На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Предмет метод органзацї БО

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 11.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 13. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
   Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи визначення предмету та об’єктів організації бухгалтерського обліку.
1.1. Суть предмету  організації бухгалтерського обліку.
1.2. Об’єкти організації бухгалтерського обліку.
1.3. Нормативно  – правові акти, що регулюють  порядок організації обліку на  підприємстві.
Розділ 2. Організація  облікового процесу на підприємстві.
2.1. Поетапна побудова технології бухгалтерського обліку.
2.2. Об’єкти організації облікового, контрольного та аналітичного процесів.
2.3. Метод організації бухгалтерського обліку.
Розділ 3. Елементи методу бухгалтерського обліку.
Висновок
Список літератури
Додатки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ
      Бухгалтерський облік у цілому  є складною багаторівневою системою , яка сприймається з різних позицій. Безперечно, така складність структури та наявність різних підходів до розгляду цієї системи — бухгалтерського обліку— свідчать на користь необхідності її організації.
      Метою даної курсової роботи є розширення та поглиблення теоретичних основ визначення предмету та об’єктів організації бухгалтерського обліку, а також практичних знань про методів та їх елементів на підприємстві.
   Основні  завдання, які повинні бути визначені  і обгрунтовані у курсовій  роботі, а саме:
- суть предмету  організації бухгалтерського обліку;
- об'єкти організації  облікового, контрольного та аналітичного процесів;
- метод організації  бухгалтерського обліку на підприємстві;
  - елементи методу бухгалтерського обліку;
- нормативно-правові акти, що  регулюють порядок організації обліку на підприємстві.
     Об’єкт - частина об’єктивної реальності, яка на даному етапі стає предметом теоретичного чи практичного дослідження. А саме об’єктом нашої курсової роботи  є Феодосійський торговельний порт. Предметом дослідження є зміст, форми, методи організації бухгалтерського обліку у порту.
      Актуальність досліджуваної проблеми передбачає:
- посилання на державні документи, в яких обумовлюється важливість розв’язання даної проблеми;
- визначення практичних потреб удосконалення певних складових організації бухгалтерського обліку;
- характеристику наукових знань, на збагачення і доповнення яких спрямоване дане дослідження. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ  1. Теоретичні основи визначення предмету та об’єктів організації бухгалтерського обліку
1.1. Суть предмету організації бухгалтерського обліку
      Виходячи з тлумачення поняття «предмет», що визначається як «те, на що спрямовано дію», під предметом організації бухгалтерського обліку варто розуміти сам бухгалтерський облік. Очевидно, що таке визначення є надто загальним, а тому згадаймо, що розуміють під бухгалтерським обліком.            Бухгалтерський облік — це система суцільного, безперервного та взаємо-зв’язаного відображення господарської діяльності підприємства (установи, організації), засіб узагальнення всіх господарських операцій у вартісному вираженні.[ 15, ст. ] .
    Звернімо увагу на те, що до системи бухгалтерського обліку застосовуються такі характеристики, як суцільний, безперервний, взаємозв’язаний. Зазначені епітети увиразнюють поняття «процес», що являє собою послідовність дій, спрямованих на досягнення деякого результату. Отже, бухгалтерський облік —  це передусім процес — процес впливу на економічні інформаційні потоки суб’єкта господарювання. Таким чином, першою складовою предмета організації бухгалтерського обліку є обліковий процес. Зазначений процес не є самопливним у часі і просторі, і для його відтворення потрібні насамперед виконавці, причому з огляду на складність облікового процесу — виконавці, що відповідають певним вимогам. Тобто водночас бухгалтерський облік — це певний (визнаний у світовому масштабі) вид людської діяльності. Кількість виконавців облікової роботи залежить від масштабів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, а отже, і від обсягу облікових робіт. Але в будь-якому разі — коли це монопраця чи поєднання колективних зусиль — така діяльність потребує спеціальної організації. Звідси другою складовою предмета організації бухгалтерського обліку виступає праця виконавців.Виокремивши головні складові предмета організації бухгалтерського обліку, можемо подати таке формулювання: предметом організації бухгалтерського обліку є бухгалтерський облік, що розглядається як обліковий процес та як вид відповідної людської діяльності.
    Сутність будь-якого предмета, його внутрішню структуру та зовнішні характеристики вивчають, як відомо, через об’єкти, що є частинами цього предмета. Розглянемо складові предмета організації бухгалтерського обліку і виокремимо об’єкти за кожним із них. Так, обліковий процес, як і будь-який інший, складається з певних взаємозв’язаних частин. Ідеться про загальновідомий поділ процесу бухгалтерського обліку на етапи: первинний, поточний, підсум-ковий. У межах кожного етапу розглядають відповідну сукупність операцій, які в логічній послідовності становлять його технологію.
     Першим у процесі бухгалтерського обліку є етап первинного обліку, що характеризується такою сукупністю операцій:
- виявлення інформаційних даних стосовно об’єктів обліку;
- вимірювання на базі системи показників, застосовуваних у бухгалтерському обліку (грошові, натуральні, трудові);
фіксування інформації у відповідних носіях облікових  даних — документах.
Другий етап — поточного обліку — складається  з таких операцій:
- реєстрації інформації, здобутої в результаті первинного обліку, у системі рахунків бухгалтерського обліку;
- реєстрації інформації в носіях інформації даного етапу обліку — облікових реєстрах;
- групування та перегрупування показників інформаційних даних.
  І, нарешті, третій етап облікового процесу, що має назву підсумкового, містить такі операції:
- узагальнення інформаційних даних поточного обліку у вигляді відповідних форм звітності;
- передавання результативних даних зовнішнім та внутрішнім користувачам;
- зберігання інформаційних даних первинного, поточного та підсумкового обліку, формалізованих у вигляді облікових документів, реєстрів та звітності.
   Зауважимо, що поділ облікового процесу за етапами відбиває його послідовність (як у часі, так і у просторі) складовою частиною предмету бухгалтерського обліку.
     Щодо предмета  діяльності Феодосійського порту, це  впершу чергу є:
- розробка і впровадження економічних та соціальних програм розвитку підприємства;
- координація роботи підприємства по залученню додаткових вантажопотоків у порту;
- ефективне використання єдиного використання фонду, створенного підприємством ;
- підготовка пропозицій по вдосконаленню організації управління підприємством, форм і методів господарювання;
- розвиток зовнішньоекономічних зв'язків підприємства, торгово-економічного і науково-технічного співробітництва підприємства Концерну з іноземними суб'єктами підприємницької діяльності;
- забезпечення інтеграції підприємства у світовий ринок транспортних послуг та в систему міжнародних транспортих коридорів;
- сприяння підвищенню кваліфікації керівників та спеціалістів підприємства;
- здійснення функцій щодо організації і контролю за договірно-правовою роботою у порту;
- контроль за ефективним використанням державного майна у порту.
      Отже, предметом бухгалтерського обліку є господарські засоби за їх складом і використанням, джерела формування та їх цільове призначення, господарські процеси, що відбуваються на підприємстві , відображені за допомогою грошової оцінки.
1.2. Об’єкти організації бухгалтерського обліку
    Бухгалтерський  облік, як і будь-яка інша  економічна наука, має свої  предмет, об'єкти, суб'єкти і метод  (методологію). Наукове дослідження  бухгалтерського обліку — це  процес цілеспрямованого вивчення  об'єкта з використанням наукових  методів. Об'єкт — це те, на  що спрямована пізнавальна діяльність  дослідника, а предмет — власне  те, що вивчається і досліджується.  Об'єкт і предмет як основні  наукові категорії пов'язані між  собою як ціле та його частина,  множина і її одиниця, система  і її елемент, поняття, явище  та його властивість чи ознака  тощо.
    Предмет  бухгалтерського обліку складається  з окремих елементів, складових,  які називають об’єктами. Це  господарський факт-процес або  факт-явище, для якого виконуються  умови: факт вже здійснився; змістовна  характеристика його задовольняє  або продуктивний, або правовий  аспект господарювання, або одночасно  обидва; факт має вартісне (грошове)  вираження. Якщо господарський  факт-явище або факт-процес не  може бути розглянутий одночасно  щодо всіх цих ознак, то він  не є об’єктом бухгалтерського  обліку.
     Ідентифікація об’єктів обліку за його напрямами (як у просторі, так і в часі) визначає інший аспект облікового процесу, що відбиває його внутрішню структуру за паралельними складовими. У практиці господарської діяльності державних установ і організацій визначено таку загальну сукупність об’єктів обліку:
· необоротні активи;
· запаси;
· грошові кошти;
· розрахунки;
· зобов’язання за векселями та кредитами;
· доходи;
· видатки;
· власний капітал.
  Зазначені об’єкти обліку поділяються, у свою чергу, на такі групи:
· необоротні активи — основні засоби; інші необоротні активи; нематеріальні активи;
· запаси — виробничі  запаси; тварини на вирощуванні і  відгодівлі; малоцінні та швидкозношувані  предмети; матеріали і продукти харчування; готова продукція; продукція сільськогосподарського виробництва;
· грошові кошти  — безготівкові грошові кошти  на поточних, реєстраційних, особових рахунках, готівкові грошові кошти  в національній та іноземній валюті;
· розрахунки —  розрахунки з працівниками із заробітної плати; розрахунки з утримання і  нарахування; розрахунки зі стипендіатами; розрахунки в порядку планових платежів; розрахунки з підзвітними особами; розрахунки за виконаними роботами та наданими послугами; розрахунки з відшкодування  завданих збитків; розрахунки з іншими дебіторами; розрахунки з іншими кредиторами;
· зобов’язання — зобов’язання бюджетній установі іззовні у векселях; зобов’язання бюджетної установи іншому суб’єктові господарювання у векселях та у формі  кредиту;
· доходи — доходи загального фонду; доходи спеціального фонду; доходи від реалізації продукції; доходи бюджетів;
· видатки —  видатки за рахунок загального фонду; видатки за рахунок спеціального фонду; виробничі витрати;
· власний капітал  — фонд у необоротних активах; фонд у МШП; результати виконання  кошторису за загальним фондом; результати виконання кошторису за спеціальним  фондом.
    Як за етапами, так і за напрямками облікового процесу відбувається рух інформації, що фіксується в різних її носіях. Якість і швидкість руху облікової інформації залежать від ступеня оптимальності облікових номенклатур, носіїв облікової інформації; документообігу та руху облікових реєстрів.
    Зазначені характеристики облікової системи залежать також від технічного та інформаційного забезпечення процесу бухгалтерського обліку.
   Отже, до об’єктів організації бухгалтерського обліку, як за етапами облікового процесу, так і за його напрямами, належать:
· облікові номенклатури;
· носії облікової  інформації;
· рух носіїв облікової інформації;
· інформаційне забезпечення облікового процесу;
· технічне забезпечення облікового процесу.
    Ще одна складова предмета організації бухгалтерського обліку — це праця виконавців облікових функцій, яка може бути колективною або індивідуальною.
   До об’єктів організації бухгалтерського обліку як виду діяльності в колективному та індивідуальному планах належать:
· структура  апарату бухгалтерської служби;
· кількість  працівників облікового підрозділу установи, організації;
· система зв’язків між відділами бухгалтерської служби, працівниками — виконавцями окремих  функцій стосовно облікового процесу  та бухгалтерською службою установи чи організації;
· функціональні  обов’язки працівників бухгалтерської служби на чолі з її керівником;
· нормативи  часу на виконання окремих облікових  операцій;
· ергономічне  забезпечення праці обліковців;
· соціальне  їх забезпечення;
· мотиваційне  забезпечення діяльності обліковців;
· організаційно-правове  забезпечення обліку.
    Проте розглянуті щойно складові предмета організації бухгалтерського обліку не вичерпують його, оскільки бухгалтерський облік і як технологія, і як певний вид людської діяльності перебуває в постійному розвитку. Тому розвиток бухгалтерського обліку також є предметом організації бухгалтерського обліку. При цьому серед його об’єктів варто видокремити:
· розвиток методики та методології бухгалтерського  обліку;
· підвищення кваліфікаційного рівня працівників бухгалтерської служби.
Характеристика порту
Феодосійський морський торговельний портрозсташований в західній частині незамерзаючого Феодосійського заливу Чорного моря. Акваторію порту складають відведені порту водні простори. Акваторія порта включає в себе: акваторії внутрішнього рейду, рейдових нафтоналивних причалів, якірних стоянок № 400 і 401, зон які знаходяться під охороною, прилеглих до причалів приписних портопунктів Коктебель, Кримське Примор'я, пірсу Золотого пляжу і пасажирського пірсу в усті ріки Байбуга.
Територія Феодосійського порту складає 13,44 га., розділений на 2 вантажних района:
- для перевантаження сухих вантажів. Причали 1, 2, 3, 14, 15, обладнані портальними кранами, під'їзними залізничними шляхами, майданчик для прийому контейнерів, криті и відкриті склади.
- для нафти і нафтопродуктів . Два рейдових натопричали для перевалки сирої нафти і світлих нафтопродуктів і один нафтопірс: північний причал з глибинами до 13,5 м. може приймати танкери водозміщенням до 80 тис.тн. при осадці до 12,5 м; південний причал – до 80 тис. тн. при осадці до 11,3 м; нафтопірс для темних нафтопродуктів, де приймаються танкери 5 тис. тн. і осадкою 5 м.
Спроможність  завантаження і розвантаження нафтопродуктів складає 1500 т. за годину.
Об’єкти обліку порту є:
- склади
В порту є  вкриті склади загальною площею 3280 кв. м. і відкриті склади загальною  площею 19304,1 кв. м.
        
 - засоби механізації
В розпорядженні  порту є:
гусеничні і  автомобільні крани вантажопідйомністю від 10 до 25 тн;
автонавантажувачі вантажопідйомністю від 1,5 до 25 тн;
- портові судна:
1) «Ентузіаст», буксир;
2) «Бриз-Юг», буксир;
3) «Атлант», буксир;
4) «І. Кожухарь»,  пасажирський;
5) «Ю. Гарнаєв», пасажирський;
6) «Водолій -10»;
7) «Іван Голубець», пасажирський;
8) «Іван Піддубний», пасажирський;
9)«Прибій», буксирний катер;
- причали
Причали 1, 2, 3, 14, 15, обладнані портальними кранами, під'їзними залізничними шляхами, майданчик  для прийому контейнерів, криті  и відкриті склади.
Два рейдових натопричали  для перевалки сирої нафти і світлих нафтопродуктів.
    Об'єктом обліку є також факти, дії і події господарської діяльності, які характеризують стан та використання ресурсів, процеси придбання засобів виробництва продукції та її збуту, розрахункові відносини підприємства з юридичними та фізичними особами, фінансовий стан та результати діяльності підприємства.
1.3. Нормативно – правові акти
Система бухгалтерського  обліку України, зокрема на підприємствах  водного транспорту, не може повноцінно існувати без належного їхнього  нормативно-правового забезпечення.
На сьогоднішній день наукових праць, присвячених  даній  проблемі в спеціальній літературі недостатньо. Як на річковому, так і  на морському транспорті є своя специфіка  методики та організації бухгалтерського  обліку, яка притаманна саме водному  транспорту, яка у свою чергу потребує подальшого дослідження як у теоретичному. так і  у практичному аспектах.
Основні законодавчі та нормативно-правові акти щодо регулювання бухгалтерського обліку на підприємствах водного транспорту ( таблиця 1.1). 

Таблиця 1.1.-  Особливості нормативно – правової бази в порту
п/п
 Назва нормативних  актів Короткий зміст Недоліки
1 2 3 4
 
 
 
1.
 
 
 
Водний  кодекс України
- державне управління і контроль у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів; - особливості  спеціального водокористування  та   користування водними об'єктами ;
- охорона вод;
- міжнародні  відносини
в умовах постійного збільшення обсягів використання водних ресурсів при дуже обмежених їх запасах і нерівномірному розподілі необхідна науково обґрунтована система водного господарства, яка забезпечувала б оптимальний розподіл водних ресурсів за природно-географічними зонами, також раціональну систему обліку, планування і управління водогосподарським комплексом.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
Земельний кодекс 
є кодифікованим  нормативним актом, яким регулюються земельні відносини з метою забезпечення раціонального використання земель, зокрема земель водного фонду, рівноправного розвитку всіх форм власності на землю, збереження та відтворення родючості ґрунтів, поліпшення природного середовища, охорони прав фізичних і юридичних осіб на землю. певна частина  норм ЗК України не узгоджуються між собою і суперечать одна одній. Недостатньо виваженою і чіткою є система ЗК України. Як правило кодекс повинен мати загальну та особливу частину, які мають бути чітко в ньому виділені. Проте у чинному ЗК України зазначена лише «Загальна частина», а особлива взагалі не визначена.
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
Кодекс торговельного  мореплавства України
- каботажні перевезення, тобто такі, що здійснюються між портами України, суднами, які плавають під Державним прапором України або під іноземним прапором, за умови одержання на це дозволу Міністерства транспорту України; - міжнародні  перевезення, тобто такі, що здійснюються між портами України та іноземними портами, суднами, що плавають під Державним прапором України, так і за умови взаємності суднами, що плавають під іноземним прапором.
- умови майнової відповідальності перевізника та судновласника, а також вплив на відповідальність вказаних осіб непереборної сили, небезпеки та випадковості на морі
окремі його положення не відповідають вимогам  міжнародних договорів України. З огляду на це та з метою ліквідації прогалин у законодавстві необхідним є приведення Кодексу торговельного  мореплавства України у відповідність  з міжнародними вимогами. 
 
 
4.
 
 
Закон України «Про виключну (морську) економічну зону України
у контексті  ефективного використання та охорони  вод поза територіальними водами позитивне значення, який прийнятий на основі положень Конвенції ООН з морського права.  залишається недостатньо  нормативно врегульованим питання  юридичної відповідальності за порушення  правил раціонального використання природних ресурсів цієї зони та боротьби з її забрудненням.
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
- здійснення  державної регуляторної політики  Верховною Радою; - повноваження спеціально уповноваженого органу щодо  здійснення державної регуляторної політики;
- особливості  планування діяльності органів   та посадових осіб місцевого  самоврядування  з підготовки  проектів регуляторних актів  

дотримання  вимог Закону органами державної  влади та місцевого самоврядування залишається низьким. Як наслідок державні регуляції підприємницької діяльності залишаються обтяжливими як щодо часу, так і щодо їх вартості, характеризуються високою корупційною складовою. Неналежне виконання вимог регуляторної політики і відсутність економічно обґрунтованих кількісних розрахунків аналізу вигід та витрат (аналізу регулятивного впливу) суттєво обмежує можливості реформування країни і є на сьогодні гальмом структурних перетворень.
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
МОРСЬКА ДОКТРИНА УКРАЇНИ  на період до 2035 року
для забезпечення захисту   національних   інтересів   України  як морської держави  потребує  визначення  пріоритетів  її  державної  морської  політики  до  основних  засад  внутрішньої та зовнішньої політики держави. Метою якого є  визначення  інтересів України  у зовнішній та внутрішній політиці в Азовському і  Чорному морях,  Керченській  протоці  та  інших  районах Світового океану, визначення  принципів,  завдань,  шляхів  і  способів   реалізації державної  морської політики. проект здійснений ефективно, але для покращення потрібно більш доцільно використовувати  морський потенціал країни і покращувати  продуктивність роботи перевезень вантіжів на суднах по міжнародним вимогам.
 
 
7.
 
 
Положення “ Про Головну державну інспекцію  України з безпеки судноплавства  ”
Головна державна інспекція України з безпеки  судноплавства  
(Держфлотінспекція України)  створюється для здійснення державного  
нагляду  за  безпекою  судноплавства  на  морському  і   річковому  
транспорті  та  підпорядковується  Мінтрансзв'язку
Держфлотінспекція  впливає і  контролює процес здійснення операцій на річному і морському  транспорті. Вона повинно більш ретельно і обгрунтовано забезпечити контроль за портами, посадовими особами і  судноплавством взагалом
 
8.
Постанова “Про вдосконалення технічного, класифікаційного  і судноплавного  нагляду на морському і річковому транспорті ” 
Постанова створена з метою здійснення ефективного  технічного, класифікаційного і судноплавного  нагляду за суднами морського  і річкового  флоту,  що плавають під Державним Прапором України, а саме  це утворити класифікаційне товариство  Регістр судноплавства  
України на базі Української державної інспекції Регістру і безпеки судноплавства   (Держфлотнагляду)   та    Українського    Регістру судноплавства, що ліквідуються. На Держфлотінспекцію поставлено функції щодо судноплавного нагляду   за річковими   суднами і безпекою  судноплавства на внутрішніх  водних  шляхах.
ефективність  проведення і вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного  нагляду на морському і річковому  транспорті є більш найпоширенішим створення класифікаціного товариства Регістра, навіть Державний комітет  з фізичної культури і спорту реалізуються  переважно через Регістр судноплавства  України. 
 
 
 
 
 
9.
  Постанова Кабінету Міністрів України № 227 ”Питання Державної адміністрації морського  і річкового транспорту”
 
з метою  удосконалення державного управління в галузі морського і річкового  транспорту КМУ постановила, що створення  Державної адміністрації морського  і річкового транспорту  діє  у системі Мінзв’язку на базі Державного департаменту морського і річкового  транспорту, вона є правонаступником Державного департаменту морського  і річкового транспорту
 
Укморрічфлот, який регулює річковий і морський флот і звітує органу Міністерства інфраструктури. Цей орган контролює всі порта України і складає стратегічні плани, вдосконалення, модернізацію суден, покращення становище України в портах.
 
    Крім законів України і нормативних актів, порт сам створює свої інструкції, накази, положення, які не суперечать чинному законодавстві, а саме:
- Наказ №  567 « Феодосійський морський торговельний  порт », в якому вказано правову  структуру порту  з ціллю  підвищення ефективного контролю  за роботою підрозділів порту [ст.64. Господарського кодексу України і Статутом порта]
- « Положення  про бухгалтерію» - задачі, структура,  функції і відповідальність за  здійснення якісної роботи чітко  визначено в цьому положенні  тощо.
- « Посадові  інструкції» - здійснюється на  бухгалтера, а також на інших  відповідальних осіб, в якому  вказуються права і обов’язки,  умови роботи, кваліфікаційні вимоги.
   Перспективне  значення для регулювання розвитку  вітчизняного бухгалтерського обліку  мають громадські організації  та спілки, такі, скажімо, як Федерація  професійних бухгалтерів і аудиторів  України, Асоціація професійних  бухгалтерів України, Спілка аудиторів  України. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 2. Організація облікового процессу на підприємстві.
2.1. Поетапна побудова  технології бухгалтерського  обліку.
   Кожний  вид роботи функціонує як технологічний  процес — вхідні дані переробляються  на вихідні.
  Зі змісту  бухгалтерського обліку, контролю  та аналізу випливає, що ці  види роботи як системи формуються  господарськими фактами (явищами  та процесами), оброблюваними згідно  з вимогами управління. Тому бухгалтерський  облік, контроль та аналіз можуть  бути описані як технологічні  системи, що організаційно формують певну послідовну систему етапів відповідного процесу. А це означає, що кожну таку структурну одиницю — етап, або фазу, можна виокремити як самостійний об’єкт організації.
   Перший етап — вхід до системи. За сукупністю операцій, скажімо, у бухгалтерському обліку його характеризують порівняно однозначно як первинне спостереження, що складається зі споглядання, сприйняття, вимірювання, фіксування відповідного господарського факту на певному носії інформації. Водночас формуються докази для здійснення бухгалтерських записів у майбутньому. Цей етап можна охарактеризувати як первинний облік. Аналогічно готують дані до контролю чи аналізу господарської діяльності.
   Другий етап — процес системи. У разі бухгалтерського обліку виконуються операції з реєстрації господарських фактів у системі рахунків на відповідних технічних носіях облікової інформації — облікових реєстрах (книгах, картках, журналах, машинограмах тощо), підсумування даних, їх розподілу та перерозподілу, складання різних розрахункових таблиць. Цей етап може бути охарактеризований як поточний облік. Аналогічно виконують контрольну або аналітичну обробку.
     Третій етап — вихід із системи. За сукупністю операцій він являє собою складання різних зведених даних облікового, контрольного чи аналітичного характеру. Цей етап у бухгалтерському обліку називають узагальнюючим (підсумковим) обліком.
   Етапи роботи в разі контролю та аналізу, що розглядаються як системи, називають аналогічно.
   З огляду на сказане бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності можна подати як структурний аспект організації відповідної технології (рис. 2.1.).

Рис. 2.1. - Технологічна структура бухгалтерського обліку, контролю та аналізу як процесу і об’єкта організації
   Отже, бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності як технологічні сукупності і об’єкти організації з кібернетичного погляду поділяють на три щойно розглянуті самостійні етапи (фази). Основу такого поділу формує змістова характеристика етапу, яка випливає з відповідної цільової функції. Зазначимо, проте, що чіткої межі між етапами технологічних процесів немає — вони тісно переплітаються. Розглянемо ці етапи докладніше.
   Перший організаційний етап технології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. Первинний облік — основа всіх видів обліку, контролю й аналізу господарської діяльності. Це сукупність робіт з утворення доказів господарських фактів — явищ та процесів, тобто процес документування, створення тих носіїв первинних даних, на підставі яких надалі відбуваються всі облікові, контрольні та аналітичні процеси стосовно господарських фактів у тому чи іншому господарстві.
   До первинного обліку звичайно відносять прийом первинного спостереження — сприйняття, вимірювання, фіксації, нагромадження та обробки даних. Але формування первинних даних, здобутих у результаті перевірки, вимірювання, оцінювання об’єкта управління, сягає далеко за межі суто первинного обліку, торкаючись складних технічних, технологічних, економічних, правових питань, розв’язання яких потребує відповідної організації.
   Однак яким би досконалим не був процес первинного обліку, завжди постають питання забезпечення вірогідності та повноти первинних даних, їх зв’язку з рішеннями конкретних осіб, своєчасності відбиття цих даних у бухгалтерському обліку, тобто питання контрольного та аналітичного забезпечення первинних даних, їх відповідного контролю та аналізу.
   Відображення даних на документах потребує попереднього їх оцінювання. Необхідно забезпечити адекватність дійсного стану (або змін) господарського факту та його інформаційного відображення. Це означає, що первинний облік супроводить контроль та аналіз. При цьому первинний облік можна охарактеризувати як процедуру формування первинних документів, носіїв даних та інформації. Контроль як процедура підготовки даних первинного обліку являє собою лише попередній процес, що охоплює одержання вихідних даних стосовно об’єкта, за яким спостерігають, який вимірюють і оцінюють у документі — носії первинних даних.
   На етапі первинного обліку виконують і таку контрольну функцію як ототожнювання даних. Останні фіксують у носії інформації з реальними фактами, явищами, подіями для підтвердження та юридичної доказовості таких даних.
   Підготовка даних до контролю та аналізу як етапів технологічного процесу — це система способів (прийомів) вибору, визначення, оцінювання вихідних даних про господарські факти (явища і процеси), а також відомі відхилення від заздалегідь визначених параметрів (норм, квот, плану тощо), оцінка їх із погляду впливу на результати діяльності.
   На першому (підготовчому) етапі контролю та аналізу характеризують дібраний матеріал для подальшої його обробки. Підготовка даних до контролю значною кількістю прийомів (як порівняння фактичних даних з нормами, квотами, плановими даними тощо) подібна до підготовки даних до аналізу.
   Другий організаційний етап технології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. На цьому етапі здійснюють реєстрацію даних первинного обліку у відповідних облікових реєстрах, групування та перегрупування таких даних. Якщо первинний облік значною мірою пов’язаний з підготовчими етапами контролю та аналізу, то поточний є головною вихідною базою контрольного процесу господарської діяльності. Крім того, поточний облік слугує базою складання різних звітних форм, що становить основу аналітичних розрахунків, — другого етапу аналітичного процесу.
  Процедури другого етапу контрольного та аналітичного процесів подібні між собою. Проте саме на цьому етапі загалом і відбувається відокремлення контролю від аналізу.
   Третій організаційний етап технології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. Підсумковий (узагальнюючий) облік — це процеси складання різних вихідних даних, кінцевого бухгалтерського балансу та різних розшифрувань до нього, де наводяться дані про той чи інший господарський факт чи явище, а також характеристика його у статиці та динаміці.
   Під час оформлення результатів контролю та аналізу хоч і застосовують однакові прийоми, проте ні за технікою, ні за методикою ці процеси не схожі.
   Бухгалтерський облік, контроль та аналіз як технологічні процеси мають дуже багато спільного, що потребує особливого підходу до їх організації. Кожний з них — і облік, і контроль, і аналіз — є самостійними функціями управління. Водночас ці функції в організаційному плані тісно переплітаються. Наприклад, бухгалтерський облік має три функції: інформаційну, контрольну та оцінну (по суті аналітичну). А це означає, що в бухгалтерському обліку використовуються специфічні методи контролю і аналізу господарської діяльності.
   Тісний зв’язок бухгалтерського обліку, контролю та аналізу особливо яскраво виявляється в разі застосування методу управління за відхиленнями, тобто нормативного методу обліку витрат на виробництво продукції, функціонально-вартісного аналізу за наявності персональних комп’ютерів та АРМ бухгалтера.
    Водночас бухгалтерський облік виконує специфічні контрольні функції, які стосуються стягнення дебіторської заборгованості, додержання правил інвентаризації, законності фінансових операцій тощо.
   Облік, контроль та аналіз у технологічному аспекті не лише тісно переплітаються, а й доповнюють один одного. Дані обліку є основою аналізу, а прийоми аналізу часто використовують у контрольній роботі, наприклад під час оцінювання фінансового стану та результатів господарської діяльності.
   Кожний етап облікового, контрольного і аналітичного процесів як об’єкт організації за змістом характеризується певним складом об’єктів технології.
   Для того щоб визначити об’єкти організації технологічного процесу, потрібно розглянути сукупність операцій, які формують обліковий (контрольний, аналітичний) етап. На кожному етапі сукупність операцій визначають з огляду на цільову функцію бухгалтерського обліку (контролю, аналізу) як економічної системи.
2.2. Об’єкти організації облікового, контрольного та аналітичного процесів.
  Цільова функція бухгалтерського обліку, контролю та аналізу як економічних систем полягає у вивченні всіх господарських фактів, явищ або процесів суспільного виробництва, що супроводжують утворення сукупного суспільного продукту праці, з метою подати вартісне вираження стану продуктивних сил і виробничих відносин з урахуванням їх взаємозв’язків. Для цього потрібна систематизована номенклатура даних, що характеризувала б господарські факти, явища або процеси. Сукупність таких даних визначається різними господарськими характеристиками, які згодом підлягають обліковій, контрольній або аналітичній обробці. Це означає, що першим об’єктом організації облікового, контрольного або аналітичного процесу є згадана номенклатура.
     Для використання даних у технологічному процесі кожну номенклатуру (облікову, контрольну, аналітичну) слід зафіксувати на будь-якому технічному носії. Головними технічними носіями даних про господарські факти, явища або процеси, які підлягають обліку, контролю чи аналізу, можуть бути аркуш паперу, перфострічка, перфокарта, магнітна стрічка, магнітний диск і т. ін. Вибір носія даних залежить від засобів їх обробки, а також типів, видів цих даних.
   Іншим об’єктом організації технології облікового, контрольного або аналітичного процесів є носії даних (номенклатур) про господарський факт, явище або процес.
    Характерною особливістю технології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу є реєстрація даних номенклатур, які зафіксовані на носіях у системі облікових, контрольних або аналітичних реєстрів. Це потребує передавання носіїв даних як у просторі, так і в часі, тобто організації руху носіїв. Отже, об’єктом організації облікового, контрольного та аналітичного процесів є також рух носіїв даних, тобто організація документообігу та документопотоку.
    Обліковий, контрольний та аналітичний процеси багато в чому подібні до звичайних технологічних процесів з виготовлення продуктів споживання. Тому для нормального функціонування вони потребують певного забезпечення. А отже, об’єктом організації цих процесів є забезпечення. Стосовно облікового, контрольного та аналітичного процесів воно охоплює інформаційне (носії інформації—документи, облікові реєстри, розрахункові таблиці, звітні форми і т. ін.), технічне (засоби виготовлення документів, реєстри, персональні комп’ютери), програмне (алгоритми, задачі) та інші види забезпечення.
   Способи технології облікового, контрольного та аналітичного процесів. Тепер використовують чотири види (прийоми) обробки та переробки інформації: ручний, механізований, автоматизований, автоматичний.
    Ручний спосіб — інформацію вручну обробляють працівники апарату управління, а основним виконавцем є бухгалтерія.
     Механізований спосіб — застосовуються технічні засоби, здебільшого різні типи механічних і перфораційних машин.
     Автоматизований спосіб — переважну більшість операцій покладено на комп’ютери.
    Два останні способи є людино-машинними.
    Автоматичний спосіб (суто машинний) — використовується заздалегідь заготовлений пакет програм.
 


Автоматизація бухгалтерського обліку Феодосійського морського торговельного порту
Проста й зручна, але в той же час потужна повнофункціональна система, що дозволяє автоматизувати всі облікові й управлінські задачі підприємства.
   ПАРУС- бухгалтерія
   
ПАРУС-бухгалтерія  забезпечує:
  Облік банку й каси;
  Облік основних засобів, МНА, МБП;
  Облік господарських операцій;
  Податковий облік:
   облік вхідних і вихідних податкових накладних
   книги покупок і продажів
   облік податкового кредиту й податкових зобов'язань, валових доходів і валових видатків.
  Облік матеріальних цінностей;
  Формування оборотних відомостей;
  Формування Головної книги;
  Формування відомостей різних типів:
   руху коштів по рахунках
   по аналітичних рахунках
   по кореспондуючих рахунках
   по руху матеріальних цінностей
  Звіти

ПАРУС- реалізація й Склад

     

 Забезпечує:
  Облік і обробку вхідних/вихідних документів порту;
  Облік МЦ із точністю до модифікацій, партій (відключається), упаковок, строків придатності;
  Формування більше 15 видів товарних звітів (кожний у розрізі декількох параметрів);
  Автоматичний розрахунок податків і розрахунок ціни списання по методах LIFO, FIFO, облікові ціни, середні ціни;
  Облік вихідних податкових накладних;
  Зв'язок з ЕККА;
  Контроль оплати товарів/послуг і ведення взаєморозрахунків постачальниками й покупцями;
  Ведення особових рахунків контрагентів з можливістю ведення управлінського сальдо взаєморозрахунків, облік ліміту кредитування при відвантаженні;
  Автоматичне й ручне резервування товару, у тому числі на конкретну партію;
  Підтримку багатьох видів прайс-аркушів і цін реалізації, що діляться по тарифах, видам оплати, видам відвантаження;
  Формування аналітичних звітів по продажах, заборгованості, прибутковості й рентабельності з побудовою графіків;
  Облік комплектування/розукомплектовування.
   

ПАРУС- Заробітна плата

   
За допомогою  системи ПАРУС-Заробітна плата  легко автоматизується процес нарахування  заробітної плати на всіх його етапах працюючих в порту:
  ведення особових рахунків співробітників;
  розрахунок заробітної плати, у тому числі з урахуванням норм. робочого часу й виробітку;
  облік виплат по відомостях і РКО;
  перерахунок заробітної плати за минулі місяці;
  розрахунок відпусток, допомога з тимчасової непрацездатності й допомога на дітей;
  розрахунок прибуткового податку, пенсійного внеску, виплат по виконавчих листах, утримань по позичках і інших утриманнях;
  розрахунок нарахувань на заробітну плату (податки, фонди й т.д.);
  формування й печатка списків допомог, лікарняних, відпускних і інших виплат, зводів (накопичувальних відомостей) по заробітній платі в різних розрізах;
  печатка РКО на одержання заробітної плати, розрахунково-платіжних і платіжних відомостей по заробітній платі й інших виплатах, формування й печатка списків і платіжних доручень по перерахуваннях у банк і поштою;
  формування, друк й відпрацьовування в обліку господарських операцій по заробітній платі 5-го меморіального ордера ( 5-ї проводки);
  печатка різного виду довідок по заробітній платі (у т.ч. форму 8-ДР). 
 
Використання  системи ПАРУС- Персонал порту дозволяє:
  реєструвати в системі анкети співробітників з можливістю подальшого їхнього виводу на друк;
  створювати штатний розклад по співробітниках з можливістю створення вкладених (підлеглих) підрозділів;
  вести в системі стандартні кадрові накази з їхнім автоматичним відпрацьовуванням (наприклад: на прийом, звільнення, переміщення, відпустки й ін.) і можливістю друку як у стандартному текстовому варіанті так і у вигляді деяких стандартних форм (наприклад, форма розпорядження на відпустку);
  вести табелі співробітників;
  виконувати дії, пов'язані з переміщенням співробітників, прийомом на роботу, звільненням, виводом за штат, надання відпустки й т.п. Дані по співробітниках автоматично відображаються в історії призначень і переміщень, до якої завжди можна звернутися;
  вести облік інформації про курсову підготовку, атестацію й відпустках співробітників, виконанні ними посад і переміщеннях усередині організації, а також обліку про військовозобов'язаних; 
ПАРУС- ресторан

ПАРУС- ресторан - автоматизована система управління  для підприємств громадського харчування. Система охоплює автоматизацію бізнес процесів , що дозволяє вирішувати всі облікові й управлінські завдання, характерні для даного виду бізнесу.Ми використовуємо цю систему, оскільки наше підприємство має декілька своїх  ресторанів.

   

ПАРУС- готель

   
Система для автоматизації бізнес-процесів обслуговування клієнтів підприємствами готельного типу. У нашого порту є свій готель “ Моряк” і база відпочинку “Якір”. 

   Організація технології облікового, контрольного та аналітичного процесів передбачає «прив’язування» окремих операцій, фаз, етапів до конкретного виконавця. При цьому будь-який процес подається як набір послідовних стандартних операцій, залежний від способу обробки даних, а також завдань, що їх ставить перед обліком, контролем і аналізом система управління. Від цих завдань залежить і ступінь деталізації самих операцій.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.