Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Аналз нвестицйної дяльност пдприємства

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 11.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 12. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     Зміст 
 
 
 

 

     

     Вступ

 
     Однієї  з найбільш гострих проблем сучасної України залишається досягнення стабільного економічного росту. У  числі факторів, що роблять безпосередній  вплив на динаміку економічного розвитку, безсумнівно, належить інвестиційній сфері.
     Інвестиції  торкаються самих глибинних основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасній ситуації інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу України зі стану хронічної економічної кризи, здійснення структурних зрушень у народному господарстві, упровадження сучасних досягнень технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської  діяльності на мікро- і макрорівнях. Активізації інвестиційного процесу є одним з найбільш діючих механізмів подальших соціально - економічних перетворень.
     В умовах ринкової економіки можливостей  для інвестування досить багато. Разом  з тим будь-яке підприємство має  обмежені вільні фінансові ресурси, доступні для інвестування. Тому встає задача оптимізації інвестиційного портфеля.
     Дуже  істотний фактор ризику. Інвестиційна діяльність завжди здійснюється в умовах невизначеності, ступінь якої може значно мінятися. Так, у момент придбання нових основних засобів ніколи не можна точно пророчити економічний ефект цієї операції. Тому нерідко рішення приймаються на інтуїтивній основі.
 

     

РОЗДІЛ  І. Теоретичні основи інвестиційної діяльності

      Сутність  інвестиційної діяльності
 
     Термін "інвестиції" походить від латинського слова "іnvеst", що означає вкладення коштів. У більш широкій трактовці інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. Інвестиції мають фінансове та економічне визначення.
     За  фінансовим визначенням, інвестиції - це всі види активів (коштів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу. Економічне визначення інвестицій можна сформулювати таким чином: інвестиції - це видатки на створення, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного капіталу, а також на пов'язані з цим зміни оборотного капіталу, оскільки зміни у товарно-матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на основний капітал.
     Інвестиції  в об'єкти підприємницької діяльності здійснюються в різних формах. З метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікуються за різними ознаками.
     1. За об'єктами вкладень виділяються  реальні та фінансові інвестиції.
     Під реальними інвестиціями розуміють  вкладення коштів у реальні активи - як матеріальні, так і нематеріальні (іноді вкладення коштів у нематеріальні активи, пов'язані з науково- технічним прогресом, характеризуються як інноваційні інвестиції).
     Під фінансовими інвестиціями розуміють  вкладення коштів у різні фінансові  активи, серед яких найбільш значущу частку посідають вкладення коштів у цінні папери.
     2. За характером участі в інвестуванні  виділяються прямі та непрямі  інвестиції.
     Під прямими інвестиціями розуміється  безпосереднє вкладення коштів інвестором в об'єкти інвестування.
     Під непрямими інвестиціями розуміється інвестування, опосередковане іншими особами (інвестиційними або фінансовими посередниками).
     3. За періодом інвестування розрізняють  короткострокові та довгострокові  інвестиції.
     Під короткостроковими інвестиціями розуміють  звичайно вкладення капіталу на період, не більше одного року (наприклад, короткострокові депозитні внески, купівля короткострокових ощадних сертифікатів і т.д.).
     Під довгостроковими інвестиціями розуміють  вкладення капіталу на період більше одного року.
     У практиці великих інвестиційних компаній довгострокові інвестиції деталізуються таким чином: а) до 2 років; б) від 2 до 3 років; в) від 3 до 5 років; г) понад 5 років.
     4. За формами власності інвесторів  розрізняють інвестиції приватні 
(акціонерні), державні, іноземні та спільні.

     5. За регіональною ознакою виділяють  інвестиції всередині країни  та за кордоном.
     Під внутрішніми інвестиціями розуміють  вкладення коштів у об'єкти інвестування, розміщені в межах даної країни.
     Під інвестиціями за кордоном (Іноземні інвестиції) розуміють вкладення коштів у об'єкти інвестування, розміщені за межами даної країни.
     Під інвестиціями звичайно розуміються  довгострокові вкладення капіталу в підприємства різних галузей народного  господарства, в інфраструктуру, в  соціальні програми, в охорону навколишнього середовища. Інвестиції виражають усі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої формується прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. Державні інвестиції можуть здійснюватись і з метою регулювання розвитку економіки.
     Основними цінностями інвестицій є: рухоме та нерухоме майно (будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності); кошти, цільові банківські внески, кредити, акції та інші цінні папери; майнові права, похідні від авторського права — ліцензії, "ноу-хау", досвід та інші інтелектуальні цінності; право користування землею та іншими природними ресурсами, а також інші майнові права.
     Інвестиції  у відтворення основних фондів здійснюються у формі капітальних вкладень. Слід відзначити, що до 1991 року поняття інвестицій ототожнювалось з терміном "капітальні вкладення", що характеризує діяльність замовників (інвесторів).
     Капітальні  вкладення розглядались у двох аспектах: як економічна категорія; як процес, пов'язаний з рухом грошових ресурсів. Капітальні вкладення як економічна категорія - це система грошових відносин, пов'язаних з рухом вартості, авансованої у довгостроковому порядку в основні фонди від моменту виділення коштів до моменту їх відшкодування.
     Головним  об'єктом вивчення виступали капітальні вкладення як процес руху вартості, авансованої у розширене відтворення  основних фондів. Основна увага приділялась  вивченню структури джерел фінансування капітальних вкладень, договірним стосункам замовників та підрядників, ролі банків як установ, що здійснюють фінансування та кредитування капітальних вкладень. Позитивним фактором виявилось внесення до складу капітальних витрат на фінансування обігових коштів підприємств-новобудов у зв'язку з наданням їх новобудовам один раз на весь період функціонування підприємства.
     За  обсягом та значущістю капітальні вкладення  є основною складовою частиною інвестицій, у нашій країні на них припадає близько 85% усіх інвестицій.
     Існує також таке розуміння інвестування, яке характеризується витратами матеріальних, трудових та грошових ресурсів на створення основних фондів галузей народного господарства шляхом капітальних вкладень. У капітальному будівництві планування, управління та організація, разом з проектуванням, ресурсозабезпеченням будівництва в сукупності складають зміст процесу інвестування.
     Головними етапами інвестування є: перетворення ресурсів у капітальні вкладення (витрати), тобто процес спрямування інвестицій у конкретні об'єкти інвестиційної  діяльності (власне інвестування); перетворення вкладених коштів у приріст капітальної вартості, що характеризує кінцеве перетворення інвестицій та отримання нової споживчої вартості; приріст капітальних вартостей у формі доходу або соціального ефекту, тобто кінцева мета інвестиційної діяльності.
     Початковий  та кінцевий ланцюжки замикаються, утворюючи  новий взаємозв'язок: прибуток - ресурси, тобто процес нагромадження повторюється. При цьому слід мати на увазі, що процес нагромадження грошових ресурсів, не входячи в інвестиційну діяльність, є його необхідною передумовою.
     Інвестиційна  діяльність є основою індивідуального  кругообігу інвестицій на підприємстві. Інвестиційний цикл (період) містить  один оборот інвестицій, тобто рух  вартості, авансованої у капітальне майно від моменту акумуляції коштів до моменту їх відшкодування. Держава стимулює інвестиційну діяльність підприємств шляхом надання їм податково-амортизаційних преференцій (пільг з оподаткування прибутку або пільгових норм амортизації).
     Кругообіг виробничих інвестицій, поділяючись на окремі стадії, породжує кругообіг фінансових інвестицій. Кругообіг фінансових інвестицій виявляє зворотний вплив на кругообіг реальних інвестицій. У кінцевому підсумку це приводить до злиття, неподільності потоків виробничих та фінансових інвестицій за межами даного підприємства, на локальних та національних ринках капіталів.
     Усі фінансові інвестиції оцінюються за прибутком, що приноситься ними. З  цієї точки зору всі цінні папери однорідні, усі вони зрештою являють  собою право на прибуток, незалежно від того, в яку галузь або сферу економіки посвідчують вони вкладення позикового капіталу. Капіталізована оцінка прибутку, що приноситься цінними паперами і є, власне, ціна або курс даних паперів. Динаміка курсу цінних паперів відбиває, з одного боку, стан та найближчі перспективи розвитку економіки в цілому (фаза циклу, рівень інфляції, стан платіжного балансу, дефіцитність держбюджету і т.ін., а з іншого боку - фінансовий стан конкретного підприємства - емітента даних цінних паперів. Таким чином, реалізується суспільний взаємозв'язок ринків капіталів, ринків інвестиційних товарів та рух реальних активів (дійсного капіталу) в процесі відтворення.

1.2. Методи оцінки інвестиційної діяльності підприємства

 
     Оцінка  ефективності інвестиційних проектів є одним з найбільш важливих етапів у процесі керування реальними інвестиціями; від того, наскільки якісно виконана така оцінка, залежить правильність ухвалення остаточного рішення про прийнятність конкретного інвестиційного проекту для підприємницької фірми.
     Цінність  результатів оцінки економічної  ефективності інвестиційних проектів залежить, по-перше, від повноти і вірогідності  вихідних даних і, по-друге, від коректності методів, використовуваних при їхній обробці й аналізі.
           Методи, використовувані в аналізі інвестиційної діяльності, можна підрозділити на дві групи: а) засновані на дисконтованих оцінках; б) засновані на облікових оцінках. Розглянемо ключові ідеї, що лежать в основі цих методів. 

     Метод чистої теперішньої вартості
     Цей метод заснований на зіставленні величини вихідної інвестиції (ІC) із загальною сумою дисконтованих чистих грошових надходжень, що генеруються нею протягом  прогнозованого терміну. Оскільки приплив коштів  розподілений у часі, він дисконтується за допомогою коефіцієнта r, встановлюваного аналітиком (інвестором) самостійно виходячи з щорічного відсотка повернення, що він хоче чи може мати на капітал, що їм інвестується.
     Допустимо, робиться прогноз, що інвестиція (ІC) буде генерувати протягом  n років, річні доходи в розмірі P1, P2, ..., Рn. Загальна накопичена величина дисконтуємих доходів (PV) і чистий приведений ефект (NPV) відповідно розраховуються по формулах:
     
     
     Очевидно, що якщо: 
     NPV > 0, то проект варто прийняти;
           NPV < 0, то проект варто відкинути;
           NPV = 0, то проект ні прибутковий, ні збитковий. 

     При прогнозуванні доходів по роках  необхідно по можливості враховувати  усі види надходжень як виробничого, так і невиробничого характеру, що можуть бути асоційовані з даним проектом. Так, якщо по закінченні періоду реалізації проекту планується надходження засобів у виді ліквідаційної вартості  устаткування чи вивільнення частини оборотних коштів, вони повинні бути враховані як доходи відповідних періодів. 
     Якщо  проект припускає не разову інвестицію, а послідовне інвестування фінансових ресурсів протягом  m років, то формула для розрахунку NPV модифікується в такий спосіб:  

     
     де  і - прогнозований середній рівень інфляції.
     Розрахунок  за допомогою наведених формул вручну досить трудомісткий, тому для зручності застосування цього й іншого методів, заснованих на дисконтованих оцінках, розроблені спеціальні статистичні таблиці, у яких табульовані значення складних відсотків, дисконтуючих множників, дисконтованого значення грошової одиниці і т.п.  у залежності від тимчасового інтервалу і значення коефіцієнта дисконтування.
     Необхідно відзначити, що показник NPV відбиває прогнозну оцінку зміни економічного потенціалу підприємства у випадку прийняття розглянутого проекту. Цей показник адитивний у тимчасовому аспекті, тобто  NPV різних проектів можна підсумовувати. Це дуже важлива властивість, що виділяє цей критерій із всіх інших і дозволяє використовувати його в якості основного при аналізі оптимальності інвестиційного портфеля. 

     Метод внутрішньої ставки доходності
     Під нормою рентабельності інвестиції (ІRR) розуміють значення коефіцієнта дисконтування, при якому NPV проекту дорівнює нулю:
     ІRR = r, при якому NPV = f(r) = 0.
     Зміст розрахунку цього коефіцієнта при  аналізі ефективності планованих інвестицій полягає в наступному: ІRR показує максимально припустимий відносний рівень витрат, що можуть бути асоційовані з даним проектом. Наприклад, якщо проект цілком фінансується за рахунок позички комерційного банку, то значення ІRR показує верхню границю припустимого рівня банківської процентної ставки, перевищення якої робить проект збитковим.
     На  практиці будь-яке підприємство фінансує свою діяльність, у тому числі й інвестиційну, з різних джерел. Як  плату за користування авансованими в діяльність підприємства фінансовими ресурсами воно сплачує відсотки, дивіденди, винагороди і т.п., тобто несе деякі обґрунтовані витрати на підтримку свого економічного потенціалу. Показник, що характеризує відносний рівень цих витрат, можна назвати "ціною" авансованого капіталу (CC). Цей показник відбиває сформований на підприємстві мінімум повернення на вкладений у його діяльність капітал, його рентабельність і розраховується по формулі середньої арифметичної зваженої.
     Економічний зміст цього показника полягає  в наступному: підприємство може приймати будь-які рішення інвестиційного характеру, рівень рентабельності яких не нижче поточного значення показника  CC (ціни чи джерела засобів для даного проекту, якщо він має цільове джерело). Саме з ним порівнюється показник ІRR, розрахований для конкретного проекту, при цьому зв'язок між ними такий.
     Якщо: ІRR > CC, то проект варто прийняти;
            ІRR < CC, то проект варто відкинути;
            ІRR = CC, то проект ні прибутковий, ні збитковий.
     Практичне застосування даного методу ускладнено, якщо в розпорядженні аналітика  немає спеціалізованого фінансового  калькулятора. У цьому випадку  застосовується метод послідовних  ітерацій з використанням табульованих значень  дисконтуючи множників. Для цього за допомогою таблиць вибираються два значення коефіцієнта дисконтування r1<r2 таким чином, щоб в інтервалі (r1,r2) функція NPV=f(r) змінювала своє значення з "+" на "-" чи з "-" на "+". Далі застосовують формулу:
     
     де r1 - значення табульованого коефіцієнта дисконтування, при якому f(r1)>0 (f(r1)<0);
           r2 - значення табульованого коефіцієнта дисконтування, при якому f(r2)<О (f(r2)>0).
     Точність  обчислень зворотно пропорційна  довжині інтервалу (r1,r2), а найкраща апроксимація з використанням табульованих значень досягається у випадку, коли довжина інтервалу мінімальна (дорівнює 1%), тобто r1 і r2 - найближчі один до одного значення коефіцієнта дисконтування, що задовольняють умовам (у випадку зміни знака функції з "+" на "-"):
     r1 - значення табульованого коефіцієнта дисконтування, мінімізуюче позитивне значення показника NPV, тобто f(r1)=mіnr{f(r)>0};
     r2 - значення табульованого коефіцієнта дисконтування, максимізуюче негативне значення показника NPV, тобто f(r2)=maxr{f(r)<0}.
     Шляхом  взаємної заміни коефіцієнтів r1 і r2 аналогічні умови виписуються для ситуації, коли функція змінює знак з "-" на "+". 

     Метод періоду окупності
     Цей метод - один з найпростіших  і  широко розповсюджений у світовій обліково-аналітичній практиці, не припускає тимчасової упорядкованості грошових надходжень. Алгоритм розрахунку строку окупності (PP) залежить від рівномірності розподілу прогнозованих доходів від інвестиції. Якщо доход розподілений по роках рівномірно, то строк окупності розраховується розподілом одноразових витрат на величину річного доходу, обумовленого ними. При одержанні дробового числа воно округляється убік  збільшення до найближчого цілого. Якщо прибуток розподілений нерівномірно, то строк окупності розраховується прямим підрахунком числа років, протягом  яких інвестиція буде погашена кумулятивним доходом. Загальна формула розрахунку показника PP має вид:
     PP = n, при якому
     Деякі фахівці при розрахунку показника  PP усе-таки  рекомендують враховувати часовий аспект. У цьому випадку в розрахунок приймаються грошові потоки, дисконтовані по показнику "ціна" авансованого капіталу. Очевидно, що строк окупності збільшується.
     Показник  строку окупності інвестиції дуже простий  у розрахунках, разом з тим він має ряд недоліків, які необхідно враховувати в аналізі.
     По-перше, він не враховує вплив доходів останніх періодів. Як приклад розглянемо два проекти з однаковими капітальними витратами (10 млн. грн.), але різними прогнозованими річними доходами: по проекті А - 4,2 млн. грн. протягом  трьох років; по проекті Б - 3,8 млн. грн. протягом  десяти років. Обоє ці проекту протягом  перших трьох років забезпечують окупність капітальних вкладень, тому з позиції даного критерію вони рівноправні. Однак очевидно, що проект А набагато більш вигідний.
     По-друге, оскільки цей метод заснований на недисконтованих оцінках, він не робить розмежування між проектами з однаковою сумою кумулятивних доходів, по різним розподілом її по роках. Так, з позиції цього критерію проект А с річними доходами 4000, 6000, 2000  грн. і проект Б с річними доходами 2000, 4000, 6000 грн. рівноправні, хоча очевидно, що перший проект є більш кращим, оскільки забезпечує велику суму доходів у перші два роки.
     По-третє, даний метод не має властивість адитивності.
     Існує ряд ситуацій, при яких застосування методу, заснованого на розрахунку строку окупності витрат, може бути доцільним. Зокрема, це ситуація, коли керівництво підприємства в більшому ступені стурбовано вирішенням проблеми ліквідності, а не прибутковості проекту - головне, щоб інвестиції окупилися і якомога швидше. Метод також гарний у ситуації, коли інвестиції сполучені з високим ступенем ризику, тому чим коротше строк окупності, тим менш ризикованим є проект. Така ситуація характерна для  галузей чи видів діяльності, яким присуща велика імовірність досить швидких технологічних змін. 

     Метод індексу прибутковості
     Цей метод є по суті наслідком методу чистої теперішньої вартості. Індекс рентабельності (PІ) розраховується по формулі: 

       

     Очевидно, що якщо:
           РІ > 1, то проект варто прийняти;
           РІ < 1, то проект варто відкинути;
           РІ = 1, то проект ні прибутковий, ні збитковий. 

     На  відміну від чистого приведеного  ефекту індекс рентабельності є відносним  показником. Завдяки цьому він дуже зручний при виборі одного проекту з ряду альтернативних, що мають приблизно однакові значення NPV, або при комплектуванні портфеля інвестицій з максимальним сумарним значенням NPV. 

     Метод розрахунку коефіцієнта ефективності інвестиції
     Цей метод має дві характерні риси: по-перше, він не припускає дисконтування показників доходу; по-друге, доход характеризується показником чистого прибутку PN (балансовий прибуток за мінусом відрахувань у бюджет). Алгоритм розрахунку винятково простий, що і визначає широке використання цього показника на практиці: коефіцієнт ефективності інвестиції (ARR) розраховується розподілом середньорічного прибутку PN на середню величину інвестиції (коефіцієнт береться у відсотках). Середня величина інвестиції знаходиться розподілом вихідної суми капітальних вкладень на два, якщо передбачається, що після закінчення терміну реалізації аналізованого проекту всі капітальні витрати будуть списані; якщо допускається наявність залишкової чи ліквідаційної вартості (RV), те її оцінка повинна бути виключена. 

       

     Даний показник порівнюється з коефіцієнтом рентабельності авансованого капіталу, що розраховується розподілом загального чистого прибутку підприємства на загальну суму засобів, авансованих у його діяльність (підсумок середнього нетто).
     Метод, заснований на коефіцієнті ефективності інвестиції, також має ряд істотних недоліків, обумовлених в основному  тим, що він не враховує тимчасовий складової грошових потоків. Зокрема, метод не робить розходження між проектами з однаковою сумою середньорічного прибутку, але  сумою прибутку, що варіює, по роках, а також між проектами, що мають однаковий середньорічний прибуток, але генеруючу протягом різної кількості років. і т.п. 

 


РОЗДІЛ  ІІ. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

      Кратка  характеристика діяльності підприємства
 
     Повне найменування підприємства Вiдкрите акцiонерне товариство "ГРЕТА"
     Організаційно-правова  форма підприємства Відкрите акціонерне товариство
     Ідентифікаційний  код за ЄДРПОУ підприємства 00153488
     Місцезнаходження  підприємства Донецька обл., м.Дружкiвка  вул.Чайковського, 1
     Код за ЄДРПОУ: 00153488
     Керівник: Заступник Голови правління - Чевичелов Віктор Георгійович
     Державна  реєстрація:
         Дата реєстрації: 11.12.1995
         Орган: Виконавчий комітет Дружківської міської ради Донецької області
     Вид економічної діяльності:
         Код за КВЕД: 29.71.0
         Найменування:  Виробництво побутових електроприладів
     У 1943 роцi, пiсля звiльнення Донбасу  вiд нiмецько-фашистських загарбникiв, у мiстi Дружкiвка створюється мiськпромкомбiнат, що належить до системи Мiнiстерства комунального господарства України.
     На  територiї, де тепер розташовуються цехи, були овочесховища. В цих примiщеннях розмiстився цех по виготовленнб скобяних виробiв та iнструментальна майстерня. У тому ж роцi починається будiвництво пресового цеху, який було введено в експлуатацiю у 1947 роцi. Це дозволило збiльшити номенклатуру скобяних виробiв.
     В 1955 роцi створюється дiльниця по литтю  ключiв для врiзних замкiв i вiддiлення  кристалiзацiйного покриття виробiв.
     У 50-тi роки мiськпромкомбiнат починає  набувати рис промислового пiдприємства. Почали надходити замовлення вiд  сiльськогосподарських пiдприємств  на виготовлення боронiв, котлiв, клiток  для свинарникiв; для банкiвських установ - вогнетривких сейфiв, броньованих дверей. Починає впроваджуватись у виробництво досить складний вироб - плита газова, чотирьохгорiлочна.
     В 1954 роцi було введено в експлуатацiю  цех газових плитi до кiнця року було випущено 3833 штуки.
     В 1960 роцi рiшенням виконкому мiськпромкомбiнат реорганiзується у завод газової апаратури.
     Паралельно iз засвоєнням виробництва газових  плит велась пiдготовка до випуску газових  балонiв.
     З ростом виробництва зростали i прибутки заводу. В 1964 роцi завершено будiвництво  цеху балонiв. До цього часу було випущено 22 тисячi балонiв. Колектив нового цеху прийняв зобов"язання до кiнця п"ятирiчки збiльшити випуск балонiв в 3,5рази.
     В 1965 роцi було виготовлено майже 50 тисяч  газових плит. Завод поповнюється пресовим i металорiжучим обладнанням.
     В 1965 роцi завод переводить в систему  Мiнiстерства газової промисловостi СРСР.
     В 1974 роцi Дружкiвський завод газової  апаратури було перейменовано в  Дружкiвський завод газової апаратури i кранiв у зв"язку зi спецiалiзацiєю i випуском стальних шарових кранiв для магiстралей газопроводiв.
     Згiдно  з Засновницьким договором про  створення i дiяльнiсть акцiонерного товариства вiдкритого типу "ТОР" (яке, згiдно з Розпорядженням Дружкiвської мiскої ради народних депутатiв № 417 вiд 11.08.94р. було перейменовано в акцiонерне товариство вiдкритого типу "ТОР- завод газової апаратури", а згiдно з Розпорядженням Дружкiвської мiскої ради народних депутатiв № 806 вiд 11.12.95р. було перейменовано в українсько-росiйське вiдкрите акцiонерне товариство "Дружкiвський завод газової апаратури") засновники створюють вiдкрите акцiонерне товариство i надiляють його статутним капiталом.
     В 1993 роцi Фонд державного майна України i органiзацiя орендарiв Дружкiвського  завод у газової апаратури i кранiв, згiдно з Засновницьким договором створюють акцiонерного товариства вiдкритого типу "ТОР".
     Згiдно  з Розпорядженням Дружкiвської мiскої ради народних депутатiв № 417 вiд 11.08.94р. пiдприємство було перейменовано в  акцiонерне товариство вiдкритого типу "ТОР- завод газової апаратури". А згiдно з Розпорядженням Дружкiвської мiскої ради народних депутатiв № 806 вiд 11.12.95р. було перейменовано в українсько-росiйське вiдкрите акцiонерне товариство "Дружкiвський завод газової апаратури".
     З року в рiк завод стрiмко розвивається, щороку продяться заходи для покращення фiнансового стану, пiдвищення прибутковостi. Засвоюються новi технологiї, щорiчно вiдбувається створення i придбання нового технологiчного обладнання. Заводом у 2003роцi було у захищено iнвестицiйний проект, що оцiнювався в бiльш як 10 млн доларiв, якi направлено на модернiзацiю виробництва i збiльшено випуск продукцiї до 2700 штук на рiк. Збiльшення обсягiв виробництва дали пiдстави для збiльшення робочих мiсць, покращення умов працi i збiльшення заробiтної плати для працiвникiв заводу.
     Фактiв  видiлення, розподiлу, приєднання у звiтному  перiодi не було.
     13.06.2007р.  було замiнено Свiдоцтво про  державну реєстрацiю, де назва  Українсько-росiйське Вiдкрите акцiонерне  товариство "Дружкiвський завод  газової апаратури" була змiнена на Вiдкрите акцiонерне товариство "Грета".
     Основний  вид дiяльностi пiдприємства:
     - виробництво конкурентноспроможної  побутової паливновикористовуючої  апаратури; 
     - виконання робiт по монтажу  та наладцi, гарантiйному та сервiсному  обслуговуванню побутової апаратури;
     -створення  спецiалiзованних виробництв;
     -розработка  конструкторскої документацii, виготовленння,  монтаж та запускобладнання;
     -проектування  та виготовлення технологiчного  устаткування,нестандартизированного  обладнання;
     -розробка та впроваждення нових технологiчних процесiв;
     -проведення  торгових та торгово-посредницьких  операцiй з товарами и послугами; 
     Сьогоднi ВАТ "Грета" випускає близько 80 найменувань  продукцiї, яка користується заслуженою репутацiєю у споживачiв не лише в Українi, а й у Росiї, Бiлорусi, Казахстанi, Узбекистанi, Азербайджанi, Грузiї, Болгарiї, країнах Балтiї, Польщi i далекого зарубiжжя.
     З головного конвеєра сходять рiзних кольорових гам чотирьох горiлочнi газовi, газово-електричнi i електричнi плити, двох горiлочнi i туристичнi одногорiлочнi плити, а також встроювальнi варочнi поверхнi. Ведеться пiдготовка виробництва плит, що будуть вiдрiзнятись новим дизайном. Рiчнi обсяги виробництва перевищують 400тисяч штук на рiк. З пуском нових дiльниць виготовлення штампованих деталей з установкою iталiйського моно-пресу, аналогiв якого в Українi немає, i виготовлення полiстирольної упаковки з встановленням iталiйського обладнання (це завод в заводi) рiчне виробництво плит в найближчий час буде доведено до 500 тисяч штук на рiк.
     Сезоннi змiни не впливають на роботу пiдприємства.
     Основними клiєнтами - покупцями продукцiї пiдприємства є:
     В Росiї:
     ТОВ "Газтехнiка", м. Бєлгород,
     ЗАТ "Ваюр", м. Камянськ-Шахтинськ,
     "Техномир", м. Чайковський, 
     В СНД:
     "Азери-Норд", м. Баку,
     "Гiдромашсервiс", м. Баку,
     "Декостар", м. Кишинiв, 
     "ТIНА", м. Кишинiв, 
     "АНТ-СУПЕР-ЛАНТ", м. Кишинiв, 
     "БЕНДЕРЫБЫТТЕХНИКА", м. Бендери, 
     "АЛМА_ГЕФЕСТ", Казахстан, 
     "Квазар-Сервiс", Казахстан, 
     "Азiя-Гефест", Казахстан, 
     "Технополюс", Казахстан, 
     ЧП  Данабаєв, Казахстан,
     "Атлант-Актау", Казахстан, 
     "Гефест  ЮГ", Казахстан,
     "Гефест  и К", Казахстан, 
     "Актобе-екорт", Казахстан, 
     "Квант", Казахстан, 
     "Белая  Техника", Казахстан, 
     "Еврика", Казахстан, 
     "ЗЕТ  ЛТД", Казахстан, 
     "ЕВРО  ТЕК АСТАНА", Казахстан, 
     ЧФ "Оптимус", Узбекистан,
     "Нилуфар  СТ", Узбекистан,
     ЧП  Силянский, Киргистан,
     "РАМАДИМИ", Грузия,
     "Техногород", Бiлорусь.
     Потенцiйнi ризики ВАТ "Грета" це виробничв  ризики, комерцiйнi ризики, фiнансовi ризики.
     Виробничi ризики пов"язанi з рiзними порушеннями  в виробничих процесах або в процесi поставок сировини, матерiалiв i комплектуючих виробiв. Заходами по зниженню виробничих ризикiв може бути контроль за ходом виробничого процесу i посилення впливу на постачальникiв.
     Комерцiйнi ризики пов"язанi з реалiзацiєю продукцiї  на товарному ринку (зменшення розмiрiв i ємностi ринку, зниждення плотоспроможного попиту, поява нових конкурентiв, тощо. Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є: системне вивчення коньюнктури ринку; рацiональна цiнова полiтика; вдала реклама.
     Фiнансовi ризики викликанi iнфляцiйними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням курсiв основних валют, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботi iз споживачами на умавах передплати.

2.2. Фінансово-економічна характеристика підприємства

 
     Аналізуючи  діяльність підприємства на протязі 2009-2010 рр слід зазначити покращення показників. Так у 2010 році, порівняно з 2009 виручка  від реалізації збільшилась на 24 157,10 грн (на 37%), собівартість реалізованої продукції збільшилась на 19 608,40 грн (на 42%), чистий прибуток збільшився на 2 686,20 грн (на 86%)
     Таблиця 1 – показники діяльності ВАТ «Грета» на протязі 2009-2010 рр
Показник 2010р 2009р Відхилення Зміна, %
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), грн 89 434,20 65 277,10 24 157,10 37%
Собівартість  реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), грн ( 66 770,7 ) ( 47 162,3 ) 19 608,40 42%
Чистий  прибуток, грн 5 801,80 3 115,60 2 686,20 86%

2.3. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

 
     Підприємство ВАТ "Грета." реалізує інвестиційний проект, що вимагає 200 тис. грн. капітальних вкладень. Інвестиційний проект являє собою заміну устаткування і придбання нової лінії по виготовленню поліетиленової плівки.
     Освоєння  інвестицій відбувається на протязі 3 років. У перший рік освоюється 25% інвестицій, у другий 30% інвестицій, у третій 45% інвестицій.
     Частка  кредиту в інвестиціях складає 30%.
     Термін  функціонування проекту складає 5 років, а термін служби створених потужностей - 8 років.
     Амортизація нараховується за лінійною схемою.
     Ліквідаційна  вартість устаткування складає 10% від  первісної.
     Прогнозована  продажна вартість ліквідованого майна  вище залишкової вартості на 10%.
     Ціна  одиниці продукції 80 грн.
     Плата за наданий кредит складає 15% річних.     
     Кредит надається на 3,5 роки.
     Темп  інфляції складає 6%.
     Оцінимо наскільки прийнятний даний проект для підприємства. 

     Прийнятність  проекту за критерієм NPV.
     NPV, чи чиста приведена вартість проекту є найважливішим критерієм, по якому судять про доцільність інвестування в даний проект. Для визначення NPV необхідно спрогнозувати величину фінансових потоків у кожний рік проекту, а потім привести їх до загального знаменника для можливості порівняння в часі. Чиста приведена вартість визначається по формулі:
     
     де  r- ставка дисконтування.
     У нашому випадку номінальна ставка дисконтування  дорівнює 10%, тоді, з огляду на темп інфляції 6% у рік, реальна ставка дисконтування  складає: 3,77%.
     
     У першій таблиці показаний початковий варіант розрахунку, де за планом кредит повинний бути повернутий у термін (3,5 роки) з погашенням основного капіталу рівними частинами. NPV такого проекту дорівнює 153944 грн., що означає його наступність за даним критерієм. NPV>0, а це значить, що при даній ставці дисконтування проект є вигідним для підприємства, оскільки генеруємий їм cash-flow перевищує норму прибутковості в даний момент часу.
     
     В ході оцінки даного інвестиційного проекту була перевірено його критерію NPV, тожі можна зробити наступні висновок, що проект є прийнятним за критерієм NPV. 

 

     
     Таблиця 2 - Оцінка умов інвестування
  Рік                
Показники 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Капіталовкладення    40 000    50 000      110 000  200 000           
В т.ч. за рахунок кредиту    10 000    50 000               
Амортизація          30 000     30 000     30 000     30 000     30 000   
Залишкова вартість ОФ       170 000  140 000  110 000     80 000     50 000     50 000 
Продажна  вартість ОФ                    55 000 
Валова  виручка       240 000  360 000  480 000  600 000  480 000   
Витрати виробництва       142 500  172 500  192 500  207 500  214 500   
Процент за кредит            9 000       6 750       6 750       
Повернення кредиту          15 000     15 000     30 000       
Оподатков. прибуток          97 500  187 500  287 500  392 500  265 500       5 000 
Податок на прибуток (30%)          29 250     56 250     86 250  117 750     79 650       1 500 
Чистий  прибуток          68 250  131 250  201 250  274 750  185 850       3 500 
Операційний CF          98 250  161 250  231 250  304 750  215 850       3 500 
Потреба в оборот. засобах       -  24 000  -  12 000  -  12 000  -  12 000     12 000     48 000 
Загальний CF - 40 000  -50 000  -   110 000     74 250  149 250  219 250  292 750  227 850  101 500 
Дисконтуючий  фактор - 50 000  -48 183  -   102 153     66 448  128 714  182 213  234 459  175 852     75 490 
NPV проекту     662 840                 
 
 
 


РОЗДІЛ  ІIІ. Необхідність підвищення інвестиційної привабливості підприємства за рахунок державного регулювання інвестиційної діяльності

 
     Останнім  часом в економіці України  намітилися позитивні зрушення, які відкривають перспективи щодо активізації інвестиційної діяльності, що пожвавлює промислове виробництво, сприяє виходу з кризи та структурній перебудові економіки. Але для того, щоб цей позитивний процес набув достатньої сили, необхідно проводити чітку державну політику щодо відновлення інвестиційних ресурсів, їх концентрації, стимулювання переважно внутрішніх вітчизняних та залучення іноземних інвестицій. У моделі інвестиційного процесу, яка формується сьогодні, велике значення надається іноземним інвестиціям. Але їх частка залишається незначною.
     З метою залучення іноземних інвестицій необхідно визначити ті сфери  економіки, в яких можна очікувати  приплив західних капіталів, і створити в них стабільні умови. Заходи державного регулювання повинні спрямовуватися, з одного боку, на створення умов щодо активного інвестування тих підприємств і галузей промисловості, продукція котрих хоча й неконкурентоспроможна на світовому ринку через моральну та фізичну застарілість використовуваних технологій і устаткування, однак має необхідний попит на вітчизняному ринку. З іншого боку, такі інвестиції під заставу або гарантії місцевих органів могли б значно збільшити можливості тих підприємств, які навчилися, незважаючи ні на що, ефективно працювати в сучасних умовах.
     До  таких належать, в першу чергу, галузі промисловості, де виробляється продукція, що користується сталим попитом  на внутрішньому ринку України та в ряді країн СНД, а оборот капіталу відбувається досить швидко, що забезпечує високу рентабельність виробництва і швидку окупність вкладень. Україна зацікавлена в одержанні іноземних інвестицій, особливо це стосується паливно-енергетичного комплексу і машинобудування, необхідних для реалізації інвестиційних проектів, що вже розроблені і узгоджені з зарубіжними інвесторами, а також цукрової, м’ясної і молочної промисловості. Для збільшення інвестицій необхідно здавати підприємства і виробництва, які зупинені, недіючі причали і термінали, будови і споруди, які пустують, незавершені будівельні об’єкти та інші в оренду зарубіжним партнерам з передоплатою, наприклад, на 7-8 років, а одержані кошти розміщувати у вітчизняному чи зарубіжному банку для використання їх як на структурну перебудову економіки, так і створення гарантійного фонду для інвесторів.
     Для підвищення інвестиційної активності, надійного захисту коштів, що вкладаються  іноземними інвесторами, необхідно  удосконалити законодавчу базу з  урахуванням економічних обставин, що змінюються, і утворити економічні умови для збільшення частки довгострокових вкладень, з тим, щоб мобілізувати іноземний капітал для структурної і технологічної перебудови виробництва. Одночасно треба підкреслити, що недостатня активність іноземних інвесторів в Україні зумовлена не тільки якістю законодавства, спрямованого на залучення іноземних інвестицій. Проблема набагато складніша. Крім недоліків українського законодавства щодо прямих іноземних інвестицій, багато інших компонентів стану економіки в країні несприятливі для інвесторів. Серед них:
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.