На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Аудит грошових коштв

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 13.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     Тема 3. Аудит грошових коштів 

  Аудит операцій з коштами в касі
  Аудит операцій на рахунках у банках
  Аудит Звіту про рух грошових коштів
 
     Операції  за рухом грошових коштів підлягають суцільній перевірці. Здійснюючи аудит  касових операцій, слід керуватися Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні № 637.
     Крім  Положення про ведення касових  операцій аудитор використовує:
      - нормативні документи: Закон  України “Про бухгалтерський  облік”, П(С)БО 1 “Загальні вимоги  до фінансової звітності”, П(С)БО 2 “Баланс”, П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”, План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і операцій підприємств і організаційю;
    - первинні документи щодо приймання  і видачі готівки, касові книги і звіти касира, книги аналітичного обліку цінностей, що зберігаються в касі, облікові регістри за рахунком 30 “Каса” і для зустрічної перевірки за рахунком 31 “Рахунки в банках”, субрахунками до нього 311 “Поточні рахунки в національній валюті”, 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”, 313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”, 314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”, 33 “Інші кошти”, субрахунки 331 “Грошові документи в національній валюті”, 332 “Грошові документи в іноземній валюті”, 333 “Грошові кошти в дорозі в національній валюті”, 334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті”
    - регістри синтетичного і аналітичного  обліку (відомості, журнали, головну  книгу);
    - фінансову звітність (баланс, Звіт  про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів).
     Метою аудиту касових операцій є перевірка  дотримання підприємством законодавчих і нормативних актів щодо правильності їх бухгалтерського обліку та відображення у фінансовій звітності.
     Завданнями  аудиту касових операцій є перевірка:
  забезпечення умов зберігання готівки та інших цінностей в касі;
  дотримання встановленого порядку зберігання чекових книжок, виписки чеків і отримання по них готівки;
  дотримання порядку документального оформлення надходження грошей до каси та їх видачі; дотримання ліміту каси;
  своєчасність та повнота оприбуткування готівки;
     стан  обліку і звітності касових операцій.
     Аудит каси проводять у такій послідовності: інвентаризація каси, перевірка дотримання Положення про ведення касових  операцій, документальна перевірка прибуткових і видаткових касових операцій, касової книги, перевірка Звіту про рух грошових коштів.
 

     Аудит касових операцій має певну послідовність проведення:
      інвентаризація каси - встановлення фактичної наявності готівки та цінностей, що зберігаються в касі підприємства;
      документальна перевірка первинних документів та звіту касира, касової книги - заповнення всіх реквізитів, відповідність  оформлення і ведення журналів реєстрації касових документів, касової книги;
      дотримання  Положення про ведення касових операцій - повнота оприбуткування готівки; дотримання встановленого ліміту каси, цільове використання готівки; перевірка використання готівки виданої у пізвіт; аудит значних надходжень та видач готівки;
      перевірка звітності - перевірка достовірності складання Звіту про рух грошових коштів, взаємна перевірка показників балансу, звіту про фінансові результати;
      аудиторський  звіт - підсумовуються результати аудиту, складається рекомендаційний лист.
     Однак при аудиторській перевірці проведення інвентаризації не належить до числа обов’язкових процедур, які використовує аудитор для підтвердження достовірності даних, що числяться за статтею “Каса” активу балансу. Аудитор у даному випадку може скористатися результатами внутрішнього контролю.
     Слід також врахувати, що готівку в іноземній валюті записують до акта інвентаризації із зазначенням назви і суми в перерахунку на українські гривні за курсом Національного банку України.
     Під час документальної перевірки касових  операцій аудитор використовує такі документи: КО-1 “Прибутковий касовий ордер”; КО-2 “Видатковий касовий ордер”; КО-3 “Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів”, КО-4 “Касова книга”; КО-5 “Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошей”, документи безордерного оформлення приймання і видачі грошей, облікові регістри, Головну книгу і баланси на відповідні дати за рахунком 30 “Каса” тощо.
     Особлива  увага аудитора має бути зосереджена  на правильності оформлення касових  документів: чи є на кожному документі  розписки одержувачів грошей, чи погашаються касові документи (прибуткові - штампом “Одержано”, видаткові - “Оплачено”) із зазначенням дати, чи немає підчисток і виправлень.
     Під час перевірки звіту касира і  прикладених до нього документів аудитор зіставляє номери останніх прибуткових і видаткових касових ордерів, прикладених до звіту, із записами в журналі реєстрації, щоб переконатися у повноті обліку останніх касових операцій.
     Якщо  буде виявлено розбіжності у сумі або нумерацї ордерів, з’ясовують причини. Щоб перевірити, як дотримано встановлений ліміт залишку грошей у касі, необхідно зіставити фактичні залишки грошей на окремі дати й у середньому за місяць із лімітом залишку. При підрахунку фактичних залишків грошей у касі виключається готівка, призначена для виплати заробітної плати, допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, пенсій і премій.
     Як  правило, перевірка каси проводиться  не рідше одного разу на квартал. Оперативний  контроль за залишком грошей у касі здійснюється на підставі звітів касира.
     Використання  готівки за цільовим призначенням перевіряють зіставленням даних про одержання в банку грошей з даними про їх витрачання (балансовим методом, тобто залишок на початок з рахунка 30 “Каса” плюс оборот за дебетом за цим же рахунком і мінус оборот за кредитом). Для цього використовують дані звітів касира з доданими документами, дані облікових регістрів з дебету і кредиту рахунка 30 “Каса” і журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів.
     Своєчасність  і повноту внесення в банк невикористаних грошоних сум перевіряють шляхом зіставлення дати і суми зарахування і грошей на рахунок відповідно до виписки банку з датою закінчення масової виплати грошей, зазначеною у дозвільному написі на платіжних відомостях, і депонування заробітної плати та інших невиплачених сум, а також із датою і сумою оприбуткування грошей у касу за іншими надходженнями.
     Перевіряючи касові операції, необхідно встановити їх законність, достовірність і господарську доцільність.
     Особливо  ретельно аналізують повноту і своєчасність оприбуткування у касу грошей, одержаних із банку. Повноту і своєчасність оприбуткування грошей у касу, одержаних із поточних рахунків підприємств у банку, встановлюють шляхом зустрічної і взаємної звірки даних банківських виписок із рахунків підприємств, корінців чекових книжок, прибуткових касових ордерів і записів у касовій квизі.
     Чекові  книжки, корінці використаних чеків  і невикористані чеки мають зберігатися  у головного бухгалтера в умовах, що виключають можливість їх втрати. Зіпсовані  чеки з написом “Анульовано” слід зберігати підклеєними до корінців чеків.
     Забороняється: довіряти зберігання чекових книжок іншій особі, зокрема касиру, який одержує за чеками готівку в банку, а також підписувати незаповнені  чеки; виписувати чеки на пред’явника (мають використовуватися тільки іменні чеки).
     Для того, щоб впевнитись у повноті  оприбуткування грошей за реалізовані  товарно-матеріальні цінності, слід перевірити звіти про їх рух і  записи за рахунками обліку їх реалізації. При цьому кредитові записи за рахунком розрахунків з дебіторами (за готівку) зіставляють із дебетовими записами з рахунка каси. У разі розбіжностей слід перевірити сутність зазначених операцій й встановити причини відхилень.
     На  кожному підприємстві матеріальні  цінності мають видаватися тільки за наявності на накладній поставленого касою штампа “Оплачено”. Готівка за продані товари чи надані послуги має здаватися в касу підприємства. Квитанція видається за підписами головного бухгалтера і касира.
     Під час аудиту правильності виплати  грошей за платіжними відомостями слід вибірково встановити, чи всі записані в розрахунково-платіжні відомості особи практично працювали на підприємстві й чи немає серед них підставних осіб, на яких виписується заробітна плата з метою її привласнення. Такі факти виявляють ціляхом звіряння даних відомості на виплату заробітної плати з показниками обліку особового складу і табелів, із наказами про зарахування на роботу і звільнення, з даними первинних документів про зарахування заробітної плати. Слід також перевірити підсумки в платіжних відомостях, тому що нерідко допускаються факти навмисного завищення підсумків у графі “До видачі на руки” на передбачувану суму привласнення. Тут необхідно звернути увагу на величину виплачених сум окремим особам із наступною перевіркою їх реальності, на справжність підписів осіб, що одержали гроші, на дописані суми, підчищення, необумовлені виправлення, неякісне оформлені доручення тощо.
     У всіх відомостях слід перевірити справжність (автентичність) підписів одержувачів  грошей. Для цього підписи в  одних відомостях зіставляють із підписами в інших, особливу увагу звертають на виправлення і підчищення. В окремих випадках слід опитати одержувачів грошей, що дає змогу виявити підроблені підписи, а деколи і підставних та вигаданих осіб.
     Окремо  перевіряють правильність сплати і повноти оприбуткування квартирної плати й оплати комунальних послуг та інших надходжень, для чого користуються способам зустрічної перевірки і взаємного звіряння операцій, беруть письмові й усні пояснення у посадових і матеріально відповідальних осіб.
     Здійснюючи  аудит касових операцій, слід перевірити правильність підрахунку оборотів за надходженням і видачею готівки у касових звітах, визначення залишків на кінець звітного періоду і перенесення їх з однієї сторінки на іншу та відповідність залишку з рахунка 30 “Каса” за звітом касира на кінець місяця залишку за рахунком 30 “Каса” у Головній книзі.
     Контролюючи касові операції, слід встановити відповідність  кореспонденції рахунків чинним положенням і правилам ведення бухгалтерського  фінансового обліку. Для цього звіти касира і прикладені до них документи зіставляють із даними регістрів бухгалтерського обліку.
     На  підставі даних акта інвентаризації каси і групувальних відомостей порушень касової дисципліни складають відповідний  розділ аудиторського звіту (висновку), де відображаються встановлені факти недоліків у організації і веденні касових операцій з посиланням на додані до аудиторського звіту (висновку) групувальні відомості порушень і аналітичні таблиці.
     Крім  готівки в касі підприємства зберігаються цінності і грошові документи, що належать підприємству. Грошовими документами, які знаходяться в касі, є поштові марки, оплачені путівки в санаторії, будинки відпочинку тощо Перевірка грошових документів починається з повної їх інвентаризації і складання відповідного акта. Насамперед, слід встановити відповідність залишків даних аналітичного і синтетичного обліку з рахунка 33 “Інші кошти”. За даними аналітичного обліку необхідно встановити своєчасність і правильність оприбуткування грошових документів у кількісному і сумовому вираженні на рахунок 33 “Інші кошти”.
     Перевіркою  операцій щодо придбання і видачі путівок у санаторії, будинки  відпочинку тощо слід з’ясувати, за рахунок  яких джерел вони були придбані, яку  частину їхньої вартості не оплачують одержувачі, чи своєчасно й у повному обсязі надходять у касу гроші від одержувачів путівок, чи видають путівки працівникам за узгодженням з профспілковим комітетом, чи немає випадків видачі путівок особам, які не працюють на даному підприємстві. Крім того, слід встановити розмір недоплачених сум у касу підприємства, причини та осіб, винних у порушенні встановленого порядку видачі путівок та їх оплати.
     У висновку аудитори зазначають виправлені записи за відповідний період і встановлюють результат. 

     .2. Аудит операцій на рахунках у банках 

     Операції  на рахунках у банках підлягають суцільній перевірці. Джерелами даних для аудиту операцій на рахунках у банках є виписки банку з особових рахунків і прикладені до них виправдувальні документи, а також записи в облікових регістрах за рахунком 31 “Рахунки в банках”. Насамперед, треба звірити залишки коштів, відображених у виписках за відповідними рахунками, із залишками коштів, що значаться за обліковими даними. Однак рівність залишків не гарантує тотожності оборотів за виписками банку і за балансовим рахунком, оскільки при обробці виписок може бути допущено навмисне зменшення оборотів за дебетом і кредитом рахунка на однакову суму з метою приховати зловживання. Тому слід перевірити відповідність оборотів за дебетом і кредитом рахунка за виписками банку за кожний місяць даним оборотів за обліковими реєстрами. Важливо також перевірити повноту і достовірність банківських виписок і прикладених до них документів. Повноту банківських виписок встановлюють за їхньою нумерацією за сторінками і перенесенням залишку коштів на рахунку. Залишок коштів на кінець періоду в попередній виписці банку за рахунком має дорівнювати залишку коштів на початок періоду в наступній виписці. Правильність виписки визначають шляхом перевірки всіх її реквізитів. Якщо у виписці буде встановлено необумовлені виправлення або підчищення, закреслення, то необхідно провести зустрічну перевірку даних виписки із записами в першому примірнику особового рахунка, що знаходиться в установі банку. У випадку відсутності окремих виписок слід також звернутися до установи банку.
     Крім  того, слід впевнитися, що всі здійснені  через банк операції є реальними  і підтверджені відповідними справжніми (автентичними) документами. Бувають  випадки, коли їх підробляють або  прикладають не повністю, що дає можливість, застосовуючи неправильну кореспонденцію рахунків, приховувати в обліку зловживання на значні суми. У разі виникнення сумнівів у справжності документів (відсутність банківського штампа, виправлення перерахованих сум, найменування одержувача грошей і дати здійснення операцій) слід провести зустрічну перевірку платіжних документів, які зберігаються у справах підприємства, із платіжними документами в банку або у контрагента з операції. Одночасно з’ясовують правильність кореспонденції рахунків і записів у облікових регістрах, бо деколи зловживання можуть бути приховані шляхом складання неправильних бухгалтерських записів (проводок), не підтверджених документами, а також сторнувальних записів без документальних підтверджень і без дійсної потреби або неправильним підрахунком чи перенесенням підсумків з одної сторінки регістру на іншу.
     Обов’язком  аудитора є також перевірка правильності та обґрунтованості перерахування  коштів за товарно-матеріальні цінності, для чого порівнюють суми, вказані в платіжних документах, із даними виписки банку і записами на рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками” або на рахунку 37 “Розрахунки з різними дебіторами”. Тут за прибутковими документами перевіряють повноту і правильність оприбуткування товарно-матеріальних цінностей. Якщо є сумніви в справжності документів чи достовірності операцій, слід провести зустрічну перевірку їх у постачальників продукції.
     Перевіряючи видаткові банківські документи, необхідно  групувати в окремій відомості  всі оплачені штрафи, неустойки та інші платежі, пов'язані з порушенням договірних умов, що дасть змогу потім перевірити повноту відображення їх на відповідних рахунках, і вжиті підприємством заходи щодо відшкодування за рахунок винних осіб суми заподіяної шкоди.
     Перевіркою  сутності банківських документів встановлюють, чи не допускалося неправильне перерахування  авансів і платежів за безтоварними рахунками або оплата рахунків інших  організацій, які не мають відношення до підприємства, що перевіряється.
     Під час перевірки операцій за акредитивами слід звірити залишки сум і обороти за виписками банку із записами в регістрах бухгалтерського обліку. Одноразово з’совують причини, які зумовили розрахунки за акредитивною формою, чи передбачена ця форма розрахунків договором або чи може вона застосовується як санкція з боку постачальників за несвоєчасні платежі. Потім перевіряють повноту і своєчасність використання і повернення невикористаних акредитивів, а також повноту оприбуткування матеріальних цінностей, які надійшли від постачальників.
     Операції  з лімітованими і нелімітованими чековими книжками аналізуються з погляду їх правильності, характеру і повноти оплати. З’совують, чи не проводилась оплата лімітованими чеками видатків, які не включаються в авансові звіти підзвітних осіб як здійснені готівкою.
     Після встановлення подібних фактів слід визначити розмір завданого підприємству збитку і винних осіб. Слід також перевірити, чи збігається залишок за книжкою лімітованих чеків, відображений на корінці останнього використаного чека, із залишком на дату перевірки за рахунком 313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”, а також із залишком за випискою банку. Залишок грошей на кінець місяця за випискою банку деколи не збігається із залишком ліміту за лімітованою книжкою. Це пояснюється тим, що видані з лімітованих книжок чеки не були до кінця місяця пред'явлені одержувачами в банк до оплати.
     Ретельно  вивчають обгрунтованість списання грошей з рахунків підприємства в  банках у дебет рахунків витрат, прибутків і збитків
     Кожний  випадок порушення кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку перевіряється за первинними документами для того, щоб з’ясувати, чи не призвело це до навмисного перекручення облікових і звітних даних. 

      3. Аудит Звіту про рух грошових  коштів 

      Метою аудиту Звіту про рух грошових коштів є мінімізація інформованого  ризику для користувачів фінансової звітності підприємства, а це означає, що аудитор має переконатися, щ звіт містить повну, прадиву та неупереджену інформацію про зміни,що відбулися у грошових коштах та їх еквівалентах за звітний період, а також сума залишку грошових коштів на початок і кунець звітного періоду є реальною.
      Аудит звіту проводиться за такими видами діяльності:
      Операційна  діяльність – основна діяльність підприємства. Рух грошових коштів внаслідок основної діяльності –  це надходження грошових коштів за виконані будівельно-сонтажні роботи, виплата заробітної плати, оплата рахунків постачальників, сплата податків;
      Інвестиційна  діяльність – придбання і реалізація необоротних активів ВАТ, а саме: надходження грошових коштів від  реалізації основних засобів, виплата грошових коштів за придбані основні засоби підприємства;
      Фінансова діяльність - діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу.
      Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності на підприємстві є: отримання  та погашення позичок; викуп раніше випущених власних акцій підприємства; виплата дивідендів.
      При перевірці звітності підприємства-клієнта  аудитору слід враховувати галузь, до якої воно відноситься, і специфіку  його діяльності. Це потрібно для того, щоб правильно розуміти і контролювати процес формування грошових потоків за різними видами діяльності.
      Аудитор має звернути увагу на відображення грошових потоків (у розрізі всіх трьох видів діяльності) і від  надзвичайних подій. Звіт про рух  грошових коштів за ПБО 4 складається із застосуванням непрямого методу, який передбачає трансформацію Звіту про фінансові результати відповідним коригуванням у грошовий потік. Проте аудитор може скористатися прямим методом з метою додаткової перевірки правильності складання Звіту підприємством-клієнтом. Адже прямий метод складання Звіту полягає в послідовному відображенні всіх надходжень грошових коштів за операційною діяльністю, а потім усіх виплат грошових коштів, пов’язаних з операційною діяльністю. Різниця між ними буде становити чистий рух коштів від операційної діяльності. Рух коштів від фінансової та інвестиційної діяльності завжди формується у Звіті з використанням тільки прямого методу.
      Основними завданнями аудиту Звіту про рух  грошових коштів є:
      - перевірка дотримання підприємством-клієнтом форми Звіту, затвердженої наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87;
      - контроль достовірності та порівняння  показників Звіту;
      - перевірка правильності визначення  чистого руху коштів від операційної  діяльності;
      - перевірка правильності обчислення чистого руху коштів від інвестиційної діяльності;
      - контроль реальності значення  чистого руху коштів від фінансової  діяльності;
      - підтвердження загальної суми  руху грошових коштів за звітний  період по трьох видах діяльності;
      - перевірка правильності перенесення і визначення розрахунковим шляхом сальдо грошових коштів на початок і кінець звітного періоду;
      - переконатись у тому, що у випадку,  якщо рух грошових коштів у  результаті однієї операції включає  суми, які відносяться до різних  видів діяльності, то ці суми підприємство мало відобразити окремо у складі відповідних видів діяльності (наприклад, сплачені однією сумою відсотки за кредит і повернення самого кредиту мають бути відображені підприємством відповідно у складі операційної та фінансової діяльності);
      - пересвідчитись, що внутрішні зміни  у складі грошових коштів (отримання  коштів у касу з банку, повернення  готівки на банківський рахунок)  не включено до Звіту;
      - переконатись у тому, що у Звіті  не відображено так звані негрошові  операції (бартерні операції, придбання основних засобів на умовах фінансового лізингу, перетворення зобов’язань на капітал тощо);
      - проконтролювати правильність ув’язки  Звіту про рух грошових коштів  з іншими формами звітності  (Балансом, Звітом про фінансові  результати, Звітом про власний капітал);
      - перевірити ведення поточного  бухгалтерського обліку грошових  коштів, правильність складання  облікових регістрів синтетичного  й аналітичного обліку;.
      - переконатись у правильності  переведення грошових коштів  з іноземної валюти у національну;
      - проконтролювати повноту відображення  необхідності інформації про  грошові кошти у Примітках  до звітності;
      - оцінити надійність системи внутрішнього  контролю операцій з грошовими  коштами.
      Джерелами аудиторських доказів при перевірці Звіту про рух грошових коштів можуть бути: Баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про власний капітал; Примітки до фінансової звітності; Головна книга; первинні документи по касових і банківських операціях з грошовими коштами; облікові регістри лоточного обліку операцій з грошовими коштами (відомості, книги); банківські виписки; договори, контракти (угоди), на підставі яких виконувалися платежі (надходження) грошових коштів; матеріали інвентаризації каси; відповіді на запит у банк, до постачальників, покупців, страхових компаній з підтвердження, здійснених платежів грошовими коштами; робочі документи внутрішнього аудитора; інформація юриста підприємства (наприклад, про наявність “заморожених” грошових коштів, якими підприємство не може розпоряджатися); інформація; отримана рід керівництва підприемства-клієнта; дані із зовнішніх джерел про валютні курси тощо.
      Специфічними  методами аудиторської перевірки Звіту про рух грошових коштів, які можуть бути використані аудитором, є: спостереження, опитування, анкетування, запит, порівняння, тестування, вибіркова документальна перевірка, аналіз, узагальнення.
      Аудит Звіту про рух грошових коштів проводиться у ряд етапів.
      На  підготовчому етапі аудитор ознайомлюється із загальним порядком складання фінансової звітності на підприємстві, в тому числі і Звпу про рух грошових коштів; з’ясовує, чи існує графік складання звітності та чи дотримується він; хто є відповідальною особою (виконавцем) за складання Звіту; вивчає результати аудиту Звіту про рух грошових коштів за попередній звіт ний період проводить анкетування керівництва і головного бухгалтера з питань ведення обліку операцій з грошовими коштами, наявності їх внутрішнього контролю; отримує уявлення про основні види господарських операцій, за якими здійснюється розрахунок грошовими коштами. На основі отриманих даних у процесі загального ознайомлення аудитор оцінює величину аудиторського ризику перевірки операцій з грошовими коштами і Звіту Після цього аудитор складає план і програму аудиторської перевірки, у відповідних розділах, яких відображаються аудиторські процедури, пов’язані з перевіркою Звіту про рух грошових коштів, визначаються терміни перевірки (табл. 2). 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Узагальнення  отриманих даних 

           
  ні
        Виявлені  помилки є суттєвими  
  так
         
                   
         
                 
        Безумовний аудиторський висновок         Модифікований аудиторський висновок
 
      Рис. 1. Послідовність проведення аудиту Звіту про рух грошових коштів 

      Таблиця 2. Програма аудиту обліку грошових коштів та Звіту про рух грошових коштів
      Підприємство, що перевіряється  ВАТ “НЕВА”
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.