [4].
     Національний  лісотехнічний університет  України
     180 Збірник науково-технічних праць
     Системи фінансування охорони здоров'я з  використанням механізмів
     медичного страхування набули поширення в  більшості країн світу. При
     цьому передбачається більша або менша  участь урядів у фінансуванні стра-
     хових фондів, регулюванні страхової моделі, що склалася сторіччями. Моделі
     медичного страхування експерти ВООЗ оцінювали  за такими 10 критеріями:
     1. Забезпечення доброго здоров'я  для всіх.
     2. Якість і доступність медичного  обслуговування.
     3. Свобода вибору постачальника  медичної допомоги.
     4. Відсутність суворих перешкод  для занять медичною практикою  і наяв-
     ність конкуренції.
     5. Вплив громадськості.
     6. Співпраця з іншими секторами.
     7. Контроль за витратами і фінансова  ефективність.
     8. Централізований контроль і оцінка.
     9. Здібність до оновлення і розвитку.
     10. Адміністративні витрати.
     Оцінюючи  моделі, експерти спиралася як на національний досвід, так
     і на досвід інших країн, особливо Великобританії і США, де практикуються
     окремі  елементи цих моделей, тому оцінка мала не умовний, а досить кон-
     кретний характер.
     Експерти  зазначають, що при системі обов'язкового медичного стра-
     хування виникає небезпека того, що страхувальники будуть відбирати для
     страхування більш здорових людей, у яких потреби  в медичному обслугову-
     ванні менше. Тому необхідні державний  контроль і надання субсидій тим
     страхувальникам, які охоплюють більше число осіб з високим ризиком захво-
     рювання.
     Однією  з перших країн, де було запроваджено медичне страхування, є
     Німеччина. Насамперед треба зазначити, що в  Німеччині є два види медично-
     го  страхування: державне і приватне. Державне медичне страхування Німеч-
     чини  є загальнообов'язковим. Тобто кожен  найманий працівник, а також осо-
     би, які навчаються на виробництві (Auszubildende), підлягають обов'язковому
     державному  медичному страхуванню і мають  бути членами однієї з вільно
     обраних ними державних лікарняних кас. За певних умов обов'язковому дер-
     жавному медичному страхуванню підлягають особи, які отримують допомо-
     гу  з безробіття (Arbeitslosengeld II), працівники сільського і лісового госпо-
     дарства та члени їх сімей, особи, які займаються мистецькою діяльністю, сту-
     денти, пенсіонери тощо.
     Окрім осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному медич-
     ному  страхуванню, послугами і захистом державного медичного страхування
     користуються  також особи, які добровільно  стали членами державних лікар-
     няних кас. Зазначимо, що на відміну від  приватних, державні лікарняні каси
     не  мають права відмовляти особам у  членстві.
     У рамках так званого сімейного  страхування (Familienversicherung)
     послугами і захистом державного медичного  страхування користуються та-
     кож члени сімей (чоловік або дружина  та неповнолітні діти) осіб, що є зас-
     трахованими в системі державного медичного  страхування. Такі члени сімей
     Науковий  вісник НЛТУ України. – 2011. ? Вип. 21.10
     4. Економіка, планування  і управління галузі  181
     звільняються  від самостійної сплати страхових  внесків, однак за умови, що їх
     заробіток не перевищує певну встановлену  законодавством межу.
     Система медичного страхування Німеччини  вирішує свої завдання до-
     сить  автономно і незалежно від  державного бюджету [6].
     Великобританія  використовує для громадян країни майже  виключно
     систему бюджетного фінансування охорони здоров'я, що обумовлює його
     державний характер з високою мірою централізації  управління. Бюджетна
     схема передбачає фінансування охорони здоров'я  із загальних податкових
     надходжень  до державного бюджету та охоплює  всі категорії населення. При
     цьому основна частина медичних установ  належить державі, управління
     здійснюють  центральні та місцеві органи влади  за ієрархічним принципом.
     Система Національної служби охорони здоров'я (НСОЗ) Великобрита-
     нії, заснована 2тпереважно на державному фінансуванні та спрямована на
     здійснення  повноцінної медичної допомоги, доступної  кожному громадяни-
     нові  без винятку. У системі незмінним  збереглися основні її принципи:
     1. Фінансування НСОЗ – переважно  із загальних бюджетних надхо-
     джень.
     2. Система охорони здоров'я з  централізованим фінансуванням.
     3. Збереження форми власності виробниками  медичних послуг.
     Багато  авторів, фахівців у галузі охорони  здоров'я за кордоном вважа-
     ють, що цій системі характерні такі особливості:
     ? нестача фінансових ресурсів;
     ? незавершена система оплати праці  та пов'язаний з цим дефіцит кадрів;
     ? недостатній розвиток системи первинної  медико-санітарної допомоги;
     ? практична відсутність контролю з боку споживачів медичних послуг;
     ? самооцінка працівниками охорони здоров'я  своєї діяльності;
     ? необхідність децентралізації управління;
     ? недостатнє раціональне і ефективне  використання ресурсів.
     Уряд  Великої Британії пропонує стимулювати  спроби Національної
     системи охорони здоров'я підвищити ефективність медичної допомоги завдя-
     ки  посиленню конкуренції між її різновидами. Запроваджено _______розмежування
     відповідальності  за придбання медичної допомоги та за її надання. Система
     медичного страхування також приєднана  до придбання медичної допомоги
     [5, с. 384]. Приватне медичне страхування у Великій Британії охоплює пере-
     важно ті сфери медичних послуг, що не забезпечуються Національною служ-
     бою охорони здоров'я. Приватним добровільним медичним страхуванням
     охоплено  понад 13 % населення.
     На  думку фахівців, одна з найефективніших  у світі – система охорони
     здоров'я  в Канаді. Канадську систему охорони  здоров'я часто називають без-
     коштовною. На потреби охорони здоров'я в  Канаді сьогодні витрачається
     1/3 місцевих бюджетів провінцій.  Пацієнти теж сплачують вартість  окремих
     медичних  послуг. Але у тих випадках, коли останні включені в плани охоро-
     ни  здоров'я на рівні провінцій, пацієнт  не бере участі в їх оплаті – всю  вар-
     тість застрахованих послуг відшкодовують  уряди провінцій. Згідно з ка-
     надським  Законом про охорону здоров'я (Canada Health Act), гарантії безкош-
     товного медичного обслуговування поширюються  тільки на застраховані ви-
     Національний  лісотехнічний університет  України
     182 Збірник науково-технічних праць
     ди  послуг. Тобто медичне обслуговування канадців фінансується через за-
     гальне  оподаткування, страхові внески й оплату готівкою.
     Поряд зі старою системою, в країні починає  діяти система ощадних
     рахунків  медичного страхування (МSАs – Меdiсаl savings ассоunts), яка веде,
     як  показує і досвід американських  фірм, до економії витрат на медичне  об-
     слуговування. Там, де вона використовується, знижуються витрати як у робо-
     тодавця, так і у працівника, нагромаджуються  заощадження. Згідно з опублі-
     кованими  в США емпіричними даними, система  МSАs, або схожа з нею, дає
     змогу скоротити до 20 % витрат на медичне  обслуговування. Система засно-
     вана  на ощадних рахунках, які формуються з відрахувань роботодавців. Як-
     що  кошти ощадного рахунку вичерпані, то працівники сплачують медичні
     послуги з власної кишені. Усі кошти, що знаходяться на ощадних рахунках,
     належать  працівнику, зокрема ті, що залишилися після завершення розрахун-
     кового  періоду. Тому ця реформа охорони  здоров'я в Канаді має двояку спря-
     мованість, впливаючи на поведінку медичного  персоналу і пацієнтів.
     Опоненти  системи МSАs зазначають, що через  необізнаність стосовно
     своїх можливостей споживачі платних  медичних послуг несвоєчасно зверта-
     ються до лікарів або відмовляються  від дійової профілактичної допомоги. А
     це  згодом може збільшити медичні витрати (наприклад, якщо хвороба прог-
     ресувала  або занедбана). Також часто висувається  аргумент, що внаслідок
     тієї  ж непоінформованості пацієнтів  лікарі штучно стимулюють попит на свої
     послуги. Через ці причини, вважають опоненти, державне фінансування охо-
     рони  здоров'я і регулювання ринку  медичних послуг виправдані та необхідні.
     Дослідження, однак, показують, що загалом система  МSАs скорочує обсяг
     медичної  допомоги, але не завдає шкоди здоров'ю  людей [6].
     Також ефективною системою медичного страхування, на думку фахів-
     ців, є ізраїльська. Близько 96 % населення  Ізраїлю застраховані й отримують
     медичну допомогу в рамках чотирьох лікарняних кас. Майже половину всіх
     витрат  на медичну допомогу фінансують споживачі. Внески роботодавців
     становлять 30 %. Крім охоплення страхуванням основних медичних послуг,
     кожна з кас забезпечує додаткове медичне  страхування, що передбачає дов-
     готривале лікування в стаціонарі і профілактичні  служби, підвищений ком-
     форт, знижки на ліки, залучення провідних  спеціалістів для проведення об-
     стежень та операцій [2, с. 85].
     У США є система медичного страхування, що базується на сполученні
     центрального  страхового фонду з мережею місцевих незалежних страхових
     організацій. Кошти акумулюються у центральному фонді, що не виконує ад-
     міністративних  функцій, а потім розділяються між  страховими організаціями
     на  основі законодавчо затвердженої форми  розрахунків. Ця система діє в
     США у частині програм "Медікер" та "Медікейт". Ці системи обіймають  по-
     над 20 % населення, групове страхування  за місцем роботи становить 58 % та
     добровільне медичне страхування не за місцем роботи – 2 %. Близько 15 %
     населення не мають доступу до медичного  страхування: це малозабезпечені,
     безробітні, безпритульні та члени сімей працівників  підприємств, що не за-
     безпечуються  системою медичного страхування. Наявність  роботи не гаран-
     Науковий  вісник НЛТУ України. – 2011. ? Вип. 21.10
     4. Економіка, планування  і управління галузі  183
     тує отримання медичної страховки. Найширше медичним страхуванням__
     охоплені  робітники промисловості, державні службовці, члени профспілок,
     робітники, які працюють повний робочий день. Втрата робочого місця авто-
     матично призводить до втрати медичної страховки.
     Таким чином, у США медичне страхування  тісно пов'язане з трудо-
     вою діяльністю. Економіка медичного  обслуговування в США – парадоксаль-
     на  сукупність недоліків та переваг. США  витрачають на охорону здоров'я
     11,5 % валового прибутку – більше, ніж будь-яка інша країна у  світі та, вод-
     ночас, понад 15 % американців не мають жодного  фінансового захисту від
     великих витрат на медичну допомогу через  відсутність страхових медичних
     полісів. Серед приватних страхових компаній у США найбільш поширені та
     відомі  дві некомерційні страхові компанії: "Блу крос" та "Блу шилд". Вони
     проводять добровільне медичне страхування, що забезпечує оплату госпіталі-
     зації або лікарської амбулаторної допомоги та медичних послуг для клієнтів,
     які проживають у цьому районі. Сьогодні діють чисельні асоціації цих  това-
     риств, що платять за всі види медичної допомоги [3, с. 44].
     Що  стосується України, то на сучасному  етапі реформування системи
     охорони здоров'я необхідні радикальні зміни  в підготовці та забезпеченні
     кадрами страхових компаній. Збільшення величини страхових платежів пот-
     ребує додаткового залучення у страхову індустрію висококваліфікованих
     спеціалістів (менеджерів, фінансистів, юристів, програмістів, експертів, бро-
     керів, актуаріїв), які добре знають теорію та передові технології страхування.
     Реформація  системи медичного обслуговування в Україні з подальшим пере-
     ходом до обов'язкового страхування громадян – шлях, який зможе вирішити
     більшість проблем медичної галузі держави  [7, с. 84].
     Як  бачимо, необхідно володіти всією  інформацією про світові тенден-
     ції розвитку страхових медичних послуг розвинених країн з метою прогнозу
     тих тенденцій, які на нас чекають  в майбутньому. Але всі намагання  мінімі-
     зувати  помилки і промахи під час  реформування цієї галузі будуть марними
     без належної підтримки держави. Розроблені закони в галузі медичного стра-
     хування мають ретельно перевірити вітчизняні та зарубіжні спеціалісти, які
     набули  певного досвіду в практичному  медичному страхуванні. Отже, медич-
     не  страхування повинно бути обов'язковим<?HC?. Медичне страхування населення
     приведе до зростання сильної та здорової нації, а як наслідок – сильної  та
     ефективної  економіки.
     Література
     1. Базилевич В.Д.  Страхова справа / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. – Вид. 2-ге. – К. :
     Тов. "Знання", 2002. – 203 с.
     2. Богуславський С.І.  Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи / С.І
     Богуславський, Ю.С. Шибалкіна // Зовнішня торгівля право  та економіка. – 2008. – № 4. – С.
     83-86.
     3. Виноградов О.В.  Система здравоохранения США. Полезные предложения для госу-
     дарственного  управления в Украине / О.В. Виноградов // Економіка та держава. – 2008. – № 9.
     – С. 43-47.
     4. Заруба О.Д. Страхова справа : підручник / О.Д. Заруба. – К. : Тов. "Знання", 1998. –
     321 с.
     Національний  лісотехнічний університет  України
     184 Збірник науково-технічних праць
     5. Машина Н.І. Міжнародне страхування : навч. посібн. / Н.І. Машина. – К. : Центр
     навч. літ-ри, 2006. – 504 с.
     6. Медичне страхування в Австрії, Фінляндії, Швеції, Італії, Ізраїлі, США. [Електрон-
     ний ресурс]. – Доступний з http://www.likar.info/profi/articles/405.html
     7. Новосельська Л.І.  Шляхи запровадження медичного соціального страхування в
     Україні / Л.І. Новосельська // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів :
     РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.1. – С. 84.
     8. Осадець С.С.  Страхування : підручник / С.С. Осадець. – Вид. 2-ге, [перероб. та доп.].
     – К. : Вид-во КНЕУ, 2002. – 599 с.
     Бучкевич  М.М. Опыт медицинского страхования в зарубежных
     странах
     Отражен опыт медицинского страхования в  развитых странах мира, возмож-
     ности его применения для последующего развития рынка медицинского страхования
     Украины.
     Ключевые  слова: медицинское страхование, рынок медицинского страхования
     Украины, иностранный опыт медицинского страхования.
     Buchkevich M.M. Experience of medical insurance in foreign countries
     In the article experience of medical insurance is reflected in the developed countries
     of the world, possibility of his application, for subsequent market of medical insurance of
     Ukraine development.
     Keywords: medical insurance, market of medical insurance of Ukraine, foreign experience
     of medical insurance.
     УДК 334.012.64 (477)100 Мол. наук. співроб. К.М. Воронич –
     ЗРЦ СЕ і ГД НАН України
     МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ  МАЛОГО БІЗНЕСУ
     ТА  МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
     Розглянуто  процеси становлення та розвитку малого підприємництва в еконо-
     міці  зарубіжних країн. Визначено основні  підходи щодо реалізації державної  політи-
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.