На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Економка органзаця нновацйної дяльност

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 16.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 15. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
 
 
 
 

КУРСОВИЙ  ПРОЕКТ
«ЕКОНОМІКА  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»
з дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності» 
 

Груповий  коефіцієнт к = 1;     Порядковий коефіцієнт п = 9 
 
 

ЛЬВІВ 2011 
 
 
 

ЗМІСТ 

ВСТУП ……………………………………………………..……………………………. 3
   РОЗДІЛ 1 Оцінювання та аналізування чинників, які впливають на рівень інноваційного потенціалу підприємства ……………………………….. 4
   РОЗДІЛ2 Оцінювання поточного рівня інноваційного потенціалу підприємства. 10
   2.1 Оцінювання поточного рівня інноваційного потенціалу підприємства за допомогою методу експертного опитування …………………………… 10
   2.2 Аналізування параметрів якості основних видів продукції, яку виготовляє підприємство…………………………………………………….…………. 11
   2.3 Оцінювання поточного рівня інноваційного потенціалу підприємства як міри його можливостей щодо покращення якості своєї продукції…….. 13
   РОЗДІЛ 3 Оцінювання економічної ефективності та доцільності впровадження на підприємстві нової техніки та технології ……………..……………….. 16
   3.1 Оцінювання економічної ефективності та доцільності впровадження на підприємстві матеріалозберіаючої (маловідхідної) технології………. 16
   3.2 Оцінювання економічної ефективності та доцільності впровадження на підприємстві енергозберігаючої технології ……….……………………. 17
   3.3Оцінювання економічної ефективності та доцільності впровадження на підприємстві працезберігаючої технології та більш довговічної техніки… 19
   РОЗДІЛ 4 Оцінювання стратегічного рівня інноваційного потенціалу підприємства……………………………………………………………….. 21
   РОЗДІЛ 5 Формування стратегічного рівня інноваційного потенціалу підприємства………………………………………………………………. 24 

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………..…….….. 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………...…………………….. 28
 


ВСТУП

    Враховуючи  те, що на теперішній час резерви  екстенсивного зростання в основному  вичерпані, велике значення набуває  інтенсифікація виробництва на базі впровадження у виробництво досягнень  НТП. Таке впровадження є одним з  основних напрямів інноваційної діяльності підприємства. При цьому слід відзначити, що в розвинутих країнах біля 70% приросту національного продукту досягається  завдяки впровадження інновацій. Це зумовлює надзвичайну важливість інноваційної діяльності з точки зору забезпечення конкурентоздатності продукції та досягнення економічного зростання.
    На  теперішній час рівень інноваційної активності більшості промислових  підприємств України є низьким, зокрема середня частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі продукції промисловості  становить біля 7%, а частка інноваційно  активних підприємств у загальній  кількості промислових підприємств  не перевищує 15%. При цьому залишається  низьким обсяг впровадження на підприємствах  нових технологічних процесів та інноваційних видів продукції.
    Такі  обсяги інноваційної діяльності вітчизняних  підприємств зумовлені, серед іншого, низкою об’єктивних причин, зокрема  значним рівнем ризику цієї діяльності, відсутністю достатнього розміру  платоспроможного попиту на інноваційну  продукцію, обмеженим обсягом наявних  у підприємств інноваційних ресурсів, недосконалістю діючого механізму  державного регулювання інноваційної сфери економіки тощо. Разом з  тим, низька інноваційна активність підприємств України викликана  і тим, що багато з них не у повній мірі уявляють рівень своїх інноваційних можливостей та недостатню увагу  приділяють питанню формуванню свого  інноваційного потенціалу. Внаслідок  цього механізм розробки інноваційної стратегії багатьох вітчизняних  підприємств не завжди дозволяє визначити  у повному обсязі пріоритети їх інноваційного  розвитку та, відповідно, розробити  комплексний план їх інноваційної діяльності.
    Для того, щоб мати чітке уявлення про  рівень інноваційного потенціалу того чи іншого суб’єкта господарювання, потрібно передусім здійснити науково  обґрунтоване його оцінювання. Лише за таких умов підприємства будуть мати чітке уявлення про свої можливості щодо впровадження у виробництво  нових (покращених) видів продукції  та удосконалення своєї техніко-технологічної  бази. Таким чином, оцінювання рівня  інноваційного потенціалу підприємства безпосередньо пов’язане з визначенням  можливих напрямів зростання його конкурентоздатності, зокрема завдяки підвищенню якості продукції, яка виготовляється цим  підприємством, з урахуванням наявних (або таких, які можна залучити) обсягів інноваційних ресурсів.
    Основними завданнями виконання курсового  проекту «Економіка та організація  інноваційної діяльності підприємства»  є засвоєння знань щодо інноваційної спрямованості стратегії й тактики  розвитку виробництва, інноваційної політики фірми, принципів і чинників її розвитку, форм інновацій, методів та інструментарію їх створення і способів реалізації, а також отримання навичок  щодо розрахунку економічної ефективності впровадження нововведень на підприємстві, розробки планів технічного розвитку фірми, обрання найкращих напрямів розвитку інноваційних процесів на підприємстві, прогнозування життєвого циклу  інноваційних продуктів. 

РОЗДІЛ  1 Оцінювання та аналізування чинників, які впливають на рівень інноваційного потенціалу підприємства

    Вихідні дані для здіснення оцінки та аналізу  чинників, які впливають на рівень інноваційного потенціалу підприємства, подано у табл. 1.1.
      Таблиця 1.1
Вихідні дані для здіснення  оцінки та аналізу  чинників, які впливають  на рівень інноваційного  потенціалу підприємства
Назва показників, одиниці  виміру Позна-чення  показників Значення  показників
у даного підприємства за попередній (відносно звітного) рік у даного підприєм-ства за звітний рік у найбільш прогресивного  підприємства галузі за звітний рік
1 2 3 4 5
1. Обсяг виробленої продукції, тис.  грн. А1 49500 50900 55100
у тому числі        
- виробленої за допомогою прогресивних  технологічних процесів А11 7500 8900 15200
- низкькоприбутокових та морально  застарілих видів продукції А12 5500 6900 4100
2. У тому числі інноваційної  продукції, тис. грн. А2 13500 14900 19300
3. Первісна вартість основних виробничих  фондів (середня за рік), тис. грн. А3 24500 25900 22100
- у тому числі морально застарілих А31 5000 5700 2950
4. У тому числі активної частини  ОВФ, тис. грн. А4 9500 10900 9200
5. Середньорічна чисельність працівників,  осіб А5 490 518 460
у тому числі        
- робітників А51 390 418 365
- працівників з вищою освітою А52 139 141 145
- працівників з науковим ступенем А53 7 7 8
- працівників, що здійснюють розробку  нововведень А54 18 19 22
- працівників, що здійснюють управління  інноваційною діяльністю підприємства А55 5 5 6
6. Повна собівартість товарної  продукції, тис. грн. А6 41500 42900 43310
7. Залишкова вартість основних  виробничих фондів (середня за  рік), тис. грн. А7 14500 15900 16700
- у тому числі тих, що приймають  участь у розробці нововведень,  тис. грн. А71 1550 1690 1920
8. У тому числі активної частини  ОВФ, тис. грн. А8 5500 6900 7100
9. Розмір матеріальних витрат, тис.  грн. А9 21500 22900 21310
- у тому числі прогресивних  видів матеріалів А91 6450 6590 7150
10. Чистий прибуток, тис. грн. А10 7500 8900 11400
11. Сукупні активи підприємства  за підсумком балансу, тис.  грн. А11 26000 27400 24200
12. Розмір власного капіталу підприємства, тис. грн. А12 20000 21100 20100
13. Величина сукупних доходів підприємства  від усіх видів діяльності, тис.  грн. Дс 57500 58900 64900
 
    Продовження табл. 1.1
1 2 3 4 5
14. Сукупна величина інноваційних  витрат підприємства за даний  період, тис. грн. Він 1350 1490 1920
у тому числі поточних, тис. грн. В ін п. 850 990 1250
15. Прибуток від здійснення підприємством  інноваційної діяльності, тис. грн. Пін 1150 1290 1670
16. Кількість нових (покращених) видів  продукції, які було розроблено, одиниць А16 7 8 11
17. Кількість нових (покращених)видів  продукції, які було освоєно,  одиниць А17 5 6 9
18. Кількість нових технологічних  процесів, які було впроваджено,  одиниць А18 3 3 4
19. Загальний розмір інвестиційних  витрат підприємства, тис. грн. А19 1850 1990 2530
20. Подано заявок на отримання  патентів та інших охоронних  документів на об’єкти інтелектуальної  власності, одиниць А20 2 1 3
21. Трудомісткість управління інноваційною  діяльністю підприємства, людино-годин А21 8550 8600 10190
22. Частка управлінських рішень  у сфері управління інноваційною  діяльністю у загальній кількості  управлінських рішень на підприємстві, % А22 6,5 6,7 6,9
23. Кількість патентів (свідоцтв), якими  володіє підприємство, одиниць А23 33 34 46
24. Кількість нововведень, інформацію  про які має підприємство, одиниць А24 142 151 267
25. Площа науково-дослідних лабораторій,  м2 А25 750 890 1110
26. Розмір нерозподіленого прибутку  підприємства, тис. грн. А26 2500 3900 4200
27. Розмір річних амортизаційних  відрахувань, тис. грн. А27 7000 7900 8400
28. Ставка банківського процента  за користування кредитом для  підприємства, %; А28 24 23 23
29. Прогнозна ставка дивідендів  за акціями підприємства, за якою  інвестори погодяться їх купувати, % А29 28 27 26
30. Середня величина модуля коефіцієнту  еластичності попиту за ціною,  частка одиниці А30 0,81 0,82 0,88
31. Середній розмір незадоволеного  попиту на продукцію підприємства  у відсотках до обсягу товарної  продукції А31 0,12 0,14 0,19
32. Середня тривалість експлуатації  основних засобів, років А32 30 29 28
33. Загальна кількість інноваційних  проектів реалізованих підприємством  протягом року, одиниць А33 13 15 22
у тому числі тих, що виявилися успішними, одиниць А331 7 9 15
34. Інвестиції, вкладені протягом останнього  року в інноваційні проекти  підприємства, що виявилися успішними,  тис. грн. А34 350 440 490
 
    Показники, які характеризують ефективність діяльності підприємства та рівень його інноваційної активності, подано у табл. 1.2.
            Таблиця 1.2
Показники, які характеризують ефективність діяльності підприємства та рівень його інноваційної активності
Назви показників, одиниці  виміру Формули розрахунку Значення  показників Відхилення  значень показників за даним підприємством  у звітному році відносно
у даного підприємства за попередній  рік у даного підприємства за звітний рік у найбільш прогресивного  підприємства за звітний  рік їх  значень за даним  підприємством у  попередньому році їх  значень за найбільш прогресивним підприємством  у звітному році
в одиницях виміру у відсотках в одиницях виміру у відсотках
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Виробіток на одного працівника, тис. грн./особу А1/А5 101,02 98,263 119,783 -2,757 -2,729 -21,52 -17,966
2. Виробіток на одного робітника,  тис. грн./особу А1/А51 126,923 121,77 150,959 -5,153 -4,06 -29,189 -19,336
3. Фондовіддача ОВФ А1/А3 2,02 1,965 2,493 -0,055 -2,723 -0,528 -21,179
4. Фондовіддача активної частини  ОВФ А1/А4 5,211 4,67 5,989 -0,541 -10,382 -1,319 -22,024
5. Фондомісткість продукції А3/А1 0,495 0,509 0,401 0,014 2,828 0,108 26,933
6. Матеріаловіддача А1/А9 2,302 2,223 2,586 -0,079 -3,432 -0,363 -14,037
7. Матеріаломісткість продукції А9/А1 0,434 0,45 0,387 0,016 3,687 0,063 16,279
8. Витрати на 1 грн. товарної продукції А6/А1 0,838 0,843 0,786 0,005 0,597 0,057 7,252
9. Прибутковість виробництва товарної  продукції (А1-А6) /А6 0,193 0,186 0,272 -0,007 -3,627 -0,086 -31,618
10. Прибутковість сукупних активів  підприємства А10/А11 0,288 0,325 0,471 0,037 12,847 -0,146 -30,998
11. Прибутковість власного капіталу  підприємства А10/А12 0,375 0,422 0,567 0,047 12,533 -0,145 -25,573
12. Прибутковість основних виробничих  фондів підприємства А10/А3 0,306 0,344 0,516 0,038 12,418 -0,172 -33,333
13. Частка інноваційної продукції  у загальному обсязі продукції  виробленої підприємством А2/А1 0,273 0,293 0,35 0,02 7,326 -0,057 -16,286
14. Кількість нових (покращених) видів  продукції, які було розроблено, одиниць А16 41500 42900 43310 1400 3,373 -410 -0,947
15. Кількість нових (покращених) видів  продукції, які було освоєно,  одиниць А17 5 6 9 1 20 -3 -33,333
16. Кількість нових технологічних  процесів, які було впроваджено,  одиниць А18 3 3 4 0 0 -1 -25
17. Частка інноваційних витрат у  загальному обсязі поточних витрат  підприємства В ін п. /А6 0,02 0,023 0,029 0,003 15 -0,006 -20,69
18. Частка інноваційних витрат у  загальному обсязі інвестиційних  витрат підприємства (В ін -В ін п.) /А19 0,27 0,251 0,265 -0,019 -7,037 -0,014 -5,283
19. Подано заявок на отримання  патентів та інших охоронних  документів на об’єкти інтелектуальної  власності, одиниць А20 2 1 3 -1 -50 -2 -66,667
20. Індекс інноваційної активності  підприємства 0,043 0,047 0,055 0,004 9,302 -0,008 -14,545
 
 
    Висновок
    На  підставі даних табл. 1.2 потрібно зробити  висновок про динаміку наведених  показників за досліджуваним підприємством  та про їх відмінності порівняно  із показниками найбільш прогресивного  підприємства галузі; потрібно з’ясувати  причини відхилень значень показників (у тому числі – з використанням  методів факторного аналізу)  та встановити загальні напрями та резерви  покращення інноваційної діяльності на досліджуваному підприємстві. 
 
 

    Показники, я Показники, які характеризують чинники впливу на рівень інноваційного  потенціалу підприємства, подано у  табл. 1.3.кі характеризують чинники  впливу на рівень інноваційного потенціалу підприємства, подано у табл. 1.3.
              Таблиця 1.3
Показники, які характеризують чинники впливу на рівень інноваційного  потенціалу підприємства
Назви показників, одиниці виміру Формули розрахунку Значення  показників Відхилення  значень показників за даним підприємством  у звітному році відносно
у даного підприємства за попередній  рік у даного підприємства за звітний рік у найбільш прогресивного підприємства за звітний рік їх значень  за даним підприємством у попередньому році їх значень  за найбільш прогресивним підприємством  у звітному році
в одиницях виміру у відсотках в одиницях виміру у відсотках
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Показники кадрового  забезпечення інноваційної  діяльності підприємства
1.1. Кількість працівників  підприємства з вищою освітою,  осіб А52 139 141 145 2 1,439 -4 -2,759
1.2. Частка працівників з вищою  освітою у загальній кількості  працівників, частка одиниці А52/А5 0,284 0,272 0,315 -0,012 -4,225 -0,043 -13,651
1.3. Кількість працівників підприємства  з науковим ступенем, осіб А53 7 7 8 0 0 -1 -12,5
1.4. Частка працівників з науковим  ступенем у загальній кількості  працівників, частка одиниці А53/А5 0,01429 0,01351 0,017 -0,00078 -5,458362 -0,003 -17,647
1.5. Кількість працівників, що здійснюють  розробку нововведень, осіб А54 18 19 22 1 5,556 -3 -13,636
1.6. Частка працівників, що здійснюють  розробку нововведень, у загальній  кількості працівників, частка  одиниці А54/А5 0,037 0,037 0,048 0 0 -0,011 -22,917
2. Показники організаційного  та інформаційного  забезпечення інноваційної  діяльності підприємства
2.1. Кількість працівників,  які здійснюють управління інноваційною  діяльністю підприємства, осіб А55 5 5 6 0 0 -1 -16,667
2.2. Трудомісткість управління інноваційною  діяльністю підприємства, людино-годин А21 8550 8600 10190 50 0,585 -1590 -15,604
2.3. Частка управлінських рішень  у сфері управління інноваційною  діяльністю у загальній кількості  управлінських рішень на підприємстві, % А22 6,5 6,7 6,9 0,2 3,077 -0,2 -2,899
2.4. Кількість патентів (свідоцтв), якими  володіє підприємство, одиниць А23 33 34 46 1 3,03 -12 -26,087
2.5. Кількість нововведень, інформацію  про які має підприємство, одиниць А24 142 151 267 9 6,338 -116 -43,446
 

    
            Продовження табл. 1.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Показники матеріально-технічного  забезпечення інноваційної  діяльності підприємства
3.1. Частка прогресивних видів матеріальних  ресурсів у загальному обсязі  матеріальних витрат А91/А9 0,3 0,288 0,336 -0,012 -4 -0,048 -14,286
3.2. Балансова вартість основних  засобів, що приймають участь  у розробці нововведень, тис.  грн. А71 1550 1690 1920 140 9,032 -230 -11,979
3.3. Площа науково-дослідних лабораторій,  м2 А25 750 890 1110 140 18,667 -220 -19,82
4. Показники фінансового  забезпечення інноваційної  діяльності підприємства
4.1. Розмір нерозподіленого прибутку  підприємства, тис. грн. А26 2500 3900 4200 1400 56 -300 -7,143
4.2. Розмір чистого прибутку підприємства, тис. грн. А10 7500 8900 11400 1400 18,667 -2500 -21,93
4.3. Розмір річних амортизаційних  відрахувань, тис. грн. А27 7000 7900 8400 900 12,857 -500 -5,952
4.4. Прибутковість сукупних активів  підприємства, % А10/А11 0,288 0,325 0,471 0,037 12,847 -0,146 -30,998
4.5. Ставка банківського процента  за користування кредитом для  підприємства, %; А28 24 23 23 -1 -4,167 0 0
4.6. Прогнозна ставка дивідендів  за акціями підприємства, за якою  інвестори погодяться їх купувати, % А29 28 27 26 -1 -3,571 1 3,846
4.7. Коефіцієнт автономії  А12/А11 0,769 0,77 0,831 0,001 0,13 -0,061 -7,341
5. Показники, що  характеризують продукцію,  яку виготовляє  підприємство
5.1. Фондомісткість продукції А3/А1 0,495 0,509 0,401 0,014 2,828 0,108 26,933
5.2. Матеріаломісткість продукції А9/А1 0,434 0,45 0,387 0,016 3,687 0,063 16,279
5.3. Витрати на 1 грн. товарної продукції А6/А1 0,838 0,843 0,786 0,005 0,597 0,057 7,252
5.4. Прибутковість виробництва товарної  продукції (А1-А6) /А6 0,193 0,186 0,272 -0,007 -3,627 -0,086 -31,618
5.5. Середня величина коефіцієнту  еластичності попиту за ціною,  частка одиниці А30 0,81 0,82 0,88 0,01 1,235 -0,06 -6,818
5.6. Середній розмір незадоволеного  попиту на продукцію підприємства  у відсотках до обсягу товарної  продукції А31 0,12 0,14 0,19 0,02 16,667 -0,05 -26,316
6. Показники, що  характеризують стан  майна підприємства 
6.1. Сукупні активи підприємства  за підсумком балансу, тис.  грн. А11 26000 27400 24200 1400 5,385 3200 13,223
6.3. Первісна вартість основних виробничих  фондів (середня за рік), тис. грн. А3 24500 25900 22100 1400 5,714 3800 17,195
6.4. Рівень зносу ОВФ, частка одиниці А7/А3 0,592 0,614 0,756 0,022 3,716 -0,142 -18,783
6.5. Середня тривалість експлуатації  основних засобів, років А32 30 29 28 -1 -3,333 1 3,571
6.6. Частка вартості морально застарілих  основних засобів у їх загальній  первісній вартості А31/А3 0,000005 0,000005 0,000009 0 0 -0,000004 -44,444
 
 


            Продовження табл. 1.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7.  Показники, що  характеризують можливості  підприємства виробляти  інноваційну продукцію
7.1.Частка  інноваційної продукції у загальній  вартості продукції, яку виготовляє  підприємство А2/А1 0,273 0,293 0,35 0,02 7,326 -0,057 -16,286
7.2. Частка прогресивних технологічних  процесів, застосовуваних на підприємстві, за вартістю виробленої за  допомогою них продукції А11/А1 0,525 0,538 0,439 0,013 2,476 0,099 22,551
7.3. Частка морально застарілих та  низькоприбуткових видів продукції  у загальній вартості виробленої  підприємством продукції А12/А1 0,404 0,415 0,365 0,011 2,723 0,05 13,699
8. Показники, що  характеризують ризик  інноваційної діяльності  підприємства
8.1. Частка успішних інноваційних  проектів, які було реалізовано  підприємством протягом звітного  року А331/А33 0,538 0,6 0,682 0,062 11,524 -0,082 -12,023
8.2. Частка інвестицій, вкладених протягом  останнього року в інноваційні  проекти підприємства, що виявилися  успішними, у загальному розмірі  інвестицій, вкладених у дане  підприємство протягом цього  періоду А34/А19 0,189 0,221 0,194 0,032 16,931 0,027 13,918
 
    На  підставі даних табл. 1.3 потрібно зробити  висновок про динаміку наведених  показників за досліджуваним підприємством  та про їх відмінності порівняно  із показниками найбільш прогресивного  підприємства галузі; потрібно з’ясувати  причини відхилень значень показників (у тому числі – з використанням  методів факторного аналізу)  та встановити загальні напрями та резерви  покращення інноваційної діяльності на досліджуваному підприємстві.
 

    

РОЗДІЛ2 Оцінювання поточного рівня інноваційного потенціалу підприємства

2.1 Оцінювання  поточного рівня інноваційного  потенціалу підприємства за допомогою  методу експертного опитування

    Одним з підходів до оцінювання поточного  рівня інноваційного потенціалу підприємства є використання з цією метою методу експертного опитування. Застосування цього методу передбачає здійснення таких етапів розрахунків:
    1) обирається низка основних показників, що характеризують чинники, які  формують поточний рівень інноваційного  потенціалу підприємства;
    2) приймається еталонне значення  цих показників (у нашому випадку  – на рівні найбільш передового  підприємства галузі);
    3) фактичні значення відповідних  показників за даним підприємством  діляться на еталонні значення  цих показників;
    4) за допомогою експертного опитування  з наступною обробкою отриманих  результатів визначаються коефіцієнти  значущості обраних на першому  етапі показників, що характеризують  чинники, які формують поточний  рівень інноваційного потенціалу  підприємства;
    5) визначається сума добутків відношень  фактичних значень відповідних  показників за даним підприємством  на еталонні значення цих показників  як міра поточного рівня інноваційного  потенціалу даного підприємства.
    Оцінювання  поточного рівня інноваційного  потенціалу підприємства за допомогою  методу експертного опитування зручно виконати у табличній формі (табл. 2.1). 

              Таблиця 2.1
Показники оцінювання поточного  рівня інноваційного  потенціалу підприємства за допомогою методу експертного опитування
Назва показників, які формують інноваційний потенціал  підприємства, одиниці  виміру Значення  показників (з табл. 1.3) Відношення  значень показників за даним підприємством  до їх відповідних  значень за найбільш прогресивним підприємством  Коефі-цієнти значу-щості показ-ників Добуток відношень значень  показників на коефіцієнти  їх значущості
у даного підприє-мства  за поперед-ній  рік у даного підприє-мства  за звітний рік у найбільш прогре-сивного підприємства за звітний рік за  попередній рік за  звітний рік за  попередній рік за  звітн-ий рік
1 2 3 4 5=2/4 6=3/4 7 8=5*7 9=6*7
1. Частка працівників,  що здійснюють розробку нововведень,  у загальній кількості працівників,  частка одиниці 0,037 0,037 0,048 0,771 0,771 0,15 0,116 0,116
2. Кількість патентів (свідоцтв), якими  володіє підприємство, одиниць 33 34 46 0,717 0,739 0,12 0,086 0,089
3. Балансова вартість основних  засобів, що приймають участь  у розробці нововведень, тис.  грн. 1550 1690 1920 0,807 0,88 0,18 0,145 0,158
4. Площа науково-дослідних лабораторій,  м2 750 890 1110 0,676 0,802 0,15 0,101 0,12
5. Прибутковість сукупних активів  підприємства, % 28,8 32,5 47,1 0,611 0,69 0,1 0,061 0,069
6. Коефіцієнт автономії 0,769 0,77 0,831 0,925 0,927 0,05 0,046 0,046
7. Частка інноваційної продукції  у загальній вартості продукції,  яку виготовляє підприємство 0,273 0,293 0,35 0,78 0,837 0,14 0,109 0,117
8. Частка успішних інноваційних  проектів, які було реалізовано  підприємством протягом звітного  року 0,538 0,6 0,682 0,789 0,88 0,11 0,087 0,097
РАЗОМ - - - - - 1 0,751 0,812
    На  підставі підсумкових даних табл. 2.1 потрібно зробити висновок про  отримані значення поточного рівня  інноваційного потенціалу досліджуваного підприємства у попередньому та звітному роках, динаміку цього рівня та основні  резерви щодо його підвищення.

2.2 Аналізування параметрів якості основних видів продукції, яку виготовляє підприємство

    Інший підхід до оцінювання поточного рівня  інноваційного потенціалу підприємства базується на аналізуванні параметрів якості основних видів продукції, яку  виготовляє дане підприємство. Враховуючи, що досліджуване підприємство відноситься  до галузі машинобудування і виготовляє п’ять основних видів продукції (різних видів верстатів), було виокремлено  три головні параметри якості даної продукції, а саме:
  річна потужність верстату, тис. шт. умовних виробів за рік;
  тривалість експлуатації верстату, років;
  кількість продукції, яка виготовляється одним верстатом з 1 кг матеріалу, шт.
    Вихідні дані для розрахунку коефіцієнтів значущості параметрів якості верстатів, які виготовляє дане машинобудівне підприємство, подано у табл. 2.2.
        Таблиця 2.2
Вихідні дані для розрахунку коефіцієнтів значущості параметрів якості верстатів
Назви параметрів якості верстатів Значення  показників, що характеризують параметри якості верстатів, за видами цих верстатів
1 2 3 4 5
1. Фактичні значення  параметрів якості
1. Річна потужність, тис. шт. умовних виробів за  рік 12090 8090 15590 14290 6590
2. Тривалість експлуатації, років 10,4 9,4 10,9 9,9 8,4
3. Кількість продукції, яка виготовляється  одним верстатом з 1 кг матеріалу,  шт. 3,5 4 4,9 3,3 4,5
2. Значення параметрів  якості, які згідно  прогнозних оцінок  можна досягти  за рік
1. Річна потужність, тис. шт. умовних виробів за  рік 12990 8690 16090 14990 7290
2. Тривалість експлуатації, років 10,9 9,9 11,4 10,4 8,9
3. Кількість продукції, яка виготовляється  одним верстатом з 1 кг матеріалу,  шт. 3,7 4,1 5,3 3,5 4,6
3. Максимально можливі  на теперішнього  рівня розвитку  науки і техніки  значення параметрів  якості, які згідно  прогнозних оцінок  можна досягти
1. Річна потужність, тис. шт. умовних виробів за  рік 13590 9090 16590 15490 7690
2. Тривалість експлуатації, років 11,4 10,4 11,9 10,9 9,4
3. Кількість продукції, яка виготовляється  одним верстатом з 1 кг матеріалу,  шт. 3,9 4,3 5,6 3,8 4,9
4. Приріст прибутку  підприємства внаслідок  реалізації одиниці  продукції з покращеним  певним параметром  її якості, тис.  грн. 
1. Річна потужність, тис. шт. умовних виробів за  рік 2,78 1,98 3,58 3,88 2,98
2. Тривалість експлуатації, років 1,88 1,58 2,18 2,08 1,78
3. Кількість продукції, яка виготовляється  одним верстатом з 1 кг матеріалу,  шт. 1,08 0,88 1,28 0,98 0,78
 
    На  підставі даних, які наведено у табл. 2.2, обчислюємо коефіцієнти значущості параметрів якості продукції, яку виготовляє машинобудівне підприємство (табл. 2.3).
    У  таблиці 2.3:
  фактичні значення відносних параметрів якості продукції – це відношення фактичних абсолютних значень з табл. 2.2 до максимально можливих (з цієї ж таблиці);
  прогнозні значення відносних параметрів якості – це відношення абсолютних значень параметрів якості, які згідно прогнозних оцінок можна досягти за рік (табл. 2.2) до максимально можливих;
  співвідношення між приростом прибутку від реалізації одиниці продукції покращеної якості та приростом відносного рівня її якості – це відношення приросту прибутку підприємства внаслідок реалізації одиниці продукції з покращеним певним параметром її якості (табл. 2.2) до різниці між прогнозними та фактичними значеннями відносних параметрів якості продукції (табл. 2.3);
  коефіцієнти значущості параметрів якості продукції – це відношення п. 4 табл. 2.3 за кожним параметром якості відповідного виду продукції до підсумку п. 4 табл. 2.3 за відповідним видом продукції.
    Користуючись  даними, які наведено у табл. 2.3, обчислюємо інтегральний показник якості продукції  машинобудівного підприємства, що розглядається (табл. 2.4).
    У таблиці 2.4 фактичні частки прибутку від  реалізації кожного виду продукції  у загальній величині прибутку підприємства від реалізації продукції (п. 4 табл. 2.4) є однаковими за усіма варіантами завдання; інтегральний показник оцінки якості продукції підприємства (п. 6 табл. 2.4) являє собою суму значень  п. 5 табл. 2.4.
        Таблиця 2.3
Показники розрахунку відносного рівня та коефіцієнтів значущості параметрів якості продукції 
Назви параметрів якості верстатів Значення  показників, що характеризують параметри якості верстатів, за видами цих верстатів
1 2 3 4 5
1. Фактичні значення  відносних параметрів  якості продукції
1. Річна потужність, тис. шт. умовних  виробів за рік 0,89 0,89 0,94 0,923 0,857
2. Тривалість експлуатації, років 0,912 0,904 0,916 0,908 0,894
3. Кількість продукції, яка виготовляється  одним верстатом з 1 кг матеріалу,  шт. 0,897 0,93 0,875 0,868 0,918
2. Прогнозні значення  відносних параметрів  якості продукції
1. Річна потужність, тис. шт. умовних  виробів за рік 0,956 0,956 0,97 0,968 0,948
2. Тривалість експлуатації, років 0,956 0,952 0,958 0,954 0,947
3. Кількість продукції, яка виготовляється  одним верстатом з 1 кг матеріалу,  шт. 0,949 0,953 0,946 0,921 0,939
3. Різниця між прогнозними  та фактичними  значеннями відносних  параметрів якості  продукції
1. Річна потужність, тис. шт. умовних  виробів за рік 0,066 0,066 0,03 0,045 0,091
2. Тривалість експлуатації, років 0,044 0,048 0,042 0,046 0,053
3. Кількість продукції, яка виготовляється  одним верстатом з 1 кг матеріалу,  шт. 0,052 0,023 0,071 0,053 0,021
4. Співвідношення між  приростом прибутку  від реалізації  одиниці продукції  покращеної якості  та приростом відносного  рівня її якості 
1. Річна потужність, тис. шт. умовних  виробів за рік 42,121 30 119,333 86,222 32,747
2. Тривалість експлуатації, років 42,727 32,917 51,905 45,217 33,585
3. Кількість продукції, яка виготовляється  одним верстатом з 1 кг матеріалу,  шт. 20,769 38,261 18,028 18,491 37,143
РАЗОМ 105,617 101,178 189,266 149,93 103,475
5. Коефіцієнти значущості  параметрів якості  продукції
1. Річна потужність, тис. шт. умовних  виробів за рік 0,399 0,297 0,631 0,575 0,316
2. Тривалість експлуатації, років 0,405 0,325 0,274 0,302 0,325
3. Кількість продукції, яка виготовляється  одним верстатом з 1 кг матеріалу,  шт. 0,197 0,378 0,095 0,123 0,359
РАЗОМ 1 1 1 1 1
 

 

        Таблиця 2.4
Вихідні дані та результати розрахунку фактичного значення інтегрального  показника якості продукції 
Назви параметрів якості верстатів  та показників розрахунку інтегрального її рівня Значення  показників, що характеризують параметри якості верстатів, за видами цих верстатів
1 2 3 4 5
1. Фактичні значення  відносних параметрів  якості продукції  (з табл. 2.3)
1. Річна потужність, тис. шт. умовних  виробів за рік 0,89 0,89 0,94 0,923 0,857
2. Тривалість експлуатації, років 0,912 0,904 0,916 0,908 0,894
3. Кількість продукції, яка виготовляється  одним верстатом з 1 кг матеріалу,  шт. 0,897 0,93 0,875 0,868 0,918
2. Коефіцієнти значущості  параметрів якості  продукції (з табл. 2.3)
1. Річна потужність, тис. шт. умовних  виробів за рік 0,399 0,297 0,631 0,575 0,316
2. Тривалість експлуатації, років 0,405 0,325 0,274 0,302 0,325
3. Кількість продукції, яка виготовляється  одним верстатом з 1 кг матеріалу,  шт. 0,197 0,378 0,095 0,123 0,359
3. Добуток фактичних  значень відносних  параметрів якості  продукції на коефіцієнти  їх значущості (2*3)
1. Річна потужність, тис. шт. умовних  виробів за рік 0,355 0,264 0,593 0,531 0,271
2. Тривалість експлуатації, років 0,369 0,294 0,251 0,274 0,291
3. Кількість продукції, яка виготовляється  одним верстатом з 1 кг матеріалу,  шт. 0,177 0,352 0,083 0,107 0,33
Разом 0,901 0,91 0,927 0,912 0,892
4. Фактичні частки  прибутку від реалізації  кожного виду продукції  у загальній величині  прибутку підприємства  від реалізації  продукції 0,34 0,12 0,09 0,23 0,22
5. Добуток суми добутків  фактичних значень  відносних параметрів  якості продукції  на коефіцієнти  їх значущості  та фактичних часток  прибутку від реалізації  кожного виду продукції 0,306 0,109 0,083 0,21 0,196
6. Інтегральний показник  якості продукції  підприємства         0,904
 
 
    Таким чином, фактичне значення інтегрального  показника якості продукції досліджуваного машинобудівного підприємства згідно даних табл. 2.4 становить 0,904

2.3 Оцінювання поточного рівня інноваційного потенціалу підприємства як міри його можливостей щодо покращення якості своєї продукції

    Розглянемо  тепер можливість підвищення рівня  якості продукції, яку виготовляє дане підприємство протягом планового року, враховуючи обмеження на загальну величину трудомісткості проведення  НДДКР  щодо покращення якості продукції. З  цією метою розрахуємо критеріальний  показник черговості включення заходів  щодо покращення параметрів якості продукції  підприємства у загальний план його інноваційної діяльності (табл. 2.5). Слід відзначити, що у табл. 2.5 фактичні частки прибутку від реалізації кожного  виду продукції у загальній величині прибутку підприємства від реалізації продукції є однаковими за усіма  варіантами завдання та за усіма параметрами  якості продукції в межах кожного  виробу, а значення критеріального показника черговості включення  заходів щодо покращення параметрів якості продукції підприємства  у загальний план його інноваційної діяльності визначається за такою формулою:
     ,                                                          (2.1)
де  - критеріальний показник черговості включення заходів щодо покращення параметрів якості продукції підприємства у загальний план його інноваційної діяльності; - прогнозна трудомісткість реалізації заходів щодо покращення параметру якості виду продукції підприємства; - різниця між прогнозними та фактичними відносними значеннями параметрів якості продукції; - коефіцієнт значущості параметру якості для виду продукції; - коефіцієнт значущості і – того виду продукції підприємства у загальній кількості всіх видів продукції, які ним виготовляються. 

        Таблиця 2.5
Вихідні дані та результати розрахунку критеріального показника черговості включення заходів  щодо покращення параметрів якості продукції  підприємства у загальний  план його інноваційної діяльності
Назви параметрів якості верстатів Значення  показників, що характеризують параметри якості верстатів, за видами цих верстатів
1 2 3 4 5
1. Прогнозна трудомісткість реалізації заходів щодо покращення параметрів якості продукції, люд.-год.,
1. Річна потужність, тис. шт. виробів  за рік 1950 2550 2230 2580 2020
2. Тривалість експлуатації, років 1500 1770 2180 1840 1550
3. Кількість продукції, яка виготовляється  одним верстатом з 1 кг матеріалу,  шт. 2570 2730 3160 2940 3280
2. Різниця між прогнозними та фактичними відносними значеннями параметрів якості (з табл. 2.3),
1. Річна потужність, тис. шт. виробів  за рік 0,066 0,066 0,03 0,045 0,091
2. Тривалість експлуатації, років 0,044 0,048 0,042 0,046 0,053
3. Кількість продукції, яка виготовляється  одним верстатом з 1 кг матеріалу,  шт. 0,052 0,023 0,071 0,053 0,021
3. Коефіцієнти значущості  параметрів якості  продукції (з табл. 2.3),
1. Річна потужність, тис. шт. виробів  за рік 0,399 0,297 0,631 0,575 0,316
2. Тривалість експлуатації, років 0,405 0,325 0,274 0,302 0,325
3. Кількість продукції, яка виготовляється  одним верстатом з 1 кг матеріалу,  шт. 0,197 0,378 0,095 0,123 0,359
4. Фактичні частки прибутку від реалізації кожного виду продукції у загальній величині прибутку підприємства від реалізації продукції ,
1. Річна потужність, тис. шт. виробів  за рік 0,34 0,12 0,09 0,23 0,22
2. Тривалість експлуатації, років 0,34 0,12 0,09 0,23 0,22
3. Кількість продукції, яка виготовляється  одним верстатом з 1 кг матеріалу,  шт. 0,34 0,12 0,09 0,23 0,22
5. Значення критеріального  показника черговості  включення заходів  щодо покращення  параметрів якості  продукції підприємства  у загальний план  його інноваційної  діяльності 
1. Річна потужність, тис. шт. виробів  за рік 217790,47 1084073,05 1308915,89 433522,37 319300,95
2. Тривалість експлуатації, років 247573,78 945512,82 2104815,97 575871 409024,94
3. Кількість продукції, яка виготовляється  одним верстатом з 1 кг матеріалу,  шт. 737878,13 2616747,18 5205502,02 1960823,55 1977595,29
 
    Враховуючи, що заходи щодо покращення якості продукції слід включати у план інноваційної діяльності підприємства у порядку зростання критеріального показника черговості такого включення, а загальний річний ліміт трудомісткості розробки цих заходів у досліджуване підприємство становить = 15000 + 1500*1 = 16500 люд.-годин, то можна дійти до висновку, що покращувати потрібно насамперед такі параметри якості продукції даного підприємства
  за першим виробом – усі параметри;
  за другим виробом – другий параметр;
  за третім виробом – жоден з параметрів;
  за четвертим виробом – перший та другий параметри;
  за п’ятим виробом – перший та другий параметри.
    Користуючись  цими рекомендаціями обчислюємо прогнозне  значення інтегрального показника  якості продукції машинобудівного  підприємства, що розглядається (табл. 2.6).
        Таблиця 2.6
Вихідні дані та результати розрахунку прогнозного  значення інтегрального  показника якості продукції, яку виготовляє машинобудівне підприємство
Назви параметрів якості верстатів  та показників розрахунку інтегрального її рівня Значення  показників, що характеризують параметри якості верстатів, за видами цих верстатів
1 2 3 4 5
1. Прогнозні значення  відносних параметрів  якості продукції  (з табл. 2.3 фактичні  або прогнозні  значення залежно  від того, чи включається  у річний план  захід з покращення  певного параметру  якості за даним  виробом)
1. Річна потужність, тис. шт. умовних  виробів за рік 0,956 0,89 0,94 0,968 0,948
2. Тривалість експлуатації, років 0,956 0,952 0,916 0,954 0,947
3. Кількість продукції, яка виготовляється  одним верстатом з 1 кг матеріалу,  шт. 0,949 0,93 0,875 0,868 0,918
2. Коефіцієнти значущості  параметрів якості  продукції (з табл. 2.3)
1. Річна потужність, тис. шт. умовних  виробів за рік 0,399 0,297 0,631 0,575 0,316
2. Тривалість експлуатації, років 0,405 0,325 0,274 0,302 0,325
3. Кількість продукції, яка виготовляється  одним верстатом з 1 кг матеріалу,  шт. 0,197 0,378 0,095 0,123 0,359
3. Добуток прогнозних  значень відносних  параметрів якості  продукції на коефіцієнти  їх значущості (2*3)
1. Річна потужність, тис. шт. умовних  виробів за рік 0,381 0,264 0,593 0,557 0,3
2. Тривалість експлуатації, років 0,387 0,309 0,251 0,288 0,308
3. Кількість продукції, яка виготовляється  одним верстатом з 1 кг матеріалу,  шт. 0,187 0,352 0,083 0,107 0,33
РАЗОМ 0,955 0,925 0,927 0,952 0,938
4. Фактичні частки  прибутку від реалізації  кожного виду продукції  у загальній величині  прибутку підприємства  від реалізації  продукції 0,34 0,12 0,09 0,23 0,22
5. Добуток суми добутків  прогнозних значень  відносних параметрів  якості продукції  на коефіцієнти  їх значущості  та фактичних часток  прибутку від реалізації  кожного виду продукції 0,325 0,111 0,083 0,219 0,206
6. Інтегральний показник  якості продукції  підприємства         0,944
 
    Як  свідчать підсумкові дані табл. 2.6, прогнозне  значення інтегрального показника  якості продукції, яку виготовляє досліджуване машинобудівне підприємство, становить 0,944. Отже, реалізація заходів щодо покращення якості продукції даного підприємства протягом планового року шляхом проведення відповідних НДДКР дозволить  підвищити значення інтегрального  показника якості його продукції  з 0,904  до 0,944. Відповідно, поточний рівень інноваційного потенціалу даного підприємства буде становити: 

    Рin = 0,944 / 0,904 = 1,044 

    Таким чином, реалізація заходів щодо покращення якості продукції даного підприємства протягом планового року шляхом проведення відповідних НДДКР дозволить  підвищити інтегральний рівень її якості за існуючого розміру наявних  кадрів дослідників та розробників  нововведень на 4,4 %
 


РОЗДІЛ 3 Оцінювання економічної ефективності та доцільності впровадження на підприємстві нової техніки та технології

3.1 Оцінювання економічної ефективності та доцільності впровадження на підприємстві матеріалозберіаючої (маловідхідної) технології

    На  підставі даних, які наведено нижче  у таблиці оцінити економічну ефективності та доцільність впровадження на підприємстві матеріалозберіаючої (маловідхідної) технології.
  Таблиця 3.1
Вихідні дані для оцінювання ефективності та доцільності  впровадження на підприємстві матеріалозберіаючої (маловідхідної) технології
Назва показників, одиниці  виміру Значення  показників
за  базовою технологією за  новою технологією
1. Натуральний обсяг  виробництва продукції  за рік, шт. 310 310
2. Витрати на виробництво  та реалізацію  одиниці продукції  за їх статтями, тис. грн./шт.:    
2.1. Сировина і  матеріали 17,95 14,79
2.2. Закупівельні напівфабрикати та  комплектуючі 6,65 6,65
2.3. Паливо та енергія на технологічні  цілі 3,25 3,25
2.4. Основна та додаткова заробітна  плата виробничих робітників 4,85 4,85
2.5. Відрахування на соціальні заходи (38,5% від розміру заробітної плати) 1,867 1,867
2. 6. Витрати на утримання та експлуатацію  устаткування (без амортизаційних  відрахувань) 3,315 3,408
2.7. Загальновиробничі витрати 1,65 1,65
2.8. Адміністративні (загальногосподарські) витрати 2,25 2,25
2.9. Витрати на збут 0,79 0,79
2.10. Інші операційні витрати 0,39 0,39
3. Повна собівартість  одиниці продукції,  тис.  грн./шт. 42,962 39,895
4. Потрібний обсяг  інвестицій, тис.  грн. 2620 3110
5. Частка інвестицій  у придбання основних  засобів у загальному  обсязі інвестицій, % 95,1 96,3
6. Термін експлуатації  основних засобів,  років 8 8
7. Нормальна прибутковість  інвестицій, % 21 21
8. Частка витрат  на матеріли (у  відповідній статті  витрат), яка відповідає  тим матеріалам, зниження  витрат яких передбачено  за новою технологією, % 0,89 0,866
9. Частка відходів  у матеріальних  витратах, % 0,27 0,09
 
Значення  окремих показників у даній таблиці  були обчислені таким  чином:
1.      Відрахування на соціальні заходи (у нашому випадку - 38,5% від розміру заробітної плати):
4,85*0,385 = 1,867 тис. грн. / шт.;
2. Витрати на утримання  та експлуатацію  устаткування (з амортизаційними   відрахуваннями  при рівномірному  методі їх нарахування):
- за базовою технологією:
2,31+(2620*0,951)/(8*310) = 3,315 тис. грн. / шт.;
- за новою технологією:
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.